English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxManchester

Helen Czerski: The fascinating physics of everyday life

Helen Czerski: Hverdagens fascinerende fysik

Filmed:
1,499,667 views

Fysik foregår ikke bare i et fancy laboratorium - det sker når du skubber et stykke smørerede toast ned fra bordet eller smider et par rosiner i en sodavand eller ser på noget spildt kaffe tørre. Bliv til en mere spændende gæst mens fysikeren Helen Czerski præsenter diverse fysikkoncepter, som du kan forstå bedre ved brug af hverdagsting i køkkenet.

- Physicist
Dr. Helen Czerski investigates the physics of ocean bubbles and spends a lot of time sharing the big scientific ideas hidden in the small objects around us. Full bio

As you heardhørt, I'm a physicistfysiker.
Som i hørt, er jeg fysiker.
00:13
And I think the way we talk about physicsfysik
needsbehov a little modificationmodifikation.
Og jeg syntes at den måde vi omtaler fysik
har brug for lidt modificering.
00:15
I am from just down the roadvej here;
I don't livelevende here anymorelængere.
Jeg stammer fra lige i nærheden her;
jeg boer her ikke længere.
00:19
But comingkommer from roundrund here meansmidler
that I have a northernnordlige nanaNana,
Men at have opvoksede her betyder
at min bedstemor er fra nordlig England,
00:22
my mum'smors mommor.
min mormor.
00:27
And NanaNana is very brightlyse;
she hasn'thar ikke had much formalformel educationuddannelse,
Og Mormor er meget kvik;
hun har ikke haft meget undervisning,
00:28
but she's sharpskarp.
men hun er kvik.
00:32
And when I was a second-yearandet år undergraduatebachelor
studyingstudere physicsfysik at CambridgeCambridge,
Og når jeg var anden-års student
i fysik på Cambridge Universitet,
00:33
I rememberHusk spendingudgifter an afternooneftermiddag
at Nana'sNanas househus in UrmstonUrmston
kan jeg huske at jeg en eftermiddag
var ved Mormors hus i Urmston
00:37
studyingstudere quantumkvante mechanicsmekanik.
og studerede kvantemekanik.
00:42
And I had these foldersmapper
openåben in frontforan of me
Og jeg havde de her mapper åben foran mig
00:44
with this, you know,
hieroglyphicshieroglyffer -- let's be honestærlig.
med - i ved, ærligt sagt - hieroglyffer.
00:46
And NanaNana camekom alonghen ad,
and she lookedkigget at this folderfolder,
Og Mormor kom gående,
og kikket på den her mappe,
00:49
and she said, "What's that?"
og sagde, "Hvad er det?"
00:54
I said, "It's quantumkvante mechanicsmekanik, NanaNana."
Jeg sagde, "Det er kvantemekanik, Mormor."
00:56
And I triedforsøgt to explainforklare something
about what was on the pageside.
Og jeg prøvede at forklare noget
om det der stød på siden.
00:59
It was to do with the nucleusNucleus
and EinsteinEinstein A and B coefficientskoefficienter.
Det handlede om atomkernen
og Einstein A- og B-koefficienter.
01:04
And NanaNana lookedkigget very impressedimponeret.
Og Mormor så meget imponerede ud.
01:08
And then she said, "Oh.
Og så sagde hun, "Nåh.
01:10
What can you do when you know that?"
Hvad kan man så når man ved det?"
01:13
(LaughterLatter)
(latter)
01:15
"Don't know, ma'amFrue."
"Det ved jeg ikke, frue."
01:19
(LaughterLatter)
(latter)
01:20
I think I said something about computerscomputere,
Jeg tror at jeg sagde noget om computere,
01:21
because it was all
I could think of at the time.
fordi jeg ikke kunne tænke
på andet i det øjeblik.
01:23
But you can broadenudvide that questionspørgsmål out,
because it's a very good questionspørgsmål --
Men man kan udvide det spørgsmål ud,
fordi det er et meget godt spørgsmål -
01:26
"What can you do when you know that?"
when "that" is physicsfysik?
"Hvad kan man så når man ved det?"
når "det" er fysik?
01:30
And I've come to realizerealisere that when
we talk about physicsfysik in societysamfund
Og jeg har tænkt at når
vi snakker om fysik i samfundet
01:33
and our sortsortere of imagebillede of it,
og vores billede af det,
01:37
we don't includeomfatte the things
that we can do when we know that.
inkludere vi ikke de ting
som vi kan gøre når vi kan det.
01:38
Our perceptionopfattelse of what physicsfysik is
needsbehov a bitbit of a shiftflytte.
Vores opfattelse af hvad fysik er
skal ændres lidt.
01:41
Not only does it need a bitbit of a shiftflytte,
Ikke bare at den skal have lidt ændring,
01:44
but sharingdeling this differentforskellige perspectiveperspektiv
matterssager for our societysamfund,
men at dele dette anderledes perspektiv
er vigtig for samfundet,
01:46
and I'm not just sayingordsprog that
because I'm a physicistfysiker and I'm biasedforudindtaget
og jeg siger det ikke bare
fordi jeg er fysiker og forudindtaget
01:51
and I think we're the mostmest
importantvigtig people in the worldverden.
og jeg syntes at vi er
de mest vigtige personer i verdenen.
01:55
HonestÆrlig.
Seriøst.
01:57
So, the imagebillede of physicsfysik -- we'vevi har got
an imagebillede problemproblem, let's be honestærlig --
Så, billedet af fysik - og ærligt sagt
har vi et problem med det billede -
01:59
it hasn'thar ikke movedflyttet on much from this.
har så'n set ikke ændrede siden det.
02:02
This is a very famousberømt photographfotografi
that's from the SolvaySolvay ConferenceKonferencen in 1927.
Det er en meget berømt foto
fra Solvay-konferencen i 1927.
