English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Carrie Nugent: Adventures of an asteroid hunter

Carrie Nugent: En asteroidejegers eventyr

Filmed:
1,269,188 views

Carrie Nugent er asteroidejeger - og del av en forskergruppe som jobber med å finne og studere våre eldste og mest tallrike kosmiske naboer. Hvorfor bry seg så mye om asteroider? Denne korte, faktafylte presentasjonen gir en oversikt over de mange fantastiske måtene asteroidene har vært med på å forme planeten vår på, og hvordan det å finne dem til riktig tidspunkt kan være med på å redde livet på jorda.

- Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids. Full bio

I am holdingholding something remarkablybemerkelsesverdig oldgammel.
Jeg holder noe som er særdeles gammelt.
00:13
It is oldereldre than any humanmenneskelig artifactgjenstand,
Den er eldre enn noen gjenstand
skapt av mennesker,
00:16
oldereldre than life on EarthJorden,
eldre enn liv på jorda,
00:19
oldereldre than the continentskontinenter
and the oceanshavene betweenmellom them.
eldre enn kontinentene
og havene mellom dem.
00:21
This was formeddannet
over fourfire billionmilliarder yearsår agosiden
Denne var skapt
for over 4 milliarder år siden
00:25
in the earliesttidligste daysdager of the solarsolenergi systemsystem
i solsystemets tidligste dager
00:28
while the planetsplaneter were still formingå danne.
mens planetene fortsatt ble skapt.
00:30
This rustyrusten lumpklump of nickelnikkel and ironjern
maykan not appearvises specialspesiell,
Denne rustne klumpen av nikkel og jern
ser kanskje ikke spesiell ut,
00:33
but when it is cutkutte opp openåpen ...
men når den blir delt i to ...
00:36
you can see that it is differentannerledes
from earthlyjordiske metalsmetaller.
så kan du se at det er
forskjellig fra jordiske metaller.
00:40
This patternmønster revealsavslører metallicmetallisk crystalskrystaller
that can only formskjema out in spacerom
Mønsteret avslører metalliske krystaller
som kun kan formes i rommet
00:43
where moltensmeltet metalmetall
can coolkul extremelyekstremt slowlysakte,
hvor smeltet metall
kan kjøles ned ekstremt sakte,
00:47
a few degreesgrader everyhver millionmillion yearsår.
et par grader per million år.
00:49
This was onceen gang partdel
of a much largerstørre objectgjenstand,
Denne var en gang
del av en mye større gjenstand,
00:52
one of millionsmillioner left over
after the planetsplaneter formeddannet.
en av millioner som var igjen
etter at planetene var skapt.
00:55
We call these objectsobjekter asteroidsasteroider.
Vi kaller disse asteroider.
00:57
AsteroidsAsteroider are our oldesteldste
and mostmest numerousen rekke cosmickosmisk neighborsnaboer.
Asteroider er våre eldste og
mest tallrike kosmiske naboer.
01:01
This graphicgrafikk showsviser near-EarthJordnære asteroidsasteroider
orbitingbane rundt around the SunSolen,
Dette viser "nær-jorda"-asteroider
som går i bane rundt sola,
01:04
shownvist in yellowgul,
vist i gult,
01:08
and swingingsvingende closeLukk to the Earth'sJordens orbitbane,
og som svinger nær jordas bane,
01:09
shownvist in blueblå.
vist i blått.
01:11
The sizesstørrelser of the EarthJorden, SunSolen and asteroidsasteroider
have been greatlysterkt exaggeratedoverdrevet
Størrelsen på jorda, sola og asteroidene
har blitt forstørret
01:12
so you can see them clearlyhelt klart.
så du kan se dem ordentlig.
01:15
TeamsLag of scientistsforskere acrosspå tvers the globekloden
are searchingsøker for these objectsobjekter,
Forskere over hele verden
leter etter disse asteroidene,
01:17
discoveringoppdage newny onesseg everyhver day,
og oppdager nye hver dag,
01:20
steadilyjevnt mappingkartlegging near-EarthJordnære spacerom.
og kartlegger da områdene rundt jorda.
01:22
Much of this work is fundedfinansiert by NASANASA.
Mye av arbeidet er sponset av NASA.
01:25
I think of the searchSøke for these asteroidsasteroider
as a giantkjempe publicoffentlig worksvirker projectprosjekt,
Jeg ser på jakten etter disse asteroidene
som et stort offentlig prosjekt,
