English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxMidAtlantic

Ari Wallach: 3 ways to plan for the (very) long term

Ari Wallach: 3 måder at planlægge (meget) langsigtet

Filmed:
2,143,230 views

Vi tager i øget grad beslutninger baseret på kortsigtede mål og gevinster -- en tilgang der gør fremtiden mere uvis og mindre sikker. Hvordan kan vi lære at tænke på og planlægge for en bedre fremtid på den lange-sigt ... som, børnebørn-skala lang sigt? Ari Wallach deler tre taktikker for at tænke udover det øjeblikkelige.

- Futurist
Ari Wallach helps leaders more consciously and ethically shape tomorrow. Full bio

So I've been "futuringfuturing,"
whichhvilken is a termsemester I madelavet up --
Så jeg har "fremudsagt,"
hvilket er et udtryk jeg fandt på --
00:12
(LaughterLatter)
(Latter)
00:16
about threetre secondssekunder agosiden.
for omkring tre sekunder siden.
00:17
I've been futuringfuturing for about 20 yearsflere år,
Jeg har fremudsagt for omkring 20 år,
00:18
and when I first startedstartede,
I would sitsidde down with people,
og da jeg først begyndte,
ville jeg sætte mig ned med folk,
00:21
and say, "Hey,
let's talk 10, 20 yearsflere år out."
og sige,
"Hej, lad os tale 10, 20 år frem."
00:24
And they'dde ville say, "Great."
Og de ville sige, "Fedt."
00:27
And I've been seeingat se that time horizonhorisont
Og jeg har set den tidshorisont
00:29
get shorterkortere and shorterkortere
blive kortere og kortere
00:32
and shorterkortere,
og kortere,
00:34
so much so that I metmødte
with a CEOADMINISTRERENDE DIREKTØR two monthsmåneder agosiden
så meget, at jeg mødtes med en CEO
to måneder siden,
00:35
and I said -- we startedstartede
our initialinitial conversationsamtale.
og jeg sagde --
vi er påbegyndt vores første samtale.
00:39
He goesgår, "I love what you do.
I want to talk about the nextNæste sixseks monthsmåneder."
Han siger, "Jeg elsker hvad du gør.
Jeg vil gerne tale om de næste seks måneder."
00:41
(LaughterLatter)
(Latter)
00:45
We have a lot of problemsproblemer
that we are facingover.
Vi står overfor en masse problemer.
00:48
These are civilizational-scalecivilisatorisk-skala problemsproblemer.
Disse er problemer på civilisatorisk-skala.
00:51
The issueproblem thoughselvom is,
Problemet er dog,
00:55
we can't solveløse them
at vi ikke kan løse dem
00:57
usingved brug af the mentalmental modelsmodeller
that we use right now
ved at bruge de mentale modeller
vi bruger lige nu
00:59
to try and solveløse these problemsproblemer.
for at prøve at løse disse problemer.
01:01
Yes, a lot of great
technicalteknisk work is beingvære doneFærdig,
En masse teknisk arbejde bliver lavet,
01:03
but there is a problemproblem that
we need to solveløse for a prioripriori, before,
men der er et problem vi bliver nødt
til at løse på forhånd,
01:06
if we want to really
movebevæge sig the needlenål on those bigstor problemsproblemer.
hvis vi gerne vil flytte på
de store problemer.
01:11
"Short-termismKortsigtethed."
"Kortsigtethed."
01:15
Right? There's no marchesmarcher.
There's no braceletsarmbånd.
Ikke? Der er ingen marcher.
Der er ingen armbånd.
01:16
There's no petitionsandragender that you can signskilt
to be againstmod short-termismkortsigtethed.
Der er ingen andragender du kan tegne
for at være imod kortsigtethed.
01:19
I triedforsøgt to put one up, and no one signedunderskrevet.
Jeg prøvede at sætte en op,
men ingen underskrev.
01:23
It was weirdmærkelig.
Det var underligt.
01:26
(LaughterLatter)
(Latter)
01:27
But it preventsforhindrer us from doing so much.
Men det forhindrer os i at gøre så meget.
01:29
Short-termismKortsigtethed, for manymange reasonsgrunde,
Kortsigtethed, af mange årsager,
01:32
has pervadedgennemsyrede everyhver
nookNook and crannysprække of our realityvirkelighed.
har gennemtrængt hver en afkrog
af vores virkelighed.
01:35
I just want you to take a secondanden
Jeg vil gerne ha at i tager et sekund
01:37
and just think about an issueproblem
that you're thinkingtænker, workingarbejder on.
og bare tænke på et problem
i overvejer at arbejde på.
