English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSummit

Sarah Parcak: Hunting for Peru's lost civilizations -- with satellites

سارا پارکاک: در جستجوی تمدن‌های گمشده‌ی پرو -- با ماهواره

Filmed
Views 1,051,670

در سراسر جهان، صدها هزار مناطق باستانی گمشده زیر خاک و مخفی از نظرها وجود دارد. باستان شناس فضایی سارا پارکاک مصمم است تا آنها را قبل از غارتگران پیدا کند. با استفاده از جایزه سال ۲۰۱۶ «تد»، او در حال ساخت یک ابزار ترکیبی آنلاین از علم و شهروندان با نام «گلوبال اکسپلورر» است که به گروه بزرگی از داوطلبان آموزش می‌دهد میراث پنهان شده جهان را پیدا کرده و از آن محافظت کنند. در این سخنرانی او دیدی کلی از اولین مکانی که به جستجو در آن می‌پردازند می‌دهد: پرو -- مکان نگه‌دارنده‌ی «ماچو پیچو»، «خطوط نازکا» و دیگر عجایب باستانشناسی که منتظرند تا کشف شوند.

- Satellite archaeologist + TED Prize winner
Like a modern-day Indiana Jones, Sarah Parcak uses satellite images to locate lost ancient sites. The winner of the 2016 TED Prize, her wish will help protect the world’s cultural heritage. Full bio

