English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Laura Indolfi: Good news in the fight against pancreatic cancer

Лаура Индолфи: Добри вести во борбата против ракот на панкреасот

Filmed:
1,287,263 views

Сите кои изгубиле некој сакан поради рак на панкреасот ја знаат разорувачката брзина со која може да влијае на здрав човек. Партнерот на TED и медицинскиот претприемач Лаура Индолфи разивава револуционерен начин на решавање на оваа комплексна и смртоносна болест: систем на пренесување на лекови што функционира како кафез на местото на туморот и воедно го спречува истиот да се шири и го пренесува лекот само каде што е потребен. "Се надеваме дека еден ден ќе го направиме ракот на панкреасот излечива болест", вели таа.

- Biomedical entrepreneur
Laura Indolfi is revolutionizing cancer treatment with new technologies including implantable devices for delivering drugs locally to the site of a tumor. Full bio

By raising your hand,
Кренете рака
00:14
how many of you know
at least one person on the screen?
сите што знаете барем еден човек
од овие на екранот.
00:15
Wow, it's almost a full house.
Тоа се речиси сите.
00:20
It's true, they are very famous
in their fields.
Навистина, тие се доста познати во нивните
области.
00:22
And do you know what
all of them have in common?
Но, знаете ли што имаат сите од нив
заедничко?
00:24
They all died of pancreatic cancer.
Сите починале од рак на панкреасот.
00:27
However, although it's very,
very sad this news,
Како и да е, иако овие вести се навистина
тажни
00:30
it's also thanks to their personal stories
благодарение на нивните лични приказни
00:33
that we have raised awareness
of how lethal this disease can be.
знаеме колку смртоносна може
да биде оваа болест.
00:36
It's become the third cause
of cancer deaths,
Стана третата по ред причина за смрт
предизвикана од рак.
00:40
and only eight percent of the patients
will survive beyond five years.
Само 8% од пациентите преживуваат повеќе
од 5 год.
00:43
That's a very tiny number,
Тоа е многу мал број,
00:49
especially if you compare it
with breast cancer,
посебно ако го споредимо со бројот на
пациенти со рак на дојка,
00:51
where the survival rate
is almost 90 percent.
каде што степенот на преживување е скоро
90%.
00:53
So it doesn't really come as a surprise
Што значи дека не е изненадување
00:57
that being diagnosed
with pancreatic cancer
дека дијагнозата со рак на панкреасот
01:00
means facing an almost
certain death sentence.
е скоро точна смртна казна.
01:02
What's shocking, though,
is that in the last 40 years,
Шок е тоа што во последните 40тина
години
01:06
this number hasn't changed a bit,
бројката воопшто не се сменила
01:09
while much more progress has been made
додека со други видови на тумори сме
01:12
with other types of tumors.
виделе огромен напредок.
01:14
So how can we make pancreatic cancer
treatment more effective?
Како можеме да го направиме третманот
за рак на панкреасот поефективен?
01:16
As a biomedical entrepreneur,
Како биомедицински претприемач,
01:20
I like to work on problems
that seem impossible,
сакам да работам на проблеми кои
изгледаат невозможни,
01:22
understanding their limitations
разбирајќи ги нивните бариери
01:25
and trying to find new,
innovative solutions
и обидувајќи се да најдам нови, иновативни
решенија
01:27
that can change their outcome.
кои ќе можат да го променат исходот.
01:30
The first piece of bad news
with pancreatic cancer
Првите лоши вести за рак на пакреасот
01:33
is that your pancreas is in the middle
of your belly, literally.
е што панкреасот е буквално
во средина на стомакот.
01:35
It's depicted in orange on the screen.
Обележано е со портокалово на екранот.
01:39
But you can barely see it
Но, едвај можете да го видите
01:41
until I remove all the other
organs in front.
додека не ги поместам органите што се
пред него.
01:43
It's also surrounded
by many other vital organs,
Исто така опкружен е и со многу витални
органи,
01:47
like the liver, the stomach,
the bile duct.
како црниот дроб, желудникот и жолчното
кесе.
01:50
And the ability of the tumor
to grow into those organs
Способноста на туморите да израснат во
овие органи
01:53
is the reason why pancreatic cancer
е причината поради која ракот на
панкреасот
01:56
is one of the most painful tumor types.
е еден од најболните видови на тумори.
01:58
The hard-to-reach location
also prevents the doctor
Оваа тешко достапна локација исто така го
спречува докторот
02:02
from surgically removing it,
да изврши хирушка интервенција,
02:05
as is routinely done
for breast cancer, for example.
како што се прави кога е случај со рак
на дојка на пример.
02:07
So all of these reasons leave
chemotherapy as the only option
Сите овие причини ја оставаат
хемотерапијата како единствена опција
02:10
for the pancreatic cancer patient.
за пациентот кој има рак на панкреасот.
02:14
This brings us to the second
piece of bad news.
Ова не води до вторите лоши вести.
02:16
Pancreatic cancer tumors have
very few blood vessels.
Туморите на панкреасот имаат многу малку
крвни садови.
02:19
Why should we care
about the blood vessel of a tumor?
Зошто треба да се грижиме за крвните
садови на туморот?
02:23
Let's think for a second
how chemotherapy works.
Да размислиме како функционира
хемотерапијата.
02:27
The drug is injected in the vein
Лекот е вбризган во вената
02:30
and it navigates throughout the body
until it reaches the tumor site.
и се навигира низ телото додека не стигне
до локацијата на туморот.
02:32
It's like driving on a highway,
trying to reach a destination.
Тоа е како возењето по автопат
обидувајќи се да стигнеш до дестинацијата.
02:37
But what if your destination
doesn't have an exit on the highway?
