English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2017

Tania Douglas: To design better tech, understand context

Tania Douglas: Daha iyi teknoloji için, içeriği anlamak

Filmed:
984,272 views

Afrika'nın iklimine dayanamayan sofistike bir tıbbi cihaz orada ne işe yarar ki? Biomedikal mühendisi olan Douglas teknolojiyi yakalamaya çalışırken gerçek ihtiyaçların nasıl gözden kaçırıldığına dair hikâyeleri paylaşıyor ve şartların daha iyi anlaşılmasının bizi nasıl daha iyi çözümlere ulaştıracağını anlatıyor.

- Biomedical engineering professor
Tania Douglas imagines how biomedical engineering can help address some of Africa's health challenges. Full bio

Bu bir teçhizat mezarlığı.
00:12
This is an equipmentekipman graveyardMezarlık.
Burasi Afrika hastanelerindeki
tıbbi cihazların
00:15
It's a typicaltipik finalnihai restingdayanma placeyer
son olarak yattığı
tipik bir yer.
00:17
for medicaltıbbi equipmentekipman
from hospitalshastaneler in AfricaAfrika.
Peki durum neden böyle?
00:20
Now, why is this?
Afrika'da kullanılan tıbbi cihazların
çoğu ithal edilir
00:22
MostÇoğu of the medicaltıbbi devicescihazlar
used in AfricaAfrika are importedithal,
ve çoğu zaman,
bunlar yerel koşullara uymazlar.
00:26
and quiteoldukça oftensık sık, they're not suitableuygun
for localyerel conditionskoşullar.
Bunların çalıştırılması, bakımı ve tamiri
için gerekli olabilecek
00:31
They mayMayıs ayı requiregerektirir trainedeğitilmiş staffpersonel
eğitimli personel mevcut değildir.
00:34
that aren'tdeğil availablemevcut to operateişletmek
and maintainsürdürmek and repaironarım them;
Yüksek sıcaklıklara ve neme
dayanamayabilirler.
00:38
they mayMayıs ayı not be ableyapabilmek to withstanddayanmak
highyüksek temperaturessıcaklıklar and humidityNem oranı;
Genellikle sabit ve güvenilir
bir elektrik akımına ihtiyaç duyarlar.
00:42
and they usuallygenellikle requiregerektirir a constantsabit
and reliabledürüst supplyarz of electricityelektrik.
Teçhizat mezarlığına düşmüş
00:48
An exampleörnek of a medicaltıbbi devicecihaz
bir tıbbi cihaz örneği
00:50
that mayMayıs ayı have endedbitti up
in an equipmentekipman graveyardMezarlık at some pointpuan
00:55
is an ultrasoundUltrason monitorizlemek
to trackiz the heartkalp rateoran of unborndoğmamış babiesbebekler.
anne karnındaki bebeğin
kalp atışlarını ölçen bir cihaz olabilir.
Bu gelişmiş ülkelerdeki standart
bir uygulamadır.
01:00
This is the standardstandart of carebakım
in richzengin countriesülkeler.
Az gelişmiş ülkelerde ise
standart bakım genellikle
01:03
In low-resourcedüşük kaynak settingsAyarlar,
the standardstandart of carebakım is oftensık sık
bir ebenin anne karnını
01:07
a midwifeEbe listeningdinleme
to the baby'sBebeğin heartkalp rateoran
bir duyarga yardımı
ile dinlemesidir.
01:10
throughvasitasiyla a hornBoynuz.
01:12
Now, this approachyaklaşım has been around
for more than a centuryyüzyıl.
Bu yöntem yüzyıldan
fazladır uygulanmaktadır.
Bu büyük oranda
ebenin yeteneğine
01:16
It's very much dependentbağımlı on the skillbeceri
and the experiencedeneyim of the midwifeEbe.
ve tecrübesine dayanmaktadır.
Birkaç yıl önce
Uganda'dan iki genç mucit
01:22
Two younggenç inventorsBuluş from UgandaUganda
bilgi teknolojileri öğrencisiyken
yerel bir hastanedeki bir doğum öncesi
01:25
visitedziyaret an antenatalantenatal clinicklinik
at a localyerel hospitalhastane a fewaz yearsyıl agoönce,
kliniği ziyaret ettiler.
01:29
when they were studentsöğrencilerin
in informationbilgi technologyteknoloji.
Ebenin bu duyarga yardımıyla
dinlerken genellikle
01:33
They noticedfark that quiteoldukça oftensık sık,
hiçbir kalp atışı
duyamadığını fark ettiler.
01:36
the midwifeEbe was not ableyapabilmek
to hearduymak any heartkalp rateoran
01:39
when tryingçalışıyor to listen to it
throughvasitasiyla this hornBoynuz.
01:42
So they inventedicat edildi theironların ownkendi
