English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxManhattanBeach

Eduardo Briceño: How to get better at the things you care about

Eduardo Briceño: Att bli bättre på det du bryr dig om

Filmed:
2,679,793 views

Jobbar du hårt utan att bli bättre? Du är inte ensam. Utbildaren Eduardo Briceño avslöjar ett enkelt sätt att tänka för att bli bättre på det du gör, oavsett om det gäller arbete, föräldraskap eller kreativa fritidssysselsättningar. Här delar han med sig av några användbara tekniker så att du kan fortsätta lära och alltid känna att du är på väg "framåt".

- Learning expert
Eduardo Briceño is a learner, leader, speaker and writer devoted to enabling a more learning-oriented world. Full bio

Många av oss går genom livet och
försöker göra vårt bästa i allt vi gör
00:12
MostDe flesta of us go throughgenom life tryingpåfrestande
to do our bestbäst at whatevervad som helst we do,
oavsett om det gäller
arbetet, familjen, skolan
00:16
whetherhuruvida it's our jobjobb, familyfamilj, schoolskola
eller något annat.
00:19
or anything elseannan.
Jag också. Jag gör mitt bästa.
00:21
I feel that way. I try my bestbäst.
Men för ett tag sedan, insåg jag
00:23
But some time agosedan, I camekom to a realizationinsikten
att jag inte blev mycket bättre
på det jag brydde mig mest om,
00:26
that I wasn'tvar inte getting much better
at the things I caredomhändertagna mostmest about,
oavsett om det gällde
att vara någons make eller vän
00:30
whetherhuruvida it was beingvarelse a husbandMake or a friendvän
eller en yrkesmänniska eller lagkompis,
00:33
or a professionalprofessionell or teammatelagkamrat,
och jag blev inte särskilt mycket bättre
00:36
and I wasn'tvar inte improvingförbättra
much at those things
trots att jag lade ner mycket tid
00:38
even thoughdock I was spendingutgifterna a lot of time
och jobbade hårt.
00:40
workingarbetssätt hardhård at them.
Jag har sedan förstått
utifrån samtal och från forskning
00:43
I've sincesedan realizedinsåg from conversationskonversationer
I've had and from researchforskning
att sådan här stagnation,
trots hårt arbete,
00:46
that this stagnationstagnation, despitetrots hardhård work,
är ganska vanlig.
00:49
turnsvarv out to be prettySöt commonallmänning.
Därför vill jag dela några insikter
varför det här sker
00:51
So I'd like to sharedela med sig with you
some insightsinsikter into why that is
00:53
and what we can all do about it.
och vad vi kan göra åt det.
De mest effektiva människorna
00:56
What I've learnedlärt mig
is that the mostmest effectiveeffektiv people
och teamen inom ett område
00:58
and teamslag in any domaindomän
gör något vi alla kan ta efter.
01:00
do something we can all emulateemulera.
Genom livet pendlar de medvetet
mellan två förhållningssätt:
01:03
They go throughgenom life deliberatelymedvetet
alternatingalternerande betweenmellan two zoneszoner:
inlärningszonen och utförandezonen.
01:07
the learninginlärning zonezon
and the performanceprestanda zonezon.
Inlärningszonen är
när vårt mål är att bli bättre.
01:10
The learninginlärning zonezon
is when our goalmål is to improveförbättra.
Då genomför vi aktiviteter
utformade för förbättring,
01:12
Then we do activitiesaktiviteter
designeddesignat for improvementförbättring,
koncentrerade på det vi
ännu inte bemästrar,
01:15
concentratingatt koncentrera on what
we haven'thar inte masteredbehärskar yetän,
vilket betyder att vi
förväntar oss att göra fel,
01:18
whichsom meansbetyder we have to expectförvänta
to make mistakesmisstag,
medvetna om att vi lär oss från dem.
01:20
knowingmenande that we will learnlära sig from them.
Det är mycket annorlunda
mot det vi gör i utförandezonen,
01:23
That is very differentannorlunda from what we do
when we're in our performanceprestanda zonezon,
där målet är att göra någonting
så bra vi kan, att verkställa.