02:04
This is when the great mindssind
of physicsfysik were grapplingkæmper
Det er hvor de kvikkeste hjerner
i fysik tænkte
02:08
with the naturenatur of determinismdeterminisme
om naturen af determinisme
02:13
and what it meansmidler
only to have a probabilitysandsynlighed
og hvad det betyder kun at have en chance
02:15
that a particlepartikel mightmagt be somewhereet eller andet sted,
at en partikel befinder sig et sted,
02:17
and whetherom any of it was realægte.
og om noget af det var virkelig.
02:19
And it was all very difficultsvært.
Og det hele var meget svært.
02:20
And you'llvil du noticevarsel they're all
very stern-lookingStern-leder menherrer in suitsjakkesæt.
I ser at de er alle er
meget skrappe-udseende mænd i jakkesæt.
02:22
MarieMarie CurieCurie -- I keep maybe sayingordsprog,
"MarieMarie AntoinetteAntoinette,"
Marie Curie - jeg bliver ved med at sige
"Marie Antoinette",
02:25
whichhvilken would be a turn-updog for the booksbøger --
det ville være en ændring i historien -
02:28
MarieMarie CurieCurie, thirdtredje from the left
on the bottombund there,
Marie Curie, tredje fra venstre
ved bunden der,
02:30
she was allowedtilladt in,
but had to dresskjole like everybodyalle elseandet.
hun fik lov,
men måtte klæde sig som alle andre.
02:32
(LaughterLatter)
(latter)
02:35
So, this is what physicsfysik is like --
there's all these kindsformer of hieroglyphicshieroglyffer,
Så, det er sådan fysik er -
der er alle de her hieroglyffer,
02:36
these are to do with wavesbølger and particlespartikler.
som har at gøre med bølger og partikler.
02:40
That is an artist'skunstnerens impressionindtryk
of two blacksort holeshuller collidingkolliderede,
Det her er en kunstners billede
af to sorte huller som kollidere,
02:42
whichhvilken makesmærker it look
worthværdi watchingser, to be honestærlig.
som får det til at ligne
noget vær at se, ikke?
02:45
I'm gladglad I didn't have to writeskrive
the riskrisiko assessmentvurdering
Godt, at jeg ikke skulle lave
risikovurderingen
02:48
for whateveruanset hvad was going on there.
for hvad der end skete der.
02:50
The pointpunkt is: this is
the imagebillede of physicsfysik, right?
Problemet er: det er
billedet af fysik, ikke?
02:52
It's weirdmærkelig and difficultsvært,
Det er underligt, svært,
02:54
doneFærdig by slightlyen anelse strangemærkelig people
dressedklædt på in a slightlyen anelse strangemærkelig way.
gjort af lidt skøre folk
klædte på en lidt skør måde.
02:55
It's inaccessibleutilgængelige, it's somewhereet eller andet sted elseandet
Det er isolerede, helt et andet sted hen,
02:58
and fundamentallyfundamentalt, why should I careomsorg?
hvorfor skulle jeg ikke være ligeglad?
03:00
And the problemproblem with that
is that I'm a physicistfysiker,
Og problemet med det er at jeg er fysiker,
03:03
and I studyundersøgelse this.
og jeg studere det her.
03:07
This -- this is my jobjob, right?
Det - det er mit arbejde, ikke?
03:09
I studyundersøgelse the interfacegrænseflade
betweenmellem the atmosphereatmosfære and the oceanocean.
Jeg studere overgangen
mellem atmosfæren og havet.
03:11
The atmosphereatmosfære is massivemassiv,
the oceanocean is massivemassiv,
Atmosfæren er enorm, havet er enorm,
03:15
and the thintynd layerlag
that joinsslutter sig til them togethersammen
og det tynde lag som hæfter dem sammen
03:17
is really importantvigtig,
er meget vigtigt,
03:19
because that's where things go
from one hugekæmpe stor reservoirreservoir to the other.
fordi det er der at ting går fra
den ene stor lagre til den anden.
03:20
You can see that the seahav surfaceoverflade --
that was me who tooktog this videovideo --
Man kan se at havoverfladen -
det var mig som optog videoen -
03:23
the averagegennemsnit heighthøjde of those wavesbølger
by the way, was 10 metersmeter.
gennemsnitshøjden af bølgerne
var 10 meter.
03:27
So this is definitelyhelt bestemt physicsfysik
happeningsker here --
I hvert fald er det fysik som sker her -
03:30
there's lots of things --
this is definitelyhelt bestemt physicsfysik.
der er mange ting -
det er i hvert fald fysik.
03:33
And yetendnu it's not includedinkluderet
in our culturalkulturel perceptionopfattelse of physicsfysik,
Og alligevel er det ikke inkluderet
i vores kulturel opfattelse af fysik,
03:35
and that bothersGenerer me.
og det er det der bekymrer mig.
03:39
So what is includedinkluderet
in our culturalkulturel perceptionopfattelse of physicsfysik?
Så hvad er med
i vores kulturel opfattelse af fysik?
03:41
Because I'm a physicistfysiker,
there has to be a graphkurve, right?
Jeg er fysiker,
så der er nødt til at være en graf, ikke?
03:44
That's allowedtilladt.
Det må jeg da godt.
03:47
We'veVi har got time alonghen ad the bottombund here,
from very fasthurtig things there,
Tiden kører hen af bunden her,
fra meget hurtige ting her
03:48
to things that take a long time over here.
til ting som tager meget lang tid her hen.
03:53
SmallLille things at the bottombund,
bigstor things up there.
Små ting ved bunden, store ting der op.
03:56
So, our currentnuværende culturalkulturel imagebillede
of physicsfysik looksudseende like this.
Så, den nutidig kulturel billede af fysik
ser sådan her ud.