Но, што ако дестинацијата нема излез на
автопатот?
02:42
You will never get there.
Никогаш нема да стигнеш таму.
02:45
And that's exactly the same problem
Тоа е потполно истиот проблем
02:47
for chemotherapy and pancreatic cancer.
со хемотерапијата и ракот на панкреасот.
02:49
The drugs navigate
throughout all of your body.
Лековите се навигираат низ целото тело.
02:53
They will reach healthy organs,
Стигаат до здрави органи,
02:55
resulting in high toxic effect
for the patients overall,
што резултира со висок токсичен ефект
за пациентите во целост
02:58
but very little will go to the tumor.
но, мал дел од тоа ќе стигне до туморот.
03:02
Therefore, the efficacy is very limited.
Со тоа, ефикасноста е лимитирана.
03:04
To me, it seems very counterintuitive
to have a whole-body treatment
За мене, нелогично е да се користи
третман на цело тело
03:08
to target a specific organ.
за да се погоди одреден орган.
03:13
However, in the last 40 years,
Меѓутоа во последниве 40 год.,
03:15
a lot of money, research
and effort have gone towards
многу пари, истражувања и труд се вложени
03:18
finding new, powerful drugs
to treat pancreatic cancer,
во изнаоѓање на нови, појаки лекови за
лекување на ракот на панкреасот,
03:22
but nothing has been done
in changing the way
но, ништо се нема сменето во начинот на
03:26
we deliver them to the patient.
кој им го доделуваме на пациентите.
03:29
So after two pieces of bad news,
После двете лоши вести,
03:32
I'm going to give you
good news, hopefully.
ќе ви дадам една добра вест, се надевам
дека е добра.
03:34
With a collaborator at MIT
Во соработка со колега од MИT и
03:37
and the Massachusetts
General Hospital in Boston,
Massachusetts General Hospital во Бостон,
03:39
we have revolutionized
the way we treat cancer
револуционеризиравме нов начин на лечење
на ракот
03:42
by making localized
drug delivery a reality.
со тоа што го направивме локалното
предавање на лековите реалност.
03:45
We are basically parachuting you
on top of your destination,
Буквално ве носиме до крајот на
дестинацијата
03:48
avoiding your having to drive
all around the highway.
без да мора да возите по автопатот.
03:52
We have embedded the drug
into devices that look like this one.
Го внесовме лекот во уреди кои изгледаат
како овој.
03:55
They are flexible enough
that they can be folded
Тие се доволно флексибилни за да бидат
свиткани
04:01
to fit into the catheter,
и да влезат во катетерот,
04:06
so the doctor can implant it
directly on top of the tumor
за докторот да може да го постави
директно врз туморот
04:08
with minimally invasive surgery.
со минимално инванзивна операција.
04:12
But they are solid enough
that once they are positioned
Но, се доволно цврсти за да
бидат поставени
04:14
on top of the tumor,
врз туморот
04:18
they will act as a cage.
и да функцираат како кафез.
04:20
They will actually
physically prevent the tumor
Тие физички ќе го запрат туморот
04:21
from entering other organs,
да се прошири кон другите органи
04:25
controlling the metastasis.
и ќе ја контролира метастазата.
04:26
The devices are also biodegradable.
Уредите се исто така биоразградливи.
04:30
That means that once in the body,
Што значи дека кога ќе навлезат во телото,
04:32
they start dissolving,
ќе почнат да се распаѓаат,
04:34
delivering the drug only locally,
slowly and more effectively
пренесувајќи го лекот, локално, полека и
многу поефективно
04:36
than what is done with the current
whole-body treatment.
од тоа што се прави со сегашниот систем
кој го инволвира целото тело.
04:41
In pre-clinical study,
we have demonstrated
Во пред клиничката студија, демонстриравме
04:45
that this localized approach
како локализираниот пристап
04:48
is able to improve by 12 times
the response to treatment.
може да го подобри одговорот на третманот
за 12 пати.
04:50
So we took a drug that is already known
Зедовме лек кој е веќе познат
04:54
and by just delivering it locally
where it's needed the most,
и со тоа што го пренесовме локално каде
што треба највеќе
04:57
we allow a response
that is 12 times more powerful,
дозволивме одговор кој е 12 пати појак
05:01
reducing the systemic toxic effect.
намалувајќи го системскиот токсичен ефект.
05:05
We are working relentlessly to bring
this technology to the next level.
Работиме да ја однесеме оваа технологија
на следното ниво.
05:09
We are finalizing the pre-clinical testing
Го финализираме пред-клиничкото тестирање
05:13
and the animal model required
prior to asking the FDA for approval
и животинскиот модел пред да бараме
дозвола од FDA
05:16
for clinical trials.
за клинички тестирања.
05:20
Currently, the majority of patients
will die from pancreatic cancer.
Моментално, голем дел од пациентите
ќе починат од рак на пакреасот.
05:22
We are hoping that one day,
Се надеваме дека еден ден,
05:28
we can reduce their pain,
extend their life
ќе можеме да им ја намалиме болката,
зголемиме животот
05:29
and potentially make pancreatic cancer
и да го направиме ракот на панкреасот
05:33
a curable disease.
излечива болест.
05:36
By rethinking the way we deliver the drug,
Со премислување на начинот на кој го
пренесуваме лекот,
05:38
we don't only make it
more powerful and less toxic,
не само што го правиме системот поефикасен
и помалку токсичен,
05:41
we are also opening the door
to finding new innovative solutions
туку и ги отвараме вратите за наоѓање на
нови иновативни решенија
05:44
for almost all other impossible problems
за скоро сите други невозможни проблеми
05:49
in pancreatic cancer patients and beyond.
на пациентите со рак на пакреасот и
подалеку.
05:52
Thank you very much.
Ви Благодарам
05:55
(Applause)
(Аплауз)
05:56
Translated by Davor Stevcheski
Reviewed by Renata Gjoreska

