English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2017

Tania Douglas: To design better tech, understand context

Tania Douglas: Ontwikkel betere technologie door de context te begrijpen

Filmed:
984,272 views

Welk nut heeft hoogstaande medische apparatuur voor mensen in Afrika, als ze niet bestand is tegen het klimaat daar? Biomedisch ingenieur Tania Douglas vertelt hoe we door onze focus op technologie vaak niet begrijpen wat mensen werkelijk nodig hebben, en hoe we betere oplossingen kunnen bedenken door de plaatselijke situatie beter te begrijpen.

- Biomedical engineering professor
Tania Douglas imagines how biomedical engineering can help address some of Africa's health challenges. Full bio

This is an equipmentuitrusting graveyardkerkhof.
Dit is een begraafplaats voor apparatuur.
00:12
It's a typicaltypisch finallaatste restingresting placeplaats
Het is een typische laatste rustplaats
00:15
for medicalmedisch equipmentuitrusting
from hospitalsziekenhuizen in AfricaAfrika.
voor medische apparatuur
van ziekenhuizen in Afrika.
00:17
Now, why is this?
Hoe komt dit?
00:20
MostDe meeste of the medicalmedisch devicesapparaten
used in AfricaAfrika are importedgeïmporteerd,
De meeste medische apparatuur
in Afrika wordt geïmporteerd.
00:22
and quiteheel oftenvaak, they're not suitablegeschikt
for locallokaal conditionsvoorwaarden.
En vaak is ze niet geschikt voor
de plaatselijke omstandigheden.
00:26
They maymei requirevereisen trainedgetraind staffpersoneel
Het personeel heeft soms
een speciale opleiding nodig
00:31
that aren'tzijn niet availablebeschikbaar to operatebedienen
and maintainin stand houden and repairreparatie them;
om de apparatuur te gebruiken,
onderhouden en repareren.
00:34
they maymei not be ablein staat to withstandweerstaan
highhoog temperaturestemperaturen and humidityvochtigheid;
Misschien is het niet bestand
tegen hoge temperaturen en vocht.
00:38
and they usuallydoorgaans requirevereisen a constantconstante
and reliablebetrouwbaar supplylevering of electricityelektriciteit.
En vaak vereist zulke apparatuur
een constante, betrouwbare stroomtoevoer.
00:42
An examplevoorbeeld of a medicalmedisch deviceapparaat
Een voorbeeld van een medisch instrument
00:48
that maymei have endedbeëindigde up
in an equipmentuitrusting graveyardkerkhof at some pointpunt
dat op zo'n begraafplaats
terecht kan komen
00:50
is an ultrasoundechografie monitormonitor
to trackspoor the hearthart- ratetarief of unbornongeboren babiesbabies.
is een echoscopie-monitor om de hartslag
van ongeboren baby's te meten.
00:55
This is the standardstandaard- of carezorg
in richrijk countrieslanden.
Dit is standaardzorg in rijke landen.
01:00
In low-resourcelage-resource settingsInstellingen,
the standardstandaard- of carezorg is oftenvaak
Op plaatsen met minder middelen
is de standaardzorg vaak
01:03
a midwifeverloskundige listeninghet luisteren
to the baby'sbaby's hearthart- ratetarief
een vroedvrouw die naar de hartslag
van de baby luistert
01:07
throughdoor a hornHoorn.
met een hoorn.
01:10
Now, this approachnadering has been around
for more than a centuryeeuw.
Deze methode wordt al
meer dan 100 jaar gebruikt
01:12
It's very much dependentafhankelijk on the skillbekwaamheid
and the experienceervaring of the midwifeverloskundige.
en hangt af van de vaardigheid
en ervaring van de vroedvrouw.
01:16
Two youngjong inventorsuitvinders from UgandaOeganda
Twee jonge uitvinders uit Oeganda
bezochten enkele jaren terug
01:22
visitedbezocht an antenatalprenatale clinickliniek
at a locallokaal hospitalziekenhuis a fewweinig yearsjaar agogeleden,
de prenatale afdeling
in een lokaal ziekenhuis
01:25
when they were studentsstudenten
in informationinformatie technologytechnologie.
toen ze nog IT-student waren.
01:29
They noticedmerkte that quiteheel oftenvaak,
Ze zagen
01:33
the midwifeverloskundige was not ablein staat
to hearhoren any hearthart- ratetarief
dat de vroedvrouw heel vaak
geen hartslag kon detecteren
01:36
when tryingproberen to listen to it
