English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Alain de Botton: A kinder, gentler philosophy of success

Alain de Botton: Lahkem, leebem edufilosoofia

Filmed:
6,832,796 views

Alain de Botton analüüsib meie arusaama edust ja läbikukkumisest -- ja seab nende hinnangute eeldused küsimärgi alla. Kas edu on alati välja teenitud? Aga läbikukkumine? Ladusalt ja teravmeelselt seletab ta, et peame saama üle snooblusest, et oma tööd tõeliselt nautida.

- Philosopher
Through his witty and literate books -- and his new School of Life -- Alain de Botton helps others find fulfillment in the everyday. Full bio

For me they normallytavaliselt happenjuhtuda, these careerkarjäär criseskriisid,
Minul juhtuvad need karjäärikriisid
00:12
oftensageli, actuallytegelikult, on a SundayPühapäev eveningõhtul,
sageli, tegelikult, pühapäeva õhtuti,
00:15
just as the sunpäike is startingalustades to setseatud,
just siis kui päike loojumas on,
00:17
and the gaplõhe betweenvahel my hopesloodab for myselfise,
ja vahe minu ootuste ja reaalsuse vahel
00:19
and the realityreaalsus of my life, startalusta to divergeerinema so painfullyvalusalt
hakkab nii valusalt lainema,
00:22
that I normallytavaliselt endlõpp up weepingnutt into a pillowpadi.
et tavaliselt ma lõpuks nutan patja.
00:26
I'm mentioningviitavad all this,
Ma räägin sellest,
00:29
I'm mentioningviitavad all this because I think this is not merelylihtsalt a personalisiklik problemprobleem.
sest ma arvan et see pole mitte ainult isiklik probleem.
00:31
You mayvõib think I'm wrongvalesti in this,
Te võite arvate, et ma eksin.
00:34
but I think that we liveelus in an agevanus when our liveselab are regularlyregulaarselt
Aga ma usun, et me elame ajastul, kus meie elusid tabavad
00:36
punctuatedkirjavahemärgid by careerkarjäär criseskriisid,
iga natukese aja tagant karjäärikriisid,
00:38
by momentshetked when what we thought we knewteadis,
hetked kus see, mida me uskusime
00:40
about our liveselab, about our careerskarjäär,
oma elude, karjääride kohta teadvat,
00:42
comestuleb into contactkontakt with a threateningeluohtlik sortsorteerima of realityreaalsus.
puutub kokku ähvardava reaalsusega.
00:44
It's perhapsehk easierlihtsam now than ever before to make a good livingelamine.
Tänapäeval on võibolla lihtsam kui kunagi varem ennast normaalselt ära elatada.
00:48
It's perhapsehk harderraskem than ever before
Võibolla on raskem kui kunagi varem
00:51
to stayjää calmrahulik, to be freetasuta of careerkarjäär anxietyärevus.
olla rahulik, karjäärimuredest vaba.
00:54
I want to look now, if I mayvõib,
Nüüd ma tahaksin uurida, kui tohib,
00:57
at some of the reasonspõhjustel why
neid põhjuseid, miks
00:59
we mightvõib-olla be feelingtunne anxietyärevus about our careerskarjäär.
töö ja karjäär meid närviliseks ajavad.
01:01
Why we mightvõib-olla be victimsohvrid of these careerkarjäär criseskriisid,
Miks me oleme nende karjäärikriiside ohvrid,
01:04
as we're weepingnutt softlytasakesi into our pillowspadjad.
kui me vaikselt oma patjadesse nutame.
01:06
One of the reasonspõhjustel why we mightvõib-olla be sufferingkannatusi
Üks põhjus, miks me kannatame, on see,
01:10
is that we are surroundedümbritsetud by snobssnobs.
et meid ümbritsevad snoobid.
01:13
In a way, I've got some badhalb newsuudised,
Mõnes mõttes on mul halbu uudiseid,
01:15
particularlyeriti to anybodykeegi who'skes on come to OxfordOxford from abroadvälismaal.
eriti neile, kes on Oxfordi välismaalt tulnud.
01:18
There is a realreaalne problemprobleem with snobberysnobism.
Snooblus on tõeline probleem.
01:21
Because sometimesmõnikord people from outsideväljaspool the U.K.
Sest mõnikord inimesed väljaspool Inglismaalt arvavad,
01:23
imaginekujutan ette that snobberysnobism is a distinctivelysilmatorkavalt U.K. phenomenonnähtus
et snooblus ongi ainult Inglismaa fenomen,
01:25
fixatedfikseeritud on countryriik housesmajad and titlespealkirjad.
klammerdudes maamajade ja tiitlide külge.
01:27
The badhalb newsuudised is that's not truetõsi.
Halb uudis on see, et see ei vasta tõele.
01:30
SnobberySnobism is a globalglobaalne phenomenonnähtus.
Snooblus on ülemaailmne nähtus.
01:32
We are a globalglobaalne organizationorganisatsioon. This is a globalglobaalne phenomenonnähtus.
Me oleme ülemaailmne organisatsioon. See on ülemaailmne nähtus.
01:34
It existseksisteerib. What is a snobsnoob?
See on olemas. Mis on snoob?
01:36
A snobsnoob is anybodykeegi who takes a smallväike partosaliselt of you
Snoob on keegi, kes võtab pisikese osa sinust,
01:38
and useskasutab that to come to a completetäielik visionnägemine of who you are.
ja konstrueerib sellest terve nägemuse, mis inimene sa oled.
01:41
That is snobberysnobism.
See ongi snooblus.
01:44
The dominantdomineeriv kindlaadi of snobberysnobism
Ja põhiline snoobluse liik
01:46
that existseksisteerib nowadaystänapäeval is jobtöökoht snobberysnobism.
tänapäeval on töösnooblus.
01:48
You encounterkohtumine it withinjooksul minutesminutit at a partypidu,
Peol näed sa seda kohe mõne minuti jooksul,
01:50
when you get askedküsisin that famouskuulus iconicikooniks questionküsimus
kui sulle esitatakse see kuulus ikooniline varase
01:52
of the earlyvara 21stst centurysajandil, "What do you do?"
21. sajandi küsimus: "Millega sa tegeled?"
01:55
And accordingvastavalt to how you answervastus that questionküsimus,
Ja sõltuvalt sellest, mida sa vastad,
01:58
people are eitherkas incrediblyuskumatult delightedrõõmus to see you,
on inimestel kas äärmiselt hea meel sinuga tutvuda,
02:00
or look at theiroma watch and make theiroma excusesvabandused.
või vaatavad nad kella ja eemalduvad vabandades.
02:02
(LaughterNaer)
(Naer)
02:04
Now, the oppositevastupidi of a snobsnoob is your motherema.
