ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com
TED2009

Dan Ariely: Our buggy moral code

Dan Ariely: Dan Ariely parla del nostre codi moral defectuós

Filmed:
3,509,395 views

L'economista del comportament Dan Ariely estudia els defectes del nostre codi moral: les raons amagades per les què pensem que està bé fer trampes o robar (de vegades). Estudis ingeniosos ajuden a mostrar que sóm previsiblement irracionals - i podem estar influïts de maneres que no arribem a captar.
- Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I want to talk to you todayavui a little bitpoc
0
1000
2000
Avui us vull parlar una mica
00:18
about predictableprevisible irrationalityirracionalitat.
1
3000
3000
sobre la irracionalitat predictible.
00:21
And my interestinterès in irrationalirracional behaviorcomportament
2
6000
4000
El meu interès en el comportament irracional
00:25
startedva començar manymolts yearsanys agofa in the hospitalhospital.
3
10000
3000
va començar fa molts anys a l'hospital.
00:28
I was burnedcremat very badlymalament.
4
13000
4000
Vaig patir cremades importants.
00:32
And if you spendGastar a lot of time in hospitalhospital,
5
17000
3000
I si passes molt de temps a l'hospital,
00:35
you'llho faràs see a lot of typestipus of irrationalitiesirrationalities.
6
20000
3000
veus molts tipus d'irracionalitats.
00:38
And the one that particularlyparticularment botheredmolestat me in the burncremar departmentdepartament
7
23000
5000
La que més em molestava mentre era a la secció de cremats
00:43
was the processprocés by whichquin the nursesinfermeres tookva prendre the bandageembenat off me.
8
28000
4000
era el procés pel que les infermeres em retiraven les benes.
00:48
Now, you musthaver de have all takenpresa a Band-AidCapellà off at some pointpunt,
9
33000
2000
Segur que en algun moment us heu tret una tireta,
00:50
and you musthaver de have wonderedpreguntat what's the right approachenfocament.
10
35000
3000
i us haureu preguntat quina és la millor manera.
00:53
Do you ripdescansi en pau it off quicklyràpidament -- shortcurt durationdurada but highalt intensityintensitat --
11
38000
4000
L'arranqueu ràpidament -
curta duració però alta intensitat -
00:57
or do you take your Band-AidCapellà off slowlylentament --
12
42000
2000
o treieu la tireta lentament -
00:59
you take a long time, but eachcadascun secondsegon is not as painfuldolorós --
13
44000
4000
tardeu més temps, però cada
segon no és tant dolorós -
01:03
whichquin one of those is the right approachenfocament?
14
48000
3000
quina manera és la millor?
01:06
The nursesinfermeres in my departmentdepartament thought that the right approachenfocament
15
51000
4000
Les infermeres de la meva secció
pensaven que la millor manera
01:10
was the rippingesquinçament one, so they would grabagafar holdaguantar and they would ripdescansi en pau,
16
55000
3000
era arrancar-les ràpid, així que
les agafaven i les arrancaven,
01:13
and they would grabagafar holdaguantar and they would ripdescansi en pau.
17
58000
2000
i les agafaven i les arrancaven.
01:15
And because I had 70 percentpercentatge of my bodycos burnedcremat, it would take about an hourhores.
18
60000
4000
I com que jo tenia el 70 per cent
del meu cos cremat, tardaven una hora.
01:19
And as you can imagineimaginar,
19
64000
3000
Com us podeu imaginar,
01:22
I hatedodiat that momentmoment of rippingesquinçament with incredibleincreïble intensityintensitat.
20
67000
4000
odiava aquell moment d'arrancar
amb una intensitat increïble.
01:26
And I would try to reasonraó with them and say,
21
71000
2000
I intentava raonar amb elles i dir-los-hi,
01:28
"Why don't we try something elsealtra cosa?
22
73000
1000
"Per què no ho provem de fer diferent?
01:29
Why don't we take it a little longermés llarg --
23
74000
2000
Per què no tardem una mica més -
01:31
maybe two hourshores insteaden canvi of an hourhores -- and have lessmenys of this intensityintensitat?"
24
76000
5000
potser dues hores en comptes
d'una hora - i reduïm la intensitat?"
01:36
And the nursesinfermeres told me two things.
25
81000
2000
I les infermeres em deien dues coses.
01:38
They told me that they had the right modelmodel of the patientpacient --
26
83000
4000
Em deien que sabien quina era
la millor manera per al pacient -
01:42
that they knewsabia what was the right thing to do to minimizeminimitzar my paindolor --
27
87000
3000
i que sabien com fer per reduir el meu dolor -
01:45
and they alsotambé told me that the wordparaula patientpacient doesn't mean
28
90000
3000
i també em deien que la paraula pacient no significa
01:48
to make suggestionssuggeriments or to interfereinterferir or ...
29
93000
2000
fer suggerències o interferir o...
01:50
This is not just in HebrewHebreu, by the way.
30
95000
3000
I això no és només en hebreu, per cert.
01:53
It's in everycada languagellenguatge I've had experienceexperiència with so farlluny.
31
98000
3000
Passa en cada idioma amb què
he tingut experiència fins ara.
01:56
And, you know, there's not much -- there wasn'tno ho era much I could do,
32
101000
4000
I, sabeu, no hi havia - no podia fer gaire més,
02:00
and they keptmantingut on doing what they were doing.
33
105000
3000
així que seguien fent el que feien.
02:03
And about threetres yearsanys latermés tard, when I left the hospitalhospital,
34
108000
2000
I uns tres anys després, quan vaig marxar de l'hospital,
02:05
I startedva començar studyingestudiant at the universityuniversitat.
35
110000
3000
vaig començar a estudiar a la universitat.
02:08
And one of the mostla majoria interestinginteressant lessonslliçons I learnedaprès
36
113000
3000
I una de les lliçons més interessant que vaig aprendre
02:11
was that there is an experimentalexperimental methodmètode
37
116000
2000
és que existeix un mètode experimental
02:13
that if you have a questionpregunta you can createcrear a replicarèplica of this questionpregunta
38
118000
4000
pel què si tens una pregunta
pots crear una rèplica de la pregunta
02:17
in some abstractresum way, and you can try to examineexaminar this questionpregunta,
39
122000
4000
d'alguna forma abstracta pots
intentar examinar aquesta qüestió,
02:21
maybe learnaprendre something about the worldmón.
