English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Carrie Nugent: Adventures of an asteroid hunter

کری ناجنت: سرگذشت یک شکارچیِ سیارک

Filmed
Views 1,104,600

کری ناجنت عضو گروهی از دانشمندان شکارچی سیارک است که بر روی کشف و طبقه بندی قدیمی ترین همسایگان کیهانی ما کارمی‌کنند. چرا باید سیارک ها رو مطالعه کرد؟ در این سخنرانی کوتاه ولی سرشار از حقایق علمی، ناجنت توضیح می‌دهد که چطور اصابت سیارک‌ها می‌تواند سیاره ی مارا متحول کند و چطور پیدا کردن آن ها در زمان درست حداقل موجب حفظ حیات در زمین می‌شود.

- Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids. Full bio

I am holdingبرگزاری something remarkablyقابل توجه oldقدیمی.
من یک شی بسیار قدیمی را در دستم دارم.
00:13
It is olderمسن تر than any humanانسان artifactغیرواقعی، ساختگی,
این جسم از هر آفریده ی دست بشری قدیمی تره،
00:16
olderمسن تر than life on Earthزمین,
ار زندگی برروی زمین هم قدیمی تره،
00:19
olderمسن تر than the continentsقاره ها
and the oceansاقیانوس ها betweenبین them.
از قاره ها و اقیانوس های بین اون ها هم
قدیمی تره.
00:21
This was formedشکل گرفت
over fourچهار billionبیلیون yearsسالها agoپیش
این بیش از چهار میلیارد سال قبل شکل گرفته
00:25
in the earliestاولین daysروزها of the solarخورشیدی systemسیستم
در اولین روز‌های منظومه شمسی
00:28
while the planetsسیارات were still formingشکل گیری.
وقتی که سیاره ها هنوز
درحال شکل گیری بودند.
00:30
This rustyزنگ زده lumpتوده of nickelنیکل and ironاهن
mayممکن است not appearبه نظر می رسد specialویژه,
این کلوخ زنگ زده از آهن و نیکل ممکنه
خاص به نظر نیاد،
00:33
but when it is cutبرش openباز کن ...
اما وقتی اون باز میشه ...
00:36
you can see that it is differentناهمسان
from earthlyزمینی metalsفلزات.
میتونید ببینید که از فلزهای زمینی
متفاوت است.
00:40
This patternالگو revealsنشان می دهد metallicفلزی crystalsکریستال ها
that can only formفرم out in spaceفضا
این الگو نوعی ازکریستال های فلزی رو آشکار
میکنه که تنها میتونه متعلق به فضا باشه
00:43
where moltenذوب شده metalفلز
can coolسرد extremelyفوق العاده slowlyبه آرامی,
جایی که فلزگداخته میتونه فوق العاده آهسته
سرد بشه،
00:47
a fewتعداد کمی degreesدرجه everyهرکدام millionمیلیون yearsسالها.
چند درجه در هر یک میلیون سال.
00:49
This was onceیک بار partبخشی
of a much largerبزرگتر objectشی,
این مدت ها قبل
تکه ای از یک جسم بسیار عظیم تر بود،
00:52
one of millionsمیلیون ها نفر left over
after the planetsسیارات formedشکل گرفت.
یکی ازمیلیون ها بقایای
شکل گیری سیاره‌ها.
00:55
We call these objectsاشیاء asteroidsسیارک ها.
ما به این اجسام میگیم سیارک.
00:57
Asteroidsسیارک ها are our oldestقدیمی ترین
and mostاکثر numerousچندین cosmicکیهانی neighborsهمسایه ها.
سیارک ها قدیمی ترین و پرتعداد ترین
همسایه کیهانی ما هستند.
01:01
This graphicگرافیک showsنشان می دهد near-Earthنزدیک زمین asteroidsسیارک ها
orbitingدر حال چرخش around the Sunآفتاب,
این تصویر سیارک های نزدیک زمین و
درحال چرخش دور خورشید
01:04
shownنشان داده شده in yellowرنگ زرد,
با رنگ زرد نشون میده،
01:08
and swingingنوسان closeبستن to the Earth'sزمین orbitمدار,
ونزدیکی های مدار زمین رو
01:09
shownنشان داده شده in blueآبی.
بارنگ آبی نشون میده.
01:11
The sizesاندازه ها of the Earthزمین, Sunآفتاب and asteroidsسیارک ها
have been greatlyتا حد زیادی exaggeratedاغراق آمیز است
