English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxCaltech

Sean Carroll: Distant time and the hint of a multiverse

Sean Carroll: Avlägsen tid och antydan av ett multiversum

Filmed
Views 1,560,043

Vid TEDxCaltech ger sig kosmologen Sean Carroll - i en underhållande och tänkeväckande resa genom tidens och universums natur - på en bedrägligt enkel fråga: Varför existerar tid överhuvudtaget? De tänkbara svaren visar på en överraskande syn på universums natur, och vår plats i den.

- Physicist, cosmologist
A physicist, cosmologist and gifted science communicator, Sean Carroll is asking himself -- and asking us to consider -- questions that get at the fundamental nature of the universe. Full bio

The universeuniversum
Universum
00:15
is reallyverkligen bigstor.
är riktigt stort.
00:17
WeVi liveleva in a galaxygalax, the MilkyMjölkaktig Way GalaxyGalaxy.
Vi bor i en galax, Vintergatan.
00:19
ThereDet are about a hundredhundra billionmiljard starsstjärnor in the MilkyMjölkaktig Way GalaxyGalaxy.
Det finns ungefär ett hundra miljarder stjärnor i Vintergatan.
00:22
And ifom youdu take a camerakamera
Riktar du en kamera
00:25
and youdu pointpunkt itDet at a randomslumpmässig partdel ofav the skyhimmel,
mot en slumpmässig del av himlen,
00:27
and youdu justbara keepha kvar the shutterslutare openöppen,
med öppen slutare, så kommer det,
00:29
as longlång as yourdin camerakamera is attachedbifogad to the HubbleHubble SpaceUtrymme TelescopeTeleskopet,
så länge kameran sitter på rymdteleskopet Hubbles,
00:31
itDet will seese somethingnågot like thisdetta.
se ut så här.
00:34
EveryVarje oneett ofav thesedessa littleliten blobsblobbar
Varenda en av de här små plumparna
00:36
is a galaxygalax roughlyungefär the sizestorlek ofav ourvår MilkyMjölkaktig Way --
är en galax av ungefär samma storlek som vintergatan -
00:39
a hundredhundra billionmiljard starsstjärnor in eachvarje ofav thosede där blobsblobbar.
hundra miljarder stjärnor i varje plump.
00:41
ThereDet are approximatelyungefär a hundredhundra billionmiljard galaxiesgalaxer
Det finns ungefär hundra miljarder galaxer
00:44
in the observablemärkbar universeuniversum.
i det synliga universum.
00:47
100 billionmiljard is the onlyendast numbersiffra youdu needbehöver to knowkänna till.
100 miljarder är det enda nummer man behöver känna till.
00:49
The ageålder ofav the universeuniversum, betweenmellan nownu and the BigStora BangBang,
Universums ålder mellan nu och Big Bang
00:51
is a hundredhundra billionmiljard in doghund yearsår.
är ett hundra miljarder i hundår.
00:54
(LaughterSkratt)
(Skratt)
00:56
WhichSom tellsberättar youdu somethingnågot about ourvår placeplats in the universeuniversum.
Vilket säger något om vår plats i universum.
00:58
OneEn thingsak youdu can do withmed a picturebild like thisdetta is simplyhelt enkelt admirebeundra itDet.
Det är lätt att beundra en sådan här bild.
01:01
It'sDen har extremelyytterst beautifulvacker.
Det är väldigt vackert.
01:03
I'veJag har oftenofta wonderedundrade, whatvad is the evolutionaryevolutionära pressuretryck
Jag har ofta undrat vilka evolutionära påtryckningar
01:05
thatden där madegjord ourvår ancestorsförfäder in the VeldtVeldt adaptanpassa and evolveutveckla
som fick våra förfäder att anpassa sig och utvecklas
01:08
to reallyverkligen enjoynjut av picturesbilder ofav galaxiesgalaxer
att verkligen njuta av bilder av galaxer
01:11
whennär theyde didn'tinte have anynågra.
när de inte hade några.
01:13
ButMen wevi would alsoockså like to understandförstå itDet.
Men vi vill också förstå det.
01:15
As a cosmologistcosmologist, I want to askfråga, whyVarför is the universeuniversum like thisdetta?
Som kosmolog vill jag fråga, varför är universum så här?
01:17
OneEn bigstor clueledtråd wevi have is thatden där the universeuniversum is changingskiftande withmed timetid.
En stor ledtråd är att universum förändras med tiden.
01:21
IfOm youdu lookedtittade at oneett ofav thesedessa galaxiesgalaxer and measuredmätt itsdess velocityhastighet,
Om du tittade på en av dessa galaxer och mätte dess hastighet,
01:24
itDet would be movingrör på sig awaybort fromfrån youdu.
skulle den röra sig bort från dig.
01:27
And ifom youdu lookse at a galaxygalax even fartherlängre awaybort,
Och ser du på en galax ännu längre bort
01:29
itDet would be movingrör på sig awaybort fastersnabbare.
skulle den röra sig bortåt snabbare.
01:31
So wevi saysäga the universeuniversum is expandingexpanderande.
Så vi säger att universum expanderar.
01:33
WhatVad thatden där meansbetyder, ofav coursekurs, is thatden där, in the pastdåtid,
Det innebär förstås att i det förflutna
01:35
thingssaker were closernärmare togethertillsammans.
var saker mycket närmare varandra.
01:37
In the pastdåtid, the universeuniversum was moreMer densetät,
Förr i tiden var universum mycket tätare
01:39
and itDet was alsoockså hottervarmare.
och mycket hetare.
01:41
IfOm youdu squeezepressa thingssaker togethertillsammans, the temperaturetemperatur goesgår upupp.
Pressar du ihop saker stiger temperaturen.
01:43
ThatAtt kindsnäll ofav makesgör sensekänsla to us.
Det låter vettigt.
01:45
The thingsak thatden där doesn'tinte makegöra sensekänsla to us as muchmycket
Det som inte låter lika vettigt
01:47
is thatden där the universeuniversum, at earlytidigt timesgånger, nearnära the BigStora BangBang,
är att universum i början, nära Big Bang,
01:49
was alsoockså verymycket, verymycket smoothslät.
också var väldigt, väldigt utjämnat.
01:52
YouDu mightmakt thinktror thatden där that'sdet är notinte a surpriseöverraskning.
Du kanske tror att det inte är förvånande.
01:54
The airluft in thisdetta roomrum is verymycket smoothslät.
Luften i det här rummet är väldigt utjämnad.
01:56
YouDu mightmakt saysäga, "Well, maybekanske thingssaker justbara smoothedjämnas themselvessig själva outut."
Du kanske säger, "Nå, kanske jämnade saker bara ut sig".
