English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2018

Burçin Mutlu-Pakdil: A rare galaxy that's challenging our understanding of the universe

Бурчин Мутлу-Пакдил: Исклучителна галаксија која фрла сомнеж врз нашето поимање на универзумот

Filmed:
1,808,042 views

Какво е чувството да се открие галаксија - и да се именува по Вас? Астрофизичарот и стипендист на TED Бурчин Мутлу-Пакдил преку краток говор ни го споделува изненадувачкото откритие на нејзиниот тим - нов, мистериозен вид на галаксија.

- Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve. Full bio

There are more than a trillion
galaxies in the universe.
Во универзумот постојат повеќе од
еден билион галаксии.
00:13
And my team discovered
an extremely rare one,
Мојот тим откри една исклучително ретка.
00:17
a galaxy that doesn't look
quite like anything observed before.
Галаксија која е многу поинаква
од она што е забележано досега.
00:21
This galaxy is so peculiar,
Галаксијата е толку необична
00:27
that it challenges our theories
and our assumptions
што фрла сомнеж врз нашите
теории и претпоставки
00:29
about how the universe works.
за начинот на кој функционира универзумот.
00:33
The majority of the galaxies are spiral,
Повеќето галаксии се спирални,
00:37
similar to our own Milky Way.
налик на Млечниот Пат.
00:40
We have strong theories about how
these common galaxies form and evolve.
Имаме цврсти теории за настанокот и
развојот на општопознатите галаксии.
00:42
But we don't understand
how rare galaxies form and evolve.
Но не разбираме како настануваат
и се развиваат оние поретките.
00:48
An especially puzzling rare case
is Hoag's Object.
Особено нејасен и редок случај
е Хоговиот Објект.
00:55
It has a very symmetric central body
surrounded by a circular outer ring,
Тој има симетрично, централно тело
опкружено со кружен, надворешен прстен,
01:00
with nothing visible connecting them.
но двата дела не ги поврзува
видлива материја.
01:07
Hoag-type galaxies are among the rarest
types of galaxies currently known.
Хог галаксиите се меѓу најретките
видови на галаксии досега откриени.
01:10
There are fewer than one
in 1,000 galaxies.
Помалку од една на илјада
галаксии.
01:16
It's a mystery how the stars
in the outer ring are just floating there
Мистерија е како ѕвездите лебдат
во надворешниот прстен
01:22
in such an orderly manner.
на толку уреден начин.
01:28
That's interesting, right?
Интересно, нели?
01:30
Hold on.
Но почекајте.
01:33
Things are about to get more mysterious.
Нештата ќе станат уште помистериозни.
01:34
The galaxy that my team
discovered is even rarer
Галаксијата што ја откри мојот тим
е уште поретка
01:37
and much more complex than that.
и многу покомплексна.
01:41
You know, sometimes, you search
and search for these objects,
Знаете, понекогаш макотрпно
барате вакви тела,
01:44
and you find nothing.
но не наоѓате ништо.
01:48
But sometimes, it just appears
in the background,
Но понекогаш тие едноставно
се појавуваат од позадина
01:50
when you are not even looking for it.
кога воопшто не ги барате.
01:55
This system looks very similar
to Hoag's Object,
Овој систем е многу сличен
на Хоговиот Објект,
01:58
with its central body
and circular outer ring.
составен од централно тело и кружен,
надворешен прстен.
02:01
We got very excited and thought
we discovered another Hoag's Object.
Се возбудивме и помисливме дека сме
откриле уште еден Хогов Објект.
02:05
But my research showed
this is an entirely new galaxy type,
Но истражувањето покажа дека
ова е сосема нов вид на галаксија,
02:10
now commonly referred to
as "Burçin's Galaxy."
која сега се нарекува
"Галаксијата на Бурчин".
02:17
(Laughs)
(Смеење)
02:21
(Cheers) (Applause)
(Извици) (Ракоплескање)
02:23
We will not be visiting
this galaxy anytime soon.
Нема да ја посетиме оваа галаксија
во блиска иднина,
02:27
It is approximately 359 million
light years away from Earth.
бидејќи е оддалечена околу 359 милиони
светлосни години од Земјата.
02:31
You may think this is far.
Можеби мислите дека е далеку.
02:38
Well, actually, this is one
of the nearby galaxies.
Но ова е, всушност, една од
најблиските галаксии.
02:40
I study this object in different light --
Го проучувам објектот под
различни светла -
02:45
in ultraviolet, optical and near-infrared.
ултра-виолетово, оптичко и
блиску инфрацрвено подрачје.
02:48
Small details on our body,
like a scar or wrinkles,
Мали детали на нашето тело,
како лузни или брчки
02:53
tell the story of our lives.
сведочат за нашите животи.
02:57
Similarly, a galaxy's structure
in different light
Слично на тоа, и структурата на
галаксијата под различно светло
02:59
can help us trace back
their origin and evolution.
може да ни помогне да дознаеме за
нивното потекло и развој.
03:03
How do I look for these details?
Како ги дознавам сите овие детали?
03:07
I model the bright central body
Така што го моделирам светлосното
централно тело
03:10
and remove my model from the image
и го отстранувам мојот модел од сликата
03:13
to check for any hidden features,
за да проверам дали има некои
скриени карактеристики,
03:15
because a bright structure in a galaxy
may blind our views of faint features,
зашто светлината на галаксијата може да
ги засени нејасните карактеристики.
03:18
just like using sunglasses
when you are blinded by the intense light.
Исто како користење очила
кога сме заслепени од интензивна светлина.
03:24
The result was a big surprise.
Резултатот беше големо изненадување.
03:30
This galaxy doesn't just
have an outer ring,
Оваа галаксија не само што има
надворешен прстен,
03:33
it has an additional, diffused inner ring.
туку има и дополнителен, дифузен
внатрешен прстен.
03:37
We were having a hard time
explaining the origin of the outer ring
Имавме тешкотии да го објасниме
потеклото на надворешниот прстен
03:41
in Hoag-type galaxies.
во Хог галаксиите.
03:46
Now we also need to explain
this mysterious second ring.
Следно што треба да објасниме е
мистериозниот втор прстен.
03:48
There is currently no known mechanism
Моментално не располагаме со механизам
03:53
that can explain the existence of an inner
ring in such a peculiar galaxy.
со кој можеме да го објасниме внатрешниот
прстен во една толку необична галаксија.
03:56
So the discovery of Burçin's Galaxy
clearly highlights the gap
Откритието на Галаксијата на Бурчин
јасно го рефлектира јазот
04:01
in our knowledge of galaxy evolution.
во нашето знаење за развојот
на галаксиите.
04:06
Further research into how
this extremely rare galaxy was formed
Понатамошните истражувања за настанокот
на оваа исклучително ретка галаксија
04:09
can provide us with new clues
on how the universe works.
може да ни дадат нови информации
за начинот на кој универзумот функционира.
04:14
This discovery tells us
that we still have a lot to learn,
Ова откритие упатува на тоа дека
имаме уште многу за учење,
04:21
and we should keep looking
deeper and deeper in space
дека треба да продолжиме да бараме
сè подлабоко во космосот
04:25
and keep searching for the unknown.
и да продолжиме да трагаме
по непознатото.
04:29
Thank you.
Ви благодарам.
04:32
(Applause)
(Ракоплескање)
04:34
Translated by Simona Paunova
Reviewed by ALEKSANDAR MITEVSKI

