ABOUT THE SPEAKER
Sunitha Krishnan - Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking.

Why you should listen

Each year, some two million women and children, many younger than 10 years old, are bought and sold around the globe. Impassioned by the silence surrounding the sex-trafficking epidemic, Sunitha Krishnan co-founded Prajwala, or "eternal flame," a group in Hyderabad that rescues women from brothels and educates their children to prevent second-generation prostitution. Prajwala runs 17 schools throughout Hyderabad for 5,000 children and has rescued more than 2,500 women from prostitution, 1,500 of whom Krishnan personally liberated. At its Asha Niketan center, Prajwala helps young victims prepare for a self-sufficient future.

Krishnan has sparked India's anti-trafficking movement by coordinating government, corporations and NGOs. She forged NGO-corporate partnerships with companies like Amul India, Taj Group of Hotels and Heritage Hospitals to find jobs for rehabilitated women. In collaboration with UN agencies and other NGOs, she established printing and furniture shops that have rehabilitated some 300 survivors. Krishnan works closely with the government to define anti-trafficking policy, and her recommendations for rehabilitating sex victims have been passed into state legislation.

More profile about the speaker
Sunitha Krishnan | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Sunitha Krishnan: The fight against sex slavery

Sunitha Krishnan - Boj proti sexuálnemu zotročovaniu

Filmed:
4,294,386 views

Sunitha Krishnan sa rozhodla venovať svoj život záchrane detí a žien zo sexuálneho otroctva, multimiliónového svetového obchodu. V jej odvážnom prejave nám rozpovie tri veľmi silné príbehy, ako aj svoj vlastný, a vyzve nás k ľudskejšiemu prístupu k pomoci mladým obetiam obchodu s ľuďmi, aby si dokázali znova vytvoriť vlastné životy.
- Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I'm talkingrozprávanie to you about
0
1000
2000
Chcela by som vám dnes porozprávať o
00:18
the worstnajhorší formformulár of humančlovek rightspráva violationporušenie,
1
3000
4000
najhrubšej forme porušenia ľudských práv,
00:22
the third-largesttretím najväčším organizedorganizovaný crimezločin,
2
7000
4000
svetovo tretí najväčší organizovaný zločin,
00:26
a $10 billionmiliardy industrypriemysel.
3
11000
3000
priemysel, v ktorom sa ročne otočí 10 miliárd dolárov .
00:29
I'm talkingrozprávanie to you about modern-daymoderný deň slaveryotroctva.
4
14000
5000
Hovorím o novodobom otroctve.
00:34
I'd like to tell you the storypríbeh
5
19000
2000
Chcela by som vám vyrozprávať príbeh
00:36
of these threetri childrendeti,
6
21000
2000
týchto troch detí,
00:38
PranithaPranitha, ShaheenShaheen and AnjaliAnjali.
7
23000
3000
Pranithu, Shaneen a Anjaliho.
00:41
Pranitha'sPranitha's mothermatka was a womanžena in prostitutionprostitúcia,
8
26000
5000
Pranithinova matka pracovala ako prostitútka,
00:46
a prostitutedprostitúciu persončlovek.
9
31000
2000
žena, ktorá sa predávala.
00:48
She got infectednakazený with HIVHIV,
10
33000
3000
Nakazila sa vírusom HIV
00:51
and towardsvoči the endkoniec of her life,
11
36000
2000
a ku koncu svojho života,
00:53
when she was in the finalfinálny stagesstupňa of AIDSAIDS,
12
38000
3000
keď bola v poslednej fáze aidsu a
00:56
she could not prostituteprostitútka,
13
41000
3000
už nebola schopná prostituovať sa,
00:59
so she soldpredávané four-year-oldštyri-ročný PranithaPranitha to a brokermaklér.
14
44000
7000
predala štvorročného Pranithu priekupníkovi.
01:06
By the time we got the informationinformácie, we reacheddosiahol there,
15
51000
3000
Kým sme dostali o ňom správu a našli ho,
01:09
PranithaPranitha was already rapedznásilnená by threetri menmuži.
16
54000
5000
Pranithu už stihli znásilniť traja muži.
01:14
Shaheen'sShaheen's backgroundpozadie I don't even know.
17
59000
3000
Shaheeninu minulosť ani poriadne nepoznám.
01:17
We foundnájdených her in a railwayželezničná trackstopa,
18
62000
5000
Našli sme ju na koľajniciach,
01:22
rapedznásilnená by manyveľa, manyveľa menmuži, I don't know manyveľa.