01:26
whichsom is when our goalmål is to do something
as bestbäst as we can, to executeKör.
Då koncentrerar vi oss på
det vi redan bemästrar
01:31
Then we concentratekoncentrera
on what we have alreadyredan masteredbehärskar
och försöker minimera misstagen.
01:33
and we try to minimizeminimera mistakesmisstag.
Båda dessa zoner
bör vara en del av våra liv,
01:36
BothBåda of these zoneszoner
should be partdel of our livesliv,
men att vi är medvetna om när
vi vill vara i var och en av dem,
01:39
but beingvarelse clearklar about
when we want to be in eachvarje of them,
01:42
with what goalmål, focusfokus and expectationsförväntningar,
med vilka mål, fokus och förväntningar,
hjälper oss både
att prestera och bli bättre.
01:44
helpshjälper us better performutföra
and better improveförbättra.
Utförandezonen maximerar
våra omedelbara resultat,
01:47
The performanceprestanda zonezon maximizesmaximerar
our immediateomedelbar performanceprestanda,
och inlärningszonen vår utveckling
01:50
while the learninginlärning zonezon
maximizesmaximerar our growthtillväxt
och framtida prestation.
01:52
and our futureframtida performanceprestanda.
Skälet till att många av oss
inte utvecklas
01:55
The reasonanledning manymånga of us don't improveförbättra much
trots vårt hårda arbete
01:57
despitetrots our hardhård work
är att vi tenderar att lägga
nästan all vår tid i utförandezonen.
01:59
is that we tendtendera to spendspendera almostnästan
all of our time in the performanceprestanda zonezon.
Det hindrar vår utveckling,
02:03
This hindershindrar our growthtillväxt,
och ironiskt nog, på lång sikt,
också vår prestation.
02:05
and ironicallyironiskt, over the long termtermin,
alsoockså our performanceprestanda.
Så hur ser inlärningszonen ut?
02:10
So what does the learninginlärning zonezon look like?
Ta till exempel Demosthenes, statsman
02:12
Take DemosthenesDemosthenes, a politicalpolitisk leaderledare
och största oratorn och
advokaten i det antika Grekland.
02:14
and the greateststörst oratorOrator
and lawyeradvokat in ancientgammal GreeceGrekland.
För att bli duktig
tillbringade han inte all sin tid
02:18
To becomebli great,
he didn't spendspendera all his time
enbart med att vara orator och advokat,
02:21
just beingvarelse an oratorOrator or a lawyeradvokat,
vilket skulle varit hans utförandezon.
02:24
whichsom would be his performanceprestanda zonezon.
Istället utförde han aktiviteter
för att bli bättre.
02:26
But insteadistället, he did activitiesaktiviteter
designeddesignat for improvementförbättring.
Självklart studerade han.
02:29
Of coursekurs, he studiedstuderade a lot.
Han studerade juridik
och filosofi vägledd av mentorer,
02:31
He studiedstuderade lawlag and philosophyfilosofi
with guidancevägledning from mentorsmentorer,
02:33
but he alsoockså realizedinsåg that beingvarelse a lawyeradvokat
involvedinvolverade persuadingatt övertala other people,
men han insåg också att advokatrollen
innebar att övertyga andra människor,
så han studerade också berömda tal
02:38
so he alsoockså studiedstuderade great speechesanföranden
och skådespeleri.
02:40
and actingverkande.
För att bli kvitt den dåliga vanan
att ofrivilligt rycka i axlarna,
02:42
To get ridbefria of an oddudda habitvana he had
of involuntarilyofrivilligt liftinglyft his shoulderaxel,
övade han på sina tal framför spegeln,
02:46
he practicedpraktiseras his speechesanföranden
in frontfrämre of a mirrorspegel,
där han hade ett svärd
hängande från taket
02:49
and he suspendedtillfälligt a swordsvärd from the ceilingtak
så om han lyfte på axlarna,
02:52
so that if he raisedupphöjd his shoulderaxel,
skulle det göra ont.
02:54
it would hurtont.
(Skratt)
02:55
(LaughterSkratt)
För att tala tydligare trots sin läspning,
02:57
To speaktala more clearlyklart despitetrots a lisplisp,
övade han på sina tal med stenar i munnen.
