English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon London Spring 2012

Georgette Mulheir: The tragedy of orphanages

ג'ורג'ט מולהייר: הטרגדיה של בתי היתומים

Filmed:
828,021 views

בתי היתומים הם יקרים, ועלולים לגרום נזק בלתי הפיך מנטאלי ופיסי כאחד לחוסים בהם -- אם כך מדוע הם עדיין כל כך נפוצים? ג'ורג'ט מולהייר מתארת בחומרה את הטרגדיה של בתי היתומים ודוחקת בנו להפסיק להסתמך עליהם, על ידי מציאת דרכים חלופיות לתמוך בילדים במצוקה.

- CEO, Lumos
Georgette Mulheir is a pioneer for the movement to end child abuse in the form of orphanages. Full bio

Acrossלְרוֹחָב Europeאֵירוֹפָּה and Centralמֶרכָּזִי Asiaאַסְיָה,
ברחבי אירופה ומרכז אסיה
00:17
approximatelyבְּעֵרֶך one millionמִילִיוֹן childrenיְלָדִים liveלחיות in largeגָדוֹל
מיליון ילדים בקירוב חיים
00:19
residentialמגורים institutionsמוסדות, usuallyבְּדֶרֶך כְּלַל knownידוע as orphanagesבתי יתומים.
במוסדות מגורים גדולים, שמוכרים בדרך כלל כבתי יתומים.
00:22
Mostרוב people imagineלדמיין orphanagesבתי יתומים as a benignשָׁפִיר environmentסביבה
רוב האנשים מדמיינים בתי יתומים כסביבה נעימה
00:26
that careלְטַפֵּל for childrenיְלָדִים.
שדואגת לילדים.
00:29
Othersאחרים know more about the livingחַי conditionsתנאים there,
אחרים יודעים יותר על תנאי החיים שם,
00:31
but still think they're a necessaryנחוץ evilרוע.
אבל עדיין חושבים שזהו רע הכרחי.
00:34
After all, where elseאַחֵר would we put all of those childrenיְלָדִים
אחרי הכל, היכן אחרת נוכל לשכן ילדים אלה
00:36
who don't have any parentsהורים?
שאין להם הורים?
00:40
But 60 yearsשנים of researchמחקר has demonstratedהפגינו
אבל 60 שנות מחקר הראו
00:42
that separatingהפרדה childrenיְלָדִים from theirשֶׁלָהֶם familiesמשפחות
שהפרדת הילדים ממשפחותיהם
00:45
and placingהַצָבָה them in largeגָדוֹל institutionsמוסדות
והשכנתם במוסדות גדולים
00:48
seriouslyברצינות harmsמזיק theirשֶׁלָהֶם healthבְּרִיאוּת and developmentהתפתחות,
מזיקים מאד לבריאותם והתפתחותם,
00:50
and this is particularlyבִּמְיוּחָד trueנָכוֹן for youngצָעִיר babiesתינוקות.
וזה במיוחד נכון לגבי תינוקות.
00:53
As we know, babiesתינוקות are bornנוֹלָד
כפי שאנו יודעים, תינוקות נולדים
00:56
withoutלְלֹא theirשֶׁלָהֶם fullמלא muscleשְׁרִיר developmentהתפתחות,
כשרקמת השריר אינה מפותחת במלואה,
00:58
and that includesכולל the brainמוֹחַ.
וזה כולל את המוח.
01:01
Duringבְּמַהֲלָך the first threeשְׁלוֹשָׁה yearsשנים of life, the brainמוֹחַ growsגדל
במשך שלוש השנים הראשונות, המוח גדל
01:03
to its fullמלא sizeגודל, with mostרוב of that growthצְמִיחָה takingלְקִיחָה placeמקום
לגודלו המלא, כשרוב תהליך הגדילה קורה
01:06
in the first sixשֵׁשׁ monthsחודשים. The brainמוֹחַ developsמפתחת
בששת החודשים הראשונים. המוח מתפתח
01:09
in responseתְגוּבָה to experienceניסיון and to stimulationגְרִיָה.
בתגובה לחוויות ולגירויים.
01:11
Everyכֹּל time a youngצָעִיר babyתִינוֹק learnsלומד something newחָדָשׁ --
בכל פעם שתינוק לומד משהו חדש --
01:14
to focusמוֹקֵד its eyesעיניים,
למקד את עיניו,
01:18
to mimicלְחַקוֹת a movementתְנוּעָה or a facialפַּרצוּפִי expressionביטוי,
לחקות תנועה או הבעת פנים,
01:20
to pickלִבחוֹר something up, to formטופס a wordמִלָה or to sitלָשֶׁבֶת up --
לקחת משהו ביד, ליצור מילה או להתיישב --
01:23
newחָדָשׁ synapticסינפטי connectionsקשרים are beingלהיות builtבנוי in the brainמוֹחַ.
