English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Carrie Nugent: Adventures of an asteroid hunter

Carrie Nugent: En asteroidjägares äventyr

Filmed
Views 1,104,600

TED Fellow Carrie Nugent är en asteroidjägare - medlem i en forskargrupp som arbetar med att upptäcka och katalogisera våra äldsta och mest talrika kosmiska grannar. Varför ska vi hålla utkik efter asteroider? I den här korta, faktafyllda föreläsningen förklarar Nugent på vilket sätt deras kraftfulla nedslag har format vår planet och varför upptäckten av dem vid rätt tidpunkt skulle kunna betyda räddandet av liv på jorden.

- Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids. Full bio

I am holdinginnehav something remarkablyanmärkningsvärt oldgammal.
Jag håller i någonting
obeskrivligt gammalt.
00:13
It is olderäldre than any humanmänsklig artifactartefakt,
Den är äldre än någon mänsklig artefakt
00:16
olderäldre than life on EarthJorden,
Äldre än livet på jorden,
00:19
olderäldre than the continentskontinenter
and the oceansoceaner betweenmellan them.
äldre än kontinenterna
och oceanerna dem emellan.
00:21
This was formedbildad
over fourfyra billionmiljard yearsår agosedan
Den formades för mer än
4 miljarder år sedan
00:25
in the earliesttidigast daysdagar of the solarsol- systemsystemet
under solsystemets tidigaste dagar,
00:28
while the planetsplaneter were still formingformning.
när planeterna fortfarande formades.
00:30
This rustyrostig lumpklump of nickelnickel and ironjärn
mayMaj not appeardyka upp specialsärskild,
Den här rostiga klumpen av nickel och järn
kanske inte ser så speciell ut,
00:33
but when it is cutskära openöppen ...
men klyver man den
00:36
you can see that it is differentannorlunda
from earthlyjordiska metalsmetaller.
ser man att den är olik jordiska metaller.
00:40
This patternmönster revealsavslöjar metallicmetallisk crystalskristaller
that can only formform out in spacerymden
Mönstret avslöjar metalliska kristaller
som bara bildas ute i rymden,
00:43
where moltensmält metalmetall
can coolHäftigt extremelyytterst slowlylångsamt,
där smält metall kyls ner väldigt sakta,
00:47
a few degreesgrader everyvarje millionmiljon yearsår.
ett par grader på en miljon år.
00:49
This was onceen gång partdel
of a much largerstörre objectobjekt,
Den här var en gång en del
av ett mycket större objekt -
00:52
one of millionsmiljoner left over
after the planetsplaneter formedbildad.
ett av miljoner som blev kvar
efter att planeterna bildats.
00:55
We call these objectsföremål asteroidsasteroider.
Vi kallar dessa objekt asteroider.
00:57
AsteroidsAsteroider are our oldestäldsta
and mostmest numeroustalrik cosmickosmisk neighborsgrannar.
Asteroider är våra äldsta och
mest talrika kosmiska grannar.
01:01
This graphicGraphic showsvisar near-Earthnära jorden asteroidsasteroider
orbitingkretsande around the SunSolen,
Denna grafik visar jordnära asteroider
som kretsar runt solen,
01:04
shownvisad in yellowgul,
i gult,
01:08
and swingingSwinging closestänga to the Earth'sJordens orbitbana,
och de som är nära jordens omloppsbana
01:09
shownvisad in blueblå.
visas i blått.
01:11
The sizesstorlekar of the EarthJorden, SunSolen and asteroidsasteroider
have been greatlymycket exaggeratedöverdrivna
Storleken på jorden, solen
och asteroiderna är överdriven
01:12
so you can see them clearlyklart.
så att du ser dem tydligt.
01:15
TeamsTeam of scientistsvetenskapsmän acrosstvärs över the globeklot
are searchingsökande for these objectsföremål,
Forskarlag över hela världen
söker efter dessa objekt,
01:17
discoveringupptäcka newny onesettor everyvarje day,
upptäcker nya varje dag
01:20
steadilystadigt mappingkartläggning near-Earthnära jorden spacerymden.
och kartlägger oavbrutet rymden
i närheten av jorden.
01:22
Much of this work is fundedförbetalt by NASANASA.
Mycket av det här arbetet
finansieras av NASA.
01:25
I think of the searchSök for these asteroidsasteroider
as a giantjätte publicoffentlig worksArbetar projectprojekt,
Jag tänker på asteroidsökandet