01:27
but insteadi stedet of buildingbygning a highwayhovedvei,
we're chartingkartlegge outerytre spacerom,
men istedenfor å bygge en ny vei,
utforsker vi verdensrommet
01:31
buildingbygning an archiveArkiv
that will last for generationsgenerasjoner.
og lager et arkiv
som vil vare i generasjoner.
01:34
These are the 1,556 near-EarthJordnære asteroidsasteroider
discoveredoppdaget just last yearår.
Her er de 1556 "nær-jorda"-asteroidene
som ble funnet i fjor.
01:37
And these are all of the knownkjent
near-EarthJordnære asteroidsasteroider,
Og her er alle "nær-jorda"-asteroider
som vi vet om,
01:45
whichhvilken at last counttelle was 13,733.
som ved forrige telling utgjorde 13 733.
01:49
EachHver one has been imagedfotografert, catalogedkatalogisert
Hver av dem har blitt tatt bilde av,
01:53
and had its pathsti
around the SunSolen determinedfast bestemt.
arkivert og hatt
sin bane rundt sola fastslått.
01:55
AlthoughSelv om it variesvarierer
from asteroidasteroide to asteroidasteroide,
Selv om det varierer
fra asteroide til asteroide,
01:57
the pathsbaner of mostmest asteroidsasteroider
can be predictedspådde for dozensdusinvis of yearsår.
kan de fleste banene bli
fastslått for mange år av gangen.
02:00
And the pathsbaner of some asteroidsasteroider can be
predictedspådde with incredibleutrolig precisionpresisjon.
Og noen baner kan bli fastslått
med stor sikkerhet og presisjon.
02:03
For exampleeksempel, scientistsforskere
at the JetJet PropulsionFremdrift LaboratoryLaboratoriet
For eksempel, forskere ved
Jet Propulsion- laboratoriet
02:07
predictedspådde where the asteroidasteroide ToutatisToutatis
was going to be fourfire yearsår in advanceavansere
spådde hvor asteroiden Toutatis
ville være 4 år fremover
02:09
to withininnenfor 30 kilometerskilometer.
innenfor en 30 km margin.
02:13
In those fourfire yearsår,
I løpet av de fire årene
02:16
ToutatisToutatis traveledreiste 8.5 billionmilliarder kilometerskilometer.
reiste Toutatis 8,5 milliarder kilometer.
02:17
That's a fractionalbrøk precisionpresisjon
Den presisjonen kan uttrykkes
02:21
of 0.000000004.
med en presisjon på 0,000000004 prosent.
02:22
(LaughterLatter)
(Latter)
02:31
Now, the reasongrunnen til I have
this beautifulvakker asteroidasteroide fragmentfragment
Grunnen til at jeg har med
denne nydelige biten av en asteroide
02:34
is because, like all neighborsnaboer,
er, som mange naboer,
02:37
asteroidsasteroider sometimesnoen ganger dropmiste by unexpectedlyuventet.
at asteroider av og til
dukker opp uventet.
02:38
(LaughterLatter)
(Latter)
02:41
ThreeTre yearsår agosiden todayi dag,
I dag for tre år siden
02:44
a smallliten asteroidasteroide explodedeksploderte
over the cityby of ChelyabinskChelyabinsk, RussiaRussland.
ekspoderte en liten asteroide
over byen Chelyabinsk i Russland.
02:46
That objectgjenstand was about 19 metersmeter acrosspå tvers,
Gjenstanden var omtrent 19 meter lang,
02:49
or about as bigstor as a conveniencebekvemmelighet storebutikk.
omtrent like stor som en storkiosk.
02:52
ObjectsObjekter of this sizestørrelse hittruffet the EarthJorden
everyhver 50 yearsår or so.
Så store gjenstander treffer jorda
omtrent hvert femtiende år.
02:54
66 millionmillion yearsår agosiden,
For 66 millioner år siden
02:59
a much largerstørre objectgjenstand hittruffet the EarthJorden,
traff en mye større gjenstand jorda.
03:01
causingforårsaker a massivemassiv extinctionutryddelse.
Det resulterte i massiv utryddelse.
03:03
75 percentprosent of plantanlegg
and animaldyr speciesarter were losttapt,
75% av alle plante- og dyrearter døde ut.
03:05
includinggjelder også, sadlyDessverre, the dinosaursdinosaurer.
Dette inkluderte, dessverre, dinosaurene.
03:08
That objectgjenstand was
about 10 kilometerskilometer acrosspå tvers,
Den gjenstanden var omtrent 10 km lang
03:11
and 10 kilometerskilometer is roughlyomtrent
the cruisingcruising altitudehøyde of a 747 jetjetfly.
og 10 km er cirka vanlig flyhøyde
for en 747-jet.
03:14
So the nextneste time you're in an airplanefly,