19
67000
3000
znásilnenú mnohými, príliš mnohými mužmi, ani nie som schopná povedať koľkými.
01:25
But the indicationsindikácie of that on her bodytelo was
20
70000
3000
Ale dôkazom znásilnení na jej tele bolo
01:28
that her intestinečrevo was outsidezvonka her bodytelo.
21
73000
4000
hrubé črevo vychádzajúce z jej telíčka.
01:32
And when we tookzobral her to the hospitalnemocnica
22
77000
2000
Keď sme ju priniesli do nemocnice,
01:34
she neededpotrebný 32 stitchesstehy to put back her intestinečrevo into her bodytelo.
23
79000
5000
potrebovala 32 stehov, aby jej doktori boli schopní vrátiť hrubé črevo tam, kam patrí.
01:39
We still don't know who her parentsrodičia are, who she is.
24
84000
3000
Stále nemáme ani tušenia, kto boli jej rodičia alebo kto je ona samotná.
01:42
All that we know that hundredsstovky of menmuži
25
87000
2000
Vieme iba to, že ju brutálne zneužili
01:44
had used her brutallybrutálne.
26
89000
4000
stovky mužov.
01:48
Anjali'sAnjali fatherotec, a drunkardopilec,
27
93000
4000
Anjaliho otec, opilec,
01:52
soldpredávané his childdieťa for pornographypornografia.
28
97000
4000
predal svoje dieťa na pornografiu.
01:56
You're seeingvidenie here imagessnímky of
29
101000
2000
Na týchto obrázkoch môžete vidieť
01:58
threetri yearsleta, four-year-oldsfour-ročných, and five-year-oldpäť-rok-starý childrendeti
30
103000
5000
trojročné, štvorročné a päťročné deti,
02:03
who have been traffickedobchodovania s ľuďmi for commercialkomerčný sexualsexuálnej exploitationvykorisťovania.
31
108000
6000
ktoré boli predané na komerčné sexuálne vykorisťovanie.
02:09
In this countrykrajina, and acrossnaprieč the globesvet,
32
114000
3000
V tejto krajine a tiež po celom svete,
02:12
hundredsstovky and thousandstisíce of childrendeti,
33
117000
2000
stovky, ba dokonca až tisíce detí,
02:14
as youngmladý as threetri, as youngmladý as fourštyri,
34
119000
3000
mnohé z nich len troj- štvorročné,
02:17
are soldpredávané into sexualsexuálnej slaveryotroctva.
35
122000
3000
sú predané do sexuálneho otroctva.
02:20
But that's not the only purposeúčel that humančlovek beingsbytosti are soldpredávané for.
36
125000
3000
Ale nie je to jediný účel, prečo bývajú ľudské bytosti predané.
02:23
They are soldpredávané in the namenázov of adoptionprijatie.
37
128000
2000
Sú predávané v mene adpocie.
02:25
They are soldpredávané in the namenázov of organvarhany tradeobchod.
38
130000
3000
Sú predávané v mene obchodu s orgánmi.
02:28
They are soldpredávané in the namenázov of forcedvynútený laborpráce,
39
133000
2000
Sú predávané v mene nútených prác,
02:30
camelCamel jockeyingbrúsenie ostruh, anything, everything.
40
135000
4000
jazdenia na ťavách, v mene čohokoľvek.
02:34
I work on the issueproblém of commercialkomerčný sexualsexuálnej exploitationvykorisťovania.
41
139000
3000
Pracujem na probléme komerčného sexuálneho vykorisťovania.
02:37
And I tell you storiespríbehy from there.
42
142000
2000
A hovorím vám príbehy, ktoré sa toho týkajú.
02:39
My ownvlastný journeycesta to work with these childrendeti
43
144000
4000
Moja vlastná cesta k práci s týmito deťmi začala,
02:43
startedzahájená as a teenagerteenager.
44
148000
2000
keď som bola ešte tínedžerka.
02:45
I was 15 when I was gang-rapedznásilnili by eightosem menmuži.
45
150000
6000
Mala som 15, keď ma znásilnila skupina 8 mužov.
02:51
I don't rememberpamätať the rapeznásilnenia partčasť of it so much
46
156000
4000
Nepamätám si znásilnenie samo o sebe tak,
02:55
as much as the angerhnev partčasť of it.
47
160000
6000
ako si pamätám hnev.