03:58
There's quantumkvante mechanicsmekanik
down in that cornerhjørne,
Kvantemekanikken er nede i hjørnet,
04:02
it's very smalllille, it's very weirdmærkelig,
den er meget lille, meget underligt,
04:04
it happenssker very quicklyhurtigt,
det sker rigtig hurtigt
04:06
and it's a long way down
in the generalgenerel ...
og er generelt meget langt nede
04:08
on the scalevægt of anything that matterssager
for everydayhver dag life.
på skalaen er det som betyder noget
for hverdagen.
04:11
And then there's cosmologykosmologi,
whichhvilken is up there;
Og så er der kosmologien, der oppe,
04:14
very largestor, very farlangt away,
meget stort, langt væk,
04:17
alsoogså very weirdmærkelig.
også meget underligt.
04:18
And if you go to some placessteder
Og hvis man tager til nogle steder
04:20
like blacksort holeshuller
in the beginningstarten of the universeunivers,
som sorte huller
ved begyndelsen af universet,
04:22
we know that these are frontiersgrænser
in physicsfysik, right?
ved vi at de er grænser i fysik, ikke?
04:25
There's lots of work beingvære doneFærdig
to discoveropdage newny physicsfysik
Der foregår meget arbejde
med at opdage ny fysik
04:28
in these placessteder.
i de områder.
04:31
But the thing is, you will noticevarsel
there's a very largestor gaphul in the middlemidten.
Men man ser at der er
et meget stort hul i midten.
04:33
And in that gaphul, there are manymange things.
Og i hullet, er der mange ting.
04:36
There are planetsplaneter and toastsRister
and volcanoesvulkaner and cloudsskyer
Der er planeter og toast
og vulkaner og skyer
04:39
and clarinetsklarinetter and bubblesbobler and dolphinsdelfiner
og klarinetter og bobler og delfiner
04:41
and all sortssorterer of things
that make up our everydayhver dag life.
og alle slags ting som laver hverdagen.
04:43
And these are alsoogså runløb by physicsfysik,
you'ddu ville be surprisedoverrasket --
Og de ting er også styret af fysik,
det overasker en -
04:47
there is physicsfysik in the middlemidten,
it's just that nobodyingen talksforedrag about it.
der er fysik i midten, det er bare at
ingen snakker om det.
04:50
And the thing about all of these
is that they all runløb
Og det der er med alle de ting
er at de alle kører
04:53
on a relativelyforholdsvis smalllille numbernummer
of physicalfysisk lawslove,
på en relativt lille mængde fysiske love,
04:57
things like Newton'sNewtons lawslove of motionbevægelse,
ting som Newtons mekaniske love,
05:01
thermodynamicstermodynamik,
termodynamik,
05:03
some rotationalroterende dynamicsdynamik.
lidt rotationsdynamik.
05:04
The physicsfysik in the middlemidten
appliesgælder over a hugekæmpe stor rangerækkevidde,
Fysikken i midten gælder
over et stor areal,
05:05
from very, very smalllille things
to very, very bigstor things.
fra meget, meget små ting
til meget, meget store ting.
05:09
You have to try very hardhårdt
to get outsideuden for of this.
Det er virkelig svært
at komme udenfor det.
05:12
And there is alsoogså a frontiergrænse
in researchforskning physicsfysik here,
Og der er også en grænse
i fysik forskning her,
05:14
it's just that nobodyingen talksforedrag about it.
det er bare at ingen snakker om det.
05:18
This is the worldverden of the complexkompleks.
Det er verdenen af det komplekse.
05:20
When these lawslove work togethersammen,
they bringtage med about
Når de love arbejder sammen,
frembringer de
05:21
the beautifulsmuk, messyrodet,
complexkompleks worldverden we livelevende in.
den smuk, rodet, kompleks
verden vi boer i.
05:24
FundamentallyGrundlæggende, this is the bitbit
that really matterssager to me
I bund og grund, er det delen
der virkelig betyder noget for mig
05:27
on an everydayhver dag basisbasis.
i hverdagen.
05:30
And this is the bitbit
that we don't talk about.
Og det er delen som vi ikke snakker om.
05:31
There's plentymasser of physicsfysik
researchforskning going on here.
Der er en masse fysik forskning her.
05:34
But because it doesn't involveinvolvere
pointingpeger at starsstjerner,
Men fordi det ikke involvere
at pege på stjerner,
05:36
people for some reasongrund
think it's not that.
tror folk at det ikke er fysik.
05:38
Now, the coolfedt nok thing about this
is that there are so manymange things
Så, det seje om det her er
at der er så mange ting
05:41
in this middlemidten bitbit,
her i midten,
05:44
all followingfølge the samesamme physicalfysisk lawslove,
som alle følger de samme fysiske love,
05:46
that we can see those lawslove at work
at vi kan se de love fungere
05:49
almostnæsten all the time around us.
næsten konstant rundt om os.
05:51
I've got a little videovideo here.
Jeg har en lille video her.
05:53
So the gamespil is, one of these eggsæg is raw
and one of them has been boiledkogt.
Så legen er, en af æggene er rå
og en er hårdkogt.
05:55
I want you to tell me whichhvilken one is whichhvilken.
I skal gætte hvilken der er hvilken.
05:59
WhichSom one'sman er raw?
Hvilken en er rå?
06:02
(AudiencePublikum respondsreagerer)
(publikum svarer)
06:04
The one on the left -- yes!
Den til venstre - ja!
06:05
And even thoughselvom you mightmagt not
have triedforsøgt that, you all knewvidste.
Og selv om at i måske ikke har prøvet det,
viste i alle.
06:07
The reasongrund for that is,
you setsæt them spinningspinding,
Grunden til det er,
man får æggene til at dreje,
06:10
and when you stop the cookedlavede mad eggæg,
the one that's completelyfuldstændig solidsolid,
og når man stopper den kogte æg,
den som er helt solid,
06:12
you stop the entirehel eggæg.
stopper man hele ægget.