fetalFetal heartkalp rateoran monitorizlemek.
Bu yüzden kendi cenin
kalp atışı cihazlarını icat ettiler.
Bu duyargayı alıp
01:48
They adapteduyarlanmış the hornBoynuz
and connectedbağlı it to a smartphoneSmartphone.
akıllı bir telefona
uyumlu hâle getirdiler.
Telefondaki bir uygulama
kalp atışlarını kaydediyor,
01:52
An appUygulamanın on the smartphoneSmartphone
recordskayıtlar the heartkalp rateoran, analyzesanalizleri it
analiz ediyor ve ebeye
bebeğin durumu hakkında
01:57
and providessağlar the midwifeEbe
with a rangemenzil of informationbilgi
bir takım bilgiler sağlıyordu.
02:00
on the statusdurum of the babybebek.
Bu mucitlerin isimleri
02:03
These inventorsBuluş --
(Alkış)
02:04
(ApplauseAlkış)
Aaron Tushabe ve
02:06
are calleddenilen AaronAaron TushabeTushabe
and JoshuaJoshua OkelloOkello.
Joshua Okello idi.
02:10
AnotherBaşka bir inventormucit, TendekayiTendekayi KatsigaKatsiga,
Başka bir mucit,
Tendekayi Katsiga ise
02:14
was workingçalışma for an NGOSİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ in BotswanaBotsvana
that manufacturedimal hearingişitme aidsAIDS.
Botswana'da işitme cihazları üreten
bir sivil toplum kuruluşu
için çalışıyordu.
02:20
Now, he noticedfark that
these hearingişitme aidsAIDS neededgerekli batteriespiller
Fark etti ki
bu işitme cihazlarının
değiştirilmesi gereken pilleri vardı
02:25
that neededgerekli replacementdeğiştirme,
bu da yüksek bir maliyete
sebep oluyordu
02:27
very oftensık sık at a costmaliyet
that was not affordablesatın alınabilir
ve bu maliyet tanıdığı
02:29
for mostçoğu of the userskullanıcılar that he knewbiliyordum.
birçok kullanıcı için yüksekti.
02:32
In responsetepki, and beingolmak an engineermühendis,
TendekayiTendekayi inventedicat edildi
Buna istinaden,
bir mühendis olan Tendekayi
güneş enerjisi ile çalışan
bir pil şarj aleti ve şarj edilebilen
02:37
a solar-poweredGüneş enerjili batterypil chargerşarj cihazı
with rechargeableşarj edilebilir batteriespiller,
piller ile çalışabilen
işitme cihazları icat etti.
02:40
that could be used in these hearingişitme aidsAIDS.
02:43
He cofoundedcofounded a companyşirket calleddenilen DeaftronicsDeaftronics,
Deaftronics adlı bir şirket kurdu.
02:47
whichhangi now manufacturesüreten the SolarGüneş EarKulak,
Bu şirket şu anda
onun icadı olan Solar Ear adlı
işitme cihazını üretiyor.
02:50
whichhangi is a hearingişitme aidyardım poweredenerjili
by his inventionicat.
02:55
My colleagueçalışma arkadaşı, SudeshSelçuk SivarasuSivarasu,
inventedicat edildi a smartakıllı gloveeldiven
Meslektaşım, Sudesh Sivarasu,
cüzzam geçirmiş kişiler için
akıllı bir eldiven icat etti.
03:01
for people who have sufferedacı from leprosycüzzam.
03:03
Even thoughgerçi theironların diseasehastalık
mayMayıs ayı have been curedtedavi,
Hastalıkları geçmiş bile olsa,
03:06
the resultingkaynaklanan nervesinir damagehasar
will have left manyçok of them
birçoğunun ellerinde
kalıcı sinir hasarları nedeniyle
duyu kaybı yaşanabiliyor.
03:10
withoutolmadan a senseduyu of touchdokunma in theironların handseller.
03:12
This putskoyar them at riskrisk of injuryhasar.
Bu da onlarda yaralanma riski oluşturuyor.
03:16
The gloveeldiven has sensorssensörler
to detectbelirlemek temperaturesıcaklık and pressurebasınç
Bu eldiven basınç ve sıcaklığı hisseden
sensörlere sahip
03:20
and warnuyarmak the userkullanıcı.
bu sayede kullanıcısını uyarabiliyor.
03:22
It effectivelyetkili bir şekilde servesvermektedir
as an artificialyapay senseduyu of touchdokunma
Cihaz etkin bir şekilde
yapay bir dokunma duyusu oluşturuyor
03:26
and preventsengeller injuryhasar.
ve yaralanmaları önlüyor.
Sudesh bu eldiveni
03:28
SudeshSelçuk inventedicat edildi this gloveeldiven
after observinggözleme formereski leprosycüzzam patientshastalar
cüzzam hastalarının
gündelik aktivitelerini
03:32
as they carriedtaşınan out
