English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Carrie Nugent: Adventures of an asteroid hunter

Керрі Наджент: Пригоди мисливця за астероїдами

Filmed
Views 1,150,272

Член спільноти TED Керрі Наджент є мисливцем за астероїдами -- вона є частиною групи науковців, які працюють над виявленням і каталогуванням наших найстаріших та найчисленніших космічних сусідів. Навіщо слідкувати за астероїдами ? У цій короткій, сповненій фактами промові Наджент пояснює, як їх надзвичайний вплив сформував нашу планету -- і як їх вчасне виявлення може врятувати життя на Землі.

- Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids. Full bio

I am holdingпроведення something remarkablyчудово oldстарий.
Я тримаю щось надзвичайно старе.
00:13
It is olderстарше than any humanлюдина artifactартефакт,
Воно старіше, ніж будь-який
людський артефакт,
00:16
olderстарше than life on EarthЗемлі,
старіше, ніж життя на Землі,
00:19
olderстарше than the continentsконтиненти
and the oceansокеани betweenміж them.
старіше, ніж континенти
і океани між ними.
00:21
This was formedсформований
over fourчотири billionмільярд yearsроків agoтому назад
Воно сформувалось більш, ніж
4 мільярди років тому
00:25
in the earliestнайшвидше daysдні of the solarсонячний systemсистема
у найперші дні Сонячної системи,
00:28
while the planetsпланети were still formingформування.
у той час, коли
формувались планети.
00:30
This rustyіржавий lumpодноразовий of nickelнікель and ironзалізо
mayможе not appearз'являтися specialособливий,
Цей іржавий шматок нікелю і заліза
може здатись не таким особливим,
00:33
but when it is cutвирізати openВІДЧИНЕНО ...
але якщо його розрізати ...
00:36
you can see that it is differentінший
from earthlyЗемне metalsметали.
ви можете побачити, що він відрізняється
від земних металів.
00:40
This patternвізерунок revealsпоказує metallicметалевий crystalsкристали
that can only formформа out in spaceпростір
Цей зразок демонструє металеві кристали,
які можуть утворитись тільки в космосі,
00:43
where moltenрозплавленого metalметал
can coolкруто extremelyнадзвичайно slowlyповільно,
де розплавлений метал охолоджується
надзвичайно повільно,
00:47
a fewмало хто degreesступені everyкожен millionмільйон yearsроків.
на декілька градусів
кожен мільйон років.
00:49
This was onceодин раз partчастина
of a much largerбільший objectоб'єкт,
Це було частиною
значно більшого об'єкту,
00:52
one of millionsмільйони left over
after the planetsпланети formedсформований.
одного з мільйонів, що залишилися
після формування планет.
00:55
We call these objectsоб'єкти asteroidsастероїдів.
Ми називаємо ці об'єкти
астероїдами.
00:57
AsteroidsАстероїдів are our oldestнайстаріший
and mostнайбільше numerousбагаточисельний cosmicкосмічний neighborsсусіди.
Астероїди є нашими найдавнішими
і найчисленнішими космічними сусідами.
01:01
This graphicграфіка showsшоу near-EarthНавколоземні asteroidsастероїдів
orbitingорбіта around the SunНД,
Ця анімація показує найближчі астероїди,
які обертаються навколо Сонця, -
01:04
shownпоказано in yellowжовтий,
воно показане жовтим, -
01:08
and swingingрозмахуючи closeзакрити to the Earth'sЗемлі orbitорбіта,
і ті, що знаходяться
близько до Землі,
01:09
shownпоказано in blueсиній.
показані блакитним.
01:11
The sizesрозміри of the EarthЗемлі, SunНД and asteroidsастероїдів
have been greatlyсильно exaggeratedперебільшені
Розміри Землі, Сонця та астероїдів
значно збільшені,
01:12
so you can see them clearlyчітко.
тож ви можете їх чітко бачити.
01:15
TeamsКоманд of scientistsвчені acrossпоперек the globeглобус
are searchingпошук for these objectsоб'єкти,
Команди вчених по всьому світу
шукають такі об'єкти,
01:17
discoveringвідкриття newновий onesті, хто everyкожен day,
відкриваючи нові
кожного дня,
01:20
steadilyнеухильно mappingвідображення near-EarthНавколоземні spaceпростір.
постійно наносячи на карту
навколоземної орбіти.
01:22
Much of this work is fundedфінансується by NASAНАСА.
Значна частина роботи
фінансується NASA.
01:25
I think of the searchпошук for these asteroidsастероїдів
as a giantгігант publicгромадськість worksпрацює projectпроект,