03:01
Yes, there were eightosem menmuži who defiledpoškvrnil me, rapedznásilnená me,
48
166000
3000
Áno, bolo to 8 mužov, ktorí ma pošpinili, znásilnili,
03:04
but that didn't go into my consciousnessvedomie.
49
169000
2000
ale to sa do môjho vedomia nedostalo.
03:06
I never feltplsť like a victimobeť, then or now.
50
171000
3000
Nikdy som sa necítila ako obeť, ani vtedy, ani teraz.
03:09
But what lingeredpretrvala from then tilldo now -- I am 40 todaydnes --
51
174000
5000
Ale to čo pretrváva odvtedy dodnes - a dnes mám 40 rokov -
03:14
is this hugeobrovský outrageouspoburujúce angerhnev.
52
179000
4000
je obrovský neutíchajúci hnev.
03:18
Two yearsleta, I was ostracizedostrakizován, I was stigmatizedpoznačený, I was isolatedizolovaný,
53
183000
6000
Dva roky som bola vylúčená zo spoločnosti, bola som označená, izolovaná,
03:24
because I was a victimobeť.
54
189000
3000
pretože som bola obeťou.
03:27
And that's what we do to all trafficprevádzka survivorspreživší.
55
192000
4000
A toto spôsobujeme všetkým, čo na vlastnej koži prežili obchod s ľuďmi.
03:31
We, as a societyspoločnosť, we have PhDsPhD
56
196000
4000
My, ako spoločnosť, my, čo máme doktoráty
03:35
in victimizingprenasledovania a victimobeť.
57
200000
3000
v diskriminovaní obetí.
03:38
Right from the ageVek of 15,
58
203000
3000
Od mojich 15 rokov,
03:41
when I startedzahájená looking around me,
59
206000
2000
keď som sa začala dívať okolo seba,
03:43
I startedzahájená seeingvidenie hundredsstovky and thousandstisíce of womenženy and childrendeti
60
208000
4000
uvidela som stovky, ba až tisíce žien a detí,
03:47
who are left in sexualsexuálnej slavery-likeotrockým practicespostupy,
61
212000
4000
ktoré žili život sexuálnych otrokov,
03:51
but have absolutelyabsolútne no respiteoddych,
62
216000
3000
ale neexistovala pre ne žiadna pomoc,
03:54
because we don't allowdovoliť them to come in.
63
219000
4000
pretože im nedovoľujeme začlenit sa.
03:58
Where does theirich journeycesta beginzačať?
64
223000
2000
Kde sa vlastne začal ich príbeh?
04:00
MostVäčšina of them come from very optionlessoptionless familiesrodiny,
65
225000
4000
Väčšina pochádza nie iba z chudobných,
04:04
not just poorchudobný.
66
229000
2000
ale z rodín bez možností.
04:06
You have even the middleprostredný classtrieda sometimesniekedy gettingzískavanie traffickedobchodovania s ľuďmi.
67
231000
3000
Dokonca aj stredná vrstva sa niekedy stáva obeťou obchodu s ľudmi.
04:09
I had this I.S. officer'súradníka daughterdcéra,
68
234000
3000
Kedysi bola u nás tiež dcéra policajta,
04:12
who is 14 yearsleta oldstarý, studyingštudovať in ninthdeviaty standardstandard,
69
237000
5000
mala 14 rokov, bola v 9. triede
04:17
who was rapedznásilnená chattingchatovanie with one individualjednotlivec,
70
242000
4000
a znásilnil ju chlapík, s ktorým si chatovala,
04:21
and ranbežal away from home because she wanted to becomestať sa a heroinehrdinka,
71
246000
3000
a potom utiekla z domu, pretože sa chcela stať hrdinkou,
04:24
who was traffickedobchodovania s ľuďmi.
72
249000
2000
ale následne ju predali.
04:26
I have hundredsstovky and thousandstisíce of storiespríbehy of very very well-to-dodobre-to- familiesrodiny,
73
251000
5000
Môžem vám povedať stovky až tisícky príbehov, kde obeťami obchodu boli ľudia z rodín z vyššej až vysokej vrstvy,
04:31
and childrendeti from well-to-dodobre-to- familiesrodiny,
74
256000
2000
ale aj deti z bohatých rodín
04:33
who are gettingzískavanie traffickedobchodovania s ľuďmi.
75
258000
2000
sa stávajú súčasťou obchodu s ľuďmi.