40
126000
2000
i potser aprendre quelcom sobre el món.
02:23
So that's what I did.
41
128000
2000
Així que això és el que vaig fer.
02:25
I was still interestedinteressat
42
130000
1000
Encara estava interessat
02:26
in this questionpregunta of how do you take bandagesbenes off burncremar patientspacients.
43
131000
2000
en aquest assumpte de com retirar
les benes dels pacients cremats.
02:28
So originallyoriginalment I didn't have much moneydiners,
44
133000
3000
Al principi no tenia masses diners,
02:31
so I wentva anar to a hardwaremaquinari storebotiga and I boughtva comprar a carpenter'sde Fuster vicevici.
45
136000
4000
així que vaig anar a una ferreteria
i vaig comprar un cargol de banc.
02:35
And I would bringportar people to the lablaboratori and I would put theirels seus fingerdit in it,
46
140000
4000
I portava la gent al laboratori i hi posava el seu dit,
02:39
and I would crunchcruixit it a little bitpoc.
47
144000
2000
i l'apretava una mica.
02:41
(LaughterRiure)
48
146000
2000
(Riures)
02:43
And I would crunchcruixit it for long periodsperíodes and shortcurt periodsperíodes,
49
148000
3000
I l'apretava durant un temps llarg o un temps curt,
02:46
and paindolor that wentva anar up and paindolor that wentva anar down,
50
151000
2000
i el feia que el dolor augmentés o disminuís,
02:48
and with breakstrencaments and withoutsense breakstrencaments -- all kindstipus of versionsversions of paindolor.
51
153000
4000
amb paues o sense pauses -
tot tipus de versions de dolor.
02:52
And when I finishedacabat hurtingfer mal people a little bitpoc, I would askpreguntar them,
52
157000
2000
I quan acabava de fer-los una mica de mal,
els preguntava:
02:54
so, how painfuldolorós was this? Or, how painfuldolorós was this?
53
159000
2000
Com de dolorós era això? I això?
02:56
Or, if you had to choosetriar betweenentre the last two,
54
161000
2000
O, si haguessis de triar entre els últims dos,
02:58
whichquin one would you choosetriar?
55
163000
2000
quin triaries?
03:00
(LaughterRiure)
56
165000
3000
(Riures)
03:03
I keptmantingut on doing this for a while.
57
168000
3000
Vaig seguir fent això durant un temps.
03:06
(LaughterRiure)
58
171000
2000
(Riures)
03:08
And then, like all good academicacadèmic projectsprojectes, I got more fundingfinançament.
59
173000
4000
I llavors, com passa amb tots els bons projectes
acadèmics, vaig rebre més finançament.
03:12
I movedmogut to soundssons, electricalelèctrica shocksxocs --
60
177000
2000
Vaig passar a sorolls, descàrregues elèctriques-
03:14
I even had a paindolor suitvestit that I could get people to feel much more paindolor.
61
179000
5000
fins i tot tenia un vestit de dolor amb el què
podia fer sentir més mal a la gent.
03:19
But at the endfinal of this processprocés,
62
184000
4000
Però al final d'aques procés,
03:23
what I learnedaprès was that the nursesinfermeres were wrongmal.
63
188000
3000
el que vaig aprendre és que
les infermeres estaven equivocades.
03:26
Here were wonderfulmeravellós people with good intentionsintencions
64
191000
3000
Eren gent meravellosa amb bones intencions
03:29
and plentymolt of experienceexperiència, and neverthelessno obstant
65
194000
2000
i molta experiència, i malgrat tot
03:31
they were gettingaconseguint things wrongmal predictablyprevisiblement all the time.
66
196000
4000
s'equivocaven de forma predictible de forma repetida.
03:35
It turnsgirs out that because we don't encodecodificar durationdurada
67
200000
3000
Resulta que com no registrem la duració
03:38
in the way that we encodecodificar intensityintensitat,
68
203000
2000
de la manera que registrem la intensitat,
03:40
I would have had lessmenys paindolor if the durationdurada would have been longermés llarg
69
205000
4000
hagués patit menys dolor si la duració
hagués estat més llarga
03:44
and the intensityintensitat was lowermés baix.
70
209000
2000
i la intensitat més baixa.
03:46
It turnsgirs out it would have been better to startcomençar with my facecara,
71
211000
3000
Resulta que hagués estat millor començar amb la cara,
03:49
whichquin was much more painfuldolorós, and movemoure's towardcap a my legscames,
72
214000
2000
que era més dolorosa, i seguir cap a les cames,
03:51
givingdonant me a trendtendència of improvementmillora over time --
73
216000
3000
donant-me una tendència a la millora amb el temps -
03:54
that would have been alsotambé lessmenys painfuldolorós.
74
219000
1000
així hagués sigut menys dolorós.
03:55
And it alsotambé turnsgirs out that it would have been good
75
220000
2000
I també resulta que hauria estat millor
03:57
to give me breakstrencaments in the middlemig to kindamable of recuperaterecuperar from the paindolor.
76
222000
2000
deixar-me fer pauses per a poder recuperar-me del dolor.
03:59
All of these would have been great things to do,
77
224000
2000
Tot això haguessin estat bones coses a fer,
04:01
and my nursesinfermeres had no ideaidea.
78
226000
3000
i les meves infermeres no en tenien ni idea.
04:04
And from that pointpunt on I startedva començar thinkingpensant,
79
229000
1000
I des d'aquell moment vaig començar a pensar:
04:05
are the nursesinfermeres the only people in the worldmón who get things wrongmal
80
230000
3000
són les infermeres les úniques persones
al món que s'equivoquen
04:08
in this particularparticular decisiondecisió, or is it a more generalgeneral casecas?
81
233000
3000
en aquesta decisió concreta,
o és una situació més general?
04:11
And it turnsgirs out it's a more generalgeneral casecas --
82
236000
2000
I resulta que és una situació més general -
04:13
there's a lot of mistakeserrades we do.
83
238000
3000
fem molts errors.
04:16
And I want to give you one exampleexemple of one of these irrationalitiesirrationalities,
84
241000
5000
I vull donar-vos un exemple d'aquestes irracionalitats,
04:21
and I want to talk to you about cheatingfer trampa.
85
246000
3000
i us vull parlar de fer trampes.
