English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2017

Luvvie Ajayi: Get comfortable with being uncomfortable

Luuvie Ajayi: Kada neugoda postane ugodna

Filmed:
3,333,735 views

Luvvie Ajayi ne boji se reći što misli ili biti izdvojeni glas u masi, a ne biste trebali niti vi. "Vaša šutnja ne pomaže nikome", kaže autorica, aktivistica i profesionalna samoproglašena nevolja. U ovom sjajnom, inspirativnom govoru, Ajayi dijeli tri pitanja koja si morate postaviti ako se kolebate o tome trebate li progovoriti ili ušutjeti - i potiče sve nas da nam bude malo ugodnije kad nam je neugodno.

- Creator
Luvvie Ajayi is an author, speaker and digital strategist who thrives at the intersection of comedy, technology and activism. Full bio

Ja sam profesionalna nevolja.
00:12
I'm a professionalprofesionalac troublemakerizvor problema.
(Smijeh)
00:14
(LaughterSmijeh)
Budući da je moj posao kritizirati svijet,
00:16
As my jobposao is to critiquekritika the worldsvijet,
loše sisteme i ljude
koji odbijaju biti bolji,
00:22
the shoddylošeg kvaliteta systemssustavi and the people
who refuseodbiti to do better,
kao pisac, kao govornik,
kao sumnjiva Nigerijka --
00:25
as a writerpisac, as a speakerzvučnik,
as a shadysjenovitim NigerianNigerijski --
(Smijeh)
00:29
(LaughterSmijeh)
osjećam da je moja svrha biti ova mačka.
00:30
I feel like my purposesvrha is to be this catmačka.
(Smijeh)
00:34
(LaughterSmijeh)
Ja sam osoba koja gleda druge ljude,
00:36
I am the personosoba
who is looking at other people,
kao, "Treba mi da ovo središ."
00:39
like, "I need you to fixpopraviti it."
To sam ja.
00:41
That is me.
Želim da ostavimo ovaj svijet
boljim nego smo ga našli.
00:42
I want us to leavenapustiti this worldsvijet
better than we foundpronađeno it.
Ja ostvarujem promjene
00:47
And how I chooseizabrati to effectposljedica changepromijeniti
govorom,
00:50
is by speakinggovor up,
time što sam prva
i što sam domino.
00:51
by beingbiće the first
and by beingbiće the dominoDomino.
Da bi se sve domino pločice srušile,
00:55
For a linecrta of dominoesdomine to fallpad,
jedna mora pasti prva,
00:57
one has to fallpad first,
koja tada ne ostavlja izbora
ostalima nego da isto padnu.
00:59
whichkoji then leaveslišće the other
choicelessbez izbora to do the sameisti.
I ta domina koja padne...
01:03
And that dominoDomino that fallsSlapovi,
nadamo se
01:04
we're hopingnadajući that, OK,
da je sljedeća osoba koja
to vidi, inspirirana dominom.
01:07
the nextSljedeći personosoba that seesvidi this
is inspirednadahnut to be a dominoDomino.
Za mene biti domina
znači progovoriti
01:12
BeingSe the dominoDomino, for me,
looksizgled like speakinggovor up
i činiti ono što je zaista teško,
01:15
and doing the things
that are really difficulttežak,
posebno kada je to potrebno,
01:17
especiallyposebno when they are neededpotreban,
u nadi da će i
ostali slijediti taj primjer.
01:19
with the hopenada that othersdrugi
will followslijediti suitodijelo.
Stvar je u tome što
sam ja osoba koja kaže
01:23
And here'sevo the thing:
I'm the personosoba who sayskaže
ono što vi možda mislite,
ali se ne usudite reći.
01:25
what you mightmoć be thinkingmišljenje
but daredusudio not to say.
Često ljudi misle
da se ničega ne bojimo,
01:29
A lot of timesputa people think
that we're fearlessneustrašivi,
da su ljudi koji to čine bez straha.