Så neste gang du er på et fly,
03:18
snagulempe a windowvindu seatsete, look out
and imagineForestill deg a rockstein so enormousenorm
få tak i et vindussete, se ut,
og forestill deg en stein så gigantisk
03:20
that restinghvile on the groundbakke,
at om den nå står på bakken,
03:24
it just grazesGrazes your wingtipwingtip.
så når den helt opp
til vingetuppen på flyet.
03:26
It's so widebred that it takes your planefly
one fullfull minuteminutt to flyfly pastforbi it.
Den er så bred at det tar flyet
over ett minutt å fly forbi den.
03:28
That's the sizestørrelse of the asteroidasteroide
that hittruffet the EarthJorden.
Slik er størrelsen til asteroiden
som traff jorda.
03:33
It has only been withininnenfor my lifetimelivstid
Kun i løpet av min levetid
03:36
that asteroidsasteroider have been consideredansett
a credibletroverdig threattrussel to our planetplanet.
har asteroider blitt sett på som
en mulig fare for jorda vår.
03:38
And sincesiden then, there's been
a focusedfokusert effortanstrengelse underwayi gang
Og siden da har det vært mye fokus
03:41
to discoveroppdage and catalogkatalog these objectsobjekter.
på å finne og arkivere
informasjon om gjenstandene.
03:44
I am luckyheldig enoughnok
to be partdel of this effortanstrengelse.
Jeg har vært heldig
og tar del i denne oppgaven.
03:47
I'm partdel of a teamteam of scientistsforskere
that use NASA'sNASAS NEOWISENEOWISE telescopeteleskop.
Jeg er med på et lag av forskere
som bruker NASAs NEOWISE-teleskop.
03:49
Now, NEOWISENEOWISE was not
designedutformet to find asteroidsasteroider.
NEOWISE var ikke designet
for å finne asteroider,
03:53
It was designedutformet to orbitbane the earthjord
and look farlangt beyondbortenfor our solarsolenergi systemsystem
men til å gå i bane rundt jorda,
og se langt forbi vårt eget solsystem.
03:55
to seeksøke out the coldestkaldeste starsstjerner
and the mostmest luminouslysende galaxiesgalakser.
For å finne de kaldeste stjernene,
og de mest lyssterke galaksene.
03:59
And it did that very well
for its designedutformet lifetimelivstid of sevensju monthsmåneder.
Noe den gjorde veldig bra
for dens antatte levetid på 7 måneder.
04:03
But todayi dag, sixseks yearsår laterseinere,
it's still going.
Men i dag, seks år senere,
lever den fortsatt.
04:07
We'veVi har repurposedpå nytt it
to discoveroppdage and studystudere asteroidsasteroider.
Vi har gitt den et nytt formål:
å finne og studere asteroider.
04:10
And althoughselv om it's
a wonderfulherlig little spacerom robotrobot,
Og selv om det er en fantastisk romrobot,
04:13
these daysdager it's kindsnill of like a used carbil.
er den i dag litt som en bruktbil.
04:15
The cryogencryogen that used to refrigeratekjøle
its sensorssensorer is long goneborte,
Cryogenet som skulle holde
sensorene kalde, er borte for lengst.
04:18
so we jokevits that
its air-conditioningair-conditioning is brokengått i stykker.
Vi fleiper om at
klima-anlegget er ødelagt.
04:21
It's got 920 millionmillion milesmiles
on the odometerkilometerteller,
Den har omtrent 1,5 milliarder kilometer
på telleren sin,
04:24
but it still runsruns great
men den leverer forstatt
04:28
and reliablypålitelig takes a photographfotografi
of the skyhimmel everyhver 11 secondssekunder.
og tar et bilde av himmelen
hvert ellevte sekund.
04:30
It's takentatt 23 photosbilder
sincesiden I beganbegynte speakingsnakker to you.
Den har tatt 23 bilder
siden presentasjonen min begynte.
04:33
One of the reasonsgrunner NEOWISENEOWISE is so valuableverdifull
En av grunnene til
at NEOWISE er så verdifull
04:38
is that it seesser the skyhimmel
in the thermaltermisk infraredinfrarød.
er at den ser himmelen
gjennom en infrarød termalinse.
04:40
That meansmidler that insteadi stedet of seeingser
the sunlightsollys that asteroidsasteroider reflectreflektere,
Det betyr at istedenfor å se sollyset
asteroider reflekterer,
04:42
NEOWISENEOWISE seesser the heatvarme that they emitavgir.
så ser NEOWISE varmen de avgir.
04:46
This is a vitalvital capabilityevne
