ABOUT THE SPEAKER
Julian Burschka - Technologist
Driven by his curiosity, Julian Burschka is combining multiple technical disciplines with strong business acumen to drive innovation and enable new technological advancements.

Why you should listen

Julian Burschka has spent many years developing materials for efficient solar energy conversion. Notably he pioneered an elegant method to fabricate so-called perovskite solar cells -- seminal research that later was published in Nature and cited several thousand times since.

Born a scientist at heart, Burschka is constantly striving to expand his horizon and is thrilled by new technological discoveries that might fundamentally change our daily lives. More recently, his interest was sparked by ultra-sensitive gas sensors and the detection of volatile organic compounds for various applications.

In his current role as a senior project manager at Merck KGaA, Darmstadt, Germany, Burschka is leading a multinational R&D team that develops smart material solutions to enable next-generation displays. He holds a Master of Business Administration and a PhD in chemistry, both of which he obtained following multilingual studies in Germany, France and Switzerland.

More profile about the speaker
Julian Burschka | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Julian Burschka: What your breath could reveal about your health

Юліан Буршка: Що видих може розказати про стан здоров’я

Filmed:
2,091,356 views

Не існує кращого способу боротьби з недугою, ніж її завчасне виявлення та лікування ще до появи симптомів. Саме у цьому полягає сенс медичного обстеження (рентгенографії, МРТ, аналізу крові). Але існує ще один спосіб медичного аналізу, якому не приділяється достатньо уваги – аналіз нашого видиху. Експерт Юліан Буршка ділиться останніми відкриттями у сфері вивчення видиху. Мова йде про аналіз летких органічних сполук, що утворюються у процесі видиху, і як цей потужний інструмент допоможе виявляти, передбачувати та запобігати недугам.
- Technologist
Driven by his curiosity, Julian Burschka is combining multiple technical disciplines with strong business acumen to drive innovation and enable new technological advancements. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I have a tendencyтенденція to assumeприпустити the worstнайгірший,
0
738
2214
У мене є звичка думати про найгірше,
00:15
and onceодин раз in a while,
this habitзвичка playsграє tricksтрюки on me.
1
3757
2863
і час від часу вона грає зі мною
злий жарт.
00:18
For exampleприклад, if I feel
unexpectedнесподівано painболі in my bodyтіло
2
6644
3281
Наприклад, коли я раптом відчуваю біль,
якого раніше не було,
00:21
that I have not experiencedдосвідчений before
and that I cannotне можу attributeатрибут,
3
9949
3507
і не можу це пояснити,
00:25
then all of a suddenраптовий, my mindрозум
mightможе turnповорот a tenseнапружений back into heartсерце diseaseхвороба
4
13480
4520
моя підсвідомість перетворює
звичайний спазм у спині на хворобу серця,
00:30
or calfтеля muscleм'язи painболі
into deepглибоко veinвени thrombosisТромбоз.
5
18024
2896
або болі в литкових м’язах –
на тромбоз глибоких вен.
00:33
But so farдалеко, I haven'tні been diagnosedдіагноз
with any deadlyсмертельно or incurableневиліковну diseaseхвороба.
6
21699
3518
Але поки що в мене не було виявлено
смертельних або невиліковних хвороб.
00:37
SometimesІноді things just hurtболяче
for no clearясно reasonпричина.
7
25241
2412
Іноді болі просто з’являються,
без явної причини.
00:41
But not everyoneкожен is as luckyвдалий as me.
8
29098
2220
Але не всім щастить так, як мені.
00:43
EveryКожен yearрік, more than
50 millionмільйон people dieвмирати worldwideсвітовий.
9
31970
3245
Щорічно у світі помирає
більше 50 мільйонів людей.
00:48
EspeciallyОсобливо in high-incomeвисокоприбутковий
economiesекономіки like oursнаш,
10
36287
3533
В економічно розвинених країнах, як наша,
00:51
a largeвеликий fractionфракція of deathsсмерть is causedвикликаний
by slowlyповільно progressingті, що біжать diseasesхвороби:
11
39844
4755
причиною смертності часто є повільно
прогресуючі хвороби:
00:56
heartсерце diseaseхвороба, chronicхронічний lungлегеня diseaseхвороба,
cancerрак, Alzheimer'sАльцгеймера, diabetesдіабет,
12
44623
4308
захворювання серця, хронічні хвороби
легенів, рак, хвороба Альцгеймера, діабет,
01:00
just to nameім'я a fewмало хто.
13
48955
1370
і це ще не весь перелік.
01:03
Now, humanityлюдство has madeзроблений tremendousвеличезний progressпрогрес
in diagnosingдіагностика and treatingлікування manyбагато хто of these.
14
51300
4504
Людство зробило величезний крок уперед
у діагностиці та лікуванні.
01:08
But we are at a stageетап
where furtherдалі advancementпросування in healthздоров'я
15
56859
3201
