ABOUT THE SPEAKER
Louie Schwartzberg - Filmmaker
Louie Schwartzberg is a cinematographer, director and producer who captures breathtaking images that celebrate life -- revealing connections, universal rhythms, patterns and beauty.

Why you should listen

Louie Schwartzberg is a cinematographer, director and producer whose career spans more than four decades of providing breathtaking imagery using his time-lapse, high-speed and macro cinematography techniques. Schwartzberg tells stories that celebrate life and reveal the mysteries and wisdom of nature, people and places.

Schwartzberg's recent theatrical releases include the 3D IMAX film, Mysteries of the Unseen World with National Geographic, narrated by Forest Whitaker, and the documentary Wings of Life for Disneynature, narrated by Meryl Streep. Mysteries of the Unseen World is a journey into invisible worlds that are too slow, too fast, too small and too vast for the human eye to see, while Wings of Life focuses on pollination and the web of life. Schwartzberg also directed Soarin' Around the World, an international update to the original Soarin' ride now showing at Disney Parks in Anaheim, Orlando and Shanghai.

Designed to inspire, educate and evolve our perspective on the world, Schwartzberg creates and curates Moving Art videos, which can be found on your smart phone and Netflix. The Moving Art series will be expanded from six to thirteen videos in early 2017.

Schwartzberg's Gratitude Revealed series of shorts were launched on Oprah.com. Supported by the Templeton Foundation, with science and analytics by the Greater Good Center at UC Berkeley, the series explores the multifaceted virtues of gratitude. Schwartzberg is the first filmmaker to be inducted into the Association for the Advancement of Science and the Lemelson Foundation’s Invention Ambassadors Program.

For Schwartzberg, the greatest satisfaction is creating works that can have a positive effect on the future of the planet. "I hope my films inspire and open people's hearts," he says. "Beauty is nature's tool for survival -- we protect what we love. Nature's beauty can open hearts, and the shift in consciousness we need to sustain and celebrate life."