04:35
These people are deceivedpodviedol, forcedvynútený.
76
260000
4000
Títo ľudia bývajú oklamaní, nasilu prinútení.
04:39
99.9 percentpercento of them
77
264000
2000
99,9 percent z nich
04:41
resistodporovať beingbytia inducteduvedený into prostitutionprostitúcia.
78
266000
4000
sa ubráni prinúteniu k prostitúcii.
04:45
Some payplatiť the pricecena for it.
79
270000
3000
Niektorí z nich za to zaplatia svojim životom.
04:48
They're killedzabiť; we don't even hearpočuť about them.
80
273000
4000
Zavraždia ich a my sa o nich ani nedozvieme.
04:52
They are voicelessneznelé, [unclearnejasný],
81
277000
2000
Sú to ľudia bez hlasu,
04:54
namelessbezmenný people.
82
279000
2000
bez mena.
04:56
But the restzvyšok, who succumbpodľahnúť into it,
83
281000
4000
Ale zvyšok, ktorý tomu podľahne,
05:00
go throughskrz everydaykaždý deň torturemučenia.
84
285000
4000
prechádza dennodenným trápením.
05:04
Because the menmuži who come to them are not menmuži who want to make you your girlfriendskamarátky,
85
289000
3000
Pretože muži, ktorí k nim prichádzajú, nie sú mužmi, ktorí by ich chceli za priateľku,
05:07
or who want to have a familyrodina with you.
86
292000
4000
alebo ktorí by si s vami chceli založiť rodinu.
05:11
These are menmuži who buykúpiť you for an hourhodina, for a day,
87
296000
3000
Títo muži si vás kúpia na hodinu, na deň,
05:14
and use you, throwhodiť you.
88
299000
3000
použijú vás a potom odhodia.
05:17
EachKaždý of the girlsdievčatá that I have rescuedzachránený --
89
302000
2000
Každé z dievčat, ktoré som zachránila -
05:19
I have rescuedzachránený more than 3,200 girlsdievčatá --
90
304000
3000
zachránila som ich viac ako 3200 -
05:22
eachkaždý of them tell me one storypríbeh in commonobyčajný ...
91
307000
3000
každé z nich mi rozpráva jeden príbeh, ktorý je spoločný ...
05:25
(ApplausePotlesk)
92
310000
2000
(Potlesk)
05:27
one storypríbeh about one man, at leastnajmenej,
93
312000
3000
Príbeh o aspoň jednom mužovi,
05:30
puttinguvedenie chilichili powderprášok in her vaginavagína,
94
315000
3000
ktorý im do vagíny vopchal chili,
05:33
one man takingprevzatia a cigarettecigareta and burninghoriace her,
95
318000
3000
o jednom mužovi, ktorý ich pálil cigaretami,
05:36
one man whippingšľahanie her.
96
321000
2000
o jednom mužovi, ktorý ju zbičoval.
05:38
We are livingžijúci amongmedzi those menmuži: they're our brothersbratia, fathersotcovia,
97
323000
3000
Žijeme medzi týmito mužmi, sú to naši bratia, otcovia,
05:41
unclesstrýkovia, cousinspríbuzní, all around us.
98
326000
3000
strýkovia, bratranci, sú všade okolo nás.
05:44
And we are silenttichý about them.
99
329000
2000
Ale nikto o tom nehovorí.
05:46
We think it is easyjednoduchý moneypeniaze.
100
331000
2000
Myslíme si, že sú to ľahko zarobené peniaze.
05:48
We think it is shortcutskratka.
101
333000
2000
Myslíme si, že je to skratka.
05:50
We think the persončlovek likeszáľuby to do what she's doing.
102
335000
4000
Myslíme si, že tej osobe sa páči, to čo robí.
05:54
But the extraextra bonusesbonusy that she getsdostane
103
339000
3000
Ale jediné čo dostane ako bonus
05:57
is variousrôzny infectionsinfekcie, sexuallypohlavne transmittedprenášané infectionsinfekcie,
104
342000
3000
sú rôzne infekcie, sexuálne prenosné choroby,
06:00
HIVHIV, AIDSAIDS, syphilissyfilis, gonorrheakvapavka, you namenázov it,
105
345000
3000
HIV, AIDS, syfilis, kvapavku, čo vám len napadne,
06:03
substancesubstancie abusezneužívanie, drugslieky, everything underpod the sunslnko.
106
348000
4000
zneužívanie návykových látok, drogy, všetko, čo si len môžete predstaviť.