Але подальшого прогресу у сфері медицини
01:12
cannotне можу be achievedдосягнуто only
by developingрозвивається newновий treatmentsпроцедури.
16
60084
3290
неможливо досягти лише розробкою
нових препаратів.
01:15
And this becomesстає evidentочевидно
when we look at one aspectаспект
17
63398
2400
Це може підтвердити той факт,
01:17
that manyбагато хто of these
diseasesхвороби have in commonзагальний:
18
65822
2366
що більшість цих хвороб має дещо спільне:
01:21
the probabilityймовірність for successfulуспішний treatmentлікування
19
69418
2828
успішність лікування
01:24
stronglyсильно dependsзалежить on
when treatmentлікування is startedпочався.
20
72270
2642
значною мірою залежить від того,
коли його розпочали.
01:27
But a diseaseхвороба is typicallyзазвичай only detectedвиявлено
onceодин раз symptomsсимптоми occurвиникати.
21
75370
3444
Але, зазвичай, хворобу можна виявити
лише після появи симптомів.
01:31
The problemпроблема here is that, in factфакт,
manyбагато хто diseasesхвороби can remainзалишитися asymptomaticбессимптомной,
22
79632
4393
Проблема у тому, що більшість
захворювань є безсимптомними,
01:36
henceотже undetectedнепоміченими,
for a long periodперіод of time.
23
84049
2853
і протягом тривалого часу
залишаються невиявленими.
01:39
Because of this, there is
a persistingзбереження need for newновий waysшляхи
24
87902
3901
Саме через це існує потреба
01:43
of detectingвиявлення diseaseхвороба at earlyрано stageетап,
25
91827
1948
у нових способах їхньої діагностики
01:45
way before any symptomsсимптоми occurвиникати.
26
93799
2138
на ранній стадії до появи симптомів.
01:49
In healthздоров'я careтурбота, this is calledназивається screeningскринінг.
27
97135
2276
У медицині це називають «скринінгом».
01:51
And as definedвизначений by
the WorldСвіт HealthЗдоров'я OrganizationОрганізація,
28
99435
3165
Згідно з ВООЗ, «скринінг» – це:
01:54
screeningскринінг is "the presumptiveПередбачуваного
identificationІдентифікація of unrecognizedНерозпізнана diseaseхвороба
29
102624
5658
«діагностика захворювання у зовні
02:00
in an apparentlyмабуть healthyздоровий personлюдина,
30
108306
2561
здорової людини за допомогою
02:02
by meansзасоби of testsтести ... that can be appliedзастосований
rapidlyшвидко and easilyлегко ..."
31
110891
3789
швидких та простих аналізів…»
02:07
That's a long definitionвизначення,
so let me repeatповторити it:
32
115429
2189
Визначення досить складне,
тому я повторю:
02:10
identificationІдентифікація of unrecognizedНерозпізнана diseaseхвороба
33
118237
3485
це – діагностування хвороб,
які важко розпізнати
02:13
in an apparentlyмабуть healthyздоровий personлюдина
34
121746
2484
у здоровому організмі
02:16
by meansзасоби of testsтести that can be appliedзастосований
bothобидва rapidlyшвидко and easilyлегко.
35
124254
4014
за допомогою простих та швидких аналізів.
02:20
And I want to put specialособливий emphasisакцент
on the wordsслова "rapidlyшвидко" and "easilyлегко"
36
128292
3379
Я хочу звернути вашу увагу
на слова «швидкі» і «прості»,
02:23
because manyбагато хто of the existingіснуючий
screeningскринінг methodsметоди
37
131695
2250
адже існують методи обстеження,
02:25
are exactlyточно the oppositeнавпаки.
38
133969
1659
які взагалі не такі.
02:28
And those of you
who have undergoneпіддалася colonoscopyКолоноскопія
39
136189
2699
Той, хто робив колоноскопію,
02:30
as partчастина of a screeningскринінг programпрограма
for colorectalколоректального cancerрак
40
138912
3199
необхідну для діагностики раку
прямої кишки,
02:34
will know what I mean.
41
142135
1347
зрозуміє, про що я.
02:37
ObviouslyОчевидно, there's a varietyрізноманітність
of medicalмедичний toolsінструменти availableдоступний
42
145209
3076
Існує багато медичних способів
02:40
to performвиконувати screeningскринінг testsтести.
43
148309
1529
діагностування хвороб.
02:42
This rangesдіапазони from imagingImaging techniquesтехніки
suchтакий as radiographyРентгенографія
44
150298
3686
Починаючи від візуальних,
таких як рентгенографія
02:46
or magneticмагнітний resonanceрезонанс imagingImaging
45
154008
2130
чи магнітно-резонансна томографія,
02:48
to the analysisаналіз of bloodкров or tissueтканина.
46
156162
2004
до аналізу крові чи тканин.
02:50
We have all had suchтакий testsтести.
47
158190
1916
Ми всі робили такі аналізи.
02:53
But there's one mediumсередній
that for long has been overlookedвипускати з уваги:
48
161344
3573
Але є забутий метод, який давно
не застосовували.
02:57
a mediumсередній that is easilyлегко accessibleдоступний,
49
165674
2742
Він дуже простий,
03:00
basicallyв основному nondepletableневисназдатний,
50
168440
2021
не має обмежень
03:02
and it holdsтримає tremendousвеличезний promiseобіцяю
for medicalмедичний analysisаналіз.
51
170485
3247