06:15
When you stop the other one,
you only stop the shellskal;
Når man stopper den anden,
stopper man kun skallen;
06:17
the liquidvæske insideinde is still rotatingroterende
because nothing'sintet madelavet it stop.
væsken inde i roterer stadig
fordi ingenting har fået det til at holde.
06:19
And then it pushesskubber the shellskal roundrund again,
so the eggæg startsstarter to rotaterotere again.
Og så skubber det skallen rundt igen,
så ægget igen roterer.
06:22
This is brilliantstrålende, right?
Det er fantastisk, ikke?
06:27
It's a demonstrationdemonstration
of something in physicsfysik
De er et demonstration af noget i fysik
06:29
that we call the lawlov of conservationbevarelse
of angularkantede momentummomentum,
som vi kalder for loven om bevaring
af impulsmoment,
06:31
whichhvilken basicallyi bund og grund sayssiger
that if you setsæt something spinningspinding
som kort sagt siger
at hvis man får noget til at rotere
06:35
about a fixedfast axisakse,
om en ubevægelig akse,
06:37
that it will keep spinningspinding
unlessmed mindre you do something to stop it.
vil det blive ved med at rotere
undtagen hvis noget stopper det.
06:38
And that's really fundamentalgrundlæggende
in how the universeunivers worksarbejder.
Og det er rigtig grundlæggene
i hvordan universet virker.
06:42
And it's not just eggsæg that it appliesgælder to,
Og det gælder ikke bare for æg,
06:45
althoughSelvom it's really usefulnyttig
if you're the sortsortere of personperson --
selv om det er rigtig hjælpsom
hvis man er den type person -
06:47
and apparentlytilsyneladende, these people do existeksisterer --
og sådan folk eksisterer vidst -
06:50
who will boilkoge eggsæg
and then put them back in the fridgekøleskab.
som koger æg
og så sætter dem tilbage i køleskabet.
06:52
Who does that? Don't admitindrømme to it --
it's OK. We won'tvil ikke judgedommer you.
Hvem gør det? Sige det ikke -
det er ok. Vi dømmer jer ikke.
06:55
But it's alsoogså got much
broaderbredere applicabilitiesapplicabilities.
Men det har også meget breder anvendelser.
06:58
This is the HubbleHubble SpacePlads TelescopeTeleskop.
Det er Hubble-rumteleskopet.
07:01
The HubbleHubble UltraUltra DeepDyb FieldFelt,
whichhvilken is a very tinylille bitte parten del of the skyhimmel.
Det er Hubble Ultra Deep Field,
et meget lille område af himlen.
07:03
HubbleHubble has been floatingflydende
in freegratis spaceplads for 25 yearsflere år,
Hubble hår svævet i det frie rum i 25 år,
07:06
not touchingrørende anything.
uden at røre noget.
07:10
And yetendnu it can pointpunkt
to a tinylille bitte regionområde of skyhimmel.
Alligevel kan den pege
på en forsvindende lille område.
07:11
For 11 and a halfhalvt daysdage,
it did it in sectionssektioner,
I 11 og en halv dage,
den gjorde det i sektioner,
07:14
accuratelynøjagtigt enoughnok
to take amazingfantastiske imagesbilleder like this.
med nok nøjagtighed
til at tage fantastiske billeder.
07:18
So the questionspørgsmål is:
Så spørgsmålet er:
07:21
How does something
that is not touchingrørende anything
Hvordan ved noget som ikke rører andet
07:22
know where it is?
hvor den er hende?
07:25
The answersvar is that right in the middlemidten
of it, it has something
Svaret er at lige i midten, har den noget
07:26
that, to my great disappointmentskuffelse,
isn't a raw eggæg,
som, til min skuffelse, ikke er et råt æg,
07:29
but basicallyi bund og grund does the samesamme jobjob.
men gør nogenlunde det samme.
07:31
It's got gyroscopesgyroskoper whichhvilken are spinningspinding,
Den har gyroskoper som drejer rundt,
07:33
and because of the lawlov
of conservationbevarelse of angularkantede momentummomentum,
og på grund af loven
om bevaring af impulsmoment,
07:35
they keep spinningspinding
with the samesamme axisakse, indefinitelypå ubestemt tid.
drejer de om den samme akse i uendelighed.
07:37
HubbleHubble kindvenlig of rotatesroterer around them,
and so it can orientOrient itselfsig selv.
Hubble rotere sig selv rundt om dem,
og kan så orientere sig selv.
07:40
So the samesamme little physicalfysisk lawlov
we can playSpille with in the kitchenkøkken and use,
Så den samme lille fysisk lov
vi kan lege med i køkkenet og bruge,
07:43
alsoogså explainsforklarer what makesmærker possiblemuligt
some of the mostmest advancedfremskreden technologyteknologi
forklarer også hvad der muliggør
noget af det mest avanceret teknologi
07:47
of our time.
af vores tid.
07:52
So this is the funsjovt bitbit of physicsfysik,
that you learnlære these patternsmønstre
Så det er den sjove del af fysik,
hvor man lærer de her mønstrer
07:54
and then you can applyansøge them
again and again and again.
og så kan man anvende dem
igen og igen og igen.
07:57
And it's really rewardinggivende
when you spotfå øje på them in newny placessteder.
Og det giver stor gevinst
når man opdager dem i nye steder.
08:00
This is the funsjovt of physicsfysik.
Det er det sjove ved fysik.
08:03
I have shownvist that eggæg videovideo
to an audiencepublikum fullfuld of businesspeopleforretningsfolk onceenkelt gang
Jeg viste engang den æg-video
til et publikum af forretningsfolk
08:04
and they were all dressedklædt på up very smartlySmart
and tryingforsøger to impressimponere theirderes bosseschefer.
og de var klædte i smart tøj
og prøvet at imponere deres chefer.