theironların day-to-dayGünden güne activitiesfaaliyetler,
ve çevrelerindeki riskleri
gözlemledikten sonra
03:35
and he learnedbilgili about the risksriskler
and the hazardstehlikeler in theironların environmentçevre.
ve onları öğrendikten sonra
icat etti.
Şimdi, bu bahsettiğim mucitler
03:41
Now, the inventorsBuluş that I've mentionedadı geçen
mühendisliği sağlık bilimi ile
harmanlamışlardır.
03:43
integratedentegre engineeringmühendislik with healthcaresağlık hizmeti.
Biyomedikal mühendislerinin yaptığı budur.
03:47
This is what biomedicalBiyomedikal engineersmühendisler do.
03:50
At the UniversityÜniversitesi of CapeCape TownŞehir,
Cape Town Üniversitesi'nde
03:52
we runkoş a coursekurs calleddenilen
HealthSağlık InnovationYenilik and DesignTasarım.
Sağlık Yeniliği ve Tasarımı
dersini veriyoruz.
03:55
It's takenalınmış by manyçok of our graduatemezun olmak
studentsöğrencilerin in biomedicalBiyomedikal engineeringmühendislik.
Bu ders biyomedikal mühendisliğinde
birçok yüksek lisans öğrencimiz
tarafından alındı.
04:00
The aimamaç of the coursekurs
is to introducetakdim etmek these studentsöğrencilerin
Dersin amacı tasarım dünyasının
felsefesini öğrencilere tanıtmaktı.
04:03
to the philosophyFelsefe of the designdizayn worldDünya.
04:06
The studentsöğrencilerin are encouragedteşvik
to engagetutmak with communitiestopluluklar
Öğrenciler sağlıkla ilgili
bir soruna çözüm ararken
04:09
as they searcharama for solutionsçözeltiler
to health-relatedSağlık ile ilgili problemssorunlar.
toplumla içiçe olmaya
teşvik edildi.
04:13
One of the communitiestopluluklar that we work with
is a groupgrup of elderlyyaşlı people
Birlikte çalıştığımız topluluklardan
biri de Cape Town'daki
04:16
in CapeCape TownŞehir.
yaşlı insanlardı.
04:17
A recentson classsınıf projectproje had the taskgörev
of addressingadresleme hearingişitme losskayıp
Güncel bir projemizin görevi
bu yaşlı insanlardaki işitme kaybı
04:21
in these elderlyyaşlı people.
ile ilgilenmekti.
04:23
The studentsöğrencilerin, manyçok of them
beingolmak engineersmühendisler,
Çoğunlukla mühendis olan öğrenciler
04:26
setset out believinginanan that they
would designdizayn a better hearingişitme aidyardım.
daha iyi bir işitme cihazı
yapacaklarını düşünerek yola çıktılar.
04:31
They spentharcanmış time with the elderlyyaşlı,
Yaşlılarla vakit geçirdiler,
04:33
chattedsohbet to theironların healthcaresağlık hizmeti providerssağlayıcıları
and theironların caregiversbakıcılar.
sağlık kurumu personeli
ve hasta bakıcılarla sohbet ettiler.
04:37
They soonyakında realizedgerçekleştirilen that, actuallyaslında,
adequateyeterli hearingişitme aidsAIDS alreadyzaten existedvar,
Çok geçmeden aslında yeterli
işitme cihazlarının hâlihazırda olduğunu,
ancak buna ihtiyacı ve erişimi
olan yaşlıların bu cihazlara
04:42
but manyçok of the elderlyyaşlı who neededgerekli them
and had accesserişim to them
sahip olmadığı ortaya çıktı.
04:46
didn't have them.
İşitme cihazlarına sahip olanların
04:47
And manyçok of those who had hearingişitme aidsAIDS
04:50
wouldn'tolmaz weargiyinmek them.
çoğu ise bunları takmıyordu.
Öğrenciler fark etti ki,
04:52
The studentsöğrencilerin realizedgerçekleştirilen
04:54
that manyçok of these elderlyyaşlı people
were in denialret of theironların hearingişitme losskayıp.
işitme kaybı yaşayanların çoğu
bunu inkâr ediyordu.
04:58
There's a stigmastigma attachedekli
to wearinggiyme a hearingişitme aidyardım.
İşitme cihazi takma bir çeşit damga idi.
05:01
They alsoAyrıca discoveredkeşfedilen that the environmentçevre
in whichhangi these elderlyyaşlı people livedyaşamış
Aynı zamanda bu yaşlı insanların
yaşadığı yerler de
işitme problemi ile bağdaşmıyordu.
05:06
did not accommodateKarşılamak theironların hearingişitme losskayıp.
05:08
For exampleörnek, theironların homesevler
and theironların communitytoplum centermerkez
Örneğin evleri veya huzurevleri
