English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon London Spring 2012

Georgette Mulheir: The tragedy of orphanages

Drama orfelinatelor - Georgette Mulheir

Filmed
Views 814,241

Orfelinatele sunt costisitoare şi pot provoca daune ireversibile atât psihic, cât şi fizic – ce le face să rămână totuşi omniprezente? Georgette Mulheir prezintă, într-un discurs tulburător, drama orfelinatelor şi ne îndeamnă să punem capăt acestei realităţi crâncene prin soluţii alternative pentru sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate.

- CEO, Lumos
Georgette Mulheir is a pioneer for the movement to end child abuse in the form of orphanages. Full bio

Across Europe and Central Asia,
În Europa şi Asia centrală,
00:17
approximately one million children live in large
aproximativ un milion de copii trăiesc
00:19
residential institutions, usually known as orphanages.
în instituţii de tip rezidenţial:
binecunoscutele orfelinate.
00:22
Most people imagine orphanages as a benign environment
Majoritatea oamenilor îşi închipuie că
orfelinatele sunt nişte
00:26
that care for children.
medii blânde, în care copiii sunt ocrotiţi.
00:29
Others know more about the living conditions there,
Alţii ştiu mai multe despre condiţiile de trai
din aceste centre,
00:31
but still think they're a necessary evil.
dar le consideră totuşi un rău necesar.
00:34
After all, where else would we put all of those children
Altfel, ce ne-am face cu toţi acei copii
00:36
who don't have any parents?
rămaşi fără familie?
00:40
But 60 years of research has demonstrated
Şaizeci de ani de studii au demonstrat
00:42
that separating children from their families
că separarea copilului de familie
00:45
and placing them in large institutions
și plasarea într-un centru rezidenţial
00:48
seriously harms their health and development,
are repercusiuni grave asupra sănătăţii
şi dezvoltării copilului,
00:50
and this is particularly true for young babies.
mai ales în cazul copiilor foarte mici.
00:53
As we know, babies are born
Se ştie că, la naştere,
00:56
without their full muscle development,
sistemul muscular şi nervos al bebeluşului
00:58
and that includes the brain.
este incomplet dezvoltat.
01:01
During the first three years of life, the brain grows
De-a lungul primilor trei ani de viaţă,
01:03
to its full size, with most of that growth taking place
creierul se măreşte şi se dezvoltă complet,
01:06
in the first six months. The brain develops
iar ritmul de creştere este maxim în primele
şase luni de viaţă.
01:09
in response to experience and to stimulation.
Creierul se dezvoltă în măsura în care e stimulat.
01:11
Every time a young baby learns something new --
Cu fiecare lucru nou învăţat
01:14
to focus its eyes,
precum concentrarea privirii asupra unui obiect,
01:18
to mimic a movement or a facial expression,
imitarea unei expresii faciale sau a unui gest,
01:20
to pick something up, to form a word or to sit up --
ridicarea unui obiect, articularea unui cuvânt
sau ridicarea în picioare,
01:23
new synaptic connections are being built in the brain.
în creierul bebeluşului se formează
noi conexiuni sinaptice.
01:27
New parents are astonished by the rapidity of this learning.
Proaspeţii părinţi sunt adesea uluiţi de
rapiditatea cu care învaţă micuţii.
01:30
They are quite rightly amazed and delighted by their children's cleverness.
Sunt, pe bună dreptate, uimiţi şi încântaţi de isteţimea lor,
01:34
They communicate their delight to their children,
iar bucuria le este transferată şi copiilor,
01:39
who respond with smiles,
care răspund prin zâmbete
01:42
and a desire to achieve more and to learn more.
şi prin dorinţa de a învăţa şi mai multe.
01:44
This forming of the powerful attachment between child and parent
Formarea acestei legături puternice de ataşament între părinte şi copil
01:48
provides the building blocks for physical, social,
constituie temelia dezvoltării fizice, sociale,
01:52
language, cognitive and psychomotor development.
verbale, cognitive şi psihomotorii a copilului.
01:55
It is the model for all future relationships with friends,
Stă la baza tuturor interacţiunilor viitoare
ale copilului cu prietenii săi,
01:58
with partners and with their own children.
cu partenerii sau proprii copii.
02:03
It happens so naturally in most families
În majoritatea familiilor, această legătură se formează de la sine,
02:06
that we don't even notice it. Most of us are unaware
fără să ne dăm seama. Cei mai mulţi nu realizăm
02:08
of its importance to human development and, by extension,
cât de importantă este pentru dezvoltarea umană,