02:59
he wentåkte throughgenom his speechesanföranden
with stonesstenar in his mouthmun.
Han byggde ett källarrum
03:02
He builtbyggd an undergroundunderjordisk roomrum
där han kunde öva utan avbrott
03:04
where he could practiceöva
withoututan interruptionsavbrott
och utan att störa andra.
03:06
and not disturbstöra other people.
Då domstolar vid den tiden var stökiga,
03:07
And sincesedan courtsdomstol at the time
were very noisyhögljudd,
övade han också vid havet,
03:10
he alsoockså practicedpraktiseras by the oceanhav,
för att få sin röst att överrösta vågorna.
03:11
projectingutskjutande his voiceröst
aboveovan the roarRoar of the wavesvågor.
Hans aktiviteter i inlärningzonen
03:15
His activitiesaktiviteter in the learninginlärning zonezon
skiljde sig mycket
från aktiviteterna i domstolen,
03:17
were very differentannorlunda
from his activitiesaktiviteter in courtdomstol,
hans utförandezon.
03:19
his performanceprestanda zonezon.
I inlärningszonen
03:21
In the learninginlärning zonezon,
gjorde han det Dr. Anders Ericsson
kallar medvetna övningar.
03:23
he did what DrDr. AndersAnders EricssonEricsson
callssamtal deliberateavsiktlig practiceöva.
Det innefattar
03:25
This involvesinvolverar breakingbrytning down
abilitiesförmågor into componentkomponent skillsKompetens,
att bryta ner kompetensen i delmoment,
och klargöra vilka förmågor
vi arbetar med att förbättra,
03:29
beingvarelse clearklar about what subskillsubskill
we're workingarbetssätt to improveförbättra,
som att hålla ner axlarna,
03:32
like keepingförvaring our shouldersaxlar down,
och ha fullt fokus på
en svår utmaning
03:34
givingger fullfull concentrationkoncentration
to a highhög levelnivå of challengeutmaning
utanför vår bekvämlighetszon,
03:37
outsideutanför our comfortbekvämlighet zonezon,
precis över gränsen för vad vi klarar,
03:38
just beyondbortom what we can currentlyför närvarande do,
och använda ständig återkoppling,
repetera och justera,
03:40
usinganvänder sig av frequentfrekvent feedbackåterkoppling
with repetitionupprepning and adjustmentsjusteringar,
och i idealfallet få vägledning
av en skicklig coach,
03:44
and ideallyidealt engagingengagerande the guidancevägledning
of a skilledskicklig coachtränare,
eftersom aktiviteter för förbättring
03:47
because activitiesaktiviteter
designeddesignat for improvementförbättring
är områdesspecifika,
03:49
are domain-specificdomän-specifika,
och duktiga lärare och coacher
vet vad som behöver göras
03:50
and great teacherslärare and coachestränare
know what those activitiesaktiviteter are
och kan också ge oss expertråd.
03:53
and can alsoockså give us expertexpert- feedbackåterkoppling.
Det är den här typen
av övningar i inlärningszonen
03:55
It is this typetyp of practiceöva
in the learninginlärning zonezon
som leder till hållbar förbättring,
03:58
whichsom leadsleads to substantialväsentlig improvementförbättring,
inte bara tidsreducering.
04:00
not just time on taskuppgift performingutför.
Till exempel visar studier
att efter de första åren
04:03
For exampleexempel, researchforskning showsvisar
that after the first couplepar of yearsår
i ett yrke,
04:07
workingarbetssätt in a professionyrke,
planar prestationen vanligtvis ut.
04:08
performanceprestanda usuallyvanligtvis plateausPlatåer.
Det här har visat sig stämma
för undervisning, allmän medicin,
04:10
This has been shownvisad to be truesann
in teachingundervisning, generalallmän medicinemedicin,
omvårdnad och andra områden,
04:13
nursingomvårdnad and other fieldsfält,
och det sker för att vi tycker
att vi har blivit tillräckligt bra,
04:15
and it happenshänder because onceen gång we think
we have becomebli good enoughtillräckligt,
tillräckligt duktiga,
04:19
adequatetillräcklig,
och vi slutar då lägga tid
i inlärningszonen.
