ABOUT THE SPEAKER
Laura Indolfi - Biomedical entrepreneur
Laura Indolfi is revolutionizing cancer treatment with new technologies including implantable devices for delivering drugs locally to the site of a tumor.

Why you should listen

Laura Indolfi is a biomedical entrepreneur, CEO and co-founder of PanTher Therapeutics, an early stage spin-out from MIT and MGH that provides superior technologies for revolutionizing the treatment of locally advanced inoperable solid tumors. Prior to this she served as an entrepreneur-in-residence at the MGH Cancer Center and as a research associate in the Harvard-MIT Institute for Medical Engineering and Science. She was selected as a TED Fellow in 2016.

Indolfi has broad professional experiences and interests ranging from biomedical engineering to entrepreneurship and outreaching initiative to promoting science. Her scientific expertise covers a broad range of therapeutic areas (cardio, cancer, inflammation, regenerative medicine) and approaches (drug delivery, cell therapy, implanted devices). Together with her strong technical background, Laura has hands-on business and managerial know-how developed during her biomedical business training at Sloan and Harvard Business Schools and with several consulting firms. She strongly believes in the power of outreach initiatives to promote research awareness and foster the public audience's discovery of the beauty of science. In 2014 the line of clothes Cytocouture, created in collaboration with Colombian designer Carlos Villamil and inspired by her cell-therapy research, won the global competition Descience.

Indolfi holds a MS/BS degree in materials science and engineering and a PhD in biomaterials from the University of Naples Federico II in Italy. Upon graduation, she joined the Harvard-MIT Division of health, science and technology, working on several projects spanning from devices for local drug delivery to tissue engineering approaches for cell therapies.