04:24
And the reasonraó I pickedescollit cheatingfer trampa is because it's interestinginteressant,
86
249000
2000
La raó per la que vaig triar el fer trampes
és perquè és interessant,
04:26
but alsotambé it tellsli diu us something, I think,
87
251000
2000
però també perquè ens diu quelcom, crec,
04:28
about the stockestoc marketmercat situationsituació we're in.
88
253000
3000
sobre la situació de la borsa en la què estem.
04:31
So, my interestinterès in cheatingfer trampa startedva començar
89
256000
3000
El meu interés en estafar va començar
04:34
when EnronEnron cameva venir on the sceneescena, explodedva explotar all of a suddende sobte,
90
259000
2000
quan Enron va sortir a la llum, va explotar de sobte,
04:36
and I startedva començar thinkingpensant about what is happeningpassant here.
91
261000
3000
i vaig començar a pensar sobre què passava aquí.
04:39
Is it the casecas that there was kindamable of
92
264000
1000
Es tracta d'un cas en què
04:40
a fewpocs applespomes who are capablecapaç of doing these things,
93
265000
3000
unes quantes pomes són capaces de fer tot això,
04:43
or are we talkingparlar a more endemicendèmiques situationsituació,
94
268000
2000
o estem parlant d'una situació més endèmica,
04:45
that manymolts people are actuallyen realitat capablecapaç of behavingcomportar-se this way?
95
270000
4000
en què, de fet, moltes persones són capaces
de comportar-se d'aquesta manera?
04:49
So, like we usuallygeneralment do, I decidedva decidir to do a simplesenzill experimentexperiment.
96
274000
4000
Així que, com solem fer, vaig decidir
fer un senzill experiment.
04:53
And here'sheus aquí how it wentva anar.
97
278000
1000
I així és com anava.
04:54
If you were in the experimentexperiment, I would passpassar you a sheetfull of paperpaper
98
279000
3000
Si estaveu a l'experiment,
jo us donava un full de paper
04:57
with 20 simplesenzill mathmatemàtiques problemsproblemes that everybodytothom could solveresoldre,
99
282000
4000
amb 20 problemes matemàtics senzills
que tots podríem resoldre,
05:01
but I wouldn'tno ho faria give you enoughsuficient time.
100
286000
2000
però no us donava prou temps.
05:03
When the fivecinc minutesminuts were over, I would say,
101
288000
2000
Passats 5 minuts, jo deia:
05:05
"PassPassar me the sheetsfulls of paperpaper, and I'll paypagar you a dollardòlar perper questionpregunta."
102
290000
3000
"Doneu-me els fulls de paper, i us pagaré un dòlar per problema."
05:08
People did this. I would paypagar people fourquatre dollarsdòlars for theirels seus tasktasca --
103
293000
4000
I la gent ho feia. Pagava a la gent 4 dòlars per la seva feina -
05:12
on averagemitjana people would solveresoldre fourquatre problemsproblemes.
104
297000
2000
de mitjana la gent resolia 4 problemes.
05:14
Other people I would tempttemptar to cheatenganyar.
105
299000
3000
A altres persones els temptava a fer trampes.
05:17
I would passpassar theirels seus sheetfull of paperpaper.
106
302000
1000
Els hi passava la fulla de paper.
05:18
When the fivecinc minutesminuts were over, I would say,
107
303000
2000
I quan passaven els 5 minuts, deia,
05:20
"Please shredfragment the piecepeça of paperpaper.
108
305000
1000
"Si us plau, trenqueu el tros de paper.
05:21
Put the little piecespeces in your pocketbutxaca or in your backpackmotxilla,
109
306000
3000
Poseu els trossos a la vostra butxaca o a la vostra motxilla
05:24
and tell me how manymolts questionspreguntes you got correctlycorrectament."
110
309000
3000
i digueu-me quantes preguntes heu resolt."
05:27
People now solvedresolt sevende set questionspreguntes on averagemitjana.
111
312000
3000
Ara la gent resolia 7 preguntes de mitjana.
05:30
Now, it wasn'tno ho era as if there was a fewpocs baddolent applespomes --
112
315000
5000
Així doncs, no es tractava d'unes
poques pomes podrides -
05:35
a fewpocs people cheatedenganyat a lot.
113
320000
3000
uns pocs estafaven molt.
05:38
InsteadEn canvi, what we saw is a lot of people who cheatenganyar a little bitpoc.
114
323000
3000
En canvi, el que vèiem és
que molta gent estafava una mica.
05:41
Now, in economiceconòmic theoryteoria,
115
326000
3000
Segons la teoria econòmica,
05:44
cheatingfer trampa is a very simplesenzill cost-benefitcost-benefici analysisanàlisi.
116
329000
3000
fer trampes és una senzilla anàlisi cost-benefici.
05:47
You say, what's the probabilityprobabilitat of beingser caughtatrapat?
117
332000
2000
Dius, quina és la probabilitat que m'enxampin?
05:49
How much do I standestand to gainguany from cheatingfer trampa?
118
334000
3000
Quan hi tinc a guanyar si faig trampes?
05:52
And how much punishmentcàstig would I get if I get caughtatrapat?
119
337000
2000
I quin càstig tindria si m'enxampessin?
05:54
And you weighpesar these optionsopcions out --
120
339000
2000
I sospeses aquests opcions -
05:56
you do the simplesenzill cost-benefitcost-benefici analysisanàlisi,
121
341000
2000
fas una senzilla anàlisi cost-benefici,
05:58
and you decidedecideixi whetherja sigui it's worthwhileval la pena to commitcometre the crimecrim or not.
122
343000
3000
i decideixes si val la pena fer el delicte o no.
06:01
So, we try to testprova this.
123
346000
2000
Així que vam posar-ho a prova.
06:03
For some people, we variedvariada how much moneydiners they could get away with --
124
348000
4000
Per alguna gent, canviàvem
quants diners podien aconseguir -
06:07
how much moneydiners they could stealrobar.
125
352000
1000
quants diners podien robar.
06:08
We paidpagat them 10 centscentaus de dòlar perper correctcorrecte questionpregunta, 50 centscentaus de dòlar,
126
353000
3000
Pagàvem 10 centaus per resposta correcta,
50 centaus,
06:11
a dollardòlar, fivecinc dollarsdòlars, 10 dollarsdòlars perper correctcorrecte questionpregunta.
127
356000
3000
un dòlar, 5 dòlars,
10 dòlars per resposta correcta.
