English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSummit

Sarah Parcak: Hunting for Peru's lost civilizations -- with satellites

Сара Парчак: В търсене на изчезналите цивилизации в Перу - чрез спътници

Filmed
Views 1,051,670

Стотици хиляди изгубени древни места по света лежат погребани и скрити. Сателитният археолог Сара Парчак е решена да ги открие преди иманярите. С наградата на TED за 2016 Парчак създава онлайн инструмент за гражданите и науката, наречен GlobalXplorer, който ще подготви армия от откриватели-доброволци да откриват и запазват скритото световно наследство. В тази беседа тя предлага предварителен поглед към първото място, където ще търсят - Перу, домът на Мачу Пикчу, линиите Наска и други археологически чудеса, които чакат да бъдат открити.

- Satellite archaeologist + TED Prize winner
Like a modern-day Indiana Jones, Sarah Parcak uses satellite images to locate lost ancient sites. The winner of the 2016 TED Prize, her wish will help protect the world’s cultural heritage. Full bio

In JulyЮли of 1911,
През юли 1911, един 35-годишен
00:13
a 35-year-old-годишен YaleЙейл graduateзавършвам and professorпрофесор
setкомплект out from his rainforestтропическа гора campлагер
възпитаник на Йейл и професор
тръгнал от лагера си в дъждовната гора
00:16
with his teamекип.
заедно с екипа си.
00:21
After climbingизкачване a steepстръмен hillхълм
След като изкачил един висок хълм
00:23
and wipingизбърсване the sweatпот from his browчело,
и изтрил потта от челото си,
00:25
he describedописан what he saw beneathпод him.
той описал какво вижда отдолу.
00:27
He saw risingнарастващ from
the denseплътен rainforestтропическа гора foliageзеленина
Сред гъстата зеленина на дъждовната гора
видял да се издига
00:31
this incredibleневероятен interlockingзаключване
mazeлабиринт of structuresструктури
този невероятен, безкраен
лабиринт от постройки,
00:34
builtпостроен of graniteгранит,
издигнати от гранит и
00:37
beautifullyпрекрасно put togetherзаедно.
красиво съчетани.
00:39
What's amazingудивителен about this projectпроект
Удивителното в този проект е,
00:41
is that it was the first fundedобезпечена
by NationalНационалните GeographicГеографски,
че той е първият
финансиран от National Geographic
00:43
and it gracedкрасили the frontпреден coverПокрийте
of its magazineсписание in 1912.
и украсява корицата на
списанието през 1912.
00:46
This professorпрофесор used state-of-the-artсъстоянието на най-съвременните
photographyфотография equipmentоборудване
Професорът използвал модерно
фотографско оборудване,
00:50
to recordрекорд the siteмясто,
за да запечата мястото,
00:54
foreverзавинаги changingсмяна the faceлице of explorationпроучване.
променяйки завинаги
лицето на откривателството.
00:56
The siteмясто was MachuМачу PicchuПикчу,
Мястото било Мачу Пикчу,
01:00
discoveredоткрит and exploredпроучени by HiramХирам BinghamБингам.
открито и проучено от Хирам Бингам.
01:02
When he saw the siteмясто, he askedпопитах,
Щом го видял, той попитал:
01:07
"This is an impossibleневъзможен dreamмечта.
"Това е невъзможна мечта.
01:09
What could it be?"
Какво би могло да бъде?"
01:11
So todayднес,
Днес,
01:14
100 yearsгодини laterпо късно,
100 години по-късно,
01:16
I inviteканя you all
on an incredibleневероятен journeyпътуване with me,
каня всички ви на
невероятно пътешествие с мен,
01:19
a 37-year-old-годишен YaleЙейл graduateзавършвам and professorпрофесор.
37-годишна възпитаничка на Йейл
и професор.
01:23
(CheersПоздрав)
(Аплодисменти)
01:26
We will do nothing lessпо-малко
than use state-of-the-artсъстоянието на най-съвременните technologyтехнология
Няма да правим друго, освен
да използваме последните технологии,
01:28
to mapкарта an entireцял countryдържава.
за да картографираме цяла държава.
01:32
This is a dreamмечта startedзапочна by HiramХирам BinghamБингам,
Това е мечта, започнала от Хирам Бингам,
01:35
but we are expandingразширяване it to the worldсвят,
но ние я споделяме със света,
01:38
makingприготвяне archaeologicalархеологически explorationпроучване
more openотворен, inclusiveвключително,
правейки археологическите проучвания
по-отворени, обхватни
01:42
and at a scaleмащаб simplyпросто
not previouslyпреди това possibleвъзможен.