01:39
It could be personalpersonlig, it could be at work
Det kan være personligt,
det kan være på arbejdet
01:43
or it could be
move-the-needleFlyt nål worldverden stuffting og sager,
eller det kan være
verdenssituations problemer,
01:45
and think about
how farlangt out you tendtendens to think
og tænk på hvor langt ud
i kommer til at tænke,
01:47
about the solutionløsning setsæt for that.
omkring løsningen på det.
01:49
Because short-termismkortsigtethed preventsforhindrer the CEOADMINISTRERENDE DIREKTØR
Fordi kortsigtethed forhindrer CEO'en
01:53
from buyingat købe really
expensivedyrt safetysikkerhed equipmentudstyr.
i at købe virkelig dyrt sikkerhedsudstyr.
01:58
It'llDet vil hurtgøre ondt the bottombund linelinje.
Det vil gøre ondt på bundlinjen.
02:01
So we get the DeepwaterDeepwater HorizonHorisonten.
Så vi får Dybvands Horisonten.
02:03
Short-termismKortsigtethed preventsforhindrer teacherslærere
Kortsigtethed forhindrer lærere
02:06
from spendingudgifter qualitykvalitet
one-on-oneOne-on-One time with theirderes studentsstuderende.
i at bruge en-til-en kvalitetstid
med deres elever.
02:09
So right now in AmericaAmerika,
Så lige nu i Amerika,
02:12
a highhøj schoolskole studentstuderende
dropsdråber out everyhver 26 secondssekunder.
dropper en high school elev ud hvert 26. sekund.
02:14
Short-termismKortsigtethed preventsforhindrer CongressKongressen --
Kortsigtethed forhindrer Kongressen --
02:19
sorry if there's anyonenogen som helst
in here from CongressKongressen --
undskyld hvis der er nogen her
fra Kongressen --
02:22
(LaughterLatter)
(Latter)
02:24
or not really that sorry --
eller ikke så meget --
02:26
(LaughterLatter)
(Latter)
02:28
from puttingsætte moneypenge
into a realægte infrastructureinfrastruktur billregning.
fra at putte penge ind i et rigtigt
infrastrukturalt lovforslag.
02:30
So what we get
is the I-35W bridgebro collapsebryder sammen
Så hvad vi får er I-35W bro-kollapset
02:33
over the MississippiMississippi a few yearsflere år agosiden,
over Misissippi-floden et par år tilbage,
02:36
13 killeddræbt.
13 døde.
02:38
It wasn'tvar ikke always like this.
We did the PanamaPanama CanalCanal.
Det har ikke altid været sådan her.
Vi byggede Panama Kanalen.
02:40
We prettysmuk much
have eradicatedudryddet globalglobal poliopolio.
Vi har stort set udryddet global polio.
02:44
We did the transcontinentaltranskontinentale railroadjernbane,
the MarshallMarshall PlanPlanen.
Vi byggede den trans kontinentale jernbane,
Marshall Planen.
02:46
And it's not just bigstor, physicalfysisk
infrastructureinfrastruktur problemsproblemer and issuesproblemer.
Og det er ikke bare store, fysiske
infrastruktur problemer og udfordringer.
02:50
Women'sKvinders suffragevalgret, the right to votestemme.
Kvinders valgret, retten til at stemme.
02:54
But in our short-termistkort-termist time,
Men i vores kortsigtetheds tid,
02:56
where everything seemsser ud til to happenske right now
hvor alting virker til at ske lige nu,
02:59
and we can only think out
pastforbi the nextNæste tweettweet or timelinetidslinje poststolpe,
og hvor vi kun kan tænke frem til
det næste tweet eller forside-opslag,
03:02
we get hyper-reactionaryHyper-reaktionære.
så bliver hyper-reaktionær.
03:06
So what do we do?
Så hvad gør vi?
03:08
We take people who are fleeingflygter
theirderes war-tornkrigshærgede countryLand,
Vi tager folk som flygter fra deres
krigs-hærdede land,
03:10
and we go after them.
og vi går efter dem.
03:14
We take low-levellaveste-niveau- drugmedicin offenderslovovertrædere,
and we put them away for life.
Vi tager små kriminelle stof forbrydere
og sætter dem væk på livstid.
03:15
And then we buildbygge McMansionsMcMansions
withoutuden even thinkingtænker
Og så bygger vi kæmpe Mansions
uden overhovedet at tænke
03:19
about how people are going
to get betweenmellem them and theirderes jobjob.
på hvordan folk nogensinde får
råd til dem med deres job.
03:21
It's a quickhurtig bucksorteper.
Det er en hurtig sorteper.