06:14
You would expectespera that as the amountquantitat of moneydiners on the tabletaula increasesaugmenta,
128
359000
4000
Pensaries que tal i com la quantitat
de diners sobre la taula augmentava,
06:18
people would cheatenganyar more, but in factfet it wasn'tno ho era the casecas.
129
363000
3000
la gent mentiria més,
però de fet no va passar això.
06:21
We got a lot of people cheatingfer trampa by stealingrobatori by a little bitpoc.
130
366000
3000
Molta gent feia trampes robant una mica.
06:24
What about the probabilityprobabilitat of beingser caughtatrapat?
131
369000
3000
I què hi ha sobre la probabilitat de ser enxampat?
06:27
Some people shreddedratllat halfla meitat the sheetfull of paperpaper,
132
372000
2000
Algunes persones trituraven només la meitat del paper,
06:29
so there was some evidenceevidència left.
133
374000
1000
així que quedava quelcom de prova.
06:30
Some people shreddedratllat the wholetot sheetfull of paperpaper.
134
375000
2000
Altres trituraven tot el paper.
06:32
Some people shreddedratllat everything, wentva anar out of the roomhabitació,
135
377000
3000
Algunes persones trituraven tot, sortien de l'habitació,
06:35
and paidpagat themselvesells mateixos from the bowlbol of moneydiners that had over 100 dollarsdòlars.
136
380000
3000
i es cobraven d'un bol de diners
on hi havia més de 100 dòlars.
06:38
You would expectespera that as the probabilityprobabilitat of beingser caughtatrapat goesva down,
137
383000
3000
Esperaries que tal i com la probabilitat
de ser enxampat es redueix,
06:41
people would cheatenganyar more, but again, this was not the casecas.
138
386000
3000
la gent mentiria més, però altre cop,
això no passava.
06:44
Again, a lot of people cheatedenganyat by just by a little bitpoc,
139
389000
3000
Altre cop, la gent enganyava només una mica.
06:47
and they were insensitiveinsensible to these economiceconòmic incentivesincentius.
140
392000
3000
i eren insensibles a aquests incentius econòmics.
06:50
So we said, "If people are not sensitivesensible
141
395000
1000
Així que vam dir: "Si la gent és no és sensible
06:51
to the economiceconòmic rationalracional theoryteoria explanationsexplicacions, to these forcesforces,
142
396000
5000
a les explicacions de la teoria racional econòmica,
a aquests factors,
06:56
what could be going on?"
143
401000
3000
què està passant?"
06:59
And we thought maybe what is happeningpassant is that there are two forcesforces.
144
404000
3000
I vam pensar que potser el que passa
és que hi han dos factors.
07:02
At one hand, we all want to look at ourselvesnosaltres mateixos in the mirrormirall
145
407000
2000
D'una banda, tots volem poder mirar-nos al mirall
07:04
and feel good about ourselvesnosaltres mateixos, so we don't want to cheatenganyar.
146
409000
3000
i sentir-nos bé amb nosaltres mateixos,
així que no volem fer trampes.
07:07
On the other hand, we can cheatenganyar a little bitpoc,
147
412000
2000
D'altra banda, podem fer una mica de trampes,
07:09
and still feel good about ourselvesnosaltres mateixos.
148
414000
2000
i seguir sentint-nos bé amb nosaltres.
07:11
So, maybe what is happeningpassant is that
149
416000
1000
Així que potser el que passa és que
07:12
there's a levelnivell of cheatingfer trampa we can't go over,
150
417000
2000
hi ha un nivell d'engany que no podem superar,
07:14
but we can still benefitbenefici from cheatingfer trampa at a lowbaix degreegrau,
151
419000
4000
però si que ens beneficiem d'enganyar una mica,
07:18
as long as it doesn't changecanviar our impressionsimpressions about ourselvesnosaltres mateixos.
152
423000
3000
mentre no ens canviï la nostra
pròpia impressió de nosaltres.
07:21
We call this like a personalpersonal fudgefudge factorfactor.
153
426000
3000
Ho anomenem un marge personal.
07:25
Now, how would you testprova a personalpersonal fudgefudge factorfactor?
154
430000
4000
I doncs, com examinem el marge personal?
07:29
InitiallyInicialment we said, what can we do to shrinkencongir-se the fudgefudge factorfactor?
155
434000
4000
Al principi vam dir, què podem fer
per reduir el marge personal?
07:33
So, we got people to the lablaboratori, and we said,
156
438000
2000
Fèiem anar a la gent al laboratori i els dèiem:
07:35
"We have two taskstasques for you todayavui."
157
440000
2000
"Tenim dos tasques per vosaltres avui."
07:37
First, we askedpreguntat halfla meitat the people
158
442000
1000
Primer, demanàvem a la meitat de la gent
07:38
to recallrecordar eithertampoc 10 booksllibres they readllegir in highalt schoolescola,
159
443000
2000
que recordessin 10 llibres que havien llegit a l'institut,
07:40
or to recallrecordar The TenDeu CommandmentsManaments,
160
445000
3000
o els 10 Manaments,
07:43
and then we temptedtemptat them with cheatingfer trampa.
161
448000
2000
i llavors els temptàvem amb fer trampes.
07:45
TurnsTorns out the people who triedintentat to recallrecordar The TenDeu CommandmentsManaments --
162
450000
3000
Resulta que la gent que intentaven
recordar els 10 Manaments -
07:48
and in our samplemostra nobodyningú could recallrecordar all of The TenDeu CommandmentsManaments --
163
453000
2000
i a la nostra mostra ningú va aconseguir
recordar tots els 10 Manaments -
07:51
but those people who triedintentat to recallrecordar The TenDeu CommandmentsManaments,
164
456000
4000
doncs, a aquells que intentaven recordar els 10 Manaments,
07:55
givendonat the opportunityoportunitat to cheatenganyar, did not cheatenganyar at all.
165
460000
3000
quan tenien la oportunitat de fer trampes,
no en feien gens.
07:58
It wasn'tno ho era that the more religiousreligiosa people --
166
463000
2000
No era que la gent fos més religiosa -
08:00
the people who rememberedrecordat more of the CommandmentsManaments -- cheatedenganyat lessmenys,
167
465000
1000
la gent que recordava més Manaments -
fessin menys trampes,
08:01
and the lessmenys religiousreligiosa people --
168
466000
2000
i la gent menys religiosa -
08:03
the people who couldn'tno podia rememberrecorda almostgairebé any CommandmentsManaments --
169
468000
1000
la gent que gairebé
no recordaven cap Manament -
08:04
cheatedenganyat more.
