English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal>NYC

Margrethe Vestager: The new age of corporate monopolies

Margrethe Vestager: En ny tid for kommercielle monopoler

Filmed:
1,435,465 views

Margrethe Vestager ønsker at fastholde konkurrencen på de europæiske markeder - hvilket er årsagen til, at hun på vegne af EU har tildelt Google en bøde på 2,8 mia. dollars for at have overtrådt konkurrencereglerne, har forlangt 15,3 mia. dollars af Apple for manglende skattebetalinger og undersøgt en række virksomheder, fra Gazprom til Fiat, for brud på konkurrencereglerne. I denne vigtige tale om den globale handels natur forklarer hun, hvorfor markeder har brug for klare regler - og hvordan selv de mest innovative virksomheder kan blive et problem, når de bliver for dominerende. "Reel og fair konkurrence spiller en vigtig rolle i opbyggelsen af den tillid vi behøver, for at få det bedste ud af vores samfund", siger Vestager, "Og det starter med, at vi håndhæver reglerne."

- Commissioner for Competition, European Union
Margrethe Vestager is in charge of regulating commercial activity across the European Union and enforcing the EU’s rules designed to keep the markets fair. Full bio

Let's go back to 1957.
Forestil jer, at vi er i 1957.
00:12
RepresentativesRepræsentanter
from sixseks EuropeanEuropæiske countrieslande
Repræsentanter fra seks europæiske lande
00:18
had come to RomeRom
er rejst til Rom
00:22
to signskilt the treatytraktaten that was
to createskab the EuropeanEuropæiske UnionUnion.
for at underskrive traktaten,
der skal skabe den europæiske union.
00:24
EuropeEuropa was destroyedødelagt.
Europa var ødelagt.
00:29
A worldverden warkrig had emergedopstået from EuropeEuropa.
En verdenskrig udsprang af Europa.
00:32
The humanhuman sufferinglidelse was unbelievableutrolig
De menneskelige lidelser var ufattelige
00:37
and unprecedenteduden fortilfælde.
og aldrig set tidligere.
00:39
Those menherrer
Mændene
00:43
wanted to createskab a peacefulfredelig,
ønskede at skabe et fredeligt,
00:45
democraticdemokratisk EuropeEuropa,
demokratisk Europa.
00:49
a EuropeEuropa that worksarbejder for its people.
Et Europa der er til gavn for folket.
00:52
And one of the manymange buildingbygning blocksblokke
Og et af de mange elementer
00:55
in that peacefred projectprojekt
i dét fredsprojekt
00:58
was a commonalmindelige EuropeanEuropæiske marketmarked.
var et fælles europæisk marked.
01:00
AlreadyAllerede back then,
Allerede dengang
01:05
they saw how marketsmarkeder,
vidste man hvordan markeder,
01:07
when left to themselvesdem selv,
der er overladt til sig selv,
01:09
can sortsortere of slipglide into beingvære
just the privateprivat propertyejendom
kan ende med at blive en privat klub
01:11
of bigstor businessesvirksomheder and cartelskarteller,
for store virksomheder og karteller,
01:16
meetingmøde the needsbehov of some businessesvirksomheder
der kun tilgodeser visse virksomheders behov
01:20
and not the needsbehov of customerskunder.
og ikke kundernes behov.
01:23
So from our very first day,
Så lige fra begyndelsen
01:27
in 1957,
i 1957,
01:30
the EuropeanEuropæiske UnionUnion had rulesregler
har den Europæiske Union haft regler,
01:33
to defendforsvare fairretfærdig competitionkonkurrence.
der beskytter den frie konkurrence.
01:36
And that meansmidler competitionkonkurrence on the meritsfortjenester,
Og det betyder konkurrence på basis af,
01:39
that you competekonkurrere
on the qualitykvalitet of your productsProdukter,
at du konkurrerer på
kvaliteten af dine produkter,
01:43
the pricespriser you can offertilbud,
de priser du kan tilbyde,
01:46
the servicestjenester, the innovationinnovation
that you producefremstille.
de tjenester og den fornyelse du leverer.
01:48
That's competitionkonkurrence on the meritsfortjenester.
Dét er konkurrence på værdier.
01:52
You have a fairretfærdig chancechance
of makingmaking it on suchsådan a marketmarked.
Alle har de samme muligheder
for at klare sig på sådan et marked
01:55
And it's my jobjob,
Og det er mit job
01:59
as CommissionerKommissær for CompetitionKonkurrence,
som konkurrencekommissær
02:01
to make sure that companiesvirksomheder
who do businessforretning in EuropeEuropa
at sikre at virksomheder,
der gør forretninger i Europa,
02:04
livelevende by those rulesregler.
overholder disse regler.
02:07
But let's take a steptrin back.
Men lad os træde et skridt baglæns.
02:12
Why do we need rulesregler
on competitionkonkurrence at all?
Behøver vi overhovedet
regler for konkurrence?
02:16
Why not just let businessesvirksomheder competekonkurrere?
Hvorfor ikke bare lade
virksomheder konkurrere?
