English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxCaltech

Sean Carroll: Distant time and the hint of a multiverse

Sean Carroll: Timpul îndepărtat și sugestia de multivers

Filmed
Views 1,570,618

La TEDxCaltech, cosmologul Sean Carroll abordează -- într-o manieră distractivă și profundă natura timpului și a universului -- o simplă întrebare: De ce există timpul? Potențialele răspunsuri la această întrebare ne duc la un punct de vedere uimitor al naturii și al universului și locul nostru în el.

- Physicist, cosmologist
A physicist, cosmologist and gifted science communicator, Sean Carroll is asking himself -- and asking us to consider -- questions that get at the fundamental nature of the universe. Full bio

The universe
Universul
00:15
is really big.
este foarte vast.
00:17
We live in a galaxy, the Milky Way Galaxy.
Noi trăim într-o galaxie, galaxia Calea Lactee.
00:19
There are about a hundred billion stars in the Milky Way Galaxy.
Există în jur de 100 miliarde de stele în Calea Lactee.
00:22
And if you take a camera
Dacă iei un aparat foto,
00:25
and you point it at a random part of the sky,
îl îndrepţi într-un loc aleatoriu pe cer,
00:27
and you just keep the shutter open,
şi ţii diafragma deschisă,
00:29
as long as your camera is attached to the Hubble Space Telescope,
cât timp camera e ataşată de Telescopul Spaţial Hubble,
00:31
it will see something like this.
va vedea ceva de genul ăsta.
00:34
Every one of these little blobs
Fiecare din aceste mici luminiscențe
00:36
is a galaxy roughly the size of our Milky Way --
e o galaxie precum Calea noastră Lactee --
00:39
a hundred billion stars in each of those blobs.
100 miliarde de stele în fiecare din aceste perluțe.
00:41
There are approximately a hundred billion galaxies
Există în jur de 100 miliarde de galaxii
00:44
in the observable universe.
în universul observabil.
00:47
100 billion is the only number you need to know.
100 de miliarde e singurul număr pe care trebuie să-l reţii.
00:49
The age of the universe, between now and the Big Bang,
Vechimea universului, de la Big Bang până acum,
00:51
is a hundred billion in dog years.
e de 100 miliarde de ani câineşti.
00:54
(Laughter)
(Râsete)
00:56
Which tells you something about our place in the universe.
Ceea ce spune ceva despre locul nostru în univers.
00:58
One thing you can do with a picture like this is simply admire it.
Un lucru pe care poţi să-l faci cu o astfel de poză e s-o admiri.
01:01
It's extremely beautiful.
E superbă.
01:03
I've often wondered, what is the evolutionary pressure
M-am întrebat adesea, care a fost presiunea evoluţionară
01:05
that made our ancestors in the Veldt adapt and evolve
ce i-a determinat pe strămoşii noștri din câmpiile Africii să evolueze
01:08
to really enjoy pictures of galaxies
să se poată bucura de fotografii ale galaxiilor
01:11
when they didn't have any.
când ei nu aveau nici una.
01:13
But we would also like to understand it.
Dar noi am vrea să le și înţelegem.
01:15
As a cosmologist, I want to ask, why is the universe like this?
Cosmolog fiind, vreau să întreb de ce-i universul aşa cum este?
01:17
One big clue we have is that the universe is changing with time.
Un indiciu evident e că universul se schimbă în timp.
01:21
If you looked at one of these galaxies and measured its velocity,
Dacă te uiţi la una din aceste galaxii și-i măsori viteza,
01:24
it would be moving away from you.
observi că se îndepărtează de tine.
01:27
And if you look at a galaxy even farther away,
Dacă te uiţi la o galaxie mai depărtată,
01:29
it would be moving away faster.
observi că se îndepărtează mai repede.
01:31
So we say the universe is expanding.
Deci spunem ca universul se extinde.
01:33
What that means, of course, is that, in the past,
Asta înseamnă, desigur, că în trecut
01:35
things were closer together.
corpurile erau mai apropiate.
01:37
In the past, the universe was more dense,
În trecut, universul era mai dens,
01:39
and it was also hotter.
şi de asemenea mai fierbinte.
01:41
If you squeeze things together, the temperature goes up.
Dacă comprimi materia, temperatura crește.
01:43
That kind of makes sense to us.
Asta pare intuitiv.
01:45
The thing that doesn't make sense to us as much
Lucrul care nu e chiar așa intuitiv
01:47
is that the universe, at early times, near the Big Bang,
e că universul, la începuturi, aproape de Big Bang,
01:49
was also very, very smooth.
era foarte, foarte uniform.
01:52
You might think that that's not a surprise.
Poate nu te surprinde.
01:54
The air in this room is very smooth.
Aerul din această cameră e foarte uniform.
