ABOUT THE SPEAKER
Burçin Mutlu-Pakdil - Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve.

Why you should listen

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil is searching for the most peculiar objects in the Universe. Her research has led to a discovery of an extremely rare galaxy with a unique circular structure, which is now commonly referred to as Burçin's Galaxy. Her work has provided the first description of a double-ringed elliptical galaxy, challenging current theories and assumptions about how the universe works and how galaxies start and evolve.

Mutlu-Pakdil earned her PhD at the University of Minnesota, and her undergraduate degree is from Bilkent University in Turkey. She is currently a postdoctoral research associate at University of Arizona and a 2018 TED Fellow. She spends most of her time searching for hierarchical structure at the scale of dwarf galaxies as a novel test of the Cold Dark Matter paradigm. She uses data gathered in a large range of wavelengths from premier telescopes worldwide and wants to learn more about how the Universe came to be the way it is today.

Mutlu-Pakdil's findings have been featured by CNN, Science Daily, Astronomy Magazine, Independent and MPR News, among many others. Damon Brown wrote in his regular Inc. Magazine online column: “Many organizations are dedicated to filling the STEM pipeline with more girls and women. Others are supporting the cause by being an example. TED Fellow Burçin is representing by being one of the most notable astrophysicists today.”

More profile about the speaker
Burçin Mutlu-Pakdil | Speaker | TED.com
TED2018

Burçin Mutlu-Pakdil: A rare galaxy that's challenging our understanding of the universe

Бурчин Мутлу-Пакдил: Необикновената галактика, която предизвиква нашите разбирания за вселената