More profile about the speaker
Laura Indolfi | Speaker | TED.com
TED2016

Laura Indolfi: Good news in the fight against pancreatic cancer

Laura Indolfi: Boas noticias na loita contra o cancro de páncreas

Filmed:
1,365,973 views

Calquera que perdera un ser querido por cancro de páncreas, sabe ben a devastadora velocidade con que esta enfermidade pode afectar a unha persoa sa. Laura Indolfi, emprendedora en biomedicina e membro de TED, está desenvolvendo un método revolucionario para tratar esta complexa e letal enfermidade: un dispositivo dispensador de fármacos que actúa coma unha gaiola sobre o tumor, evitando a súa propagación e liberando o medicamento só onde é necesario. Como di ela: "Esperamos que algún día o cancro de páncreas sexa unha enfermidade curábel".
- Biomedical entrepreneur
Laura Indolfi is revolutionizing cancer treatment with new technologies including implantable devices for delivering drugs locally to the site of a tumor. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:14
By raising your hand,
0
2151
1417
Levantade a man
00:15
how many of you know
at least one person on the screen?
1
3592
3615
os que recoñezades algunha
das caras da pantalla...
00:20
Wow, it's almost a full house.
2
8367
1867
Uauh! Case todo o mundo!
00:22
It's true, they are very famous
in their fields.
3
10258
2557
Si, todas esas persoas son
famosas nos seus campos.
00:24
And do you know what
all of them have in common?
4
12839
2995
E sabedes qué teñen en común?
00:27
They all died of pancreatic cancer.
5
15858
2920
Todas elas morreron de cancro de páncreas.
00:30
However, although it's very,
very sad this news,
6
18802
2508
Aínda que é unha noticia moi triste,
00:33
it's also thanks to their personal stories
7
21334
2764
grazas ás súas historias individuais
00:36
that we have raised awareness
of how lethal this disease can be.
8
24122
4121
somos máis conscientes do letal
que pode ser esta enfermidade.
00:40
It's become the third cause
of cancer deaths,
9
28267
3376
É a terceira causa de morte por cáncer,
00:43
and only eight percent of the patients
will survive beyond five years.
10
31667
5526
e tan só o 8% dos enfermos
sobrevivirá máis de cinco anos.
00:49
That's a very tiny number,
11
37217
1919
É unha porcentaxe moi pequena,
00:51
especially if you compare it
with breast cancer,
12
39160
2756
sobre todo se a comparas
coa do cancro de mama,
00:53
where the survival rate
is almost 90 percent.
13
41940
3440
onde temos case un 90%
de taxa de supervivencia.
00:57
So it doesn't really come as a surprise
14
45946
2367
Non é, pois, unha sorpresa,
01:00
that being diagnosed
with pancreatic cancer
15
48337
2465
que ser diagnosticado de
cancro de páncreas
01:02
means facing an almost
certain death sentence.
16
50826
3251
signifique enfrontarse, practicamente,
a unha sentenza de morte.
01:06
What's shocking, though,
is that in the last 40 years,
17
54101
3646
Porén, o que resulta sorprendente
é que nos últimos 40 anos
01:09
this number hasn't changed a bit,
18
57771
2378
esa porcentaxe non minguara nada,
01:12
while much more progress has been made
19
60173
2104
mentres que si se fixeron moitos progresos
01:14
with other types of tumors.
20
62301
1687
con outros tipos de tumor.
01:16
So how can we make pancreatic cancer
treatment more effective?
21
64552
3660
Entón, como podemos facer máis efectivo
o tratamento de cancro pancreático?
01:20
As a biomedical entrepreneur,
22
68659
1906
Como emprendedora en biomedicina,
01:22
I like to work on problems
that seem impossible,
23
70589
3019
gústame traballar en desafíos
que parecen imposíbeis;
01:25
understanding their limitations
24
73632
2061
gústame entender as súas limitacións
01:27
and trying to find new,
innovative solutions
25
75717
3072
e procurar atopar solucións innovadoras
01:30
that can change their outcome.
26
78813
1831
que poidan cambiar o resultado lóxico.
01:33
The first piece of bad news
with pancreatic cancer
27
81035
2577
A primeira má noticia sobre
o cancro de páncreas
01:35
is that your pancreas is in the middle
of your belly, literally.
28
83636
3471
é que este órgano atópase,
literalmente, no medio do ventre.
01:39
It's depicted in orange on the screen.
29
87131
2835
Está pintado de laranxa na pantalla,
01:41
But you can barely see it
30
89990
1647
pero apenas poderás velo
01:43
until I remove all the other
organs in front.
31
91661
2960
ata que retire tódolos outros
órganos de diante.
01:47
It's also surrounded
by many other vital organs,
32
95093
2996
O páncreas tamén está rodeado
por moitos outros órganos vitais,
01:50
like the liver, the stomach,
the bile duct.
33
98113
3112
como o fígado, o estómago
ou o conduto biliar.
01:53
And the ability of the tumor
to grow into those organs
34
101249
3413
A capacidade que ten o tumor
de medrar neses órganos
01:56
is the reason why pancreatic cancer
35
104686
2022
é a razón pola que o cancro de páncreas
01:58
is one of the most painful tumor types.
36
106732
2932
é un dos tumores máis dolorosos.
02:02
The hard-to-reach location
also prevents the doctor
37
110295
3162
A dificultade para localizalo
tamén impide que o médico
02:05
from surgically removing it,
38
113481
1719
o extirpe mediante cirurxía,
02:07
as is routinely done
for breast cancer, for example.
39
115224
3035
procedemento xa rutineiro co
cancro de mama, por exemplo.
02:10
So all of these reasons leave
chemotherapy as the only option
40
118716
3384
Por todas estas razóns,
a quimioterapia é a única opción
02:14
for the pancreatic cancer patient.
41
122124
2143
para o paciente de cancro de páncreas.
02:16
This brings us to the second
piece of bad news.
42
124745
2453
Isto lévanos á segunda má noticia...
02:19
Pancreatic cancer tumors have
very few blood vessels.
43
127579
3608
Os tumores no páncreas teñen moi
poucos vasos sanguíneos.
02:23
Why should we care
about the blood vessel of a tumor?
44
131624
3786
Pero, por que deberían importarnos
os vasos sanguíneos dun tumor?
02:27
Let's think for a second
how chemotherapy works.
45
135434
3466
Pensemos durante un segundo
en como funciona a quimioterapia:
02:30
The drug is injected in the vein
46
138924
1889
O fármaco inxéctase na vea
02:32
and it navigates throughout the body
until it reaches the tumor site.
47
140837
4644
e navega polo corpo
ata acadar o lugar do tumor.
02:37
It's like driving on a highway,
trying to reach a destination.
48
145505
4175
É como conducir nunha autovía,
tentando chegar a un destino.
02:42
But what if your destination
doesn't have an exit on the highway?
49
150080
3885
Que pasa se na estrada non existe
unha saída para o teu destino?
02:45
You will never get there.
50
153989
1629
Que non chegarás nunca.
02:47
And that's exactly the same problem
51
155642