In Julyجولای of 1911,
در جولای سال ۱۹۱۱ میلادی،
00:13
a 35-year-oldساله Yaleییل graduateفارغ التحصیل and professorاستاد
setتنظیم out from his rainforestجنگل بارانی campاردوگاه
یک فارغ التحصیل و استاد ۳۵ ساله
دانشگاه ییل از اردوگاه جنگل بارانی
00:16
with his teamتیم.
با تیمش حرکت می‌کنند.
00:21
After climbingسنگ نوردی a steepشیب تند hillتپه
بعد از بالا رفتن از یک تپه شیبدار
00:23
and wipingپاک کردن the sweatعرق from his browسوزش,
و پاک کردن عرق پیشانی‌اش،
00:25
he describedشرح داده شده what he saw beneathدر زیر him.
آنچه زیر پای خود دید را شرح داد.
00:27
He saw risingرو به افزایش from
the denseمتراکم rainforestجنگل بارانی foliageشاخ و برگ
او از میان شاخ و برگ های انبوه جنگل بارانی
00:31
this incredibleباور نکردنی interlockingمتصل کردن
mazeمارپیچ of structuresسازه های
ساختارهای به هم پیوسته باورنکردنی
00:34
builtساخته شده of graniteسنگ گرانیت,
ساخته شده از گرانیت را دید،
00:37
beautifullyزیبایی put togetherبا یکدیگر.
که به زیبایی کنارهم قرار داده شده بودند.
00:39
What's amazingحیرت آور about this projectپروژه
نکته عجیب این پروژه این است که
00:41
is that it was the first fundedبودجه
by Nationalملی Geographicجغرافیایی,
اولین پروژه‌ی سرمایه گذاری
شده توسط «نشنال جئوگرافی» است،
00:43
and it gracedمهربان the frontجلوی coverپوشش
of its magazineمجله in 1912.
و در سال ۱۹۱۲ روی جلد مجله اش چاپ شد.
00:46
This professorاستاد used state-of-the-artوضعیت هنر
photographyعکاسی equipmentتجهیزات
این پروفسور از تجهیزات عکاسی
پیشرفته آن روز بهره برد
00:50
to recordرکورد the siteسایت,
تا این منطقه را ثبت کند،
00:54
foreverبرای همیشه changingتغییر دادن the faceصورت of explorationاکتشاف.
و برای همیشه تصور مردم
از اکتشافات را تغییر داد.
00:56
The siteسایت was Machuماچو Picchuپیکو,
این منطقه ماچو پیچو بود،
01:00
discoveredکشف شده and exploredکاوش by Hiramحرام Binghamبینگام.
که توسط هیرام بینگهام کشف و کاوش شد.
01:02
When he saw the siteسایت, he askedپرسید:,
وقتی منطقه را دید، پرسید،
01:07
"This is an impossibleغیرممکن است dreamرویا.
«این یک رویای محال است.
01:09
What could it be?"
چی میتونه باشه؟»
01:11
So todayامروز,
پس امروز،
01:14
100 yearsسالها laterبعد,
۱۰۰ سال بعد،
01:16
I inviteدعوت you all
on an incredibleباور نکردنی journeyسفر with me,
من همه شما را به یک سفر باورنکردنی
همراه خودم دعوت میکنم،
01:19
a 37-year-oldساله Yaleییل graduateفارغ التحصیل and professorاستاد.
فارغ التحصیل و استاد
۳۷ ساله دانشگاه ییل.
01:23
(Cheersبه سلامتی)
(تحسین حضار)
01:26
We will do nothing lessکمتر
than use state-of-the-artوضعیت هنر technologyتکنولوژی
ما هم کاری کمتر از استفاده‌ی
هنرمندانه از فناوری پیشرفته روز
01:28
to mapنقشه an entireکل countryکشور.
برای نقشه برداری از کل یک کشور نمیکنیم.
01:32
This is a dreamرویا startedآغاز شده by Hiramحرام Binghamبینگام,
این رویایی است که توسط
هیرام بینگهام شروع شد،
01:35
but we are expandingگسترش it to the worldجهان,
اما ما آن را به کل جهان گسترش دادیم،
01:38
makingساخت archaeologicalباستان شناسی explorationاکتشاف
more openباز کن, inclusiveشامل,
اکتشاف باستان شناسی
را امکان پذیرتر و جامع‌تر کردیم،
01:42
and at a scaleمقیاس simplyبه سادگی
not previouslyقبلا possibleامکان پذیر است.
در مقیاسی که حقیقتا در
گذشته امکان پذیر نبود.
01:47
This is why I am so excitedبرانگیخته
برای همین من بسیار هیجان زده هستم
01:51
to shareاشتراک گذاری with you all todayامروز
تا امروز با شما در میان بگذارم که
01:54
that we will beginشروع
the 2016 TEDTED Prizeجایزه platformسکو
برنامه جایزه سال ۲۰۱۶ «تد» را
01:56
in Latinلاتین Americaآمریکا,
در آمریکای لاتین
02:01
more specificallyبه طور مشخص Peruپرو.
بطور خاص در پرو شروع خواهیم کرد.
02:03
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق حضار)
02:07
Thank you.
ممنونم.
02:08
We will be takingگرفتن
Hiramحرام Bingham'sبینگام impossibleغیرممکن است dreamرویا
ما رویای دست نیافتنی
هیرام بینگهام را عملی می کنیم
02:13
and turningچرخش it into an amazingحیرت آور futureآینده
و آن را به آینده‌ی
فوق العاده‌ تبدیل می‌کنیم
02:17