▲Back to top

About the speaker:

Burçin Mutlu-Pakdil - Astrophysicist
Burçin Mutlu-Pakdil studies the structure and dynamics of galaxies to help us understand how they form and evolve.

Why you should listen

Dr. Burçin Mutlu-Pakdil is searching for the most peculiar objects in the Universe. Her research has led to a discovery of an extremely rare galaxy with a unique circular structure, which is now commonly referred to as Burçin's Galaxy. Her work has provided the first description of a double-ringed elliptical galaxy, challenging current theories and assumptions about how the universe works and how galaxies start and evolve.

Mutlu-Pakdil earned her PhD at the University of Minnesota, and her undergraduate degree is from Bilkent University in Turkey. She is currently a postdoctoral research associate at University of Arizona and a 2018 TED Fellow. She spends most of her time searching for hierarchical structure at the scale of dwarf galaxies as a novel test of the Cold Dark Matter paradigm. She uses data gathered in a large range of wavelengths from premier telescopes worldwide and wants to learn more about how the Universe came to be the way it is today.

Mutlu-Pakdil's findings have been featured by CNN, Science Daily, Astronomy Magazine, Independent and MPR News, among many others. Damon Brown wrote in his regular Inc. Magazine online column: “Many organizations are dedicated to filling the STEM pipeline with more girls and women. Others are supporting the cause by being an example. TED Fellow Burçin is representing by being one of the most notable astrophysicists today.”

More profile about the speaker
Burçin Mutlu-Pakdil | Speaker | TED.com