01:56
You might say, "Well, maybe things just smoothed themselves out."
Ai fi tentat să zici, "Ei bine, unele lucruri se uniformizează de la sine."
01:58
But the conditions near the Big Bang are very, very different
Dar condiţiile de la momentul Big Bang-ului erau foarte diferite
02:01
than the conditions of the air in this room.
de condiţiile aerului din această cameră.
02:04
In particular, things were a lot denser.
În special, lucrurile erau mult mai dense.
02:06
The gravitational pull of things
Atracţia gravitaţională
02:08
was a lot stronger near the Big Bang.
era mult mai puternică la momentul Big Bang-ului.
02:10
What you have to think about
Trebuie să realizezi că
02:12
is we have a universe with a hundred billion galaxies,
avem un univers cu o sută de miliarde de galaxii,
02:14
a hundred billion stars each.
cu o sută miliarde de stele fiecare.
02:16
At early times, those hundred billion galaxies
La începuturi, aceste sute de miliarde de galaxii
02:18
were squeezed into a region about this big --
erau înghesuite într-o regiune doar atât de mare.
02:21
literally -- at early times.
Literalmente, la începuturi.
02:24
And you have to imagine doing that squeezing
Şi trebuie să-ţi imaginezi acea compactare
02:26
without any imperfections,
fără nici o imperfecţiune,
02:28
without any little spots
fără nici un loc
02:30
where there were a few more atoms than somewhere else.
unde să fie mai puţini atomi decât în alte locuri.
02:32
Because if there had been, they would have collapsed under the gravitational pull
Altfel totul s-ar fi prăbuşit sub atracţia lor gravitaţională
02:34
into a huge black hole.
într-o imensă gaură neagră.
02:37
Keeping the universe very, very smooth at early times
Păstrând Universul foarte, foarte uniform la începuturi
02:39
is not easy; it's a delicate arrangement.
nu-i uşor, e un aranjament fragil.
02:42
It's a clue
E un indiciu
02:44
that the early universe is not chosen randomly.
că universul timpuriu nu s-a format întâmplător.
02:46
There is something that made it that way.
Ceva l-a facut aşa.
02:48
We would like to know what.
Am dori să ştim ce.
02:50
So part of our understanding of this was given to us by Ludwig Boltzmann,
O parte din înțelegerea noastră ne-a fost dată de Ludwig Boltzmann,
02:52
an Austrian physicist in the 19th century.
un fizician austriac din secolul 19.
02:55
And Boltzmann's contribution was that he helped us understand entropy.
Contribuţia lui Boltzmann ne-a ajutat să înţelegem entropia.
02:58
You've heard of entropy.
Aţi auzit de entropie.
03:01
It's the randomness, the disorder, the chaoticness of some systems.
Reprezintă dezordinea, gradul de haos dintr-un sistem.
03:03
Boltzmann gave us a formula --
Boltzmann ne-a dat o formulă --
03:06
engraved on his tombstone now --
gravată pe mormântul său acum --
03:08
that really quantifies what entropy is.
care cuantifică entropia.
03:10
And it's basically just saying
În principiu formula spune că
03:12
that entropy is the number of ways
entropia reprezintă numărul de posibilităţi
03:14
we can rearrange the constituents of a system so that you don't notice,
prin care putem rearanja constituenţii unui sistem fără să observăm,
03:16
so that macroscopically it looks the same.
astfel încât, macroscopic să arate la fel.
03:19
If you have the air in this room,
În cazul aerului din această cameră,
03:21
you don't notice each individual atom.
noi nu observăm fiecare atom individual.
03:23
A low entropy configuration
Într-o configurație cu entropie scăzută
03:26
is one in which there's only a few arrangements that look that way.
există puţine aranjamente care o fac să arate aşa.
03:28
A high entropy arrangement
Într-un sistem cu entropie ridicată
03:30
is one that there are many arrangements that look that way.
există multe aranjamente care îl fac să arate la fel.
03:32
This is a crucially important insight
E important,
03:34
because it helps us explain
pentru că ne ajută să explicăm
03:36
the second law of thermodynamics --
a doua lege a termodinamicii --
03:38
the law that says that entropy increases in the universe,
legea care spune că entropia creşte în univers,
03:40
or in some isolated bit of the universe.
sau în părţile izolate ale universului.
03:43
The reason why entropy increases
Motivul pentru care entropia creşte
03:45
is simply because there are many more ways
e simplu pentru că există mult mai multe căi
03:47
to be high entropy than to be low entropy.
de-a avea o entropie mare decât una scăzută.
03:50
That's a wonderful insight,
Asta e o înțelegere profundă,
03:52
but it leaves something out.
dar omite ceva.