נבנים קשרים סינאפטיים חדשים במוח.
01:27
Newחָדָשׁ parentsהורים are astonishedמוּפתָע by the rapidityמְהִירוּת of this learningלְמִידָה.
הורים חדשים נדהמים מהמהירות של למידה זו.
01:30
They are quiteדַי rightlyבצדק amazedנדהם and delightedשַׂמֵחַ by theirשֶׁלָהֶם children'sילדים clevernessפִּקְחוּת.
הם מופתעים ונהנים בצדק מחוכמת ילדיהם.
01:34
They communicateלתקשר theirשֶׁלָהֶם delightתַעֲנוּג to theirשֶׁלָהֶם childrenיְלָדִים,
הם מעבירים את תחושת העונג שלהם לילדיהם,
01:39
who respondלְהָגִיב with smilesמחייך,
שמגיבים בחיוכים.
01:42
and a desireרצון עז to achieveלְהַשִׂיג more and to learnלִלמוֹד more.
ותשוקה להשיג יותר וללמוד יותר.
01:44
This formingיוצר of the powerfulחָזָק attachmentהִתקַשְׁרוּת betweenבֵּין childיֶלֶד and parentהוֹרֶה
צורה זו של הקשר החזק בין ילד והורה
01:48
providesמספק the buildingבִּניָן blocksבלוקים for physicalגוּפָנִי, socialחֶברָתִי,
מספקת את אבני הבנין להתפתחות הפיסית
01:52
languageשפה, cognitiveקוגניטיבית and psychomotorפסיכו-מוטורי developmentהתפתחות.
החברתית, הלשונית, הקוגניטיבית והפסיכומוטורית.
01:55
It is the modelדֶגֶם for all futureעתיד relationshipsיחסים with friendsחברים,
זה המודל לכל מערכות היחסים בעתיד עם חברים,
01:58
with partnersשותפים and with theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ childrenיְלָדִים.
עם בני-זוג ועם ילדיהם שלהם.
02:03
It happensקורה so naturallyבאופן טבעי in mostרוב familiesמשפחות
זה קורה באופן כל כך טבעי ברוב המשפחות
02:06
that we don't even noticeהודעה it. Mostרוב of us are unawareלא מודע
שאיננו מבחינים בכך אפילו. רובנו לא מודעים
02:08
of its importanceחֲשִׁיבוּת to humanבן אנוש developmentהתפתחות and, by extensionסיומת,
לחשיבות העניין להתפתחות האנושית, ובמובן הרחב יותר,
02:11
to the developmentהתפתחות of a healthyבָּרִיא societyחֶברָה.
להתפתחות של חברה בריאה.
02:15
And it's only when it goesהולך wrongלא בסדר that we startהַתחָלָה to realizeלִהַבִין
ורק כאשר הדברים משתבשים אנחנו מתחילים להבין
02:18
the importanceחֲשִׁיבוּת of familiesמשפחות to childrenיְלָדִים.
את חשיבות המשפחות לילדים.
02:20
In Augustאוגוסט, 1993, I had my first opportunityהִזדַמְנוּת to witnessעֵד
באוגוסט, 1993, היתה לי ההזדמנות הראשונה להיות עדה
02:23
on a massiveמַסִיבִי scaleסוּלָם the impactפְּגִיעָה on childrenיְלָדִים
בקנה מידה גדול להשפעה שיש להכנסה למוסדות
02:27
of institutionalizationמיסוד and the absenceהֶעְדֵר of parentingהורות.
ולהעדר ההורים, על הילדים.
02:31
Those of us who rememberלִזכּוֹר the newspaperעיתון reportsדיווחים
אלה מאיתנו שזוכרים את הדוחות בעיתונות
02:36
that cameבא out of Romaniaרומניה after the 1989 revolutionמַהְפֵּכָה
שהגיעו מרומניה לאחר מהפכת 1989
02:38
will recallלִזכּוֹר the horrorsזוועות of the conditionsתנאים in some of those institutionsמוסדות.
ייזכרו בתנאים הזוועתיים שבאחדים מהמוסדות האלה.
02:42
I was askedשאל to help the directorמְנַהֵל of a largeגָדוֹל institutionמוֹסָד to
התבקשתי לעזור למנהל של מוסד גדול
02:46
help preventלִמְנוֹעַ the separationהַפרָדָה of childrenיְלָדִים from theirשֶׁלָהֶם familiesמשפחות.