03:24
Now, the realityvirkelighed is,
for a lot of these problemsproblemer,
Realiteten er,
at for mange af disse problemer,
03:26
there are some technicalteknisk fixesrettelser,
der er nogle tekniske løsninger,
03:29
a lot of them.
mange af dem.
03:31
I call these technicalteknisk fixesrettelser
sandbagsandsæk strategiesstrategier.
Jeg kalder disse tekniske løsninger,
sandpose strategier.
03:33
So you know there's a stormstorm comingkommer,
Så i ved at der er en storm på vej,
03:36
the leveedæmning is brokengået i stykker,
no one'sman er put any moneypenge into it,
dæmningen er ødelagt,
ingen har kastet penge efter den,
03:38
you surroundomgive your home with sandbagssandsække.
i omgiver jeres hjem med sandposer.
03:41
And guessgætte what? It worksarbejder.
Og gæt hvad? Det virker.
03:43
StormStorm goesgår away,
the watervand levelniveau goesgår down,
Stormen forsvinder,
vandstanden går ned,
03:46
you get ridRID of the sandbagssandsække,
i skiller jer af med sandposerne,
03:48
and you do this stormstorm
after stormstorm after stormstorm.
og i gør dette storm efter storm
efter storm.
03:50
And here'sher er the insidioussnigende thing.
Og her er den lumske ting.
03:53
A sandbagsandsæk strategystrategi
En sandpose strategi
03:56
can get you reelectedgenvalgt.
kan få dig genvalgt.
03:58
A sandbagsandsæk strategystrategi
En sandpose strategi
04:00
can help you make your quarterlykvartalsvis numbersnumre.
kan hjælpe dig med at nå dine kvartal numre.
04:01
Now, if we want to movebevæge sig forwardfrem
Så, hvis du gerne vil bevæge dig fremad
04:06
into a differentforskellige futurefremtid
than the one we have right now,
ind i en anden fremtid end den vi har lige nu,
04:09
because I don't think we'vevi har hithit --
for jeg tror ikke vi har ramt --
04:12
2016 is not peakspids civilizationcivilisation.
2016 er ikke top civilisationen.
04:14
(LaughterLatter)
(Latter)
04:16
There's some more we can do.
Der er mere vi kan gøre.
04:17
But my argumentargument is that unlessmed mindre we shiftflytte
our mentalmental modelsmodeller and our mentalmental mapsKort
Men mit argument er, at medmindre vi
ændre vores mentale modeller og vores mentale kort
04:19
on how we think about the shortkort,
på hvordan vi tænker om kortsigtet,
04:23
it's not going to happenske.
så sker det ikke.
04:26
So what I've developedudviklede sig
is something calledhedder "longpathlongpath,"
Så hvad jeg har udviklet er noget
der hedder "langbane,"
04:28
and it's a practiceøve sig.
og det er en øvelse.
04:31
And longpathlongpath isn't
a kindvenlig of one-and-doneen-og-done exercisedyrke motion.
Og langbane er ikke en slags
én gang-færdig øvelse.
04:32
I'm sure everyonealle sammen here
at some pointpunkt has doneFærdig an off-siteoff-site
Jeg er sikker på, at alle her
på ét tidspunkt har lavet et off-site
04:36
with a lot of Post-ItPost-It notesnoter
and whiteboardswhiteboards,
med en masse Post-It noter og
tavler,
04:39
and you do --
og i laver --
04:41
no offenselovovertrædelse to the consultantskonsulenter
in here who do that --
ingen fornærmelse mod konsulenterne
herinde som gør det --
04:44
and you do a long-termlangsigtet planplan,
og i laver en lang-sigtet plan,
04:46
and then two weeksuger latersenere,
everyonealle sammen forgetsglemmer about it.
og to uger efter,
glemmer alle om den.
04:48
Right? Or a weekuge latersenere.
If you're luckyheldig, threetre monthsmåneder.
Ikke? Eller en uge efter.
Hvis i er heldige, tre måneder.
04:52
It's a practiceøve sig because
it's not necessarilynødvendigvis a thing that you do.
Det er en øvelse for det er ikke
nødvendigvis en ting i gør.
04:56
It's a processbehandle where you have
to revisitGense differentforskellige waysmåder of thinkingtænker
Det er en proces hvor du bliver nødt til
at blive ved med at tænke i forskellige baner
05:00
for everyhver majorstørre decisionafgørelse
that you're workingarbejder on.
for hvér større beslutning du arbejder på.
05:04
So I want to go throughigennem
those threetre waysmåder of thinkingtænker.
Så jeg vil gerne gennemgå disse tre måder
at tænke på.
05:06
So the first: transgenerationaltransgenerationel thinkingtænker.
Den første: transgenerationel tænkning.