01:31
the people who do this, we're fearlessneustrašivi.
Nismo bez straha.
01:33
We're not fearlessneustrašivi.
Bojimo se posljedica
01:35
We're not unafraidbez straha of the consequencesposljedice
i svoga žrtvovanja
01:37
or the sacrificesžrtve that we have to make
kada se suprotstavljamo istinom.
01:39
by speakinggovor truthistina to powervlast.
Ono što se događa je da
mislimo da to moramo,
01:41
What happensdogađa se is, we feel like we have to,
zato što je premalo
ljudi na svijetu
01:44
because there are too fewnekoliko
people in the worldsvijet
voljno biti domino,
01:46
willingspreman to be the dominoDomino,
premalo ljudi je spremno na taj pad.
01:48
too fewnekoliko people willingspreman to take that fallpad.
Mi to ne činimo bez straha.
01:50
We're not doing it withoutbez fearstrah.
Pričajmo sada o strahu.
01:52
Now, let's talk about fearstrah.
Ja sam točno znala što želim biti
kada odrastem.
01:54
I knewznao exactlytočno what I wanted
to be when I grewrastao up.
Govorila bih, "Želim biti liječnica!"
01:56
I was like, "I'm going to be a doctorliječnik!"
Dr. Luvvie bila je san.
01:58
DoctorDoktor LuvvieLuvvie was the dreamsan.
Bila sam Doc McStuffins
02:00
I was DocDoktore McStuffinsMcStuffins
before it was a thing.
prije nego što je
to bilo popularno.
02:03
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:04
And I rememberzapamtiti when I wentotišao to collegekoledž,
Sjećam se kad sam otišla studirati,
02:06
my freshmanbrucoš yeargodina,
I had to take ChemistryKemija 101
na prvoj godini
sam trebala slušati Uvod u kemiju
na studiju medicine.
02:10
for my premedNemoj mi reći majorglavni.
Dobila sam prvu i zadnju dvojku
u svojoj akademskoj karijeri.
02:13
I got the first and last D
of my academicakademski careerkarijera.
(Smijeh)
02:16
(LaughterSmijeh)
Otišla sam k svojoj savjetnici i rekla,
02:17
So I wentotišao to my advisorsavjetnik, and I was like,
"U redu, odustajem od medicine
02:20
"OK, let's droppad the premedNemoj mi reći,
jer ovo neće ići.
02:22
because this doctorliječnik thing
is not going to work,
Čak ni ne volim bolnice.
02:25
because I don't even like hospitalsbolnice.
Tako da..."
02:26
So ..."
(Smijeh)
02:27
(LaughterSmijeh)
"To je to."
02:29
"Let's just considerrazmotriti that doneučinio for."
Tog semestra sam počela pisati blog.
02:31
And that sameisti semestersemestar,
I startedpočeo bloggingbloganje.
To je bilo 2003.
02:34
That was 2003.
Kako je završavao jedan san,
počinjao je drugi.
02:35
So as that one dreamsan was endingzavršni,
anotherjoš was beginningpočetak.
Tada je taj hobi
postao moj posao na puno radno vrijeme
02:38
And then what was a cuteslatka hobbyhobi
becamepostao my full-timepuno vrijeme jobposao
kad sam 2010. izgubila posao u marketingu.
02:42
when I lostizgubljen my marketingMarketing jobposao in 2010.
Trebalo mi je još dvije godine da kažem,
"ja sam pisac."
02:45
But it still tookuzeo me two more yearsgodina
to say, "I'm a writerpisac."
Devet godina nakon što sam počela pisati,
prije nego što sam rekla, "ja sam pisac,"
02:48
NineDevet yearsgodina after I had startedpočeo writingpisanje,
before I said, "I'm a writerpisac,"
jer me bilo strah što se dogodi
02:53
because I was afraiduplašen of what happensdogađa se
kad nemaš plan za mirovinsko,
02:56
withoutbez 401ksKS,
kad ne znaš kako ćeš nastaviti
kupovati cipele.