לסייע במניעת הפרדת הילדים ממשפחותיהם.
02:49
Housingדיור 550 babiesתינוקות, this was Ceausescu'sשל צ'אושסקו showלְהַצִיג orphanageבית יתומים,
בבית היתומים הייצוגי של צ'אושסקו שוכנו 550 תינוקות,
02:53
and so I'd been told the conditionsתנאים were much better.
וכך נאמר לי שהתנאים הרבה יותר טובים.
02:57
Havingלאחר workedעבד with lots of youngצָעִיר childrenיְלָדִים, I expectedצָפוּי
כמי שעבדה עם הרבה ילדים קטנים, ציפיתי
03:00
the institutionמוֹסָד to be a riotהִתפָּרְעוּת of noiseרַעַשׁ,
שהמוסד יהיה רועש והומה,
03:02
but it was as silentשקט as a conventמִנזָר.
אבל הוא היה שקט כמו מנזר.
03:05
It was hardקָשֶׁה to believe there were any childrenיְלָדִים there at all,
היה קשה להאמין שיש שם ילדים בכלל,
03:07
yetעדיין the directorמְנַהֵל showedparagraphs me into roomחֶדֶר after roomחֶדֶר,
אבל המנהל הכניס אותי לחדר אחרי חדר
03:10
eachכל אחד containingמֵכִיל rowשׁוּרָה uponעַל rowשׁוּרָה of cotsמיטת תינוק,
בכל אחד מהם שורה על שורה של מיטות-תינוק,
03:13
in eachכל אחד of whichאיזה layלְהַנִיחַ a childיֶלֶד staringבוהה into spaceמֶרחָב.
ובכל מיטה שכב ילד שבהה בחלל.
03:16
In a roomחֶדֶר of 40 newbornsתינוקות, not one of them was cryingבְּכִי.
בחדר של 40 תינוקות שזה עתה נולדו, אף אחד לא בכה.
03:22
Yetעדיין I could see soiledמְלוּכלָך nappiesחיתולים, and I could see
אבל יכולתי לראות חיתולים מלוכלכים, ויכולתי לראות
03:25
that some of the childrenיְלָדִים were distressedמצוקה,
שחלק מהילדים היו במצוקה,
03:27
but the only noiseרַעַשׁ was a lowנָמוּך, continuousרָצִיף moanלִגנוֹחַ.
אבל הרעש היה נמוך, אנחה מתמשכת.
03:29
The headרֹאשׁ nurseאָחוֹת told me proudlyבגאווה,
האחות הראשית אמרה לי בגאווה,
03:33
"You see, our childrenיְלָדִים are very well-behavedהתנהג יפה."
"את רואה, הילדים שלנו מאד מחונכים."
03:35
Over the nextהַבָּא fewמְעַטִים daysימים, I beganהחל to realizeלִהַבִין
במהלך הימים הבאים התחלתי להבין
03:38
that this quietnessשקט was not exceptionalיוֹצֵא דוֹפֶן.
ששקט זה לא היה יוצא דופן.
03:41
The newlyחדש admittedהודה babiesתינוקות would cryבוכה for the first fewמְעַטִים hoursשעות,
התינוקות החדשים שהגיעו בכו בשעות הראשונות
03:43
but theirשֶׁלָהֶם demandsדרישות were not metנפגש, and so eventuallyבסופו של דבר
אבל צרכיהם לא נענו, וכך בסופו של דבר
03:47
they learnedמְלוּמָד not to botherלְהטרִיד. Withinבְּתוֹך a fewמְעַטִים daysימים,
הם למדו לא להטריד. בתוך כמה ימים
03:49
they were listlessאָדִישׁ, lethargicרָדוּם, and staringבוהה into spaceמֶרחָב
הם נהיו נרפים, אדישים ובוהים לחלל.
03:51
like all the othersאחרים.
כמו האחרים.
03:55
Over the yearsשנים, manyרב people and newsחֲדָשׁוֹת reportsדיווחים
במהלך השנים אנשים רבים ודוחות עיתונות
03:57
have blamedהאשים the personnelכוח אדם in the institutionsמוסדות
האשימו את הצוות במוסדות
04:00
for the harmלפגוע causedגרם ל to the childrenיְלָדִים, but oftenלעתים קרובות, one memberחבר
בנזק שנגרם לילדים, אבל לעיתים קרובות, איש צוות
04:02
of staffצוות is caringאכפתיות for 10, 20, and even 40 childrenיְלָדִים.
אחד היה מטפל ב-10, 20 ואפילו 40 ילדים.