اندازه زمین، خورشید و سیارک ها
چندین برابرشده
01:12
so you can see them clearlyبه وضوح.
تا شما اون هارو واضح ببیند.
01:15
Teamsتیم ها of scientistsدانشمندان acrossدر سراسر the globeجهان
are searchingجستجوکردن for these objectsاشیاء,
تیم ها ی متعدی از دانشمندان در سراسر جهان
در جستجوی این اجسام هستند،
01:17
discoveringکشف newجدید onesآنهایی که everyهرکدام day,
و هر روز تعداد جدیدی می‌یابند،
01:20
steadilyبه طور پیوسته mappingنقشه برداری near-Earthنزدیک زمین spaceفضا.
پیوسته دراطراف زمین نقشه برداری میشن.
01:22
Much of this work is fundedبودجه by NASAناسا.
بیشتراین کارها از طرف ناسا انجام میشود.
01:25
I think of the searchجستجو کردن for these asteroidsسیارک ها
as a giantغول publicعمومی worksآثار projectپروژه,
من به جستجوی این سیارک ها،
به عنوان یک پروژه کارعمومی عظیم نگاه میکنم،
01:27
but insteadبجای of buildingساختمان a highwayبزرگراه,
we're chartingنمودار outerبیرونی spaceفضا,
اما عوض ساختن بزرگراه‌ها،
ما نقشه فضا را کامل می‌کنیم،
01:31
buildingساختمان an archiveبایگانی
that will last for generationsنسل ها.
آرشیوی میسازیم که برای نسل‌ها باقی بماند.
01:34
These are the 1,556 near-Earthنزدیک زمین asteroidsسیارک ها
discoveredکشف شده just last yearسال.
این ها ۱,۵۵۶ سیارک نزدیک زمین هستند
که سال قبل کشف شدند.
01:37
And these are all of the knownشناخته شده
near-Earthنزدیک زمین asteroidsسیارک ها,
و این‌ها تمام سیارک های شناخته شده‌ی
نزدیک زمین هستند،
01:45
whichکه at last countشمردن was 13,733.
که در اخرین شمارش ۱۳,۷۳۳ تا شمرده شدند.
01:49
Eachهر یک one has been imagedتصویربرداری, catalogedفهرست شده
هر کدام تصویر شده، فهرست شده
01:53
and had its pathمسیر
around the Sunآفتاب determinedمشخص.
و مسیرش در پیرامون خورشید شناسایی شده.
01:55
Althoughبا اينكه it variesمتفاوت است
from asteroidسیارک to asteroidسیارک,
با وجود تفاوت هایشان از هم،
01:57
the pathsراه ها of mostاکثر asteroidsسیارک ها
can be predictedپیش بینی شده for dozensده ها of yearsسالها.
مسیر هر سیارک برای ده‌ها سال
میتواند پیش بینی بشود.
02:00
And the pathsراه ها of some asteroidsسیارک ها can be
predictedپیش بینی شده with incredibleباور نکردنی precisionدقت.
وحتی مسیر بعضی سیارک میتونه
با دقت فوق العاده ای پیش بینی بشود.
02:03
For exampleمثال, scientistsدانشمندان
at the Jetجت Propulsionمیلگرد Laboratoryآزمایشگاه
برای مثال دانشمندان در آزمایشگاه
نیروی محرکه جت ناسا،
02:07
predictedپیش بینی شده where the asteroidسیارک ToutatisToutatis
was going to be fourچهار yearsسالها in advanceپیشرفت
پیش بینی کردند که سیارک توتاتیس در
چهار سال آینده کجا می‌تواند باشد
02:09
to withinدر داخل 30 kilometersکیلومتر.
با دقتی سی کیلومتری.
02:13
In those fourچهار yearsسالها,
در اون چهار سال،
02:16
ToutatisToutatis traveledسفر کرد 8.5 billionبیلیون kilometersکیلومتر.
توتاتیس ۸٫۵ میلیارد کیلومتر سفر کرده است.
02:17
That's a fractionalکسری precisionدقت
این یعنی دقتی کسری در حدود :
02:21
of 0.000000004.
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۴
02:22
(Laughterخنده)
(خنده)
02:31
Now, the reasonدلیل I have
this beautifulخوشگل asteroidسیارک fragmentقطعه
حالا، دلیل این که من این تکه زیبا از این
سیارک رو دارم
02:34
is because, like all neighborsهمسایه ها,
اینه که مثل همه همسایگان،
02:37