04:20
then we stop spendingutgifterna time
in the learninginlärning zonezon.
Vi fokuserar all tid på
att göra vårt jobb,
04:22
We focusfokus all our time
on just doing our jobjobb,
att verkställa,
04:25
performingutför,
vilket inte är så bra för att bli bättre.
04:26
whichsom turnsvarv out not to be
a great way to improveförbättra.
Men de som fortsätter
att lägga tid i inlärningszonen
04:29
But the people who continueFortsätta
to spendspendera time in the learninginlärning zonezon
fortsätter att ständigt bli bättre.
04:32
do continueFortsätta to always improveförbättra.
De bästa säljarna
gör övningar minst en gång i veckan
04:34
The bestbäst salespeoplesäljare at leastminst onceen gång a weekvecka
04:36
do activitiesaktiviteter with
the goalmål of improvementförbättring.
med målet att förbättras.
De läser för att få mer kunskap,
04:39
They readläsa to extendförlänga theirderas knowledgekunskap,
samtalar med kollegor eller ämnesexperter,
04:41
consultkonsultera with colleagueskollegor or domaindomän expertsexperter,
testar nya strategier,
ber om feedback och reflekterar.
04:43
try out newny strategiesstrategier,
solicitVärva feedbackåterkoppling and reflectreflektera.
De bästa schackspelarna
04:47
The bestbäst chessschack playersspelare
lägger mycket tid,
inte på att spela schack,
04:49
spendspendera a lot of time
not playingspelar gamesspel of chessschack,
vilket vore i deras utförandezon,
04:52
whichsom would be theirderas performanceprestanda zonezon,
utan med att analysera drag
stora mästare gjort.
04:54
but tryingpåfrestande to predictförutspå the movesrör sig
grandstor mastersMasters madegjord and analyzinganalysera them.
Var och en av oss har säkerligen spenderat
många, många, många timmar
04:58
EachVarje of us has probablyförmodligen spentbringade
manymånga, manymånga, manymånga hourstimmar
med att skriva på en dator
05:03
typingskriver on a computerdator
utan att bli snabbare,
05:04
withoututan getting fastersnabbare,
men om vi lade
10 till 20 minuter varje dag
05:06
but if we spentbringade 10 to 20 minutesminuter eachvarje day
helt koncentrerade på att
skriva 10 till 20 procent snabbare
05:09
fullyfullt concentratingatt koncentrera
on typingskriver 10 to 20 percentprocent fastersnabbare
än vår nuvarande hastighet,
05:12
than our currentnuvarande reliablepålitlig speedfart,
skulle vi bli snabbare,
05:14
we would get fastersnabbare,
i synnerhet om vi också
lade märke till vilka fel vi gjorde
05:15
especiallyspeciellt if we alsoockså identifiedidentifierade
what mistakesmisstag we're makingtillverkning
och övade på att skriva just de orden.
05:18
and practicedpraktiseras typingskriver those wordsord.
Det är målmedveten träning.
05:21
That's deliberateavsiktlig practiceöva.
I vilka andra delar av livet,
05:24
In what other partsdelar of our livesliv,
kanske de vi bryr oss mest om,
05:26
perhapskanske that we carevård more about,
jobbar vi hårt utan att bli
så mycket bättre
05:27
are we workingarbetssätt hardhård but not improvingförbättra much
för att vi alltid är i utförandezonen?
05:30
because we're always
in the performanceprestanda zonezon?
Jag menar inte att utförandezonen
inte har något värde.
05:34
Now, this is not to say
that the performanceprestanda zonezon has no valuevärde.
Den har stort värde.
05:37
It very much does.
När jag behövde
en knäoperation, sade jag inte,
05:38
When I neededbehövs a kneeknä surgerykirurgi,
I didn't tell the surgeonkirurgen,
"Peta runt i knät
och fokusera på det du inte kan."
05:41
"PokePoke around in there
and focusfokus on what you don't know."
(Skratt)
05:44
(LaughterSkratt)
"Vi lär oss av dina misstag!"
05:45
"We'llVi kommer learnlära sig from your mistakesmisstag!"