04:05
Henceלָכֵן they have no optionאוֹפְּצִיָה but to implementליישם a regimented- programתָכְנִית.
ולכן אין להם ברירה אלא להנהיג משטר נוקשה.
04:09
The childrenיְלָדִים mustצריך be wokenהתעוררתי at 7 and fedהאכיל at 7:30.
הילדים חייבים להתעורר ב-7 ומאכילים אותם ב-7.30.
04:13
At 8, theirשֶׁלָהֶם nappiesחיתולים mustצריך be changedהשתנה, so a staffצוות memberחבר
ב-8 חייבים להחליף להם חיתולים, כך שלאיש צוות
04:17
mayמאי have only 30 minutesדקות to feedהזנה 10 or 20 childrenיְלָדִים.
יש אולי 30 דקות כדי להאכיל 10 או 20 ילדים.
04:20
If a childיֶלֶד soilsקרקע its nappyחיתול at 8:30, he will have to wait
אם ילד ילכלך את החיתול בשעה 8.30, הוא יצטרך לחכות
04:23
severalכַּמָה hoursשעות before it can be changedהשתנה again.
שעות אחדות עד שיחליפו לו שוב.
04:27
The child'sילדים dailyיום יומי contactאיש קשר with anotherאַחֵר humanבן אנוש beingלהיות
המגע היומיומי של הילד עם אדם אחר
04:30
is reducedמוּפחָת to a fewמְעַטִים hurriedמיהרתי minutesדקות of feedingהַאֲכָלָה and changingמִשְׁתַנֶה,
מצומצם למספר דקות חפוזות של האכלה והחלפה.
04:32
and otherwiseאחרת theirשֶׁלָהֶם only stimulationגְרִיָה is the ceilingתִקרָה,
לבד מזה הגירוי היחידי שלהם היא התקרה,
04:37
the wallsקירות or the barsבארים of theirשֶׁלָהֶם cotsמיטת תינוק.
הקירות או סורגי המיטה.
04:40
Sinceמאז my first visitלְבַקֵר to Ceausescu'sשל צ'אושסקו institutionמוֹסָד,
מאז ביקורי הראשון במוסד של צ'אושסקו,
04:44
I've seenלראות hundredsמאות of suchכגון placesמקומות acrossלְרוֹחָב 18 countriesמדינות,
ראיתי מאות מקומות דומים ב-18 מדינות,
04:47
from the Czechצ'כית Republicרפובליקה to Sudanסודאן.
החל מהרפובליקה הצ'כית ועד סודן.
04:50
Acrossלְרוֹחָב all of these diverseמְגוּוָן landsאדמות and culturesתרבויות,
בכל מגוון המדינות והתרבויות הזה,
04:53
the institutionsמוסדות, and the child'sילדים journeyמסע throughדרך them,
המוסדות, וחוויות הילדים בהן
04:56
is depressinglyבדיכאון similarדוֹמֶה.
הן דומות באופן מדכא.
04:59
Lackחוֹסֶר of stimulationגְרִיָה oftenלעתים קרובות leadsמוביל to self-stimulatingמגרה את עצמה behaviorsהתנהגויות
חוסר גירוי לעיתים קרובות מוליך להתנהגויות גירוי-עצמי
05:02
like hand-flappingמנופף ביד, rockingנִענוּעַ back and forthהָלְאָה,
כמו לנפנף ידיים, להתנדנד קדימה ואחורה,
05:05
or aggressionתוֹקפָּנוּת, and in some institutionsמוסדות, psychiatricפסיכיאטרית drugsסמים
או אגרסיביות ובכמה מוסדות משתמשים בתרופות
05:08
are used to controlלִשְׁלוֹט the behaviorהִתְנַהֲגוּת of these childrenיְלָדִים,
פסיכיאטריות כדי לפקח על התנהגות הילדים,
05:11
whilstתוך in othersאחרים, childrenיְלָדִים are tiedקָשׁוּר up to preventלִמְנוֹעַ them
בעוד באחרים ילדים נקשרים כדי למנוע מהם
05:14
from harmingמזיק themselvesעצמם or othersאחרים.
לפגוע בעצמם או באחרים.
05:17
These childrenיְלָדִים are quicklyבִּמְהִירוּת labeledשכותרתו as havingשיש disabilitiesנכות
ילדים אלה מהר מאד מקבלים תווית של בעלי לקות
05:19
and transferredהועבר to anotherאַחֵר institutionמוֹסָד for childrenיְלָדִים with disabilitiesנכות.
ומועברים למוסד אחר לילדים עם לקויות.
05:22
Mostרוב of these childrenיְלָדִים will never leaveלעזוב the institutionמוֹסָד again.