03:54
This insight that entropy increases, by the way,
Această intuiție că entropia creşte
03:56
is what's behind what we call the arrow of time,
stă la baza a ceea ce se numește 'săgeata timpului',
03:58
the difference between the past and the future.
diferenţa între trecut și viitor.
04:01
Every difference that there is
Orice diferenţă care există
04:03
between the past and the future
între trecut și viitor
04:05
is because entropy is increasing --
se datorează creşterii entropiei --
04:07
the fact that you can remember the past, but not the future.
faptul pentru care poţi să-ţi aminteşti trecutul, dar nu viitorul.
04:09
The fact that you are born, and then you live, and then you die,
Faptul că te naşti, apoi trăieşti și apoi mori,
04:12
always in that order,
totdeauna în această ordine,
04:15
that's because entropy is increasing.
e din cauză că entropia crește.
04:17
Boltzmann explained that if you start with low entropy,
Boltzmann a explicat că dacă începi cu entropie scăzută,
04:19
it's very natural for it to increase
e foarte natural ca ea să crească,
04:21
because there's more ways to be high entropy.
pentru că există mai multe modalități să ai entropie ridicată.
04:23
What he didn't explain
Ce nu a explicat
04:26
was why the entropy was ever low in the first place.
a fost de ce entropia a fost scăzută la început.
04:28
The fact that the entropy of the universe was low
Faptul că entropia universului era scăzută
04:31
was a reflection of the fact
era o reflexie a faptului că
04:33
that the early universe was very, very smooth.
universul timpuriu era foarte, foarte uniform.
04:35
We'd like to understand that.
Am vrea să înţelegem asta.
04:37
That's our job as cosmologists.
Ăsta e scopul nostru al cosmologilor.
04:39
Unfortunately, it's actually not a problem
Din nefericire, nu e o problemă
04:41
that we've been giving enough attention to.
căreia să-i fi acordat destulă atenţie.
04:43
It's not one of the first things people would say,
Nu e un lucru pe care oamenii să-l spună,
04:45
if you asked a modern cosmologist,
dacă ai întreba un cosmolog modern:
04:47
"What are the problems we're trying to address?"
"Care sunt problemele pe care încercăm să le adresăm?"
04:49
One of the people who did understand that this was a problem
Unul din cei care au înţeles că asta era o problemă
04:51
was Richard Feynman.
a fost Richard Feynman.
04:53
50 years ago, he gave a series of a bunch of different lectures.
Acum 50 de ani el a predat o serie de cursuri.
04:55
He gave the popular lectures
A ţinut faimoasele conferințe
04:57
that became "The Character of Physical Law."
care au devenit "Caracterul Legii Fizice."
04:59
He gave lectures to Caltech undergrads
A ţinut cursuri pentru studenţii de la Caltech
05:01
that became "The Feynman Lectures on Physics."
care au devenit "Cursurile Feynman de Fizică."
05:03
He gave lectures to Caltech graduate students
A oferit cursuri studenților doctoranzi de la Caltech
05:05
that became "The Feynman Lectures on Gravitation."
care au devenit "Cursurile lui Feynman despre Gravitaţie."
05:07
In every one of these books, every one of these sets of lectures,
În fiecare din aceste cărţi, în fiecare curs,
05:09
he emphasized this puzzle:
el a subliniat acest puzzle:
05:12
Why did the early universe have such a small entropy?
De ce universul timpuriu avea entropie aşa scăzută?
05:14
So he says -- I'm not going to do the accent --
El spunea -- nu voi încerca să-i imit accentul --
05:17
he says, "For some reason, the universe, at one time,
"Din cine știe ce motiv, universul, mai de mult,
05:19
had a very low entropy for its energy content,
avea o entropie foarte scăzută pentru conținutul său energetic,
05:22
and since then the entropy has increased.
şi de atunci entropia a tot crescut.
05:25
The arrow of time cannot be completely understood
Săgeata timpului nu poate fi înţeleasă complet
05:27
until the mystery of the beginnings of the history of the universe
până când misterul începuturilor istoriei universului
05:30
are reduced still further
e redus
05:33
from speculation to understanding."
de la speculaţie la înţelegere."
05:35
So that's our job.
Deci asta e slujba noastră.
05:37
We want to know -- this is 50 years ago, "Surely," you're thinking,
Vrem să ştim -- asta a fost acum 50 de ani, vă gândiţi desigur,
05:39
"we've figured it out by now."
"că am reuşit să rezolvăm misterul până acum."
05:41
It's not true that we've figured it out by now.
Nu e adevărat că am reuşit.
05:43
The reason the problem has gotten worse,
Motivul pentru care problema s-a înrăutăţit,
05:45
rather than better,
în loc să se îmbunătăţească,
05:47
is because in 1998
e pentru că în 1998
05:49
we learned something crucial about the universe that we didn't know before.
am aflat ceva crucial despre univers ce nu ştiam înainte.