і є перспективним для медичного аналізу.
03:06
And that is our breathдихання.
52
174994
1528
Це – наш видих.
03:10
HumanЛюдини breathдихання is essentiallyпо суті
composedскладений of fiveп'ять componentsкомпоненти:
53
178514
3381
Фактично людина видихає суміш
з п’яти елементів:
03:14
nitrogenазоту, oxygenкисень, carbonвуглець dioxideдіоксид,
waterвода and argonАргон.
54
182649
6676
азоту, кисню, вуглекислого газу,
води та аргону.
03:21
But besidesкрім того these fiveп'ять, there are
hundredsсотні of other componentsкомпоненти
55
189349
3399
Але окрім цих п’ятьох, там містяться
сотні інших
03:24
that are presentприсутній in very lowнизький quantityкількість.
56
192772
2383
у дуже малій кількості.
03:27
These are calledназивається volatileлетючий
organicорганічний compoundsсполуки,
57
195179
2553
Вони називаються леткими
органічними речовинами,
03:29
and we releaseвипуск hundredsсотні,
even thousandsтисячі of them
58
197756
2333
які виділяються сотнями,
або навіть тисячами
03:32
everyкожен time we exhaleвидих.
59
200113
1759
з кожним видихом.
03:35
The analysisаналіз of these volatileлетючий
organicорганічний compoundsсполуки in our breathдихання
60
203110
3369
Аналіз цих сполук
03:38
is calledназивається breathдихання analysisаналіз.
61
206503
1701
називається аналізом видиху.
03:41
In factфакт, I believe that manyбагато хто of you
have alreadyвже experiencedдосвідчений breathдихання analysisаналіз.
62
209545
3764
Багато хто з вас вже робив
такий аналіз.
03:45
ImagineУявіть собі: you're drivingводіння home
lateпізно at night,
63
213333
3601
Уявіть, що ви їдете додому пізно вночі,
03:48
when suddenlyраптом, there's
a friendlyдружній policeполіція officerофіцер
64
216958
2698
як раптом, з’являється пан полісмен,
03:51
who asksзапитує you kindlyлюб'язно but firmlyтвердо
65
219680
2792
який ввічливо, але суворо
03:54
to pullтягнути over and blowудар
into a deviceпристрій like this one.
66
222496
3403
просить вас зупинитися та дихнути
у пристрій на кшталт цього.
03:59
This is an alcoholалкоголь breathдихання testerтестер
67
227486
3223
Це – алкотестер,
04:02
that is used to measureміра
the ethanolетанол concentrationконцентрація in your breathдихання
68
230733
3707
його використовують для вимірювання
концентрації етанолу у видиху
04:06
and determineвизначити whetherчи то drivingводіння
in your conditionумова is a cleverрозумний ideaідея.
69
234464
3357
та визначення чи можна у даному стані
сідати за кермо.
04:10
Now, I'd say my drivingводіння was prettyкрасиво good,
70
238509
1947
Від себе скажу, що я доїхав без проблем,
04:12
but let me checkперевірити.
71
240480
1220
але зараз перевіримо.
04:14
(BeepЗвуковий сигнал)
72
242788
1927
(Гудок)
04:20
0.0, so nothing
to worryтурбуватися about, all fine.
73
248445
2960
Нема про що хвилюватися, все в нормі.
04:23
(LaughterСміх)
74
251429
1267
(Сміх)
04:26
Now imagineуявіть собі a deviceпристрій like this one,
75
254298
2661
Тепер уявіть схожий пристрій,
04:28
that does not only measureміра
alcoholалкоголь levelsрівні in your breathдихання,
76
256983
2944
що не тільки вимірює
рівень алкоголю у вашому видиху,
04:31
but that detectsвиявляє diseasesхвороби
like the onesті, хто I've shownпоказано you
77
259951
3816
а й виявляє хвороби, про які я казав,
04:35
and potentiallyпотенційно manyбагато хто more.
78
263791
1716
і не тільки.
04:38
The conceptконцепція of correlatingспіввіднесення
the smellзапах of a person'sлюдина breathдихання
79
266868
3798
Концепція відповідності
запаху видиху людини
04:42
with certainпевний medicalмедичний conditionsумови,
80
270690
2120
певним медичним станам
04:44
in factфакт, datesдати back to AncientСтародавні GreeceГреція.
81
272834
2420
існувала ще в стародавній Греції.
04:47
But only recentlyнещодавно, researchдослідження effortsзусилля
on breathдихання analysisаналіз have skyrocketedзлетіли,
82
275905
4971
І лише нещодавно аналіз видиху
став предметом численних досліджень.
04:52
and what onceодин раз was a dreamмрія
is now becomingстає realityреальність.
83
280900
3407
Те, що колись було лише мрією,
тепер стає реальністю.
04:57
And let me pullтягнути up this listсписок again
that I showedпоказав you earlierраніше.
84
285307
3014
А тепер повернемося до нашого
списку хвороб.
05:01
For the majorityбільшість of diseasesхвороби listedперераховані here,
85
289047
2766
Більшість з них
05:04