Я думаю про пошук астероїдів
як про величезний соціальний проект,
01:27
but insteadзамість цього of buildingбудівля a highwayшосе,
we're chartingCharting outerзовнішній spaceпростір,
але замість будівництва шосе,
ми складаємо карту космічного простору,
01:31
buildingбудівля an archiveАрхів
that will last for generationsпокоління.
складання архіву,
яке продовжуватиметься поколіннями.
01:34
These are the 1,556 near-EarthНавколоземні asteroidsастероїдів
discoveredвідкритий just last yearрік.
Існує 1556 навколоземних астероїдів,
які були знайдені лише минулого року.
01:37
And these are all of the knownвідомий
near-EarthНавколоземні asteroidsастероїдів,
І це лише ті астероїди, які
знаходяться біля Землі,
01:45
whichкотрий at last countрахувати was 13,733.
і їх кількість
складає 13 733 шт.
01:49
EachКожен one has been imagedвідображатиметься, catalogedкаталогізовані
Кожен сфотографований
та внесений у каталог
01:53
and had its pathшлях
around the SunНД determinedвизначений.
і у кожного визначена
орбіта навколо Сонця.
01:55
AlthoughХоча it variesзмінюється
from asteroidастероїд to asteroidастероїд,
Хоча вона унікальна для
кожного астероїда,
01:57
the pathsшляхи of mostнайбільше asteroidsастероїдів
can be predictedпередбачений for dozensдесятки of yearsроків.
орбіта більшості з них може бути
визначена на десятки років вперед.
02:00
And the pathsшляхи of some asteroidsастероїдів can be
predictedпередбачений with incredibleнеймовірний precisionточність.
Орбіти деяких астероїдів можуть бути
визначені з неймовірною точністю.
02:03
For exampleприклад, scientistsвчені
at the JetJet PropulsionДвигунів LaboratoryЛабораторія
Наприклад, науковці
з Лабораторії реактивних двигунів
02:07
predictedпередбачений where the asteroidастероїд ToutatisToutatis
was going to be fourчотири yearsроків in advanceзаздалегідь
визначили, де буде знаходитись астероїд
Тоутатіс через чотири роки
02:09
to withinв межах 30 kilometersкілометри.
з точністю до 30 кілометрів.
02:13
In those fourчотири yearsроків,
За ці чотири роки,
02:16
ToutatisToutatis traveledїздив 8.5 billionмільярд kilometersкілометри.
Таутатіс пролетить 8.5 млн. кілометрів.
02:17
That's a fractionalДробний precisionточність
Це десяткова точність
02:21
of 0.000000004.
в 0.000000004 відсотки.
02:22
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:31
Now, the reasonпричина I have
this beautifulгарний asteroidастероїд fragmentфрагмент
Причина, чому я показую
цей чудовий фрагмент астероїда,
02:34
is because, like all neighborsсусіди,
в тому, що,
як і всі сусіди,
02:37
asteroidsастероїдів sometimesіноді dropпадіння by unexpectedlyнесподівано.
астероїди, іноді
відвідують нас зненацька.
02:38
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:41
ThreeТри yearsроків agoтому назад todayсьогодні,
Три роки тому
02:44
a smallмаленький asteroidастероїд explodedвибухнув
over the cityмісто of ChelyabinskЧелябінськ, RussiaРосія.
маленький астероїд впав
над містом Челябінськ, Росія.
02:46
That objectоб'єкт was about 19 metersметрів acrossпоперек,
Цей об'єкт був приблизно
19 метрів в діаметрі,
02:49
or about as bigвеликий as a convenienceзручності storeмагазин.
або розміром,
як великий магазин.
02:52
ObjectsОб'єкти of this sizeрозмір hitхіт the EarthЗемлі
everyкожен 50 yearsроків or so.
Об'єкти такого розміру падають
на Землю приблизно кожні 50 років.
02:54
66 millionмільйон yearsроків agoтому назад,
66 млн. років тому
02:59
a much largerбільший objectоб'єкт hitхіт the EarthЗемлі,
значно більший об'єкт
вдарився об Землю,
03:01
causingвикликаючи a massiveмасивний extinctionвимирання.
чим спричинив
масове вимирання.
03:03
75 percentвідсоток of plantРослина
and animalтварина speciesвидів were lostзагублений,
75 % видів рослин та тварин
було знищено,
03:05
includingв тому числі, sadlyна жаль, the dinosaursДинозаври.
включаючи, на жаль, динозаврів.
03:08
That objectоб'єкт was
about 10 kilometersкілометри acrossпоперек,
Цей об'єкт був приблизно
10 км. у діаметрі,
03:11
and 10 kilometersкілометри is roughlyгрубо
the cruisingКрейсерська altitudeВисота of a 747 jetструмінь.