Aga snoobi vastand on su ema.
02:05
(LaughterNaer)
(Naer)
02:08
Not necessarilytingimata your motherema, or indeedtõepoolest minemine,
Mitte tingimata sinu ema, või ka minu.
02:10
but, as it were, the idealideaalne motherema,
Aga noh, ideaalne ema.
02:13
somebodykeegi who doesn't carehooli about your achievementssaavutused.
Keegi, kes su saavutustest ei hooli.
02:15
But unfortunatelykahjuks, mostkõige rohkem people are not our mothersemad.
Aga kahjuks enamik inimesi ei ole meie emad.
02:17
MostEnamik people make a strictrange correlationkorrelatsioon betweenvahel how much time,
Enamus inimesi otsustab, kui palju aega,
02:19
and if you like, love -- not romanticromantiline love,
ja võiks öelda armastust, mitte romantilist armastust,
02:22
thoughkuigi that mayvõib be something --
kuigi võibolla ka seda,
02:24
but love in generalüldine, respectaustama,
aga üldiselt armastust, austust,
02:26
they are willingsoovin to accordnõus us, that will be strictlyrangelt definedmääratletud
nad meile pakuvad, lähtuvalt
02:28
by our positionpositsioon in the socialsotsiaalne hierarchyhierarhia.
meie positsioonist sotsiaalses hierarhias.
02:31
And that's a lot of the reasonpõhjus why we carehooli so much about our careerskarjäär
Ja see on peamine põhjus, miks me oma karjääre nii tähtsaks peame.
02:33
and indeedtõepoolest startalusta caringhooliv so much about materialmaterjali goodskaupu.
Ja tegelikult, miks me hoolime materiaalsetest asjadest nii palju.
02:36
You know, we're oftensageli told that we liveelus in very materialisticmaterialistlik timeskorda,
Sageli öeldakse, et me elame materiaalsel ajajärgul,
02:40
that we're all greedyahne people.
et me oleme kõik ahned.
02:43
I don't think we are particularlyeriti materialisticmaterialistlik.
Ma ei arva, et me oleme eriti materiaalsed.
02:45
I think we liveelus in a societyühiskond
Ma arvan, et me elame ühiskonnas,
02:47
whichmis has simplylihtsalt peggedseotud euroga certainteatud emotionalemotsionaalne rewardssoodustused
mis on lihtsalt sidunud teatud emotsionaalsed preemiad
02:49
to the acquisitionomandamine of materialmaterjali goodskaupu.
materiaalsete asjade omamise külge.
02:51
It's not the materialmaterjali goodskaupu we want. It's the rewardssoodustused we want.
Me ei taha neid materiaalseid asju, vaid neid preemiaid.
02:54
And that's a newuus way of looking at luxuryluksus goodskaupu.
Ja see on uus viis mõista luksuskaupu.
02:57
The nextjärgmine time you see somebodykeegi drivingsõites a FerrariFerrari
Järgmine kord, kui te näete kedagi Ferrari roolis,
02:59
don't think, "This is somebodykeegi who is greedyahne."
ärge mõelge: "See on üks ahne inimene."
03:01
Think, "This is somebodykeegi who is incrediblyuskumatult vulnerablehaavatav and in need of love."
Mõelge: "See on üks äärmiselt haavatav ning armastust vajav inimene."
03:03
In other wordssõnad -- (LaughterNaer)
Teisisõnu -- (Naer)
03:06
feel sympathykaastunnet, ratherpigem than contemptpõlgus.
tunne haletsust, mitte põlgust.
03:11
There are other reasonspõhjustel --
On ka teisi põhjuseid --
03:13
(LaughterNaer)
(Naer)
03:15
there are other reasonspõhjustel why it's perhapsehk harderraskem now
On teisi põhjuseid, miks on võibolla praegu raskem
03:16
to feel calmrahulik than ever before.
olla rahulik kui varem.
03:18
One of these, and it's paradoxicalparadoksaalne because it's linkedseotud to something that's ratherpigem nicekena,
Üks, ja see on paradoks kuna see on seotud millegi üsna toredaga,
03:20
is the hopelootust we all have for our careerskarjäär.
on meie ootused oma karjäärile.
03:23
Never before have expectationsootused been so highkõrge
Mitte kunagi varem pole ootused olnud nii kõrged,
03:26
about what humaninimene beingsolendid can achievesaavutama with theiroma lifespaneluaeg.
mida inimolendid oma elu jooksul saavutada suudavad.
03:28
We're told, from manypalju sourcesallikad, that anyonekeegi can achievesaavutama anything.
Meile öeldakse, mitmest allikast, et igaüks võib saavutada ükskõik mida.
03:31
We'veMe oleme donelõpetatud away with the casteseisuse systemsüsteem.
Me oleme kastisüsteemi kaotanud.
03:34
We are now in a systemsüsteem where anyonekeegi can risetõuseb
Meil on nüüd süsteem, kus igaüks võib tõusta
03:36
to any positionpositsioon they please.
nii kõrgele positsioonile kui tahab.
03:38
And it's a beautifulilus ideaidee.
Ja see on kaunis idee.
03:40
AlongMööda with that is a kindlaadi of spiritvaim of equalityvõrdsus. We're all basicallypõhimõtteliselt equalvõrdsed.
Selle kõrval on võrdsust pooldav meelsus. Me kõik oleme üldiselt võrdsed.
03:42
There are no strictlyrangelt definedmääratletud
Igasugused piiritletud
03:46
kindlaadi of hierarchieshierarhiad.
hierarhiad puuduvad.
03:48
There is one really bigsuur problemprobleem with this,
Sellega on üks suur probleem
03:50
and that problemprobleem is envykadedus.
Ja see probleem on kadedus.
03:52
EnvyKadedus, it's a realreaalne tabooTabu to mentionmainima envykadedus,
Kadeduse mainimine on tabu,
03:54
but if there is one dominantdomineeriv emotionemotsioon in modernkaasaegne societyühiskond, that is envykadedus.
aga kui kaasaegses ühiskonnas on üks domineeriv tunne, siis on see kadedus.
03:57
And it's linkedseotud to the spiritvaim of equalityvõrdsus. Let me explainseletama.
ja see on seotud võrdsusega. Las ma seletan.
04:00
I think it would be very unusualebatavaline for anyonekeegi here, or anyonekeegi watchingvaadates,
Ma ei usu, et keegi siin, või keegi vaatajatest,
04:04
to be enviouskade of the QueenKuninganna of EnglandInglismaa.
kadestab Inglise kuningannat.
04:07
Even thoughkuigi she is much richerrikkam than any of you are.
Kuigi ta on palju rikkam kui keegi teist.
04:09
And she's got a very largesuur housemaja.