asteroidsسیارک ها sometimesگاه گاهی dropرها کردن by unexpectedlyبر خلاف انتظار.
سیارک ها گاهی به شکل غیر منتظره
می‌اُفتند.
02:38
(Laughterخنده)
(خنده)
02:41
Threeسه yearsسالها agoپیش todayامروز,
سه سال پیش در همین روز،
02:44
a smallکوچک asteroidسیارک explodedمنفجر شد
over the cityشهر of Chelyabinskچلیابینسک, Russiaروسیه.
یک سیارک کوچک بر فراز شهر چلیابینسک
در روسیه منفجر شد.
02:46
That objectشی was about 19 metersمتر acrossدر سراسر,
اون شی حدود ۱۹ متر بود.
02:49
or about as bigبزرگ as a convenienceراحتی storeفروشگاه.
یا به عبارتی به بزرگی یک سوپرمارکت.
02:52
Objectsاشیاء of this sizeاندازه hitاصابت the Earthزمین
everyهرکدام 50 yearsسالها or so.
اشیایی در این سایز هر۵۰ سال یکبار
ممکنه به زمین بخورن.
02:54
66 millionمیلیون yearsسالها agoپیش,
۶۶ میلیون سال قبل،
02:59
a much largerبزرگتر objectشی hitاصابت the Earthزمین,
یک شی بزرگ تر به زمین برخورد کرد،
03:01
causingباعث می شود a massiveعظیم extinctionانقراض.
و یک انقراض گسترده ایجاد کرد.
03:03
75 percentدرصد of plantگیاه
and animalحیوانات speciesگونه ها were lostکم شده,
۷۵ درصد از زمین و گونه های جانوران
از بین رفتند،
03:05
includingشامل, sadlyبا ناراحتی, the dinosaursدایناسورها.
که متأسفانه
شامل دایناسور ها هم میشه.
03:08
That objectشی was
about 10 kilometersکیلومتر acrossدر سراسر,
اون شی حدود ۱۰ کیلومتر طول داشت،
03:11
and 10 kilometersکیلومتر is roughlyتقریبا
the cruisingکروز altitudeارتفاع of a 747 jetجت.
۱۰ کیلومتر تقریبا برابر با ارتفاع
پرواز جت ۷۴۷ است.
03:14
So the nextبعد time you're in an airplaneهواپیما,
پس دفعه بعدی که در یک هواپیما هستید،
03:18
snagگیر a windowپنجره seatصندلی, look out
and imagineتصور کن a rockسنگ so enormousعظیم
یک صندلی کنار پنجره بگیرید به بیرون
نگاه کنید و یک سنگ عظیم به آن اندازه تصور کنید
03:20
that restingاستراحت كردن on the groundزمینی,
که به حدی بزرگه که وقتی روی زمینه
03:24
it just grazesگریه می کند your wingtipwingtip.
به بال هواپیما آسیب می‌زند.
03:26
It's so wideوسیع that it takes your planeسطح
one fullپر شده minuteدقیقه to flyپرواز pastگذشته it.
اون به حدی پهن هست که که برای هواپیمای شما
یک دقیقه کامل زمان میبره تا ردش کنه.
03:28
That's the sizeاندازه of the asteroidسیارک
that hitاصابت the Earthزمین.
این اندازه سیارکی هست که
به زمین برخورد کرد.
03:33
It has only been withinدر داخل my lifetimeطول عمر
تقریبا از زمان تولد من بود
03:36
that asteroidsسیارک ها have been consideredدر نظر گرفته شده
a credibleقابل اعتماد threatتهدید to our planetسیاره.
که سیارک ها به عنوان تهدیدی برای
سیاره ی ما در نظر گرفته شدند.
03:38
And sinceاز آنجا که then, there's been
a focusedمتمرکز شده است effortتلاش underwayدر حال انجام
و از اون زمان،
کوشش‌هایی در جهت
03:41
to discoverكشف كردن and catalogکاتالوگ these objectsاشیاء.
شناسایی و طبقه‌بندی این اشیا آغاز شده است.
03:44
I am luckyخوش شانس enoughکافی
to be partبخشی of this effortتلاش.
من این سعادت روداشتم تا در این
برنامه باشم.
03:47
I'm partبخشی of a teamتیم of scientistsدانشمندان
that use NASA'sناسا NEOWISEنوشیدنی telescopeتلسکوپ.
من عضو تیمی هستم که از تلسکوپ NEOWISE ناسا
استفاده میکند.
03:49
Now, NEOWISEنوشیدنی was not
designedطراحی شده to find asteroidsسیارک ها.
البته این تلسکوپ ساخته نشده بود تا سیارک
هارو پیدا کند.
03:53
It was designedطراحی شده to orbitمدار the earthزمین
