English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Carrie Nugent: Adventures of an asteroid hunter

Carrie Nugent: En asteroidejegers eventyr

Filmed
Views 1,133,338

Carrie Nugent er asteroidejeger - og del av en forskergruppe som jobber med å finne og studere våre eldste og mest tallrike kosmiske naboer. Hvorfor bry seg så mye om asteroider? Denne korte, faktafylte presentasjonen gir en oversikt over de mange fantastiske måtene asteroidene har vært med på å forme planeten vår på, og hvordan det å finne dem til riktig tidspunkt kan være med på å redde livet på jorda.

- Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids. Full bio

I am holding something remarkably old.
Jeg holder noe som er særdeles gammelt.
00:13
It is older than any human artifact,
Den er eldre enn noen gjenstand
skapt av mennesker,
00:16
older than life on Earth,
eldre enn liv på jorda,
00:19
older than the continents
and the oceans between them.
eldre enn kontinentene
og havene mellom dem.
00:21
This was formed
over four billion years ago
Denne var skapt
for over 4 milliarder år siden
00:25
in the earliest days of the solar system
i solsystemets tidligste dager
00:28
while the planets were still forming.
mens planetene fortsatt ble skapt.
00:30
This rusty lump of nickel and iron
may not appear special,
Denne rustne klumpen av nikkel og jern
ser kanskje ikke spesiell ut,
00:33
but when it is cut open ...
men når den blir delt i to ...
00:36
you can see that it is different
from earthly metals.
så kan du se at det er
forskjellig fra jordiske metaller.
00:40
This pattern reveals metallic crystals
that can only form out in space
Mønsteret avslører metalliske krystaller
som kun kan formes i rommet
00:43
where molten metal
can cool extremely slowly,
hvor smeltet metall
kan kjøles ned ekstremt sakte,
00:47
a few degrees every million years.
et par grader per million år.
00:49
This was once part
of a much larger object,
Denne var en gang
del av en mye større gjenstand,
00:52
one of millions left over
after the planets formed.
en av millioner som var igjen
etter at planetene var skapt.
00:55
We call these objects asteroids.
Vi kaller disse asteroider.
00:57
Asteroids are our oldest
and most numerous cosmic neighbors.
Asteroider er våre eldste og
mest tallrike kosmiske naboer.
01:01
This graphic shows near-Earth asteroids
orbiting around the Sun,
Dette viser "nær-jorda"-asteroider
som går i bane rundt sola,
01:04
shown in yellow,
vist i gult,
01:08
and swinging close to the Earth's orbit,
og som svinger nær jordas bane,
01:09
shown in blue.
vist i blått.
01:11
The sizes of the Earth, Sun and asteroids
have been greatly exaggerated
Størrelsen på jorda, sola og asteroidene
har blitt forstørret
01:12
so you can see them clearly.
så du kan se dem ordentlig.
01:15
Teams of scientists across the globe
are searching for these objects,
Forskere over hele verden
leter etter disse asteroidene,
01:17
discovering new ones every day,
og oppdager nye hver dag,
01:20
steadily mapping near-Earth space.
og kartlegger da områdene rundt jorda.
01:22
Much of this work is funded by NASA.
Mye av arbeidet er sponset av NASA.
01:25
I think of the search for these asteroids
as a giant public works project,
Jeg ser på jakten etter disse asteroidene
som et stort offentlig prosjekt,
01:27
but instead of building a highway,
we're charting outer space,
men istedenfor å bygge en ny vei,
utforsker vi verdensrommet
01:31
building an archive
that will last for generations.
og lager et arkiv
som vil vare i generasjoner.
01:34
These are the 1,556 near-Earth asteroids
discovered just last year.
Her er de 1556 "nær-jorda"-asteroidene
som ble funnet i fjor.
01:37
And these are all of the known
near-Earth asteroids,
Og her er alle "nær-jorda"-asteroider
som vi vet om,
01:45
which at last count was 13,733.
som ved forrige telling utgjorde 13 733.
01:49
Each one has been imaged, cataloged
Hver av dem har blitt tatt bilde av,
01:53
and had its path
around the Sun determined.
arkivert og hatt
sin bane rundt sola fastslått.
01:55
Although it varies
from asteroid to asteroid,
Selv om det varierer
fra asteroide til asteroide,
01:57
the paths of most asteroids
can be predicted for dozens of years.
kan de fleste banene bli
fastslått for mange år av gangen.
02:00
And the paths of some asteroids can be