sincesiden some asteroidsasteroider are as darkmørk as coalkull
Dette er nøkkelen, siden noen asteroider
er mørke som kull,
04:48
and can be difficultvanskelig or impossibleumulig
to spotfå øye på with other telescopesteleskoper.
og det kan være vanskelig eller umulig
å se disse med andre teleskop.
04:51
But all asteroidsasteroider, lightlett or darkmørk,
shineskinne brightlylyst for NEOWISENEOWISE.
Men alle asteroider, lyse eller mørke,
skinner sterkt for den.
04:55
AstronomersAstronomer are usingved hjelp av
everyhver techniqueteknikk at theirderes disposaldisposisjon
Astronomer bruker alle teknikker de har
05:00
to discoveroppdage and studystudere asteroidsasteroider.
til å finne og studere asteroider.
05:03
In 2010, a historichistorisk milestonemilepæl was reachednådd.
I 2010 nådde vi et historisk øyeblikk.
05:06
The communitysamfunnet, togethersammen, discoveredoppdaget
over 90 percentprosent of asteroidsasteroider
Sammen fant vi over 90% av asteroidene
05:08
biggerstørre than one kilometerkilometer acrosspå tvers --
med større diameter enn en kilometer
05:13
objectsobjekter capablei stand
of massivemassiv destructionødeleggelse to EarthJorden.
og det er disse som kan lage
massiv ødeleggelse på jorda.
05:14
But the job'sJob not doneferdig yetennå.
Men jobben er ikke ferdig ennå.
05:17
An objectgjenstand 140 metersmeter or biggerstørre
could decimateovervinne a medium-sizedmellomstore countryland.
En gjenstand 140 meter eller større
kan desimere et land av medium størrelse.
05:19
So farlangt, we'vevi har only foundfunnet
25 percentprosent of those.
Og så langt har vi bare funnet
25% av disse asteroidene.
05:24
We must keep searchingsøker the skyhimmel
for near-EarthJordnære asteroidsasteroider.
Så vi må fortsette å lete
etter nær-jorda-asteroider.
05:28
We are the only speciesarter
ablei stand to understandforstå calculusKalkulus
Vi er den eneste arten
som klarer å forstå kalkulus
05:31
or buildbygge telescopesteleskoper.
eller bygge teleskoper.
05:34
We know how to find these objectsobjekter.
Vi klarer å finne disse gjenstandene.
05:36
This is our responsibilityansvar.
Dette er vårt ansvar.
05:38
If we foundfunnet a hazardousfarlige asteroidasteroide
with significantbetydelige earlytidlig warningadvarsel,
Om vi fant en farlig asteroide,
litt god tid i forveien,
05:40
we could nudgeSkyv it out of the way.
kunne vi flytte den ut av banen sin.
05:44
UnlikeI motsetning til earthquakesjordskjelv, hurricanesorkaner
or volcanicvulkansk eruptionsutbrudd,
I motsetning til jordskjelv, orkaner
og vulkanutbrudd, kan resultatet
05:45
an asteroidasteroide impactinnvirkning
can be preciselypresist predictedspådde
av en asteroide som treffer jorda
bli nøyaktig spådd
05:48
and preventedforhindret.
og forhindret.
05:51
What we need to do now
is mapkart near-EarthJordnære spacerom.
Det vi trenger nå,
er å kartlegge området rundt jorda.
05:53
We must keep searchingsøker the skyhimmel.
Vi må fortsette å utforske rommet.
05:56
Thank you.
Tusen takk.
05:58
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
05:59
Translated by Maria Andersen
Reviewed by Astrid Kristoffersen

▲Back to top

About the speaker:

Carrie Nugent - Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids.

Why you should listen

Dr. Carrie Nugent is an asteroid hunter who works with a small team to discover and study asteroids at Caltech/IPAC. She earned her PhD in Geophysics and Space Physics from UCLA in 2013 and is a 2016 TED Fellow. Specializing in thermophysical modeling, Nugent uses observations from the space-based infrared telescope NEOWISE to better understand asteroid surfaces. Asteroid 8801 Nugent was named in her honor.

In her free time, Nugent hosts and produces Spacepod. On this weekly podcast, she invites astronomers, planetary scientists and engineers to sit, share a drink and tell the world about their corner of the cosmos.

Nugent is the author of the TED Book, Asteroid Hunters

More profile about the speaker
Carrie Nugent | Speaker | TED.com