02:58
withoutbez, "How am I going
to keep up my shoecipela habitnavika?
To mi je važno.
03:01
That's importantvažno to me."
(Smijeh)
03:02
(LaughterSmijeh)
Dugo mi je trebalo da postanem svoja.
03:03
So it tookuzeo me that long to ownvlastiti this thing
To je bila moja svrha.
03:06
that was what my purposesvrha was.
Tada sam shvatila
03:08
And then I realizedshvatio,
da strah ima konkretnu moć
03:09
fearstrah has a very concretebeton powervlast
da nas drži podalje od onoga
što je naša svrha da činimo i govorimo.
03:11
of keepingčuvanje us from doing and sayingizreka
the things that are our purposesvrha.
Mislila sam si, "Znaš što?
03:16
And I was like, "You know what?
Neću dopustiti da strah
vlada mojim životom.
03:18
I'm not going to let fearstrah rulepravilo my life.
Neću dopustiti da mi strah diktira
što da radim."
03:21
I'm not going to let fearstrah
dictatediktirati what I do."
Tada su se počele događati
svakakve predivne stvari
03:24
And then all of these
awesomesuper things startedpočeo happeningdogađa,
i domine su počele padati.
03:27
and dominoesdomine startedpočeo to fallpad.
Kad sam to shvatila
mislila sam si, "U redu, 2015. godine
03:29
So when I realizedshvatio that,
I was like, "OK, 2015,
navršila sam 30 godina,
03:32
I turnedokrenut 30,
to će biti moja godina
kad ću "svejedno to učiniti."
03:33
it's going to be my yeargodina
of 'Do' Ne it anywayu svakom slučaju.'
Pokušat ću sve što me plaši."
03:36
Anything that scaresplaši me,
I'm going to activelyaktivno pursueprogoniti it."
Inače, ja sam jarac po horoskopu.
03:39
So, I'm a CapricornJarac.
Volim osjetiti tlo pod nogama.
03:41
I like my feel solidlyčvrsto on the groundtlo.
Odlučila sam otići, po prvi put,
na odmor - sama,
03:45
I decidedodlučio to take
my first-everprvi soloSolo vacationodmor,
i to van države,
u Dominikansku Republiku.
03:48
and it was out of the countryzemlja
to the DominicanDominikanski RepublicRepublike.
A što sam učinila na svoj rođendan?
03:51
So on my birthdayrođendan, what did I do?
Spustila sam se žicom
kroz šume Punta Cane.
03:54
I wentotišao zipliningziplining throughkroz
the forestsšume of PuntaPunta CanaCana.
Iz nekog čudnog razloga
bila sam formalno odjevena.
03:57
And for some oddneparan reasonrazlog,
I had on businessPoslovni casualneformalan.
Ne pitajte zašto.
04:00
Don't askpitati why.
(Smijeh)
04:01
(LaughterSmijeh)
Odlično sam se provela.
04:03
And I had an incrediblenevjerojatan time.
Ne volim ni biti pod vodom.
04:05
AlsoTakođer, I don't like beingbiće
submergedpotopljeni in watervoda.
Volim, kako sam rekla, čvrsto tlo.
04:07
I like to be, again, on solidsolidan groundtlo.
Tako sam otišla u Meksiko
i ronila s dupinima.
04:09
So I wentotišao to MexicoMeksiko
and swamPlivao with dolphinsDupini underwaterpod vodom.
Te godine se dogodila
još jedna odlična stvar,
04:15
And then the coolsvjež thing
that I did alsotakođer that yeargodina
još sam nešto premostila,
04:17
that was my mountainplanina
a to je da sam napisala knjigu.