throughdoor this hornHoorn.
als ze probeerde te luisteren
met deze hoorn.
01:39
So they inventeduitgevonden theirhun owneigen
fetalfoetale hearthart- ratetarief monitormonitor.
Dus vonden ze hun eigen
foetale hartslagdetector uit.
01:42
They adaptedaangepast the hornHoorn
and connectedaangesloten it to a smartphonesmartphone.
Ze pasten de hoorn aan en
verbonden hem met een smartphone.
01:48
An appapp on the smartphonesmartphone
recordsarchief the hearthart- ratetarief, analyzesanalyseert it
Een app op de smartphone
neemt de hartslag op, analyseert hem
01:52
and providesbiedt the midwifeverloskundige
with a rangereeks of informationinformatie
en geeft de vroedvrouw
een heel scala aan informatie
01:57
on the statusstaat of the babybaby.
over de toestand van de baby.
02:00
These inventorsuitvinders --
Deze uitvinders --
02:03
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
02:04
are calledriep AaronAaron TushabeTushabe
and JoshuaJoshua OkelloOkello.
heten Aaron Tushabe
en Joshua Okello.
02:06
AnotherEen ander inventoruitvinder, TendekayiTendekayi KatsigaKatsiga,
Een andere uitvinder, Tendekayi Katsiga,
02:10
was workingwerkend for an NGONGO in BotswanaBotswana
that manufacturedvervaardigd hearinggehoor aidsAIDS.
werkte bij een ngo in Botswana
die hoorapparaten maakte.
02:14
Now, he noticedmerkte that
these hearinggehoor aidsAIDS needednodig batteriesbatterijen
Hij zag dat deze hoorapparaten
02:20
that needednodig replacementvervanging,
batterijen nodig hadden
die vervangen moesten worden,
02:25
very oftenvaak at a costkosten
that was not affordablebetaalbare
vaak aan een prijs
die niet betaalbaar was
02:27
for mostmeest of the usersgebruikers that he knewwist.
voor de meeste gebruikers
die hij kende.
02:29
In responseantwoord, and beingwezen an engineeringenieur,
TendekayiTendekayi inventeduitgevonden
Als ingenieur reageerde Tendekayi daarop
door het volgende uit te vinden:
02:32
a solar-poweredop zonne-energie batteryaccu chargerlader
with rechargeableoplaadbare batteriesbatterijen,
een batterijoplader op zonne-energie
met herlaadbare batterijen,
02:37
that could be used in these hearinggehoor aidsAIDS.
voor gebruik in die hoorapparaten.
02:40
He cofoundedsamen a companybedrijf calledriep DeaftronicsDeaftronics,
Hij was mede-oprichter
van het bedrijf Deaftronics,
02:43
whichwelke now manufacturesproduceert the SolarZonne-energie EarOor,
dat nu Solar Ear produceert.
02:47
whichwelke is a hearinggehoor aidsteun poweredaangedreven
by his inventionuitvinding.
Dat is een hoorapparaat
dat werkt op zijn uitvinding.
02:50
My colleaguecollega, SudeshSudesh SivarasuSivarasu,
inventeduitgevonden a smartslim glovehandschoen
Mijn collega, Sudesh Sivarasu,
vond een slimme handschoen uit
02:55
for people who have sufferedleed from leprosylepra.
voor mensen die lepra hebben gehad.
03:01
Even thoughhoewel theirhun diseaseziekte
maymei have been curedgenezen,
Zelfs als ze genezen zijn van de ziekte
03:03
the resultingAls gevolg nervezenuw damageschade
will have left manyveel of them
kan er schade zijn aan de zenuwen
03:06
withoutzonder a sensezin of touchaanraken in theirhun handshanden.
waardoor velen geen gevoel
in hun handen meer hebben.
03:10
This putsputs them at riskrisico of injuryletsel.
Hierdoor kunnen ze zich verwonden.
03:12
The glovehandschoen has sensorssensors
to detectopsporen temperaturetemperatuur- and pressuredruk
De handschoen heeft sensoren
voor temperatuur en druk
03:16
and warnwaarschuwen the usergebruiker.
en kan de gebruiker waarschuwen.
03:20
It effectivelyeffectief servesbedient
as an artificialkunstmatig sensezin of touchaanraken
Het is eigenlijk
een kunstmatig tastzintuig
03:22
and preventsHiermee voorkomt u dat injuryletsel.
om verwondingen te voorkomen.
03:26
SudeshSudesh inventeduitgevonden this glovehandschoen
after observingobserveren formervoormalig leprosylepra patientspatiënten
Sudesh vond deze handschoen uit nadat hij
voormalige lepralijders observeerde
03:28
as they carriedgedragen out