02:11
to the development of a healthy society.
şi implicit, pentru dezvoltarea unei societăţi sănătoase.
02:15
And it's only when it goes wrong that we start to realize
Abia când situaţia se înrăutăţeşte, începem să conştientizăm
02:18
the importance of families to children.
importanța familiei în viaţa copilului.
02:20
In August, 1993, I had my first opportunity to witness
În august 1993, am avut ocazia să asist,
pentru prima oară,
02:23
on a massive scale the impact on children
la impactul covârşitor al instituţionalizării
02:27
of institutionalization and the absence of parenting.
şi al absenţei familiei asupra copilului.
02:31
Those of us who remember the newspaper reports
Cei care mai ţin minte articolele despre România,
02:36
that came out of Romania after the 1989 revolution
după revoluţia din 1989, îşi amintesc cu siguranţă
02:38
will recall the horrors of the conditions in some of those institutions.
de condiţiile înfiorătoare din unele instituţii de acest tip.
02:42
I was asked to help the director of a large institution to
Mi s-a cerut să-l ajut pe directorul unei instituţii mari
02:46
help prevent the separation of children from their families.
să prevină separarea copiilor de familiile lor.
02:49
Housing 550 babies, this was Ceausescu's show orphanage,
Găzduind 550 de copii, acesta era orfelinatul "de paradă" al lui Ceauşescu,
02:53
and so I'd been told the conditions were much better.
şi mi se spusese că aici şi condiţiile erau mult mai bune.
02:57
Having worked with lots of young children, I expected
Lucrasem deja cu o mulţime de copii mici,
aşa că mă aşteptam
03:00
the institution to be a riot of noise,
la tărăboiul specific unei astfel de instituţii.
03:02
but it was as silent as a convent.
Era însă o linişte mormântală.
03:05
It was hard to believe there were any children there at all,
Era greu de crezut că ai fi putut găsi acolo
picior de copil,
03:07
yet the director showed me into room after room,
dar directorul m-a dus din cameră în cameră,
03:10
each containing row upon row of cots,
unde erau rânduri întregi de pătuţuri.
03:13
in each of which lay a child staring into space.
În fiecare se afla un copil ce privea în gol.
03:16
In a room of 40 newborns, not one of them was crying.
Într-o cameră de 40 de nou-născuţi,
nici unul nu plângea.
03:22
Yet I could see soiled nappies, and I could see
Deşi vedeam scutece murdare
03:25
that some of the children were distressed,
şi îmi dădeam seama că unii copii erau bolnavi,
03:27
but the only noise was a low, continuous moan.
nu se auzea niciun zgomot, în afară de un geamăt continuu, aproape imperceptibil.
03:29
The head nurse told me proudly,
Asistenta-şefă mi-a spus atunci cu mândrie:
03:33
"You see, our children are very well-behaved."
"Vedeţi, copiii noştri sunt foarte cuminţi."
03:35
Over the next few days, I began to realize
În zilele ce au urmat, aveam să realizez
03:38
that this quietness was not exceptional.
că această linişte nu era ceva neobişnuit.
03:41
The newly admitted babies would cry for the first few hours,
Bebeluşii recent aduşi plângeau în primele ore,
03:43
but their demands were not met, and so eventually
dar pentru că nimeni nu-i băga în seamă,
03:47
they learned not to bother. Within a few days,
învăţau repede că n-are rost să se mai chinuie.
03:49
they were listless, lethargic, and staring into space
În numai câteva zile, deveneau apatici, letargici,
03:51
like all the others.
privind şi ei în gol, la fel ca ceilalţi.
03:55
Over the years, many people and news reports
De-a lungul anilor, multă lume şi
multe articole de ziar
03:57
have blamed the personnel in the institutions
au blamat personalul din instituţii
04:00
for the harm caused to the children, but often, one member
pentru răul pricinuit copiilor, dar se întâmpla adesea
04:02
of staff is caring for 10, 20, and even 40 children.
ca un singur angajat să aibă în grijă 10, 20
sau chiar 40 de copii.
04:05
Hence they have no option but to implement a regimented program.
Prin urmare, singura soluţie era implentarea
unui program de cazarmă.
04:09
The children must be woken at 7 and fed at 7:30.
Copiii trebuia treziţi la ora 7 şi hrăniţi la 7:30.
04:13
At 8, their nappies must be changed, so a staff member
La ora 8, se schimbau scutecele,
aşadar un singur angajat
04:17
may have only 30 minutes to feed 10 or 20 children.
ar fi avut numai 30 de minute pentru a hrăni
10-20 de copii.
04:20
If a child soils its nappy at 8:30, he will have to wait
Dacă un copil îşi murdărea scutecul la 8:30,
trebuia să aştepte
04:23
several hours before it can be changed again.