▲Back to top

About the speaker:

Laura Indolfi - Biomedical entrepreneur
Laura Indolfi is revolutionizing cancer treatment with new technologies including implantable devices for delivering drugs locally to the site of a tumor.

Why you should listen

Laura Indolfi is a biomedical entrepreneur, CEO and co-founder of PanTher Therapeutics, an early stage spin-out from MIT and MGH that provides superior technologies for revolutionizing the treatment of locally advanced inoperable solid tumors. Prior to this she served as an entrepreneur-in-residence at the MGH Cancer Center and as a research associate in the Harvard-MIT Institute for Medical Engineering and Science. She was selected as a TED Fellow in 2016.

Indolfi has broad professional experiences and interests ranging from biomedical engineering to entrepreneurship and outreaching initiative to promoting science. Her scientific expertise covers a broad range of therapeutic areas (cardio, cancer, inflammation, regenerative medicine) and approaches (drug delivery, cell therapy, implanted devices). Together with her strong technical background, Laura has hands-on business and managerial know-how developed during her biomedical business training at Sloan and Harvard Business Schools and with several consulting firms. She strongly believes in the power of outreach initiatives to promote research awareness and foster the public audience's discovery of the beauty of science. In 2014 the line of clothes Cytocouture, created in collaboration with Colombian designer Carlos Villamil and inspired by her cell-therapy research, won the global competition Descience.

Indolfi holds a MS/BS degree in materials science and engineering and a PhD in biomaterials from the University of Naples Federico II in Italy. Upon graduation, she joined the Harvard-MIT Division of health, science and technology, working on several projects spanning from devices for local drug delivery to tissue engineering approaches for cell therapies.

More profile about the speaker
Laura Indolfi | Speaker | TED.com