2122
Estamos exactamente ante o mesmo problema
02:49
for chemotherapy and pancreatic cancer.
52
157788
2693
coa quimioterapia e o cancro de páncreas.
02:53
The drugs navigate
throughout all of your body.
53
161119
2845
As medicinas percorren todo o corpo,
02:55
They will reach healthy organs,
54
163988
2413
chegarán a órganos sans,
02:58
resulting in high toxic effect
for the patients overall,
55
166425
3807
producindo efectos moi tóxicos
para a saúde xeral do paciente,
03:02
but very little will go to the tumor.
56
170256
2515
pero moi pouco fármaco chegará ao tumor.
03:04
Therefore, the efficacy is very limited.
57
172795
2428
Daquela, a eficacia é moi limitada.
03:08
To me, it seems very counterintuitive
to have a whole-body treatment
58
176519
4814
Paréceme bastante contraditorio
medicar todo o corpo
03:13
to target a specific organ.
59
181357
2264
para curar un órgano específico.
03:15
However, in the last 40 years,
60
183645
2452
Con todo, nos últimos 40 anos
03:18
a lot of money, research
and effort have gone towards
61
186121
4324
destináronse moitos cartos,
investigacións e esforzos
03:22
finding new, powerful drugs
to treat pancreatic cancer,
62
190469
4083
a encontrar novos e potentes fármacos
contra o cancro de páncreas,
03:26
but nothing has been done
in changing the way
63
194576
2411
pero nada se fixo para cambiar a maneira
03:29
we deliver them to the patient.
64
197011
2063
en que llos subministramos ao paciente.
03:32
So after two pieces of bad news,
65
200397
1626
Ben, despois de dúas más noticias,
03:34
I'm going to give you
good news, hopefully.
66
202047
3029
vouvos dar, espero, boas novas.
03:37
With a collaborator at MIT
67
205806
1470
Xunto cun colaborador do MIT
03:39
and the Massachusetts
General Hospital in Boston,
68
207300
2896
e o Hospital Xeral
de Massachusetts en Boston,
03:42
we have revolutionized
the way we treat cancer
69
210220
2913
vimos de revolucionar a forma
na que tratamos o cáncer,
03:45
by making localized
drug delivery a reality.
70
213157
3343
facendo posible enviar o
medicamento ao lugar preciso.
03:48
We are basically parachuting you
on top of your destination,
71
216974
3986
Basicamente, o que facemos é lanzarte
en paracaídas enriba do teu destino,
03:52
avoiding your having to drive
all around the highway.
72
220984
2902
aforrándoche conducir todo
ao redor da autovía.
03:55
We have embedded the drug
into devices that look like this one.
73
223910
5290
O que fixemos foi inserir o fármaco
en dispositivos parecidos a este,
04:01
They are flexible enough
that they can be folded
74
229224
5189
o bastante flexíbeis para seren dobrados
04:06
to fit into the catheter,
75
234437
1922
e encaixar no catéter;
04:08
so the doctor can implant it
directly on top of the tumor
76
236383
3796
así o médico pode implantalo
directamente sobre o tumor
04:12
with minimally invasive surgery.
77
240203
2065
cunha cirurxía minimamente invasiva.
04:14
But they are solid enough
that once they are positioned
78
242603
3770
Estes dispositivos son o bastante sólidos
para que, unha vez colocados
04:18
on top of the tumor,
79
246397
1691
encima do tumor,
04:20
they will act as a cage.
80
248112
1769
actúen coma unha gaiola,
04:21
They will actually
physically prevent the tumor
81
249905
3151
evitando fisicamente que o tumor
04:25
from entering other organs,
82
253080
1675
se introduza noutros órganos,
04:26
controlling the metastasis.
83
254779
2435
controlando a metástase.
04:30
The devices are also biodegradable.
84
258459
2284
Os dispositivos tamén son biodegradábeis,
04:32
That means that once in the body,
85
260767
1750
polo que unha vez dentro do corpo,
04:34
they start dissolving,
86
262541
1885
comezan a disolverse,
04:36
delivering the drug only locally,
slowly and more effectively
87
264450
5363
soltando a medicina no lugar exacto,
lentamente e con máis eficacia
04:41
than what is done with the current
whole-body treatment.
88
269837
3483
do que se facía ata agora
tratando todo o corpo.
04:45
In pre-clinical study,
we have demonstrated
89
273344
2805
Nun estudo preclínico demostramos
04:48
that this localized approach
90
276173
1999
que este achegamento localizado
04:50
is able to improve by 12 times
the response to treatment.
91
278196
4219
é capaz de multiplicar por 12
a resposta ao tratamento.
04:54
So we took a drug that is already known
92
282758
2777
Así que collemos un fármaco xa coñecido
04:57
and by just delivering it locally
where it's needed the most,
93
285559
3831
e só por aplicalo
onde é realmente máis necesario,
05:01
we allow a response
that is 12 times more powerful,
94
289414
3649
obtemos unha resposta
12 veces máis potente,
05:05
reducing the systemic toxic effect.
95
293087
2761
que reduce o efecto tóxico para o corpo.
05:09
We are working relentlessly to bring
this technology to the next level.
96
297039
4194
Estamos traballando arreo
en mellorar esta tecnoloxía.
05:13
We are finalizing the pre-clinical testing
97
301257
2847
Estamos a piques de rematar
os estudos preclínicos
05:16
and the animal model required
prior to asking the FDA for approval
98
304128
4079
e os tests en animais requiridos antes
de solicita-la aprobación do Goberno
05:20
for clinical trials.
99
308231
1607
para ensaios clínicos.
05:22
Currently, the majority of patients
will die from pancreatic cancer.
100
310969
5131
Hoxe en día, a maioría dos pacientes
con cancro de páncreas morre.
05:28
We are hoping that one day,
101
316124
1835
Confiamos en que un día
05:29
we can reduce their pain,
extend their life
102
317983
3271
poidamos atenua-la súa dor,
prolonga-las súas vidas,
05:33
and potentially make pancreatic cancer
103
321278
3033
e quizais, facer do cancro de páncreas
05:36
a curable disease.
104
324335
1538
unha enfermidade curábel.
05:38
By rethinking the way we deliver the drug,
105
326257
2720
Repensando a forma
na que se aplica o fármaco,
05:41
we don't only make it
more powerful and less toxic,
106
329001
3757
non só o facemos
máis potente e menos tóxico,
05:44
we are also opening the door
to finding new innovative solutions
107
332782
4785
senón que abrimo-la porta
para atopar novas solucións
05:49
for almost all other impossible problems
108
337591
2715
a case tódolos outros problemas imposíbeis
05:52
in pancreatic cancer patients and beyond.
109
340330
3274
para os pacientes de cancro de páncreas
e moitos outros.
05:55
Thank you very much.
110
343628
1161
Moitas grazas.
05:56
(Applause)
111
344813
5437
(Aplausos)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Laura Indolfi - Biomedical entrepreneur
Laura Indolfi is revolutionizing cancer treatment with new technologies including implantable devices for delivering drugs locally to the site of a tumor.