işitmelerine mani olan
yankılar ile doluydu.
05:12
were filleddolu with echoesyankıları
that interferedmüdahale with theironların hearingişitme.
05:15
So insteadyerine of developinggelişen and designingtasarım
a newyeni and better hearingişitme aidyardım,
Böylece öğrenciler yeni bir işitme cihazı
tasarlamak ve geliştirmek yerine
05:21
the studentsöğrencilerin did an auditDenetim
of the environmentçevre,
yaşanılan çevre ile ilgilii
gözlemler yaparak
05:23
with a viewgörünüm to improvinggeliştirme the acousticsAkustik.
akustik açıdan nasıl
geliştirebileceklerine baktılar.
05:27
They alsoAyrıca devisedtasarladı a campaignkampanya
to raiseyükseltmek awarenessfarkında olma of hearingişitme losskayıp
Aynı zamanda işitme kaybının
farkındalığını arttırmak için
ve işitme cihazı takmanın
05:31
and to countersayaç the stigmastigma
attachedekli to wearinggiyme a hearingişitme aidyardım.
normalleştirilmesi için
bir kampanya düzenlediler.
05:35
Now, this oftensık sık happensolur
when one paysöder attentionDikkat to the userkullanıcı --
İşte bu kullanıcıya odaklandığınızda,
05:39
in this casedurum, the elderlyyaşlı --
ki bu durumda yaşlılar oluyor,
05:40
and theironların needsihtiyaçlar and theironların contextbağlam.
onların ihtiyaçlarına ve
içeriğe odaklandığınızda oluyor.
05:43
One oftensık sık has to movehareket away
from the focusodak of technologyteknoloji
Genellikle odağımızı teknolojiden
uzaklaştırıp
05:46
and reformulatereformulate the problemsorun.
problemi tekrar
formülize etmemiz gerekir.
Probleme dinleme ve
kavrama yolu ile yaklaşmak
05:48
This approachyaklaşım to understandinganlayış a problemsorun
throughvasitasiyla listeningdinleme and engagingçekici
05:52
is not newyeni,
yeni bir şey değildir.
05:54
but it oftensık sık isn't followedtakip etti by engineersmühendisler,
Ancak hedefi teknoloji geliştirmek olan
05:57
who are intentniyet on developinggelişen technologyteknoloji.
mühendisler bunu sıklıkla uygulamaz.
06:01
One of our studentsöğrencilerin has a backgroundarka fon
in softwareyazılım engineeringmühendislik.
Yazılım mühendisliği geçmişi
olan bir öğrencimiz
06:05
He had oftensık sık createdoluşturulan productsÜrünler for clientsistemciler
müşterinin sonuç olarak beğenmediği
ürünler tasarlıyordu.
06:07
that the clientmüşteri ultimatelyen sonunda did not like.
06:10
When a clientmüşteri would rejectReddet a productürün,
Müşteri ürünü reddettiğinde zaman
ki bu onun şirketinde alışılmıştı,
06:13
it was commonortak at his companyşirket
06:15
to proclaimilan that the clientmüşteri
just didn't know what they wanted.
müşteri ne istediğini bilmemekle
itham edilirdi.
06:19
HavingSahip completedtamamlanan the coursekurs,
the studentÖğrenci fedfederasyon back to us
Bu dersi tamamladıktan sonra,
öğrencimiz bize aslında
müşterinin ne istediğini
anlamayanın
06:22
that he now realizedgerçekleştirilen
that it was he who hadn'tolmasaydı understoodanladım
aslında kendisinin olduğunun
farkına vardığını söyledi.
06:26
what the clientmüşteri wanted.
06:28
AnotherBaşka bir studentÖğrenci gaveverdi us feedbackgeri bildirim
Başka bir öğrencinin
geribildirimi ise
06:30
that she had learnedbilgili
to designdizayn with empathyempati,
empati yaparak tasarlamayı
öğrendiği idi.
06:33
as opposedkarşıt to designingtasarım for functionalityişlevselliği,
Bu ona mühendislikte öğretilen
06:36
whichhangi is what her engineeringmühendislik
educationEğitim had taughtöğretilen her.
fonksiyonellik için tasarım
ile çakışıyordu.
Yani bütün bunlardan ortaya çıkan
çoğumuzun teknolojiyi
06:39
So what all of this illustratesgösterir is that
we're oftensık sık blindedkör to realgerçek needsihtiyaçlar
takip etme hevesi yüzünden
06:43
in our pursuitkovalama of technologyteknoloji.
gerçek ihtiyaçları göremediğimizdir.
06:45
But we need technologyteknoloji.
Fakat teknolojiye ihtiyacımız var.
06:47