02:20
Isn't that alsoogså the bestbedst for us
Vil det ikke også være bedst for os
02:24
if they competekonkurrere freelyfrit,
at de konkurrerer frit,
02:27
sincesiden more competitionkonkurrence
eftersom mere konkurrence
02:29
drivesdrev more qualitykvalitet,
medfører højere kvalitet,
02:31
lowernederste pricespriser, more innovationinnovation?
lavere priser, mere innovation?
02:34
Well, mostlyfor det meste it is.
Jo, som oftest ...
02:39
But the problemproblem is
that sometimesSommetider, for businessesvirksomheder,
men problemet er at
virksomheder sommetider
02:43
competitionkonkurrence can be inconvenientubekvemme,
finder konkurrencen ubelejlig,
02:48
because competitionkonkurrence meansmidler
that the racerace is never over,
for konkurrence betyder
at kapløbet aldrig slutter,
02:55
the gamespil is never wonvandt.
og spillet aldrig vundet.
02:59
No matterstof how well
you were doing in the pastforbi,
Uanset hvor godt
du har klaret dig tidligere,
03:02
there's always someonenogen
er der altid nogen derude,
03:05
who are out there
wantingønsker to take your placeplacere.
der ønsker at overtage din plads.
03:06
So the temptationTemptation to avoidundgå competitionkonkurrence
Så fristelsen til at undgå konkurrence
03:12
is powerfulkraftfuld.
er stærk.
03:15
It's rootedrødder in motivesmotiver
as oldgammel as AdamAdam and EveEve:
Den er rodfæstet i motiver
så gamle som Adam og Eva:
03:18
in greedgrådighed for yetendnu more moneypenge,
I begæret efter endnu flere penge,
03:23
in fearfrygt of losingmiste
your positionposition in the marketmarked
i frygten for at miste markedsandele
03:27
and all the benefitsfordele it bringsbringer.
og alle de fordele det fører med sig.
03:31
And when greedgrådighed and fearfrygt
Og når grådighed og frygt
03:35
are linkedknyttet to powerstrøm,
er knyttet til magt,
03:38
you have a dangerousfarligt mixblande.
opstår der en farlig kombination.
03:40
We see that in politicalpolitisk life.
Vi ser det i det politiske liv.
03:44
In parten del of the worldverden,
I dele af verden
03:47
the mixblande of greedgrådighed and fearfrygt
medfører grådighed og frygt
03:49
meansmidler that those who get powerstrøm
at dem, der får magten,
03:51
becomeblive reluctantmodstræbende to give it back.
kun modstræbende giver den tilbage.
03:54
One of the manymange things
En af de mange ting
04:00
I like and admirebeundre in our democraciesdemokratier
jeg beundrer og holder af
i vores demokratier
04:02
are the normsnormer
er de spilleregler,
04:07
that make our leadersledere handhånd over powerstrøm
der får vores ledere
til at give magten fra sig,
04:09
when votersvælgerne tell them to.
når vælgerne har besluttet det.
04:12
And competitionkonkurrence rulesregler
can do a similarlignende thing in the marketmarked,
Og regler for konkurrence
kan gøre tilsvarende for markeder,
04:16
makingmaking sure that greedgrådighed and fearfrygt
doesn't overcomeovervinde fairnessretfærdighed.
og sikre at grådighed og frygt
ikke forhindrer retfærdighed.
04:20
Because those rulesregler mean
For de regler betyder
04:27
that companiesvirksomheder cannotkan ikke misusemisbrug theirderes powerstrøm
to undermineunderminere competitionkonkurrence.
at virksomheder ikke kan misbruge deres
magt til at underminere konkurrenterne.
04:29
Think for a momentøjeblik about your carbil.
Tænk på din bil.
04:36
It has thousandstusinder of partsdele,
Den har tusindvis af dele
04:40
from the foamskum that makesmærker the seatssæder
lige fra skummet i sæderne
04:44
to the electricalelektrisk wiringledninger
to the lightlys bulbspærer.
til de elektriske ledninger
til lyspærerne.
04:47
And for manymange of those partsdele,
Og for mange af disse dele
04:51
the world'sVerdens carmakersbilproducenter,
er verdens bilfabrikanter
04:54
they are dependentafhængig
on only a few suppliersleverandører.
afhængige af ganske få leverandører.
04:55
So it's hardlynæsten surprisingoverraskende
Så det kan næppe overraske
05:01
that it is kindvenlig of temptingfristende
for those suppliersleverandører
at det er fristende
for disse leverandører
05:03
to come togethersammen and fixrette op pricespriser.
at mødes og fastsætte priserne.
05:07
But just imagineforestille what that could do
Men forestil dig hvad det ville betyde
05:11
to the finalendelige pricepris
of your newny carbil in the marketmarked.
for prisen på din nye bil.
05:13
ExceptBortset fra, it's not imaginaryimaginære.
Men det er ikke kun et tankeeksperiment.