и в мащаби просто невъзможни досега.
01:47
This is why I am so excitedвъзбуден
Затова съм толкова развълнувана
01:51
to shareдял with you all todayднес
да споделя с всички вас днес,
01:54
that we will beginзапочвам
the 2016 TEDТЕД PrizeНаграда platformплатформа
че ние ще открием платформата,
получила наградата на TED за 2016
01:56
in LatinЛатинска AmericaАмерика,
в Латинска Америка,
02:01
more specificallyконкретно PeruПеру.
по-точно в Перу.
02:03
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
02:07
Thank you.
Благодаря ви.
02:08
We will be takingприемате
HiramХирам Bingham'sБингам impossibleневъзможен dreamмечта
Ще вземем невъзможната мечта
на Хирам Бингам
02:13
and turningобръщане it into an amazingудивителен futureбъдеще
и ще я превърнем в удивително бъдеще,
02:17
that we can all shareдял in togetherзаедно.
което всички заедно можем да споделим.
02:20
So PeruПеру doesn't just have MachuМачу PicchuПикчу.
Перу не е само Мачу Пикчу.
02:23
It has absolutelyабсолютно stunningзашеметяващ jewelryбижута,
Има също и разкошни бижута,
02:25
like what you can see here.
като тези тук.
02:28
It has amazingудивителен MocheМоче potteryГрънчарство
of humanчовек figuresфигури.
Има изумителните керамични
човешки фигурки Моче.
02:30
It has the NazcaНаска LinesЛинии
Има линиите Наска
02:34
and amazingудивителен textilesтекстил.
и невероятен текстил.
02:36
So as partчаст of the TEDТЕД PrizeНаграда platformплатформа,
Затова, като част от наградената
от TED платформа,
02:38
we are going to partneringпартньорство
with some incredibleневероятен organizationsорганизации,
ще си партнираме с
някои забележителни организации,
02:41
first of all with DigitalGlobeDigitalGlobe,
the world'sв света largestнай-големият providerдоставчик
преди всичко с DigitalGlobe,
най-големия в света доставчик
02:44
of high-resolutionс висока резолюция
commercialтърговски satelliteспътник imageryобрази.
на търговски сателитни
образи с висока резолюция.
02:48
They're going to be helpingподпомагане us buildпострои out
Те ще ни помогнат да построим
02:51
this amazingудивителен crowdsourcingCrowdsourcing
platformплатформа they have.
удивителна краудсорсинг
платформа като тяхната.
02:53
Maybe some of you used it
Може би някои от вас
са я използвали
02:56
with the MHМЗ370 crashкатастрофа
and searchТърсене for the airplaneсамолет.
при катастрофата с MH370
и търсенето на самолета.
02:57
Of courseкурс, they'llте ще alsoсъщо be providingосигуряване us
with the satelliteспътник imageryобрази.
Разбира се, те ще ни осигурят
и сателитните снимки.
03:01
NationalНационалните GeographicГеографски will be helpingподпомагане us
with educationобразование and of courseкурс explorationпроучване.
National Geographic ще ни помагат с
образованието и разбира се, проучванията.
03:04
As well, they'llте ще be providingосигуряване us
with richбогат contentсъдържание for the platformплатформа,
Те ще ни осигурят също и
богато съдържание за платформата,
03:08
includingвключително some of the archivalархивиране imageryобрази
like you saw at the beginningначало of this talk
включително някои архивни кадри,
като тези, които видяхте в началото
03:12
and some of theirтехен documentaryдокументален филм footageкадри.
и някои от документалните им филми.
03:16
We'veНие сме alreadyвече begunзапочнал
to buildпострои and planплан the platformплатформа,
Вече започнахме да строим
и планираме плаформата
03:19
and I'm just so excitedвъзбуден.
и съм толкова развълнувана.
03:22
So here'sето the coolготино partчаст.
Ето я и страхотната част.
03:24
My teamекип, headedозаглавен up by ChaseЧейс ChildsЧайлдс,
Екипът ми, начело с Чейз Чайлдс,
03:25
is alreadyвече beginningначало to look
at some of the satelliteспътник imageryобрази.
вече започна да разглежда
някои от сателитните снимки.
03:28
Of courseкурс, what you can see here
is 0.3-meter-метър dataданни.
Разбира се, тук виждате
данни от 0,3 метра.
03:31
This is siteмясто calledНаречен ChanЧан ChanЧан
in northernсеверен PeruПеру.
Мястото се казва Чан Чан
в северен Перу.
03:35
It datesдати to 850 ADАД.
Датира от 850 г. сл. Хр.
03:37
It's a really amazingудивителен cityград,
but let's zoomмащабиране in.
Наистина е удивителен град,
но нека се приближим.
03:39
This is the typeТип and qualityкачество of dataданни