Ja tal on väga suur maja.
04:12
The reasonpõhjus why we don't envykadedus her is because she's too weirdimelik.
Põhjus, miks me teda ei kadesta, on see, et ta on liiga imelik.
04:15
She's simplylihtsalt too strangekummaline.
Ta on lihtsalt liiga kummaline.
04:19
We can't relateseotud to her. She speaksräägib in a funnynaljakas way.
Me ei seosta ennast temaga. Ta räägib naljakalt.
04:21
She comestuleb from an oddkummaline placekoht.
Ta on imelikku päritolu.
04:23
So we can't relateseotud to her. And when you can't relateseotud to somebodykeegi, you don't envykadedus them.
Nii et me ei samasta ennast temaga. Ja kui sa ennast kellegagi ei samasta, siis sa ei kadesta teda.
04:25
The closerlähemale two people are, in agevanus, in backgroundtaustal,
Mida lähemal kaks inimest teineteisele on, vanuselt, taustalt,
04:29
in the processprotsessi of identificationidentifitseerimine, the more there is a dangeroht of envykadedus --
identiteedilt, seda suurem on kadeduse oht.
04:32
whichmis is incidentallymuide why nonepole ühtegi of you should ever go to a schoolkooli reunionkokkutulek --
Nii et muideks ärge keegi kunagi kooli kokkutulekule minge.
04:35
because there is no strongertugevam referenceviide pointpunkt
Sest pole olemas tugevamat võrdlusobjekti,
04:38
than people one was at schoolkooli with.
kui inimesed, kellega sa koos koolis käisid.
04:41
But the problemprobleem, generallyüldiselt, of modernkaasaegne societyühiskond, is that it turnspöördub the wholeterve worldmaailm
Aga kaasaegse ühiskonna häda on üldiselt see, et tervest maailmast saab
04:43
into a schoolkooli. EverybodyKõik is wearingseljas jeansteksad, everybodykõik is the samesama.
kool. Kõik kannavad teksaseid, kõik on ühesugused.
04:46
And yetveel, they're not.
Aga ometi, nad ei ole.
04:48
So there is a spiritvaim of equalityvõrdsus, combinedkombineeritud with deepsügav inequalitiesebavõrdsus.
Nii et on võrdsuse tunne, aga koos sügava ebavõrdsusega.
04:50
WhichMis makesteeb for a very -- can make for a very stressfulstressirohke situationolukord.
Mis loob -- võib luua väga stressirohke olukorra.
04:53
It's probablytõenäoliselt as unlikelyebatõenäoline that you would nowadaystänapäeval
Tänapäeval on ilmselt sama ebatõenäoline, et
04:56
becomesaada as richrikas and famouskuulus as BillBill GatesVäravad,
sa saad sama rikkaks ja kuulsaks nagu Bill Gates,
04:58
as it was unlikelyebatõenäoline in the 17thth centurysajandil
kui oli ebatõenäoline 17. sajandil,
05:00
that you would accedeühineb to the ranksauastmed of the FrenchPrantsuse aristocracyaristokraatia.
et sa pääsed Prantsuse aristokraatide sekka.
05:02
But the pointpunkt is, it doesn't feel that way.
Aga iva on selles, et see ei tundu nii.
05:05
It's madetehtud to feel, by magazinesajakirjad and other mediameedias outletsturustusvõimaluste,
Ajakirjad ja muu meedia tekitavad tunde,
05:07
that if you've got energyenergia, a fewvähe brightsärav ideasideid about technologytehnoloogia,
et kui sul on energiat, mõned head tehnoloogilised ideed,
05:10
a garagegaraaž, you too could startalusta a majorsuur thing.
garaazh, siis võid sina ka asutada suure firma.
05:13
(LaughterNaer)
(Naer)
05:17
And the consequencestagajärjed of this problemprobleem make themselvesise felttundsin in bookshopsraamatukauplustes.
Ja selle tagajärgi on tunda raamatupoodides.
05:18
When you go to a largesuur bookshopraamatupood and look at the self-helpeneseabi sectionssektsioonid,
Kui minna suurde raamatupoodi ja vaadata eneseabi riiuleid,
05:21
as I sometimesmõnikord do,
mida ma vahel teen,
05:24
if you analyzeanalüüsida self-helpeneseabi booksraamatud that are producedtoodetud
kui sa uurid neid eneseabi raamatuid, mida tänapäeval
05:26
in the worldmaailm todaytäna, there are basicallypõhimõtteliselt two kindsliiki.
toodetakse, siis on neid peamiselt kahte sorti.
05:28
The first kindlaadi tellsütleb you, "You can do it! You can make it! Anything is possiblevõimalik!"
Esimene neist ütleb: "Sa suudad! Kõik on võimalik!"
05:30
And the other kindlaadi tellsütleb you how to copetoime tulla
Ja teine sort räägib sulle, kuidas toime tulla
05:33
with what we politelyviisakalt call "lowmadal self-esteemenesehinnang,"
nii-nimetatud "madala enesehinnanguga"
05:36
or impolitelyimpolitely call "feelingtunne very badhalb about yourselfise."
ehk kui sa haletsed ennast.
05:39
There is a realreaalne correlationshipcorrelationship,
On selge seos,
05:41
a realreaalne correlationkorrelatsioon betweenvahel a societyühiskond that tellsütleb people that they can do anything
et kui ühiskond ütleb inimestele et nad suudavad kõike teha,
05:43
and the existenceolemasolu of lowmadal self-esteemenesehinnang.
siis esineb madalat enesehinnangut rohkem.
05:47
So that's anotherteine way in whichmis something that is quiteüsna positivepositiivne
Nii et see on jällegi näide, kuidas ühel heal asjal
05:49
can have a nastyvastik kickbacktagasilöök.
võib olla vastik varjukülg.
05:51
There is anotherteine reasonpõhjus why we mightvõib-olla be feelingtunne more anxiousmurelik,
On veel üks põhjus, miks me täna närveldame oma karjääride,
05:53
about our careerskarjäär, about our statusstaatus in the worldmaailm todaytäna, than ever before.
oma staatuse pärast rohkem kui kunagi varem.
05:56
And it is, again, linkedseotud to something nicekena,
Ja see on jällegi seotud millegi kenaga.
06:00
and that nicekena thing is calledkutsutud meritocracymeritocracy.
Ja selle kena asja nimi on meritokraatia.
06:02
EverybodyKõik, all politicianspoliitikud on Left and Right,
Kõik inimesed ja parem- ja vasakpoolsed poliitikud
06:05
agreenõustun that meritocracymeritocracy is a great thing,
on ühel meelel, et meritokraatia on suurepärane asi,
06:07
and we should all be tryingproovin to make our societiesühiskonnad really, really meritocraticsektantluse suhtes.
ja me kõik peaksime püüdma muuta oma ühiskonnad väga väga meritokraatlikuks.