05:20
The EuropeanEuropæiske CommissionKommissionen
Den Europæiske Kommission
05:24
has dealtbehandlet with alreadyallerede
sevensyv differentforskellige carbil partsdele cartelskarteller,
har allerede håndteret syv forskellige
karteller inden for dele til biler,
05:26
and we're still investigatingundersøge some.
og vi undersøger stadig et par stykker.
05:32
Here, the DepartmentAfdeling of JusticeRetfærdighed
Det amerikanske Justitsministerium
05:36
are alsoogså looking
into the marketmarked for carbil partsdele,
undersøger også markedet for bildele,
05:39
and it has calledhedder it
the biggeststørste criminalkriminel investigationefterforskning
og de har kaldt det for den
største kriminalefterforskning,
05:42
it has ever pursuedforfulgte.
de nogensinde har foretaget.
05:46
But withoutuden competitionkonkurrence rulesregler,
Men uden konkurrenceregler,
05:49
there would be no investigationefterforskning,
ville der ikke være undersøgelser,
05:51
and there would be nothing
to stop this collusionaftalt spil from happeningsker
og intet der kunne forhindre
sådant aftalt spil i at finde sted
05:54
and the pricespriser of your carbil to go up.
og prisen på din bil ville være højere.
05:58
YetEndnu it's not only companiesvirksomheder
Men det er ikke kun virksomheder
06:03
who can undermineunderminere fairretfærdig competitionkonkurrence.
der begrænser den frie konkurrence.
06:05
GovernmentsRegeringerne can do it, too.
Regeringer kan også gøre det.
06:08
And governmentsregeringer do that
when they handhånd out subsidiestilskud
Og det gør regeringer,
når de yder statsstøtte
06:11
to just the favoritefavorit few, the selectedvalgte.
til nogle få udvalgte - deres favoritter.
06:15
They maykan do that
when they handhånd out subsidiestilskud --
Det kan ske, når de yder statsstøtte,
06:21
and, of courseRute,
all financedfinansieret by taxpayersskatteydere --
og i sagens natur
alene betalt af skatteyderne,
06:24
to companiesvirksomheder.
til virksomheder.
06:28
That maykan be in the formform
of specialsærlig taxskat treatmentsbehandlinger,
Det kan være i form
af særlige skatteregler,
06:30
like the taxskat benefitsfordele
såsom de skattefordele
06:35
that firmsvirksomheder like FiatFiat,
StarbucksStarbucks and AppleApple got
som Fiat, Starbucks og Apple fik
06:37
from some governmentsregeringer in EuropeEuropa.
af nogle europæiske regeringer.
06:42
Those subsidiestilskud stop companiesvirksomheder
from competingkonkurrerende on equallige termsbetingelser.
Den slags støtte forhindrer virksomheder
i at konkurrere på lige vilkår.
06:46
They can mean that
the companiesvirksomheder that succeedlykkes,
Det kan betyde at de virksomheder,
der klarer sig bedst
06:51
well, they are the companiesvirksomheder
that got the mostmest subsidytilskud,
bare er de virksomheder,
der har fået mest i støtte,
06:54
the onesdem that are the best-connectedBest-Connected,
dem der har de bedste forbindelser,
06:58
and not, as it should be,
og ikke som det burde være,
07:00
the companiesvirksomheder that servetjene
consumersforbrugere the bestbedst.
de virksomheder der betjener
deres kunder bedst.
07:02
So there are timesgange when we need to steptrin in
Så nogle gange må vi gribe ind
07:07
to make sure that competitionkonkurrence
worksarbejder the way it should.
for at sikre at konkurrencen
fungerer som den skal.
07:10
By doing that, we help
the marketmarked to work fairlytemmelig,
Ved at gøre dét, hjælper vi markedet
til at fungere på en fair måde,
07:15
because competitionkonkurrence givesgiver consumersforbrugere
the powerstrøm to demandefterspørgsel a fairretfærdig dealdel.
fordi konkurrence giver forbrugerne
magten til at forlange en fair handel.
07:19
It meansmidler that companiesvirksomheder know
that if they cannotkan ikke offertilbud good pricespriser
Det betyder at virksomheder ved,
at hvis de ikke kan tilbyde gode priser
07:25
or the serviceservice that's expectedforventes,
eller levere de ydelser, der forventes,
07:30
well, the customerskunder
will go somewhereet eller andet sted elseandet.
ja, så vil kunderne gå et andet sted hen.
07:32
And that sortsortere of fairnessretfærdighed
is more importantvigtig
Og den slags retfærdighed er vigtigere
07:38
than we maykan sometimesSommetider realizerealisere.
end vi nogle gange indser.
07:41
Very few people think
about politicspolitik all the time.
Kun ganske få mennesker
tænker på politik hele tiden.
07:47
Some even skipspringe it at electionvalg time.
Nogle ikke engang på valgdagen.
07:51
But we are all in the marketmarked.
Men vi er alle en del af markedet.
07:55
EveryHver day, we are in the marketmarked.
Hver eneste dag er vi på markedet.
07:58
And we don't want businessesvirksomheder
to agreeenig on pricespriser in the back officekontor.
Og vi ønsker ikke, at virksomhederne
aftaler priserne indbyrdes.