170
469000
2000
fessin més trampes.
08:06
The momentmoment people thought about tryingintentant to recallrecordar The TenDeu CommandmentsManaments,
171
471000
4000
Quan la gent intentava recordar els 10 Manaments,
08:10
they stoppeds'ha aturat cheatingfer trampa.
172
475000
1000
deixaven de fer trampes.
08:11
In factfet, even when we gaveva donar self-declaredAuto-declarat atheistsateus
173
476000
2000
De fet, fins i tot quan fèiem jurar amb la Bíblia
08:13
the tasktasca of swearingpresa de possessió on the BibleBíblia and we give them a chanceoportunitat to cheatenganyar,
174
478000
4000
als qui es declaraven ateus,
i els donàvem la oportunitat de fer trampes,
08:17
they don't cheatenganyar at all.
175
482000
2000
no en feien gens.
08:21
Now, TenDeu CommandmentsManaments is something that is harddur
176
486000
2000
Ara, els 10 Manaments és quelcom que seria difícil
08:23
to bringportar into the educationeducació systemsistema, so we said,
177
488000
2000
d'introduir al sistema educatiu, així que vam dir:
08:25
"Why don't we get people to signsigne the honorhonor codecodi?"
178
490000
2000
"Per què no fem que la gent signi un codi d'honor?"
08:27
So, we got people to signsigne,
179
492000
2000
Així que vam fer que la gent signés:
08:29
"I understandentendre that this shortcurt surveyenquesta fallscau undersota the MITMIT HonorHonor CodeCodi."
180
494000
4000
"Entenc que aquest estudi
està sota el Codi d'Honor del MIT"
08:33
Then they shreddedratllat it. No cheatingfer trampa whatsoeveren absolut.
181
498000
3000
I llavors ho trituraven. Res de trampes.
08:36
And this is particularlyparticularment interestinginteressant,
182
501000
1000
I això és paritcularment interessant,
08:37
because MITMIT doesn't have an honorhonor codecodi.
183
502000
2000
perquè MIT no té un codi d'honor.
08:39
(LaughterRiure)
184
504000
5000
(Riures)
08:44
So, all this was about decreasingdisminuint the fudgefudge factorfactor.
185
509000
4000
Així que tot això era per reduir el marge personal.
08:48
What about increasingaugmentant the fudgefudge factorfactor?
186
513000
3000
I com s'incrementa el marge personal?
08:51
The first experimentexperiment -- I walkedcaminava around MITMIT
187
516000
2000
El primer experiment - jo anava pel MIT
08:53
and I distributeddistribuït six-packsSix-packs of CokesCocs in the refrigeratorsfrigorífics --
188
518000
3000
i distribuia paquets de 6 llaunes
de Coca-Cola per les neveres -
08:56
these were commoncomú refrigeratorsfrigorífics for the undergradsuniversitaris.
189
521000
2000
eren neveres d'ús comú per als estudiants.
08:58
And I cameva venir back to measuremesurar what we technicallytècnicament call
190
523000
3000
I tornava per mesurar el que tècnicament anomenem
09:01
the half-lifetimemitja vida of CokeCoca-Cola -- how long does it last in the refrigeratorsfrigorífics?
191
526000
4000
la vida mitja de la Coca-Cola -
quant temps dura a les neveres?
09:05
As you can expectespera it doesn't last very long; people take it.
192
530000
3000
Com us podeu imaginar, no dura gaire;
la gent se l'endú.
09:08
In contrastcontrast, I tookva prendre a plateplaca with sixsis one-dollarun dòlar billsfactures,
193
533000
4000
En canvi, vaig agafar safates
amb 6 bitllets de dòlar,
09:12
and I left those platesplaques in the samemateix refrigeratorsfrigorífics.
194
537000
3000
i vaig deixar aquelles safates
a les mateixes neveres.
09:15
No billfactura ever disappeareddesaparegut.
195
540000
1000
No va desaparèixer cap bitllet.
09:16
Now, this is not a good socialsocial scienceciència experimentexperiment,
196
541000
3000
Això no és un bon experiment de ciència social,
09:19
so to do it better I did the samemateix experimentexperiment
197
544000
3000
així que per fer-ho millor vaig fer el mateix
09:22
as I describeddescrit to you before.
198
547000
2000
que us he descrit abans.
09:24
A thirdtercer of the people we passedpassat the sheetfull, they gaveva donar it back to us.
199
549000
3000
Un terç de la gent a la què donàvem el full,
ens el tornava.
09:27
A thirdtercer of the people we passedpassat it to, they shreddedratllat it,
200
552000
3000
Un terç de la gent el triturava,
09:30
they cameva venir to us and said,
201
555000
1000
venia i ens deia:
09:31
"MrSr.. ExperimenterExperimentador, I solvedresolt X problemsproblemes. Give me X dollarsdòlars."
202
556000
3000
"Sr Investigador, he resolt X problemes.
Doni'm X dòlars."
09:34
A thirdtercer of the people, when they finishedacabat shreddingtrituració the piecepeça of paperpaper,
203
559000
3000
Un terç de la gent, quan acabaven
de triturar el paper,
09:37
they cameva venir to us and said,
204
562000
2000
venien i ens deien:
09:39
"MrSr. ExperimenterExperimentador, I solvedresolt X problemsproblemes. Give me X tokensfitxes."
205
564000
6000
"Sr. Investigador, he resolt X problemes.
Doni'm X fitxes."
09:45
We did not paypagar them with dollarsdòlars; we paidpagat them with something elsealtra cosa.
206
570000
3000
No els pagavem amb dòlars;
sinó amb una altra cosa.
09:48
And then they tookva prendre the something elsealtra cosa, they walkedcaminava 12 feetpeus to the sidecostat,
207
573000
3000
I llavors agafaven aquesta altra cosa,
caminaven 4 metres més enllà,
09:51
and exchangedintercanviar it for dollarsdòlars.
208
576000
2000
i ho intercanviaven per dòlars.
09:53
Think about the followingsegüent intuitionintuïció.
209
578000
2000
Penseu en la següent intuïció.
09:55
How baddolent would you feel about takingpresa a pencilllapis from work home,
210
580000
3000
Com de malament us sentiríeu
per endur-vos un llapis de la feina a casa,
09:58
compareden comparació to how baddolent would you feel
211
583000
2000
en comparació amb com us sentiríeu
10:00
about takingpresa 10 centscentaus de dòlar from a pettypetit cashefectiu boxCaixa?