there's substantialсуттєвий scientificнауковий evidenceсвідчення
86
292495
2193
вже мають наукове обґрунтування,
05:06
suggestingпропонуючи that the diseaseхвороба
could be detectedвиявлено by breathдихання analysisаналіз.
87
294712
3657
і захворювання можна виявити
шляхом аналізу видиху.
05:11
But how does it work, exactlyточно?
88
299917
1695
Як це працює?
05:14
The essentialістотне partчастина is a sensorдатчик deviceпристрій
89
302421
2778
Для цього необхідний сенсорний пристрій,
05:17
that detectsвиявляє the volatileлетючий
organicорганічний compoundsсполуки in our breathдихання.
90
305223
3212
що виявляє леткі
органічні сполуки у нашому видиху.
05:21
SimplyПросто put: when exposedвиставлений
to a breathдихання sampleзразок,
91
309364
2930
Простіше кажучи, під час аналізу видиху
05:24
the sensorдатчик outputsвиходи a complexкомплекс signatureпідпис
92
312318
2684
прилад надає повну характеристику
05:27
that resultsрезультати from the mixtureсуміш of volatileлетючий
organicорганічний compoundsсполуки that we exhaleвидих.
93
315026
3980
летких сполук, які ми видихаємо.
05:32
Now, this signatureпідпис representsрепрезентує
a fingerprintвідбитків пальців of your metabolismобмін речовин,
94
320141
4316
Цей аналіз представляє специфіку
нашого метаболізму,
05:36
your microbiomeбактерії та здоров'я
95
324481
1165
нашого мікробіому
05:37
and the biochemicalбіохімічний processesпроцеси
that occurвиникати in your bodyтіло.
96
325670
3603
та біохімічних процесів в організмі.
05:41
If you have a diseaseхвороба,
97
329980
1593
У разі захворювання
05:43
your organismорганізм will changeзмінити,
98
331597
2287
в організмі відбуваються зміни,
05:45
and so will the compositionкомпозиція
of your exhaledвидих breathдихання.
99
333908
2960
змінюється і склад видиху.
05:49
And then the only thing that is left to do
is to correlateспіввідносяться a certainпевний signatureпідпис
100
337479
5130
Залишається лише співвіднести
характеристики
05:54
with the presenceнаявність or absenceвідсутність
of certainпевний medicalмедичний conditionsумови.
101
342633
3106
з певним захворюванням.
05:59
The technologyтехнологія promisesобіцянки
severalкілька undeniableнезаперечний benefitsвигоди.
102
347921
3235
Технологія має
низку безперечних переваг.
06:03
FirstlyПо-перше, the sensorдатчик can be miniaturizedмініатюризовані
103
351719
3097
По-перше, датчик мініатюрний,
06:06
and integratedінтегрований into smallмаленький,
handheldкишенькові devicesпристрої
104
354840
2846
вбудований у портативні пристрої
06:09
like this alcoholалкоголь breathдихання testerтестер.
105
357710
1838
на кшталт алкотестеру.
06:12
This would allowдозволити the testтест to be used
in manyбагато хто differentінший settingsпараметри
106
360437
3013
Аналіз можна робити
будь-де,
06:15
and even at home,
107
363474
1774
навіть удома.
06:17
so that a visitвізит at the doctor'sлікар officeофіс
108
365272
1994
І непотрібно звертатися до лікаря
06:19
is not neededнеобхідний eachкожен time
a testтест shallповинен be performedвиконано.
109
367290
2759
для аналізу.
06:22
SecondlyПо-друге, breathдихання analysisаналіз is noninvasiveнеінвазивний
110
370946
3380
По-друге, аналіз видиху неінвазивний
06:26
and can be as simpleпростий as blowingдует
into an alcoholалкоголь breathдихання testerтестер.
111
374350
3647
і такий же простий, як застосування
алкотестера.
06:30
SuchТакі simplicityпростота and easeлегкість of use
would reduceзменшити patientпацієнт burdenтягар
112
378900
4994
Простота і зручність зменшують
тиск на пацієнтів
06:35
and provideзабезпечити an incentiveстимул
for broadширокий adoptionусиновлення of the technologyтехнологія.
113
383918
3443
і сприяють широкому застосуванню
технології.
06:39
And thirdlyпо-третє, the technologyтехнологія is so flexibleгнучкий
114
387973
4108
І по-третє, технологія настільки
універсальна,
06:44
that the sameтой же deviceпристрій could be used
115
392105
2240
що один пристрій можна
використовувати
06:46
to detectвиявити a broadширокий rangeдіапазон
of medicalмедичний conditionsумови.
116
394369
3140
для виявлення багатьох захворювань.
06:50
BreathДихання analysisаналіз could be used to screenекран
for multipleбагаторазовий diseasesхвороби at the sameтой же time.
117
398224
4685
Аналіз видиху дозволяє діагностувати
декілька хвороб одночасно.
06:56
NowadaysНа сьогоднішній день, eachкожен diseaseхвороба typicallyзазвичай requiresвимагає