06:09
In other wordssõnad, what is a meritocraticsektantluse suhtes societyühiskond?
Teisisõnu, mis on meritokraatlik ühiskond?
06:13
A meritocraticsektantluse suhtes societyühiskond is one in whichmis
Meritokraatlikus ühiskonnas,
06:17
if you've got talenttalent and energyenergia and skilloskus,
kui sul on annet ja energiat ja oskust,
06:19
you will get to the topüleval. Nothing should holdpidage kinni you back.
siis jõuad sa tippu. Miski ei tohiks sind tagasi hoida.
06:21
It's a beautifulilus ideaidee. The problemprobleem is
See on kaunis idee. Probleem on see,
06:23
if you really believe in a societyühiskond
et kui sa usud ühiskonda,
06:26
where those who meritMerit to get to the topüleval, get to the topüleval,
kus need, kes väärivad tippu jõudmist, jõuavad tippu,
06:28
you'llsa saad alsoka, by implicationkaudselt, and in a farkaugel more nastyvastik way,
siis samuti, vaikimisi ja palju vastikumalt,
06:31
believe in a societyühiskond where those who deserveväärima to get to the bottompõhja
usud sa ühiskonda, kus need kes väärivad põhjakihti,
06:34
alsoka get to the bottompõhja and stayjää there.
jõuavadki põhja ning jäävad sinna.
06:37
In other wordssõnad, your positionpositsioon in life comestuleb to seemtundub not accidentaljuhusliku,
Teisisõnu, su elustaatus ei tundu mitte juhuslik,
06:40
but meritedEuroopa and deservedteeninud.
vaid sa vääridki seda.
06:43
And that makesteeb failureebaõnnestumine seemtundub much more crushingpurustamine.
Ja tulemusena tunduvad läbikukkumised palju valusamad.
06:45
You know, in the MiddleKeskel AgesVanuses, in EnglandInglismaa,
Keskaegsel Inglismaal,
06:48
when you metkohtusime a very poorvaene personinimene,
kui sa kohtasid väga vaest inimest,
06:50
that personinimene would be describedkirjeldatud as an "unfortunatekahetsusväärne" --
siis seda inimest kirjeldati kui "õnnetut".
06:52
literallysõna otseses mõttes, somebodykeegi who had not been blessedõnnis by fortuneõnne, an unfortunatekahetsusväärne.
Sõna-sõnalt, keegi kellel polnud õnne, õnnetu.
06:55
NowadaysTänapäeval, particularlyeriti in the UnitedAmeerika StatesRiikide,
Tänapäeval, eriti USA-s,
06:59
if you meetkohtuma someonekeegi at the bottompõhja of societyühiskond,
kui sa kohtad kedagi ühiskonna põhjakihist,
07:01
they mayvõib unkindlyebasoosiv be describedkirjeldatud as a "loserkaotaja."
siis tema kohta öeldakse, julmalt, "luuser" -- kaotaja.
07:03
There is a realreaalne differencevahe betweenvahel an unfortunatekahetsusväärne and a loserkaotaja,
Õnnetu ja kaotaja vahel on oluline erinevus.
07:06
and that showsnäitab 400 yearsaastaid of evolutionevolutsioon in societyühiskond
Ja see näitab, kuidas on 400 aastaga muutunud nii ühiskond
07:09
and our beliefveendumus in who is responsiblevastutav for our liveselab.
kui ka meie arusaam, kes meie elude eest vastutab.
07:12
It's no longerkauem the godsjumalad, it's us. We're in the drivingsõites seatiste.
Mitte enam jumalad, vaid meie. Juhiistmel oleme meie.
07:15
That's exhilaratingvirgutav if you're doing well,
See on fantastiline, kui sul läheb hästi,
07:18
and very crushingpurustamine if you're not.
ja väga rusuv, kui sul läheb halvasti.
07:20
It leadsjuhib, in the worsthalvim casesjuhtudel, in the analysisanalüüsimine of a sociologistsotsioloog
Halvimatel juhtudel viib see enesetappude sagenemiseni, nagu
07:22
like EmilEmil DurkheimDurkheim, it leadsjuhib to increasedsuurenenud rateshinnad of suicideenesetapp.
leidis sotsioloog Emil Durkheim.
07:25
There are more suicidesEnesetapud in developedarenenud individualisticindividualistlik countriesriikides
Arenenud individualistlikes riikides on rohkem enesetappe
07:29
than in any other partosaliselt of the worldmaailm.
kui kusagil mujal maailmas.
07:32
And some of the reasonpõhjus for that is that people take what happensjuhtub
Ja osa põhjusest on see, et inimesed võtavad kõike, mis nendega juhtub,
07:34
to them extremelyäärmiselt personallyisiklikult.
äärmiselt isiklikult.
07:36
They ownoma theiroma successedu. But they alsoka ownoma theiroma failureebaõnnestumine.
Nende edu on nende oma. Aga läbikukkumised samuti.
07:38
Is there any reliefkergendamine from some of these pressuresrõhk
Kas nende survete alt, mida ma olen kirjeldanud,
07:42
that I've just been outliningliigendamine?
on üldse pääsu?
07:44
I think there is. I just want to turnpööra to a fewvähe of them.
Ma arvan et on, ja mainin nüüd mõnda.
07:46
Let's take meritocracymeritocracy.
Võtame meritokraatia.
07:48
This ideaidee that everybodykõik deservesväärib to get where they get to,
See idee, et kõik on seda väärt, kuhu nad elus jõuavad.
07:50
I think it's a crazyhull ideaidee, completelytäielikult crazyhull.
Ma arvan et see on hull idee, täiesti hullumeelne.
07:53
I will supporttoetus any politicianpoliitik of Left and Right,
Ma toetan iga vasak- või parempoolset poliitikut,
07:56
with any halfwaypooleldi decentkorralik meritocraticsektantluse suhtes ideaidee.
kellel oleks poolenistigi mõistlik meritokraatlik idee.
07:58
I am a meritocratmeritocrat in that sensemeel.
Ma olen meritokraat ja kõik.
08:00
But I think it's insanehullumeelsus to believe that we will ever
Aga minu arvates on ebamõistlik loota, et me kunagigi
08:02
make a societyühiskond that is genuinelytõesti meritocraticsektantluse suhtes. It's an impossiblevõimatu dreamunistus.
loome ühiskonna, mis oleks täiesti meritokraatlik. See on võimatu unelm.