04:19
was I wrotenapisao my bookrezervirati,
"I'm Judging You: The Do-Better Manual,"
04:21
"I'm JudgingSudeći You: The Do-BetterNe-bolje ManualPriručnik,"
i morala sam --
04:23
And I had to ownvlastiti --
(Pljesak)
04:24
(ApplausePljesak)
prihvatiti pisanje kao svoje, zar ne?
04:25
that wholečitav writingpisanje thing now, right?
Da.
04:27
Yes.
No, ono što sam učinila te godine
što nije nalik meni
04:29
But the very anti-meanti-ja thing
that I did that yeargodina
i što me nasmrt prestrašilo --
04:32
that scaredprestrašen the crapsranje out of me --
skočila sam padobranom.
04:34
I wentotišao skydivingskakanje padobranom.
Prije nego što smo skočili iz aviona
04:37
We're about to fallpad out of the planeavion.
pomislila sam, "činila sam mnoge gluposti
u životu. Ovo je još jedna."
04:39
I was like, "I've doneučinio some stupidglup
things in life. This is one of them."
(Smijeh)
04:42
(LaughterSmijeh)
Padamo na Zemlju
04:43
And then we come fallingkoji pada down to EarthZemlja,
i ja doslovno gubim dah
dok je gledam i pomislim,
04:45
and I literallydoslovce loseizgubiti my breathdah
as I see EarthZemlja, and I was like,
"Upravo sam namjerno skočila
iz dobrog aviona."
04:49
"I just fellpao out of a perfectlysavršeno good
planeavion on purposesvrha."
(Smijeh)
04:51
(LaughterSmijeh)
"Što nije u redu samnom?"
04:52
"What is wrongpogrešno with me?!"
No, onda sam pogledala svu tu ljepotu
04:54
But then I lookedgledao down at the beautyljepota,
i pomislila "Ovo je najbolje
što sam mogla učiniti.
04:56
and I was like, "This is
the bestnajbolje thing I could have doneučinio.
Ovo je bila odlična odluka."
04:58
This was an amazingnevjerojatan decisionodluka."
Razmišljam koliko sam puta
trebala reći istinu.
05:01
And I think about the timesputa
when I have to speakgovoriti truthistina.
Kao da skačem iz aviona.
05:04
It feelsosjeća like I am fallingkoji pada
out of that planeavion.
Osjećaj je kao u trenutku
kad sam na rubu aviona kad pomislim
05:07
It feelsosjeća like that momenttrenutak
when I'm at the edgerub of the planeavion,
"Ne bi trebala ovo činiti,"
05:10
and I'm like, "You shouldn'tne treba do this,"
ali onda to svejedno učinim
jer shvatim da trebam.
05:12
but then I do it anywayu svakom slučaju,
because I realizeostvariti I have to.
Stajati na rubu tog aviona
05:15
SittingSjedi at the edgerub of that planeavion
i ostati u tom avionu
je za mene lagodnost.
05:17
and kindljubazan of stayingostanak on that planeavion
is comfortudobnost to me.
Osjećam da svaki dan
kad govorim istinu
05:20
And I feel like everysvaki day
that I'm speakinggovor truthistina
protiv institucija i ljudi
koji su veći od mene
05:22
againstprotiv institutionsinstitucije and people
who are biggerveći than me
i, jednostavno, sila koje
su jače od mene,
05:25
and just forcessnaga that are
more powerfulsnažan than me,
to je kao da padam iz aviona.
05:27
I feel like I'm fallingkoji pada out of that planeavion.
No, shvaćam da je lagodnost precijenjena.
05:29
But I realizeostvariti comfortudobnost is overratedprecijenjena.
Jer, šutjeti je ugodno.
05:31
Because beingbiće quietmiran is comfortableudobno.
Održati sve onako kako je bilo dosad
je ugodno.
05:34
KeepingČuvanje things the way
they'vešto ga do been is comfortableudobno.
Lagodnost je samo zadržala status quo.