that you all will get to see.
Това е видът и качеството на данните,
до които всички ще имате достъп.
03:41
You can see individualиндивидуален structuresструктури,
individualиндивидуален buildingsсгради.
Виждате отделни постройки,
отделни сгради.
03:46
And we'veние имаме alreadyвече begunзапочнал
to find previouslyпреди това unknownнеизвестен sitesсайтове.
Вече започнахме да откриваме
и неизвестни места.
03:49
What we can say alreadyвече
is that as partчаст of the platformплатформа,
Вече можем да кажем, че
като част от платформата
03:52
you will all help discoverоткривам
thousandsхиляди of previouslyпреди това unknownнеизвестен sitesсайтове,
всички вие ще помагате за откриването
на хиляди неизвестни места,
03:55
like this one here,
като това тук
03:59
and this potentiallyпотенциално largeголям one here.
и това потенциално голямо тук.
04:00
UnfortunatelyЗа съжаление, we'veние имаме alsoсъщо begunзапочнал
to uncoverоткриеш large-scaleв голям мащаб lootingплячкосване at sitesсайтове,
За съжаление започнахме също
да откриваме много следи от грабежи,
04:02
like what you see here.
като тези тук.
04:07
So manyмного sitesсайтове in PeruПеру are threatenedзастрашена,
Много места в Перу са застрашени,
04:08
but the great partчаст
is that all of this dataданни
но хубавото е, че
цялата информация за тях
04:10
is going to be sharedсподелено
with archaeologistsАрхеолозите on the frontпреден linesлинии
ще бъде на разположение
на археолозите от първа линия,
04:12
of protectingзащита these sitesсайтове.
които могат да ги защитят.
04:15
So I was just in PeruПеру,
meetingсреща with theirтехен MinisterМинистър of CultureКултура
Току-що бях в Перу на среща
с техния министър на културата,
04:18
as well as UNESCOЮНЕСКО.
а също и с UNESCO.
04:21
We'llНие ще be collaboratingсъвместна работа closelyтясно with them.
Ще имаме тясно сътрудничество с тях.
04:23
Just so you all know,
Както всички знаете,
04:25
the siteмясто is going to be
in bothи двете EnglishАнглийски and SpanishИспански,
сайтът ще бъде на испански и на английски,
04:26
whichкойто is absolutelyабсолютно essentialсъществен to make sure
което е много важно, за да сме сигурни,
04:29
that people in PeruПеру and acrossпрез
LatinЛатинска AmericaАмерика can participateучастие.
че хората в Перу и Латинска Америка
могат да участват.
04:31
Our mainосновен projectпроект coprincipalcoprincipal investigatorследовател
is the gentlemanджентълмен you see here,
Нашият главен изследовател и
директор на проекта е господинът,
04:35
DrД-р. LuisЛуис JaimeХайме CastilloCastillo,
който виждате - д-р Луис Хайме Кастильо,
04:39
professorпрофесор at CatholicКатолическа UniversityУниверситет.
професор в Католическия университет.
04:41
As a respectedуважаван PeruvianПеруански archaeologistархеолог
and formerбивш vice-ministerЗаместник-министър,
Като уважаван археолог в Перу
и бивш заместник-министър,
04:43
DrД-р. CastilloCastillo will be helpingподпомагане us coordinateкоординира
and shareдял the dataданни with archaeologistsАрхеолозите
д-р Кастильо ще ни помогне да координираме
и споделяме информацията с археолозите,
04:47
so they can exploreизследвам
these sitesсайтове on the groundприземен.
за да могат те реално да проучат местата.
04:51
He alsoсъщо runsписти this amazingудивителен
droneруча mappingкартография programпрограма,
Той ръководи и една изумителна
програма за картографиране с дронове,
04:54
some of the imagesснимки of whichкойто
you can see behindзад me here and here.
снимки на които виждате
зад мен тук и тук.
04:57
And this dataданни will be incorporatedвключено
into the platformплатформа,
Тези данни също ще бъдат
включени в платформата,
05:00
and alsoсъщо he'llтой ще be helpingподпомагане to imageизображение
some of the newнов sitesсайтове you help find.
а той ще помогне и да снимаме
новите места, открити с ваша помощ.
05:03
Our on-the-groundна на земя partnerпартньор
Нашият наземен партньор,
05:08
who will be helpingподпомагане us
with educationобразование, outreachаутрич,
който ще помага
с образованието, връзките,
05:10
as well as siteмясто preservationконсервиране componentsелементи,
а също и с елементите в сайта,
свързани с опазването,
05:13
is the SustainableУстойчиво
PreservationКонсервиране InitiativeИнициатива,