רוב הילדים האלה לעולם לא יעזבו שוב את המוסד.
05:25
For those withoutלְלֹא disabilitiesנכות, at ageגיל threeשְׁלוֹשָׁה,
אלה שאין להם לקויות, בגיל שלוש
05:30
they're transferredהועבר to anotherאַחֵר institutionמוֹסָד, and at ageגיל sevenשֶׁבַע,
הם מועברים למוסד אחר, ובגיל שבע
05:32
to yetעדיין anotherאַחֵר. Segregatedמְנוּזָר accordingלפי to ageגיל and genderמִין,
שוב לאחר. כשהם ממוינים לפי גיל ומין.
05:35
they are arbitrarilyשרירותי separatedמופרד from theirשֶׁלָהֶם siblingsאחים,
הם מופרדים מאחיהם בצורה שרירותית,
05:39
oftenלעתים קרובות withoutלְלֹא even a chanceהִזדַמְנוּת to say goodbyeהֱיה שלום.
לעיתים קרובות אפילו מבלי שתהיה להם הזדמנות להיפרד.
05:41
There's rarelyלעתים רחוקות enoughמספיק to eatלאכול. They are oftenלעתים קרובות hungryרָעֵב.
לעיתים רחוקות יש די אוכל. הם רעבים לעיתים קרובות.
05:45
The olderישן יותר childrenיְלָדִים bullyבִּריוֹן the little onesיחידות. They learnלִלמוֹד to
הילדים הגדולים יותר מציקים לקטנים. הם לומדים
05:48
surviveלִשְׂרוֹד. They learnלִלמוֹד to defendלְהַגֵן themselvesעצמם, or they go underתַחַת.
לשרוד. הם לומדים להגן על עצמם, או שהם מתמוטטים.
05:51
When they leaveלעזוב the institutionמוֹסָד, they find it really difficultקָשֶׁה
כשהם עוזבים את המוסדות, הם מוצאים שזה ממש קשה
05:54
to copeלהתמודד and to integrateלשלב into societyחֶברָה.
להתמודד ולהשתלב בחברה.
05:58
In Moldovaמולדובה, youngצָעִיר womenנשים raisedמוּרָם in institutionsמוסדות
במולדובה, נשים צעירות שגדלו במוסדות
06:01
are 10 timesפִּי more likelyסָבִיר to be traffickedנסחרת than theirשֶׁלָהֶם peersעמיתים,
מועדות לסחר נשים פי 10 מהאחרות.
06:04
and a Russianרוּסִי studyלימוד foundמצאתי that two yearsשנים after leavingעֲזִיבָה institutionsמוסדות,
ומחקר רוסי מצא ששנתיים לאחר עזיבת המוסדות,
06:08
youngצָעִיר adultsמבוגרים, 20 percentאָחוּז of them had a criminalפְּלִילִי recordתקליט,
ל-20% מהמתבגרים הצעירים יש תיקים פליליים.
06:12
14 percentאָחוּז were involvedמְעוּרָב in prostitutionזְנוּת,
14% היו מעורבים בזנות,
06:17
and 10 percentאָחוּז had takenנלקח theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ livesחיים.
ו-10% התאבדו.
06:20
But why are there so manyרב orphansיתומים in Europeאֵירוֹפָּה
אבל למה יש כל כך הרבה יתומים באירופה
06:24
when there hasn'tלא been a great dealעִסקָה of warמִלחָמָה or disasterאסון in recentלאחרונה yearsשנים?
כאשר לא היו כל כך הרבה מלחמות או אסונות בשנים האחרונות?
06:27
In factעוּבדָה, more than 95 percentאָחוּז of these childrenיְלָדִים have livingחַי parentsהורים,
למעשה ליותר מ-95% ילדים אלה יש הורים חיים.
06:31
and societiesחברות tendנוטה to blameאשמה these parentsהורים
והחברה נוטה להאשים הורים אלה
06:35
for abandoningנטישה these childrenיְלָדִים, but researchמחקר showsמופעים that
בגלל נטישת ילדיהם, אבל מחקרים מראים
06:37
mostרוב parentsהורים want theirשֶׁלָהֶם childrenיְלָדִים, and that the primaryיְסוֹדִי driversנהגים
שרוב ההורים רוצים את ילדיהם, והגורמים המרכזיים
06:40
behindמֵאָחוֹר institutionalizationמיסוד
מאחורי ההכנסה למוסדות הם
06:43
are povertyעוני, disabilityנָכוּת and ethnicityמוצא אתני.
עוני, נכות ורקע אתני.