Jag ville ha en kirurg som jag trodde
kunde göra ett bra jobb,
05:47
I lookedtittade for a surgeonkirurgen
who I feltkänt would do a good jobjobb,
och ville att hon skulle göra lyckas.
05:50
and I wanted her to do a good jobjobb.
Att vara i utförandezonen
05:53
BeingAtt vara in the performanceprestanda zonezon
tillåter oss att utföra saker
så bra vi kan.
05:54
allowstillåter us to get things doneGjort
as bestbäst as we can.
Det är också motiverande,
05:57
It can alsoockså be motivatingmotiverande,
och det ger oss kunskap så att vi kan
hitta nästa steg att fokusera på
05:59
and it provideserbjuder us with informationinformation
to identifyidentifiera what to focusfokus on nextNästa
när vi går tillbaka till inlärningszonen.
06:02
when we go back to the learninginlärning zonezon.
Så vägen till hög prestation
06:05
So the way to highhög performanceprestanda
är att pendla mellan inlärnings-
och utförandezonen,
06:06
is to alternatealternativa betweenmellan the learninginlärning zonezon
and the performanceprestanda zonezon,
och medvetet öka vår kompetens
i inlärningszonen,
06:10
purposefullymålmedvetet buildingbyggnad our skillsKompetens
in the learninginlärning zonezon,
för att kunna använda den
i utförandezonen.
06:13
then applyingapplicering those skillsKompetens
in the performanceprestanda zonezon.
När Beyoncé är på turné,
06:16
When BeyoncBeyonceé is on tourtur,
är hon i sin utförandezon under konserten,
06:18
duringunder the concertkonsert,
she's in her performanceprestanda zonezon,
men varje kväll tillbaka på hotellrummet,
06:21
but everyvarje night when she
getsblir back to the hotelhotell roomrum,
går hon direkt in i sin inlärningszon.
06:24
she goesgår right back
into her learninginlärning zonezon.
Hon tittar på videon
från showen hon just avslutat.
06:26
She watchesklockor a videovideo-
of the showshow that just endedslutade.
Hon hittar möjligheter till förbättring,
06:29
She identifiesidentifierar opportunitiesmöjligheter
for improvementförbättring,
för sig själv, dansarna
och kamerapersonalen.
06:31
for herselfsjälv, her dancersdansare
and her camerakamera staffpersonal.
Och nästa morgon
06:34
And the nextNästa morningmorgon-,
får alla noteringar
om vad som ska justeras,
06:35
everyonealla receivestar emot pagessidor of notesanteckningar
with what to adjustjustera,
som de sedan arbetar med
under dagen, innan nästa föreställning.
06:38
whichsom they then work on duringunder the day
before the nextNästa performanceprestanda.
Det är en spiral
06:42
It's a spiralspiral-
till ständigt växande förmåga,
06:43
to ever-increasingständigt ökande capabilitiesFörmågor,
men vi måste veta när vi jobbar för
att lära eller för att utföra,
06:45
but we need to know when we seeksöka to learnlära sig,
and when we seeksöka to performutföra,
och eftersom vi vill lägga tid på båda,
06:49
and while we want
to spendspendera time doing bothbåde,
ju mer tid vi använder i inlärningszonen,
06:51
the more time we spendspendera
in the learninginlärning zonezon,
06:53
the more we'llväl improveförbättra.
desto bättre blir vi.
Hur kan vi tillbringa mer tid
i inlärningszonen?
06:55
So how can we spendspendera
more time in the learninginlärning zonezon?
Först, vi måste tro på och förstå
06:59
First, we mustmåste believe and understandförstå
att vi kan utvecklas,
07:02
that we can improveförbättra,
att vi har utvecklande tankesätt.
07:03
what we call a growthtillväxt mindsetattityd.
För det andra, vi måste vilja förbättra
den specifika förmågan.
07:05
SecondAndra, we mustmåste want
to improveförbättra at that particularsärskild skillskicklighet.
Det måste finnas ett skäl, eftersom
07:09
There has to be a purposesyfte we carevård about,
det kräver tid och ansträngning.
07:11
because it takes time and effortansträngning.