01:58
ButMen the conditionsbetingelser nearnära the BigStora BangBang are verymycket, verymycket differentannorlunda
Men förhållandena nära Big Bang är väldigt, väldigt annorlunda
02:01
thanän the conditionsbetingelser ofav the airluft in thisdetta roomrum.
från luftens förhållanden i det här rummet.
02:04
In particularsärskild, thingssaker were a lot densertätare.
Särskilt att saker var mycket tätare.
02:06
The gravitationalgravitations pulldra ofav thingssaker
Sakers gravitationella dragningskraft
02:08
was a lot strongerstarkare nearnära the BigStora BangBang.
var mycket starkare nära Big Bang.
02:10
WhatVad youdu have to thinktror about
Vad du måste tänka på är
02:12
is wevi have a universeuniversum withmed a hundredhundra billionmiljard galaxiesgalaxer,
att vi har ett universum med hundra miljarder galaxer,
02:14
a hundredhundra billionmiljard starsstjärnor eachvarje.
var och en med hundra miljarder stjärnor.
02:16
At earlytidigt timesgånger, thosede där hundredhundra billionmiljard galaxiesgalaxer
I början var dessa hundra miljarder galaxer
02:18
were squeezedklämde intoin i a regionområde about thisdetta bigstor --
sammanpressade i ett ungefär så här stort område -
02:21
literallybokstavligen -- at earlytidigt timesgånger.
bokstavligen.
02:24
And youdu have to imaginetänka doing thatden där squeezingklämma
Och du måste föreställa dig att pressa ihop det
02:26
withoututan anynågra imperfectionsimperfektioner,
utan skavanker,
02:28
withoututan anynågra littleliten spotsfläckar
utan några små fläckar
02:30
wherevar theredär were a few moreMer atomsatomer thanän somewherenågonstans elseannan.
där det fanns några fler atomer än någon annanstans.
02:32
BecauseEftersom ifom theredär had been, theyde would have collapsedkollapsade underunder the gravitationalgravitations pulldra
Hade det funnits skulle de kollapsat under gravitationskraften
02:34
intoin i a hugeenorm blacksvart holehål.
och bildat ett svart hål.
02:37
KeepingAtt hålla the universeuniversum verymycket, verymycket smoothslät at earlytidigt timesgånger
Att hålla universum väldigt, väldigt jämnt i början
02:39
is notinte easylätt; it'sdess a delicatedelikat arrangementarrangemang.
är inte lätt, det är ett ömtåligt arrangemang.
02:42
It'sDen har a clueledtråd
Det är en ledtråd
02:44
thatden där the earlytidigt universeuniversum is notinte chosenvalt randomlyslumpvis.
att det tidiga universum inte är ett slumpmässigt val.
02:46
ThereDet is somethingnågot thatden där madegjord itDet thatden där way.
Någonting gjorde att det blev så.
02:48
WeVi would like to knowkänna till whatvad.
Vi vill gärna veta vad.
02:50
So partdel ofav ourvår understandingförståelse ofav thisdetta was givengiven to us by LudwigLudwig BoltzmannBoltzmann,
En del av vår förståelse fick vi av Ludwig Boltzmann,
02:52
an AustrianÖsterrikiska physicistfysiker in the 19thth centuryårhundrade.
en österikisk fysiker på 1800-talet.
02:55
And Boltzmann'sBoltzmanns contributionbidrag was thatden där hehan helpedhjälpte us understandförstå entropyentropi.
Boltzmanns bidrag var att han hjälpte oss att förstå entropi.
02:58
You'veDu har heardhört ofav entropyentropi.
Ni har hört talas om entropi.
03:01
It'sDen har the randomnessslumpmässighet, the disorderoordning, the chaoticnesschaoticness ofav somenågra systemssystem.
Det är det slumpmässiga, oordnade och kaotiska i vissa system.
03:03
BoltzmannBoltzmann gavegav us a formulaformel --
Boltzmann gav oss en formel -
03:06
engravedgraverade on hishans tombstonegravsten nownu --
inristad på hans gravsten -
03:08
thatden där reallyverkligen quantifieskvantifierar whatvad entropyentropi is.
som verkligen kvantifierar vad entropi är.
03:10
And it'sdess basicallyi grund och botten justbara sayingsäger
Och den säger i stort sett bara
03:12
thatden där entropyentropi is the numbersiffra ofav wayssätt
att entropi är det antal sätt
03:14
wevi can rearrangeordna om the constituentsbeståndsdelar ofav a systemsystemet so thatden där youdu don'tinte noticelägga märke till,
vi kan arrangera om delarna av ett system så att du inte märker det,
03:16
so thatden där macroscopicallymakroskopiskt itDet looksutseende the samesamma.
så att det makroskopiskt sett ser likadant ut.
03:19
IfOm youdu have the airluft in thisdetta roomrum,
Om ni tar luften i det här rummet,
03:21
youdu don'tinte noticelägga märke till eachvarje individualenskild atomatom.
så märker ni inte av varje enskild atom.
03:23
A lowlåg entropyentropi configurationkonfiguration
En konfiguration med låg entropi
03:26
is oneett in whichsom there'sdet finns onlyendast a few arrangementsarrangemang thatden där lookse thatden där way.
är en där det endast finns ett fåtal arrangemang som ser ut på det sättet.
03:28
A highhög entropyentropi arrangementarrangemang
En konfiguration med hög entropi
03:30
is oneett thatden där theredär are manymånga arrangementsarrangemang thatden där lookse thatden där way.
är ett där det finns många arrangemang som ser ut på det sättet.
03:32
ThisDetta is a cruciallyavgörande importantViktig insightinsikt
Det är en insikt av avgörande vikt
03:34
becausedärför att itDet helpshjälper us explainförklara
för den hjälper oss förstå
03:36
the secondandra lawlag ofav thermodynamicstermodynamik --
termodynamikens andra lag -
03:38
the lawlag thatden där sayssäger thatden där entropyentropi increasesökar in the universeuniversum,
lagen som säger att entropin ökar i universum,
03:40
oreller in somenågra isolatedisolerat bitbit ofav the universeuniversum.
eller i en isolerad bit av universum.
03:43
The reasonanledning whyVarför entropyentropi increasesökar
Orsaken till att entropin ökar
03:45
is simplyhelt enkelt becausedärför att theredär are manymånga moreMer wayssätt
är helt enkelt att det finns många fler sätt
03:47
to be highhög entropyentropi thanän to be lowlåg entropyentropi.
att vara hög entropi än låg entropi.