05:38
And all comfortudobnost has doneučinio
is maintainodržavati the statusstatus quoquo.
Mora nam postati ugodan
taj osjećaj nelagode
05:40
So we'veimamo got to get comfortableudobno
with beingbiće uncomfortableneudoban
dok izgovaramo te teške istine
kada su potrebne.
05:43
by speakinggovor these hardteško truthsistine
when they're necessarypotreban.
I ja --
05:46
And I --
(Pljesak)
05:48
(ApplausePljesak)
Ipak, osobno, shvaćam
da moram izgovarati te istine
05:51
And for me, thoughiako, I realizeostvariti
that I have to speakgovoriti these truthsistine,
jer mi je iskrenost jako važna.
05:55
because honestyiskrenost is so importantvažno to me.
Jako cijenim svoj integritet.
05:57
My integrityintegritet is something I holddržati deardraga.
Pravda -- mislim da pravda
ne bi trebala biti izbor.
05:59
JusticePravde -- I don't think justicepravda
should be an optionopcija.
Uvijek mora biti pravde.
06:01
We should always have justicepravda.
Također, vjerujem u shea maslac
kao temeljnu vrijednost i --
06:03
AlsoTakođer, I believe in sheaShea buttermaslac
as a coresrž valuevrijednost, and --
(Smijeh)
06:06
(LaughterSmijeh)
i mislim da bi svijet bio bolji
da svi više njegujemo svoju kožu.
06:08
and I think the worldsvijet would be better
if we were more moisturizedhidratizirana.
No, osim toga,
s ovim svojim temeljnim vrijednostima,
06:12
But besidesosim toga that, with these
as my coresrž valuesvrijednosti,
moram govoriti istinu.
06:15
I have to speakgovoriti the truthistina.
Nemam drugog izbora.
06:16
I have no other choiceizbor in the matterstvar.
No, ljudi poput mene,
profesionalne nevolje,
06:18
But people like me,
the professionalprofesionalac troublemakersproblematični,
ne bi trebali biti jedini
koji su posvećeni tome da budu domine
06:20
should not be the only onesone who are
committedpredan to beingbiće these dominoesdomine
koje uvijek padaju iz aviona
06:24
who are always fallingkoji pada out of planeszrakoplovi
ili koje prve primaju udarac.
06:25
or beingbiće the first one to take this hithit.
Ljudi se tako boje
ovih strašnih posljedica
06:27
People are so afraiduplašen
of these acuteakutan consequencesposljedice,
ne shvaćajući da puno puta
kad uđemo u prostoriju
06:30
not realizingrealizirati that there are manymnogi timesputa
when we walkhodati in roomssobe
i jedna smo od najmoćnijih osoba
u toj prostoriji --
06:33
and we are some of the mostnajviše
powerfulsnažan people in those roomssobe --
mogli bismo biti druga najjača,
treća najjača osoba.
06:36
we mightmoć be the second-mostdruga powerfulsnažan,
third-mosttrećem mjestu powerfulsnažan.
Čvrsto vjerujem da je
naš zadatak u tim vremenima
06:39
And I firmlyčvrsto believe
that our jobposao in those timesputa
poremetiti što se događa.
06:42
is to disruptporemetiti what is happeningdogađa.
Ako nismo najmoćniji,
06:44
And then if we're not the mostnajviše powerfulsnažan,
ako se još dvoje nama sličnih udruži,
06:46
if two more of us bandbend togetherzajedno,
to nas čini moćnima.
06:48
it makesmarke us powerfulsnažan.
To je poput uvažavanja
žene na sastanku,
06:49
It's like cosigningcosigning
the womanžena in the meetingsastanak,
znate već, žene koja ne može
doći do riječi
06:52
you know, the womanžena
who can't seemčiniti se to get her wordriječ out,
ili kao da se brinete da
se sluša osobu
06:55
or just makingizrađivanje sure that other personosoba
who can't make a pointtočka
koja želi nešto dokazati.