För det tredje, vi måste ha en idé
om hur vi kan förbättras,
07:13
ThirdTredje, we mustmåste have an ideaaning
about how to improveförbättra,
vad vi kan göra för att utvecklas,
07:16
what we can do to improveförbättra,
07:18
not how I used to practiceöva
the guitargitarr as a teenagertonåring,
inte hur jag övade gitarr som tonåring,
spelandes samma sång om och om igen,
07:20
performingutför songslåtar over and over again,
utan att öva målmedvetet.
07:22
but doing deliberateavsiktlig practiceöva.
För det fjärde,
vi måste börja med små insatser,
07:24
And fourthfjärde, we mustmåste be
in a low-stakeslåga insatser situationsituation,
för om vi kan räkna med att göra misstag,
07:29
because if mistakesmisstag are to be expectedförväntat,
får inte konsekvenserna bli katastrofala,
07:31
then the consequenceKonsekvens of makingtillverkning them
mustmåste not be catastrophickatastrofal,
eller ens allvarliga.
07:34
or even very significantsignifikant.
En lindansare övar inte
på nya trick utan skyddsnät,
07:36
A tightropeLina walkerrollator doesn't practiceöva
newny trickstricks withoututan a netnetto underneathunder,
och en idrottare skulle inte
testa en ny teknik
07:39
and an athleteidrottsman nen wouldn'tskulle inte setuppsättning out
to first try a newny moveflytta
under en mästerskapstävling.
07:42
duringunder a championshipmästerskapet matchmatch.
En anledning till
07:45
One reasonanledning that in our livesliv
att vi lägger så mycket tid
i utförandezonen
07:46
we spendspendera so much time
in the performanceprestanda zonezon
är att vår omgivning
ofta är onödigt krävande.
07:49
is that our environmentsmiljöer
oftenofta are, unnecessarilyonödigt, highhög stakesstakes.
Vi skapar sociala risker för varandra,
07:54
We createskapa socialsocial risksrisker for one anotherannan,
och även i skolan som ju
förväntas handla om lärande,
07:56
even in schoolsskolor whichsom are supposedförment
to be all about learninginlärning,
och jag pratar inte om standardprov.
07:59
and I'm not talkingtalande
about standardizedstandardiserade teststester.
Jag menar att i varje stund under dagen
08:01
I mean that everyvarje minuteminut of everyvarje day,
känner många elever
från grundskola till gymnasium
08:03
manymånga studentsstudenter in elementaryelementärt
schoolsskolor throughgenom collegeshögskolor
att om de gör ett misstag,
kommer andra att tro att de inte kan.
08:06
feel that if they make a mistakemisstag,
othersandra will think lessmindre of them.
Inte konstigt att de är sönderstressade
08:09
No wonderundra they're always stressedbetonade out
08:11
and not takingtar the risksrisker
necessarynödvändig for learninginlärning.
och inte tar de risker
som är nödvändiga för att lära.
De lär sig att misstag är oönskade,
08:14
But they learnlära sig
that mistakesmisstag are undesirableoönskade
slarv,
08:17
inadvertentlyoavsiktligt
när lärare och föräldrar är angelägna
att bara höra korrekta svar
08:18
when teacherslärare or parentsföräldrar
are eagerivriga to hearhöra just correctRätta answerssvar
och avvisar misstag
istället för att se dem som något bra
08:21
and rejectavvisa mistakesmisstag
rathersnarare than welcomeVälkommen and examinegranska them
08:24
to learnlära sig from them,
för att lära av dem,
eller när vi söker nära samband
08:25
or when we look for narrowsmal responsesSvaren
istället för att uppmuntra
kreativt tänkande
08:27
rathersnarare than encourageuppmuntra
more exploratoryförberedande thinkingtänkande
som vi alla kan lära oss av.
08:29
that we can all learnlära sig from.
När allt arbete i skolan poängsätts,
08:31
When all homeworkläxa or studentstuderande work
has a numbersiffra or a letterbrev on it,
och räknas in i betyget,
08:34
and countscounts towardsmot a finalslutlig gradekvalitet,
istället för att användas som övning,
misstag, återkoppling och reflektion,
08:36
rathersnarare than beingvarelse used for practiceöva,
mistakesmisstag, feedbackåterkoppling and revisionrevision,
08:39
we sendskicka the messagemeddelande
that schoolskola is a performanceprestanda zonezon.
skickar vi signalen
att skolan är en utförandezon.