and look farدور beyondفراتر our solarخورشیدی systemسیستم
بلکه طراح شده بود تا در مدار زمین باشد و
فراتر از منظومه شمسی رو کاوش بکند،
03:55
to seekبه دنبال out the coldestسردترین starsستاره ها
and the mostاکثر luminousدرخشان galaxiesکهکشان ها.
سرد ترین ستاره ها ودرخشان ترین کهکشان هارو
جستجو کند.
03:59
And it did that very well
for its designedطراحی شده lifetimeطول عمر of sevenهفت monthsماه ها.
و این کارو، در طول عمر هقت ماهه ای که براش
طراحی شده بود عالی انجام داد.
04:03
But todayامروز, sixشش yearsسالها laterبعد,
it's still going.
اما امروز، شش سال بعد از اون زمان
هنوز هم داره کار میکند.
04:07
We'veما هستیم repurposedrepurposed it
to discoverكشف كردن and studyمطالعه asteroidsسیارک ها.
ما مجدداً ماموریتی بهش دادیم
تا سیارک هارو کشف و مطالعه بکند.
04:10
And althoughبا اينكه it's
a wonderfulفوق العاده little spaceفضا robotربات,
و با این که اون یک
ربات فوق العاده فضایی هست،
04:13
these daysروزها it's kindنوع of like a used carماشین.
این روزها مثل یک ماشین کارکشیده شده است.
04:15
The cryogenکریوژن that used to refrigerateسرد شدن
its sensorsسنسورها is long goneرفته,
ماده سرمازایی که برای خنک کردن سنسورهاش
استفاده میشد مدت هاست از بین رفته،
04:18
so we jokeجوک that
its air-conditioningتهویه مطبوع is brokenشکسته شده.
ما به شوخی میگیم که کولرش خراب شده.
04:21
It's got 920 millionمیلیون milesمایل
on the odometerکیلومتر شمار,
اون ۹۲۰ میلیون مایل طی کرده،
04:24
but it still runsاجرا می شود great
اما هنوز هم عالی کار میکنه
04:28
and reliablyبطرزی قابل اعتماد takes a photographعکس
of the skyآسمان everyهرکدام 11 secondsثانیه.
و بصورت پایدار،
هر ۱۱ ثانیه از فضا عکس میگیرد.
04:30
It's takenگرفته شده 23 photosعکس ها
sinceاز آنجا که I beganآغاز شد speakingصحبت كردن to you.
در واقع از زمان شروع صحبت من
۲۳ عکس گرفته است.
04:33
One of the reasonsدلایل NEOWISEنوشیدنی is so valuableبا ارزش
یکی از دلایلی که تلسکوپ NEOWISE خیلی با ارزشه
04:38
is that it seesمی بیند the skyآسمان
in the thermalحرارتی infraredفرو سرخ.
اینه که آن آسمان را
با اشعه حرارتی مادون قرمز میبیند.
04:40
That meansبه معنای that insteadبجای of seeingدیدن
the sunlightنور خورشید that asteroidsسیارک ها reflectمنعکس کننده,
به این معنی که به جای دیدن نور خورشید
که سیارک ها منعکس میکنن،
04:42
NEOWISEنوشیدنی seesمی بیند the heatحرارت that they emitبیرون ریختن.
NEOWISE گرمایی رو میبینه که ساطع میکنن.
04:46
This is a vitalحیاتی capabilityتوانایی
sinceاز آنجا که some asteroidsسیارک ها are as darkتاریک است as coalزغال سنگ
از آنجایی که خیلی از سیارک‌ها
مثل ذغال تاریک هستند و با تلسکوپ تعیین کردن
04:48
and can be difficultدشوار or impossibleغیرممکن است
to spotنقطه with other telescopesتلسکوپ.
مکانشان خیلی سخت یا غیر ممکن است
این یک توانایی حیاتی محسوب میشود.
04:51
But all asteroidsسیارک ها, lightسبک or darkتاریک است,
shineدرخشش brightlyروشن است for NEOWISEنوشیدنی.
اما همه ی سیارک ها، چه تاریک و چه روشن
برای NEOWISE میدرخشن.
04:55
Astronomersستاره شناسان are usingاستفاده كردن
everyهرکدام techniqueتکنیک at theirخودشان disposalدسترس
کاوشگران از هر تکنیکی که در اختیار دارند
05:00
to discoverكشف كردن and studyمطالعه asteroidsسیارک ها.
برای کشف و مطالعه‌ی
سیارک‌ها به کار میبرند.
05:03
In 2010, a historicتاریخی milestoneنقطه عطف was reachedرسیده است.