03:50
That'sDet är a wonderfulunderbar insightinsikt,
Det är en fantastisk insikt,
03:52
butmen itDet leaveslöv somethingnågot outut.
men den utelämnar någonting
03:54
ThisDetta insightinsikt thatden där entropyentropi increasesökar, by the way,
Insikten att entropin ökar är förresten
03:56
is what'svad är behindBakom whatvad wevi callring upp the arrowpil ofav timetid,
det som ligger bakom vad vi kallar tidens pil,
03:58
the differenceskillnad betweenmellan the pastdåtid and the futureframtida.
skillnaden mellan det förflutna och framtiden.
04:01
EveryVarje differenceskillnad thatden där theredär is
Varje skillnad som finns
04:03
betweenmellan the pastdåtid and the futureframtida
mellan förflutet och framtid
04:05
is becausedärför att entropyentropi is increasingökande --
beror på att entropin ökar -
04:07
the factfaktum thatden där youdu can rememberkom ihåg the pastdåtid, butmen notinte the futureframtida.
att du kommer ihåg det förflutna men inte framtiden.
04:09
The factfaktum thatden där youdu are bornfödd, and thensedan youdu liveleva, and thensedan youdu die,
Det faktum att du föds, lever och sedan dör,
04:12
alwaysalltid in thatden där orderbeställa,
alltid i den ordningen,
04:15
that'sdet är becausedärför att entropyentropi is increasingökande.
beror på att entropin ökar.
04:17
BoltzmannBoltzmann explainedförklarade thatden där ifom youdu startStart withmed lowlåg entropyentropi,
Boltzmann förklarade att om du börjar med låg entropi,
04:19
it'sdess verymycket naturalnaturlig for itDet to increaseöka
så är det väldigt naturligt att den ökar,
04:21
becausedärför att there'sdet finns moreMer wayssätt to be highhög entropyentropi.
då det finns fler sätt att vara hög entropi.
04:23
WhatVad hehan didn'tinte explainförklara
Vad han inte förklarade
04:26
was whyVarför the entropyentropi was evernågonsin lowlåg in the firstförst placeplats.
var varför entropin var låg till att börja med.
04:28
The factfaktum thatden där the entropyentropi ofav the universeuniversum was lowlåg
Det faktum att entropin i universum var låg
04:31
was a reflectionreflexion ofav the factfaktum
var en återspegling av det faktum
04:33
thatden där the earlytidigt universeuniversum was verymycket, verymycket smoothslät.
att det tidiga universum var väldigt, väldigt utjämnat.
04:35
We'dVi skulle like to understandförstå thatden där.
Vi vill förstå det.
04:37
That'sDet är ourvår jobjobb as cosmologistskosmologer.
Det är vårt jobb som kosmologer.
04:39
UnfortunatelyTyvärr, it'sdess actuallyfaktiskt notinte a problemproblem
Tyvärr är det ett problem
04:41
thatden där we'vevi har been givingger enoughtillräckligt attentionuppmärksamhet to.
som vi inte ägnat tillräcklig uppmärksamhet.
04:43
It'sDen har notinte oneett ofav the firstförst thingssaker peoplepersoner would saysäga,
Det är inte det första någon skulle säga
04:45
ifom youdu askedfrågade a modernmodern cosmologistcosmologist,
om du frågade en modern kosmolog,
04:47
"WhatVad are the problemsproblem we'revi tryingpåfrestande to addressadress?"
"Vilka problem tittar ni på?"
04:49
OneEn ofav the peoplepersoner whovem did understandförstå thatden där thisdetta was a problemproblem
En av de som förstod att det var ett problem
04:51
was RichardRichard FeynmanFeynman.
var Richard Feynman.
04:53
50 yearsår agosedan, hehan gavegav a seriesserier ofav a bunchknippa ofav differentannorlunda lecturesföredrag.
För 50 år sedan gav han en rad olika föreläsningar.
04:55
HeHan gavegav the popularpopulär lecturesföredrag
Han gav de allmänna föreläsningar
04:57
thatden där becameblev "The CharacterKaraktär ofav PhysicalFysisk LawLag."
som blev "The Character of Physical Law" (De fysiska lagarnas karaktär).
04:59
HeHan gavegav lecturesföredrag to CaltechCaltech undergradsundergrads
Han gav föreläsningar för studenterna vid Caltech
05:01
thatden där becameblev "The FeynmanFeynman LecturesFöreläsningar on PhysicsFysik."
som blev "The Feynman Lectures on Physics" (Feynmans fysikföreläsningar)
05:03
HeHan gavegav lecturesföredrag to CaltechCaltech graduateexamen studentsstudenter
Han gav föreläsningar för doktorander vid Caltech
05:05
thatden där becameblev "The FeynmanFeynman LecturesFöreläsningar on GravitationGravitation."
som blev "The Feynman Lectures on Gravitation" (Feynmans gravitationsföreläsningar)
05:07
In everyvarje oneett ofav thesedessa booksböcker, everyvarje oneett ofav thesedessa setsuppsättningar ofav lecturesföredrag,
I var av dessa böcker, i var av dessa föreläsningsserier
05:09
hehan emphasizedbetonade thisdetta puzzlepussel:
betonade han detta problem:
05:12
WhyVarför did the earlytidigt universeuniversum have suchsådan a smallsmå entropyentropi?
Varför hade det tidiga universum så låg entropi?
05:14
So hehan sayssäger -- I'mJag är notinte going to do the accentaccent --
Så han säger - jag tänker inte göra dialekten -
05:17
hehan sayssäger, "For somenågra reasonanledning, the universeuniversum, at oneett timetid,
han säger, "Av någon anledning hade universum vid en tidpunkt
05:19
had a verymycket lowlåg entropyentropi for itsdess energyenergi contentinnehåll,
väldigt låg entropi i förhållande till sitt energiinnehåll,
05:22
and sincesedan thensedan the entropyentropi has increasedökade.
och sedan dess har entropin ökat.
05:25
The arrowpil ofav timetid cannotkan inte be completelyfullständigt understoodförstått
Tidens pil kan inte till fullo förstås
05:27
untilfram tills the mysterymysterium ofav the beginningsbörjan ofav the historyhistoria ofav the universeuniversum
förrän mysteriet med begynnelsen av universums historia
05:30
are reducednedsatt stillfortfarande furtherytterligare
har vidare reducerats
05:33
fromfrån speculationspekulation to understandingförståelse."
från spekulation till förståelse."
05:35
So that'sdet är ourvår jobjobb.
Så det är vårt jobb.
05:37
WeVi want to knowkänna till -- thisdetta is 50 yearsår agosedan, "SurelySäkert," you'redu är thinkingtänkande,
Vi vill veta - det här är för 50 år sedan, så ni tänker
05:39
"we'vevi har figuredfigured itDet outut by nownu."
"Vi har säkert förstått det vi det här laget."
05:41
It'sDen har notinte truesann thatden där we'vevi har figuredfigured itDet outut by nownu.
Vi har inte förstått det vid det här laget.