Det här gäller även våra arbetsplatser.
08:44
The samesamma is truesann in our workplacesarbetsplatser.
I de företag jag jobbar med,
ser jag ofta fläckfria utförandekulturer
08:46
In the companiesföretag I consultkonsultera with,
I oftenofta see flawlessfelfri executionavrättning cultureskulturer
där cheferna främjar
och uppmuntrar väl utfört arbete.
08:50
whichsom leadersledare fosterfrämja
to encourageuppmuntra great work.
08:52
But that leadsleads employeesanställda
to staystanna kvar withininom what they know
Det leder till att medarbetarna
är kvar i det de kan
08:55
and not try newny things,
och provar inget nytt,
08:56
so companiesföretag strugglekamp
to innovateförnya and improveförbättra,
så företagen kämpar för att utvecklas,
08:59
and they fallfalla behindBakom.
men de halkar efter.
Vi kan skapa större utrymme för utveckling
09:01
We can createskapa more spacesutrymmen for growthtillväxt
genom att prata med varandra
09:04
by startingstartande conversationskonversationer with one anotherannan
kring när vi vill vara i respektive zon.
09:06
about when we want to be in eachvarje zonezon.
Vad vill vi bli bättre på och hur?
09:09
What do we want to get better at and how?
När vill vi verkställa
och minimera misstag?
09:11
And when do we want
to executeKör and minimizeminimera mistakesmisstag?
På så vis når vi tydlighet kring
vad framgång är,
09:15
That way, we gain clarityklarhet
about what successframgång is,
när, och hur vi bäst stöttar varandra.
09:18
when, and how to bestbäst supportStöd one anotherannan.
Men om vi befinner oss i en miljö
av ständigt höga krav
09:22
But what if we find ourselvesoss själva
in a chronickronisk high-stakeshöga insatser settingmiljö
och känner att vi inte
kan påbörja diskussionerna, än?
09:25
and we feel we can't
startStart those conversationskonversationer yetän?
Då finns det tre saker
vi kan göra som individer.
09:28
Then here are threetre things
that we can still do as individualsindivider.
Ett, vi kan skapa en miljö med lägre krav
09:31
First, we can createskapa low-stakeslåga insatser islandsöar
in an otherwiseannat high-stakeshöga insatser seahav.
i en i övrigt kravfylld miljö.
Det här är miljöer där misstag
får små konsekvenser.
09:36
These are spacesutrymmen where mistakesmisstag
have little consequenceKonsekvens.
Vi kanske hittar en mentor
eller kollega vi har förtroende för
09:39
For exampleexempel, we mightmakt find
a mentormentor or a trustedbetrodd colleaguekollega
med vilken vi kan utbyta idéer
och ha känsliga samtal
09:42
with whomvem we can exchangeutbyta ideasidéer
or have vulnerablesårbar conversationskonversationer
eller till och med rollspel.
09:46
or even role-playrollspel.
09:47
Or we can askfråga for feedback-orientedfeedback orienterade-
meetingsmöten as projectsprojekt progressframsteg.
Eller kan vi be om återkoppling
under projektets gång.
Eller kan vi avsätta tid för att läsa,
se videos eller ta online-kurser.
09:51
Or we can setuppsättning asideåt sidan time to readläsa
or watch videosvideoklipp or take onlineuppkopplad courseskurser.
09:55
Those are just some examplesexempel.
Det är bara några exempel.
Två, vi kan verkställa och utföra
som det förväntas av oss,
09:57
SecondAndra, we can executeKör
and performutföra as we're expectedförväntat,
men reflektera över
hur vi kan lyckas bättre nästa gång,
10:01
but then reflectreflektera on what
we could do better nextNästa time,
som Beyoncé gör,
10:04
like BeyoncBeyonceé does,
och vi kan observera experter.
10:05
and we can observeiaktta and emulateemulera expertsexperter.
Observation, reflektion
och förändring är en inlärningszon.