Why you should listen

Laura Indolfi is a biomedical entrepreneur, CEO and co-founder of PanTher Therapeutics, an early stage spin-out from MIT and MGH that provides superior technologies for revolutionizing the treatment of locally advanced inoperable solid tumors. Prior to this she served as an entrepreneur-in-residence at the MGH Cancer Center and as a research associate in the Harvard-MIT Institute for Medical Engineering and Science. She was selected as a TED Fellow in 2016.

Indolfi has broad professional experiences and interests ranging from biomedical engineering to entrepreneurship and outreaching initiative to promoting science. Her scientific expertise covers a broad range of therapeutic areas (cardio, cancer, inflammation, regenerative medicine) and approaches (drug delivery, cell therapy, implanted devices). Together with her strong technical background, Laura has hands-on business and managerial know-how developed during her biomedical business training at Sloan and Harvard Business Schools and with several consulting firms. She strongly believes in the power of outreach initiatives to promote research awareness and foster the public audience's discovery of the beauty of science. In 2014 the line of clothes Cytocouture, created in collaboration with Colombian designer Carlos Villamil and inspired by her cell-therapy research, won the global competition Descience.

Indolfi holds a MS/BS degree in materials science and engineering and a PhD in biomaterials from the University of Naples Federico II in Italy. Upon graduation, she joined the Harvard-MIT Division of health, science and technology, working on several projects spanning from devices for local drug delivery to tissue engineering approaches for cell therapies.

More profile about the speaker
Laura Indolfi | Speaker | TED.com