06:46
Manyרב countriesמדינות have not developedמפותח inclusiveכָּלוּל schoolsבתי ספר,
הרבה מדינות לא פיתחו בתי ספר מקיפים,
06:50
and so even childrenיְלָדִים with a very mildמָתוּן disabilityנָכוּת
וכך, אפילו ילדים עם מוגבלות קטנה מאד
06:53
are sentנשלח away to a residentialמגורים specialמיוחד schoolבית ספר,
נשלחים לפנימיות מיוחדות.
06:56
at ageגיל sixשֵׁשׁ or sevenשֶׁבַע.
בגיל 6 או 7.
06:58
The institutionמוֹסָד mayמאי be hundredsמאות of milesstomach away from the familyמִשׁפָּחָה home.
המוסד יכול להיות במרחק של מאות קילומטרים מבית המשפחה.
07:00
If the family'sשל המשפחה poorעני, they find it difficultקָשֶׁה to visitלְבַקֵר,
אם המשפחה ענייה, הם מתקשים לבקר,
07:04
and graduallyבאופן הדרגתי the relationshipמערכת יחסים breaksהפסקות down.
ובהדרגה היחסים מתנתקים.
07:07
Behindמֵאָחוֹר eachכל אחד of the millionמִילִיוֹן childrenיְלָדִים in institutionsמוסדות,
מאחורי כל אחד ממיליוני הילדים במוסדות,
07:11
there is usuallyבְּדֶרֶך כְּלַל a storyכַּתָבָה of parentsהורים who are desperateנוֹאָשׁ
יש בדרך כלל סיפור של הורים מיואשים
07:14
and feel they'veהם כבר runלָרוּץ out of optionsאפשרויות, like Nataliaנטליה in Moldovaמולדובה,
שמרגישים שאין להם יותר אופציות, כמו נטליה במולדובה,
07:18
who only had enoughמספיק moneyכֶּסֶף to feedהזנה her babyתִינוֹק,
שרק היה לה מספיק כסף להאכיל את תינוקה.
07:23
and so had to sendלִשְׁלוֹחַ her olderישן יותר sonבֵּן to the institutionמוֹסָד;
ולכן נאלצה לשלוח את בנה הגדול יותר למוסד;
07:26
or DesiDesi, in Bulgariaבולגריה, who lookedהביט after her fourארבעה childrenיְלָדִים
או דזי בבולגריה, שטיפלה בארבעת ילדיה
07:29
at home untilעד her husbandבַּעַל diedמת,
בבית עד שבעלה נפטר,
07:32
but then she had to go out to work fullמלא time,
אבל אז היא נאלצה לצאת לעבוד במשרה מלאה,
07:34
and with no supportתמיכה, feltהרגיש she had no optionאוֹפְּצִיָה
וללא תמיכה, הרגישה שאין לה ברירה
07:37
but to placeמקום a childיֶלֶד with disabilitiesנכות in an institutionמוֹסָד;
מלבד להכניס את ילדה עם המוגבלויות למוסד:
07:39
or the countlessאינספור youngצָעִיר girlsבנות too terrifiedמתה מפחד to tell theirשֶׁלָהֶם parentsהורים
או אינספור הנערות הצעירות שפחדו מדי לספר להוריהן
07:43
they're pregnantבְּהֵרָיוֹן, who leaveלעזוב theirשֶׁלָהֶם babiesתינוקות in a hospitalבית חולים;
שהן בהריון, ועזבו את תינוקותיהן בבית החולים;
07:46
or the newחָדָשׁ parentsהורים, the youngצָעִיר coupleזוּג who have
או הורים חדשים, הזוגות הצעירים שגילו
07:49
just foundמצאתי out that theirשֶׁלָהֶם firstbornבכור childיֶלֶד has a disabilityנָכוּת,
זה עתה שתינוקם הראשון נולד מוגבל
07:52
and insteadבמקום זאת of beingלהיות providedבתנאי with positiveחִיוּבִי messagesהודעות
ובמקום לקבל חוות דעת חיוביות
07:57
about theirשֶׁלָהֶם child'sילדים potentialפוטנציאל, are told by the doctorsרופאים,
אודות הפוטנציאל של ילדתם, הרופאים אמרו להם,
08:00
"Forgetלשכוח her, leaveלעזוב her in the institutionמוֹסָד,
"שכחו ממנה, השאירו אותה במוסד,
08:03
go home and make a healthyבָּרִיא one."
לכו הביתה ותעשו ילדה בריאה."
08:06
This stateמדינה of affairsעניינים is neitherלא זה ולא זה necessaryנחוץ norולא is it inevitableבִּלתִי נִמנַע.