06:58
is beingbiće heardčuo.
Naš posao je pobrinuti se
da imaju prostora za to.
07:00
Our jobposao is to make sure
they have roomsoba for that.
Posao je zajednice da svima bude dobro.
07:03
Everyone'sSvi su well-beingblagostanje
is communityzajednica businessPoslovni.
Ako to utvrdimo, shvatili bismo da,
07:05
If we madenapravljen that a pointtočka,
we're understandrazumjeti that,
kad nam treba pomoć,
07:07
for the timesputa when we need help,
ne bismo trebali toliko tražiti
07:09
we wouldn'tne bi have to look around so hardteško
kad bismo se pobrinuli
da smo nečija pomoć.
07:11
if we madenapravljen sure
we were somebodyneko else'sdrugo je help.
Postoje trenuci kad mislim
07:14
And there are timesputa when I feel like
da sam podnijela vrlo javne padove,
07:16
I have takenpoduzete very publicjavnost
tumblesslučcaju and fallsSlapovi,
kao kad su me zamoljeli
da govorim na konferenciji,
07:20
like the time when I was askedpitao
to speakgovoriti at a conferencekonferencija,
ali su htjeli da sama platim put.
07:22
and they wanted me to payplatiti my way there.
Onda sam malo istražila
07:26
And then I did some researchistraživanje
i saznala da su bijelcima
koji su tamo govorili
07:27
and foundpronađeno out the whitebijela menmuškarci
who spokegovorio there got compensatednadoknaditi
pokriveni troškovi puta.
07:30
and got theirnjihov travelputovati paidplaćen for.
Bijelkinje koje su tamo govorile
imale su plaćen put.
07:32
The whitebijela womenžene who spokegovorio there
got theirnjihov travelputovati paidplaćen for.
Od crnkinja koje su tamo govorile
očekivalo se da zapravo plate da govore.
07:35
The blackcrno womenžene who spokegovorio there were
expectedočekuje se to actuallyzapravo payplatiti to speakgovoriti there.
Mislila sam što da radim
07:40
And I was like, "What do I do?"
i znala sam da
ako javno progovorim o ovome,
07:42
And I knewznao that if I spokegovorio up
about this publiclyjavno,
financijski ću biti na gubitku.
07:45
I could facelice financialfinancijska lossgubitak.
No, isto tako sam shvaćala
da moja tišina ne služi nikome.
07:47
But then I alsotakođer understoodrazumjeti
that my silencetišina servessluži no one.
Tako da sam bez straha
javno progovorila o tome
07:50
So I fearfullyČudesno spokegovorio up about it publiclyjavno,
i ostale žene su se počele javljati
da kažu,
07:53
and other womenžene startedpočeo
comingdolazak out to talk about,
"I ja sam se susrela s
nejednakosti u plaćanju."
07:56
"I, too, have facedsuočeni
this typetip of payplatiti inequalitynejednakost."
To je pokrenulo razgovor
o diskriminirajućim praksama u plaćanju
07:59
And it startedpočeo a conversationrazgovor
about discriminatorydiskriminirajući payplatiti practicesprakse
u kojima je ta konferencija sudjelovala.
08:02
that this conferencekonferencija was participatingkoji sudjeluje in.
Osjećala sam se poput domine
08:04
I feltosjećala like I was the dominoDomino
dok sam čitala uznemirujuće memoare
jedne javne ličnosti
08:07
the time I readčitati a disturbinguznemirujući
memoirmemoarima by a publicjavnost figurelik
i pisala o tome.
08:09
and wrotenapisao a piecekomad about it.
Znala sam da je ta osoba
puno moćnija od mene
08:11
I knewznao this personosoba was more powerfulsnažan
than me and could impactudar my careerkarijera,
i da može utjecati na moju karijeru,
no pomislila sam da moram to napraviti.
08:15
but I was like, "I've got to do this.