05:09
I love the philosophersfilosoffer:
Jeg elsker filosofferne:
05:13
PlatoPlaton, SocratesSocrates, HabermasHabermas, HeideggerHeidegger.
Plato, Sokrates, Habermas, Heidegger.
05:15
I was raisedhævet on them.
Jeg er opdraget om dem.
05:17
But they all did one thing
Men de gjorde alle én ting
05:20
that didn't actuallyrent faktisk seemsynes like a bigstor dealdel
der faktisk ikke virkede som noget særligt
05:22
untilindtil I really startedstartede
kindvenlig of looking into this.
indtil jeg virkelig begyndte
at grave ned i det.
05:24
And they all tooktog,
Og de tog alle,
05:26
as a unitenhed of measuremåle
for theirderes entirehel realityvirkelighed
som en måleenhed for hele deres virkelighed
05:28
of what it meantbetød to be virtuousdydige and good,
for hvad det betød at værre dydig og god,
05:31
the singleenkelt lifespanlevetid,
den ene livstid,
05:33
from birthfødsel to deathdød.
for fødsel til død.
05:35
But here'sher er a problemproblem with these issuesproblemer:
Men her er et problem med
disse ploblemstillinger:
05:37
they stackstak up on toptop of us,
de stabler sig oven på os,
05:39
because the only way we know
how to do something good in the worldverden
fordi den eneste måde vi ved
hvordan man gør noget godt i verden
05:41
is if we do it betweenmellem
our birthfødsel and our deathdød.
er hvis vi gør det imellem vores fødsel
og død
05:44
That's what we're programmedprogrammeret to do.
Det er hvad vi er programmeret til.
05:46
If you go to the self-helpselvhjælp sectionafsnit
in any bookstoreboghandel,
Hvis du går til selv-hjælp sektionen
i enhver bog butik,
05:48
it's all about you.
det er alt omkring dig.
05:50
WhichSom is great,
Hvilket er godt,
05:53
unlessmed mindre you're dealingbeskæftiger
with some of these majorstørre issuesproblemer.
medmindre du har med nogle af disse
store problemstillinger at gøre.
05:55
And so with transgenerationaltransgenerationel thinkingtænker,
Så med transgenerationel tænknin,
05:59
whichhvilken is really kindvenlig of
transgenerationaltransgenerationel ethicsetik,
hvilket virkelig er transgenerationel etik,
06:03
you're ablei stand to expandudvide
how you think about these problemsproblemer,
du er istand til at udvide hvordan du
tænker omkring disse problemer,
06:05
what is your rolerolle
in helpinghjælpe to solveløse them.
hvad er din rolle
i at hjælpe med at løse dem.
06:09
Now, this isn't something that just has to
be doneFærdig at the SecuritySikkerhed CouncilRådet chamberkammer.
Det er ikke noget der bare skal gøres
ved Sikkerhedsrådets afdeling.
06:13
It's something that you can do
in a very kindvenlig of personalpersonlig way.
Det er noget du kan gøre
på meget personlig vis.
06:18
So everyhver onceenkelt gang in a while, if I'm luckyheldig,
my wifekone and I like to go out to dinneraftensmad,
Så i ny og næ, hvis jeg er heldig, tager
min kone og jeg ud og spiser,
06:21
and we have threetre childrenbørn
underunder the agealder of sevensyv.
og vi har tre børn under syv år.
06:26
So you can imagineforestille
it's a very peacefulfredelig, quietrolige mealmåltid.
Så i kan forestille jer, at det er et
fredfyldt, stille måltid.
06:29
(LaughterLatter)
(Latter)
06:31
So we sitsidde down and literallybogstaveligt talt
all I want to do is just eatspise and chillChill,
Så vi sidder ned og bogstaveligt talt,
alt jeg vil er at spise og chille,
06:33
and my kidsbørn have a completelyfuldstændig
and totallyhelt differentforskellige ideaide
og mine børn har en totalt og komplet
anden idé
06:38
of what we're going to be doing.
af hvad vi skal lave.
06:41
And so my first ideaide
Så min første idé
06:43
is my sandbagsandsæk strategystrategi, right?
er min sandpose strategi, ikke?
06:45
It's to go into my pocketlomme
and take out the iPhoneiPhone
Det er at gå ned i min lomme og tage
min Iphone frem
06:47
and give them "FrozenFrosne"
og give dem "Frozen"
06:49
or some other bestsellingbestseller gamespil thing.
eller nogle andre bedst-sælgende spil ting.
06:51
And then I stop
Og så stopper jeg
06:55
and I have to kindvenlig of put on
this transgenerationaltransgenerationel thinkingtænker capkasket.
og jeg bliver nødt til at putte denne
transgenerationelle tænke kasket på.