08:04
The ideaidee that we will make a societyühiskond
Idee, et me loome ühiskonna
08:08
where literallysõna otseses mõttes everybodykõik is gradedsorteeritud,
kus absoluutselt igaüks on täpselt hinnatud,
08:10
the good at the topüleval, and the badhalb at the bottompõhja,
head tipus, kehvad põhjas,
08:12
and it's exactlytäpselt donelõpetatud as it should be, is impossiblevõimatu.
ja seda tehakse täpselt õigesti, on võimatu.
08:14
There are simplylihtsalt too manypalju randomjuhuslikult factorstegurid:
Suvalisi tegureid on lihtsalt liiga palju.
08:16
accidentsõnnetused, accidentsõnnetused of birthsündi,
Juhused, sünnijuhused,
08:18
accidentsõnnetused of things droppingkukutades on people'sinimesed headspead, illnesseshaigused, etcjne.
õnnetused kus mingi asi kukub inimesele pähe, haigused, jne.
08:20
We will never get to gradepalgaastmele them,
Me ei suuda neid kunagi hinnata.
08:23
never get to gradepalgaastmele people as they should.
Kunagi hinnata inimesi just nii nagu peab.
08:25
I'm drawntõmmatud to a lovelyarmas quotetsiteerida by StSt. AugustineAugustine in "The CityCity of God,"
Mulle meeldib üks Püha Augustini tsitaat "Jumala linnast",
08:27
where he saysütleb, "It's a sinSin to judgekohtunik any man by his postpostitus."
kus ta ütleb, "Mehe üle tema ameti järgi kohut mõista on patt."
08:30
In modernkaasaegne EnglishInglise that would mean
Kaasaegses keeles tähendaks see,
08:34
it's a sinSin to come to any viewvaade of who you should talk to
on patt otsustada, kellega vestelda,
08:36
dependentsõltuv on theiroma businessäri cardkaart.
lähtuvalt inimeste visiitkaartidest.
08:38
It's not the postpostitus that should countloota.
Amet ei tohiks lugeda.
08:40
AccordingVastavalt to StSt. AugustineAugustine,
Ja Püha Augustini sõnul
08:42
it's only God who can really put everybodykõik in theiroma placekoht.
suudab ainult jumal kõik inimesed õigesse kohta paigustada.
08:44
And he's going to do that on the Day of JudgmentKohtuotsuse
Ning seda teeb ta Viimasel Kohtupäeval
08:46
with angelsInglid and trumpetstrompetid, and the skiestaevas will openavatud.
inglite ja trompetitega, ja taevas avaneb.
08:48
InsaneHull ideaidee, if you're a secularistilmalikku personinimene, like me.
Hull mõte, kui sa oled ilmalik inimene nagu mina.
08:50
But something very valuableväärtuslik in that ideaidee, neverthelesssiiski.
Aga selles mõttes sisaldub ikkagi midagi väärtuslikku.
08:53
In other wordssõnad, holdpidage kinni your horseshobused when you're comingtulemas to judgekohtunik people.
Teisisõnu, pea hoogu kui sa teistele inimestele hinnangut annad.
08:55
You don't necessarilytingimata know what someone'skeegi on truetõsi valueväärtus is.
Sa ei pruugi teada, mida keegi tõeliselt väärt on.
08:59
That is an unknownteadmata partosaliselt of them.
Seda ei saa kunagi kellegi kohta teada.
09:02
And we shouldn'tei peaks behavekäituma as thoughkuigi it is knownteatud.
Ja me ei tohiks teeselda, nagu me seda teaksime.
09:04
There is anotherteine sourceallikas of solacelohutust and comfortmugavus for all this.
See on lohutav ka ühel teisel põhjusel.
09:07
When we think about failingläbi kukkuma in life, when we think about failureebaõnnestumine,
Kui me mõtleme elus läbi kukkumisele,
09:10
one of the reasonspõhjustel why we fearhirmu failingläbi kukkuma is not just
siis üks põhjus, miks me läbikukkumist kardame, pole mitte ainult
09:13
a losskaotus of incometulu, a losskaotus of statusstaatus.
sissetuleku ja staatuse kaotus.
09:15
What we fearhirmu is the judgmentkohtuotsus and ridiculenaeruvääristamine of othersteised. And it existseksisteerib.
Mida me kardame on teiste kohtumõistmine ja naeruvääristamine. Ja see on olemas.
09:17
You know, the numbernumber one organorel of ridiculenaeruvääristamine
Naeruvääristamise organ number üks
09:21
nowadaystänapäeval, is the newspaperajaleht.
on tänapäeval ajaleht.
09:23
And if you openavatud the newspaperajaleht any day of the weeknädal,
Kui avada ajaleht ükskõik mis päeval,
09:25
it's fulltäis of people who'vekes on messedsõnum up theiroma liveselab.
on see tulvil inimesi, kes oma elud tuksi keerasid.
09:27
They'veNad on sleptmagas with the wrongvalesti personinimene. They'veNad on takenvõetud the wrongvalesti substanceaine.
Nad magasid vale inimesega. Nad manustasid valet ainet.
09:29
They'veNad on passedmöödus the wrongvalesti piecetükk of legislationseadusandlus. WhateverMis iganes it is.
Nad kehtestasid vale seaduse. Mida iganes.
09:32
And then are fitsobib for ridiculenaeruvääristamine.
Ja siis on nad naeruvääristamiseks sobilikud.
09:34
In other wordssõnad, they have failedebaõnnestus. And they are describedkirjeldatud as "loserskaotajad."
Teisisõnu, nad kukkusid läbi ning neid nimetatakse luuseriteks.
09:37
Now is there any alternativealternatiivne to this?
Kas sellele on alternatiivi?
09:40
I think the WesternWestern traditiontraditsioon showsnäitab us one gloriouskuulsusrikas alternativealternatiivne,
Ma arvan, et Lääne traditsioon pakub meile ühte hiilgavat alternatiivi.
09:42
and that is tragedytragöödia.
Selleks on tragöödia.
09:44
TragicTraagiline artart, as it developedarenenud in the theatersteatrid of ancientiidne GreeceKreeka,
Traagiline kunst, mis arenes Vana-Kreeka teatrites
09:47
in the fifthviies centurysajandil B.C., was essentiallysisuliselt an artart formvormis
5. sajandil e.Kr., oli põhimõtteliselt kunstivorm
09:50
devotedpühendatud to tracingjälgimine how people failei suuda,
pühendatud sellele, et näidata kuidas inimesed läbi kukuvad.
09:52
and alsoka accordingvastavalt them a leveltasemel of sympathykaastunnet,
Ja samuti pakkuda neile mingil määral kaastunnet,
09:55
whichmis ordinarytavaline life would not necessarilytingimata accordnõus them.
mida tavaelu neile võibolla ei pakkunud.