mai multe ore până să fie schimbat din nou.
04:27
The child's daily contact with another human being
Interacţiunea zilnică a copilului cu un alt om
04:30
is reduced to a few hurried minutes of feeding and changing,
era redusă la cele câteva minunte de hrănit
şi schimbat;
04:32
and otherwise their only stimulation is the ceiling,
în rest, singura lor stimulare era tavanul,
04:37
the walls or the bars of their cots.
pereţii sau gratiile pătuţului.
04:40
Since my first visit to Ceausescu's institution,
De la acea primă vizită la instituţia lui Ceauşescu,
04:44
I've seen hundreds of such places across 18 countries,
am văzut sute de alte locuri similare în 18 țări,
04:47
from the Czech Republic to Sudan.
din Republica Cehă până în Sudan.
04:50
Across all of these diverse lands and cultures,
În ciuda diferenţelor culturale şi geografice,
04:53
the institutions, and the child's journey through them,
instituţiile şi parcursul copiilor în acestea
04:56
is depressingly similar.
se aseamănă izbitor.
04:59
Lack of stimulation often leads to self-stimulating behaviors
Lipsa de stimulare duce adesea la comportamente de auto-stimulare,
05:02
like hand-flapping, rocking back and forth,
precum datul din mâini, legănatul înainte şi înapoi,
05:05
or aggression, and in some institutions, psychiatric drugs
sau la violenţă; în unele instituţii,
medicaţia psihotropă
05:08
are used to control the behavior of these children,
este folosită pentru a controla
comportamentul copiilor,
05:11
whilst in others, children are tied up to prevent them
iar în altele, copiii sunt legaţi pentru a-i împiedica
05:14
from harming themselves or others.
să-şi facă rău lor înşişi sau altora.
05:17
These children are quickly labeled as having disabilities
Aceşti copii sunt rapid catalogaţi
drept copii cu dizabilităţi
05:19
and transferred to another institution for children with disabilities.
şi transferaţi la instituţiile pentru copii cu dizabilităţi.
05:22
Most of these children will never leave the institution again.
Majoritatea acestor copii nu vor mai părăsi instituţia niciodată.
05:25
For those without disabilities, at age three,
Copiii fără dizabilităţi sunt transferaţi,
la vârsta de trei ani,
05:30
they're transferred to another institution, and at age seven,
într-o altă instituţie, iar la vârsta de şapte ani,
la o alta.
05:32
to yet another. Segregated according to age and gender,
Segregaţi după criterii de vârstă şi gen,
05:35
they are arbitrarily separated from their siblings,
sunt separaţi în mod arbitrar de fraţii lor,
05:39
often without even a chance to say goodbye.
adesea fără a apuca măcar să-şi ia rămas bun.
05:41
There's rarely enough to eat. They are often hungry.
De cele mai multe ori, hrana e insuficientă,
copiii rămânând flămânzi.
05:45
The older children bully the little ones. They learn to
Cei mai mari îi intimidează pe cei mici.
05:48
survive. They learn to defend themselves, or they go under.
Învaţă să supravieţuiască:
ori se apără, ori pierd totul.
05:51
When they leave the institution, they find it really difficult
La părăsirea instituţiei, integrarea în societate
05:54
to cope and to integrate into society.
se dovedeşte extrem de dificilă.
05:58
In Moldova, young women raised in institutions
În Republica Moldova, tinerele din sistemul instituţional au un risc de zece ori mai mare
06:01
are 10 times more likely to be trafficked than their peers,
de a deveni victimele traficului de carne vie decât alte tinere de vârsta lor,
06:04
and a Russian study found that two years after leaving institutions,
iar statisticile ruseşti au arătat că o cincime din tinerii care au părăsit instituţiile
06:08
young adults, 20 percent of them had a criminal record,
s-au ales cu cazier în mai puţin de doi ani,
06:12
14 percent were involved in prostitution,
14% au fost implicaţi în activităţi de prostituţie
06:17
and 10 percent had taken their own lives.
şi 10% s-au sinucis.
06:20
But why are there so many orphans in Europe
Dar de ce sunt atâţia orfani în Europa,
06:24
when there hasn't been a great deal of war or disaster in recent years?
în condiţiile în care nu putem vorbi de mari dezastre sau războaie recente?
06:27
In fact, more than 95 percent of these children have living parents,
Mai mult, peste 95% dintre aceşti copii
au părinţi în viaţă,
06:31
and societies tend to blame these parents
iar societatea tinde să-i blameze pe părinţii
06:35
for abandoning these children, but research shows that
care îşi abandonează copiii, însă studiile arată
06:37
most parents want their children, and that the primary drivers