that we can all shareاشتراک گذاری in togetherبا یکدیگر.
که همه می‌توانیم در آن سهیم باشیم.
02:20
So Peruپرو doesn't just have Machuماچو Picchuپیکو.
خُب پرو فقط ماچو پیچو را ندارد.
02:23
It has absolutelyکاملا stunningخیره کننده jewelryجواهر سازی,
جواهرات کاملا خیره کننده ای دارد،
02:25
like what you can see here.
مثل آنچه اینجا میبینید.
02:28
It has amazingحیرت آور Mocheموش potteryسفالگری
of humanانسان figuresارقام.
سفالگری حیرت انگیز موچه
از پیکره های انسان را دارد.
02:30
It has the Nazcaنازکا Linesخطوط
خطوط نازکا
02:34
and amazingحیرت آور textilesمنسوجات.
و پارچه بافی‌های عالی دارد.
02:36
So as partبخشی of the TEDTED Prizeجایزه platformسکو,
بنابراین بعنوان بخشی از
برنامه جایزه‌ «تد»،
02:38
we are going to partneringهمکاری
with some incredibleباور نکردنی organizationsسازمان های,
ما قرار است با بعضی
سازمان‌های عالی همکاری کنیم،
02:41
first of all with DigitalGlobeDigitalGlobe,
the world'sجهان largestبزرگترین providerارائه دهنده
اول از همه با دیجیتال گلوب،
بزرگترین تامین کننده‌ی
02:44
of high-resolutionکیفیت بالا
commercialتجاری satelliteماهواره imageryتصاویر.
تصاویر تبلیغاتی ماهواره‌ای
با کیفیت در جهان.
02:48
They're going to be helpingکمک us buildساختن out
آنها به ما در ساخت
02:51
this amazingحیرت آور crowdsourcingcrowdsourcing
platformسکو they have.
برنامه جمع سپاری عالی که دارند
کمک خواهند کرد.
02:53
Maybe some of you used it
شاید شما
آن را بکاربرده اید
02:56
with the MHMH370 crashسقوط
and searchجستجو کردن for the airplaneهواپیما.
برای سانحه‌ی پرواز MH370
و جستجوی هواپیمای آن.
02:57
Of courseدوره, they'llآنها خواهند شد alsoهمچنین be providingفراهم آوردن us
with the satelliteماهواره imageryتصاویر.
البته، آنها برای ما تصاویر
ماهواره‌ای را هم فراهم خواهند کرد.
03:01
Nationalملی Geographicجغرافیایی will be helpingکمک us
with educationتحصیلات and of courseدوره explorationاکتشاف.
نشنال جئوگرافی به ما برای آموزش
و البته کاوش کمک خواهد کرد.
03:04
As well, they'llآنها خواهند شد be providingفراهم آوردن us
with richثروتمند contentمحتوا for the platformسکو,
همچنین، آنها برای این برنامه اطلاعات
ارزشمندی را در اختیار ما میگذارند،
03:08
includingشامل some of the archivalبایگانی imageryتصاویر
like you saw at the beginningشروع of this talk
از جمله برخی از تصاویر بایگانی شده
مثل آنچه در ابتدای این سخنرانی دیدید
03:12
and some of theirخودشان documentaryمستند footageفیلم.
و تعدادی از فیلم‌های مستندشان.
03:16
We'veما هستیم alreadyقبلا begunشروع شد
to buildساختن and planطرح the platformسکو,
ما حالا ساخت و طرح ریزی
برنامه را شروع کرده ایم.
03:19
and I'm just so excitedبرانگیخته.
و من خیلی هیجان زده ام.
03:22
So here'sاینجاست the coolسرد partبخشی.
خُب قسمت جالب کار اینجاست.
03:24
My teamتیم, headedهدایت up by Chaseتعقیب Childsبچه ها,
تیم من، به سرپرستی چیس چایلدز،
03:25
is alreadyقبلا beginningشروع to look
at some of the satelliteماهواره imageryتصاویر.
بررسی بعضی تصاویر ماهواره ایی
را شروع کرده اند.
03:28
Of courseدوره, what you can see here
is 0.3-meterمتری dataداده ها.
البته، چیزی که اینجا میبینید
اطلاعات با دقت ۰.۳ متری است.
03:31
This is siteسایت calledبه نام Chanچان Chanچان
in northernشمال Peruپرو.
منطقه‌ ای به اسم «چان‌چان»
در شمال پرو است.
03:35
It datesتاریخ to 850 ADآگهی.
قدمتش ۸۵۰ سال بعد از میلاد است.
03:37
It's a really amazingحیرت آور cityشهر,
but let's zoomبزرگنمایی in.
شهر بسیار شگفت انگیزی است،
اما بذارید بزرگنمایی کنم.
03:39
This is the typeتایپ کنید and qualityکیفیت of dataداده ها
that you all will get to see.
این نوع و کیفیت اطلاعاتی است
که همه شما میتوانید ببینید.
03:41
You can see individualفردی structuresسازه های,
individualفردی buildingsساختمان ها.
میتوانید تک تک بنا ها
و ساختمان ها را ببینید.
03:46
And we'veما هستیم alreadyقبلا begunشروع شد
to find previouslyقبلا unknownناشناخته sitesسایت های.
و ما شروع به پیدا کردن
مناطق ناشناخته دیگری کرده‌ایم.
03:49
What we can say alreadyقبلا
is that as partبخشی of the platformسکو,
آنچه میتوان گفت این است که