05:43
The reasonanledning the problemproblem has gottenfått worsevärre,
Anledningen till att problemet blivit värre,
05:45
rathersnarare thanän betterbättre,
snarare än bättre,
05:47
is becausedärför att in 1998
är för att vi 1998
05:49
wevi learnedlärt mig somethingnågot crucialavgörande about the universeuniversum thatden där wevi didn'tinte knowkänna till beforeinnan.
lärde oss någonting väsentligt om universum som vi inte kände till tidigare.
05:51
WeVi learnedlärt mig thatden där it'sdess acceleratingaccelererande.
Vi lärde oss att det accelererar.
05:54
The universeuniversum is notinte onlyendast expandingexpanderande.
Universum inte bara expanderar.
05:56
IfOm youdu lookse at the galaxygalax, it'sdess movingrör på sig awaybort.
Om du ser på galaxen, den rör sig bort.
05:58
IfOm youdu come backtillbaka a billionmiljard yearsår latersenare and lookse at itDet againigen,
Om du kommer tillbaka en miljard år senare och tittar igen,
06:00
itDet will be movingrör på sig awaybort fastersnabbare.
så rör den sig bort snabbare.
06:02
IndividualEnskilda galaxiesgalaxer are speedingfortkörning awaybort fromfrån us fastersnabbare and fastersnabbare
Individuella galaxer far iväg från oss allt fortare.
06:05
so wevi saysäga the universeuniversum is acceleratingaccelererande.
Så vi säger att universum accelererar.
06:08
UnlikeTill skillnad från the lowlåg entropyentropi ofav the earlytidigt universeuniversum,
Till skillnad från den låga entropin i det tidiga universum,
06:10
even thoughdock wevi don'tinte knowkänna till the answersvar for thisdetta,
även om vi inte har svaret,
06:12
wevi at leastminst have a goodBra theoryteori thatden där can explainförklara itDet,
så har vi åtminstone en bra teori som kan förklara det,
06:14
ifom thatden där theoryteori is right,
om den teorin stämmer,
06:16
and that'sdet är the theoryteori ofav darkmörk energyenergi.
och det är teorin om mörk materia.
06:18
It'sDen har justbara the ideaaning thatden där emptytömma spacerymden itselfsig has energyenergi.
Det är förställningen att tomma rymden i sig har energi.
06:20
In everyvarje littleliten cubickubik centimetercentimeter ofav spacerymden,
I varje kubikcentimeter av rymd,
06:23
whetherhuruvida oreller notinte there'sdet finns stuffgrejer,
oavsett om det finns något där eller inte,
06:26
whetherhuruvida oreller notinte there'sdet finns particlespartiklar, mattermateria, radiationstrålning oreller whatevervad som helst,
oavsett om det finns partiklar, materia, strålning eller vadsomhelst,
06:28
there'sdet finns stillfortfarande energyenergi, even in the spacerymden itselfsig.
så finns det fortfarande energi, i själva rymden i sig.
06:30
And thisdetta energyenergi, accordingenligt to EinsteinEinstein,
Och denna energi utövar, enligt Einstein,
06:33
exertsutövar a pushskjuta på on the universeuniversum.
ett tryck på universum.
06:35
ItDet is a perpetualevig impulseimpuls
Det är en oavbruten impuls
06:38
thatden där pushesskjuter galaxiesgalaxer apartisär fromfrån eachvarje otherandra.
som trycker bort galaxerna från varandra.
06:40
BecauseEftersom darkmörk energyenergi, unliketill skillnad från mattermateria oreller radiationstrålning,
För mörk energi, till skillnad från materia eller strålning,
06:42
does notinte diluteSpäd awaybort as the universeuniversum expandsexpanderar.
tunnas inte ut när universum expanderar
06:45
The amountmängd ofav energyenergi in eachvarje cubickubik centimetercentimeter
Mängden energi i varje kubikcentimeter
06:48
remainsresterna the samesamma,
förblir den samma,
06:50
even as the universeuniversum getsblir biggerstörre and biggerstörre.
även om universum blir större och större.
06:52
ThisDetta has crucialavgörande implicationsimplikationer
Detta medför avgörande konsekvenser
06:54
for whatvad the universeuniversum is going to do in the futureframtida.
för vad universum kommer göra i framtiden.
06:57
For oneett thingsak, the universeuniversum will expandbygga ut foreverevigt.
För det första kommer universum att expandera för alltid.
07:00
BackTillbaka whennär I was yourdin ageålder,
När jag var i er ålder
07:02
wevi didn'tinte knowkänna till whatvad the universeuniversum was going to do.
visste vi inte vad universum skulle göra.
07:04
SomeVissa peoplepersoner thought thatden där the universeuniversum would recollapserecollapse in the futureframtida.
Somliga trodde att universum skulle kollapsa i framtiden.
07:06
EinsteinEinstein was fondförtjust ofav thisdetta ideaaning.
Einstein var anhängare av den idén.
07:09
ButMen ifom there'sdet finns darkmörk energyenergi, and the darkmörk energyenergi does notinte go awaybort,
Men finns det mörk energi och den inte försvinner
07:11
the universeuniversum is justbara going to keepha kvar expandingexpanderande foreverevigt and evernågonsin and evernågonsin.
så kommer universum att expandera för alltid.
07:14
14 billionmiljard yearsår in the pastdåtid,
14 miljarder år i det förflutna,
07:17
100 billionmiljard doghund yearsår,
100 miljarder hundår,
07:19
butmen an infiniteoändlig numbersiffra ofav yearsår intoin i the futureframtida.
men ett oändligt antal år in i framtiden.
07:21
MeanwhileUnder tiden, for allAllt intentsintentioner and purposessyften,
Samtidigt, när allting kommer kring,
07:24
spacerymden looksutseende finiteändlig to us.
ser rymden ändlig ut för oss.
07:27
SpaceUtrymme mayMaj be finiteändlig oreller infiniteoändlig,
Rymden kan vara ändlig eller oändlig
07:29
butmen becausedärför att the universeuniversum is acceleratingaccelererande,
men i och att universum accelererar
07:31
theredär are partsdelar ofav itDet wevi cannotkan inte seese
finns det delar vi inte kan se
07:33
and neveraldrig will seese.
och aldrig kommer att se.
07:35
There'sDet finns a finiteändlig regionområde ofav spacerymden thatden där wevi have accesstillgång to,
Vi har tillgång till en avgränsad region av rymden
07:37
surroundedomgiven by a horizonhorisont.
omgärdad av en horisont.
07:39
So even thoughdock timetid goesgår on foreverevigt,
Så även om tiden fortsätter för alltid
07:41
spacerymden is limitedbegränsad to us.
så är rymden begränsad för oss.