08:02
We don't want them
to dividedele the marketmarked betweenmellem them.
Vi ønsker ikke, at de opdeler
markedet imellem sig.
08:07
We don't want one bigstor companySelskab
Vi ønsker ikke én stor virksomhed
08:11
just to shutlukke out competitorskonkurrenter
der forhindrer konkurrenterne i
08:13
from ever showingviser us what they can do.
at vise os hvad de kan.
08:16
If that happenssker,
Hvis det sker,
08:20
well, obviouslynaturligvis, we feel
that someonenogen has cheatedsnydt us,
ja, så vil vi nok føle
at vi er blevet snydt,
08:22
that we are beingvære ignoredignoreret
or takentaget for grantedbevilget by the marketmarked.
at vi er blevet ignoreret
eller taget for givet af markedet.
08:26
And that maykan undermineunderminere
not only our trusttillid in the marketmarked
Og det kan ødelægge ikke bare
vores tillid til markedet
08:31
but alsoogså our trusttillid in the societysamfund.
men også vores tillid til samfundet.
08:35
In a recentnylig surveyundersøgelse,
I en nylig undersøgelse
08:39
more than two-thirdsto tredjedele of EuropeansEuropæerne
sagde mere end to ud af tre europæere
08:41
said that they had feltfølte
the effectseffekter of lackmangel of competitionkonkurrence:
at de havde oplevet virkningerne af
manglende konkurrence
08:44
that the pricepris
for electricityelektricitet was too highhøj,
at prisen på strøm var for høj
08:49
that the pricepris for the medicineslægemidler
they neededhavde brug for was too highhøj,
at prisen på den medicin,
de havde behov for, var for høj
08:53
that they had no realægte choicevalg
at de ikke havde et reelt valg
08:57
if they wanted to travelrejse
by busbus or by planefly,
hvis de ville rejse med bus eller fly
08:59
or they got poorfattige serviceservice
from theirderes internetinternet providerudbyder.
eller hvis de fik dårlig service
fra deres internetudbyder.
09:02
In shortkort, they foundfundet that the marketmarked
didn't treatbehandle them fairlytemmelig.
Kort sagt, de oplevede at markedet
ikke behandlede dem fair.
09:06
And that mightmagt seemsynes
like very smalllille things,
Og selvom det kan virke som små ting,
09:11
but they can give you this sensefølelse
kan det give følelsen af
09:16
that the worldverden isn't really fairretfærdig.
at verden ikke rigtigt er retfærdig.
09:19
And they see the marketmarked,
whichhvilken was supposedformodede to servetjene everyonealle sammen,
Og de ser markedet,
som skulle være for alle,
09:23
becomeblive more like the privateprivat propertyejendom
of a few powerfulkraftfuld companiesvirksomheder.
mere bliver en slags privat ejendom
delt mellem få magtfulde virksomheder.
09:28
The marketmarked is not the societysamfund.
Markedet er ikke samfundet.
09:35
Our societiessamfund are, of courseRute,
much, much more than the marketmarked.
Vores samfund er naturligvis
meget mere end markedet.
09:38
But lackmangel of trusttillid in the marketmarked
Men manglende tillid til markedet
09:43
can rubGnid off on societysamfund
kan farve vores opfattelse
09:46
so we losetabe trusttillid in our societysamfund as well.
så vi også mister tilliden
til vores samfund.
09:49
And it maykan be the mostmest importantvigtig
thing we have, trusttillid.
Og det kan meget vel være det
vigtigste vi har -- tilliden
09:55
We can trusttillid eachhver other
if we are treatedbehandlet as equalslige med.
Vi kan have tillid til hinanden
hvis vi bliver behandlet ligeværdigt.
10:01
If we are all to have the samesamme chanceschancer,
Hvis vi alle skal have de samme muligheder,
10:08
well, we all have to followfølge efter
the samesamme fundamentalgrundlæggende rulesregler.
ja, så må vi alle følge de samme
grundlæggende regler.
10:12
Of courseRute, some people and some businessesvirksomheder
are more successfulvellykket than othersandre,
Selvfølgelig har nogle folk og nogle
virksomheder større succes end andre,
10:17
but we do not trusttillid in a societysamfund
men vi stoler ikke på et samfund
10:23
if the prizespræmier are handedhanded out
hvis præmierne uddeles
10:26
even before the contestkonkurrence beginsbegynder.
allerede før konkurrencen er begyndt.
10:28
And this is where
competitionkonkurrence rulesregler come in,
Det er derfor vi skal have
regler for konkurrence,
10:33
because when we make sure
that marketsmarkeder work fairlytemmelig,
for når vi sikrer at markeder
fungerer retfærdigt,
10:37
then businessesvirksomheder competekonkurrere on the meritsfortjenester,
så konkurrerer virksomheder
på de rette værdier
10:40
and that helpshjælper to buildbygge the trusttillid
that we need as citizensborgere
og det opbygger den tillid
som vi borgere har brug for
10:43
to feel comfortablekomfortabel and in controlkontrollere,
for at føle os tilpasse og i kontrol,
10:49
and the trusttillid that allowstillader
our societysamfund to work.
og tilliden der får vores
samfund til at fungere.