05:51
We learned that it's accelerating.
Am aflat că universul accelerează.
05:54
The universe is not only expanding.
Nu doar se extinde.
05:56
If you look at the galaxy, it's moving away.
Dacă te uiţi la o galaxie, se îndepărtează.
05:58
If you come back a billion years later and look at it again,
Dacă te întorci peste un miliard de ani și te uiţi din nou la ea,
06:00
it will be moving away faster.
se va îndepărta mai rapid.
06:02
Individual galaxies are speeding away from us faster and faster
Galaxiile individuale se îndepărtează de noi din ce în ce mai repede.
06:05
so we say the universe is accelerating.
Deci noi spunem că universul accelerează.
06:08
Unlike the low entropy of the early universe,
Spre deosebire de entropia scăzută a universului timpuriu,
06:10
even though we don't know the answer for this,
chiar dacă nu avem raspunsul pentru asta,
06:12
we at least have a good theory that can explain it,
cel puțin avem o teorie explicativă,
06:14
if that theory is right,
dacă acea teorie e corectă,
06:16
and that's the theory of dark energy.
asta e teoria energiei latente.
06:18
It's just the idea that empty space itself has energy.
E doar idea că spațiul gol în sine are energie.
06:20
In every little cubic centimeter of space,
În fiecare centimentru cub de spaţiu,
06:23
whether or not there's stuff,
indiferent că are sau nu materie,
06:26
whether or not there's particles, matter, radiation or whatever,
indiferent dacă avem sau nu particule, materie, radiaţii,
06:28
there's still energy, even in the space itself.
există energie difuză, în spaţiul însuși.
06:30
And this energy, according to Einstein,
Şi această energie, comform lui Einstein,
06:33
exerts a push on the universe.
exercită o forţă de apăsare asupra universului.
06:35
It is a perpetual impulse
Este un impuls perpetuu
06:38
that pushes galaxies apart from each other.
care depărtează galaxiile una de alta.
06:40
Because dark energy, unlike matter or radiation,
Pentru că energia latentă, spre deosebire de materie sau radiaţie,
06:42
does not dilute away as the universe expands.
nu se diluează când universul se extinde.
06:45
The amount of energy in each cubic centimeter
Cantitatea de energie în fiecare centrimetru cub
06:48
remains the same,
rămâne constantă,
06:50
even as the universe gets bigger and bigger.
chiar dacă universul devine din ce în ce mai mare.
06:52
This has crucial implications
Acest fapt are implicaţii cruciale
06:54
for what the universe is going to do in the future.
pentru felul în care va evolua universul în viitor.
06:57
For one thing, the universe will expand forever.
Un lucru e clar, universul se va extinde pentru totdeauna.
07:00
Back when I was your age,
Când eram de vârsta voastră,
07:02
we didn't know what the universe was going to do.
nu se știa ce urma să se întâmple cu universul.
07:04
Some people thought that the universe would recollapse in the future.
Unii credeau că universul se va recompacta la loc în viitor.
07:06
Einstein was fond of this idea.
Lui Einstein îi plăcea această idee.
07:09
But if there's dark energy, and the dark energy does not go away,
Dar dacă există energie latentă şi acea energie nu dispare,
07:11
the universe is just going to keep expanding forever and ever and ever.
atunci universul se va extinde la infinit.
07:14
14 billion years in the past,
14 miliarde de ani în trecut,
07:17
100 billion dog years,
sau 100 de miliarde de ani câineşti,
07:19
but an infinite number of years into the future.
dar o infinitate de ani în viitor.
07:21
Meanwhile, for all intents and purposes,
Între timp, concret,
07:24
space looks finite to us.
nouă spaţiul ne apare finit.
07:27
Space may be finite or infinite,
Spaţiul poate fi finit sau infinit,
07:29
but because the universe is accelerating,
dar pentru că universul accelerează,
07:31
there are parts of it we cannot see
există părţi din el pe care nu le vedem
07:33
and never will see.
și nu le vom vedea niciodată.
07:35
There's a finite region of space that we have access to,
Există o regiune finită în spaţiu la care avem acces,
07:37
surrounded by a horizon.
înconjurată de un orizont.
07:39
So even though time goes on forever,
Deci chiar dacă timpul înaintează pentru toteauna,
07:41
space is limited to us.
nouă spaţiul ne apare limitat.
07:43
Finally, empty space has a temperature.
În final, spaţiul gol are o temperatură.
07:45
In the 1970s, Stephen Hawking told us
În anii '70, Stephen Hawking ne-a spus
07:48
that a black hole, even though you think it's black,
că o gaură neagră, chiar dacă o credem neagră,
07:50
it actually emits radiation
de fapt emite radiaţii,
07:52
when you take into account quantum mechanics.
când iei în considerare mecanica cuantică.