More profile about the speaker
Louie Schwartzberg | Speaker | TED.com
TED2011

Louie Schwartzberg: The hidden beauty of pollination

Louie Schwartzberg: Bukuria e fshehur e pjalmimit

Filmed:
2,276,223 views

Pjalmimi: ka një rëndësi jetike për jetën në tokë, por shpesh i pa vëne re nga neriu. Prodhuesi i filmit Louie Schwartzberg na shfaq botën e ndërlikuar të pjalmit dhe pjalmimit , me një xhirim të përshpejtuar të imazheve shumë të këndshëm nga filmi i tij "Krahët e jetës", i frymërzuar nga zhdukja graduale e njërës nga speciet pllenuese më të rëndësishme, bleta.
- Filmmaker
Louie Schwartzberg is a cinematographer, director and producer who captures breathtaking images that celebrate life -- revealing connections, universal rhythms, patterns and beauty. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:15
It's great being here at TED.
0
0
3000
Është kënaqësi për mua të jem sot këtu në TED.
00:18
You know, I think there might be some presentations
1
3000
2000
Ju e dini, mendoj që disa prezantime mund të
00:20
that will go over my head,
2
5000
2000
kalojnë mbi kokën time
00:22
but the most amazing concepts
3
7000
2000
por konceptet më mbresëlënëse
00:24
are the ones that go right under my feet.
4
9000
3000
janë ata që kalojnë nën këmbëve të mia.
00:27
The little things in life,
5
12000
2000
Këto janë gjëra të vogla në jetë,
00:29
sometimes that we forget about,
6
14000
2000
që ne nganjëherë i harrojmë,
00:31
like pollination, that we take for granted.
7
16000
3000
si pjalmimi, që ne e marrim për të dhënë.
00:34
And you can't tell the story about pollinators --
8
19000
3000
Dhe është e pamundur të tregosh historinë e pjalmëtarëve -
00:37
bees, bats, hummingbirds, butterflies --
9
22000
3000
bletët, lakuriqët e natës, kolibrit, fluturat -
00:40
without telling the story about the invention of flowers
10
25000
3000
pa folur mbi lindjen e luleve
00:43
and how they co-evolved
11
28000
2000
dhe si ato evoluan sëbashku
00:45
over 50 million years.
12
30000
2000
për gjatë 50 milion vjetë.
00:47
I've been filming time-lapse flowers
13
32000
2000
Unë kam bërë një xhirim të përshpejtuar të luleve
00:49
24 hours a day, seven days a week,
14
34000
3000
24 orë në ditë, për shtatë ditë në javë,
00:52
for over 35 years.
15
37000
2000
për 35 vjetë rresht.
00:54
To watch them move
16
39000
2000
Të shohësh ato në levizje
00:56
is a dance I'm never going to get tired of.
17
41000
2000
është një vallezim që nuk të lodh kurrë.
00:58
It fills me with wonder, and it opens my heart.
18
43000
3000
Vallja e tyre më mrekullon dhe më prek në zemër.
01:02
Beauty and seduction, I believe,
19
47000
2000
Bukuria dhe joshja, unë mendoj,
01:04
is nature's tool for survival,
20
49000
3000
janë mjetet e natyrës për të mbijetuar,
01:07
because we will protect what we fall in love with.
21
52000
3000
pasi ne mbrojmë atë me të cilën biem në dashuri.
01:10
Their relationship
22
55000
2000
Marrëdhënia e tyre
01:12
is a love story that feeds the Earth.
23
57000
3000
është një histori dashurie që ushqen botën.
01:15
It reminds us that we are a part of nature,
24
60000
3000
Na kujton ne që jemi pjesë e natyrës,
01:18
and we're not separate from it.
25
63000
2000
dhe që nuk jemi të ndarë nga ajo.
01:20
When I heard about the vanishing bees, Colony Collapse Disorder,
26
65000
4000
Kur dëgjova për zhdukjen e bletëve, Sindroma e kolapsit të kolonive të bletëve,
01:24
it motivated me to take action.
27
69000
2000
vendosa të reagoja.
01:26
We depend on pollinators
28
71000
2000
Ne varemi nga pjalmëtarët
01:28
for over a third of the fruits and vegetables we eat.
29
73000
4000
për rreth një të tretën e frutave dhe perimeve që hamë.
01:32
And many scientists believe
30
77000
2000
Dhe shumë shkencëtarë mendojnë
01:34
it's the most serious issue facing mankind.
31
79000
3000
se kjo është çështja më serioze që po përballet njerëzimi.
01:37
It's like the canary in the coalmine.
32
82000
2000
Është si kanarina në një minierë qymyri.
01:39
If they disappear, so do we.
33
84000
3000
Nëse ato zhuken, zhdukemi edhe ne.
01:42
It reminds us that we are a part of nature
34
87000
2000
Kjo na kujton që ne jemi pjesë e natyrës
01:44
and we need to take care of it.
35
89000
3000
dhe duhet të kujdesemi për të.
01:48
What motivated me to film their behavior
36
93000
3000
Ajo që më motivoi të xhiroj sjelljen e tyre
01:51
was something that I asked my scientific advisers:
37
96000
3000
qe një pyetje që u bëra këshilltarëve të mi shkencorë:
01:54
"What motivates the pollinators?"
38
99000
3000
"Çfarë motivon pjalmëtarët?"
01:57
Well, their answer was,
39
102000
2000
Ata u përgjigjën,
01:59
"It's all about risk and reward."
40
104000
3000
"Është një çështje rrezikimi dhe shpërblimi."
02:02
Like a wide-eyed kid, I'd say, "Why is that?"
41
107000
3000
Si një fëmijë kurioz, u them, "Ç'do të thotë?"
02:05
And they'd say, "Well, because they want to survive."
42
110000
2000
Dhe ata përgjigjen, "Pasi ata duan të mbijetojnë."
02:07
I go, "Why?"
43
112000
2000
Unë vazhdoj, "Pse?"
02:09
"Well, in order to reproduce."
44
114000
2000
"Mirë pra, në mënyrë që të riprodhohen."
02:11
"Well, why?"
45
116000
2000
"Mirë, po pse?"
02:13
And I thought that they'd probably say, "Well, it's all about sex."
46
118000
3000
Dhe mendova që ata duan të më thonë, "Është gjithçka e lidhur me seksin."
02:17
And Chip Taylor, our monarch butterfly expert,
47
122000
3000
Dhe Chip Taylor, specialisti ynë i fluturave monark,
02:20
he replied, "Nothing lasts forever.
48
125000
4000
ai u përgjigj, "Asgjë nuk është përjetë.
02:24
Everything in the universe wears out."
49
129000
2000
Gjithçka në univers konsumohet."
02:26
And that blew my mind.
50
131000
2000
Dhe kjo më mahniti.
02:28
Because I realized
51
133000
2000
Pasi kuptova
02:30
that nature had invented reproduction
52
135000
2000
që natyra ka shpikur riprodhimin
02:32
as a mechanism for life to move forward,
53
137000
3000
si një mekanizëm që jeta të ecë përpara,
02:35
as a life force that passes right through us
54
140000
4000
si një forcë e jetës që kalon nëpër ne
02:39
and makes us a link in the evolution of life.
55
144000
4000
dhe na kthen një hallkë në evolucionin e jetës.
02:43
Rarely seen by the naked eye,
56
148000
2000
E parë rallëherë me sy të lirë
02:45
this intersection
57
150000
2000
kjo ndërlidhje
02:47
between the animal world and the plant world
58
152000
2000
midis botës shtazore dhe botës bimore
02:49
is truly a magic moment.
59
154000
2000
është me të vërtetë një çast magjik
02:51
It's the mystical moment
60
156000
2000
është një moment mistik
02:53
where life regenerates itself,
61
158000
2000
ku jeta rigjeneron vetëveten,
02:55
over and over again.
62
160000
3000
përsëri e përsëri.
02:58
So here is some nectar from my film.
63
163000
3000
Pra këtu ka pak nektar nga filmi im.
03:01
I hope you'll drink, tweet
64
166000
2000
Shpresoj ju do të pini, do të cicëroni
03:03
and plant some seeds
65
168000
2000
dhe mbillni disa fara
03:05
to pollinate a friendly garden.
66
170000
2000
për të pjalmuar një kopësht mirëpritës.
03:07
And always take time to smell the flowers,
67
172000
3000
Dhe gjithnjë gjeni pak kohë ti merni erë luleve,
03:10
and let it fill you with beauty,
68
175000
2000
dhe lini ato t'ju mbushin me bukuri,
03:12
and rediscover that sense of wonder.
69
177000
3000
dhe rizbuloni ndjenjat e mahnitjes.
03:15
Here are some images from the film.
70
180000
3000
Këtu janë disa imazhe nga filmi.
03:18
(Music)
71
183000
7000
(Muzikë)
07:22
(Applause)
72
427000
8000
(Duartrokitje)
07:30
Thank you.
73
435000
2000
Faleminderit.
07:32
Thank you very much.
74
437000
2000
Ju falenderoj shumë.
07:34
(Applause)
75
439000
4000
(Duartrokitje)
07:38
Thank you.
76
443000
2000
Faleminderit
07:40
(Applause)
77
445000
2000
(Duartrokitje)
Translated by Spartak Ferrollari
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Louie Schwartzberg - Filmmaker
Louie Schwartzberg is a cinematographer, director and producer who captures breathtaking images that celebrate life -- revealing connections, universal rhythms, patterns and beauty.