10:52
Because withoutuden trusttillid,
everything becomesbliver til harderhårdere.
For uden tillid bliver alting sværere.
10:58
Just to livelevende our dailydaglige livesliv,
we need to trusttillid in strangersfremmede,
I vores hverdagsliv er det nødvendigt
at stole på fremmede,
11:02
to trusttillid the banksbanker who keep our moneypenge,
at stole på bankerne
der opbevarer vores penge,
11:07
the buildersbygherrer who buildbygge our home,
håndværkerne, der bygger vores hjem,
11:10
the electricianelektriker
who comeskommer to fixrette op the wiringledninger,
elektrikeren, der ordner forbindelserne,
11:14
the doctorlæge who treatsgodbidder us when we're illsyg,
lægen der behandler os, når vi er syge,
11:17
not to mentionnævne
the other driversdrivere on the roadvej,
og ikke at forglemme
de andre bilister på vejen,
11:19
and everyonealle sammen knowskender that they are crazyhelt vildt.
som vi alle ved er tossede.
11:22
And yetendnu, we have to trusttillid them
Og alligevel må vi stole på,
11:26
to do the right thing.
at de gør det rigtige.
11:29
And the thing is
that the more our societiessamfund growdyrke,
Og pointen er, at jo mere
vores samfund vokser,
11:32
the more importantvigtig trusttillid becomesbliver til
jo vigtigere bliver tillid
11:36
and the harderhårdere it is to buildbygge.
og desto sværere bliver den at opbygge.
11:39
And that is a paradoxparadoks of modernmoderne societiessamfund.
Og det er et af det moderne
samfunds paradokser.
11:43
And this is especiallyisær truerigtigt
Og det er ekstra tydeligt
11:48
when technologyteknologi changesændringer
the way that we interactinteragere.
når teknologien ændrer
måden, hvorpå vi omgås.
11:51
Of courseRute, to some degreegrad,
technologyteknologi can help us
Selvfølgelig kan teknologi
også hjælpe os
11:55
to buildbygge trusttillid in one anotheren anden
with ratingsratings systemssystemer and other systemssystemer
med at opbygge tillid til hinanden
med pointsystemer og lignende
11:58
that enablegøre det muligt for the sharingdeling economyøkonomi.
som åbner for deleøkonomi.
12:02
But technologyteknologi alsoogså createsskaber
completelyfuldstændig newny challengesudfordringer
Men teknologi skaber også
helt nye udfordringer
12:06
when they askSpørg us
not to trusttillid in other people
når vi bliver bedt om
ikke at stole på andre
12:10
but to trusttillid in algorithmsalgoritmer and computerscomputere.
men at stole på algoritmer og computere.
12:14
Of courseRute, we all see
and sharedel and appreciatesætter pris på
Selvfølgelig kan vi alle se og værdsætte
12:19
all the good that
newny technologyteknologi can do us.
alt det gode som teknologi
kan gøre for os.
12:23
It's a lot of good.
En masse gode ting.
12:27
AutonomousAutonome carsbiler can give people
with disabilitieshandicap newny independenceuafhængighed.
Selvkørende biler kan give mennesker
med handikap større selvstændighed.
12:30
It can saveGemme us all time,
Den kan spare os alle tid,
12:35
and it can make a much, much
better use of resourcesressourcer.
og hjælpe os med at udnytte
ressourcer langt bedre.
12:36
AlgorithmsAlgoritmer that relystole on crunchingknasende
enormousenorm amountsmængder of datadata
Algoritmer der tygger sig igennem
enorme mængder af data
12:41
can enablegøre det muligt for our doctorslæger
to give us a much better treatmentbehandling,
kan give vores læger mulighed for at
tilbyde os en langt bedre behandling
12:46
and manymange other things.
og mange andre ting.
12:50
But no one is going
to handhånd over theirderes medicalmedicinsk datadata
Men ingen vil aflevere deres sundhedsdata
12:54
or steptrin into a carbil
that's drivendrevet by an algorithmalgoritme
eller sætte sig ind i en bil
styret af en computer
12:59
unlessmed mindre they trusttillid the companiesvirksomheder
that they are dealingbeskæftiger with.
medmindre de stoler på de virksomheder
som de gør forretning med.
13:03
And that trusttillid isn't always there.
Og den tillid mangler nogen gange.
13:09
TodayI dag, for exampleeksempel,
lessmindre than a quarterkvarter of EuropeansEuropæerne
I vore dage, til eksempel, stoler
mindre end hver fjerde europæer
13:13
trusttillid onlineonline businessesvirksomheder
to protectbeskytte theirderes personalpersonlig informationinformation.
på at online-virksomheder beskytter
deres personlige oplysninger.
13:17
But what if people knewvidste
Men hvad nu hvis folk vidste
13:24
that they could relystole
on technologyteknologi companiesvirksomheder
at de kunne stole på at
teknologivirksomheder
13:27
to treatbehandle them fairlytemmelig?
ville behandle dem fair?