că majoritatea părinţilor vor să-şi păstreze copiii,
06:40
behind institutionalization
motivele ce stau la baza instituţionalizării
06:43
are poverty, disability and ethnicity.
fiind legate de sărăcie, dizabilităţi şi etnie.
06:46
Many countries have not developed inclusive schools,
În multe ţări, educaţia nu este incluzivă,
06:50
and so even children with a very mild disability
astfel că până şi copiii cu dizabilităţi minore
06:53
are sent away to a residential special school,
sunt trimişi la şcoli speciale,
06:56
at age six or seven.
la vârsta de şase sau şapte ani.
06:58
The institution may be hundreds of miles away from the family home.
Aceste şcoli speciale se pot afla şi la sute de kilometri de reşedinţa familiei.
07:00
If the family's poor, they find it difficult to visit,
Dacă familia e săracă, vizitele sunt rare,
07:04
and gradually the relationship breaks down.
iar relaţia dintre familie şi copil se răcește.
07:07
Behind each of the million children in institutions,
În spatele fiecărui copil din milioanele de copii instituţionalizaţi,
07:11
there is usually a story of parents who are desperate
găsim, de obicei, povestea unor părinţi disperaţi,
07:14
and feel they've run out of options, like Natalia in Moldova,
care simt că n-au altă soluţie, cum e cazul Nataliei din Republica Moldova.
07:18
who only had enough money to feed her baby,
Abia îşi permitea să-şi hrănească bebeluşul,
07:23
and so had to send her older son to the institution;
aşa că a fost nevoită să-l trimită pe cel mare la orfelinat.
07:26
or Desi, in Bulgaria, who looked after her four children
Desi, din Bulgaria, îşi creştea liniştită cei patru copii
07:29
at home until her husband died,
când soţul ei a murit.
07:32
but then she had to go out to work full time,
Nevoită să-şi găsească de lucru,
şi fără niciun sprijin
07:34
and with no support, felt she had no option
a simțit că n-are altă soluţie
07:37
but to place a child with disabilities in an institution;
decât să-şi ducă copilul cu dizabilităţi
într-un centru de plasament.
07:39
or the countless young girls too terrified to tell their parents
Să nu uităm nici de numeroasele tinere care n-au curaj să spună părinţilor
07:43
they're pregnant, who leave their babies in a hospital;
că sunt însărcinate şi care îşi abandoneză copiii în maternităţi;
07:46
or the new parents, the young couple who have
sau de proaspeţii părinţi, cuplurile tinere, care tocmai au aflat
07:49
just found out that their firstborn child has a disability,
că primul lor copil s-a născut cu handicap,
07:52
and instead of being provided with positive messages
şi care, în loc să primească, din partea medicilor,
07:57
about their child's potential, are told by the doctors,
explicaţii încurajatoare cu privire la
potenţialul copilului,
08:00
"Forget her, leave her in the institution,
sunt sfătuiți: "Uită de el, lasă-l la centru,
08:03
go home and make a healthy one."
du-te acasă, fă altul sănătos."
08:06
This state of affairs is neither necessary nor is it inevitable.
Această situație nu e nici necesară, nici inevitabilă.
08:09
Every child has the right to a family, deserves
Orice copil are dreptul la o familie, are nevoie şi merită o familie.
08:13
and needs a family, and children are amazingly resilient.
Copiii sunt, de altfel, uimitor de adaptabili.
08:16
We find that if we get them out of institutions and into loving
Experienţa ne-a arătat că dacă îi scoatem
devreme din instituţii
08:20
families early on, they recover their developmental delays,
şi le oferim un climat familial iubitor,
copiii recuperează,
08:22
and go on to lead normal, happy lives.
întârzierile în dezvoltare,
ducând o viaţă normală şi fericită.
08:26
It's also much cheaper to provide support to families
E mult mai avantajos economic
să oferi sprijin familiei,
08:29
than it is to provide institutions.
decât instituţiilor.
08:32
One study suggests that a family support service
Un studiu a arătat că sprijinirea familiei ar presupune
08:35
costs 10 percent of an institutional placement,
costuri de zece ori mai mici decât
instituţionalizarea copilului,
08:38
whilst good quality foster care
iar asistenţa maternală de calitate ar necesita
08:41
costs usually about 30 percent.
mai puţin de o treime din costurile instituţionalizării.
08:43
If we spend less on these children but on the right services,
Cheltuind mai puţin pentru aceşti copii prin alegerea serviciilor potrivite,
08:46
we can take the savings and reinvest them in high quality
putem reinvesti banii economisiţi în servicii de înaltă calitate
08:49
residential care for those few children with extremely complex needs.