06:58
I don't do this in the restaurantrestaurant,
because it would be bizarrebizarre,
Jeg gør det ikke i restauranten, for det
ville være bizart,
07:03
but I have to --
men jeg bliver nødt --
07:06
I did it onceenkelt gang, and that's how
I learnedlærte it was bizarrebizarre.
Jeg gjorde det én gang og derfor lærte
jeg det var bizart.
07:07
(LaughterLatter)
(Latter)
07:10
And you have to kindvenlig of think,
"OK, I can do this."
Og du bliver nødt til at tænke,
"OK, jeg kan gøre det."
07:11
But what is this teachingundervisning them?
Men hvad lære det dem?
07:16
So what does it mean
if I actuallyrent faktisk bringtage med some paperpapir
Så hvad betyder det, hvis jeg faktisk
medbringer noget papir
07:19
or engageengagere with them in conversationsamtale?
eller engagerer med dem i en samtale?
07:22
It's hardhårdt. It's not easylet,
and I'm makingmaking this very personalpersonlig.
Det svært. Det ikke nemt, og jeg gør det
meget personligt.
07:23
It's actuallyrent faktisk more traumatictraumatisk
Det faktisk mere traumatisk
07:26
than some of the bigstor issuesproblemer
that I work on in the worldverden --
end nogle af de store problemstillinger
jeg arbejder med i verden --
07:28
entertainingunderholdende my kidsbørn at dinneraftensmad.
underholde mine børn ved bordet.
07:30
But what it does is it connectsforbinder them
here in the presenttil stede with me,
Men hvad det gør er at det forbinder dem
til nuet med mig,
07:33
but it alsoogså --
men det gør også --
07:36
and this is the cruxsagens kerne
of transgenerationaltransgenerationel thinkingtænker ethicsetik --
og dette er kernen af transgenerationel
tænkning etik --
07:38
it setssæt them up to how they're
going to interactinteragere with theirderes kidsbørn
Det lære dem hvordan de skal
interagerer med deres børn
07:41
and theirderes kidsbørn and theirderes kidsbørn.
and deres børn og deres børn.
07:44
SecondAnden, futuresfutures thinkingtænker.
Anden, fremtids tænkning.
07:48
When we think about the futurefremtid,
Når vi tænker på fremtiden,
07:50
10, 15 yearsflere år out,
10, 15 år frem,
07:52
give me a visionvision of what the futurefremtid is.
giv mig en vision af hvad fremtiden er.
07:54
You don't have to give it to me,
but think in your headhoved.
I behøver ikke give det til mig,
men tænk i dit hovedet.
07:58
And what you're probablysandsynligvis going to see
Og hvad du sikker vil se
08:00
is the dominantdominerende culturalkulturel lenslinse
er den dominante kulturalle linse
08:02
that dominatesdominerer our thinkingtænker
about the futurefremtid right now:
der dominerer vores tænkning
omkring fremtiden lige nu:
08:04
technologyteknologi.
teknologi.
08:07
So when we think about the problemsproblemer,
Så når vi tænker omkring problemerne,
08:09
we always put it throughigennem
a technologicalteknologisk lenslinse,
vi tager det altid igennem en teknologisk
linse,
08:11
a tech-centricTech-centreret, a techno-utopiatechno-utopia,
and there's nothing wrongforkert with that,
a teknisk-centreret, en techno-utopisk,
og der er intet galt med det,
08:13
but it's something that we have to
really think deeplydybt about
men det er noget vi virkelig
skal tænke dybt over
08:17
if we're going to movebevæge sig
on these majorstørre issuesproblemer,
hvis vi skal flytte på disse store
problemstillinger,
08:20
because it wasn'tvar ikke always like this. Right?
Fordi det har ikke altid været sådan her.
Right?
08:23
The ancientsgamles had theirderes way of thinkingtænker
Oldtiden havde deres måde at tænke
08:25
about what the futurefremtid was.
omkring hvad fremtiden var.
08:28
The ChurchKirke definitelyhelt bestemt had theirderes ideaide
of what the futurefremtid could be,
Kirken havde bestemt deres idé
om hvad fremtiden kunne være,
08:31
and you could actuallyrent faktisk paybetale your way
into that futurefremtid. Right?
og du kunne faktisk betale din vej
ind i fremtiden. Right?
08:36
And luckilyheldigvis for humanitymenneskelighed,
Og heldigvis for menneskeheden,
08:39
we got the scientificvidenskabelig revolutionrevolution.
fik vi den videnskabelige revolution.
08:41
From there, we got the technologyteknologi,
Derfra, vi fik teknologien,
08:43
but what has happenedskete --
men hvad er der sket --
08:45
And by the way, this is not a critiquekritik.