212
585000
2000
per agafar 10 centaus d'una caixa amb monedes?
10:02
These things feel very differentlyde manera diferent.
213
587000
3000
Les dues coses es senten de forma molt diferent.
10:05
Would beingser a steppas removedeliminat from cashefectiu for a fewpocs secondssegons
214
590000
3000
Quina diferència marcaria el fet
d'allunyar un pas els diners,
10:08
by beingser paidpagat by tokenFitxa make a differencediferència?
215
593000
3000
durant uns segons, al pagar-los amb fitxes?
10:11
Our subjectstemes doubledes va duplicar theirels seus cheatingfer trampa.
216
596000
2000
Els nostres subjectes feien el doble de trampes.
10:13
I'll tell you what I think
217
598000
2000
Us diré el que penso
10:15
about this and the stockestoc marketmercat in a minuteminut.
218
600000
2000
sobre això i sobre la borsa en un minut.
10:18
But this did not solveresoldre the biggran problemproblema I had with EnronEnron yetencara,
219
603000
4000
Però això encara no havia resolt
el gran problema que tenia amb Enron,
10:22
because in EnronEnron, there's alsotambé a socialsocial elementelement.
220
607000
3000
perquè a Enron també hi ha un element social.
10:25
People see eachcadascun other behavingcomportar-se.
221
610000
1000
La gent veu com es comporten els altres.
10:26
In factfet, everycada day when we openobert the newsnotícies
222
611000
2000
De fet, cada dia quan posem les notícies
10:28
we see examplesexemples of people cheatingfer trampa.
223
613000
2000
veiem exemples de gent fent trampes.
10:30
What does this causecausa us?
224
615000
3000
Quin efecte té això en nosaltres?
10:33
So, we did anotherun altre experimentexperiment.
225
618000
1000
Així que vam fer un altre experiment.
10:34
We got a biggran groupgrup of studentsestudiants to be in the experimentexperiment,
226
619000
3000
Vam agafar un gran grup d'estudiants,
10:37
and we prepaidprepagament them.
227
622000
1000
i els vam pagar per avançat.
10:38
So everybodytothom got an envelopesobre with all the moneydiners for the experimentexperiment,
228
623000
3000
Tothom rebia un sobre
amb tots els diners per l'experiment,
10:41
and we told them that at the endfinal, we askedpreguntat them
229
626000
2000
i els vam dir que al final, els demanaríem
10:43
to paypagar us back the moneydiners they didn't make. OK?
230
628000
4000
que ens retornessin els diners
que no havien aconseguit. D'acord?
10:47
The samemateix thing happenspassa.
231
632000
1000
Passava el mateix.
10:48
When we give people the opportunityoportunitat to cheatenganyar, they cheatenganyar.
232
633000
2000
Quan donem a la gent la oportunitat
de fer trampes, en fan.
10:50
They cheatenganyar just by a little bitpoc, all the samemateix.
233
635000
3000
Fan només una mica de trampes, també.
10:53
But in this experimentexperiment we alsotambé hiredcontractat an actingactuació studentestudiant.
234
638000
3000
Però en aquest experiment
teniem un actor que feia d'estudiant.
10:56
This actingactuació studentestudiant stoodes va aixecar up after 30 secondssegons, and said,
235
641000
4000
Aquest actor s'aixecava al cap de 30 segons i deia:
11:00
"I solvedresolt everything. What do I do now?"
236
645000
3000
"Ja ho he resolt tot. Ara què faig?"
11:03
And the experimenterexperimentador said, "If you've finishedacabat everything, go home.
237
648000
4000
I l'investigador deia:
"Si ho has acabat tot, pots anar-te'n.
11:07
That's it. The tasktasca is finishedacabat."
238
652000
1000
Ja està. La tasca s'ha acabat."
11:08
So, now we had a studentestudiant -- an actingactuació studentestudiant --
239
653000
4000
Així que ara teníem un estudiant -
un actor que feia d'estudiant -
11:12
that was a partpart of the groupgrup.
240
657000
2000
que era part del grup.
11:14
NobodyNingú knewsabia it was an actoractor.
241
659000
2000
Ningú sabia que era un actor.
11:16
And they clearlyclarament cheatedenganyat in a very, very seriousgreu way.
242
661000
4000
I enganyava de forma clara i important.
11:20
What would happenpassar to the other people in the groupgrup?
243
665000
3000
Què passava amb la resta de gent del grup?
11:23
Will they cheatenganyar more, or will they cheatenganyar lessmenys?
244
668000
3000
Enganyaven més o menys?
11:26
Here is what happenspassa.
245
671000
2000
Això és el que passava.
11:28
It turnsgirs out it dependsdepèn on what kindamable of sweatshirtdessuadora they're wearingportant.
246
673000
4000
Resulta que depenia de quina samarreta portava.
11:32
Here is the thing.
247
677000
2000
Aquí està el tema.
11:34
We ranva córrer this at CarnegieCarnegie MellonMellon and PittsburghPittsburgh.
248
679000
3000
Vam fer això a Carnegie Mellon, a Pittsburgh.
11:37
And at PittsburghPittsburgh there are two biggran universitiesuniversitats,
249
682000
2000
I a Pittsburgh hi han dues grans universitats,
11:39
CarnegieCarnegie MellonMellon and UniversityUniversitat of PittsburghPittsburgh.
250
684000
3000
Carnegie Mellon i University of Pittsburgh.
11:42
All of the subjectstemes sittingassegut in the experimentexperiment
251
687000
2000
Tots els subjectes de l'experiment
11:44
were CarnegieCarnegie MellonMellon studentsestudiants.
252
689000
2000
eren alumnes de Carnegie Mellon.
11:46
When the actoractor who was gettingaconseguint up was a CarnegieCarnegie MellonMellon studentestudiant --
253
691000
4000
Quan l'actor que s'aixecava era
un estudiant de Carnegie Mellon -
11:50
he was actuallyen realitat a CarnegieCarnegie MellonMellon studentestudiant --
254
695000
2000
de fet era un estudiant de Carnegie Melon -
11:52
but he was a partpart of theirels seus groupgrup, cheatingfer trampa wentva anar up.
255
697000
4000
era part del seu grup, les trampes augmentaven.