Filmed:
2,459,767 views

Какво е да откриеш галактика --- и да я наименуват на теб? Астрофизиста и TED стипендиант, Бурчин Мутлу-Пакдил, ни дава възможността да научим за тяхното неочаквано откритие на нов и мистериозен вид галактика в този кратък разговор.
- Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
There are more than a trillionтрилион
galaxiesгалактики in the universeвселена.
0
1349
3800
Съществуват повече от трилион
галактики във Вселената.
00:17
And my teamекип discoveredоткрит
an extremelyизвънредно rareрядък one,
1
5976
3262
И моят екип откри неименуемо рядка
00:21
a galaxyгалактика that doesn't look
quiteсъвсем like anything observedнаблюдаваното before.
2
9831
4544
галактика, която не изглежда
като никоя виждана досега.
00:27
This galaxyгалактика is so peculiarхарактерни,
3
15077
2635
Тази галактика е толкова странна,
00:29
that it challengesпредизвикателства our theoriesтеории
and our assumptionsпредположения
4
17736
3674
че поставя под въпрос
нашите теории и предположения
00:33
about how the universeвселена worksвърши работа.
5
21434
2198
за това как Вселената работи.
00:37
The majorityмнозинство of the galaxiesгалактики are spiralспирала,
6
25561
2912
Множеството от галактики са спирални,
00:40
similarподобен to our ownсобствен MilkyМлечен Way.
7
28497
1933
като нашия собствен Млечен път.
00:42
We have strongсилен theoriesтеории about how
these commonчесто срещани galaxiesгалактики formформа and evolveсе развива.
8
30990
5142
Ние имаме доказани теории за това как
тези галактики се сформират и еволюират.
00:48
But we don't understandразбирам
how rareрядък galaxiesгалактики formформа and evolveсе развива.
9
36762
5946
Обаче все още не знаем как редките
галактики се сформират и еволюират.
00:55
An especiallyособено puzzlingозадачаващо rareрядък caseслучай
is Hoag'sНа Николай ObjectОбект.
10
43965
3467
Специално озадачаващ е изключителният
случай с Предмета на Хоанг.
01:00
It has a very symmetricсиметрични centralцентрален bodyтяло
surroundedобкръжен by a circularкръгъл outerвъншен ringпръстен,
11
48434
6572
Има много симетрично централно тяло,
обиколено от кръгъл, външен пръстен,
01:07
with nothing visibleвидим connectingсвързване them.
12
55030
2896
с нищо забележимо, което да ги свързва.
01:10
Hoag-typeТип на Хоуг galaxiesгалактики are amongсред the rarestнай-редките
typesвидове of galaxiesгалактики currentlyпонастоящем knownизвестен.
13
58974
5084
Галактиките на Хоанг са едни от
най-необичайните, открити досега.
01:16
There are fewerпо-малко than one
in 1,000 galaxiesгалактики.
14
64538
3880
Те са по-малко от една на 1000 галактики.
01:22
It's a mysteryмистерия how the starsзвезди
in the outerвъншен ringпръстен are just floatingплаващ there
15
70072
5929
Мистерия е как звездите във
външния пръстен просто седят там
01:28
in suchтакъв an orderlyподреден mannerначин.
16
76025
2127
в такъв подреден вид.
01:30
That's interestingинтересен, right?
17
78898
1733
Това е интересно, нали?
01:33
HoldЗадръжте on.
18
81049
1206
Задръжте.
01:34
Things are about to get more mysteriousтайнствен.
19
82279
2667
Нещата тепърва стават все по-мистериозни.
01:37
The galaxyгалактика that my teamекип
discoveredоткрит is even rarerпо-рядко
20
85501
3541
Галактиката, открита от моя екип,
е още по-рядка
01:41
and much more complexкомплекс than that.
21
89066
2104
и много по-сложна от това.
01:44
You know, sometimesпонякога, you searchТърсене
and searchТърсене for these objectsобекти,
22
92339
3881
Знаете, понякога, вие търсите
и търсите за тези неща,
01:48
and you find nothing.
23
96244
1539
и нищо не намирате.
01:50
But sometimesпонякога, it just appearsпоявява се
in the backgroundзаден план,
24
98458
3769
Но, понякога, те просто
се появяват като фон,
01:55
when you are not even looking for it.
25
103315
2270
когато въобще не ги търсите.
01:58
This systemсистема looksвъншност very similarподобен
to Hoag'sНа Николай ObjectОбект,
26
106395
3301
Тази система изглежда много
като Предмета на Хоанг,
02:01
with its centralцентрален bodyтяло
and circularкръгъл outerвъншен ringпръстен.
27
109720
3444
с централното си тяло и
външния си кръгъл пръстен.
02:05
We got very excitedвъзбуден and thought
we discoveredоткрит anotherоще Hoag'sНа Николай ObjectОбект.
28
113188
4555
Бяхме много ентусиазирани и решихме,
че сме открили още един Предмет на Хоанг.
02:10
But my researchизследване showedпоказан
this is an entirelyизцяло newнов galaxyгалактика typeТип,
29
118427
6438
Но моето проучване показа,
че това е коренно различен вид галактика,
02:17
now commonlyобикновено referredпосочена to
as "BurЛепкаçin'sв GalaxyГалакси."
30
125417
3442
сега наименувана като
"Галактиката на Бурчин".
02:21
(LaughsСмее се)
31
129957
1151
(Смях)
02:23
(CheersПоздрав) (ApplauseАплодисменти)
32
131132
3525
(Овации) (Ръкопляскания)
02:27
We will not be visitingгостуващ
this galaxyгалактика anytimeпо всяко време soonскоро.
33
135072
4141
Ние няма да посетим тази галактика скоро.
02:31
It is approximatelyприблизително 359 millionмилион
lightсветлина yearsгодини away from EarthЗемята.
34
139237
6440
Тя е на около 359 милиона
светлинни години от Земята.
02:38
You mayможе think this is farдалече.
35
146331
1734
Може да помислите, че това е далече.
02:40
Well, actuallyвсъщност, this is one
of the nearbyблизо до galaxiesгалактики.
36
148545
3466
Всъщност това е една
от близките галактики.
02:45
I studyуча this objectобект in differentразличен lightсветлина --
37
153741
2328
Аз я проучвам в друга светлина --
02:48
in ultravioletултравиолетов, opticalоптични and near-infraredблизо до инфрачервения.
38
156796
3494
ултравиолетова, оптична и инфрачервена.