13:30
What if they knewvidste that those companiesvirksomheder
Hvad hvis de vidste at de virksomheder
13:34
respondsvare to competitionkonkurrence
by tryingforsøger to do better,
reagerer på konkurrence
ved at forsøge at gøre det bedre,
13:36
by tryingforsøger to servetjene consumersforbrugere better,
ved at betjene deres kunder bedre,
13:41
not by usingved brug af theirderes powerstrøm
ikke ved at bruge deres magt
13:45
to shutlukke out competitorskonkurrenter,
til at udelukke konkurrenterne
13:47
say, by pushingat skubbe theirderes servicestjenester
ved for eksempel at
forringe konkurrenternes
13:49
farlangt, farlangt down the listliste of searchSøg resultsresultater
placering på listen over søgeresultater
13:52
and promotingfremme themselvesdem selv?
og fremhæve sig selv i stedet?
13:56
What if they knewvidste
that complianceCompliance with the rulesregler
Hvad hvis de vidste, at
overholdelse af reglerne
13:59
was builtbygget into the algorithmsalgoritmer by designdesign,
skal være en del af algoritmernes design,
14:04
that the algorithmalgoritme had to go
to competitionkonkurrence rulesregler schoolskole
at algoritmen skal gå i skole
og lære om konkurrenceregler
14:09
before they were ever allowedtilladt to work,
før den overhovedet må tages i brug,
14:12
that those algorithmsalgoritmer were designeddesignet
at disse algoritmer blev designet
14:16
in a way that meantbetød
that they couldn'tkunne ikke colludelave hemmelige aftaler,
så de ikke kunne lave lyssky aftaler,
14:18
that they couldn'tkunne ikke formform
theirderes ownegen little cartelkartellet
at de ikke kunne danne
deres eget lille kartel
14:22
in the blacksort boxboks they're workingarbejder in?
i den sorte kasse, hvor de arbejder?
14:25
TogetherSammen with regulationregulering,
I kombination med regulering
14:29
competitionkonkurrence rulesregler can do that.
kan konkurrenceregler gøre netop det.
14:32
They can help us to make sure
De kan hjælpe os med at sikre
14:35
that newny technologyteknologi treatsgodbidder people fairlytemmelig
at ny teknologi behandler folk fair
14:37
and that everyonealle sammen can competekonkurrere
on a levelniveau playingspille fieldMark.
og at alle konkurrerer på lige vilkår.
14:41
And that can help us buildbygge the trusttillid
Og det kan hjælpe os med
at opbygge den tillid
14:46
that we need for realægte innovationinnovation
som kræves for at innovation virkelig
14:50
to flourishblomstre
kan blomstre
14:52
and for societiessamfund to developudvikle for citizensborgere.
og for at samfund kan udvikles
til gavn for deres borgere.
14:53
Because trusttillid cannotkan ikke be imposedpålagt.
For tillid kan ikke blive pålagt.
14:59
It has to be earnedoptjent.
Den skal fortjenes.
15:03
SinceSiden the very first daysdage
of the EuropeanEuropæiske UnionUnion,
Lige siden den Europæiske Unions
allerførste dage,
15:06
60 yearsflere år agosiden,
for 60 år siden,
15:10
our competitionkonkurrence rulesregler have helpedhjulpet
har vores konkurrenceregler hjulpet til
15:12
to buildbygge that trusttillid.
at opbygge den tillid.
15:15
A lot of things have changedændret.
Meget har ændret sig.
15:19
It's hardhårdt to say
what those sixseks representativesrepræsentanter
Det er svært at vide, hvad
de seks repræsentanter
15:22
would have madelavet of a smartphonesmartphone.
ville have sagt til smartphones.
15:25
But in today'sdagens worldverden,
Men i vor tids verden,
15:29
as well as in theirderes worldverden,
såvel som i deres,
15:30
competitionkonkurrence makesmærker the marketmarked
work for everyonealle sammen.
er konkurrence det, der får
markedet til at fungere for alle.
15:33
And that is why I am convincedoverbevist
Og det er derfor jeg er overbevist om
15:38
that realægte and fairretfærdig competitionkonkurrence
at ægte og fair konkurrence
15:40
has a vitalvital rolerolle to playSpille
spiller en vigtig rolle
15:43
in buildingbygning the trusttillid we need
i opbygningen af den tillid, vi behøver
15:45
to get the bestbedst of our societiessamfund,
for at få det bedste ud af vores samfund
15:47
and that startsstarter with enforcinghåndhæve our rulesregler,
og det begynder med
at vi håndhæver vores regler,
15:52
actuallyrent faktisk just to make
the marketmarked work for everyonealle sammen.
blot for at sikre at markedet
fungerer for alle.
15:57
Thank you.
Tak.
16:00
(ApplauseBifald)
(Bifald)
16:02
BrunoBruno GiussaniGiussani: Thank you.
Bruno Giussani (BG): Tak.
16:07
Thank you, CommissionerKommissær.
Tak, Kommissær.
16:11
MargretheMargrethe VestagerVestager: It was a pleasurefornøjelse.
Margrethe Vestager (MV): En fornøjelse.