08:09
And I was runningløb out of time,
so I showedviste the eggæg videovideo and then said,
Det kneb med tiden,
så jeg viste æg-videoen og sagde,
08:13
"Well, you can work it out,
and askSpørg me afterwardsbagefter to checkkontrollere."
"Nåh, i kan regne det ud,
og så tjekke det med mig efter."
08:17
Then I left the stagescene.
Så gik jeg fra scenen,
08:20
And I had, literallybogstaveligt talt,
Og jeg fik, simpelthen,
08:21
middle-agedmidaldrende grownvoksen menherrer
tuggingrykker on my sleeveærme afterwardsbagefter,
midaldrende voksen mænd
plagende mig efter,
08:22
sayingordsprog, "Is it this? Is it this?"
sigende, "Er det det? Er det det?"
08:25
And when I said, "Yes." They wentgik, "Yes!"
Og når jeg sagde, "Ja.",
sagde de "Ja!"
08:27
(LaughterLatter)
(latter)
08:29
The joyglæde that you get
from spottingspotting these patternsmønstre
Glæden man får fra at opdage de mønstrer,
08:30
doesn't go away when you're an adultvoksen.
forsvinder ikke når man er voksen.
08:32
And that's really importantvigtig,
Od det er rigtig vigtigt,
08:34
because physicsfysik is all about patternsmønstre,
fordi fysik handler alt om mønster,
08:36
and a smalllille numbernummer of patternsmønstre
give you accessadgang
og en lille mængde mønstrer giver adgang
08:39
to almostnæsten all of the physicsfysik
in our everydayhver dag worldverden.
til næsten alt fysikken i vores hverdagsverden.
08:41
The thing that's bestbedst about this
is it involvesinvolverer playingspille with toyslegetøj.
Det bedste er at det involvere
at lege med legetøj.
08:45
Things like the eggæg shouldn'tbør ikke be dismissedafskediget
as the mundanehverdagsagtige little things
Ting som ægget skulle ikke blive smidt ud
som ubetydelige små ting
08:48
that we just give the kidsbørn to playSpille with
on a SaturdayLørdag afternooneftermiddag
som vores børn får lov til at lege med
på en lørdagseftermiddag
08:52
to keep them quietrolige.
til at holde dem i ro.
08:55
This is the stuffting og sager
that actuallyrent faktisk really matterssager,
Det er de her ting
som egentlige betyder noget
08:56
because this is the lawslove of the universeunivers
and it appliesgælder to eggsæg
fordi det er universets love
og det gælder for æg
08:59
and toasttoast fallingfaldende butter-sidesmør-side down
and all sortssorterer of other things,
og toast som falder med smørsiden ned
og mange andre ting
09:02
just as much as it appliesgælder
to modernmoderne technologyteknologi
lige som det gælder for moderen teknologi
09:05
and anything elseandet
that's going on in the worldverden.
og alt andet som foregår i verdenen.
09:07
So I think we should playSpille
with these patternsmønstre.
Så jeg syntes at vi skulle lege
med de her mønstrer.
09:10
BasicallyDybest set, there are a smalllille
numbernummer of conceptsbegreber
I bund og grund,
er der få koncepter
09:13
that you can becomeblive familiarvelkendt with
usingved brug af things in your kitchenkøkken,
som man kan gøre sig bekendt med
ved brug af køkkenting
09:16
that are really usefulnyttig
for life in the outsideuden for worldverden.
som er virkelige hjælpsom for livet
i resten af verdenen.
09:19
If you want to learnlære about thermodynamicstermodynamik,
a duckDuck is a good placeplacere to startStart,
Hvis man vil lære om termodynamik,
er en and et godt startsted,
09:21
for exampleeksempel, why theirderes feetfødder
don't get coldkold.
hvordan bliver deres føder ikke kolde?
09:25
OnceÉn gang you've got a bitbit
of thermodynamicstermodynamik with the duckDuck,
Når man kan lidt termodynamik med anden,
09:27
you can alsoogså explainforklare fridgeskøleskabe.
kan man også køleskaber.
09:30
MagnetsMagneter that you can playSpille with
in your kitchenkøkken
Magneter man kan lege med i køkkenet
09:31
get you to windvind turbinesvindmøller
and modernmoderne energyenergi generationgeneration.
fører til vindmøller
og moderne strømforsyning.
09:34
RaisinsRosiner in [fizzybrus] lemonadesaftevand, whichhvilken is always
a good thing to playSpille with.
Rosiner i sodavand,
som altid er godt til at lege med.
09:38
If you're at a boringkedelig partyparti,
fishfisk some raisinsrosiner out of the barbar snackssnacks,
Hvis man er ved en kedelig fest,
fiske nogle rosiner op fra snackene,
09:41
put them in some lemonadesaftevand.
smid dem i noget sodavand.
09:44
It's got threetre consequenceskonsekvenser.
Det har tre konsekvenser.
09:46
First thing is, it's quitetemmelig good
to watch; try it.
Først, er det spændende at se på,
prøve det.
09:48
SecondlyFor det andet, it sendssender the boringkedelig people away.
Anden, sender det de kedelige folk væk.
09:50
ThirdlyFor det tredje, it bringsbringer
the interestinginteressant people to you.
Tredje, trækker det
de interessante folk til dig.
09:53
You winvinde on all frontsfronter.
Man vinder på alle sider.
09:55
And then there's spinspin-
and gasgas lawslove and viscosityviskositet.
Og så er der spin,
og gaslove og viskositet.
09:57
There's these little patternsmønstre,
and they're right around us everywhereoveralt.
Der er de her små mønstrer,
og de er omkring os over det hele.
10:00
And it's fundamentallyfundamentalt democraticdemokratisk, right?
Og det er i fundamentet demokratisk, ikke?
10:03
EverybodyAlle has accessadgang to the samesamme physicsfysik;
you don't need a bigstor, poshPosh lablab.