predicted with incredible precision.
Og noen baner kan bli fastslått
med stor sikkerhet og presisjon.
02:03
For example, scientists
at the Jet Propulsion Laboratory
For eksempel, forskere ved
Jet Propulsion- laboratoriet
02:07
predicted where the asteroid Toutatis
was going to be four years in advance
spådde hvor asteroiden Toutatis
ville være 4 år fremover
02:09
to within 30 kilometers.
innenfor en 30 km margin.
02:13
In those four years,
I løpet av de fire årene
02:16
Toutatis traveled 8.5 billion kilometers.
reiste Toutatis 8,5 milliarder kilometer.
02:17
That's a fractional precision
Den presisjonen kan uttrykkes
02:21
of 0.000000004.
med en presisjon på 0,000000004 prosent.
02:22
(Laughter)
(Latter)
02:31
Now, the reason I have
this beautiful asteroid fragment
Grunnen til at jeg har med
denne nydelige biten av en asteroide
02:34
is because, like all neighbors,
er, som mange naboer,
02:37
asteroids sometimes drop by unexpectedly.
at asteroider av og til
dukker opp uventet.
02:38
(Laughter)
(Latter)
02:41
Three years ago today,
I dag for tre år siden
02:44
a small asteroid exploded
over the city of Chelyabinsk, Russia.
ekspoderte en liten asteroide
over byen Chelyabinsk i Russland.
02:46
That object was about 19 meters across,
Gjenstanden var omtrent 19 meter lang,
02:49
or about as big as a convenience store.
omtrent like stor som en storkiosk.
02:52
Objects of this size hit the Earth
every 50 years or so.
Så store gjenstander treffer jorda
omtrent hvert femtiende år.
02:54
66 million years ago,
For 66 millioner år siden
02:59
a much larger object hit the Earth,
traff en mye større gjenstand jorda.
03:01
causing a massive extinction.
Det resulterte i massiv utryddelse.
03:03
75 percent of plant
and animal species were lost,
75% av alle plante- og dyrearter døde ut.
03:05
including, sadly, the dinosaurs.
Dette inkluderte, dessverre, dinosaurene.
03:08
That object was
about 10 kilometers across,
Den gjenstanden var omtrent 10 km lang
03:11
and 10 kilometers is roughly
the cruising altitude of a 747 jet.
og 10 km er cirka vanlig flyhøyde
for en 747-jet.
03:14
So the next time you're in an airplane,
Så neste gang du er på et fly,
03:18
snag a window seat, look out
and imagine a rock so enormous
få tak i et vindussete, se ut,
og forestill deg en stein så gigantisk
03:20
that resting on the ground,
at om den nå står på bakken,
03:24
it just grazes your wingtip.
så når den helt opp
til vingetuppen på flyet.
03:26
It's so wide that it takes your plane
one full minute to fly past it.
Den er så bred at det tar flyet
over ett minutt å fly forbi den.
03:28
That's the size of the asteroid
that hit the Earth.
Slik er størrelsen til asteroiden
som traff jorda.
03:33
It has only been within my lifetime
Kun i løpet av min levetid
03:36
that asteroids have been considered
a credible threat to our planet.
har asteroider blitt sett på som
en mulig fare for jorda vår.
03:38
And since then, there's been
a focused effort underway
Og siden da har det vært mye fokus
03:41
to discover and catalog these objects.
på å finne og arkivere
informasjon om gjenstandene.
03:44
I am lucky enough
to be part of this effort.
Jeg har vært heldig
og tar del i denne oppgaven.
03:47
I'm part of a team of scientists
that use NASA's NEOWISE telescope.
Jeg er med på et lag av forskere
som bruker NASAs NEOWISE-teleskop.
03:49
Now, NEOWISE was not
designed to find asteroids.
NEOWISE var ikke designet
for å finne asteroider,
03:53
It was designed to orbit the earth
and look far beyond our solar system
men til å gå i bane rundt jorda,
og se langt forbi vårt eget solsystem.
03:55
to seek out the coldest stars
and the most luminous galaxies.
For å finne de kaldeste stjernene,
og de mest lyssterke galaksene.
03:59
And it did that very well
for its designed lifetime of seven months.
Noe den gjorde veldig bra
for dens antatte levetid på 7 måneder.
04:03
But today, six years later,
it's still going.
Men i dag, seks år senere,
lever den fortsatt.
04:07
We've repurposed it
to discover and study asteroids.
Vi har gitt den et nytt formål:
å finne og studere asteroider.
04:10
And although it's
a wonderful little space robot,
Og selv om det er en fantastisk romrobot,
04:13
these days it's kind of like a used car.
er den i dag litt som en bruktbil.
04:15
The cryogen that used to refrigerate