07:43
FinallySlutligen, emptytömma spacerymden has a temperaturetemperatur.
Och slutligen har tomma rymden en temperatur.
07:45
In the 1970s, StephenStephen HawkingHawking toldberättade us
På 70-talet förklarade Stephen Hawking
07:48
thatden där a blacksvart holehål, even thoughdock youdu thinktror it'sdess blacksvart,
att ett svart hål, även om du tror att det är svart,
07:50
itDet actuallyfaktiskt emitsavger radiationstrålning
faktiskt avger strålning
07:52
whennär youdu take intoin i accountkonto quantumkvant mechanicsmekanik.
när man tar med kvantmekaniken i beräkningarna.
07:54
The curvaturekrökning ofav space-timerumtiden aroundrunt the blacksvart holehål
Rumtidens krökning kring ett svart hål
07:56
bringsger to life the quantumkvant mechanicalmekanisk fluctuationfluktuation,
väcker de kvantmekaniska fluktuationerna till liv,
07:59
and the blacksvart holehål radiatesutstrålar.
och det svarta hålet strålar.
08:02
A preciselyexakt similarliknande calculationberäkning by HawkingHawking and GaryGary GibbonsGibbons
En likadan beräkning av Hawking och Gary Gibbons
08:04
showedvisade thatden där ifom youdu have darkmörk energyenergi in emptytömma spacerymden,
visade att, om du har mörk energi i tomma rymden,
08:07
thensedan the wholehela universeuniversum radiatesutstrålar.
så strålar hela universum.
08:10
The energyenergi ofav emptytömma spacerymden
Energin i den tomma rymden
08:13
bringsger to life quantumkvant fluctuationssvängningar.
väcker kvantfluktuationer till liv.
08:15
And so even thoughdock the universeuniversum will lastsista foreverevigt,
Så även om universum varar för alltid,
08:17
and ordinaryvanlig mattermateria and radiationstrålning will diluteSpäd awaybort,
och vanlig materia och strålning tunnas ut och försvinner,
08:19
theredär will alwaysalltid be somenågra radiationstrålning,
så kommer det för alltid att finnas strålning
08:22
somenågra thermaltermisk fluctuationssvängningar,
och fluktuationer i temperatur
08:24
even in emptytömma spacerymden.
även i tomma rymden.
08:26
So whatvad thisdetta meansbetyder
Så det här betyder
08:28
is thatden där the universeuniversum is like a boxlåda ofav gasgas
att universum är som en gasbehållare
08:30
thatden där lastsvarar foreverevigt.
som varar för alltid.
08:32
Well whatvad is the implicationimplikation ofav thatden där?
Vad får det för konsekvenser?
08:34
ThatAtt implicationimplikation was studiedstuderade by BoltzmannBoltzmann backtillbaka in the 19thth centuryårhundrade.
Konsekvenserna studerades av Boltzmann på 1800-talet.
08:36
HeHan saidsa, well, entropyentropi increasesökar
Han sa att entropin ökar
08:39
becausedärför att theredär are manymånga, manymånga moreMer wayssätt
på grund av att det finns väldigt många fler sätt
08:42
for the universeuniversum to be highhög entropyentropi, rathersnarare thanän lowlåg entropyentropi.
för universum att ha hög entropi än låg entropi.
08:44
ButMen that'sdet är a probabilisticprobabilistiska statementpåstående.
Men det är en fråga om sannolikhet.
08:47
ItDet will probablyförmodligen increaseöka,
Det kommer sannolikt att öka
08:50
and the probabilitysannolikhet is enormouslyenormt hugeenorm.
och sannolikheten är enormt hög.
08:52
It'sDen har notinte somethingnågot youdu have to worryoroa about --
Det är inget ni behöver oroa er över -
08:54
the airluft in thisdetta roomrum allAllt gatheringsammankomst over oneett partdel ofav the roomrum and suffocatingkvävande us.
att luften i det här rummet samlas i en del och kväver oss.
08:56
It'sDen har verymycket, verymycket unlikelyosannolik.
Det är väldigt, väldigt osannolikt.
09:00
ExceptFörutom ifom theyde lockedlåst the doorsdörrar
Men hade de låst dörrarna
09:02
and kepthålls us herehär literallybokstavligen foreverevigt,
och hållt kvar oss, bokstavligen, för alltid
09:04
thatden där would happenhända.
hade det hänt.
09:06
EverythingAllt thatden där is allowedtillåten,
Allt som är tillåtet,
09:08
everyvarje configurationkonfiguration thatden där is allowedtillåten to be obtainederhålls by the moleculesmolekyler in thisdetta roomrum,
varje konfiguration av molekyler som är tillåten
09:10
would eventuallyså småningom be obtainederhålls.
skulle till slut uppstå.
09:13
So BoltzmannBoltzmann sayssäger, lookse, youdu could startStart withmed a universeuniversum
Så Boltzmann säger att du kan börja med ett universum
09:15
thatden där was in thermaltermisk equilibriumjämvikt.
med termisk jämvikt.
09:18
HeHan didn'tinte knowkänna till about the BigStora BangBang. HeHan didn'tinte knowkänna till about the expansionexpansion ofav the universeuniversum.
Han kände inte till Big Bang eller universums expansion.
09:20
HeHan thought thatden där spacerymden and timetid were explainedförklarade by IsaacIsaac NewtonNewton --
Han trodde att rum och tid förklarades av Isaac Newton -
09:23
theyde were absoluteabsolut; theyde justbara stuckfastnat theredär foreverevigt.
de var absoluta - de stannade där för alltid.
09:26
So hishans ideaaning ofav a naturalnaturlig universeuniversum
Så hans föreställning om ett naturligt universum
09:28
was oneett in whichsom the airluft moleculesmolekyler were justbara spreadspridning outut evenlyjämnt everywhereöverallt --
var ett där luftmolekyler var utsprida överallt -
09:30
the everythingallt moleculesmolekyler.
allting molekylerna.
09:33
ButMen ifom you'redu är BoltzmannBoltzmann, youdu knowkänna till thatden där ifom youdu waitvänta longlång enoughtillräckligt,
Men väntar du tillräckligt länge
09:35
the randomslumpmässig fluctuationssvängningar ofav thosede där moleculesmolekyler
kommer molekylernas slumpmässiga fluktuationer
09:38
will occasionallyibland bringföra themdem
ibland leda till
09:41
intoin i lowerlägre entropyentropi configurationskonfigurationer.
en lägre entropi tillstånd.
09:43
And thensedan, ofav coursekurs, in the naturalnaturlig coursekurs ofav thingssaker,
För att sedan, i enlighet med den naturliga ordningen,
09:45
theyde will expandbygga ut backtillbaka.
åter expandera.