11:56
But when he actuallyen realitat had a UniversityUniversitat of PittsburghPittsburgh sweatshirtdessuadora,
256
701000
4000
Però quan portava una samarreta
de la Universitat de Pittsburgh,
12:00
cheatingfer trampa wentva anar down.
257
705000
2000
les trampes es reduien.
12:02
(LaughterRiure)
258
707000
3000
(Riures)
12:05
Now, this is importantimportant, because rememberrecorda,
259
710000
3000
Això és important perquè, recordeu,
12:08
when the momentmoment the studentestudiant stoodes va aixecar up,
260
713000
2000
quan l'estudiant s'aixecava,
12:10
it madefet it clearclar to everybodytothom that they could get away with cheatingfer trampa,
261
715000
3000
quedava clar per tothom
que se'n podien sortir de fer trampes,
12:13
because the experimenterexperimentador said,
262
718000
2000
perquè l'investigador deia:
12:15
"You've finishedacabat everything. Go home," and they wentva anar with the moneydiners.
263
720000
2000
"Ho has acabat tot. Marxa." i marxava amb els diners.
12:17
So it wasn'tno ho era so much about the probabilityprobabilitat of beingser caughtatrapat again.
264
722000
3000
Així que no es tractava de la probabilitat
de que t'enxampessin.
12:20
It was about the normsnormes for cheatingfer trampa.
265
725000
3000
Es tractava de les normes sobre l'engany.
12:23
If somebodyalgú from our in-groupin-Group cheatstramposos and we see them cheatingfer trampa,
266
728000
3000
Si algú del nostre grup enganya i ho veiem,
12:26
we feel it's more appropriateapropiat, as a groupgrup, to behavees comporten this way.
267
731000
4000
sentim que és més adequat, com a grup,
i actuem d'aquella manera.
12:30
But if it's somebodyalgú from anotherun altre groupgrup, these terribleterrible people --
268
735000
2000
Però si és algú d'un altre grup,
d'aquelles persones terribles -
12:32
I mean, not terribleterrible in this --
269
737000
2000
vull dir, no terribles per això -
12:34
but somebodyalgú we don't want to associateassociar ourselvesnosaltres mateixos with,
270
739000
2000
però algú amb qui no ens volem sentir relacionats,
12:36
from anotherun altre universityuniversitat, anotherun altre groupgrup,
271
741000
2000
d'una altra universitat, d'un altre grup,
12:38
all of a suddende sobte people'spersones awarenessconscienciació of honestyhonestedat goesva up --
272
743000
3000
de sobte la consciència de la gent
sobre la honestedat augmenta -
12:41
a little bitpoc like The TenDeu CommandmentsManaments experimentexperiment --
273
746000
2000
una mica com amb l'experiment
dels 10 Manaments -
12:43
and people cheatenganyar even lessmenys.
274
748000
4000
i la gent menteix menys.
12:47
So, what have we learnedaprès from this about cheatingfer trampa?
275
752000
4000
I doncs, què hem après sobre el fer trampes?
12:51
We'veHem learnedaprès that a lot of people can cheatenganyar.
276
756000
3000
Hem après que molta gent pot fer trampes.
12:54
They cheatenganyar just by a little bitpoc.
277
759000
3000
Fan només una mica de trampes.
12:57
When we remindrecorda people about theirels seus moralitymoralitat, they cheatenganyar lessmenys.
278
762000
4000
Quan recordem a la gent sobre la seva moral,
enganyen menys.
13:01
When we get biggermés gran distancedistància from cheatingfer trampa,
279
766000
3000
Quan fem més gran la distància de l'engany,
13:04
from the objectobjecte of moneydiners, for exampleexemple, people cheatenganyar more.
280
769000
4000
de l'objecte dels diners, per exemple,
la gent enganya més.
13:08
And when we see cheatingfer trampa around us,
281
773000
2000
I quan veiem que els altres enganyen,
13:10
particularlyparticularment if it's a partpart of our in-groupin-Group, cheatingfer trampa goesva up.
282
775000
4000
especialment si és gent del nostre grup,
l'engany augmenta.
13:14
Now, if we think about this in termstermes of the stockestoc marketmercat,
283
779000
3000
Si pensem en això en termes del mercat de borsa,
13:17
think about what happenspassa.
284
782000
1000
penseu què passa.
13:18
What happenspassa in a situationsituació when you createcrear something
285
783000
3000
Què passa en una situació en què crees quelcom
13:21
where you paypagar people a lot of moneydiners
286
786000
2000
on pagues molts diners a la gent
13:23
to see realityrealitat in a slightlylleugerament distorteddistorsionada way?
287
788000
3000
per què vegin la realitat de forma una mica distorsionada?
13:26
Would they not be ablecapaç to see it this way?
288
791000
3000
No ho veurien d'aquesta manera?
13:29
Of coursecurs they would.
289
794000
1000
És clar que sí.
13:30
What happenspassa when you do other things,
290
795000
1000
Què passa quan fas altres coses,
13:31
like you removeeliminar things from moneydiners?
291
796000
2000
com treure les coses dels diners?
13:33
You call them stockestoc, or stockestoc optionsopcions, derivativesderivats,
292
798000
3000
Els anomenes borsa, opcions d'accions,
accions derivatives,
13:36
mortgage-backedhipotecaris securitiesvalors.
293
801000
1000
cèdules hipotecàries.
13:37
Could it be that with those more distantllunyà things,
294
802000
3000
Podria ser que amb aquestes coses més distants,
13:40
it's not a tokenFitxa for one secondsegon,
295
805000
2000
no és una fitxa durant un segon,
13:42
it's something that is manymolts stepspassos removedeliminat from moneydiners
296
807000
2000
és quelcom que s'ha allunyat molts passos dels diners
13:44
for a much longermés llarg time -- could it be that people will cheatenganyar even more?
297
809000
4000
durant molt més temps - podria ser
que la gent enganyés encara més?
13:48
And what happenspassa to the socialsocial environmentmedi ambient
298
813000
2000
I què passa amb el medi social
13:50
when people see other people behavees comporten around them?
299
815000
3000
quan la gent veu altres persones
comportant-se a prop seu?
13:53
I think all of those forcesforces workedtreballat in a very baddolent way
300
818000
4000
Crec que tots aquests factors han anat molt malament
13:57
in the stockestoc marketmercat.
301
822000
2000
pel mercat de borsa.
13:59
More generallyen general, I want to tell you something
302
824000
3000
De manera més general, us vull dir quelcom
14:02
about behavioralcomportament economicseconomia.