a differentінший medicalмедичний toolінструмент
118
404195
3331
На сьогодні захворювання вимагає
різних медичних інструментів
06:59
to performвиконувати a screeningскринінг testтест.
119
407550
1456
для проведення скринінгу.
07:01
But this meansзасоби you can only find
what you're looking for.
120
409561
3084
Це означає, що ви знайдете лише
те, що шукаєте.
07:06
With all of these featuresособливості,
breathдихання analysisаналіз is predestinedпризначене
121
414637
3859
Усі ці переваги аналізу видиху дозволяють
07:10
to deliverдоставити what manyбагато хто traditionalтрадиційний
screeningскринінг testsтести are lackingбракує.
122
418520
3064
усунути недоліки традиційного скринінгу.
07:14
And mostнайбільше importantlyголовне,
123
422671
1639
І найважливіше,
07:16
all of these featuresособливості should
eventuallyврешті-решт provideзабезпечити us
124
424334
3350
що всі ці функції забезпечать
07:19
with a platformплатформа for medicalмедичний analysisаналіз
125
427708
2506
платформу для медичного аналізу,
07:22
that can operateпрацювати at attractivelyпривабливо
lowнизький costвартість perза testтест.
126
430238
3705
яка може працювати за привабливо
низькою ціною.
07:27
On the contraryнавпаки, existingіснуючий medicalмедичний toolsінструменти
127
435713
3250
Зараз, навпаки, існуючі медичні
інструменти
07:30
oftenчасто leadвести to ratherшвидше highвисокий costвартість perза testтест.
128
438987
2386
часто призводять до високих витрат.
07:33
Then, in orderзамовлення to keep costsвитрати down,
129
441920
2278
Тому, щоб не підвищувати вартість,
07:36
the numberномер of testsтести
needsпотреби to be restrictedобмежений,
130
444222
2610
кількість аналізів необхідно обмежити,
07:39
and this meansзасоби (a) that the testsтести
can only be performedвиконано
131
447562
3241
а це означає: а) аналізи доступні
07:42
on a narrowвузький partчастина of the populationнаселення,
for exampleприклад, the high-riskвисокий ризик populationнаселення;
132
450827
4684
лише для частини населення, наприклад,
групи високого ризику;
07:47
and (b) that the numberномер of testsтести
perза personлюдина needsпотреби to be keptзбережений at a minimumмінімум.
133
455535
5155
б) кількість аналізів на людину має
бути мінімальною.
07:53
But wouldn'tне буде it actuallyнасправді be beneficialвигідно
134
461459
1844
Чи зросте ефективність діагностики,
07:55
if the testтест was performedвиконано
on a largerбільший groupгрупа of people,
135
463327
2960
якщо більше людей робитимуть аналізи,
07:58
and more oftenчасто and over a longerдовше periodперіод
of time for eachкожен individualіндивідуальний?
136
466311
4248
робитимуть частіше і протягом
більш тривалого періоду?
08:03
EspeciallyОсобливо the latterОстанній would give accessдоступ
to something very valuableцінний
137
471845
3861
Особливо тривалість є дуже цінною,
08:07
that is calledназивається longitudinalпоздовжні dataдані.
138
475730
2267
тобто поздовжні дані.
08:10
LongitudinalПоздовжні dataдані is a dataдані setвстановити
that tracksтреки the sameтой же patientпацієнт
139
478950
4102
Поздовжні дослідження – це результати
аналізів одного пацієнта
08:15
over the courseзвичайно of manyбагато хто monthsмісяці or yearsроків.
140
483076
2496
протягом багатьох місяців або років.
08:19
NowadaysНа сьогоднішній день, medicalмедичний decisionsрішення
are oftenчасто basedна основі on a limitedобмежений dataдані setвстановити,
141
487318
5050
Сьогодні медичні рішення часто ґрунтуються
на обмеженому наборі даних,
08:24
where only a glimpseперегляд
of a patient'sпацієнтка medicalмедичний historyісторія
142
492392
3192
і лише загальні дані історії
хвороби пацієнта
08:27
is availableдоступний for decision-makingприйняття рішень.
143
495608
2054
допомагають прийняти рішення.
08:30
In suchтакий a caseсправа,
144
498210
2299
У цьому випадку
08:32
abnormalitiesаномалії are typicallyзазвичай detectedвиявлено
145
500533
2793
аномалії виявляють
08:35
by comparingпорівнюючи a patient'sпацієнтка healthздоров'я profileпрофіль
146
503350
2566
шляхом порівняння аналізів пацієнта
08:37
to the averageсередній healthздоров'я profileпрофіль
of a referenceдовідка populationнаселення.
147
505940
3272
із середньостатистичними даними.
08:42
LongitudinalПоздовжні dataдані would
openВІДЧИНЕНО up a newновий dimensionрозмірність
148
510419
3918
Поздовжні дослідження дають можливість
08:46