מצב דברים כזה אינו הכרחי ולא בלתי נמנע.
08:09
Everyכֹּל childיֶלֶד has the right to a familyמִשׁפָּחָה, deservesמגיע
כל ילד זכאי למשפחה, מגיע לו,
08:13
and needsצרכי a familyמִשׁפָּחָה, and childrenיְלָדִים are amazinglyמדהים resilientמִתאוֹשֵׁשׁ מַהֵר.
והוא זקוק למשפחה, וילדים הם בעלי יכולת שיקום טובה להפליא
08:16
We find that if we get them out of institutionsמוסדות and into lovingאוהבת
אנחנו מוצאים שאם אנו מוציאים אותם מהמוסדות לתוך משפחות
08:20
familiesמשפחות earlyמוקדם on, they recoverלְהַחלִים theirשֶׁלָהֶם developmentalהִתפַּתְחוּתִי delaysעיכובים,
אוהבות מספיק מוקדם הם משיגים את הפיגורים בהתפתחות,
08:22
and go on to leadעוֹפֶרֶת normalנוֹרמָלִי, happyשַׂמֵחַ livesחיים.
וממשיכים לנהל חיים נורמלים ומאושרים.
08:26
It's alsoגַם much cheaperיותר זול to provideלְסַפֵּק supportתמיכה to familiesמשפחות
זה גם הרבה יותר זול לתמוך במשפחות
08:29
than it is to provideלְסַפֵּק institutionsמוסדות.
מאשר לספק מוסדות.
08:32
One studyלימוד suggestsמציע that a familyמִשׁפָּחָה supportתמיכה serviceשֵׁרוּת
מחקר אחד קובע ששרות תמיכה משפחתי
08:35
costsעלויות 10 percentאָחוּז of an institutionalמוסדי placementמיקום,
עולה 10 אחוז מעלות השמה במוסדות,
08:38
whilstתוך good qualityאיכות fosterלְטַפֵּחַ careלְטַפֵּל
בעוד שטיפול אומנה טוב
08:41
costsעלויות usuallyבְּדֶרֶך כְּלַל about 30 percentאָחוּז.
עולה בערך כ-30 אחוזים.
08:43
If we spendלְבַלוֹת lessפָּחוּת on these childrenיְלָדִים but on the right servicesשירותים,
אם נוציא פחות על ילדים אלה אבל יותר על השרותים הנכונים,
08:46
we can take the savingsחיסכון and reinvestלהשקיע them in highגָבוֹהַ qualityאיכות
אנחנו יכולים להשתמש בכספים שחסכנו ולשוב ולהשקיע אותם
08:49
residentialמגורים careלְטַפֵּל for those fewמְעַטִים childrenיְלָדִים with extremelyמְאוֹד complexמורכב needsצרכי.
בסידורי מגורים איכותיים לאותם ילדים מעטים עם צרכים מאד מורכבים.
08:53
Acrossלְרוֹחָב Europeאֵירוֹפָּה, a movementתְנוּעָה is growingגָדֵל to shiftמִשׁמֶרֶת the focusמוֹקֵד
ברחבי אירופה, מתגברת המגמה להסיט את המיקוד
08:58
and transferלְהַעֲבִיר the resourcesאֶמְצָעִי from largeגָדוֹל institutionsמוסדות
ולהעביר את המשאבים ממוסדות גדולים
09:02
that provideלְסַפֵּק poorעני qualityאיכות careלְטַפֵּל to community-basedמבוסס על הקהילה servicesשירותים
שמספקים איכות ירודה לשרותים מבוססי-קהילה
09:05
that protectלְהַגֵן childrenיְלָדִים from harmלפגוע and allowלהתיר them to developלְפַתֵחַ
שמגנים על ילדים מפני נזק ומאפשרים להם להתפתח
09:09
to theirשֶׁלָהֶם fullמלא potentialפוטנציאל. When I first startedהתחיל to work in Romaniaרומניה
למלוא הפוטנציאל. כשהתחלתי לראשונה לעבוד ברומניה
09:12
nearlyכמעט 20 yearsשנים agoלִפנֵי, there were 200,000 childrenיְלָדִים livingחַי
לפני 20 שנה בערך, היו 200,000 ילדים
09:16
in institutionsמוסדות, and more enteringכניסה everyכֹּל day.
במוסדות, ומדי יום הגיעו עוד ילדים.
09:20
Now, there are lessפָּחוּת than 10,000, and
כעת, יש פחות מ-10,000,
09:23
familyמִשׁפָּחָה supportתמיכה servicesשירותים are providedבתנאי acrossלְרוֹחָב the countryמדינה.