Moram sjediti na rubu tog aviona,
možda dva sata.
08:17
I've got to sitsjediti at the edgerub of this planeavion,
maybe for two hourssati."
I jesam. I kliknula sam "Objavi"
i pobjegla.
08:20
And I did. And I pressedprešani
"PublishObjaviti," and I ranran away.
(Smijeh)
08:22
(LaughterSmijeh)
Vratila sam se viralnom postu
08:23
And I camedošao back to a viralvirusni postpošta
i komentarima ljudi kojima je bilo drago
da je netko napokon to izjavio.
08:25
and people beingbiće like, "Oh my God,
I'm so gladradostan somebodyneko finallykonačno said this."
I to je započelo razgovor
08:29
And it startedpočeo a conversationrazgovor
o mentalnom zdravlju i samoskrbi
08:31
about mentalmentalni healthzdravlje and self-careself-care,
i pomislila sam, "Dobro.
08:33
and I was like, "OK. AlrightU redu.
Izgleda da ovo što činim
nešto pokreće."
08:35
This thing that I'm doing,
I guessnagađati, alrightu redu, it's doing something."
Mnogi ljudi su bili domine
08:39
And then so manymnogi people
have been the dominoDomino
kad su pričali o tome
kako su ih napali moćni muškarci.
08:43
when they talk about how
they'vešto ga do been assaultednapao by powerfulsnažan menmuškarci.
To je utjecalo na to da se milijuni žena
udruže i kažu, "Ja isto."
08:47
And it's madenapravljen millionsmilijuni of womenžene
joinpridružiti in and say, "Me Too."
Zato, pozdrav Tarani Burke
koja je započela taj pokret.
08:52
So, a shout-outShout-out to TaranaTarana BurkeBurke
for ignitingpaljenje that movementpokret.
(Pljesak)
08:55
(ApplausePljesak)
Ljudi i sustavi računaju na našu tišinu
da nas drže točno ondje gdje jesmo.
09:01
People and systemssustavi countračunati on our silencetišina
to keep us exactlytočno where we are.
Kad ste domino, nekad se to svodi na to
da budete točno ono što jeste.
09:08
Now, beingbiće the dominoDomino sometimesponekad
comesdolazi down to beingbiće exactlytočno who you are.
Zato, bila sam sumnjiva
od svoje treće godine.
09:14
So, I've been a shadysjenovitim somebodyneko
sinceod I was threetri.
(Smijeh)
09:17
(LaughterSmijeh)
Ovo sam ja na svoj treći rođendan.
09:18
This is me on my thirdtreći birthdayrođendan.
No, ja sam ova djevojčica
cijeli svoj život
09:20
But I've been this girldjevojka all my life,
i osjećam da je čak i to
bio domino
09:23
and I feel like
even that's been the dominoDomino,
jer u svijetu koji želi
da hodamo uokolo
09:25
because in a worldsvijet
that wants us to walkhodati around
kao predstavnici samih sebe,
09:27
as representativespredstavnici of ourselvessebe,
biti svoj može biti revolucionaran čin.
09:29
beingbiće yourselfsami can be a revolutionaryrevolucionar actčin.
U svijetu koji želi da šapćemo,
09:32
And in a worldsvijet that wants us to whisperšapat,
ja biram vikanje.
09:34
I chooseizabrati to yellvikati.
(Pljesak)
09:37
(ApplausePljesak)
Kad je vrijeme
da se izgovore teške stvari,
09:42
When it's time to say these hardteško things,
postavim si tri pitanja.
09:44
I askpitati myselfsebe threetri things.
Prvo: Jesi li to mislila?
09:46
One: Did you mean it?
Drugo: Možeš li to obraniti?
09:48
Two: Can you defendbraniti it?
Treće: Jesi li to rekla s ljubavlju?
09:51
ThreeTri: Did you say it with love?