and allowдозволити abnormalitiesаномалії to be detectedвиявлено
149
514361
2868
виявити аномалії
08:49
basedна основі on a patient'sпацієнтка ownвласний medicalмедичний historyісторія.
150
517253
2697
на основі історії хвороби
певного пацієнта.
08:52
This will paveпрокласти the way
for personalizedперсоналізовані treatmentлікування.
151
520862
2823
Це створює підґрунтя для індивідуального
підходу лікування.
08:56
SoundsЗвуки prettyкрасиво great, right?
152
524741
1564
Чудово, чи не так?
08:59
Now you will certainlyзвичайно have a questionпитання
that is something like,
153
527194
2975
Без сумніву, у вас виникло питання:
09:02
"If the technologyтехнологія is as great as he saysкаже,
then why aren'tні we usingвикористовуючи it todayсьогодні?"
154
530193
4795
«Якщо технології такі могутні,
чому ж ми досі не використовуємо їх?»
09:07
And the only answerвідповісти I can give you is:
155
535012
2478
Є лише одна відповідь:
09:09
not everything is as easyлегко as it soundsзвуки.
156
537514
2580
не все так просто, як здається.
09:12
There are technicalтехнічний
challengesвиклики, for exampleприклад.
157
540983
3487
Існують певні технічні проблеми.
09:16
There's the need for
extremelyнадзвичайно reliableнадійний sensorsдатчики
158
544494
3014
Нам необхідні датчики високої точності,
09:19
that can detectвиявити mixturesсумішей
of volatileлетючий organicорганічний compoundsсполуки
159
547532
3268
які зможуть виявляти суміші
летких органічних сполук
09:22
with sufficientдостатній reproducibilityвідтворюваність.
160
550824
2093
і забезпечити відтворюваність.
09:25
And anotherінший technicalтехнічний challengeвиклик is this:
161
553629
2435
Інша проблема пов‘язана
09:28
How do you sampleзразок a person'sлюдина breathдихання
in a very definedвизначений mannerманера
162
556088
4986
із процесом забору аналізу видиху,
09:33
so that the samplingвибірка processпроцес itselfсама по собі
163
561098
2348
щоб сам цей процес
09:35
does not alterзмінити the resultрезультат of the analysisаналіз?
164
563470
2653
не впливав на результат?
09:39
And there's the need for dataдані.
165
567187
1788
І нам потрібні фактичні дані.
09:41
BreathДихання analysisаналіз needsпотреби
to be validatedперевірено in clinicalклінічний trialsвипробування,
166
569556
3958
Аналіз видиху потребує
проведення клінічних випробувань,
09:45
and enoughдостатньо dataдані needsпотреби to be collectedзібрані
167
573538
2492
необхідно зібрати достатньо інформації
09:48
so that individualіндивідуальний conditionsумови
can be measuredвиміряний againstпроти baselinesбазових.
168
576054
4242
для порівняння індивідуальних
показників із загальними параметрами.
09:53
BreathДихання analysisаналіз can only succeedдосягати успіху
169
581167
2473
Аналізи видиху будуть ефективними
09:55
if a largeвеликий enoughдостатньо dataдані setвстановити
can be generatedзгенерований
170
583664
2773
у разі опрацювання достатньої кількісті
даних
09:58
and madeзроблений availableдоступний for broadширокий use.
171
586461
2350
та їхньої доступності широкому загалу.
10:03
If breathдихання analysisаналіз
holdsтримає up to its promisesобіцянки,
172
591050
2830
Якщо аналіз видиху
виправдає очікування,
10:06
this is a technologyтехнологія
that could trulyсправді aidдопомога us
173
594745
2526
ця технологія
дійсно зможе допомогти нам
10:09
to transformперетворити our healthздоров'я careтурбота systemсистема --
174
597295
2243
реформувати систему охорони здоров'я –
10:12
transformперетворити it from a reactiveреактивні systemсистема
175
600410
3154
перетворити її з реактивної системи,
10:15
where treatmentлікування is triggeredспрацьовував
by symptomsсимптоми of diseaseхвороба
176
603588
3162
націленої на лікування симптомів хвороби,
10:18
to a proactiveактивний systemсистема,
177
606774
2015
на проактивну,
10:20
where diseaseхвороба detectionвиявлення,
diagnosisдіагностика and treatmentлікування
178
608813
3214
яка дозволяє виявляти, діагностувати
та лікувати захворювання
10:24
can happenстатися at earlyрано stageетап,
179
612051
1884
на ранній стадії,
10:25
way before any symptomsсимптоми occurвиникати.
180
613959
2099
ще до появи будь-яких симптомів.
10:29
Now this bringsприносить me to my last pointточка,
and it's a fundamentalфундаментальний one.
181
617590
3386
Тепер я хочу звернутись до останнього
найважливішого пункту.
10:33
What exactlyточно is a diseaseхвороба?
182
621537
1989