06:07
And one day she givesposkytuje up on you and me,
107
352000
2000
Jedného dňa sa vykašle na vás aj na mňa,
06:09
because we have no optionsmožnosti for her.
108
354000
3000
pretože pre ňu nemáme žiadne možnosti.
06:12
And thereforeteda she startszačína normalizingNormalizácia this exploitationvykorisťovania.
109
357000
3000
A vtedy začne toto vykorisťovanie považovať za normálne.
06:15
She believesverí, "Yes, this is it, this is what my destinyosud is about."
110
360000
5000
Uverí, že toto je jej osud.
06:20
And this is normalnormálne, to get rapedznásilnená by 100 menmuži a day.
111
365000
4000
A že je normálne byť znásilňovanou stovkami mužov denne.
06:24
And it's abnormalabnormálne to livežiť in a shelterprístrešia.
112
369000
3000
A že nie je normálne žiť v útulku.
06:27
It's abnormalabnormálne to get rehabilitatedrehabilitovaný.
113
372000
3000
A že nie je normálne podstúpiť rehabilitačný proces.
06:30
It's in that contextkontext that I work.
114
375000
2000
Toto je v prostredí, kde pracujem.
06:32
It's in that contextkontext that I rescuezáchrana childrendeti.
115
377000
4000
Toto je v prostredí, kde sa snažím zachrániť deti.
06:36
I've rescuedzachránený childrendeti as youngmladý as threetri yearsleta,
116
381000
2000
Zachránila som deti, ktoré mali len 3 roky,
06:38
and I've rescuedzachránený womenženy as oldstarý as 40 yearsleta.
117
383000
6000
ako aj ženy, ktoré mali okolo 40.
06:44
When I rescuedzachránený them, one of the biggestnajväčším challengesvýzvy I had
118
389000
3000
Keď som ich zachránila, najväčšou výzvou pre mňa bolo
06:47
was where do I beginzačať.
119
392000
4000
kde vlastne začať.
06:51
Because I had lots of them
120
396000
4000
Pretože mnohé z nich
06:55
who were already HIVHIV infectednakazený.
121
400000
4000
už boli HIV pozitívne.
06:59
One thirdtretina of the people I rescuezáchrana
122
404000
2000
Až jedna tretina ľudí, ktorých zachránim
07:01
are HIVHIV positivepozitívne.
123
406000
3000
je HIV pozitívna.
07:04
And thereforeteda my challengevýzva was to
124
409000
3000
A preto mojou výzvou bolo pochopiť,
07:07
understandrozumieť how can I get out
125
412000
3000
akým spôsobom môžem získať silu
07:10
the powermoc from this painbolesť.
126
415000
3000
z tohto utrpenia.
07:13
And for me, I was my greatestnajväčší experienceskúsenosť.
127
418000
4000
Bola som si sama sebe najväčšou skúsenosťou v živote.
07:17
UnderstandingPochopenie my ownvlastný selfsám,
128
422000
3000
Porozumieť sama sebe,
07:20
understandingporozumenie my ownvlastný painbolesť,
129
425000
2000
porozumieť mojej vlastnej bolesti,
07:22
my ownvlastný isolationizolácia,
130
427000
3000
mojej vlastnej odlúčenosti,
07:25
was my greatestnajväčší teacheručiteľ.
131
430000
2000
bolo mojou najlepšou učiteľkou.
07:27
Because what we did with these girlsdievčatá
132
432000
2000
Pretože to, čo sme dokázali s týmito dievčatami
07:29
is to understandrozumieť theirich potentialpotenciál.
133
434000
3000
bolo vlastne len, že sme porozumeli ich potenciálu.
07:32
You see a girldievča here who is trainedvyškolení as a welderzvárač.
134
437000
5000
Na tomto obrázku vidíte dievča, ktoré sa vyučilo zváračstvu.
07:37
She workspráce for a very bigveľký companyspoločnosť,
135
442000
3000
Pracuje pre veľmi veľkú spoločnosť,
07:40
a workshopdielňa in HyderabadHyderabad,
136
445000
2000
v dielni v indickom Hyderabade,
07:42
makingmaking furnituresnábytok.
137
447000
2000
kde vyrába nábytok.
07:44
She earnszarobí around 12,000 rupeesrupií.
138
449000
3000
Zarába okolo 12 000 rupií.