09:59
I remembermäleta a fewvähe yearsaastaid agotagasi, I was thinkingmõtlesin about all this,
Ma mäletan, kuidas ma paar aastat tagasi sellele mõtlesin,
10:03
and I wentläksin to see "The SundayPühapäev SportSport,"
ja külastasin "Pühapäevaspordi" toimetust, mis on
10:04
a tabloidsensatsioon newspaperajaleht that I don't recommendsoovitame you to startalusta readinglugemine
kollane ajaleht mida ma kellelegi ei soovita,
10:06
if you're not familiartuttav with it alreadyjuba.
kui te sellest juba kuulnud pole.
10:09
I wentläksin to talk to them
Ma läksin nendega rääkima
10:11
about certainteatud of the great tragediestragöödiaid of WesternWestern artart.
Lääne kunsti suurtest tragöödiatest
10:13
I wanted to see how they would seizehaarata the baretühi bonesluud
ja tahtsin näha, kuidas nad mõnede lugude kondikavast
10:16
of certainteatud storieslugusid if they cametuli in as a newsuudised itemkirje
kinni haarasid, kui neid uudistena serveeriti
10:18
at the newsuudised desklaud on a SaturdayLaupäev afternoonpärastlõunal.
uudisteosakonnas laupäeva pärastlõunal.
10:21
So I told them about OthelloOthello. They had not heardkuulnud of it but were fascinatedlummatud by it.
Ma rääkisin neile Othellost. Nad polnud sellest kuulnud, aga olid vapustatud.
10:24
(LaughterNaer)
(Naer)
10:26
And I askedküsisin them to writekirjuta the headlinepealkiri for the storylugu of OthelloOthello.
Ja ma palusin neil kirjutada Othello loole pealkiri.
10:27
They cametuli up with "Love-CrazedArmastus-hullunud ImmigrantSisserändajate KillsTapab Senator'sSenaator DaughterTütar"
Nad pakkusid "Armuhull immigrant tapab senaatori tütre"
10:30
splashedlangeda acrossüle the headlinepealkiri.
pritsitud esielehele.
10:33
I gaveandis them the plotlineplotline of MadameMadame BovaryBovary.
Ma esitasin neile Madame Bovary süzhee.
10:35
Again, a bookraamat they were enchantednõiutud to discoveravastage.
Jällegi, raamat millest nad võlutult esimest korda kuulsid.
10:37
And they wrotekirjutas "ShopaholicPihtimused AdulteressAbielurikkuja SwallowsPääsukesed ArsenicArseeni After CreditKrediidi FraudPettuste."
Ja nad kirjutasid "Shopahoolikust abielurikkuja neelab pärast laenupettust arseeni".
10:39
(LaughterNaer)
(Naer)
10:44
And then my favoritelemmik.
Ning mu lemmik.
10:45
They really do have a kindlaadi of geniusgeenius all of theiroma ownoma, these guys.
Need tüübid on tõesti omamoodi geeniused.
10:47
My favoritelemmik is Sophocles'Sophoklesel' OedipusOidipus the KingKuningas:
Mu lemmik on Sophoklese "Kuningas Oidipus".
10:49
"SexSeks With MumEma Was BlindingPimestav"
"Seks emaga oli pimestav"
10:51
(LaughterNaer)
(Naer)
10:54
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
10:57
In a way, if you like, at one endlõpp of the spectrumspekter of sympathykaastunnet,
Mõnes mõttes, kaastundespektri ühes otsas on
10:59
you've got the tabloidsensatsioon newspaperajaleht.
kollane ajakirjandus.
11:02
At the other endlõpp of the spectrumspekter you've got tragedytragöödia and tragictraagiline artart,
Ja spektri teises otsas on tragöödia ja traagiline kunst.
11:04
and I supposeoleta I'm arguingväites that we should learnõppida a little bitnatuke
Ja ma üritan vist väita, et me peaksime õppust võtma,
11:07
about what's happeningjuhtub in tragictraagiline artart.
sellest mis toimub traagilises kunstis.
11:09
It would be insanehullumeelsus to call HamletHamlet a loserkaotaja.
Kutsuda Hamletit luuseriks oleks hull.
11:11
He is not a loserkaotaja, thoughkuigi he has lostkadunud.
Ta ei ole kaotaja, kuigi ta on kaotanud.
11:14
And I think that is the messagesõnum of tragedytragöödia to us,
Ja see on tragöödia sõnum meile kõigile,
11:17
and why it's so very, very importantoluline, I think.
ja miks see on minu arvates nii tähtis.
11:19
The other thing about modernkaasaegne societyühiskond
Teine asi kaasaegses ühiskonnas,
11:22
and why it causespõhjused this anxietyärevus
ja miks see närvilisust tekitab,
11:24
is that we have nothing at its centerkesklinnas that is non-humanmitte-inimene.
on see, et ühiskonna keskmes pole midagi ebainimlikku.
11:26
We are the first societyühiskond to be livingelamine in a worldmaailm
Me oleme esimene ühiskond,
11:29
where we don't worshipjumalateenistus anything other than ourselvesiseennast.
kes ei jumalda midagi peale iseendi.
11:31
We think very highlyväga of ourselvesiseennast, and so we should.
Me arvame endast väga hästi. Ja õigustatult.
11:34
We'veMe oleme put people on the moonkuu. We'veMe oleme donelõpetatud all sortssorte of extraordinaryerakordne things.
Me saatsime inimesed Kuule. Me oleme teinud igasuguseid vägevaid asju.
11:36
And so we tendkipuvad to worshipjumalateenistus ourselvesiseennast.
Ja nii me kipume endid jumaldama.
11:39
Our heroeskangelased are humaninimene heroeskangelased.
Meie kangelased on inimkangelased.
11:41
That's a very newuus situationolukord.
See on väga uus olukord.
11:43
MostEnamik other societiesühiskonnad have had, right at theiroma centerkesklinnas,
Enamikul ühiskondadel oli keskmes
11:45
the worshipjumalateenistus of something transcendenttranstsendentne: a god,
mingi üleva olendi jumaldamine. Jumal,
11:47
a spiritvaim, a naturalloomulik forcejõudu, the universeuniversum,
vaim, loodusjõud, universum.
11:49
whatevermida iganes it is, something elsemuidu that is beingolemine worshipedkummardas.
Mis iganes see ka pole, jumaldati midagi muud.
11:51
We'veMe oleme slightlyveidi lostkadunud the habitharjumus of doing that,
Me oleme selle harjumuse kaotanud.
11:54
whichmis is, I think, why we're particularlyeriti drawntõmmatud to natureloodus.
Mis on põhjus, miks loodus meid eriti meelitab.
11:56
Not for the sakesake of our healthtervis, thoughkuigi it's oftensageli presentedesitatud that way,
Mitte tervise huvides, kuigi seda sageli nii esitletakse.