07:54
The curvature of space-time around the black hole
Spaţiu-timpul e curbat în jurul unei găuri negre
07:56
brings to life the quantum mechanical fluctuation,
făcând posibile fluctuaţiile cuantum mecanice,
07:59
and the black hole radiates.
și gaura neagră emană radiaţii.
08:02
A precisely similar calculation by Hawking and Gary Gibbons
Un calcul precis făcut de Hawking şi Gary Gibbons
08:04
showed that if you have dark energy in empty space,
a arătat că, dacă avem energie latentă în spațiu gol,
08:07
then the whole universe radiates.
atunci tot universul emană radiaţii.
08:10
The energy of empty space
Energia spaţiului gol
08:13
brings to life quantum fluctuations.
permite fluctuaţii cuantice.
08:15
And so even though the universe will last forever,
Prin urmare, chiar dacă universul va dura o veşnicie,
08:17
and ordinary matter and radiation will dilute away,
iar materia și radiaţiile se vor rarefia,
08:19
there will always be some radiation,
vor mai rămâne mereu nişte radiaţii,
08:22
some thermal fluctuations,
nişte fluctuaţii termice,
08:24
even in empty space.
chiar în spaţiul gol.
08:26
So what this means
Deci asta înseamnă că
08:28
is that the universe is like a box of gas
universul e ca o cutie de gaze
08:30
that lasts forever.
ce durează o veşnicie.
08:32
Well what is the implication of that?
Care sunt implicaţiile?
08:34
That implication was studied by Boltzmann back in the 19th century.
Posibilele implicaţii au fost studiate de Boltzman în secolul 19.
08:36
He said, well, entropy increases
El a spus că entropia creşte
08:39
because there are many, many more ways
pentru că sunt mult mai multe aranjamente pentru
08:42
for the universe to be high entropy, rather than low entropy.
un univers cu entropie mare decât cu entropie joasă.
08:44
But that's a probabilistic statement.
Dar asta-i o afirmaţie probabilistică.
08:47
It will probably increase,
Probabil va creşte,
08:50
and the probability is enormously huge.
iar probabilitatea e imens de mare.
08:52
It's not something you have to worry about --
Nu trebuie să ne facem griji
08:54
the air in this room all gathering over one part of the room and suffocating us.
că aerul din această cameră s-ar muta într-un colţ şi ne-ar sufoca.
08:56
It's very, very unlikely.
Este foarte, foarte improbabil.
09:00
Except if they locked the doors
Exceptând cazul în care s-ar încuia uşile
09:02
and kept us here literally forever,
și ne-ar ţine aici literalmente pe veci,
09:04
that would happen.
atunci s-ar întâmpla.
09:06
Everything that is allowed,
Tot ce este permis,
09:08
every configuration that is allowed to be obtained by the molecules in this room,
orice configuraţie posibilă pentru moleculele acestei camere,
09:10
would eventually be obtained.
va fi obţinută într-un final.
09:13
So Boltzmann says, look, you could start with a universe
Așa că Boltzmann spune, uite, poți începe cu un univers
09:15
that was in thermal equilibrium.
care se află în echilibru termic.
09:18
He didn't know about the Big Bang. He didn't know about the expansion of the universe.
El nu știa de Big Bang. Nu știa de expansiunea universului.
09:20
He thought that space and time were explained by Isaac Newton --
Credea că spațiul și timpul erau explicate de legile lui Isaac Newton:
09:23
they were absolute; they just stuck there forever.
erau absolute, existau veșnic.
09:26
So his idea of a natural universe
Așa ca idea lui de univers natural
09:28
was one in which the air molecules were just spread out evenly everywhere --
presupunea că moleculele de aer se distribuiau în mod egal peste tot --
09:30
the everything molecules.
sau moleculele de orice altceva.
09:33
But if you're Boltzmann, you know that if you wait long enough,
Dacă gândești ca Boltzmann știi că, așteptând destul timp,
09:35
the random fluctuations of those molecules
mișcările aleatorii ale acestor molecule
09:38
will occasionally bring them
le vor aduce ocazional
09:41
into lower entropy configurations.
în configurații cu entropie scăzută.
09:43
And then, of course, in the natural course of things,
Apoi, desigur, urmând cursul natural,
09:45
they will expand back.
se vor extinde înapoi.
09:47
So it's not that entropy must always increase --
Deci nu-i neapărat ca entropia tot timpul să crească --
09:49
you can get fluctuations into lower entropy,
e posibil să obții fluctuații cu entropie mică,
09:51
more organized situations.
să ajungi la configurații mai organizate.