07:47
She is an illiterateanalfabet girldievča,
139
452000
2000
Toto dievča je analfabet,
07:49
trainedvyškolení, skilledskúsený as a welderzvárač.
140
454000
3000
vyškolená a vyučená zváračka.
07:52
Why weldingzváranie and why not computerspočítače?
141
457000
5000
Prečo zváranie a nie počítače?
07:57
We feltplsť, one of the things that these girlsdievčatá had
142
462000
5000
Cítili sme, že jednou z vecí, ktoré tieto dievčatá majú v sebe
08:02
is immensenesmierny amountčiastka of courageodvaha.
143
467000
4000
je neuveriteľná dávka odvahy.
08:06
They did not have any pardaspardas insidevnútri theirich bodytelo,
144
471000
4000
Nemali vo sebe žiadne pardy,
08:10
hijabshidžáb insidevnútri themselvessami;
145
475000
3000
ani hidžáby,
08:13
they'veoni majú crossedskrížené the barrierbariéra of it.
146
478000
2000
povzniesli sa nad ne.
08:15
And thereforeteda they could fightboj in a male-dominatedprevládajú worldsvet,
147
480000
4000
A preto boli schopné bojovať vo svete, kde dominujú jedine muži,
08:19
very easilyľahko, and not feel very shyplachý about it.
148
484000
4000
veľmi ľahko a nehanbiť sa za to.
08:23
We have trainedvyškolení girlsdievčatá as carpentersTesári,
149
488000
3000
Vyučili sme dievčatá za stolárky,
08:26
as masonsMurári,
150
491000
2000
murárky,
08:28
as securityzabezpečenia guardsstráže, as cabtaxík driversovládače.
151
493000
3000
za príslušníčky ochranky, vodičky taxíkov.
08:31
And eachkaždý one of them are excellingvynikne
152
496000
4000
A každá z nich je vo svojom povolaní
08:35
in theirich chosenvybraný fieldlúka,
153
500000
2000
vynikajúca,
08:37
gainingzískavať confidencedôvera, restoringobnovenie dignitydôstojnosť,
154
502000
4000
získavajú si dôveru ostatných, obnovujú si dôstojnosť
08:41
and buildingbudova hopesnádeje in theirich ownvlastný livesživoty.
155
506000
3000
a postupne si budujú nádej vo vlastnom živote.
08:44
These girlsdievčatá are alsotaktiež workingpracovný in bigveľký constructionvýstavba companiesspoločnosti
156
509000
4000
Tieto dievčatá tiež pracujú v obrovských stavebných spoločnostiach
08:48
like Ram-kiRAM-ki constructionvýstavba, as masonsMurári, full-timena plný úväzok masonsMurári.
157
513000
6000
akou je Ram-ki, ako murárky, murárky na plný úväzok.
08:54
What has been my challengevýzva?
158
519000
4000
A čo bolo mojou výzvou?
08:58
My challengevýzva has not been the traffickerspriekupníci who beatporaziť me up.
159
523000
5000
Mojou výzvou neboli priekupníci, ktorý ma zmlátili.
09:03
I've been beatenporazený up more than 14 timesdoba in my life.
160
528000
4000
Za život ma zmlátili viac ako 14krát.
09:07
I can't hearpočuť from my right earucho.
161
532000
4000
Nepočujem na pravé ucho.
09:11
I've loststratený a staffzamestnanci of minebaňa who was murderedzavraždený
162
536000
2000
Stratila som zamestnanca, ktorý bol zavraždený
09:13
while on a rescuezáchrana.
163
538000
3000
pri snahe niekoho zachrániť.
09:16
My biggestnajväčším challengevýzva
164
541000
2000
Mojou najväčšou výzvou
09:18
is societyspoločnosť.
165
543000
2000
je spoločnosť.
09:20
It's you and me.
166
545000
3000
Ste to vy a ja.
09:23
My biggestnajväčším challengevýzva is your blocksbloky to acceptsúhlasiť these victimsobete
167
548000
4000
Mojou najväčšou výzvou sú vaše zábrany na prijatie týchto obetí naspäť do spoločnosti
09:27
as our ownvlastný.
168
552000
3000
ako za vlastných.
09:30
A very supportivepodporný friendpriateľ of minebaňa,
169
555000
3000
Jedna kamarátka, ktorá ma veľmi podporuje,
09:33
a well-wisherdobre priaznivec of minebaňa,
170
558000
3000
jedna z mojich priaznivcov,
09:36
used to give me everykaždý monthmesiac, 2,000 rupeesrupií for vegetableszelenina.