به عنوان بخشی از برنامه،
03:52
you will all help discoverكشف كردن
thousandsهزاران نفر of previouslyقبلا unknownناشناخته sitesسایت های,
همه شما کمک به کشف هزاران منطقه
ناشناخته خواهید کرد،
03:55
like this one here,
مانند این یکی،
03:59
and this potentiallyبالقوه largeبزرگ one here.
و این یکی منطقه بالقوه وسیع.
04:00
Unfortunatelyمتاسفانه, we'veما هستیم alsoهمچنین begunشروع شد
to uncoverبرملا کردن large-scaleدر مقیاس بزرگ lootingغارت at sitesسایت های,
متاسفانه، ما همچنین غارت های نسبتا
زیادی را از این مناطق کشف کرده ایم،
04:02
like what you see here.
مثل اینکه اینجا میبینید.
04:07
So manyبسیاری sitesسایت های in Peruپرو are threatenedتهدید شده,
در پرو مناطق زیادی در معرض خطر هستند،
04:08
but the great partبخشی
is that all of this dataداده ها
اما قسمت عالی این است
که تمام این اطلاعات
04:10
is going to be sharedبه اشتراک گذاشته شده
with archaeologistsباستان شناسان on the frontجلوی linesخطوط
با باستان شناسان مهم در
حفاظت از این مناطق
04:12
of protectingمحافظت these sitesسایت های.
به اشتراک گذاشته میشود.
04:15
So I was just in Peruپرو,
meetingملاقات with theirخودشان Ministerوزیر of Cultureفرهنگ
خب، من در پرو بودم
برای ملاقت با وزیر فرهنگ،
04:18
as well as UNESCOیونسکو.
و همچنین یونسکو.
04:21
We'llخوب be collaboratingهمکاری closelyنزدیک است with them.
ما با آنها همکاری نزدیکی خواهیم داشت.
04:23
Just so you all know,
فقط برای اینکه همه بدونید،
04:25
the siteسایت is going to be
in bothهر دو Englishانگلیسی and Spanishاسپانیایی,
سایت به دو زبان
انگلیسی و اسپانیایی خواهد بود،
04:26
whichکه is absolutelyکاملا essentialضروری است to make sure
که این برای اطمینان از مشارکت
04:29
that people in Peruپرو and acrossدر سراسر
Latinلاتین Americaآمریکا can participateشرکت کردن.
مردم پرو و سرتاسر آمریکای لاتین
بسیار مهم است.
04:31
Our mainاصلی projectپروژه coprincipalcoprincipal investigatorمحقق
is the gentlemanنجیب زاده you see here,
محقق اصلی پروژه
این فرد محترمی است که اینجا می بینید،
04:35
Drدکتر. Luisلوئیس Jaimeجیمی Castilloکاستیلو,
دکتر لوئیس جیمی کاستیلو،
04:39
professorاستاد at Catholicکاتولیک Universityدانشگاه.
استاد دانشگاه «کاتولیک».
04:41
As a respectedاحترام Peruvianپروین archaeologistباستان شناس
and formerسابق vice-ministerمعاون وزیر,
به عنوان باستان شناس محترم اهل پرو
و معاون وزیر سابق،
04:43
Drدکتر. Castilloکاستیلو will be helpingکمک us coordinateهماهنگ كردن
and shareاشتراک گذاری the dataداده ها with archaeologistsباستان شناسان
دکتر کاستیلو در هماهنگی و اشتراک گذاری
اطلاعات با باستان شناسان کمک خواهد کرد،
04:47
so they can exploreکاوش کنید
these sitesسایت های on the groundزمینی.
تا آنها بتوانند به اکتشاف
این مناطق بپردازند.
04:51
He alsoهمچنین runsاجرا می شود this amazingحیرت آور
droneهواپیمای بدون سرنشین mappingنقشه برداری programبرنامه,
او همچنین برنامه نقشه برداری با پهپاد را
انجام میدهد،
04:54
some of the imagesتصاویر of whichکه
you can see behindپشت me here and here.
که بعضی از تصاویرش را پشت من
در این قسمت می بینید.
04:57
And this dataداده ها will be incorporatedگنجانده شده است
into the platformسکو,
و این اطلاعات در برنامه ما
ثبت میشوند،
05:00
and alsoهمچنین he'llجهنم be helpingکمک to imageتصویر
some of the newجدید sitesسایت های you help find.
و او همچنین در تصویر سازی از
مناطقی که شما پیدا کردید کمک میکند.
05:03
Our on-the-groundروی زمین partnerشریک
و همکار ما در منطقه
05:08
who will be helpingکمک us
with educationتحصیلات, outreachتماس با ما,
که به ما در آموزش، توسعه
05:10
as well as siteسایت preservationحفظ componentsاجزاء,
و همچنین حفاظت از مناطق کمک میکند،
05:13
is the Sustainableپایدار
Preservationحفاظت Initiativeابتکار عمل,
سازمان پیش گامان در حفاظت پایدار است،
05:15
led by Drدکتر. Larryلری Cobenکوبن.
به سرپرستی دکتر لری کوبن.
05:17
Some of you mayممکن است not be awareمطلع
شاید بعضی از شما مطلع نباشید
05:19
that some of the world'sجهان
poorestفقیرترین communitiesجوامع
که برخی از فقیرترین جوامع
05:20
coexistهمزیستی with some of the world'sجهان