09:54
Well if that's true,
Dacă asta e adevărat,
09:56
Boltzmann then goes onto invent
Boltzmann continuă să raționeze
09:58
two very modern-sounding ideas --
introducând două idei moderne --
10:00
the multiverse and the anthropic principle.
multiversul și principiul antropic.
10:02
He says, the problem with thermal equilibrium
El spune că problema cu echilibrul termic
10:05
is that we can't live there.
e că noi nu putem trăi în el.
10:07
Remember, life itself depends on the arrow of time.
Rețineți, viața însăși depinde de săgeata timpului.
10:09
We would not be able to process information,
N-am putea procesa informații,
10:12
metabolize, walk and talk,
să metabolizăm, să umblăm sau să vorbim,
10:14
if we lived in thermal equilibrium.
dacă am trăi în echilibru termic.
10:16
So if you imagine a very, very big universe,
Deci dacă vă imaginați un univers foarte, foarte mare,
10:18
an infinitely big universe,
un univers infinit de mare,
10:20
with randomly bumping into each other particles,
cu particule ciocnindu-se între ele aleator,
10:22
there will occasionally be small fluctuations in the lower entropy states,
vor exista ocazional mici fluctuații în stările joase de entropie,
10:24
and then they relax back.
după care își revin la loc.
10:27
But there will also be large fluctuations.
Dar vor fi de asemenea și fluctuații la scară mare.
10:29
Occasionally, you will make a planet
Ocazional, se va crea o planetă
10:31
or a star or a galaxy
sau o stea sau o galaxie
10:33
or a hundred billion galaxies.
sau 100 de miliarde de galaxii.
10:35
So Boltzmann says,
Așa că Boltzmann raționează că,
10:37
we will only live in the part of the multiverse,
noi putem trăi doar în partea multiversului,
10:39
in the part of this infinitely big set of fluctuating particles,
în partea acestei mulțimi infinite de fluctuații de particule,
10:42
where life is possible.
în care viața e posibilă.
10:45
That's the region where entropy is low.
E zona în care entropia e scăzută.
10:47
Maybe our universe is just one of those things
Poate universul nostru e doar unul din acele fenomene
10:49
that happens from time to time.
care se întamplă din când în când.
10:52
Now your homework assignment
Acum tema voastră de casă
10:54
is to really think about this, to contemplate what it means.
e să vă gandiți la implicațiile acestui aspect.
10:56
Carl Sagan once famously said
Faimosul astrofizician Carl Sagan a spus odată
10:58
that "in order to make an apple pie,
că "pentru a face o plăcintă de mere de la zero,
11:00
you must first invent the universe."
trebuie mai întâi să inventezi universul."
11:02
But he was not right.
Dar nu avea dreptate.
11:05
In Boltzmann's scenario, if you want to make an apple pie,
În scenariul lui Boltzmann, dacă vrei o plăcintă cu mere,
11:07
you just wait for the random motion of atoms
trebuie doar să aștepți ca mișcarea haotică a atomilor
11:10
to make you an apple pie.
să-ți facă o plăcintă cu mere.
11:13
That will happen much more frequently
Asta se va întâmpla mult mai frecvent
11:15
than the random motions of atoms
decât mișcarea haotică a atomilor
11:17
making you an apple orchard
să-ți facă o livadă de mere
11:19
and some sugar and an oven,
niște zahăr și un cuptor,
11:21
and then making you an apple pie.
după care să-ți facă plăcinta cu mere.
11:23
So this scenario makes predictions.
Deci acest scenariu face previziuni.
11:25
And the predictions are
Și acele previziuni sunt
11:28
that the fluctuations that make us are minimal.
că fluctuațiile care ne fac pe noi sunt minime.
11:30
Even if you imagine that this room we are in now
Chiar dacă îți imaginezi că această cameră în care ne aflăm
11:33
exists and is real and here we are,
există în realitate și noi ne aflăm aici,
11:36
and we have, not only our memories,
și că avem, nu numai memoriile noastre,
11:38
but our impression that outside there's something
ci și impresia că afară există ceva
11:40
called Caltech and the United States and the Milky Way Galaxy,
numit Caltech, Statele Unite și galaxia Calea Lactee,
11:42
it's much easier for all those impressions to randomly fluctuate into your brain
e mult mai ușor ca toate acele impresii să fluctueze aleator în creierul tău
11:46
than for them actually to randomly fluctuate
decât să fluctueze
11:49
into Caltech, the United States and the galaxy.
în Caltech, Statele Unite și galaxie.
11:51
The good news is that,
Vestea bună e că
11:54
therefore, this scenario does not work; it is not right.
în concluzie acest scenariu nu funcționează; nu e corect.
11:56
This scenario predicts that we should be a minimal fluctuation.
Acest scenariu prezice că noi ar trebui să reprezentăm o fluctuație minimă.