і 10 км - це приблизно
висота Боїнгу 747.
03:14
So the nextдалі time you're in an airplaneлітак,
Тож, наступного разу,
коли будете у літаку
03:18
snagзаковика a windowвікно seatсидіння, look out
and imagineуявіть собі a rockрок so enormousвеличезний
подивіться у вікно,
і уявіть камінь такого розміру,
03:20
that restingвідпочинок on the groundземля,
який лежить на землі,
03:24
it just grazesпасеться your wingtipкрила.
і дістає до крила
вашого літака.
03:26
It's so wideширокий that it takes your planeлітак
one fullповний minuteхвилина to flyлітати pastминуле it.
Він такий величезний, що літаку
знадобиться 1 хвилина, щоб пролетіти його.
03:28
That's the sizeрозмір of the asteroidастероїд
that hitхіт the EarthЗемлі.
Це розмір астероїда, який
вдарився об Землю.
03:33
It has only been withinв межах my lifetimeчас життя
На моєму житті
були випадки,
03:36
that asteroidsастероїдів have been consideredрозглянутий
a credibleдостовірний threatзагроза to our planetпланета.
коли астероїди становили
реальну загрозу нашій планеті.
03:38
And sinceз then, there's been
a focusedзосереджені effortзусилля underwayведеться
І з тих пір ми докладаємо
цілеспрямованих зусиль,
03:41
to discoverвідкрити and catalogкаталог these objectsоб'єкти.
щоб знайти і каталогувати
такі об'єкти.
03:44
I am luckyвдалий enoughдостатньо
to be partчастина of this effortзусилля.
Я щаслива
бути частиною цих зусиль.
03:47
I'm partчастина of a teamкоманда of scientistsвчені
that use NASA'sНАСА NEOWISENEOWISE telescopeтелескоп.
Я є частиною команди науковців,
які використовують телескоп NASA - NEOWISE.
03:49
Now, NEOWISENEOWISE was not
designedрозроблений to find asteroidsастероїдів.
Цей телескоп не був спроектований
для пошуку астероїдів.
03:53
It was designedрозроблений to orbitорбіта the earthземля
and look farдалеко beyondдалі our solarсонячний systemсистема
Він спроектований, щоб літаючи на орбіті,
дивитись далеко за межі нашої системи,
03:55
to seekшукати out the coldestнайхолодніший starsзірки
and the mostнайбільше luminousСвітловий galaxiesгалактики.
шукати найхолодніші зірки
і найяскравіші галактики.
03:59
And it did that very well
for its designedрозроблений lifetimeчас життя of sevenсеми monthsмісяці.
І він робив це дуже добре протягом
свого життєвого циклу в 7 місяців.
04:03
But todayсьогодні, sixшість yearsроків laterпізніше,
it's still going.
Але сьогодні, 6 років потому,
він і досі працює.
04:07
We'veМи ' VE repurposedбагаторазово використовувати it
to discoverвідкрити and studyвивчення asteroidsастероїдів.
Ми перепрофілювати його,
щоб виявляти і вивчати астероїди.
04:10
And althoughхоча it's
a wonderfulчудово little spaceпростір robotробот,
І хоча це чудовий маленький
космічний робот,
04:13
these daysдні it's kindдоброзичливий of like a used carмашина.
на сьогодні він
як старий автомобіль.
04:15
The cryogenнаведено that used to refrigerateпоставити в холодильник
its sensorsдатчики is long goneпішов,
Криоген, який охолоджував його датчики,
закінчився,
04:18
so we jokeжарт that
its air-conditioningкондиціонер is brokenзламаний.
тому ми жартуємо,
що його кондиціонер зламався.
04:21
It's got 920 millionмільйон milesмилі
on the odometerодометр,
Його одометр
показує 920 млн. км,
04:24
but it still runsбігає great
але він досі чудово працює
04:28
and reliablyнадійно takes a photographфотографувати
of the skyнебо everyкожен 11 secondsсекунд.
і фотографує небо
кожні 11 секунд.
04:30
It's takenвзятий 23 photosфотографії
sinceз I beganпочався speakingкажучи to you.
Він зробив 23 фотографії, відколи
я почала цю промову.
04:33
One of the reasonsпричин NEOWISENEOWISE is so valuableцінний
Одна з причин, чому NEOWISE
такий важливий,
04:38
is that it seesбачить the skyнебо
in the thermalтеплові infraredінфрачервоний.
в тому, що він бачить небо
в інфрачервоному спектрі.
04:40
That meansзасоби that insteadзамість цього of seeingбачачи
the sunlightсонячне світло that asteroidsастероїдів reflectвідбити,
Це означає, що замість того, щоб бачити
проміння, яке астероїди відбивають,
04:42
NEOWISENEOWISE seesбачить the heatтепло that they emitвипромінюють.