е Sustainable Preservation Initiative,
05:15
led by DrД-р. LarryЛари CobenCoben.
начело с д-р Лари Кобен.
05:17
Some of you mayможе not be awareосведомен
Някои от вас може би не осъзнават,
05:19
that some of the world'sв света
poorestбедната communitiesобщности
че едни от най-бедните общности в света
05:20
coexistсъжителстват with some of the world'sв света
mostнай-много well-knownдобре известни archaeologicalархеологически sitesсайтове.
съжителстват с едни от най-известните
археологически площадки.
05:22
What SPISPI does
SPI дава възможности
05:26
is it helpsпомага to empowerовластяване these communitiesобщности,
на тези общности,
05:28
in particularособен womenДами,
най-вече на жените,
05:30
with newнов economicикономически approachesподходи
and businessбизнес trainingобучение.
чрез нови икономически подходи
и бизнес обучение.
05:31
So it helpsпомага to teachпреподавам them
to createсъздавам beautifulкрасив handicraftsзанаяти
Помага им да се научат да изработват
ръчно красиви предмети,
05:35
whichкойто are then soldпродаден on to touristsтуристи.
които после да продават на туристите.
05:38
This empowersовластява the womenДами
to treasureсъкровище theirтехен culturalкултурен heritageнаследство
Това позволява на жените
да ценят културното си наследство
05:40
and take ownershipсобственост of it.
и да го приемат като свое.
05:44
I had the opportunityвъзможност to spendхарча some time
with 24 of these womenДами
Имах възможност да прекарам
известно време с 24 от тези жени
05:46
at a well-knownдобре известни archaeologicalархеологически siteмясто
calledНаречен PachacamacPachacamac, just outsideизвън LimaЛима.
на една известна археологическа площадка
на име Пачакамак до Лима.
05:50
These womenДами were unbelievablyневероятно inspiringвдъхновяващо,
Те са невероятно вдъхновяващи
05:55
and what's great is that SPISPI
will help us transformтрансформиране communitiesобщности
и хубавото е, че SPI ще ни помогне
да преобразим общностите
05:57
nearблизо до some of the sitesсайтове
that you help to discoverоткривам.
в близост до местата, които
вие ще ни помогнете да открием.
06:01
PeruПеру is just the beginningначало.
Перу е само началото.
06:04
We're going to be expandingразширяване
this platformплатформа to the worldсвят,
Ще отворим платформата към света,
06:06
but alreadyвече I've gottenнамерила
thousandsхиляди of emailsимейли
но аз вече получавам хиляди имейли
06:09
from people all acrossпрез the worldсвят --
professorsпрофесори, educatorsпедагози, studentsстуденти,
от хора по целия свят -
професори, учители, студенти
06:11
and other archaeologistsАрхеолозите --
who are so excitedвъзбуден to help participateучастие.
и други археолози - толкова развълнувани
да участват.
06:15
In factфакт, they're alreadyвече suggestingкоето предполага,
amazingудивителен placesместа for us to help discoverоткривам,
На практика те вече ни предлагат
страхотни места за откриване,
06:19
includingвключително AtlantisАтлантида.
включително Атлантида.
06:23
I don't know if we're going
to be looking for AtlantisАтлантида,
Не знам дали ще търсим Атлантида,
06:25
but you never know.
но знае ли човек.
06:28
So I'm just so excitedвъзбуден
to launchхвърлям this platformплатформа.
Просто толкова се вълнувам
да открия тази платформа.
06:29
It's going to be launchedстартира formallyофициално
by the endкрай of the yearгодина.
Тя ще бъде стартирана официално
до края на годината.
06:32
And I have to say,
И трябва да кажа, че ако
06:35
if what my teamекип has alreadyвече discoveredоткрит
in the pastминало fewмалцина weeksседмици are any indicationпосочване,
това, което екипът ми вече е открил през
последните няколко седмици e някакъв знак,
06:36
what the worldсвят discoversоткрива
is just going to be beyondотвъд imaginationвъображение.
това, което светът ще открие просто е
извън пределите на въображението.
06:42
Make sure to holdдържа on to your alpacasалпака.
Дръжте се за ламите си.
06:47
Thank you very much.
Много ви благодаря.
06:50
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
06:51
Thank you.
Благодаря ви.
06:53
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
06:54
Translated by Kitchka Dyankova
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