Og forresten, dette er ikke en kritik.
08:47
I love technologyteknologi.
Jeg elsker teknologi.
08:50
Everything in my househus talksforedrag back to me,
Alt i mit hus snakker tilbage til mig,
08:52
from my childrenbørn
to my speakershøjttalere to everything.
fra mine børn til mine højtalere
til alting.
08:54
(LaughterLatter)
(Latter)
08:56
But we'vevi har abdicatedabdicerede the futurefremtid
from the highhøj priestspræster in RomeRom
Men vi har fralagt fremtiden fra de høje
præster i Rom
08:59
to the highhøj priestspræster of SiliconSilicium ValleyDalen.
til de høje præster af Silicon Valley.
09:05
So when we think, well,
how are we going to dealdel with climateklima
Så når vi tænker, nå,
hvordan skal vi behandle klima
09:09
or with povertyfattigdom or homelessnesshjemløshed,
eller fattigdom eller hjemløshed,
09:13
our first reactionreaktion is to think about it
throughigennem a technologyteknologi lenslinse.
vores første reaktion er at tænke om det
gennem vores teknologiske linse.
09:14
And look, I'm not advocatingfortaler for
that we go to this guy.
Og hør, jeg foreslår ikke at vi går til
denne fyr.
09:19
I love JoelJoel, don't get me wrongforkert,
I jeg elsker Joel, misforstå mig ikke,
09:23
but I'm not sayingordsprog we go to JoelJoel.
men jeg siger ikke vi går til Joel.
09:26
What I'm sayingordsprog is we have to rethinkgenoverveje
Hvad jeg siger er at vi bliver nødt
til at gentænke
09:28
our basegrundlag assumptionantagelse about
only looking at the futurefremtid in one way,
vores basale antagelse om kun at kigge
på fremtiden på en måde,
09:29
only looking at it
throughigennem the dominantdominerende lenslinse.
kun at kigge på det gennem den dominante
linse.
09:34
Because our problemsproblemer
are so bigstor and so vastlangt
For vores problemer er så store og bredde
09:36
that we need to openåben ourselvesos selv up.
at vi bliver nødt til at åbne os op.
09:39
So that's why I do everything in my powerstrøm
not to talk about the futurefremtid.
Så derfor gør jeg alting i min magt til
ikke at snakke om fremtiden.
09:41
I talk about futuresfutures.
Jeg snakker om fremtider.
09:46
It opensåbner the conversationsamtale again.
Det åbner samtalen igen.
09:48
So when you're sittingsidder and thinkingtænker
Så når du sidder og tænker
09:50
about how do we movebevæge sig forwardfrem
on this majorstørre issueproblem --
om hvordan vi rykker fremad på
dette store problem --
09:53
it could be at home,
det kunne være derhjemme,
09:56
it could be at work,
det kunne være på arbejde,
09:57
it could be again on the globalglobal stagescene --
det kunne igen være på en global scene --
09:59
don't cutskære yourselfdig selv off from thinkingtænker
about something beyondud over technologyteknologi as a fixrette op
snyd ikke dig selv for at tænke udover
teknologien som en løsning
10:02
because we're more concernedberørte
about technologicalteknologisk evolutionudvikling right now
for vi er mere bekymrede om teknologisk
evolution lige nu
10:07
than we are about moralmoralsk evolutionudvikling.
end vi er om moral evolution.
10:10
And unlessmed mindre we fixrette op for that,
Og med mindre vi fixer det,
10:12
we're not going to be ablei stand
to get out of short-termismkortsigtethed
bliver vi ikke istand til at komme ud af
kortsigtethed
10:15
and get to where we want to be.
og komme til hvor vi gerne vil være.
10:17
The finalendelige, telosTelos thinkingtænker.
This comeskommer from the Greekgræsk rootrod.
Den sidste, telos tænkning.
Dette kommer fra den Græske rod.
10:19
UltimateUltimative aimsigte and ultimateultimative purposeformål.
Ultimativ mål og ultimativ mening.
10:22
And it's really askingspørger one questionspørgsmål:
Og det er virkelig at spørge et spørgsmål:
10:24
to what endende?
til hvilken ende?
10:28
When was the last time
you askedspurgt yourselfdig selv: To what endende?
Hvornår var sidste gang du spurgte
dig selv: Til hvilken ende?
10:30
And when you askedspurgt yourselfdig selv that,
how farlangt out did you go?
Og da du spurgte dig selv det,
hvor langt ud gik du?
10:33
Because long isn't long enoughnok anymorelængere.
Forbi langt er ikke langt nok længere.
10:37
ThreeTre, fivefem yearsflere år doesn't cutskære it.