NEOWISE бачить випромінюване
ними тепло.
04:46
This is a vitalжиттєво важливий capabilityздібності
sinceз some asteroidsастероїдів are as darkтемний as coalвугілля
Це важлива здатність, тому що
деякі астероїди темні, як вугілля,
04:48
and can be difficultважко or impossibleнеможливо
to spotмісце with other telescopesтелескопи.
і тому їх важко або навіть неможливо
помітити за допомогою інших телескопів.
04:51
But all asteroidsастероїдів, lightсвітло or darkтемний,
shineсвітити brightlyяскраво for NEOWISENEOWISE.
Але всі астероїди, світлі чи темні,
сяють яскраво для NEOWISE.
04:55
AstronomersАстрономи are usingвикористовуючи
everyкожен techniqueтехніка at theirїх disposalУтилізація
Астрономи використовують
усі наявні у них методи
05:00
to discoverвідкрити and studyвивчення asteroidsастероїдів.
для виявлення і
вивчення астероїдів.
05:03
In 2010, a historicісторичний milestoneвіха was reachedдосягли.
У 2010 році був досягнутий
історичний рубіж.
05:06
The communityспільнота, togetherразом, discoveredвідкритий
over 90 percentвідсоток of asteroidsастероїдів
Спільнота разом виявила
понад 90% астероїдів,
05:08
biggerбільший than one kilometerкілометр acrossпоперек --
які мають більше одного кілометра
у діаметрі --
05:13
objectsоб'єкти capableздатний
of massiveмасивний destructionруйнування to EarthЗемлі.
об'єктів, які здатні завдати суттєвих
руйнацій Землі.
05:14
But the job'sІова not doneзроблено yetвсе-таки.
Але робота поки що не завершена.
05:17
An objectоб'єкт 140 metersметрів or biggerбільший
could decimateзнищувати a medium-sizedсередні countryкраїна.
Об'єкт розміром у 140 м. або більше може
спустошити середнього розміру країну.
05:19
So farдалеко, we'veми маємо only foundзнайдено
25 percentвідсоток of those.
Досі ми знайшли тільки
25 відсотків з них.
05:24
We mustповинен keep searchingпошук the skyнебо
for near-EarthНавколоземні asteroidsастероїдів.
Ми повинні продовжувати
шукати такі навколоземні об'єкти і надалі.
05:28
We are the only speciesвидів
ableздатний to understandзрозуміти calculusчислення
Ми єдиний вид на Землі, який може
проводити розрахунки
05:31
or buildбудувати telescopesтелескопи.
або будувати телескопи.
05:34
We know how to find these objectsоб'єкти.
Ми знаємо, як шукати такі об'єкти.
05:36
This is our responsibilityвідповідальність.
Це наша відповідальність.
05:38
If we foundзнайдено a hazardousнебезпечні asteroidастероїд
with significantзначний earlyрано warningУВАГА,
Якщо ми завчасно знайдемо
небезпечний астероїд,
05:40
we could nudgeЗсунути it out of the way.
ми могли б збити його з курсу.
05:44
UnlikeНа відміну від earthquakesЗемлетруси, hurricanesУрагани
or volcanicвулканічний eruptionsвивержень,
На відміну від землетрусів, ураганів
або вивержень вулканів,
05:45
an asteroidастероїд impactвплив
can be preciselyточно predictedпередбачений
вплив удару астероїду
можна спрогнозувати
05:48
and preventedзапобігти.
і уникнути.
05:51
What we need to do now
is mapкарта near-EarthНавколоземні spaceпростір.
Що нам потрібно зробити зараз -
дослідити навколоземний простір.
05:53
We mustповинен keep searchingпошук the skyнебо.
Ми повинні продовжувати вивчати небо.
05:56
Thank you.
Дякую вам.
05:58
(ApplauseОплески)
(Оплески)
05:59
Translated by Slava Savchuk
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

Carrie Nugent - Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids.

Why you should listen

Dr. Carrie Nugent is an asteroid hunter who works with a small team to discover and study asteroids at Caltech/IPAC. She earned her PhD in Geophysics and Space Physics from UCLA in 2013 and is a 2016 TED Fellow. Specializing in thermophysical modeling, Nugent uses observations from the space-based infrared telescope NEOWISE to better understand asteroid surfaces. Asteroid 8801 Nugent was named in her honor.

In her free time, Nugent hosts and produces Spacepod. On this weekly podcast, she invites astronomers, planetary scientists and engineers to sit, share a drink and tell the world about their corner of the cosmos.

More profile about the speaker
Carrie Nugent | Speaker | TED.com