09:47
So it'sdess notinte thatden där entropyentropi mustmåste alwaysalltid increaseöka --
Entropi måste alltså inte öka -
09:49
youdu can get fluctuationssvängningar intoin i lowerlägre entropyentropi,
man kan få fluktuationer ner till lägre entropi,
09:51
moreMer organizedorganiserad situationssituationer.
mer organiserade tillstånd.
09:54
Well ifom that'sdet är truesann,
Men, om det är sant...
09:56
BoltzmannBoltzmann thensedan goesgår ontotill inventuppfinna
Boltzmann fortsätter sedan att utveckla
09:58
twotvå verymycket modern-soundingmoderna klingande ideasidéer --
två modernt klingande idéer -
10:00
the multiversemultiverse and the anthropicantropiska principleprincip.
multiversum och den antropiska principen.
10:02
HeHan sayssäger, the problemproblem withmed thermaltermisk equilibriumjämvikt
Problemet med termisk jämvikt
10:05
is thatden där wevi can'tkan inte liveleva theredär.
är att vi inte kan leva där.
10:07
RememberKom ihåg, life itselfsig dependsberor on the arrowpil ofav timetid.
Glöm inte att livet i sig är beroende av tidens pil.
10:09
WeVi would notinte be ablestånd to processbearbeta informationinformation,
Vi skulle inte klarat av informationshantering
10:12
metabolizemetabolisera, walk and talkprata,
metabolism, att gå och tala,
10:14
ifom wevi livedlevde in thermaltermisk equilibriumjämvikt.
ifall vi levde i termisk jämvikt.
10:16
So ifom youdu imaginetänka a verymycket, verymycket bigstor universeuniversum,
Så om du föreställer dig ett väldigt stort universum,
10:18
an infinitelyoändligt bigstor universeuniversum,
ett oändligt stort universum,
10:20
withmed randomlyslumpvis bumpingstöta intoin i eachvarje otherandra particlespartiklar,
med partiklar som slumpmässigt krockar med varandra,
10:22
theredär will occasionallyibland be smallsmå fluctuationssvängningar in the lowerlägre entropyentropi statesstater,
så kommer det ibland uppstå lägre entropitillstånd
10:24
and thensedan theyde relaxkoppla av backtillbaka.
som sedan återgår till normalläge.
10:27
ButMen theredär will alsoockså be largestor fluctuationssvängningar.
Men det kommer också finnas stora fluktuationer.
10:29
OccasionallyIbland, youdu will makegöra a planetplanet
Då och då skapas en planet
10:31
oreller a starstjärna oreller a galaxygalax
eller en stjärna eller en galax
10:33
oreller a hundredhundra billionmiljard galaxiesgalaxer.
eller hundra miljarder galaxer.
10:35
So BoltzmannBoltzmann sayssäger,
Så Boltzmann säger:
10:37
wevi will onlyendast liveleva in the partdel ofav the multiversemultiverse,
- Vi kommer endast existera i den del av multiversum,
10:39
in the partdel ofav thisdetta infinitelyoändligt bigstor setuppsättning ofav fluctuatingfluktuerande particlespartiklar,
i den del av det oändliga hav av fluktuerande partiklar,
10:42
wherevar life is possiblemöjlig.
där liv är möjligt.
10:45
That'sDet är the regionområde wherevar entropyentropi is lowlåg.
Det är den region där entropin är låg.
10:47
MaybeKanske ourvår universeuniversum is justbara oneett ofav thosede där thingssaker
Kanske är vårt universum bara en sådan sak
10:49
thatden där happenshänder fromfrån timetid to timetid.
som händer lite då och då.
10:52
NowNu yourdin homeworkläxa assignmentuppdrag
Er hemläxa blir
10:54
is to reallyverkligen thinktror about thisdetta, to contemplateöverväga whatvad itDet meansbetyder.
att verkligen fundera på vad det här betyder.
10:56
CarlCarl SaganSagan onceen gång famouslyökänt saidsa
Carl Sagan sa en gång
10:58
thatden där "in orderbeställa to makegöra an appleäpple piePie,
"För att göra en äppelkaka
11:00
youdu mustmåste firstförst inventuppfinna the universeuniversum."
måste du först uppfinna universum."
11:02
ButMen hehan was notinte right.
Men han hade fel.
11:05
In Boltzmann'sBoltzmanns scenarioscenario, ifom youdu want to makegöra an appleäpple piePie,
I Boltzmanns scenario gör du en äppelkaka
11:07
youdu justbara waitvänta for the randomslumpmässig motionrörelse ofav atomsatomer
genom att bara vänta på att atomernas slumpmässiga rörelser
11:10
to makegöra youdu an appleäpple piePie.
ska skapa en äppelkaka.
11:13
ThatAtt will happenhända muchmycket moreMer frequentlyofta
Det kommer hända oftare
11:15
thanän the randomslumpmässig motionsmotioner ofav atomsatomer
än att atomernas slumpmässiga rörelse
11:17
makingtillverkning youdu an appleäpple orchardfruktträdgård
ger dig en äppelodling,
11:19
and somenågra sugarsocker and an ovenugn,
lite socker och en spis,
11:21
and thensedan makingtillverkning youdu an appleäpple piePie.
och sedan ger dig en äppelkaka.
11:23
So thisdetta scenarioscenario makesgör predictionsförutsägelser.
Så det här scenariot gör förutsägelser.
11:25
And the predictionsförutsägelser are
Och förutsägelserna är
11:28
thatden där the fluctuationssvängningar thatden där makegöra us are minimalminimal.
att fluktuationerna som skapar oss är minimala.
11:30
Even ifom youdu imaginetänka thatden där thisdetta roomrum wevi are in nownu
Även om du föreställer dig att det här rummet
11:33
existsexisterar and is realverklig and herehär wevi are,
existerar på riktigt och att vi är här,
11:36
and wevi have, notinte onlyendast ourvår memoriesminnen,
och att vi har, inte bara våra minnen,
11:38
butmen ourvår impressionintryck thatden där outsideutanför there'sdet finns somethingnågot
utan våra intryck av att det finns någonting utanför
11:40
calledkallad CaltechCaltech and the UnitedUnited StatesStaterna and the MilkyMjölkaktig Way GalaxyGalaxy,
som heter Caltech och USA och Vintergatan,
11:42
it'sdess muchmycket easierlättare for allAllt thosede där impressionsvisningar to randomlyslumpvis fluctuatefluktuera intoin i yourdin brainhjärna
så är det mycket enklare att de intrycken fluktuerar in i din hjärna
11:46
thanän for themdem actuallyfaktiskt to randomlyslumpvis fluctuatefluktuera
än att fluktuationerna faktiskt skapar
11:49
intoin i CaltechCaltech, the UnitedUnited StatesStaterna and the galaxygalax.