11:59
Even if you left our galaxy out,
Chiar dacă lași galaxia noastră deoparte,
12:02
you would not get a hundred billion other galaxies.
nu ai avea o sută de miliarde de galaxii.
12:04
And Feynman also understood this.
Feynman a înțeles și el acest lucru.
12:06
Feynman says, "From the hypothesis that the world is a fluctuation,
Feynman spunea, "De la ipoteza că lumea e o fluctuație,
12:08
all the predictions are that
toate prezicerile spun
12:12
if we look at a part of the world we've never seen before,
că dacă ne uităm la o parte a lumii pe care n-am văzut-o încă,
12:14
we will find it mixed up, and not like the piece we've just looked at --
o vom găsi schimbată, diferită de cea la care ne-am uitat
12:16
high entropy.
din cauza entropiei înalte.
12:18
If our order were due to a fluctuation,
Dacă ordinea noastră s-ar datora unei fluctuații,
12:20
we would not expect order anywhere but where we have just noticed it.
nu ne-am aștepta la ordine peste tot ci doar acolo unde am observat-o.
12:22
We therefore conclude the universe is not a fluctuation."
Așadar concluzionăm că universul nu e o fluctuație.
12:24
So that's good. The question is then what is the right answer?
Bine. Atunci întrebarea e care-i răspunsul corect?
12:28
If the universe is not a fluctuation,
Dacă universul nu e o fluctuație,
12:31
why did the early universe have a low entropy?
atunci de ce a avut universul timpuriu o entropie scăzută?
12:33
And I would love to tell you the answer, but I'm running out of time.
Aș vrea să vă dau răspunsul, dar n-a mai rămas timp.
12:36
(Laughter)
(Râsete)
12:39
Here is the universe that we tell you about,
Iată universul pe care vi-l descriem,
12:41
versus the universe that really exists.
vs. universul care există cu adevărat.
12:43
I just showed you this picture.
V-am arătat această poză.
12:45
The universe is expanding for the last 10 billion years or so.
Universul se extinde de 10 miliarde de ani.
12:47
It's cooling off.
Devine din ce în ce mai rece.
12:49
But we now know enough about the future of the universe
Dar acum știm destul despre viitorul universului
12:51
to say a lot more.
ca să putem spune mult mai mult.
12:53
If the dark energy remains around,
Dacă energia latentă rămâne prezentă,
12:55
the stars around us will use up their nuclear fuel, they will stop burning.
stelele din jur în final vor folosi tot combustibilul nuclear și se vor stinge.
12:57
They will fall into black holes.
Vor cădea în găuri negre.
13:00
We will live in a universe
Vom trăi într-un univers
13:02
with nothing in it but black holes.
cu nimic în el în afară de găuri negre.
13:04
That universe will last 10 to the 100 years --
Acel univers va dura 10 la puterea 100 ani --
13:06
a lot longer than our little universe has lived.
mult mai mult decât tânărul nostru univers.
13:10
The future is much longer than the past.
Viitorul e mult mai îndelungat decât trecutul.
13:12
But even black holes don't last forever.
Dar nici găurile negre nu durează la nesfârșit.
13:14
They will evaporate,
Se vor evapora,
13:16
and we will be left with nothing but empty space.
și vom rămâne cu nimic mai mult decât spațiul gol.
13:18
That empty space lasts essentially forever.
Acel spațiu gol va dura, în principiu, la nesfârșit.
13:20
However, you notice, since empty space gives off radiation,
Cu toate acestea, vedeți voi, spațiul gol emană radiație,
13:24
there's actually thermal fluctuations,
în realitate există fluctuații termice,
13:27
and it cycles around
ce trec prin
13:29
all the different possible combinations
toate combinațiile posibile
13:31
of the degrees of freedom that exist in empty space.
ale gradelor de libertate ce există în spațiul gol.
13:33
So even though the universe lasts forever,
Chiar dacă universul e veșnic,
13:36
there's only a finite number of things
există un număr finit de aranjamente
13:38
that can possibly happen in the universe.
care se pot petrece în univers.
13:40
They all happen over a period of time
Toate astea se întâmplă pe o perioadă
13:42
equal to 10 to the 10 to the 120 years.
egală cu 10 la puterea 10 la puterea 120 de ani.
13:44
So here's two questions for you.
Am două întrebări pentru voi.
13:47
Number one: If the universe lasts for 10 to the 10 to the 120 years,
Prima: Dacă universul durează 10 la puterea 10 la puterea 120 de ani,
13:49
why are we born
de ce ne-am născut
13:52
in the first 14 billion years of it,
în primii 14 miliarde de ani ai săi,
13:54
in the warm, comfortable afterglow of the Big Bang?
în comfortabilul afterglow de după Big Bang?