Що таке хвороба?

10:36
ImagineУявіть собі that breathдихання analysisаналіз
can be commercializedкомерційним as I describeопишіть it,
183
624590
4035
Уявіть, що аналіз видиху стане
звичною практикою,
10:40
and earlyрано detectionвиявлення becomesстає routineрутина.
184
628649
2606
і хвороби можна буде виявити
на ранній стадії.
10:44
A problemпроблема that remainsзалишається
is, in factфакт, a problemпроблема
185
632417
2304
Але є ще невирішені питання,
10:46
that any screeningскринінг activityдіяльність has to faceобличчя
186
634745
2988
пов‘язані зі скринінгом,
10:49
because, for manyбагато хто diseasesхвороби,
187
637757
1821
тому що для багатьох хвороб
10:51
it is oftenчасто impossibleнеможливо to predictпередбачати
with sufficientдостатній certaintyвпевненість
188
639602
3824
часто неможливо з достатньою
впевненістю передбачити,
10:55
whetherчи то the diseaseхвороба
would ever causeпричина any symptomsсимптоми
189
643450
2542
чи викличе те чи інше
захворювання певні симптоми,
10:58
or put a person'sлюдина life at riskризик.
190
646016
2122
або ж чи становитиме загрозу життю людини.
11:00
This is calledназивається overdiagnosisгіпердіагностики,
191
648990
2559
Надмірна діагностика
11:03
and it leadsведе to a dilemmaдилема.
192
651573
1638
призводить до дилеми.
11:05
If a diseaseхвороба is identifiedвиявлено,
193
653927
2084
Якщо виявлене певне відхилення,
11:08
you could decideвирішувати not to treatлікувати it
194
656035
2044
людина може вирішити не лікуватися,
11:10
because there's a certainпевний probabilityймовірність
that you would never sufferстраждати from it.
195
658103
3971
тому що існує ймовірність того,
що хвороба не буде прогресувати.
11:14
But how much would you sufferстраждати
196
662955
1499
Але що б ви відчували,
11:16
just from knowingзнаючи that you have
a potentiallyпотенційно deadlyсмертельно diseaseхвороба?
197
664478
3387
знаючи, що у вас потенційно
смертельна хвороба?
11:19
And wouldn'tне буде you actuallyнасправді regretжаль
that the diseaseхвороба was detectedвиявлено
198
667889
2924
Чи шкодували б ви про таку
діагностику
11:22
in the first placeмісце?
199
670823
1257
на ранній стадії?
11:25
Your secondдругий optionваріант
is to undergoпроходження earlyрано treatmentлікування
200
673281
3888
Як варіант, ви можете одразу
почати лікування
11:29
with the hopeнадія for curingлікування it.
201
677193
1650
з надією на одужання.
11:31
But oftenчасто, this would not come
withoutбез sideсторона effectsефекти.
202
679485
2829
Але часто вам не уникнути побічних
ефектів.
11:37
To be preciseточний:
203
685623
2104
Я маю на увазі те,