Alle har adgang til det samme fysik,
det kræver ikke et fancy laboratorium.
10:07
When I wroteskrev the bookBestil,
I had the chapterkapitel on spinspin-.
Når jeg skrev bogen,
havde jeg kapitlet om spin.
10:11
I had writtenskriftlig a bitbit
about toasttoast fallingfaldende butter-sidesmør-side down.
Jeg havde skrevet
om toast der faldt med smørsiden nede.
10:15
I gavegav the chapterkapitel to a friendven of minemine
who'shvem der er not a scientistvidenskabsmand,
jeg gav kapitlet til en ven
som ikke er forsker,
10:17
for him to readlæse and tell me
what he thought,
så han kunne læse det og give sin mening,
10:21
and he tooktog the chapterkapitel away.
og han tog kapitlet væk.
10:23
He was workingarbejder overseasudlandet.
Han arbejdede i udlandet.
10:26
I got this texttekst messagebesked back from him
a couplepar of weeksuger latersenere,
Jeg fik en sms fra ham et par uger senere,
10:27
and it said, "I'm at breakfastmorgenmad
in a poshPosh hotelHotel in SwitzerlandSchweiz,
og de sagde, "Jeg spiser morgenmad
på et dyrt hotel i Schweiz,
10:30
and I really want
to pushskubbe toasttoast off the tabletabel,
og jeg har virkelig lyst
til at skubbe toast på gulvet,
10:34
because I don't believe what you wroteskrev."
fordi jeg tror ikke
på det du har skrevet."
10:37
And that was the good bitbit --
he doesn't have to.
Og her er det bedste -
de behøver han ikke.
10:40
He can pushskubbe the toasttoast off the tabletabel
and try it for himselfham selv.
Han kan selv prøve
at skubbe toast af bordet.
10:42
And so there's two importantvigtig things
to know about sciencevidenskab:
Så der er to vigtige ting
at vide om videnskab:
10:45
the fundamentalgrundlæggende lawslove we'vevi har learnedlærte
throughigennem experienceerfaring and experimentationeksperimenter,
De fundamentale love som vi har lært
igennem oplevelse og eksperimentering,
10:49
work.
virker.
10:54
The day we dropdråbe an appleæble and it goesgår up,
Hvis vi taber et æble og det går opad
10:55
then we'llgodt have a debatedebat about gravitytyngdekraft.
så vil vi diskutere tyngdekraften.
10:57
Up to that pointpunkt,
we basicallyi bund og grund know how gravitytyngdekraft worksarbejder,
Men indtil da,
ved vi hvordan tyngdekraften virker,
10:59
and we can learnlære the frameworkrammer.
og vi kan lærer fundamentet.
11:01
Then there's the processbehandle
of experimentationeksperimenter:
Så er der processen af eksperimentering:
11:03
havingat have confidencetillid in things,
tryingforsøger things out,
at have tillid i ting, at afprøve ting,
11:05
criticalkritisk thinkingtænker -- how we movebevæge sig
sciencevidenskab forwardfrem --
kritisk tanker -
hvordan vi fremfører videnskab -
11:07
and you can learnlære bothbegge of those things
og man kan lære begge af de ting
11:10
by playingspille with toyslegetøj
in the everydayhver dag worldverden.
ved at bruge legetøj i hverdagsverdenen.
11:12
And it's really importantvigtig,
Og det er meget vigtigt,
11:15
because there's all this talk
about technologyteknologi,
fordi der er en masse snak om teknologi,
11:17
we'vevi har heardhørt talksforedrag about quantumkvante computingcomputing
vi har hørt folk tale om kvantecomputere,
11:19
and all these mysteriousmystisk, far-offfjerntliggende things.
og alle de her mysteriøse, fremmede ting.
11:21
But fundamentallyfundamentalt, we still livelevende in bodiesorganer
that are about this sizestørrelse,
Men i bund og grund boer vi stadig
i kroppe der er cirka så store,
11:24
we still walk about,
sitsidde on chairsstole that are about this sizestørrelse,
vi går stadig rundt,
sider på stole der er cirka så store,
11:27
we still livelevende in the physicalfysisk worldverden.
vi boer stadig i den fysiske verden.
11:30
And beingvære familiarvelkendt with these conceptsbegreber
meansmidler we're not helplesshjælpeløs.
Og at kende til de koncepter
betyder at vi ikke er hjælpeløse.
11:32
And I think it's really importantvigtig
that we're not helplesshjælpeløs,
Og jeg syntes at det er vigtigt
at vi ikke er hjælpeløse,
11:36
that societysamfund feelsføles it can look at things,
at samfundet føler den kan kigge på ting,
11:39
because this isn't
about knowingkende all the answerssvar.
fordi det her handler ikke om
at kende alle svarene.
11:41
It's about havingat have the frameworkrammer
so you can askSpørg the right questionsspørgsmål.
Det handler om at have fundamentet
så man kan spørge om det rigtig.
11:44
And by playingspille with these fundamentalgrundlæggende
little things in everydayhver dag life,
Og ved at lege med de her
grundlæggende små ting i hverdagslivet,
11:48
we gaingevinst the confidencetillid
to askSpørg the right questionsspørgsmål.
kan vi få tilliden
til at spørge om det rigtig.
11:51
So, there's a biggerstørre thing.
Så, der er en større ting.
11:54
In answersvar to Nana'sNanas questionspørgsmål
I svar til Mormors spørgsmål
11:56
about what can you do
when you know that --
om hvad man kan når man ved det -
11:57
because there's lots of stuffting og sager
in the everydayhver dag worldverden
fordi der er meget i hverdagsverdenen
11:59
that you can do when you know that,
som man kan når man ved det,
12:01
especiallyisær if you've got
eggsæg in the fridgekøleskab --
specielt hvis man har æg i køleskabet -
12:03
there's a much deeperdybere answersvar.
er der et meget dybere svar.