its sensors is long gone,
Cryogenet som skulle holde
sensorene kalde, er borte for lengst.
04:18
so we joke that
its air-conditioning is broken.
Vi fleiper om at
klima-anlegget er ødelagt.
04:21
It's got 920 million miles
on the odometer,
Den har omtrent 1,5 milliarder kilometer
på telleren sin,
04:24
but it still runs great
men den leverer forstatt
04:28
and reliably takes a photograph
of the sky every 11 seconds.
og tar et bilde av himmelen
hvert ellevte sekund.
04:30
It's taken 23 photos
since I began speaking to you.
Den har tatt 23 bilder
siden presentasjonen min begynte.
04:33
One of the reasons NEOWISE is so valuable
En av grunnene til
at NEOWISE er så verdifull
04:38
is that it sees the sky
in the thermal infrared.
er at den ser himmelen
gjennom en infrarød termalinse.
04:40
That means that instead of seeing
the sunlight that asteroids reflect,
Det betyr at istedenfor å se sollyset
asteroider reflekterer,
04:42
NEOWISE sees the heat that they emit.
så ser NEOWISE varmen de avgir.
04:46
This is a vital capability
since some asteroids are as dark as coal
Dette er nøkkelen, siden noen asteroider
er mørke som kull,
04:48
and can be difficult or impossible
to spot with other telescopes.
og det kan være vanskelig eller umulig
å se disse med andre teleskop.
04:51
But all asteroids, light or dark,
shine brightly for NEOWISE.
Men alle asteroider, lyse eller mørke,
skinner sterkt for den.
04:55
Astronomers are using
every technique at their disposal
Astronomer bruker alle teknikker de har
05:00
to discover and study asteroids.
til å finne og studere asteroider.
05:03
In 2010, a historic milestone was reached.
I 2010 nådde vi et historisk øyeblikk.
05:06
The community, together, discovered
over 90 percent of asteroids
Sammen fant vi over 90% av asteroidene
05:08
bigger than one kilometer across --
med større diameter enn en kilometer
05:13
objects capable
of massive destruction to Earth.
og det er disse som kan lage
massiv ødeleggelse på jorda.
05:14
But the job's not done yet.
Men jobben er ikke ferdig ennå.
05:17
An object 140 meters or bigger
could decimate a medium-sized country.
En gjenstand 140 meter eller større
kan desimere et land av medium størrelse.
05:19
So far, we've only found
25 percent of those.
Og så langt har vi bare funnet
25% av disse asteroidene.
05:24
We must keep searching the sky
for near-Earth asteroids.
Så vi må fortsette å lete
etter nær-jorda-asteroider.
05:28
We are the only species
able to understand calculus
Vi er den eneste arten
som klarer å forstå kalkulus
05:31
or build telescopes.
eller bygge teleskoper.
05:34
We know how to find these objects.
Vi klarer å finne disse gjenstandene.
05:36
This is our responsibility.
Dette er vårt ansvar.
05:38
If we found a hazardous asteroid
with significant early warning,
Om vi fant en farlig asteroide,
litt god tid i forveien,
05:40
we could nudge it out of the way.
kunne vi flytte den ut av banen sin.
05:44
Unlike earthquakes, hurricanes
or volcanic eruptions,
I motsetning til jordskjelv, orkaner
og vulkanutbrudd, kan resultatet
05:45
an asteroid impact
can be precisely predicted
av en asteroide som treffer jorda
bli nøyaktig spådd
05:48
and prevented.
og forhindret.
05:51
What we need to do now
is map near-Earth space.
Det vi trenger nå,
er å kartlegge området rundt jorda.
05:53
We must keep searching the sky.
Vi må fortsette å utforske rommet.
05:56
Thank you.
Tusen takk.
05:58
(Applause)
(Applaus)
05:59
Translated by Maria Andersen
Reviewed by Astrid Kristoffersen

▲Back to top

About the speaker:

Carrie Nugent - Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids.

Why you should listen

Dr. Carrie Nugent is an asteroid hunter who works with a small team to discover and study asteroids at Caltech/IPAC. She earned her PhD in Geophysics and Space Physics from UCLA in 2013 and is a 2016 TED Fellow. Specializing in thermophysical modeling, Nugent uses observations from the space-based infrared telescope NEOWISE to better understand asteroid surfaces. Asteroid 8801 Nugent was named in her honor.

In her free time, Nugent hosts and produces Spacepod. On this weekly podcast, she invites astronomers, planetary scientists and engineers to sit, share a drink and tell the world about their corner of the cosmos.

More profile about the speaker
Carrie Nugent | Speaker | TED.com