171
561000
4000
mi mesačne dávala 2000 rupií na zeleninu.
09:40
When her mothermatka fellklesol sickchorý she said,
172
565000
2000
Keď jej matka ochorela, povedala mi:
09:42
"SunithaSunitha, you have so much of contactskontakty.
173
567000
2000
„Sunitha, ty máš predsa toľko kontaktov.
09:44
Can you get somebodyniekto in my housedom to work,
174
569000
3000
Nemohla by si mi niekoho zaobstarať, aby u mňa doma pracoval,
09:47
so that she can look after my mothermatka?"
175
572000
2000
aby som sa mohla ja starať o matku?"
09:49
And there is a long pausepauza.
176
574000
2000
A tu prichádza dlhá pauza.
09:51
And then she sayshovorí, "Not one of our girlsdievčatá."
177
576000
4000
Nato povedala: „Len nie jednu z tvojich dievčat."
09:55
It's very fashionablemódne to talk about humančlovek traffickingobchodovanie,
178
580000
3000
Je v móde hovoriť o obchode s ľuďmi
09:58
in this fantasticfantastický A-CA-C hallhala.
179
583000
3000
v tejto prekrásnej A-C sále.
10:01
It's very nicepekný for discussiondiskusia, discourserozhovor,
180
586000
4000
Je to veľmi dobrá téma na diskusiu, prednášku,
10:05
makingmaking filmsfilmy and everything.
181
590000
2000
ako námet na film a ďalšie veci.
10:07
But it is not nicepekný to bringpriniesť them to our homesdomovy.
182
592000
4000
Ale nie je dobré a prijateľné priviesť ich do našich domovov.
10:11
It's not nicepekný to give them employmentzamestnanosť in our factoriestovárne, our companiesspoločnosti.
183
596000
6000
Nie je dobré a prijateľné zamestnať ich v našich fabrikách, spoločnostiach.
10:17
It's not nicepekný for our childrendeti to studyštudovať with theirich childrendeti.
184
602000
4000
Nie je dobré a prijateľné, keď naše deti chodia do školy s ich deťmi.
10:21
There it endskonce.
185
606000
2000
A tam to končí.
10:23
That's my biggestnajväčším challengevýzva.
186
608000
2000
Toto je mojou najväčšou výzvou.
10:25
If I'm here todaydnes, I'm here not only as SunithaSunitha KrishnanKrishnan.
187
610000
4000
Dnes tu nie som iba ako Sunitha Krishnan.
10:29
I'm here as a voicehlas of the victimsobete and survivorspreživší of humančlovek traffickingobchodovanie.
188
614000
5000
Som hlasom obetí a tých, ktorí prežili obchod s ľuďmi.
10:34
They need your compassionsúcit.
189
619000
3000
Potrebujú naše pochopenie a súcit.
10:37
They need your empathyempatia.
190
622000
2000
Potrebujú, aby sme sa do nich vcítili.
10:39
They need, much more than anything elseinak,
191
624000
2000
A tým najviac, čo od nás potrebujú je,
10:41
your acceptanceprijatie.
192
626000
4000
aby sme ich akceptovali.
10:45
ManyMnoho timesdoba when I talk to people,
193
630000
2000
Mnohokrát, keď sa zhováram s ľuďmi,
10:47
I keep tellingrozprávanie them one thing:
194
632000
2000
im opakujem jednu vec.
10:49
don't tell me hundredsto waysspôsoby
195
634000
3000
Nedávajte mi sto dôvodov,
10:52
how you cannotnemôžu respondreagovať to this problemproblém.
196
637000
3000
prečo nedokážete na tento problém zodpovedať.
10:55
Can you plyply your mindmyseľ for that one way
197
640000
3000
Môžete prinútiť svoju myseľ, aby vymyslela jediný spôsob,
10:58
that you can respondreagovať to the problemproblém?
198
643000
3000
ako sa na tento problém dá zodpovedať?
11:01
And that's what I'm here for,
199
646000
2000
A preto som vlastne tu,
11:03
askingpýta for your supportpodpora,
200
648000
2000
žiadam vás o podporu,
11:05
demandingnáročný for your supportpodpora,
201
650000
2000
vyžadujem vašu podporu,
11:07
requestingžiada for your supportpodpora.
202
652000
2000
dožadujem sa jej.
11:09
Can you breakprestávka your culturekultúra of silenceticho?