12:06
And so there's all the funsjovt
and the curiositynysgerrighed
Og så er der alt de sjov og nysgerrighed
12:08
that you could have playingspille with toyslegetøj.
som man kunne have
ved at lege med legetøj.
12:10
By the way -- why should kidsbørn have
all the funsjovt, right?
Og hvorfor skulle børn
have alt det sjov, ikke?
12:12
All of us can have funsjovt playingspille with toyslegetøj,
Alle af os kan have det sjovt med legetøj,
12:16
and we shouldn'tbør ikke be embarrassedflov about it.
og det skulle vi ikke være flove over.
12:18
You can blamebebrejde me, it's fine.
Jeg tager skylden, de er ok.
12:20
So when it comeskommer to reasonsgrunde
for studyingstudere physicsfysik, for exampleeksempel,
Så når de kommer til grunde
for at studere fysik, for eksempel,
12:22
here is the bestbedst reasongrund I can think of:
her er den bedste grund jeg kan tænke på:
12:27
I think that eachhver of us has
threetre life-supportliv-støtte systemssystemer.
jeg tror at alle af os har tre systemer
som holder os i live.
12:30
We'veVi har got our ownegen bodylegeme, we'vevi har got a planetplanet
Vi har vores egen krop, vi har et planet
12:34
and we'vevi har got our civilizationcivilisation.
og vi har civilisation.
12:36
EachHver of those is an independentuafhængig
life-supportliv-støtte systemsystem,
Hver af dem er en selvstændig system,
12:38
keepingbeholde us alivei live in its ownegen way.
som holder os i live på deres egen måde.
12:41
And they all runløb
on the fundamentalgrundlæggende physicalfysisk lawslove
Og de kører alle
på grundlæggene fysiske love
12:43
that you can learnlære in the kitchenkøkken
with eggsæg and teacupstekopper and lemonadesaftevand,
som man kan lærer i køkkenet
med æg og tekopper og sodavand
12:46
and everything elseandet you can playSpille with.
og alt andet som man kan lege med.
12:50
This is the reasongrund, for exampleeksempel,
Det er grunden til, for eksempel,
12:52
why something like climateklima changelave om
is suchsådan a seriousalvorlig problemproblem,
hvorfor noget som klimaforandring
er sådan et seriøst problem,
12:53
because It's two of these
life-supportliv-støtte systemssystemer,
fordi det er to af de systemer,
12:56
our planetplanet and our civilizationcivilisation,
vores planet og vores civilisation,
12:59
kindvenlig of buttingbutting up againstmod eachhver other;
som ligesom gnider op ad hinanden;
13:01
they're in conflictkonflikt,
and we need to negotiateforhandle that boundarygrænse.
de er i konflikt,
og vi har brug for at naviger den grænse.
13:03
And the fundamentalgrundlæggende physicalfysisk lawslove
that we can learnlære
Og de grundlæggene fysiske love
som vi kan lære
13:06
that are the way
the worldverden around us worksarbejder,
som er den måde
vores verden virker på,
13:08
are the toolsværktøjer at the basisbasis of everything;
er værktøjerne ved bunden af det hele;
13:10
they're the foundationfundament.
de er fundamentet.
13:13
There's lots of things
to know about in life,
Der er en masse ting at kende til i livet,
13:14
but knowingkende the foundationsfundamenter
is going to get you a long way.
men at vide fundamenterne
fører en langt fremad.
13:16
And I think this, if you're not interestedinteresseret
in havingat have funsjovt with physicsfysik
Og jeg tror, hvis man ikke er interesseret
i at have det sjovt med fysik
13:19
or anything like that -- strangemærkelig,
but apparentlytilsyneladende, these people existeksisterer --
eller noget lignende - underligt,
men sådan nogle folk eksisterer vidst -
13:23
you surelysikkert are interestedinteresseret
in keepingbeholde yourselfdig selv alivei live
må man være interesseret
i at holde sig selv i live
13:27
and in how our life-supportliv-støtte systemssystemer work.
og i hvordan de der systemer virker.
13:31
The frameworkrammer for physicsfysik
is remarkablybemærkelsesværdigt constantkonstant;
Grundlaget for fysik
er mærkeværdigt konstant:
13:33
it's the samesamme in lots and lots
of things that we measuremåle.
det er det samme
i mange, mange ting som vi måler.
13:38
It's not going to changelave om anytimenår som helst soonsnart.
Det skifter i hvert fald ikke snart.
13:41
They mightmagt discoveropdage
some newny quantumkvante mechanicsmekanik,
De opdager måske noget nyt kvantemekanik,
13:42
but applesæbler right here
are still going to fallefterår down.
men æblerne her
bliver ved med at falde ned.
13:45
So, the questionspørgsmål is --
Så, spørgsmålet er -
13:47
I get askedspurgt sometimesSommetider: How do you startStart?
Jeg bliver spurgt: Hvordan begynder man?
13:49
What's the placeplacere to startStart
Hvor skal man begynde
13:52
if you're interestedinteresseret in the physicalfysisk
worldverden, in not beingvære helplesshjælpeløs,
hvis man er interesseret i verdenen,
i at ikke være hjælpeløs,
13:53
and in findingfund some toyslegetøj to playSpille with?
og i at finde noget legetøj?
13:56
Here is my suggestionforslag to you:
Her er mit forslag:
13:58
the placeplacere to startStart is that momentøjeblik --
and adultsvoksne do this --
stedet at begynde er det øjeblik
- og voksne gør det her -
14:01
you're driftingdrivende alonghen ad somewhereet eller andet sted,
man driver afsted,
14:06
and you spotfå øje på something
and your brainhjerne goesgår, "Oh, that's weirdmærkelig."
man får øje på noget,
og hjernen siger: "Nå, det var underligt."