11:39
the biggerбільший problemпроблема is not overdiagnosisгіпердіагностики,
204
687751
2574
що більшою проблемою є
не надмірна діагностика,
11:42
it's overtreatmentперелікування,
205
690349
1453
а надмірне лікування.
11:43
because not everyкожен diseaseхвороба
has to be treatedлікувався immediatelyнегайно
206
691826
3015
Тому що не кожна хвороба
потребує негайного лікування
11:46
just because a treatmentлікування is availableдоступний.
207
694865
2060
через його доступність.
11:51
The increasingзбільшується adoptionусиновлення
of routineрутина screeningскринінг
208
699441
2698
Зростання популярності скринінгу
11:54
will raiseпідняти the questionпитання:
209
702163
1749
змушує замислитись:
11:57
What do we call a diseaseхвороба
that can rationalizeраціоналізувати treatmentлікування,
210
705082
4091
що є хворобою і потребує лікування,
12:01
and what is just an abnormalityаномалія
that should not be a sourceджерело of concernстурбованість?
211
709197
4588
а що є просто відхиленням і не повинно
викликати занепокоєння?
12:07
My hopesнадії are that routineрутина screeningскринінг
usingвикористовуючи breathдихання analysisаналіз
212
715404
4932
Я сподіваюсь, що звичне обстеження
з аналізом видиху
12:12
can provideзабезпечити enoughдостатньо dataдані and insightв поле зору
213
720360
2760
надасть достатньо даних для того,
12:15
so that at some pointточка,
we'llдобре be ableздатний to breakперерва this dilemmaдилема
214
723144
4546
щоб розібратися з цією дилемою
12:19
and predictпередбачати with sufficientдостатній certaintyвпевненість
215
727714
2430
і вирішити,
12:22
whetherчи то and when to treatлікувати at earlyрано stageетап.
216
730168
2690
чи слід проводити лікування
на ранній стадії.
12:26
Our breathдихання and the mixtureсуміш of volatileлетючий
organicорганічний compoundsсполуки that we exhaleвидих
217
734794
4719
Наш видих, суміш летких органічних
сполук, які ми видихаємо,
12:31
holdтримайся tremendousвеличезний amountsсуми of informationінформація
on our physiologicalфізіологічні conditionумова.
218
739537
4670
містить величезну кількість інформації
про фізіологічний стан.
12:37
With what we know todayсьогодні,
we have only scratchedдряпається the surfaceповерхня.
219
745262
3340
Нам вдалося дослідити тільки
вершину айсберга.
12:41
As we collectзбирати more and more dataдані
and breathдихання profilesпрофілі acrossпоперек the populationнаселення,
220
749993
4241
Ми продовжуємо аналізувати видихи
людей
12:46
includingв тому числі all varietiesсорти of genderСтать,
ageвік, originпоходження and lifestyleспосіб життя,
221
754258
4532
різної статі, віку, походження, способу
життя
12:50
the powerвлада of breathдихання analysisаналіз
should increaseзбільшити.
222
758814
2333
задля підвищення ефективності цього
аналізу.
12:54
And eventuallyврешті-решт, breathдихання analysisаналіз
should provideзабезпечити us with a powerfulпотужний toolінструмент
223
762147
5578
Аналіз видиху має надати нам потужний
інструмент
12:59
not only to proactivelyактивно detectвиявити
specificконкретний diseasesхвороби
224
767749
4466
не тільки для виявлення захворювань,
13:04
but to predictпередбачати
and ultimatelyв кінцевому підсумку preventзапобігти them.
225
772239
3649
а й їхнього передбачення
та профілактики.
13:09
And this should be enoughдостатньо motivationмотивація
226
777110
2618
Це має надати стимул
13:11
to embraceобійми the opportunitiesможливості
and challengesвиклики
227
779752
4183
для реалізації цілей та подолання
труднощів,
13:15
that breathдихання analysisаналіз can provideзабезпечити,
228
783959
2461
які можуть виникнути на цьому шляху,
13:18
even for people that are not
part-timeнеповний робочий день hypochondriacshypochondriacs like me.
229
786444
3402
навіть для таких іпохондриків як я.
13:22
Thank you.
230
790532
1157
Дякую.
13:23
(ApplauseОплески)
231
791713
4017
(Оплески)
Translated by Lana Zapolskykh
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Julian Burschka - Technologist
Driven by his curiosity, Julian Burschka is combining multiple technical disciplines with strong business acumen to drive innovation and enable new technological advancements.

Why you should listen

Julian Burschka has spent many years developing materials for efficient solar energy conversion. Notably he pioneered an elegant method to fabricate so-called perovskite solar cells -- seminal research that later was published in Nature and cited several thousand times since.

Born a scientist at heart, Burschka is constantly striving to expand his horizon and is thrilled by new technological discoveries that might fundamentally change our daily lives. More recently, his interest was sparked by ultra-sensitive gas sensors and the detection of volatile organic compounds for various applications.

In his current role as a senior project manager at Merck KGaA, Darmstadt, Germany, Burschka is leading a multinational R&D team that develops smart material solutions to enable next-generation displays. He holds a Master of Business Administration and a PhD in chemistry, both of which he obtained following multilingual studies in Germany, France and Switzerland.

More profile about the speaker
Julian Burschka | Speaker | TED.com