10:07
The observationobservation, reflectionreflexion
and adjustmentjustering is a learninginlärning zonezon.
Tre, slutligen kan vi leda
10:11
And finallytill sist, we can leadleda
och minska kraven på andra
genom att tala om vad vi vill förbättra
10:14
and lowerlägre the stakesstakes for othersandra
by sharingdelning what we want to get better at,
genom att ställa frågor
kring det vi inte kan,
10:18
by askingbe questionsfrågor
about what we don't know,
genom att be om feedback
och prata om våra misstag
10:20
by solicitinggatuprostitution feedbackåterkoppling
and by sharingdelning our mistakesmisstag
10:23
and what we'vevi har learnedlärt mig from them,
och vad vi lärt oss av dem,
10:25
so that othersandra
can feel safesäker to do the samesamma.
så att andra är trygga i
att göra likadant.
Äkta självförtroende är att skapa
sin egen ständiga lärprocess.
10:27
RealVerkliga confidenceförtroende is about
modelingmodellering ongoingpågående learninginlärning.
Vad skulle hända om, istället för att
ägna livet åt att utföra, utföra, utföra,
10:32
What if, insteadistället of spendingutgifterna
our livesliv doing, doing, doing,
prestera, prestera, prestera,
10:37
performingutför, performingutför, performingutför,
vi skulle ägna mer tid till att utforska,
10:39
we spentbringade more time exploringutforska,
fråga,
10:42
askingbe,
lyssna,
10:44
listeninglyssnande,
experimentera, reflektera,
10:45
experimentingexperimentera, reflectingreflekterande,
kämpa och utvecklas?
10:48
strivingsträvan and becomingpassande?
Tänk om var och en av oss hade någonting
10:52
What if we eachvarje always had something
vi jobbade med att förbättra?
10:55
we were workingarbetssätt to improveförbättra?
Tänk om vi skapade miljöer
som tillät misslyckanden?
10:57
What if we createdskapad more low-stakeslåga insatser islandsöar
11:00
and watersvattnen?
Eller om vi tydliggjorde,
11:01
And what if we got clearklar,
både inför oss själva och kollegor,
11:04
withininom ourselvesoss själva and with our teammateslagkamrater,
om när vi strävar efter att lära
och när vi strävar efter att utföra,
11:06
about when we seeksöka to learnlära sig
and when we seeksöka to performutföra,
så att våra ansträngningar
kan bli mer betydelsefulla,
11:10
so that our effortsansträngningar
can becomebli more consequentialföljdskador,
vår utveckling aldrig stannar upp
11:13
our improvementförbättring never-endingaldrig sinande
och vårt bästa blir ännu bättre?
11:16
and our bestbäst even better?
Tack.
11:19
Thank you.
Translated by Anette Smedberg
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

About the speaker:

Eduardo Briceño - Learning expert
Eduardo Briceño is a learner, leader, speaker and writer devoted to enabling a more learning-oriented world.

Why you should listen

Eduardo Briceño leads Mindset Works, the leading provider of growth mindset training services and programs for schools and businesses.  It helps organizations cultivate learning-oriented cultures and systems. He started it in 2007 with the foremost growth mindset researcher, Carol Dweck Ph.D., and education expert Lisa Blackwell Ph.D. Prior to his current role, he was a Principal at the Sprout Group, a venture capital firm in Silicon Valley.

Briceño regularly speaks at national and international conferences and in-house trainings for educators, professionals, and leaders. His TEDx talk, "The power of belief," is widely used to introduce teachers, students and professionals to the growth mindset, and his TED Talk, "How to get better at the things you care about," differentiates performance vs. improvement behaviors. He has been quoted and featured in prominent media, such as Education Week, NPR, The Guardian, The Huffington Post, KQED MindShift, Entrepreneur and Inc.

Briceño grew up in Caracas, Venezuela, before moving to the US when he was in high school. He now lives with his wife in San Jose, California. He holds Bachelor's degrees in economics and engineering from the University of Pennsylvania, as well as an MBA and an MA in Education from Stanford University. Most important, he continues to enjoy lifelong learning every day.

More profile about the speaker
Eduardo Briceño | Speaker | TED.com