11:58
but because it's an escapepõgeneda from the humaninimene anthillfirma Anthill.
Vaid sest see on väljapääs inimeste sipelgapesast.
12:01
It's an escapepõgeneda from our ownoma competitionkonkurentsi,
Väljapääs meie oma konkurentsist
12:05
and our ownoma dramasdraama.
ja draamadest.
12:07
And that's why we enjoynaudi looking at glaciersliustikud and oceansookeanid,
Sellepärast meile meeldibki vaadata liustikke ja ookeane,
12:09
and contemplatingkaalub the EarthMaa from outsideväljaspool its perimeterspiirid, etcjne.
ja mõtiskleda selle üle, mis on väljaspool Maad, jne.
12:11
We like to feel in contactkontakt with something that is non-humanmitte-inimene,
Me tahaksime tunda kontakte millegi mitte-inimlikuga.
12:15
and that is so deeplysügavalt importantoluline to us.
Ja see on meile sügavalt oluline.
12:19
What I think I've been talkingräägime about really is successedu and failureebaõnnestumine.
Ma rääkisin edust ja läbikukkumisest.
12:23
And one of the interestinghuvitav things about successedu
Ja on huvitav, et me arvame et teame,
12:26
is that we think we know what it meanstähendab.
mida "edu" tähendab.
12:29
If I said to you that there is somebodykeegi behindtaga the screenekraan
Kui ma ütleksin, et sirmi taga seidab üks väga edukas inimene,
12:31
who is very very successfuledukas, certainteatud ideasideid would immediatelykohe come to mindmeeles.
siis tuleksid kohe teatud ettekujutused pähe.
12:33
You would think that personinimene mightvõib-olla have madetehtud a lot of moneyraha,
Te arvaksite, et ta on teinud palju raha,
12:36
achievedsaavutatud renowntuntust in some fieldvaldkonnas.
saavutanud mingil alal kuulsuse.
12:38
My ownoma theoryteooria of successedu -- and I'm somebodykeegi
Minu oma eduteooria, ja ma olen edust
12:41
who is very interestedhuvitatud in successedu. I really want to be successfuledukas.
väga huvitatud. Ma tõesti tahan edukas olla.
12:43
I'm always thinkingmõtlesin, "How could I be more successfuledukas?"
Ma mõtlen alati: "Kuidas ma saaksin edukam olla?"
12:46
But as I get oldervanem, I'm alsoka very nuancednüansirikas
Aga vanemaks saades olen ma täpsem,
12:48
about what that wordsõna "successedu" mightvõib-olla mean.
mida sõna "edu" tähendada võib.
12:50
Here'sSiin on an insightülevaade that I've had about successedu.
Siin on üks minu tõdemusi edu kohta.
12:52
You can't be successfuledukas at everything.
Sa ei saa olla kõiges edukas.
12:54
We hearkuule a lot of talk about work-lifetöö-ja eraelu balancetasakaal.
Palju räägitakse töö ja eraelu tasakaalust.
12:57
NonsenseJama. You can't have it all. You can't.
Lora. Kõike ei saa. Sa ei saa.
12:59
So any visionnägemine of successedu
Nii et iga edunägemus
13:02
has to admittunnistama what it's losingkaotada out on,
peab tunnistama, millest ta ilma jääb,
13:04
where the elementelement of losskaotus is.
mida ta kaotab.
13:06
I think any wisetark life will acceptaktsepteerima,
Ja iga arukas elu peab leppima,
13:08
as I say, that there is going to be an elementelement where we are not succeedingedukas.
nagu ma ütlen, et alati on mingi element, kus me pole edukad.
13:11
Thing about a successfuledukas life
Ja eduka elu iva on see, et
13:14
is, a lot of the time, our ideasideid
sageli, meie arusaam
13:16
of what it would mean to liveelus successfullyedukalt are not our ownoma.
eduka elu tähendusest pole meie enda oma.
13:18
They are suckedimetud in from other people:
See arusaam on teistelt imetud.
13:21
chieflypeamiselt, if you're a man, your fatherisa,
Põhiliselt, mehe puhul, isalt.
13:23
and if you're a womannaine, your motherema.
Ja naise puhul, emalt.
13:25
PsychoanalysisPsühhoanalüüs has been drummingtrummimine home this messagesõnum for about 80 yearsaastaid.
Psühhoanalüüs on seda sõnumit 80 aastat kuulutanud.
13:27
No one is quiteüsna listeningkuulates hardraske enoughpiisav, but I very much believe that that's truetõsi.
Keegi ei kuula eriti. Aga ma väga usun, et see on tõsi.
13:30
And we alsoka suckime in messagessõnumid
Aga me imeme endasse ka teisi sõnumeid,
13:33
from everything from the televisiontelevisioon, to advertisingreklaami,
telekast, reklaamidest,
13:35
to marketingturundus, etcjne.
turundusest ja nii edasi.
13:37
These are hugelyVäga powerfulvõimas forcesjõud
Need on äärmiselt võimsad jõud.
13:39
that definemääratlema what we want and how we viewvaade ourselvesiseennast.
Need määravad, mida me tahame ja kuidas me ennast näeme.
13:41
When we're told that bankingpangandus is a very respectablesalliv professionelukutse
Kui meile öeldakse, et pangandus on väga auväärne amet,
13:45
a lot of us want to go into bankingpangandus.
siis paljud meist tahavad pankuriks saada.
13:48
When bankingpangandus is no longerkauem so respectablesalliv, we losekaotada interesthuvi in bankingpangandus.
Kui pangandus pole enam nii auväärne, siis kaotame huvi.
13:50
We are highlyväga openavatud to suggestionsoovitus.
Me oleme soovitustele väga avatud.
13:53
So what I want to argueväidavad for is not that we should give up
Nii et ma ei ürita väita, et me peaksime oma arusaamadest
13:56
on our ideasideid of successedu,
edust lahti ütlema.
13:59
but we should make sure that they are our ownoma.
Aga olgem kindlad, et need arusaamad on meie endi omad.
14:01
We should focuskeskenduma in on our ideasideid
Keskendume oma enda ideedele.
14:03
and make sure that we ownoma them,
Et nad on kindlasti meie omad,
14:05
that we are trulytõesti the authorsautorid of our ownoma ambitionsambitsioonid.
et me oleme ise oma ambitsioonide autorid.
14:08
Because it's badhalb enoughpiisav, not gettingsaada what you want,
Sest on niigi halb, kui sa ei saa, mida tahad.