Caltech, USA och Vintergatan.
11:51
The goodBra newsNyheter is thatden där,
Den goda nyheten är att
11:54
thereforedärför, thisdetta scenarioscenario does notinte work; itDet is notinte right.
detta scenario därför inte fungerar - det stämmer inte.
11:56
ThisDetta scenarioscenario predictsförutspår thatden där wevi should be a minimalminimal fluctuationfluktuation.
Det förutsäger att vi borde vara en minimal fluktuation.
11:59
Even ifom youdu left ourvår galaxygalax outut,
Även om man utelämnar vår galax
12:02
youdu would notinte get a hundredhundra billionmiljard otherandra galaxiesgalaxer.
får man inte hundra miljarder andra galaxer.
12:04
And FeynmanFeynman alsoockså understoodförstått thisdetta.
Och Feynman förstod också detta.
12:06
FeynmanFeynman sayssäger, "FromFrån the hypothesishypotes thatden där the worldvärld is a fluctuationfluktuation,
Feynmann säger, "utifrån hypotesen att världen är en fluktuation,
12:08
allAllt the predictionsförutsägelser are thatden där
säger alla förutsägelser att
12:12
ifom wevi lookse at a partdel ofav the worldvärld we'vevi har neveraldrig seensett beforeinnan,
vi, ifall vi tittar på en ny del av världen,
12:14
wevi will findhitta itDet mixedblandad upupp, and notinte like the piecebit we'vevi har justbara lookedtittade at --
finner den utblandad och inte som den del vi nyss tittade på -
12:16
highhög entropyentropi.
hög entropi.
12:18
IfOm ourvår orderbeställa were duepå grund av to a fluctuationfluktuation,
Om vår ordning berodde på fluktuationer
12:20
wevi would notinte expectförvänta orderbeställa anywherevar som helst butmen wherevar wevi have justbara noticedlade märke till itDet.
skulle vi inte förvänta oss ordning någon annanstans än var vi just funnit det.
12:22
WeVi thereforedärför concludesluta the universeuniversum is notinte a fluctuationfluktuation."
Vi drar därför slutsatsen att universum inte är en fluktuationer."
12:24
So that'sdet är goodBra. The questionfråga is thensedan whatvad is the right answersvar?
Bra. Frågan är då vilket det rätta svaret är?
12:28
IfOm the universeuniversum is notinte a fluctuationfluktuation,
Om universum inte är en fluktuation,
12:31
whyVarför did the earlytidigt universeuniversum have a lowlåg entropyentropi?
varför hade det tidiga universum låg entropi?
12:33
And I would lovekärlek to tellsäga youdu the answersvar, butmen I'mJag är runninglöpning outut ofav timetid.
Jag hade gärna talat om det för er, men jag har ont om tid.
12:36
(LaughterSkratt)
(Skratt)
12:39
HereHär is the universeuniversum thatden där wevi tellsäga youdu about,
Här är universum så som vi talar om det
12:41
versusmot the universeuniversum thatden där reallyverkligen existsexisterar.
mot universum så som det verkligen är.
12:43
I justbara showedvisade youdu thisdetta picturebild.
Jag visade er den här bilden.
12:45
The universeuniversum is expandingexpanderande for the lastsista 10 billionmiljard yearsår oreller so.
Universum har expanderat i 10 miljarder år.
12:47
It'sDen har coolingkyl- off.
Det svalnar.
12:49
ButMen wevi nownu knowkänna till enoughtillräckligt about the futureframtida ofav the universeuniversum
Men vi vet tillräckligt om universums framtid
12:51
to saysäga a lot moreMer.
för att säga mycket mer.
12:53
IfOm the darkmörk energyenergi remainsresterna aroundrunt,
Om den mörka energin finns kvar
12:55
the starsstjärnor aroundrunt us will useanvända sig av upupp theirderas nuclearkärn fuelbränsle, theyde will stopsluta burningbrinnande.
kommer stjärnorna bränna allt sitt kärnbränsle och sluta brinna.
12:57
TheyDe will fallfalla intoin i blacksvart holeshål.
De kommer falla ner i svarta hål.
13:00
WeVi will liveleva in a universeuniversum
Vi kommer se ett universum
13:02
withmed nothingingenting in itDet butmen blacksvart holeshål.
med endast svarta hål.
13:04
ThatAtt universeuniversum will lastsista 10 to the 100 yearsår --
Det universum kommer vara 10 upphöjt till 100 år -
13:06
a lot longerlängre thanän ourvår littleliten universeuniversum has livedlevde.
mycket längre än vårt lilla universum.
13:10
The futureframtida is muchmycket longerlängre thanän the pastdåtid.
Framtiden är mycket längre än det förflutna.
13:12
ButMen even blacksvart holeshål don'tinte lastsista foreverevigt.
Men inte ens svarta hål varar för alltid.
13:14
TheyDe will evaporateavdunsta,
De kommer avdunsta,
13:16
and wevi will be left withmed nothingingenting butmen emptytömma spacerymden.
och endast tomma rymden återstår.
13:18
ThatAtt emptytömma spacerymden lastsvarar essentiallyväsentligen foreverevigt.
Den tomma rymden vara i stort sett för alltid.
13:20
HoweverEmellertid, youdu noticelägga märke till, sincesedan emptytömma spacerymden givesger off radiationstrålning,
Men, märk väl, att då den tomma rymden avger strålning,
13:24
there'sdet finns actuallyfaktiskt thermaltermisk fluctuationssvängningar,
finns det faktiskt termisk fluktuation,
13:27
and itDet cyclescykler aroundrunt
och den cirkulerar
13:29
allAllt the differentannorlunda possiblemöjlig combinationskombinationer
genom alla de olika möjliga kombinationer
13:31
ofav the degreesgrader ofav freedomfrihet thatden där existexistera in emptytömma spacerymden.
som är möjliga i tomma rymden.
13:33
So even thoughdock the universeuniversum lastsvarar foreverevigt,
Så även om universum varar för alltid
13:36
there'sdet finns onlyendast a finiteändlig numbersiffra ofav thingssaker
finns det ett begränsat antal saker
13:38
thatden där can possiblyeventuellt happenhända in the universeuniversum.
som kan hända i universum.
13:40
TheyDe allAllt happenhända over a periodperiod ofav timetid
De händer alla över en period
13:42
equallika to 10 to the 10 to the 120 yearsår.
motsvarande 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år.
13:44
So here'shär är twotvå questionsfrågor for youdu.
Här är två frågor till er.
13:47
NumberAntal oneett: IfOm the universeuniversum lastsvarar for 10 to the 10 to the 120 yearsår,
Nummer ett: Om universum varar i 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år,
13:49
whyVarför are wevi bornfödd
varför är vi födda
13:52
in the firstförst 14 billionmiljard yearsår ofav itDet,
under de första 14 miljarder åren,
13:54
in the warmvärma, comfortablebekväm afterglowAfterglow ofav the BigStora BangBang?
i den varma behagliga efterglöden av Big Bang?