theirhun day-to-daydagelijks activitiesactiviteiten,
tijdens hun dagelijkse bezigheden
03:32
and he learnedgeleerd about the risksrisico's
and the hazardsgevaren in theirhun environmentmilieu.
en zo kennis verwierf over de risico's
en gevaren in hun omgeving.
03:35
Now, the inventorsuitvinders that I've mentionedvermeld
De uitvinders die ik net heb opgenoemd
03:41
integratedgeïntegreerde engineeringbouwkunde with healthcaregezondheidszorg.
integreerden techniek in gezondheidszorg.
03:43
This is what biomedicalBiomedische engineersingenieurs do.
Dit is wat biomedische ingenieurs doen.
03:47
At the UniversityUniversiteit of CapeCape TownStad,
Aan de universiteit van Kaapstad
03:50
we runrennen a courseCursus calledriep
HealthGezondheid InnovationInnovatie and DesignOntwerp.
hebben we het vak
Gezondheidsinnovatie en -design.
03:52
It's takeningenomen by manyveel of our graduateafstuderen
studentsstudenten in biomedicalBiomedische engineeringbouwkunde.
Veel postdoctorale studenten
in biomedische techniek volgen het.
03:55
The aimdoel of the courseCursus
is to introducevoorstellen these studentsstudenten
Het doel van het vak is
om de studenten te laten kennismaken
04:00
to the philosophyfilosofie of the designontwerp worldwereld-.
met de filosofie van design.
04:03
The studentsstudenten are encouragedaangemoedigd
to engagebezighouden with communitiesgemeenschappen
Studenten worden aangezet
contact te zoeken in gemeenschappen
04:06
as they searchzoeken for solutionsoplossingen
to health-relatedgezondheidsgerelateerde problemsproblemen.
terwijl ze oplossingen zoeken
voor gezondheidsproblemen.
04:09
One of the communitiesgemeenschappen that we work with
is a groupgroep of elderlyouderen people
Een van de groepen waarmee we werken,
is een groep oudere mensen
04:13
in CapeCape TownStad.
in Kaapstad.
04:16
A recentrecent classklasse projectproject had the tasktaak
of addressingadressering hearinggehoor lossverlies
Voor een recent klasproject
moesten ze een oplossing zoeken
04:17
in these elderlyouderen people.
voor de hoorproblemen
van deze oudere mensen.
04:21
The studentsstudenten, manyveel of them
beingwezen engineersingenieurs,
De studenten, onder wie veel ingenieurs,
04:23
setreeks out believinggeloven that they
would designontwerp a better hearinggehoor aidsteun.
dachten aanvankelijk dat ze
een beter hoorapparaat zouden ontwerpen.
04:26
They spentdoorgebracht time with the elderlyouderen,
Ze brachten wat tijd door met de bejaarden
04:31
chattedChatte to theirhun healthcaregezondheidszorg providersaanbieders
and theirhun caregiversverzorgers.
en praatten met artsen en verzorgers.
04:33
They soonspoedig realizedrealiseerde that, actuallywerkelijk,
adequatevoldoende hearinggehoor aidsAIDS alreadynu al existedbestonden,
Ze kwamen er snel achter
dat goede hoorapparaten al bestonden,
04:37
but manyveel of the elderlyouderen who needednodig them
and had accesstoegang to them
maar veel bejaarden die ze nodig hadden
en er makkelijk één konden krijgen,
04:42
didn't have them.
hadden er geen.
04:46
And manyveel of those who had hearinggehoor aidsAIDS
En veel mensen die een hoorapparaat hadden
04:47
wouldn'tzou het niet wearslijtage them.
gebruikten het niet.
04:50
The studentsstudenten realizedrealiseerde
De studenten realiseerden zich
04:52
that manyveel of these elderlyouderen people
were in denialontkenning of theirhun hearinggehoor lossverlies.
dat veel bejaarden in ontkenning waren
over hun gehoorverlies.
04:54
There's a stigmastigma attachedgehecht
to wearingvervelend a hearinggehoor aidsteun.
Er hangt een stigma vast
aan hoorapparaten.
04:58
They alsoook discoveredontdekt that the environmentmilieu
in whichwelke these elderlyouderen people livedleefden
Ze kwamen er ook achter
dat de omgeving van de bejaarden
05:01
did not accommodateaccommoderen theirhun hearinggehoor lossverlies.
niet was aangepast aan hun slechte gehoor.
05:06
For examplevoorbeeld, theirhun homeshuizen
and theirhun communitygemeenschap centercentrum