16:12
BGBG: I want to askSpørg you two questionsspørgsmål.
BG: Jeg har to spørgsmål til dig.
16:14
The first one is about datadata,
because I have the impressionindtryk
Det første handler om data,
for det er min opfattelse
16:16
that technologyteknologi and datadata are changingskiftende
the way competitionkonkurrence takes placeplacere
at teknologi og data ændrer måden
hvorpå konkurrence finder sted
16:19
and the way competitionkonkurrence regulationregulering
is designeddesignet and enforcedhåndhæves.
og den måde, hvorpå konkurrence-
reguleringen udformes og håndhæves.
16:22
Can you maybe commentkommentar on that?
Kan du prøve at kommentere på det?
16:27
MVMV: Well, yes, it is
definitelyhelt bestemt challengingudfordrende us,
MV: Ja, det er bestemt udfordrende for os,
16:28
because we bothbegge have to sharpenskærpe our toolsværktøjer
fordi vi skal gøre vores
nuværende værktøjer skarpere,
16:32
but alsoogså to developudvikle newny toolsværktøjer.
samtidig med at vi udvikler nye.
16:35
When we were going throughigennem
the GoogleGoogle responsessvar
Da vi gennemgik Googles svar
16:38
to our statementudmelding of objectionindvending,
på vores anklageskrift,
16:41
we were going throughigennem
5.2 terabytesterabyte of datadata.
fyldte svaret 5,2 terabytes.
16:43
It's quitetemmelig a lot.
Det er ikke så lidt.
16:49
So we had to setsæt up newny systemssystemer.
Så vi måtte udvikle nye systemer.
16:51
We had to figurefigur out how to do this,
Vi måtte finde en måde at gøre dette på,
16:54
because you cannotkan ikke work
the way you did just a few yearsflere år agosiden.
for du kan ikke længere arbejde på
samme måde som for blot få år siden.
16:57
So we are definitelyhelt bestemt
sharpeningskarphed up our workingarbejder methodsmetoder.
Så vi er helt sikkert ved at skærpe
vores måde at arbejde på.
17:01
The other thing is
that we try to distinguishskelne
En anden ting er, at vi prøver at skelne
17:05
betweenmellem differentforskellige kindsformer of datadata,
mellem forskellige typer af data,
17:08
because some datadata is extremelyekstremt valuableværdifuld
for nogle data er ekstremt værdifulde
17:09
and they will formform, like,
a barrierbarriere to entryindgang in a marketmarked.
og de kan virke som en barriere
for at komme ind på et marked.
17:12
Other things you can just --
it losesmister its valueværdi tomorrowi morgen.
Andre data kan du bare ...
de mister deres værdi i morgen.
17:15
So we try to make sure
Så vi prøver at sikre
17:20
that we never, ever underestimateundervurdere the factfaktum
at vi aldrig nogensinde
undervurderer det faktum
17:22
that datadata worksarbejder
as a currencyvaluta in the marketmarked
at data fungerer
som en valuta i markedet
17:25
and as an assetaktiv that can be
a realægte barrierbarriere for competitionkonkurrence.
og som et aktiv der kan lægge
hindringer i vejen for konkurrencen.
17:29
BGBG: GoogleGoogle. You fineden bøde them
2.8 billionmilliard euroseuro a few monthsmåneder agosiden.
BG: Google. Du gav dem en bøde på
2.8 mia. euro for et par måneder siden.
17:35
MVMV: No, that was dollarsdollars.
It's not so strongstærk these daysdage.
MV: Nej, det var dollars.
Kursen er ikke så høj længere.
17:40
BGBG: AhAh, well, dependsafhænger on the --
BG: Ja, det afhænger vel af ...
17:42
(LaughterLatter)
(Latter)
17:44
GoogleGoogle appealedappelleret the casetilfælde.
The casetilfælde is going to courtret.
Google ankede sagen.
Sagen skal nu for retten.
17:45
It will last a while.
Det kommer til at tage tid.
17:47
EarlierTidligere, last yearår, you askedspurgt AppleApple
to paybetale 13 billionmilliard in back taxesskatter,
Engang, sidste år, bad du Apple betale
13 milliarder i skyldig skat,
17:50
and you have alsoogså
investigatedundersøgt other companiesvirksomheder,
og du har også efterforsket
mange andre virksomheder,
17:55
includinginklusive EuropeanEuropæiske and Russianrussisk companiesvirksomheder,
i høj grad europæiske og russiske,
17:58
not only AmericanAmerikansk companiesvirksomheder, by farlangt.
ikke bare amerikanske virksomheder.
18:00
YetEndnu the investigationsundersøgelser
againstmod the AmericanAmerikansk companiesvirksomheder
Alligevel er det efterforskningen
af de amerikanske virksomheder
18:02
are the onesdem that have attractedtiltrukket
the mostmest attentionopmærksomhed
der tiltrækker sig mest opmærksomhed
18:06
and they have alsoogså attractedtiltrukket
some accusationsbeskyldninger.
og de har også medført beskyldninger.