Ako je odgovor "da" na sva tri pitanja,
09:53
If the answerodgovor is yes to all threetri,
kažem to i pustim da se ruše domine.
09:55
I say it and let the chipsčips fallpad.
To je važno.
09:59
That's importantvažno.
Ta provjera sa sobom
10:00
That checkpointkontrolne točke with myselfsebe
uvijek mi kaže, "Da, trebaš to činiti."
10:02
always tellsgovori me, "Yes,
you're supposedtrebala to do this."
Govoriti istinu --
govoriti obazrivu istinu --
10:06
TellingGovori the truthistina --
tellingreći thoughtfulpažljiv truthsistine --
ne bi trebao biti revolucionaran čin.
10:09
should not be a revolutionaryrevolucionar actčin.
Boriti se istinom protiv moći
ne bi trebalo biti požrtvovno, ali jest.
10:12
SpeakingKad smo već kod truthsistine to powervlast
should not be sacrificialžrtveni, but they are.
No, mislim da ako nas se više odluči
da ovo činimo za više dobro,
10:16
But I think if more of us choseizabrati
to do this for the greaterviše good,
bilo bi nam bolje nego sada.
10:19
we'dmi bismo be in better spacesprostori
than we are right now.
Govorenjem o višem dobru
10:23
SpeakingKad smo već kod of the greaterviše good,
mislim da se obvezujemo time
da istinom gradimo mostove
10:25
I think we commitpočiniti ourselvessebe
to tellingreći truthsistine to buildizgraditi bridgesmostovi
među zajedničkim temeljima,
10:28
to commonzajednička groundtlo,
a mostovi koji se ne zasnivaju
na istini srušit će se.
10:30
and bridgesmostovi that aren'tnisu basedzasnovan
on truthistina will collapsekolaps.
Stoga je naš posao,
10:33
So it is our jobposao,
naša obaveza, naša dužnost
da se istinom suprotstavimo moći
10:35
it is our obligationobaveza, it is our dutydužnost
da budemo domine
10:38
to speakgovoriti truthistina to powervlast, to be the dominoDomino,
ne samo kada je teško --
10:41
not just when it's difficulttežak --
posebice onda kada je teško.
10:43
especiallyposebno when it's difficulttežak.
Hvala.
10:45
Thank you.
(Pljesak)
10:46
(ApplausePljesak)
Translated by Jasna Matek
Reviewed by Tilen Pigac

▲Back to top

About the speaker:

Luvvie Ajayi - Creator
Luvvie Ajayi is an author, speaker and digital strategist who thrives at the intersection of comedy, technology and activism.

Why you should listen

A 14-year blogging veteran, Luvvie Ajayi is the voice behind the blog AwesomelyLuvvie.com, where she covers all things pop culture with razor-sharp commentary and wit. Her debut book, I'm Judging You: The Do Better Manual, was released in September 2016, and was an instant New York Times best-seller.

Ajayi is Executive Director and co-founder of The Red Pump Project, a national nonprofit that educates women and girls of color about HIV/AIDS. They’ve earned a Congressional Record from the U.S. House of Representatives and Resolutions by the Illinois State Senate as well as the City Council of Chicago. The University of Illinois alum is a sought-after speaker who has spoken at the Obama White House, MAKERS Conference, SXSW, Social Media Week, among others. She has interviewed bosses like Oprah Winfrey, Geena Davis and Shonda Rhimes. She also runs AwesomelyTechie.com, a site for writers, small business owners and everyday people looking to use technology to make their lives easier as an extension of her marketing expertise.

Ajayi was selected to Oprah Winfrey’s inaugural Supersoul 100 list, voted as the Influencer of the Year at the 2016 Iris Awards and was chosen as a 2015 Black Innovator by XFINITY Comcast. She is committed to using her voice for pop culture critique and gender and racial justice.

More profile about the speaker
Luvvie Ajayi | Speaker | TED.com