som ett stort byggprojekt,
01:27
but insteadistället of buildingbyggnad a highwaymotorväg,
we're chartingkartläggning outeryttre spacerymden,
men istället för att bygga en motorväg
kartlägger vi yttre rymden
01:31
buildingbyggnad an archiveArkiv
that will last for generationsgenerationer.
och bygger ett arkiv
som kommer att finnas i generationer.
01:34
These are the 1,556 near-Earthnära jorden asteroidsasteroider
discoveredupptäckt just last yearår.
Här är de 1 556 jordnära asteroider
som upptäcktes förra året.
01:37
And these are all of the knownkänd
near-Earthnära jorden asteroidsasteroider,
Och det här är alla kända
jordnära asteroider,
01:45
whichsom at last counträkna was 13,733.
vid senaste räkningen var det 13 733.
01:49
EachVarje one has been imagedavbildade, catalogedkatalogiserats
Var och en har avbildats, katalogiserats
01:53
and had its pathväg
around the SunSolen determinedfast besluten.
och fått sin bana runt solen fastställd.
01:55
AlthoughÄven om it variesvarierar
from asteroidasteroid to asteroidasteroid,
Fastän det varierar mellan asteroider,
01:57
the pathsbanor of mostmest asteroidsasteroider
can be predictedförutsagd for dozensdussintals of yearsår.
kan banan för de flesta asteroider
förutsägas för dussintals år.
02:00
And the pathsbanor of some asteroidsasteroider can be
predictedförutsagd with incredibleotrolig precisionprecision.
Och banan för vissa asteroider
kan förutsägas med otrolig precision.
02:03
For exampleexempel, scientistsvetenskapsmän
at the JetJet PropulsionFramdrivning LaboratoryLaboratoriet
Forskare vid Jet Propulsion Laboratory
02:07
predictedförutsagd where the asteroidasteroid ToutatisToutatis
was going to be fourfyra yearsår in advanceförskott
förutspådde till exempel
asteroiden Toutatis position
02:09
to withininom 30 kilometerskilometer.
4 år i förväg
02:13
In those fourfyra yearsår,
med 30 kilometers precision.
02:16
ToutatisToutatis traveledrest 8.5 billionmiljard kilometerskilometer.
På de fyra åren färdades Toutatis
8,5 miljarder kilometer.
02:17
That's a fractionalfraktionerad precisionprecision
Det är en precision på
02:21
of 0.000000004.
0,000000004.
02:22
(LaughterSkratt)
(Skratt)
02:31
Now, the reasonanledning I have
this beautifulvacker asteroidasteroid fragmentfragmentet
Anledningen till att jag har detta
vackra asteroidfragment
02:34
is because, like all neighborsgrannar,
är för att, som med alla grannar,
02:37
asteroidsasteroider sometimesibland dropsläppa by unexpectedlyoväntat.
kommer asteroider ibland
på besök oanmälda.
02:38
(LaughterSkratt)
Idag för tre år sedan,
02:41
ThreeTre yearsår agosedan todayi dag,
exploderade en liten asteroid
över staden Tjeljabinsk i Ryssland.
02:44
a smallsmå asteroidasteroid explodedexploderad
over the citystad of ChelyabinskChelyabinsk, RussiaRyssland.
Den var ungefär 19 meter i diameter,
02:46
That objectobjekt was about 19 metersmeter acrosstvärs över,
eller ungefär lika stor som en närbutik.
02:49
or about as bigstor as a conveniencebekvämlighet storeLagra.
Objekt av den här storleken
02:52
ObjectsObjekt of this sizestorlek hitträffa the EarthJorden
everyvarje 50 yearsår or so.
träffar jorden ungefär vart femtionde år.
02:54
66 millionmiljon yearsår agosedan,
För 66 miljoner år sedan
02:59
a much largerstörre objectobjekt hitträffa the EarthJorden,
slog ett mycket större objekt ner
03:01
causingorsakar a massivemassiv extinctionutdöende.
och orsakade en massiv utrotning.
03:03
75 percentprocent of plantväxt
and animaldjur- speciesarter were lostförlorat,
75% av allt växt- och djurliv förlorades,
03:05
includingInklusive, sadlyTyvärr, the dinosaursdinosaurier.
inklusive dinosaurierna, tyvärr.
03:08
That objectobjekt was
about 10 kilometerskilometer acrosstvärs över,
Detta objekt var ungefär
10 kilometer i diameter,
03:11
and 10 kilometerskilometer is roughlyungefär
the cruisingCruising altitudehöjd of a 747 jetjet.
10 kilometer är ungefär
marschhöjden för ett 747-plan.
03:14
So the nextNästa time you're in an airplaneflygplan,