14:10
but it's even worsehalvem to have an ideaidee
Aga on isegi hullem, kui sa arvad,
14:12
of what it is you want and find out at the endlõpp of a journeyteekond,
et tead mida tahad, aga teekonna lõpus avastad,
14:15
that it isn't, in factfakt, what you wanted all alongmööda.
et tegelikult see polegi, mida sa tahtsid.
14:18
So I'm going to endlõpp it there.
Nüüd ma lõpetan.
14:21
But what I really want to stressstressi is
Aga ma tahan rõhutada,
14:23
by all meanstähendab, successedu, yes.
igal juhul, edu, jah.
14:26
But let's acceptaktsepteerima the strangenesskummaline of some of our ideasideid.
Aga leppigem, et mõned meie arusaamad on imelikud.
14:28
Let's probesond away at our notionsmõisted of successedu.
Uurime oma arusaami edust lähemalt.
14:30
Let's make sure our ideasideid of successedu are trulytõesti our ownoma.
Olgem kindlad, et meie arusaamad edust on tõesti meie omad.
14:33
Thank you very much.
Aitäh.
14:37
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
14:39
ChrisChris AndersonAnderson: That was fascinatinghuvitav. How do you reconcileleppima kokku
Chris Anderson: See oli imeline. Kuidas ühitada
14:55
this ideaidee of someonekeegi beingolemine --
idee, et keegi on --
14:57
it beingolemine badhalb to think of someonekeegi as a loserkaotaja
kuna on halb pidada kedagi luuseriks,
15:02
with the ideaidee, that a lot of people like, of seizingarestimise controlkontroll of your life.
ideega mis paljudele meeldib, et oma elu tuleb kontrollida suuta.
15:05
And that a societyühiskond that encouragesjulgustab that
Ja ühiskonnas, mis seda soodustab,
15:09
perhapsehk has to have some winnersvõitjad and loserskaotajad.
võibolla peavadki olema võitjad ja kaotajad.
15:12
AlainAlain dede BottonAlläär: Yes. I think it's merelylihtsalt the randomnessjuhuslikkus
Alain de Botton: Jah. Ma tahtsin rõhutada,
15:15
of the winningvõitnud and losingkaotada processprotsessi that I wanted to stressstressi.
et võitmine ja kaotamine on lihtsalt juhuslikud.
15:18
Because the emphasisrõhk nowadaystänapäeval is so much
Sest tänapäeval rõhutatakse nii väga,
15:20
on the justiceõiglus of everything,
kuidas kõik olevat õiglane.
15:22
and politicianspoliitikud always talk about justiceõiglus.
Ja poliitikud räägivad aina õiglusest.
15:24
Now I am a firmkindel believerusklik in justiceõiglus, I just think that it is impossiblevõimatu.
Ma usun õiglusesse, aga ma lihtsalt arvan, et see on võimatu.
15:26
So we should do everything we can,
Nii et me peaksime tegema kõik,
15:29
we should do everything we can to pursuejätkake it.
kõik, et selle poole püüelda.
15:31
But at the endlõpp of the day we should always remembermäleta
Aga lõpuks peaksime meeles pidama,
15:33
that whoeverkes iganes is facingees us, whatevermida iganes has happenedjuhtus in theiroma liveselab,
et kes iganes meie ees seisab, mis iganes tema elus on juhtunud,
15:35
there will be a strongtugev elementelement of the haphazardjuhuslik.
on olemas suur juhuslik tegur.
15:38
And it's that that I'm tryingproovin to leavelahkuma roomtuba for.
Ning ma tahan selle jaoks ruumi jätta.
15:41
Because otherwisemuidu it can get quiteüsna claustrophobicklaustrofoobiline.
Sest muidu läheb asi klaustrofoobseks.
15:43
CACA: I mean, do you believe that you can combineühendada
Chris Anderson: Kas sa usud, et su
15:45
your kindlaadi of kinderKinder, gentlerpehmem philosophyfilosoofia of work
lahkem, leebem tööfilosoofia saab eduka
15:47
with a successfuledukas economymajandus?
majandusega ühilduda?
15:49
Or do you think that you can't?
Või ei saa?
15:53
But it doesn't matterasi that much that we're puttinglaskmine too much emphasisrõhk on that?
Aga pole oluline, et me seda nii palju rõhutame?
15:55
ABAB: The nightmareõudusunenägu thought
Alain de Botton: Õudne mõte on see,
15:57
is that frighteninghirmutav people is the bestparim way to get work out of them,
et inimeste hirmutamine on parim viis neid tööle saada.
16:00
and that somehowkuidagi the cruelercrueler the environmentkeskkond
Ja et mida julmem keskkond,
16:04
the more people will risetõuseb to the challengeväljakutse.
seda paremini inimesed väljakutsele vastu astuvad.
16:07
You want to think, who would you like as your idealideaalne dadisa?
Mõtle, milline oleks ideaalne isa?
16:09
And your idealideaalne dadisa is somebodykeegi who is toughkarm but gentleõrn.
Ja ideaalne isa on keegi, kes on range aga õrn.
16:13
And it's a very hardraske linerida to make.
Ja see on keeruline piir.
16:16
We need fathersisad, as it were, the exemplaryeeskujulik fatherisa figuresarvud in societyühiskond,
Meil on vaja niiöelda isasid, näidis isafiguure ühiskonnas,
16:18
avoidingvältida the two extremesäärmuslikud,
kes ei oleks kummaski äärmuses.
16:22
whichmis is the authoritarianautoritaarse, disciplinariandisciplinarian, on the one handkäsi,
Nimelt ühest küljest autoritaarne.
16:24
and on the other, the laxlaks, no rulesreeglid optionvõimalus.
Ja teisest küljest vaba, täiesti reegliteta variant.
16:28
CACA: AlainAlain dede BottonAlläär.
Christ Anderson: Alain de Botton.
16:32
ABAB: Thank you very much.
Alain de Botton: Tänan teid väga!
16:34
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
16:36
Translated by Kristina Mois
Reviewed by Kei Andresen

▲Back to top

About the speaker:

Alain de Botton - Philosopher
Through his witty and literate books -- and his new School of Life -- Alain de Botton helps others find fulfillment in the everyday.

Why you should listen

It started in 1997, when Alain de Botton turned away from writing novels and instead wrote a touching extended essay titled How Proust Can Change Your Life, which became an unlikely blockbuster in the "self-help"category. His subsequent books take on some of the fundamental worries of modern life (am I happy? where exactly do I stand?), informed by his deep reading in philosophy and by a novelist's eye for small, perfect moments. His newest book is The Pleasures and Sorrows of Work.

In 2008, de Botton helped start the School of Life in London, a social enterprise determined to make learning and therapy relevant in today's uptight culture. His goal is (through any of his mediums) to help clients learn "how to live wisely and well."

More profile about the speaker
Alain de Botton | Speaker | TED.com