We need hearingişitme aidsAIDS.
We need fetalFetal heartkalp rateoran monitorsmonitörler.
İşitme cihazlarına ve
cenin nabız ölçüm cihazlarına
06:51
So how do we createyaratmak more medicaltıbbi devicecihaz
successbaşarı storieshikayeleri from AfricaAfrika?
Peki Afrika'dan nasıl
daha başarılı tıbbi
cihaz başarı hikâyeleri yaratırız?
06:56
How do we createyaratmak more inventorsBuluş,
Birkaç istisnai mucit dışında
06:58
ratherdaha doğrusu than relyingbağlı olduğu on
a fewaz exceptionalolağanüstü individualsbireyler
gerçek ihtiyaçları anlayan
07:02
who are ableyapabilmek to perceivealgıladıkları realgerçek needsihtiyaçlar
ve buna göre
hareket eden mucitler yaratırız?
07:04
and respondyanıtlamak in waysyolları that work?
07:06
Well, we focusodak on needsihtiyaçlar
and people and contextbağlam.
Evet, ihtiyaçlara, insanlara ve
içeriğe odaklanırız
07:10
"But this is obviousaçık," you mightbelki say,
"Bu gayet açık" diyebilirsiniz.
07:12
"Of coursekurs contextbağlam is importantönemli."
"Tabii ki içerik önemlidir."
07:15
But AfricaAfrika is a diverseçeşitli continentkıta,
Fakat Afrika çok farklı
sağlık sorunları, gelir düzeyleri
07:17
with vastgeniş disparitiesfarklılıkların in healthsağlık and wealthservet
and incomegelir and educationEğitim.
ve eğitim seviyeleri olan bir kıta,
eğer mühendislerimizin
ve mucitlerinizin
07:22
If we assumeüstlenmek that our engineersmühendisler
and inventorsBuluş alreadyzaten know enoughyeterli
bu farklı Afrika içeriğini
çoktan bildiğini varsayarsarsak
07:27
about the differentfarklı AfricanAfrika contextsbağlamları
bütün bu farklı toplulukların
problemlerini çözebileceklerini,
07:30
to be ableyapabilmek to solveçözmek the problemssorunlar
of our differentfarklı communitiestopluluklar
en farklı toplulukların
ve en marjinal toplulukların,
07:34
and our mostçoğu marginalizedmarjinal communitiestopluluklar,
işte o zaman yanılabiliriz.
07:36
then we mightbelki get it wrongyanlış.
07:38
But then, if we on the AfricanAfrika continentkıta
Fakat eğer,
Afrika kıtasında yaşayan bizler
07:41
don't necessarilyzorunlu olarak know enoughyeterli about it,
bunlar hakkında yeterince bilgiye
sahip değilsek o zaman
07:44
then perhapsbelki anybodykimse with the right levelseviye
of skillbeceri and commitmenttaahhüt could flyuçmak in,
doğru eğitim seviyesine ve yeteneğe sahip
herhangi biri buraya gelip
sorunları dinleyip
kavramaya zaman ayırarak
07:48
spendharcamak some time listeningdinleme and engagingçekici
07:51
and flyuçmak out knowingbilme enoughyeterli
to inventicat etmek for AfricaAfrika.
buradan Afrika için
icat yapmaya yeterli
derecede bilgi sahibi olarak gidebilir.
07:55
But understandinganlayış contextbağlam is not about
a superficialyüzeysel interactionetkileşim.
Ancak içeriği anlamak yüzeysel
bir etkileşimle olacak iş değildir.
08:00
It's about deepderin engagementnişan
Derin bir angajman gerçeklere dalma
08:02
and an immersiondaldırma in the realitiesgerçekler
and the complexitieskarmaşıklıklar of our contextbağlam.
ve içeriğimizin karmaşıklığını
anlamaktan geçer.
08:07
And we in AfricaAfrika are alreadyzaten immerseddalmış.
Biz Afrika'da bu gerçeklere
çoktan dalmış durumdayız.
08:11
We alreadyzaten have a stronggüçlü and richzengin
basebaz of knowledgebilgi
Kendi sorunlarımıza çözüm
bulmaya başlamak için
güçlü ve zengin bir
bilgi düzeyine sahibiz.
08:15
from whichhangi to startbaşlama findingbulgu solutionsçözeltiler
to our ownkendi problemssorunlar.
08:19
So let's not relygüvenmek too much on othersdiğerleri
Bu yüzden keşfedilmemiş yeteneklerle
dolu bir kıtada yaşayan bizler
08:23
when we livecanlı on a continentkıta
that is filleddolu with untappedkullanılmayan talentyetenek.
hadi artık başkalarına
fazla bel bağlamayalım.
Teşekkürler.
08:28
Thank you.
(Alkış)
08:29
(ApplauseAlkış)
Translated by Samet Sagliker
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