Så nästa gång du sitter på ett flygplan,
03:18
snagSNAG a windowfönster seatsittplats, look out
and imaginetänka a rocksten so enormousenorm
sno en fönsterplats, titta ut
och föreställ dig en sten så enorm
03:20
that restingvilar on the groundjord,
att om den låg på jordytan
03:24
it just grazesskrubbsår your wingtipWingtip.
skulle den nudda planets vinge.
03:26
It's so widebred that it takes your planeplan
one fullfull minuteminut to flyflyga pastdåtid it.
Den är så bred att det tar
en hel minut att flyga förbi.
03:28
That's the sizestorlek of the asteroidasteroid
that hitträffa the EarthJorden.
Det är storleken på asteroiden
som träffade jorden.
03:33
It has only been withininom my lifetimelivstid
Det är bara under min livstid
03:36
that asteroidsasteroider have been consideredanses vara
a credibletrovärdig threathot to our planetplanet.
som asteroider har ansetts vara
ett hot mot vår planet.
03:38
And sincesedan then, there's been
a focusedfokuserade effortansträngning underwaypå gång
Sedan dess har en fokuserad insats pågått
03:41
to discoverUpptäck and catalogkatalog these objectsföremål.
för att upptäcka och katalogisera
dessa objekt.
03:44
I am luckytur- enoughtillräckligt
to be partdel of this effortansträngning.
Jag har turen att vara en del
av detta arbete.
03:47
I'm partdel of a teamteam of scientistsvetenskapsmän
that use NASA'sNASA: s NEOWISENEOWISE telescopeteleskop.
Jag är medlem av ett forskarlag
som använder NASA:s NEOWISE-teleskop.
03:49
Now, NEOWISENEOWISE was not
designeddesignat to find asteroidsasteroider.
NEOWISE designades inte
för att hitta asteroider.
03:53
It was designeddesignat to orbitbana the earthjord
and look farlångt beyondbortom our solarsol- systemsystemet
Det designades för att kretsa kring jorden
och se långt bortom vårt solsystem
03:55
to seeksöka out the coldestkallaste starsstjärnor
and the mostmest luminoussjälvlysande galaxiesgalaxer.
för att hitta de kallaste stjärnorna
och de mest lysande galaxerna.
03:59
And it did that very well
for its designeddesignat lifetimelivstid of sevensju monthsmånader.
Och det gjorde den väldigt bra
för sin beräknade livstid på sju månader.
04:03
But todayi dag, sixsex yearsår latersenare,
it's still going.
Men idag, sex år senare,
är det fortfarande igång.
04:07
We'veVi har repurposedrepurposed it
to discoverUpptäck and studystudie asteroidsasteroider.
Vi har gjort om det
till att upptäcka och studera asteroider.
04:10
And althoughfastän it's
a wonderfulunderbar little spacerymden robotrobot,
Och trots att det är
en underbar liten rymdrobot,
04:13
these daysdagar it's kindsnäll of like a used carbil.
är det nuförtiden mer som
en begagnad bil.
04:15
The cryogencryogen that used to refrigeratekylskåp
its sensorssensorer is long goneborta,
Kryogenen som kylde dess sensorer
har för länge sedan tagit slut,
04:18
so we jokeskämt that
its air-conditioningluftkonditionering is brokenbruten.
så vi skojar om att
luftkonditioneringen är trasig.
04:21
It's got 920 millionmiljon milesmiles
on the odometertrippmätaren,
Den har 1,5 miljarder mil på vägmätaren,
04:24
but it still runskörningar great
men går fortfarande riktigt bra
04:28
and reliablytillförlitligt takes a photographfotografera
of the skyhimmel everyvarje 11 secondssekunder.
och tar tillförlitligt en bild på himlen
med 11 sekunders mellanrum.
04:30
It's takentagen 23 photosfoton
sincesedan I beganbörjade speakingtala to you.
Den har tagit 23 bilder
sedan jag började tala till er.
04:33
One of the reasonsskäl NEOWISENEOWISE is so valuablevärdefulla
En orsak till att NEOWISE är så värdefull,
04:38
is that it seesser the skyhimmel
in the thermaltermisk infraredinfraröd.
är att den ser himlen
i termiskt infrarött.
04:40
That meansbetyder that insteadistället of seeingseende
the sunlightsolljus that asteroidsasteroider reflectreflektera,
Så istället för att se det solsken
som asteroider reflekterar,
04:42
NEOWISENEOWISE seesser the heatvärme that they emitavger.
ser NEOWISE värmen som de utstrålar.
04:46