Zo waren er veel echo's
in hun huizen en buurtcentra,
05:08
were filledgevulde with echoesecho's
that interferedverstoorde with theirhun hearinggehoor.
die het lastig maakten om goed te horen.
05:12
So insteadin plaats daarvan of developingontwikkelen and designingontwerpen
a newnieuwe and better hearinggehoor aidsteun,
Dus, in plaats van een nieuw en beter
gehoorapparaat te ontwerpen,
05:15
the studentsstudenten did an auditaudit
of the environmentmilieu,
hielden de studenten een audit
over de omgeving,
05:21
with a viewuitzicht to improvingverbeteren the acousticsakoestiek.
om zo de akoestiek te kunnen verbeteren.
05:23
They alsoook devisedbedacht a campaigncampagne
to raiseverhogen awarenessbewustzijn of hearinggehoor lossverlies
Ze zetten ook een campagne op
om aandacht te vragen voor hoorverlies
05:27
and to counterteller the stigmastigma
attachedgehecht to wearingvervelend a hearinggehoor aidsteun.
en om het stigma
rond hoorapparaten te bestrijden.
05:31
Now, this oftenvaak happensgebeurt
when one payspays attentionaandacht to the usergebruiker --
Dit gebeurt vaak als er aandacht
wordt besteedt aan de gebruiker --
05:35
in this casegeval, the elderlyouderen --
in dit geval ouderen --
05:39
and theirhun needsbehoefte aan and theirhun contextcontext.
en aan hun noden en de context.
05:40
One oftenvaak has to moveverhuizing away
from the focusfocus of technologytechnologie
Vaak moet je afstand nemen
van de focus op technologie
05:43
and reformulateherformuleren the problemprobleem.
en het probleem herformuleren.
05:46
This approachnadering to understandingbegrip a problemprobleem
throughdoor listeninghet luisteren and engaginginnemend
Deze probleembenadering
door te luisteren en contact te maken,
05:48
is not newnieuwe,
is niet nieuw.
05:52
but it oftenvaak isn't followedgevolgd by engineersingenieurs,
Maar ingenieurs werken vaak niet zo.
05:54
who are intentvoornemen on developingontwikkelen technologytechnologie.
Zij willen nieuwe technologie ontwikkelen.
05:57
One of our studentsstudenten has a backgroundachtergrond
in softwaresoftware engineeringbouwkunde.
Eén van onze studenten heeft wat ervaring
met het ontwikkelen van software.
06:01
He had oftenvaak createdaangemaakt productsproducten for clientsclients
Hij had vaak producten ontworpen
06:05
that the clientcliënt ultimatelytenslotte did not like.
die de klant uiteindelijk niet goed vond.
06:07
When a clientcliënt would rejectverwerpen a productartikel,
Als een klant een product afwees,
06:10
it was commongemeenschappelijk at his companybedrijf
werd er vaak gezegd op zijn bedrijf
06:13
to proclaimverkondigen that the clientcliënt
just didn't know what they wanted.
dat de klant gewoon
niet wist wat hij wilde.
06:15
HavingGelet completedvoltooid the courseCursus,
the studentstudent fedgevoed back to us
Nu hij de lessen heeft gevolgd,
zegt de student ons
06:19
that he now realizedrealiseerde
that it was he who hadn'thad niet understoodbegrijpelijk
dat hij zich nu realiseert
06:22
what the clientcliënt wanted.
dat híj niet wist, wat de klant wilde.
06:26
AnotherEen ander studentstudent gavegaf us feedbackterugkoppeling
Een andere student vertelde ons
06:28
that she had learnedgeleerd
to designontwerp with empathyempathie,
dat ze had geleerd
om empathisch te ontwerpen,
06:30
as opposedgekant tegen to designingontwerpen for functionalityfunctionaliteit,
in plaats van te focussen
op functionaliteit,
06:33
whichwelke is what her engineeringbouwkunde
educationonderwijs had taughtonderwezen her.
zoals ze geleerd had
tijdens haar ingenieursopleiding.
06:36
So what all of this illustratesillustreert is that
we're oftenvaak blindedverblind to realecht needsbehoefte aan
Al deze voorbeelden illustreren
dat we vaak blind zijn voor de echte noden
06:39
in our pursuitachtervolging of technologytechnologie.
omdat we technologie najagen.
06:43
But we need technologytechnologie.
We hebben technologie nodig.
06:45
We need hearinggehoor aidsAIDS.
We need fetalfoetale hearthart- ratetarief monitorsmonitoren.