About the speaker:

Tania Douglas - Biomedical engineering professor
Tania Douglas imagines how biomedical engineering can help address some of Africa's health challenges.

Why you should listen

Tania Douglas's research interests include medical imaging and image analysis, the development of contextually appropriate technology to improve health and health innovation management, particularly the mechanisms of medical device innovation in South Africa.

Douglas is engaged in capacity building for biomedical engineering and needs-based health technology innovation at universities across the African continent; two such projects are "Developing Innovative Interdisciplinary Biomedical Engineering Programs in Africa," in collaboration with Northwestern University and the Universities of Lagos and Ibadan, and "African Biomedical Engineering Mobility," in collaboration with Kenyatta University, Cairo University, Addis Ababa University, the Mbarara University of Science and Technology, the University of Lagos, and the University of Pisa. 

Douglas is the founding Editor-in-Chief of Global Health Innovation, an electronic open-access journal focusing on social and technological innovation for improved health, which launches in 2018. The journal aims to serve as a platform for disseminating research on health innovation in developing settings. 

Douglas has been a Humboldt Research Fellow at the Max Planck Institute for Neurological Research in Cologne and at the Free University of Berlin, an Honorary Senior Research Fellow at University College London, a Visiting Professor at Kenyatta University, and a Visiting Scholar at Northwestern University. She is a fellow of the South African Academy of Engineering, a member of the Academy of Science of South Africa, and a Fellow of the International Academy for Medical and Biological Engineering.

 

 

More profile about the speaker
Tania Douglas | Speaker | TED.com