mostاکثر well-knownمشهور است archaeologicalباستان شناسی sitesسایت های.
در کنار برخی از معروف ترین
مناطق باستان شناسی هستند.
05:22
What SPISPI does
کاری که سازمان «اس‌پی‌آی» میکند
05:26
is it helpsکمک می کند to empowerقدرت دادن these communitiesجوامع,
قدرت بخشیدن به این جوامع است،
05:28
in particularخاص womenزنان,
به خصوص زنان،
05:30
with newجدید economicاقتصادی approachesرویکردها
and businessکسب و کار trainingآموزش.
با رویکردهای جدید اقتصادی
و آموزش کسب و کار.
05:31
So it helpsکمک می کند to teachتدریس کنید them
to createايجاد كردن beautifulخوشگل handicraftsصنایع دستی
پس به آموزش آنها در
تولید صنایع دستی زیبا کمک میکند
05:35
whichکه are then soldفروخته شد on to touristsگردشگران.
که بعدا به گردشگران فروخته میشوند.
05:38
This empowersتوانمندسازی می کند the womenزنان
to treasureگنج theirخودشان culturalفرهنگی heritageمیراث
این به زنان قدرت میبخشد تا
میراث فرهنگی خود را گرامی بدارند
05:40
and take ownershipمالکیت of it.
و مالکیت آن را بدست بگیرند.
05:44
I had the opportunityفرصت to spendخرج کردن some time
with 24 of these womenزنان
من این فرصت را داشتم تا مدت زمانی را
با ۲۴ نفر از آنها بگذرانم،
05:46
at a well-knownمشهور است archaeologicalباستان شناسی siteسایت
calledبه نام PachacamacPachacamac, just outsideخارج از Limaلیما.
در منطقه معروف باستان شناسی «پاچاکاماک»
واقع در نزدیکی شهر «لیما».
05:50
These womenزنان were unbelievablyباور نکردنی inspiringالهام بخش,
این زنان به طرز باورنکردنی
الهام بخش بودند،
05:55
and what's great is that SPISPI
will help us transformتبدیل communitiesجوامع
و آنچه مهم است این است که «اس‌پی‌آی»
به ما در تبدیل این جوامع در نزدیکی
05:57
nearنزدیک some of the sitesسایت های
that you help to discoverكشف كردن.
برخی مناطقی که به کمک شما کشف میشوند
همکاری میکند.
06:01
Peruپرو is just the beginningشروع.
پرو تازه شروع کار است.
06:04
We're going to be expandingگسترش
this platformسکو to the worldجهان,
ما میخواهیم این برنامه را
به تمام دنیا گسترش دهیم.
06:06
but alreadyقبلا I've gottenدریافت کردم
thousandsهزاران نفر of emailsایمیل ها
اما تا حالا هزاران ایمیل
از مردم در سرتاسر دنیا
06:09
from people all acrossدر سراسر the worldجهان --
professorsاساتید, educatorsمربیان, studentsدانش آموزان,
دریافت کرده ام --
استاد، معلم، دانشجو،
06:11
and other archaeologistsباستان شناسان --
who are so excitedبرانگیخته to help participateشرکت کردن.
و دیگر باستان شناس ها --
که برای همکاری بسیار مشتاق هستند.
06:15
In factواقعیت, they're alreadyقبلا suggestingپیشنهاد میکنم
amazingحیرت آور placesمکان ها for us to help discoverكشف كردن,
در واقع، آنها مکان های عالی را
برای اکتشاف پیشنهاد میکنند،
06:19
includingشامل Atlantisآتلانتیس.
از جمله «آتلانتیس»
(شهر گمشده افسانه‌ای)
06:23
I don't know if we're going
to be looking for Atlantisآتلانتیس,
فکر نمیکنم قصد پیدا کردن
آتلانتیس رو داشته باشیم،
06:25
but you never know.
اما هیچی مشخص نیست.
06:28
So I'm just so excitedبرانگیخته
to launchراه اندازی this platformسکو.
بنابراین من خیلی مشتاق هستم که
این برنامه را اجرا کنیم.
06:29
It's going to be launchedراه اندازی شد formallyرسما
by the endپایان of the yearسال.
و رسما تا پایان امسال
اجرا خواهد شد.
06:32
And I have to say,
و باید بگم که،
06:35
if what my teamتیم has alreadyقبلا discoveredکشف شده
in the pastگذشته fewتعداد کمی weeksهفته ها are any indicationنشانه,
اگر آنچه تیم من در چند هفته گذشته
پیدا کرده نشانه ای کوچک باشد،
06:36
what the worldجهان discoversکشف می کند
is just going to be beyondفراتر imaginationخیال پردازی.
آنچه در دنیا پیدا میشود
فراتر از تصور خواهد بود.
06:42
Make sure to holdنگه دارید on to your alpacasآلپاکا.
مراقب باشید «آلپاکا»هاتون رو از دست ندید.
(حیوان بومی آمریکای جنوبی)
06:47
Thank you very much.
خیلی ممنون.
06:50
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق حضار)
06:51
Thank you.
ممنون.
06:53
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق حضار)
06:54
Translated by Negar Niazi
Reviewed by emshe emshian