We hebben hoorapparaten nodig,
en foetale hartslagdetectors.
06:47
So how do we createcreëren more medicalmedisch deviceapparaat
successsucces storiesverhalen from AfricaAfrika?
Hoe komen we tot meer succesverhalen
voor medische apparatuur in Afrika?
06:51
How do we createcreëren more inventorsuitvinders,
Hoe creëren we meer uitvinders,
06:56
ratherliever than relyingberoep on
a fewweinig exceptionalbuitengewoon individualsindividuen
in plaats van te vertrouwen
op een paar uitzonderlijke mensen
06:58
who are ablein staat to perceivewaarnemen realecht needsbehoefte aan
die de échte noden kunnen zien
07:02
and respondreageren in waysmanieren that work?
en een oplossing bieden die werkt?
07:04
Well, we focusfocus on needsbehoefte aan
and people and contextcontext.
Wij concentreren ons op de noden
en de mensen en de context.
07:06
"But this is obviousduidelijk," you mightmacht say,
"Ligt voor de hand", zeg je misschien,
07:10
"Of courseCursus contextcontext is importantbelangrijk."
"Natuurlijk is context belangrijk."
07:12
But AfricaAfrika is a diverseverschillend continentcontinent,
Maar Afrika is een divers continent,
07:15
with vastgroot disparitiesverschillen in healthGezondheid and wealthrijkdom
and incomeinkomen and educationonderwijs.
met grote verschillen in gezondheid,
rijkdom, inkomsten en onderwijs.
07:17
If we assumeuitgaan van that our engineersingenieurs
and inventorsuitvinders alreadynu al know enoughgenoeg
Als we aannemen dat onze ingenieurs
en uitvinders al genoeg weten
07:22
about the differentverschillend AfricanAfrikaanse contextscontexten
over de verschillende situaties in Afrika
07:27
to be ablein staat to solveoplossen the problemsproblemen
of our differentverschillend communitiesgemeenschappen
om problemen te kunnen oplossen
in diverse gemeenschappen
07:30
and our mostmeest marginalizedgemarginaliseerde communitiesgemeenschappen,
en in gemarginaliseerde groepen
07:34
then we mightmacht get it wrongfout.
dan kunnen we het mis hebben.
07:36
But then, if we on the AfricanAfrikaanse continentcontinent
Maar als wij, mensen die in Afrika wonen,
07:38
don't necessarilynodig know enoughgenoeg about it,
niet per se genoeg weten hierover,
07:41
then perhapsmisschien anybodyiemand with the right levelniveau
of skillbekwaamheid and commitmentinzet could flyvlieg in,
dan kan iemand met de juiste vaardigheden
en motivatie even op bezoek komen,
07:44
spendbesteden some time listeninghet luisteren and engaginginnemend
een beetje luisteren en bezig zijn
07:48
and flyvlieg out knowingwetende enoughgenoeg
to inventuitvinden for AfricaAfrika.
en vertrekken met genoeg kennis
om dingen uit te vinden voor Afrika.
07:51
But understandingbegrip contextcontext is not about
a superficialoppervlakkig interactionwisselwerking.
Maar context begrijp je niet
door oppervlakkige interactie.
07:55
It's about deepdiep engagementverloving
Het draait om verregaande betrokkenheid,
08:00
and an immersiononderdompeling in the realitiesrealiteiten
and the complexitiescomplexiteiten of our contextcontext.
en een onderdompeling in onze realiteit
met al haar moeilijkheden.
08:02
And we in AfricaAfrika are alreadynu al immersedondergedompeld.
En wij, in Afrika, zijn al ondergedompeld.
08:07
We alreadynu al have a strongsterk and richrijk
basebaseren of knowledgekennis
Wij bezitten reeds
een sterke, rijke basiskennis
08:11
from whichwelke to startbegin findingbevinding solutionsoplossingen
to our owneigen problemsproblemen.
vanwaaruit we oplossingen kunnen vinden
voor onze eigen problemen.
08:15
So let's not relyvertrouwen too much on othersanderen
Laten we dus niet te veel
vertrouwen op anderen
08:19
when we liveleven on a continentcontinent
that is filledgevulde with untappedonbenut talenttalent.
terwijl ons eigen continent
overloopt van ongebruikt talent.
08:23
Thank you.
Bedankt.
08:28
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
08:29
Translated by Tine Van Hoof
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