02:53
SmallМалки detailsдетайли on our bodyтяло,
like a scarбелег or wrinklesбръчки,
39
161448
4230
Малките детайли по нашето тяло,
като белезите или бръчките,
02:57
tell the storyистория of our livesживота.
40
165702
1619
казват историята на нашия живот.
02:59
SimilarlyПо същия начин, a galaxy'sгалактика structureструктура
in differentразличен lightсветлина
41
167773
4096
Подобно, структурата на галактика
в различна светлина
03:03
can help us traceследа back
theirтехен originпроизход and evolutionеволюция.
42
171893
3531
може да ни помогне да проследим
техния произход и еволюция.
03:07
How do I look for these detailsдетайли?
43
175927
1967
Как да гледаме за тези детайли?
03:10
I modelмодел the brightярък centralцентрален bodyтяло
44
178592
2549
Аз моделирам централното тяло
03:13
and removeпремахнете my modelмодел from the imageизображение
45
181165
2484
и премахвам моя модел от снимката,
03:15
to checkпроверка for any hiddenскрит featuresХарактеристика,
46
183673
2349
за да проверя за скрити характеристики,
03:18
because a brightярък structureструктура in a galaxyгалактика
mayможе blindсляп our viewsгледки of faintгубя съзнание featuresХарактеристика,
47
186046
5976
защото ярка структура в галактика може
да заслепи вижданията ни за слаби черти.
03:24
just like usingизползвайки sunglassesслънчеви очила
when you are blindedослепен by the intenseинтензивен lightсветлина.
48
192046
4768
също както използваме очила,
когато сме заслепени от ярката светлина.
03:30
The resultрезултат was a bigголям surpriseизненада.
49
198297
2454
Резултатът беше голяма изненада.
03:33
This galaxyгалактика doesn't just
have an outerвъншен ringпръстен,
50
201431
3611
Тази галактика няма просто външен пръстен,
03:37
it has an additionalдопълнителни, diffusedразпространявани innerатрешна ringпръстен.
51
205066
3722
има допълнителен, разпръснат
вътрешен пръстен.
03:41
We were havingкато a hardтвърд time
explainingобяснявайки the originпроизход of the outerвъншен ringпръстен
52
209616
4738
Беше ни трудно да си обясним
произхода на външния пръстен
03:46
in Hoag-typeТип на Хоуг galaxiesгалактики.
53
214378
1537
в галактиките на Хоанг.
03:48
Now we alsoсъщо need to explainобяснявам
this mysteriousтайнствен secondвтори ringпръстен.
54
216314
3952
Сега трябва да си обясним този
втори мистериозен пръстен.
03:53
There is currentlyпонастоящем no knownизвестен mechanismмеханизъм
55
221611
2635
Засега няма известен механизъм,
03:56
that can explainобяснявам the existenceсъществуване of an innerатрешна
ringпръстен in suchтакъв a peculiarхарактерни galaxyгалактика.
56
224270
4723
който да обясни съществуването на вътрешен
пръстен в такава странна галактика.
04:01
So the discoveryоткритие of BurЛепкаçin'sв GalaxyГалакси
clearlyясно highlightsАкценти the gapпразнина
57
229379
4714
Откриването на галактиката на Бурчин
ясно откроява пропуска
04:06
in our knowledgeзнание of galaxyгалактика evolutionеволюция.
58
234117
2529
в нашето знание за
еволюцията на галактиките.
04:09
FurtherПо-нататък researchизследване into how
this extremelyизвънредно rareрядък galaxyгалактика was formedоформен
59
237601
4738
Повече проучване за това как тази
изключително рядка галактика е формирана
04:14
can provideпредоставяне us with newнов cluesулики
on how the universeвселена worksвърши работа.
60
242363
4603
може да донесе нови улики за това
как нашата Вселената работи.
04:21
This discoveryоткритие tellsразказва us
that we still have a lot to learnуча,
61
249257
4658
Това откритие ни казва,
че ние все има още много да научим,
04:25
and we should keep looking
deeperпо дълбоко and deeperпо дълбоко in spaceпространство
62
253939
3910
и трябва да гледаме по-надълбоко
в пространството,
04:29
and keep searchingтърсене for the unknownнеизвестен.
63
257873
2333
и трябва да продължаваме
да търсим неизвестното.
04:32
Thank you.
64
260920
1200
Благодаря ви.
04:34
(ApplauseАплодисменти)
65
262144
3965
(Аплодисменти)
Translated by Petya Nenova
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Burçin Mutlu-Pakdil - Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve.

Why you should listen

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil is searching for the most peculiar objects in the Universe. Her research has led to a discovery of an extremely rare galaxy with a unique circular structure, which is now commonly referred to as Burçin's Galaxy. Her work has provided the first description of a double-ringed elliptical galaxy, challenging current theories and assumptions about how the universe works and how galaxies start and evolve.

Mutlu-Pakdil earned her PhD at the University of Minnesota, and her undergraduate degree is from Bilkent University in Turkey. She is currently a postdoctoral research associate at University of Arizona and a 2018 TED Fellow. She spends most of her time searching for hierarchical structure at the scale of dwarf galaxies as a novel test of the Cold Dark Matter paradigm. She uses data gathered in a large range of wavelengths from premier telescopes worldwide and wants to learn more about how the Universe came to be the way it is today.

Mutlu-Pakdil's findings have been featured by CNN, Science Daily, Astronomy Magazine, Independent and MPR News, among many others. Damon Brown wrote in his regular Inc. Magazine online column: “Many organizations are dedicated to filling the STEM pipeline with more girls and women. Others are supporting the cause by being an example. TED Fellow Burçin is representing by being one of the most notable astrophysicists today.”

More profile about the speaker
Burçin Mutlu-Pakdil | Speaker | TED.com