در سال ۲۰۱۰ یک دستاورد تاریخی حاصل شد.
05:06
The communityجامعه, togetherبا یکدیگر, discoveredکشف شده
over 90 percentدرصد of asteroidsسیارک ها
جامعه محققین با همکاری یکدیگر،
مجموعاً ۹۰ درصد سیارک ها با طول
05:08
biggerبزرگتر than one kilometerکیلومتر acrossدر سراسر --
بیشتر از یک کیلومتررا کشف کردند --
05:13
objectsاشیاء capableقادر به
of massiveعظیم destructionتخریب to Earthزمین.
سیارک هایی که قادربه اعمال خرابی‌های
شدید روی زمین بودند.
05:14
But the job'sشغل ها not doneانجام شده yetهنوز.
ولی کار هنوز تمام نشده است.
05:17
An objectشی 140 metersمتر or biggerبزرگتر
could decimateاز بین بردن a medium-sizedسایز متوسط countryکشور.
یک سیارک ۱۴۰ متری یا بزرگترمیتواند به
یک کشور سایز متوسط تلفات سنگین وارد بکند.
05:19
So farدور, we'veما هستیم only foundپیدا شد
25 percentدرصد of those.
که تاکنون،
ما فقط ۲۵ درصد از ان ها را کشف کردیم.
05:24
We mustباید keep searchingجستجوکردن the skyآسمان
for near-Earthنزدیک زمین asteroidsسیارک ها.
ما باید کماکان آسمان را
به دنبال سیارک های نزدیک زمین بگردیم.
05:28
We are the only speciesگونه ها
ableتوانایی to understandفهمیدن calculusحسابداری
ما تنها موجوداتی هستیم که
قادر به درک ریاضیات
05:31
or buildساختن telescopesتلسکوپ.
یا ساخت تلسکوپ هستیم.
05:34
We know how to find these objectsاشیاء.
ما میدونیم چطور این سیارک هارا پیدا کنیم.
05:36
This is our responsibilityمسئوليت.
این کار مسئولیت ماست.
05:38
If we foundپیدا شد a hazardousخطرناک asteroidسیارک
with significantقابل توجه earlyزود warningهشدار,
اگر ما یک سیارک پر خطر با احتمال خرابی
بالا پیدا کنیم،
05:40
we could nudgeانداختن it out of the way.
میتونیم اون رو از مسیر خارج کنیم.
05:44
Unlikeبر خلاف earthquakesزمین لرزه, hurricanesطوفان ها
or volcanicآتشفشان eruptionsفوران ها,
برخلاف زلزله، طوفان یا فوران آتش فشان‌ها،
05:45
an asteroidسیارک impactتأثیر
can be preciselyدقیقا predictedپیش بینی شده
شدت اصابت یک سیارک میتواند
بدقت پیش بینی
05:48
and preventedجلوگیری کرد.
و پیش گیری بشود.
05:51
What we need to do now
is mapنقشه near-Earthنزدیک زمین spaceفضا.
کاری که ما الان لازمه انجام بدیم
ترسیم نقشه اطراف زمین هست.
05:53
We mustباید keep searchingجستجوکردن the skyآسمان.
ما باید به کاوش آسمان ادامه بدیم.
05:56
Thank you.
متشکرم.
05:58
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق حضار)
05:59
Translated by Khatereh Sadeghi
Reviewed by nima pourreza

▲Back to top

About the speaker:

Carrie Nugent - Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids.

Why you should listen

Dr. Carrie Nugent is an asteroid hunter who works with a small team to discover and study asteroids at Caltech/IPAC. She earned her PhD in Geophysics and Space Physics from UCLA in 2013 and is a 2016 TED Fellow. Specializing in thermophysical modeling, Nugent uses observations from the space-based infrared telescope NEOWISE to better understand asteroid surfaces. Asteroid 8801 Nugent was named in her honor.

In her free time, Nugent hosts and produces Spacepod. On this weekly podcast, she invites astronomers, planetary scientists and engineers to sit, share a drink and tell the world about their corner of the cosmos.

More profile about the speaker
Carrie Nugent | Speaker | TED.com