About the speaker:

Tania Douglas - Biomedical engineering professor
Tania Douglas imagines how biomedical engineering can help address some of Africa's health challenges.

Why you should listen

Tania Douglas's research interests include medical imaging and image analysis, the development of contextually appropriate technology to improve health and health innovation management, particularly the mechanisms of medical device innovation in South Africa.

Douglas is engaged in capacity building for biomedical engineering and needs-based health technology innovation at universities across the African continent; two such projects are "Developing Innovative Interdisciplinary Biomedical Engineering Programs in Africa," in collaboration with Northwestern University and the Universities of Lagos and Ibadan, and "African Biomedical Engineering Mobility," in collaboration with Kenyatta University, Cairo University, Addis Ababa University, the Mbarara University of Science and Technology, the University of Lagos, and the University of Pisa. 

Douglas is the founding Editor-in-Chief of Global Health Innovation, an electronic open-access journal focusing on social and technological innovation for improved health, which launches in 2018. The journal aims to serve as a platform for disseminating research on health innovation in developing settings. 

Douglas has been a Humboldt Research Fellow at the Max Planck Institute for Neurological Research in Cologne and at the Free University of Berlin, an Honorary Senior Research Fellow at University College London, a Visiting Professor at Kenyatta University, and a Visiting Scholar at Northwestern University. She is a fellow of the South African Academy of Engineering, a member of the Academy of Science of South Africa, and a Fellow of the International Academy for Medical and Biological Engineering.

 

 

More profile about the speaker
Tania Douglas | Speaker | TED.com