Why you should listen

Louie Schwartzberg is a cinematographer, director and producer whose career spans more than four decades of providing breathtaking imagery using his time-lapse, high-speed and macro cinematography techniques. Schwartzberg tells stories that celebrate life and reveal the mysteries and wisdom of nature, people and places.

Schwartzberg's recent theatrical releases include the 3D IMAX film, Mysteries of the Unseen World with National Geographic, narrated by Forest Whitaker, and the documentary Wings of Life for Disneynature, narrated by Meryl Streep. Mysteries of the Unseen World is a journey into invisible worlds that are too slow, too fast, too small and too vast for the human eye to see, while Wings of Life focuses on pollination and the web of life. Schwartzberg also directed Soarin' Around the World, an international update to the original Soarin' ride now showing at Disney Parks in Anaheim, Orlando and Shanghai.

Designed to inspire, educate and evolve our perspective on the world, Schwartzberg creates and curates Moving Art videos, which can be found on your smart phone and Netflix. The Moving Art series will be expanded from six to thirteen videos in early 2017.

Schwartzberg's Gratitude Revealed series of shorts were launched on Oprah.com. Supported by the Templeton Foundation, with science and analytics by the Greater Good Center at UC Berkeley, the series explores the multifaceted virtues of gratitude. Schwartzberg is the first filmmaker to be inducted into the Association for the Advancement of Science and the Lemelson Foundation’s Invention Ambassadors Program.

For Schwartzberg, the greatest satisfaction is creating works that can have a positive effect on the future of the planet. "I hope my films inspire and open people's hearts," he says. "Beauty is nature's tool for survival -- we protect what we love. Nature's beauty can open hearts, and the shift in consciousness we need to sustain and celebrate life."

More profile about the speaker
Louie Schwartzberg | Speaker | TED.com