18:09
You have been accusedanklagede, essentiallyvæsentlige,
of protectionismprotektionisme, of jealousyjalousi,
Du er, basalt set, blevet beskyldt for
protektionisme, for jalousi
18:12
or usingved brug af legislationlovgivning
to hithit back at AmericanAmerikansk companiesvirksomheder
og for at bruge lovgivningen til at ramme
amerikanske virksomheder,
18:15
that have conquerederobret EuropeanEuropæiske marketsmarkeder.
der har erobret de europæiske markeder.
18:18
"The EconomistØkonom" just this weekuge
on the frontforan pageside writesskriver,
På forsiden af denne uges
"The Economist" står der:
18:20
"VestagerVestager VersusVersus The ValleyDalen."
"Vestager Versus The Valley"
18:24
How do you reactreagere to that?
Hvordan reagerer du på det?
18:25
MVMV: Well, first of all,
I take it very seriouslyhelt seriøst,
MV: Først og fremmest
tager jeg det meget alvorligt,
18:28
because biaspartiskhed has no roomværelse
in lawlov enforcementhåndhævelse.
for forudindtagethed har ingen plads
i håndhævelsen af vores love.
18:31
We have to provebevise our casessager
with the evidencebeviser and the factsfakta
Vi må basere vores sager
på beviser og fakta
18:38
and the jurisprudenceretspraksis
og gældende retspraksis
18:41
in orderbestille alsoogså to presenttil stede it to the courtsdomstole.
for at kunne føre sagen for domstolene.
18:43
The secondanden thing is
that EuropeEuropa is openåben for businessforretning,
For det andet, så er Europa
åben for forretninger,
18:46
but not for taxskat evasionunddragelse.
men ikke for skatteunddragelse.
18:50
(ApplauseBifald)
(Bifald)
18:52
The thing is that we are changingskiftende,
Vi er ved at forandre os,
18:58
and for instanceinstans,
when I askSpørg my daughtersdøtre --
for eksempel, når jeg spørger mine døtre
19:02
they use GoogleGoogle as well --
- der også bruger Google -
19:04
"Why do you do that?"
"Hvorfor gør I det?"
19:06
They say, "Well, because it worksarbejder.
It's a very good productprodukt."
er svaret "Fordi det virker.
Det er rigtigt godt produkt."
19:07
They would never, ever,
come up with the answersvar,
De ville aldrig svare,
19:10
"It's because it's a US productprodukt."
"Fordi det er lavet i USA."
19:13
It's just because it worksarbejder.
Det er bare fordi, det virker.
19:15
And that is of courseRute how it should be.
Og det er selvfølgelig
sådan det skal være.
19:17
But just the samesamme, it is importantvigtig
that someonenogen is looking after to say,
Men stadig, det er vigtigt at
nogen holder øje og kan sige,
19:19
"Well, we congratulatelykønske you
"Vi lykønsker jer,
19:23
while you growdyrke and growdyrke and growdyrke,
mens I bare vokser og vokser,
19:25
but congratulationTillykke stopsstop
men lykønskningen stopper
19:28
if we find that you're
misusingmisbruge your positionposition
hvis vi opdager, at
I misbruger jeres position
19:30
to harmskade competitorskonkurrenter
so that they cannotkan ikke servetjene consumersforbrugere."
til at skade konkurrenter,
så de ikke kan betjene kunder."
19:34
BGBG: It will be
a fascinatingspændende casetilfælde to followfølge efter.
BG: Det bliver en
spændende sag at følge.
19:38
Thank you for comingkommer to TEDTED.
Tak for at du kom til TED.
19:40
MVMV: It was a pleasurefornøjelse. ThanksTak a lot.
MV: Det var en fornøjelse. Mange tak
19:41
(ApplauseBifald)
(Bifald)
19:43
Translated by Lars Hansen
Reviewed by Solveig Vendelbo

▲Back to top

About the speaker:

Margrethe Vestager - Commissioner for Competition, European Union
Margrethe Vestager is in charge of regulating commercial activity across the European Union and enforcing the EU’s rules designed to keep the markets fair.

Why you should listen
Margrethe Vestager has been described as "the most powerful woman in Brussels" -- otherwise said, in European politics. As Commissioner for Competition for the European Union, Vestager is in charge of regulating commercial activity across the 28 member states and enforcing the EU's rules designed to keep the markets fair -- rules that, she believes, some big companies have been abusing. In 2016, Vestager ordered Apple to pay €13 bn (about US$15.3 bn) in back taxes. In June 2017, she fined Google €2.4 bn (US$2.8 bn) for manipulating search results in favor of its own services. Other antitrust cases are open against Google. Facebook, Amazon, Russian natural gas producer Gazprom, Italian carmaker Fiat and others are also on her radar screen.

Born in Denmark, Vestager held various ministerial posts in her country's government before being appointed to the European Commission in 2014. Her politics are liberal in the classic meaning of the term: free speech, free assembly and free trade -- but she argues that it can only happen if markets are free of undue influence and anti-competitive behaviors.
More profile about the speaker
Margrethe Vestager | Speaker | TED.com