13:57
Why aren't we in empty space?
De ce nu existăm în spațiul gol?
14:00
You might say, "Well there's nothing there to be living,"
Ai putea spune că nimic nu poate trăi acolo,
14:02
but that's not right.
dar e fals.
14:04
You could be a random fluctuation out of the nothingness.
Am putea fi o fluctuație aleatorie apărută din spațiul gol.
14:06
Why aren't you?
De ce nu suntem?
14:08
More homework assignment for you.
Încă o temă de casă pentru voi.
14:10
So like I said, I don't actually know the answer.
După cum am spus, nu știu răspunsul.
14:13
I'm going to give you my favorite scenario.
Vă voi da scenariul meu favorit.
14:15
Either it's just like that. There is no explanation.
Fie pur și simplu nu există o explicație.
14:17
This is a brute fact about the universe
E un fapt frustrant despre univers
14:20
that you should learn to accept and stop asking questions.
pe care trebuie să învățăm să-l acceptăm și să nu mai căutăm răspunsuri.
14:22
Or maybe the Big Bang
Sau poate că Big Bang-ul
14:26
is not the beginning of the universe.
nu e începutul universului.
14:28
An egg, an unbroken egg, is a low entropy configuration,
Un ou, un ou întreg, e o configurație cu entropie scăzută,
14:30
and yet, when we open our refrigerator,
și totuși când deschidem frigiderul,
14:33
we do not go, "Hah, how surprising to find
nu ne mirăm, "Ha, ce surpiză să găsim
14:35
this low entropy configuration in our refrigerator."
această configurație cu entropie scăzută în frigider."
14:37
That's because an egg is not a closed system;
Asta pentru că un ou nu e un sistem închis
14:39
it comes out of a chicken.
provine de la o găină.
14:42
Maybe the universe comes out of a universal chicken.
Poate universul provine și el de la o 'găină universală'
14:44
Maybe there is something that naturally,
Poate există ceva care în mod natural,
14:48
through the growth of the laws of physics,
prin acțiunea legilor fizicii,
14:50
gives rise to universe like ours
dă naștere la un univers ca al nostru
14:53
in low entropy configurations.
în configurații cu entropie scăzută.
14:55
If that's true, it would happen more than once;
Dacă e adevărat atunci s-ar întâmpla de mai multe ori,
14:57
we would be part of a much bigger multiverse.
am face parte dintr-un multivers mult mai mare.
14:59
That's my favorite scenario.
Acesta e scenariul meu favorit.
15:02
So the organizers asked me to end with a bold speculation.
Așa că organizatorii m-au rugat să închei cu o speculație îndrăzneață.
15:04
My bold speculation
Speculația mea îndrăzneață
15:07
is that I will be absolutely vindicated by history.
e că voi fi îndreptățit de istorie.
15:09
And 50 years from now,
Și peste 50 de ani,
15:12
all of my current wild ideas will be accepted as truths
toate ideile mele nebunești vor fi acceptate ca adevăr
15:14
by the scientific and external communities.
de comunitatea științifică și externă.
15:17
We will all believe that our little universe
Vom crede cu toții că universul nostru
15:20
is just a small part of a much larger multiverse.
face parte dintr-un multivers mult mai vast.
15:22
And even better, we will understand what happened at the Big Bang
Și chiar mai bine, vom înțelege ce s-a întâmplat la Big Bang
15:25
in terms of a theory
sub forma unei explicații teoretice
15:28
that we will be able to compare to observations.
care va putea fi comparată cu observații.
15:30
This is a prediction. I might be wrong.
Asta e o predicție. Poate n-am dreptate.
15:32
But we've been thinking as a human race
Dar noi, rasa umană, ne-am tot gândit
15:34
about what the universe was like,
la cum arată universul
15:36
why it came to be in the way it did for many, many years.
și de ce e așa cum e de mulți, mulți ani.
15:38
It's exciting to think we may finally know the answer someday.
Mă entuziasmează să cred că într-o bună zi vom ști raspunsul.
15:41
Thank you.
Vă mulțumesc.
15:44
(Applause)
(Aplauze)
15:46
Translated by loop johnny
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Sean M. Carroll - Physicist, cosmologist
A physicist, cosmologist and gifted science communicator, Sean Carroll is asking himself -- and asking us to consider -- questions that get at the fundamental nature of the universe.

Why you should listen

Sean Carroll is a theoretical physicist at Caltech in Pasadena, California, where he researches theoretical aspects of cosmology, field theory and gravitation -- exploring the nature of fundamental physics by studying the structure and evolution of the universe.

His book on cosmology and the arrow of time, From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time, was published in 2010. He keeps a regular blog at Cosmic Variance.

More profile about the speaker
Sean M. Carroll | Speaker | TED.com