About the speaker:

Sarah Parcak - Satellite archaeologist + TED Prize winner
Like a modern-day Indiana Jones, Sarah Parcak uses satellite images to locate lost ancient sites. The winner of the 2016 TED Prize, her wish will help protect the world’s cultural heritage.

Why you should listen

There may be hundreds of thousands, if not millions, of undiscovered ancient sites across the globe. Sarah Parcak wants to locate them. As a space archaeologist, she analyzes infrared imagery collected from far above the Earth’s surface and identifies subtle changes that signal a manmade presence hidden from view. A TED Senior Fellow and a National Geographic Explorer, she founded the Laboratory for Global Observation at the University of Alabama at Birmingham. Her goal: to make the world's invisible history visible once again.

Parcak was inspired by her grandfather, an early pioneer of aerial photography. While studying Egyptology in college, she took a class on remote sensing and went on to develop a technique for processing satellite data to see sites of archaeological significance. She wrote the first textbook on satellite archaeology, which allows for the discovery of new sites in a rapid and cost-effective way. In Egypt, her techniques have helped locate 17 potential pyramids, in addition to 3,100 forgotten settlements and 1,000 lost tombs. She's also made major discoveries in the Viking world and Roman Empire, and appeared in the BBC documentary Rome’s Lost Empire and the PBS Nova special, Vikings Unearthed.

Parcak's method also provides a way to see how ancient sites are being affected by looting and urban encroachment. By satellite-mapping Egypt and comparing sites over time, she’s noted a 1,000 percent increase in looting since 2009 at major sites. It’s likely that millions of dollars worth of artifacts are stolen each year. Parcak hopes that, through mapping, unknown sites can be protected to preserve our rich, vibrant history.

As the winner of the 2016 TED Prize, Sarah is building a citizen science platform, called GlobalXplorer, which will enable anyone with an internet connection to discover the next unknown tomb or potential looting pit. GlobalXplorer will launch in early 2017. Sign up for email updates and get early access »

 

 

More profile about the speaker
Sarah Parcak | Speaker | TED.com