וברחבי המדינה ניתנים שרותי תמיכה משפחתית.
09:25
In Moldovaמולדובה, despiteלמרות extremeקיצוני povertyעוני and the terribleנורא effectsההשפעות
במולדובה, למרות העוני הגדול והתוצאות הנוראות
09:29
of the globalגלוֹבָּלִי financialכַּספִּי crisisמַשׁבֵּר, the numbersמספרים of childrenיְלָדִים
של המשבר הכלכלי הגלובלי, מספר הילדים
09:33
in institutionsמוסדות has reducedמוּפחָת by more than 50 percentאָחוּז
במוסדות פחת ביותר מ-50%
09:36
in the last fiveחָמֵשׁ yearsשנים, and the resourcesאֶמְצָעִי are beingלהיות
בחמש השנים האחרונות, והמשאבים
09:38
redistributedמחדש to familyמִשׁפָּחָה supportתמיכה servicesשירותים and inclusiveכָּלוּל schoolsבתי ספר.
מחולקים מחדש לשרותי תמיכה במשפחה ובתי ספר מקיפים.
09:42
Manyרב countriesמדינות have developedמפותח nationalלאומי actionפעולה plansתוכניות for changeשינוי.
הרבה מדינות פיתחו תוכניות פעולה לאומיות לשינוי.
09:46
The Europeanאֵירוֹפִּי Commissionעמלה and other majorגדול donorsתורמים
הנציבות האירופית ותורמים ראשיים אחרים
09:50
are findingמִמצָא waysדרכים to divertלהפנות moneyכֶּסֶף from institutionsמוסדות
מוצאים דרכים להפנות כספים מהמוסדות
09:52
towardsלִקרַאת familyמִשׁפָּחָה supportתמיכה, empoweringהעצמה communitiesקהילות
לתמיכה במשפחות, לעודד את הקהילות
09:56
to look after theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ childrenיְלָדִים.
לטפל בילדים שלהן.
09:59
But there is still much to be doneבוצע to endסוֹף the systematicשִׁיטָתִי
אבל עדיין נותר הרבה לעשות כדי לסיים את
10:01
institutionalizationמיסוד of childrenיְלָדִים.
ההכנסה השיטתית של הילדים למוסדות.
10:04
Awareness-raisingהעלאת מודעות is requiredנדרש at everyכֹּל levelרָמָה of societyחֶברָה.
העלאת-מודעות נחוצה בכל רמה של החברה.
10:06
People need to know the harmלפגוע that institutionsמוסדות causeגורם to childrenיְלָדִים,
אנשים צריכים להכיר את הנזק שהמוסדות גורמים לילדים,
10:10
and the better alternativesחלופות that existקיימים.
ואת האלטרנטיבות הטובות יותר שקיימות.
10:13
If we know people who are planningתִכנוּן to supportתמיכה orphanagesבתי יתומים,
אם אנו מכירים אנשים שמתכננים לתמוך בבתי יתומים,
10:16
we should convinceלְשַׁכְנֵעַ them to supportתמיכה familyמִשׁפָּחָה servicesשירותים insteadבמקום זאת.
עלינו לשכנע אותם לתמוך בשרותי משפחה במקום זה.
10:19
Togetherיַחַד, this is the one formטופס of childיֶלֶד abuseהתעללות
יחד, זוהי אחת הצורות של התעללות בילדים
10:23
that we could eradicateלְבַעֵר in our lifetimeלכל החיים.
שאנו יכולים לבער בתקופתנו.
10:26
Thank you. (Applauseתְשׁוּאוֹת)
תודה רבה {מחיאות כפיים}
10:29
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
{מחיאות כפיים}
10:32
Translated by zeeva Livshitz
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Georgette Mulheir - CEO, Lumos
Georgette Mulheir is a pioneer for the movement to end child abuse in the form of orphanages.

Why you should listen

We know that the early years of a person's life are critical for social and cognitive development, and that the adults present during that time have a strong influence on this growth -- so why is it so common for society to separate child and parent? Why are 1 million children across Europe and Central Asia living in large orphanages, which are harmful to their health and psyches? Georgette Mulheir wants to put an end to this practice. She works tirelessly as the CEO of Lumos, an NGO founded by JK Rowling dedicated to ending worldwide systematic institutionalization. For the past 20 years Mulheir has worked primarily in Central and Eastern Europe to shift resources away from orphanages and toward alternate family services, such as foster care and day support. Since she started working in Romania in 1993, the landscape there has improved dramatically -- from 200,000 children in orphanages to 20,000.

More profile about the speaker
Georgette Mulheir | Speaker | TED.com