Tre, fem år gør det ikke.
10:41
It's 30, 40, 50, 100 yearsflere år.
Det er 30, 40, 50, 100 år.
10:43
In Homer'sHomers epicEpic, "The OdysseyOdyssé,"
I Homer's epik, "The Odyssey."
10:46
OdysseusOdysseus had the answersvar to his "what endende."
Oddyseus havde svaret til hans
"hvilken ende."
10:49
It was IthacaIthaka.
Det var Ithaca.
10:52
It was this bolddristig visionvision
of what he wanted --
Det var en dristig vision af hvad
han ville --
10:53
to returnVend tilbage to PenelopePenelope.
at returnerer til Penelope.
10:56
And I can tell you,
because of the work that I'm doing,
Og jeg kan fortælle jer,
på grund af det arbejde jeg laver,
10:57
but alsoogså you know it intuitivelyintuitivt --
we have lostfaret vild our IthacaIthaka.
men i ved det også intuitivt --
vi har mistet vores Ithaca.
11:00
We have lostfaret vild our "to what endende,"
so we stayBliv on this hamsterhamster wheelhjul.
Vi har mistet vores "til hvilken ende,"
så vi bliver i dette hamster hjul.
11:02
And yes, we're tryingforsøger
to solveløse these problemsproblemer,
Og ja, vi prøver at løse disse problemer,
11:06
but what comeskommer after we solveløse the problemproblem?
Men hvad kommer efter vi løser problemet?
11:08
And unlessmed mindre you definedefinere what comeskommer after,
people aren'ter ikke going to movebevæge sig.
Og medmindre du definerer hvad der kommer
efter, så rykker folk sig ikke.
11:12
The businessesvirksomheder --
this isn't just about businessforretning --
Firmaerne --
dette er ikke bare omkring firmaerne --
11:16
but the businessesvirksomheder that do consistentlykonsekvent,
who breakpause out of short-termismkortsigtethed
men firmaerne der konsekvent bryder
ud af kortsigtethed
11:18
not surprisinglyoverraskende
are family-runfamiliedrevne businessesvirksomheder.
er ikke overraskende
familie-drevne firmaer.
11:22
They're transgenerationaltransgenerationel. They're telosTelos.
They think about the futuresfutures.
De er transgenerationelle. De er telos.
De tænker på fremtiden.
11:24
And this is an adannonce for PatekPatek PhilippePhilippe.
They're 175 yearsflere år oldgammel,
Og dette er en reklame for Patek Philippe.
De er 175 år gamle,
11:27
and what's amazingfantastiske
is that they literallybogstaveligt talt embodylegemliggøre
og hvad der er fantastisk er at de
bogstaveligt legemliggør
11:31
this kindvenlig of longpathianlongpathian sensefølelse
in theirderes brandmærke,
denne form for langsigtet fornuft
i deres mærke,
11:34
because, by the way,
you never actuallyrent faktisk ownegen a PatekPatek PhilippePhilippe,
fordi, forresten, så ejer du faktisk
aldrig en Patek Philippe,
11:37
and I definitelyhelt bestemt won'tvil ikke --
og jeg vil bestemt ikke --
11:40
(LaughterLatter)
(Latter)
11:42
unlessmed mindre somebodyen eller anden wants to just
throwkaste 25,000 dollarsdollars on the stagescene.
medmindre nogen bare vil kaste
25,000 dollars på scenen.
11:43
You merelyblot look after it
for the nextNæste generationgeneration.
Du passer på det for den næste generation.
11:46
So it's importantvigtig that we rememberHusk,
Så det er vigtigt at vi husker,
11:50
the futurefremtid, we treatbehandle it like a nounnavneord.
fremtiden, vi behandler den som et navneord.
11:53
It's not. It's a verbudsagnsord.
Det er det ikke. Det er et udsagnsord.
11:56
It requireskræver actionhandling.
Det kræver handling.
11:58
It requireskræver us to pushskubbe into it.
Det kræver vi skubber ind i det.
12:00
It's not this thing that washesvasker over us.
Det er ikke denne ting der skyller
ind over os.
12:01
It's something that we
actuallyrent faktisk have totalTotal controlkontrollere over.
Det er noget vi faktisk har kontrol over.
12:03
But in a short-termkort sigt societysamfund,
we endende up feelingfølelse like we don't.
Men i et kortsigtet samfund, vi ender
med at føle vi ikke har.
12:06
We feel like we're trappedfanget.
Vi føler som om vi er fanget.
12:09
We can pushskubbe throughigennem that.
Vi kan komme over det.