14:08
And then your consciousnessbevidsthed goesgår,
"You're an adultvoksen. Keep going."
Og ens bevidsthed siger,
"Du er voksen. Gå bare videre."
14:12
And that's the pointpunkt --
holdholde that thought --
Og det er det øjeblik - hold lige tanken -
14:15
that bitbit where your brainhjerne wentgik,
"Oh, that's a bitbit oddulige,"
hvor din hjerne sagde,
"Hov, det er lidt underligt,"
14:18
because there's something
there to playSpille with,
fordi der er noget at lege med,
14:21
and it's worthværdi you playingspille with it,
og det er vær at lege med,
14:23
so that's the placeplacere to startStart.
så det er stedet at begynde.
14:25
But if you don't have
any of those little momentsøjeblikke
Men hvis man ikke
har nogle af de små tidspunkter
14:26
on your way home from this eventbegivenhed,
på vejen hjem herfra,
14:28
here are some things to startStart with.
her er nogle ting at begynde med.
14:30
Put raisinsrosiner in [fizzybrus] lemonadesaftevand;
highlymeget entertainingunderholdende.
Sæt rosiner i sodavand;
meget underholdene.
14:32
Watch a coffeekaffe spillspill drytør.
Se på noget spildt kaffe tørre.
14:34
I know that soundslyde a little bitbit
like watchingser paintmaling drytør,
Jeg ved at de lyder lidt
som at se på maling tørre,
14:36
but it does do quitetemmelig weirdmærkelig things;
it's worthværdi watchingser.
men det gør ret underlige ting,
det er vær at kigge på.
14:39
I'm an acquirederhvervet tastesmag at dinneraftensmad partiesparter
if there are teacupstekopper around.
Folk syntes nok meget forskelligt om mig
når der er tekopper rundt omkring.
14:42
There are so manymange things you can do
to playSpille with teacupstekopper, it's brilliantstrålende.
Der er så mange måder man kan lege
med tekopper på, det er fantastisk.
14:46
The mostmest obviousindlysende one
is to get a teacuptekop, get a spoonskeen,
Den mest selvindlysende
er at tag en tekop, tag en ske,
14:50
taphanen the teacuptekop around the rimrand and listen,
slå tekoppen rundt om kanten og lytte,
14:53
and you will hearhøre something strangemærkelig.
og man vil høre noget underligt.
14:55
And the other thing is,
pushskubbe your toasttoast off the tabletabel
Og det andet er,
skubbe din toast ned fra bordet
14:57
because you can,
and you'llvil du learnlære stuffting og sager from it.
fordi man kan, og man lærer ting af det.
15:01
And if you're feelingfølelse really ambitiousambitiøse,
Og hvis man føler rigtig ambitiøs,
15:03
try and pushskubbe it off in suchsådan a way
that it doesn't fallefterår butter-sidesmør-side down,
prøve at skubbe den af på sådan en måde
at den ikke lander med smørsidden nedad,
15:05
whichhvilken is possiblemuligt.
som er muligt.
15:09
The pointpunkt of all of this is that,
Formålet med alt det her er,
15:11
first of all, we should all
playSpille with toyslegetøj.
først, at vi alle skulle lege med legetøj.
15:13
We shouldn'tbør ikke be afraidbange to investigateundersøge
the physicalfysisk worldverden for ourselvesos selv
Vi skal ikke være bange for at undersøge
den fysiske verden for os selv
15:16
with the toolsværktøjer around us,
med værktøjene omkring os,
15:19
because we all have accessadgang to them.
fordi vi har alle adgang til dem.
15:20
It matterssager, because if we want
to understandforstå societysamfund,
De betyder noget, fordi hvis
vi vil forstå samfundet,
15:22
if we want to be good citizensborgere,
hvis vi vil være gode borgere,
15:25
we need to understandforstå the frameworkrammer
on whichhvilken everything elseandet mustskal be basedbaseret.
skal vi forstå grundlaget
som alt andet skal være baseret på.
15:26
PlayingSpille with toyslegetøj is great.
At lege med legetøj er godt.
15:31
UnderstandingForståelse how to keep
our life-supportliv-støtte systemssystemer going is great.
At forstå at holde
de livgivende systemer kørerne er godt.
15:32
But fundamentallyfundamentalt, the thing
that we need to changelave om
Men i bund og grund, det som vi skal ændre
15:36
in the way that we talk about physicsfysik,
i den måde vi snakker om fysik,
15:38
is we need to understandforstå
er at vi skal forstå
15:40
that physicsfysik isn't out there
with weirdmærkelig people
at fysikken ikke er der ude
med underlige folk
15:41
and strangemærkelig hieroglyphicshieroglyffer
og underlige hieroglyffer
15:43
for somebodyen eller anden elseandet in a poshPosh lablab.
for andre i et fancy laboratorium.
15:45
PhysicsFysik is right here; it's for us,
and we can all playSpille with it.
Fysikken er lige her; den er for os,
og alle kan lege med det.
15:47
Thank you very much.
Mange tak.
15:50
(ApplauseBifald)
(publikum klapper)
15:51

▲Back to top

About the speaker:

Helen Czerski - Physicist
Dr. Helen Czerski investigates the physics of ocean bubbles and spends a lot of time sharing the big scientific ideas hidden in the small objects around us.

Why you should listen

Dr. Helen Czerski has studied bubbles at sea and in the lab, has presented many highly-regarded BBC science documentaries and has told the stories of science (and especially of physics) on stage and in print.

Czerski's academic home is the department of mechanical engineering at University College London in the UK. Her first book, Storm in a Teacup, was published in 2016 (2017 in the US) and shows how the biggest ideas in physics come to life in the world around us -- and how the most mundane quirks of the everyday world open the door to the physics that every citizen needs to know.

Photo: Alex Brenner 

More profile about the speaker
Helen Czerski | Speaker | TED.com