203
654000
3000
Môžete prekonať vašu kultúru ticha?
11:12
Can you speakhovoriť to at leastnajmenej two personsosoby about this storypríbeh?
204
657000
4000
Môžete vyrozprávať tento príbeh aspoň dvom ľuďom?
11:16
Tell them this storypríbeh. ConvincePresvedčiť them to tell the storypríbeh to anotherďalší two personsosoby.
205
661000
5000
Povedzte im tento príbeh. Presvedčte ich, aby ho povedali ďalším dvom osobám.
11:21
I'm not askingpýta you all to becomestať sa MahatmaMahatma GandhisGandhis
206
666000
2000
Nežiadam vás, aby ste sa tu všetci stali niekým ako Mahatma Ghándí
11:23
or MartinMartin LutherLuther KingsKings, or MedhaMedha PatkarsPatkars,
207
668000
2000
alebo Martin Luther King, alebo Medha Patkar,
11:25
or something like that.
208
670000
2000
alebo niekým podobným.
11:27
I'm askingpýta you, in your limitedobmedzený worldsvet,
209
672000
3000
Žiadam vás, aby ste vo svojom okolitom malom svete,
11:30
can you openotvorený your mindsmyseľ? Can you openotvorený your heartssrdiečka?
210
675000
3000
otvorili svoju myseľ, otvorili svoje srdcia.
11:33
Can you just encompasszahŕňať these people too?
211
678000
4000
Môžete aj vy jednoducho prijať týchto ľudí?
11:37
Because they are alsotaktiež a partčasť of us.
212
682000
3000
Pretože sú tiež našou súčasťou.
11:40
They are alsotaktiež partčasť of this worldsvet.
213
685000
2000
Sú súčasťou tohto sveta.
11:42
I'm askingpýta you, for these childrendeti,
214
687000
4000
Žiadam vás v mene týchto detí,
11:46
whosečí facestváre you see, they're no more.
215
691000
2000
ktorých tváre vidíte a už tu nie sú medzi nami.
11:48
They diedzomrel of AIDSAIDS last yearrok.
216
693000
3000
Minulý rok zomreli na AIDS.
11:51
I'm askingpýta you to help them,
217
696000
4000
Prosím vás, aby ste im pomohli
11:55
acceptsúhlasiť as humančlovek beingsbytosti --
218
700000
3000
a prijali ich ako ľudské bytosti -
11:58
not as philanthropyfilantropie, not as charitydobročinnosť,
219
703000
3000
nie ako filantropiu, ani ako charitu,
12:01
but as humančlovek beingsbytosti who deservezaslúžiť all our supportpodpora.
220
706000
4000
ale ako ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia našu podporu.
12:05
I'm askingpýta you this because no childdieťa, no humančlovek beingbytia,
221
710000
4000
Prosím vás, pretože žiadne dieťa, žiadna ľudská bytosť
12:09
deservessi zaslúži what these childrendeti have gonepreč throughskrz.
222
714000
3000
si nezaslúži to, čím prešli tieto deti.
12:12
Thank you.
223
717000
2000
Ďakujem.
12:14
(ApplausePotlesk)
224
719000
21000
(Potlesk)
Translated by Zuzana Piovarciova
Reviewed by Renáta Rudiinová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sunitha Krishnan - Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking.

Why you should listen

Each year, some two million women and children, many younger than 10 years old, are bought and sold around the globe. Impassioned by the silence surrounding the sex-trafficking epidemic, Sunitha Krishnan co-founded Prajwala, or "eternal flame," a group in Hyderabad that rescues women from brothels and educates their children to prevent second-generation prostitution. Prajwala runs 17 schools throughout Hyderabad for 5,000 children and has rescued more than 2,500 women from prostitution, 1,500 of whom Krishnan personally liberated. At its Asha Niketan center, Prajwala helps young victims prepare for a self-sufficient future.

Krishnan has sparked India's anti-trafficking movement by coordinating government, corporations and NGOs. She forged NGO-corporate partnerships with companies like Amul India, Taj Group of Hotels and Heritage Hospitals to find jobs for rehabilitated women. In collaboration with UN agencies and other NGOs, she established printing and furniture shops that have rehabilitated some 300 survivors. Krishnan works closely with the government to define anti-trafficking policy, and her recommendations for rehabilitating sex victims have been passed into state legislation.

More profile about the speaker
Sunitha Krishnan | Speaker | TED.com