This is a vitalavgörande capabilityförmåga
sincesedan some asteroidsasteroider are as darkmörk as coalkol
Detta är en viktig förmåga
eftersom vissa asteroider är kolsvarta
04:48
and can be difficultsvår or impossibleomöjlig
to spotfläck with other telescopesteleskop.
och kan vara svåra eller omöjliga
att upptäcka med andra teleskop.
04:51
But all asteroidsasteroider, lightljus or darkmörk,
shineglans brightlyljust for NEOWISENEOWISE.
Men alla asteroider, ljusa eller mörka,
skiner för NEOWISE.
04:55
AstronomersAstronomer are usinganvänder sig av
everyvarje techniqueteknik at theirderas disposalavfallshantering
Astronomer använder all teknik
de förfogar över
05:00
to discoverUpptäck and studystudie asteroidsasteroider.
för att upptäcka och studera asteroider.
05:03
In 2010, a historichistorisk milestonemilstolpe was reachednådde.
2010 nåddes en historisk milstolpe.
05:06
The communitygemenskap, togethertillsammans, discoveredupptäckt
over 90 percentprocent of asteroidsasteroider
Forskarna tillsammans upptäckte
mer än 90% av de asteroider
05:08
biggerstörre than one kilometerkilometer acrosstvärs över --
som är större än en kilometer tvärs över,
05:13
objectsföremål capablekapabel
of massivemassiv destructionförstörelse to EarthJorden.
objekt kapabla till
enorm förstörelse av jorden.
05:14
But the job'sjobbets not doneGjort yetän.
Men jobbet är inte slut än.
05:17
An objectobjekt 140 metersmeter or biggerstörre
could decimatedecimera a medium-sizedsmå och medelstora countryland.
Ett objekt på 140 meter eller mer skulle
kunna decimera ett mellanstort land.
05:19
So farlångt, we'vevi har only foundhittades
25 percentprocent of those.
Än så länge har vi bara hittat 25% såna.
05:24
We mustmåste keep searchingsökande the skyhimmel
for near-Earthnära jorden asteroidsasteroider.
Vi måste fortsätta att söka i rymden
efter jordnära asteroider.
05:28
We are the only speciesarter
ablestånd to understandförstå calculustandsten
Vi är den enda arten med förmåga
att förstå matematik
05:31
or buildbygga telescopesteleskop.
eller bygga teleskop.
05:34
We know how to find these objectsföremål.
Vi vet hur man finner dessa objekt.
05:36
This is our responsibilityansvar.
Det här är vårt ansvar.
05:38
If we foundhittades a hazardousfarliga asteroidasteroid
with significantsignifikant earlytidigt warningvarning,
Om vi ​​hittade en farlig asteroid
i tillräckligt god tid,
05:40
we could nudgeknuff it out of the way.
skulle vi kunna knuffa bort den.
05:44
UnlikeTill skillnad från earthquakesjordbävningar, hurricanesorkaner
or volcanicvulkanisk eruptionsvulkanutbrott,
Till skillnad från jordbävningar, orkaner
eller vulkanutbrott,
05:45
an asteroidasteroid impactinverkan
can be preciselyexakt predictedförutsagd
kan ett asteroidnedslag förutsägas
05:48
and preventedförhindras.
och förhindras.
05:51
What we need to do now
is mapKarta near-Earthnära jorden spacerymden.
Det vi måste göra nu är att kartlägga
rymden nära jorden.
05:53
We mustmåste keep searchingsökande the skyhimmel.
Vi måste fortsätta leta på himlen.
05:56
Thank you.
Tack.
05:58
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
05:59
Translated by Mai Fox
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

About the speaker:

Carrie Nugent - Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids.

Why you should listen

Dr. Carrie Nugent is an asteroid hunter who works with a small team to discover and study asteroids at Caltech/IPAC. She earned her PhD in Geophysics and Space Physics from UCLA in 2013 and is a 2016 TED Fellow. Specializing in thermophysical modeling, Nugent uses observations from the space-based infrared telescope NEOWISE to better understand asteroid surfaces. Asteroid 8801 Nugent was named in her honor.

In her free time, Nugent hosts and produces Spacepod. On this weekly podcast, she invites astronomers, planetary scientists and engineers to sit, share a drink and tell the world about their corner of the cosmos.

More profile about the speaker
Carrie Nugent | Speaker | TED.com