13:57
WhyVarför aren'tinte wevi in emptytömma spacerymden?
Varför finns vi inte i tomma rymden?
14:00
YouDu mightmakt saysäga, "Well there'sdet finns nothingingenting theredär to be livinglevande,"
Du kan svara, "För det finns inget levande där,"
14:02
butmen that'sdet är notinte right.
men det stämmer inte.
14:04
YouDu could be a randomslumpmässig fluctuationfluktuation outut ofav the nothingnessintighet.
Du kunde vara en slumpmässig fluktuation från tomrummet.
14:06
WhyVarför aren'tinte youdu?
Varför är du inte det?
14:08
MoreMer homeworkläxa assignmentuppdrag for youdu.
Mer hemläxor.
14:10
So like I saidsa, I don'tinte actuallyfaktiskt knowkänna till the answersvar.
Som jag sa så har jag inte inte svaret.
14:13
I'mJag är going to give youdu mymin favoritefavorit- scenarioscenario.
Ni ska få mitt favorit scenario.
14:15
EitherAntingen it'sdess justbara like thatden där. ThereDet is noNej explanationförklaring.
Antingen är det bara så. Det finns ingen förklaring.
14:17
ThisDetta is a brutebrute factfaktum about the universeuniversum
Det är ett kallt faktum om universum
14:20
thatden där youdu should learnlära sig to acceptacceptera and stopsluta askingbe questionsfrågor.
som du måste lära dig acceptera och sluta fråga.
14:22
OrEller maybekanske the BigStora BangBang
Eller så är kanske Big Bang
14:26
is notinte the beginningbörjan ofav the universeuniversum.
inte begynnelsen av universum.
14:28
An eggägg, an unbrokenobruten eggägg, is a lowlåg entropyentropi configurationkonfiguration,
Ett icke krossat ägg är en låg entropikonfiguration,
14:30
and yetän, whennär wevi openöppen ourvår refrigeratorkylskåp,
men ändå öppnar vi inte våra kylskåp
14:33
wevi do notinte go, "HahHah, howhur surprisingförvånande to findhitta
och utbrister "Oj så överraskande att hitta
14:35
thisdetta lowlåg entropyentropi configurationkonfiguration in ourvår refrigeratorkylskåp."
denna låga entropikonfiguration i vårt kylskåp."
14:37
That'sDet är becausedärför att an eggägg is notinte a closedstängd systemsystemet;
Det beror på att ett ägg inte är ett slutet system -
14:39
itDet comeskommer outut ofav a chickenkyckling.
det kommer från en höna.
14:42
MaybeKanske the universeuniversum comeskommer outut ofav a universaluniversell chickenkyckling.
Kanske kommer universum från en kosmisk höna.
14:44
MaybeKanske theredär is somethingnågot thatden där naturallynaturligtvis,
Kanske finns det något som naturligt,
14:48
throughgenom the growthtillväxt ofav the lawslagar ofav physicsfysik,
genom de fysiska lagarnas utveckling,
14:50
givesger risestiga to universeuniversum like oursvår
ger upphov till universum likt vårt
14:53
in lowlåg entropyentropi configurationskonfigurationer.
i låga entropi konfigurationer.
14:55
IfOm that'sdet är truesann, itDet would happenhända moreMer thanän onceen gång;
Är det sant händer det mer än en gång -
14:57
wevi would be partdel ofav a muchmycket biggerstörre multiversemultiverse.
då är vi del av ett mycket större multiversum.
14:59
That'sDet är mymin favoritefavorit- scenarioscenario.
Det är mitt favorit scenario.
15:02
So the organizersarrangörer askedfrågade memig to endslutet withmed a bolddjärv speculationspekulation.
Organisatörerna bad mig avsluta med en vild spekulation.
15:04
MyMin bolddjärv speculationspekulation
Min vilda spekulation
15:07
is thatden där I will be absolutelyabsolut vindicatedupprättelse by historyhistoria.
är att historien kommer ge mig rätt.
15:09
And 50 yearsår fromfrån nownu,
Om 50 år kommer
15:12
allAllt ofav mymin currentnuvarande wildvild ideasidéer will be acceptedaccepterad as truthssanningar
alla mina nuvarande vilda idéer accepteras som sanningar
15:14
by the scientificvetenskaplig and externalextern communitiessamhällen.
av allmänheten och det vetenskapliga gemenskapen.
15:17
WeVi will allAllt believetro thatden där ourvår littleliten universeuniversum
Vi kommer alla att anse att vårt lilla universum
15:20
is justbara a smallsmå partdel ofav a muchmycket largerstörre multiversemultiverse.
endast är en liten del av ett mycket större multiversum.
15:22
And even betterbättre, wevi will understandförstå whatvad happenedhände at the BigStora BangBang
Och vi kommer förstå vad som hände vid Big Bang
15:25
in termsvillkor ofav a theoryteori
i form av en teori
15:28
thatden där wevi will be ablestånd to comparejämföra to observationsobservationer.
som vi kan jämföra med observationer.
15:30
ThisDetta is a predictionförutsägelse. I mightmakt be wrongfel.
Det är en förutsägelse. Jag kan ha fel.
15:32
ButMen we'vevi har been thinkingtänkande as a humanmänsklig racelopp
Men det mänskliga släktet har funderat
15:34
about whatvad the universeuniversum was like,
på hur universum är
15:36
whyVarför itDet camekom to be in the way itDet did for manymånga, manymånga yearsår.
och det kom att bli så som det är, under många, många år.
15:38
It'sDen har excitingspännande to thinktror wevi mayMaj finallytill sist knowkänna till the answersvar somedaynågon dag.
Det är spännande att föreställa sig att vi till slut en dag kommer ha svaret.
15:41
ThankTacka youdu.
Tack.
15:44
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
15:46
Translated by Johan Luyckx
Reviewed by Johan Cegrell

▲Back to top

About the speaker:

Sean M. Carroll - Physicist, cosmologist
A physicist, cosmologist and gifted science communicator, Sean Carroll is asking himself -- and asking us to consider -- questions that get at the fundamental nature of the universe.

Why you should listen

Sean Carroll is a theoretical physicist at Caltech in Pasadena, California, where he researches theoretical aspects of cosmology, field theory and gravitation -- exploring the nature of fundamental physics by studying the structure and evolution of the universe.

His book on cosmology and the arrow of time, From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time, was published in 2010. He keeps a regular blog at Cosmic Variance.

More profile about the speaker
Sean M. Carroll | Speaker | TED.com