▲Back to top

About the speaker:

Sarah Parcak - Satellite archaeologist + TED Prize winner
Like a modern-day Indiana Jones, Sarah Parcak uses satellite images to locate lost ancient sites. The winner of the 2016 TED Prize, her wish will help protect the world’s cultural heritage.

Why you should listen

There may be hundreds of thousands, if not millions, of undiscovered ancient sites across the globe. Sarah Parcak wants to locate them. As a space archaeologist, she analyzes infrared imagery collected from far above the Earth’s surface and identifies subtle changes that signal a manmade presence hidden from view. A TED Senior Fellow and a National Geographic Explorer, she founded the Laboratory for Global Observation at the University of Alabama at Birmingham. Her goal: to make the world's invisible history visible once again.

Parcak was inspired by her grandfather, an early pioneer of aerial photography. While studying Egyptology in college, she took a class on remote sensing and went on to develop a technique for processing satellite data to see sites of archaeological significance. She wrote the first textbook on satellite archaeology, which allows for the discovery of new sites in a rapid and cost-effective way. In Egypt, her techniques have helped locate 17 potential pyramids, in addition to 3,100 forgotten settlements and 1,000 lost tombs. She's also made major discoveries in the Viking world and Roman Empire, and appeared in the BBC documentary Rome’s Lost Empire and the PBS Nova special, Vikings Unearthed.

Parcak's method also provides a way to see how ancient sites are being affected by looting and urban encroachment. By satellite-mapping Egypt and comparing sites over time, she’s noted a 1,000 percent increase in looting since 2009 at major sites. It’s likely that millions of dollars worth of artifacts are stolen each year. Parcak hopes that, through mapping, unknown sites can be protected to preserve our rich, vibrant history.

As the winner of the 2016 TED Prize, Sarah is building a citizen science platform, called GlobalXplorer, which will enable anyone with an internet connection to discover the next unknown tomb or potential looting pit. GlobalXplorer will launch in early 2017. Sign up for email updates and get early access »

 

 

More profile about the speaker
Sarah Parcak | Speaker | TED.com