12:10
Now I'm getting more comfortablekomfortabel
Nu bliver jeg mere komfortabel
12:14
in the factfaktum that at some pointpunkt
i det fact, at på et tidspunkt
12:17
in the inevitableuundgåelige futurefremtid,
i den uundgåelige fremtid,
12:20
I will die.
vil jeg dø.
12:23
But because of these newny waysmåder
of thinkingtænker and doing,
Men pga. disse nye måder at tænke og gøre,
12:25
bothbegge in the outsideuden for worldverden
and alsoogså with my familyfamilie at home,
både i den ydre verden men også
med min familie derhjemme,
12:29
and what I'm leavingforlader my kidsbørn,
I get more comfortablekomfortabel in that factfaktum.
og hvad jeg forlader mine børn,
bliver jeg mere komfortabel i det faktum.
12:33
And it's something that a lot of us
are really uncomfortableubehageligt with,
Og det er noget mange af os har det
ubehageligt med,
12:36
but I'm tellingfortæller you,
men jeg siger jer,
12:39
think it throughigennem.
tænk det igennem.
12:41
ApplyAnvende this typetype of thinkingtænker
and you can pushskubbe yourselfdig selv pastforbi
Brug denne type tænkning og i kan skubbe
jer selv over
12:43
what's inevitablyuundgåeligt
very, very uncomfortableubehageligt.
hvad uundgåeligt er meget, meget ukomfortabelt.
12:46
And it all beginsbegynder really
with yourselfdig selv askingspørger this questionspørgsmål:
Og det begynder alt sammen med jer
der spørger dette spørgsmål:
12:48
What is your longpathlongpath?
Hvad er jeres langsigt?
12:52
But I askSpørg you, when you askSpørg yourselfdig selv that
Men jeg spørger jer, når i spørger jer selv det
12:55
now or tonighti aften or behindbag a steeringstyretøj wheelhjul
nu eller i aften eller bag et rat
12:58
or in the boardroombestyrelseslokalet or the situationsituation roomværelse:
eller i bestyrelseslokalet eller situations lokalet:
13:01
pushskubbe pastforbi the longpathlongpath,
Skub forbi den lange-bane,
13:06
quickhurtig, oh, what's my longpathlongpath
the nextNæste threetre yearsflere år or fivefem yearsflere år?
hurtigt, oh, hvad er min langsigt de næste
tre år eller fem år?
13:08
Try and pushskubbe pastforbi your ownegen life if you can
Prøv at skubbe forbi dit eget liv hvis du kan
13:11
because it makesmærker you do things
a little bitbit biggerstørre
fordi det får dig til at gøre ting
en smule større
13:15
than you thought were possiblemuligt.
end du havde tænkt muligt.
13:17
Yes, we have hugekæmpe stor,
hugekæmpe stor problemsproblemer out there.
Ja, vi har store, store problemer derude.
13:20
With this processbehandle, with this thinkingtænker,
Med denne proces, med denne tænkning.
13:25
I think we can make a differenceforskel.
Jeg tror at vi kan gøre en forskel.
13:29
I think you can make a differenceforskel,
Jeg tror I kan gøre en forskel,
13:31
and I believe in you guys.
og jeg tror på jer.
13:33
Thank you.
Tak.
13:35
(ApplauseBifald)
(Bifald)
13:36
Translated by Jonas Wahlfelt
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

About the speaker:

Ari Wallach - Futurist
Ari Wallach helps leaders more consciously and ethically shape tomorrow.

Why you should listen

Ari Wallach challenges the perception that "the future" is solely a technology-fueled project occurring at some far off point in time. By exploring the underpinnings of civilizational potential over the ages he shows the future is actually manifesting right now -- and that it is very much human.

Wallach founded Synthesis Corp. in 2008 with the belief that individuals, organizations and leaders have more power to shape what comes next than they realize. Synthesis Corp. has created and built full-scale future focused innovation labs and strategies for organizations ranging from CNN and the US State Department to Auburn Seminary and the Pew Research Center. Most recently, Wallach and his team created and launched the global innovation lab for the UN Refugee Agency as well as their US focused The Hive. As founder of Fast Company magazine's "FastCo Futures with Ari Wallach," Wallach convenes and hosts conversations with world-changing thinkers and doers focused on future-proofing their business.

His original Longpath essay in Wired magazine about the need to move beyond short-termism to ensure social progress brought Wallach to the forefront of conversations in the sustainability, urban planning and long-range forecasting sectors. As an adjunct Professor at Columbia University, Wallach lectures on the impact of technology on intertemporally resilient public policy and democratic institution building. 

In the summer of 2017, Longpath will launch as a networked action-tank focused on helping individuals and organizational leaders make critical decisions that take into account transgenerational impact.

More profile about the speaker
Ari Wallach | Speaker | TED.com