303
827000
3000
sobre l'economia del comportament.
14:05
We have manymolts intuitionsintuïcions in our life,
304
830000
4000
Tenim moltes intuicions a la nostra vida,
14:09
and the pointpunt is that manymolts of these intuitionsintuïcions are wrongmal.
305
834000
3000
i la qüestió és que moltes d'aquestes intuïcions
són errònies.
14:12
The questionpregunta is, are we going to testprova those intuitionsintuïcions?
306
837000
3000
La qüestió és: posarem a prova aquestes intuïcions?
14:15
We can think about how we're going to testprova this intuitionintuïció
307
840000
2000
Podem pensar en com
posar a prova aquestes intuïcions
14:17
in our privateprivat life, in our businessnegocis life,
308
842000
2000
en la nostra vida privada, en els nostres negocis,
14:19
and mostla majoria particularlyparticularment when it goesva to policypolítica,
309
844000
3000
i especialment en relació a les normes,
14:22
when we think about things like No ChildNen Left BehindDarrere,
310
847000
3000
quan pensem en coses com la llei
"Cap Nen Deixat Enrere",
14:25
when you createcrear newnou stockestoc marketsmercats, when you createcrear other policiespolítiques --
311
850000
3000
quan creem nous mercats de valors,
quan creem altres normes -
14:28
taxationFiscalitat, healthsalut carecura and so on.
312
853000
3000
impostos, sanitat, etc.
14:31
And the difficultydificultat of testingWikipedia our intuitionintuïció
313
856000
2000
I la dificultat en posar a prova la nostra intuïció
14:33
was the biggran lessonlliçó I learnedaprès
314
858000
2000
va ser la gran lliçó que vaig aprendre
14:35
when I wentva anar back to the nursesinfermeres to talk to them.
315
860000
2000
quan vaig tornar per parlar amb les infermeres.
14:37
So I wentva anar back to talk to them
316
862000
2000
Vaig anar a parlar amb elles
14:39
and tell them what I foundtrobat out about removingeliminant bandagesbenes.
317
864000
3000
i els vaig dir el que havia descobert
sobre retirar les benes.
14:42
And I learnedaprès two interestinginteressant things.
318
867000
2000
I vaig aprendre dues coses interessants.
14:44
One was that my favoritefavorit nurseinfermera, EttieEttie,
319
869000
2000
Una és que la meva infermera preferida, Ettie,
14:46
told me that I did not take her paindolor into considerationconsideració.
320
871000
4000
em va dir que jo no havia tingut en compte el seu dolor.
14:50
She said, "Of coursecurs, you know, it was very painfuldolorós for you.
321
875000
2000
Va dir: "És clar, saps, era molt dolorós per tu.
14:52
But think about me as a nurseinfermera,
322
877000
2000
Però pensa en mi com a infermera,
14:54
takingpresa, removingeliminant the bandagesbenes of somebodyalgú I likedagradat,
323
879000
2000
que ha de treure i arrancar les benes
d'una persona que m'agradava,
14:56
and had to do it repeatedlyrepetidament over a long periodperíode of time.
324
881000
3000
i ho havia de fer de forma repetida
durant molt temps.
14:59
CreatingCreació so much torturetortura was not something that was good for me, too."
325
884000
3000
Crear tanta tortura no era quelcom
que fos bo per mi, tampoc."
15:02
And she said maybe partpart of the reasonraó was it was difficultdifícil for her.
326
887000
5000
I va dir que potser part de la raó
era que també era difícil per ella.
15:07
But it was actuallyen realitat more interestinginteressant than that, because she said,
327
892000
3000
Però era més interessant que això,
perquè va dir:
15:10
"I did not think that your intuitionintuïció was right.
328
895000
5000
"No pensava que la teva intuïció fos correcta.
15:15
I feltsentia my intuitionintuïció was correctcorrecte."
329
900000
1000
Sentia que la meva intuïció era correcta."
15:16
So, if you think about all of your intuitionsintuïcions,
330
901000
2000
Si penseu en les vostres intuïcions,
15:18
it's very harddur to believe that your intuitionintuïció is wrongmal.
331
903000
4000
és molt difícil creure
que la teva intuïció està equivocada.
15:22
And she said, "GivenTenint en compte the factfet that I thought my intuitionintuïció was right ..." --
332
907000
3000
I va dir: "Com pensava
que la meva intuïció era correcta..." -
15:25
she thought her intuitionintuïció was right --
333
910000
2000
pensava que la seva intuïció era correcta -
15:27
it was very difficultdifícil for her to acceptacceptar doing a difficultdifícil experimentexperiment
334
912000
5000
era molt difícil per ella acceptar
fer un experiment difícil
15:32
to try and checkcomprovar whetherja sigui she was wrongmal.
335
917000
2000
per posar a prova si estava equivocada.
15:34
But in factfet, this is the situationsituació we're all in all the time.
336
919000
4000
Però, de fet, aquesta és la situació
en què ens trobem sempre.
15:38
We have very strongfort intuitionsintuïcions about all kindstipus of things --
337
923000
3000
Tenim fortes intuïcions sobre tot tipus de coses -
15:41
our ownpropi abilityhabilitat, how the economyeconomia worksfunciona,
338
926000
3000
les nostres habilitats,sobre com funciona l'economia,
15:44
how we should paypagar schoolescola teachersprofessors.
339
929000
2000
com hauríem de pagar als professors.
15:46
But unlessa menys que we startcomençar testingWikipedia those intuitionsintuïcions,
340
931000
3000
Però fins que no comencem a posar-les a prova,
15:49
we're not going to do better.
341
934000
2000
no millorarem.
15:51
And just think about how better my life would have been
342
936000
2000
I penseu només en com de millor
podria haver estat la meva vida
15:53
if these nursesinfermeres would have been willingdisposat to checkcomprovar theirels seus intuitionintuïció,
343
938000
2000
si aquelles infermeres haguessin estat disposades
a posar a prova la seva intuïció,
15:55
and how everything would have been better
344
940000
1000
i com tot podria ser millor
15:56
if we just startcomençar doing more systematicsistemàtica experimentationexperimentació of our intuitionsintuïcions.
345
941000
5000
si comencéssim a fer experimentació sistemàtica
de les nostres intuïcions.
16:01
Thank you very much.
346
946000
2000
Moltes gràcies.
Translated by Núria Estrada
Reviewed by Jordi Niñerola

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com