pentru îngrijirea copiilor cu nevoi complexe,
în sistem rezidenţial.
08:53
Across Europe, a movement is growing to shift the focus
În Europa, există o mişcare ce ia amploare
08:58
and transfer the resources from large institutions
şi care vizează schimbarea abordării curente,
09:02
that provide poor quality care to community-based services
prin transferul resurselor instituţiilor mari
ce oferă servicii de slabă calitate
09:05
that protect children from harm and allow them to develop
către sfera serviciilor comunitare ce oferă copiilor
09:09
to their full potential. When I first started to work in Romania
un mediu sigur în care să se dezvolte
la potenţial maxim.
09:12
nearly 20 years ago, there were 200,000 children living
Când am început să lucrez în România,
în urmă cu 20 de ani,
09:16
in institutions, and more entering every day.
200.000 de copii trăiau în instituţii,
iar numărul lor creştea cu fiecare zi.
09:20
Now, there are less than 10,000, and
Azi sunt mai puţin de 10.000,
09:23
family support services are provided across the country.
fiind oferite diverse servicii de sprijinire a familiei.
09:25
In Moldova, despite extreme poverty and the terrible effects
În Moldova, în ciuda sărăciei acute şi
a consecinţelor nefaste
09:29
of the global financial crisis, the numbers of children
ale crizei economice mondiale, în ultimii cinci ani,
09:33
in institutions has reduced by more than 50 percent
numărul copiilor din instituţii s-a redus la jumătate,
09:36
in the last five years, and the resources are being
concomitent cu o redistribuire a resurselor
09:38
redistributed to family support services and inclusive schools.
către serviciile de sprijinire a familiei şi
şcolile incluzive.
09:42
Many countries have developed national action plans for change.
Numeroase state au dezvoltat un plan naţional de reformă
09:46
The European Commission and other major donors
Comisia Europeană şi alţi sponsori marcanţi
09:50
are finding ways to divert money from institutions
încearcă să găsească modalităţi prin care să transfere banii
09:52
towards family support, empowering communities
dinspre instituţii către serviciile de sprijinire a familiei
09:56
to look after their own children.
ce permit comunităţii să aibă grijă de copiii săi.
09:59
But there is still much to be done to end the systematic
Mai sunt multe de făcut pentru a pune capăt
10:01
institutionalization of children.
sistemului de instituționalizare a copiilor.
10:04
Awareness-raising is required at every level of society.
Creșterea gradului de conștientizare e necesară la fiecare nivel al societății.
10:06
People need to know the harm that institutions cause to children,
Oamenii trebuie să ştie ce prejudicii aduc aceste instituţii copiilor
10:10
and the better alternatives that exist.
şi că există soluţii mai bune.
10:13
If we know people who are planning to support orphanages,
Dacă printre cunoscuţii noştri se află adepţi ai orfelinatelor,
10:16
we should convince them to support family services instead.
trebuie să-i convingem să susţină serviciile
de sprijinire a familiei.
10:19
Together, this is the one form of child abuse
Numai împreună putem eradica această
formă de abuz asupra copiilor,
10:23
that we could eradicate in our lifetime.
în timpul vieții noastre.
10:26
Thank you. (Applause)
Vă mulţumesc. (Aplauze)
10:29
(Applause)
(Aplauze)
10:32
Translated by Simona Sanda-Mir
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Georgette Mulheir - CEO, Lumos
Georgette Mulheir is a pioneer for the movement to end child abuse in the form of orphanages.

Why you should listen

We know that the early years of a person's life are critical for social and cognitive development, and that the adults present during that time have a strong influence on this growth -- so why is it so common for society to separate child and parent? Why are 1 million children across Europe and Central Asia living in large orphanages, which are harmful to their health and psyches? Georgette Mulheir wants to put an end to this practice. She works tirelessly as the CEO of Lumos, an NGO founded by JK Rowling dedicated to ending worldwide systematic institutionalization. For the past 20 years Mulheir has worked primarily in Central and Eastern Europe to shift resources away from orphanages and toward alternate family services, such as foster care and day support. Since she started working in Romania in 1993, the landscape there has improved dramatically -- from 200,000 children in orphanages to 20,000.

More profile about the speaker
Georgette Mulheir | Speaker | TED.com