ABOUT THE SPEAKER
Eduardo Briceño - Learning expert
Eduardo Briceño is a learner, leader, speaker and writer devoted to enabling a more learning-oriented world.

Why you should listen

Eduardo Briceño leads Mindset Works, the leading provider of growth mindset training services and programs for schools and businesses.  It helps organizations cultivate learning-oriented cultures and systems. He started it in 2007 with the foremost growth mindset researcher, Carol Dweck Ph.D., and education expert Lisa Blackwell Ph.D. Prior to his current role, he was a Principal at the Sprout Group, a venture capital firm in Silicon Valley.

Briceño regularly speaks at national and international conferences and in-house trainings for educators, professionals, and leaders. His TEDx talk, "The power of belief," is widely used to introduce teachers, students and professionals to the growth mindset, and his TED Talk, "How to get better at the things you care about," differentiates performance vs. improvement behaviors. He has been quoted and featured in prominent media, such as Education Week, NPR, The Guardian, The Huffington Post, KQED MindShift, Entrepreneur and Inc.

Briceño grew up in Caracas, Venezuela, before moving to the US when he was in high school. He now lives with his wife in San Jose, California. He holds Bachelor's degrees in economics and engineering from the University of Pennsylvania, as well as an MBA and an MA in Education from Stanford University. Most important, he continues to enjoy lifelong learning every day.

More profile about the speaker
Eduardo Briceño | Speaker | TED.com
TEDxManhattanBeach

Eduardo Briceño: How to get better at the things you care about

Eduardo Briceño: Att bli bättre på det du bryr dig om

Filmed:
2,818,975 views

Jobbar du hårt utan att bli bättre? Du är inte ensam. Utbildaren Eduardo Briceño avslöjar ett enkelt sätt att tänka för att bli bättre på det du gör, oavsett om det gäller arbete, föräldraskap eller kreativa fritidssysselsättningar. Här delar han med sig av några användbara tekniker så att du kan fortsätta lära och alltid känna att du är på väg "framåt".
- Learning expert
Eduardo Briceño is a learner, leader, speaker and writer devoted to enabling a more learning-oriented world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
MostDe flesta of us go throughgenom life tryingpåfrestande
to do our bestbäst at whatevervad som helst we do,
0
760
4016
Många av oss går genom livet och
försöker göra vårt bästa i allt vi gör
00:16
whetherhuruvida it's our jobjobb, familyfamilj, schoolskola
1
4800
2576
oavsett om det gäller
arbetet, familjen, skolan
00:19
or anything elseannan.
2
7400
1200
eller något annat.
00:21
I feel that way. I try my bestbäst.
3
9240
1800
Jag också. Jag gör mitt bästa.
00:23
But some time agosedan, I camekom to a realizationinsikten
4
11920
2896
Men för ett tag sedan, insåg jag
00:26
that I wasn'tvar inte getting much better
at the things I caredomhändertagna mostmest about,
5
14840
3776
att jag inte blev mycket bättre
på det jag brydde mig mest om,
00:30
whetherhuruvida it was beingvarelse a husbandMake or a friendvän
6
18640
3176
oavsett om det gällde
att vara någons make eller vän
00:33
or a professionalprofessionell or teammatelagkamrat,
7
21840
2216
eller en yrkesmänniska eller lagkompis,
00:36
and I wasn'tvar inte improvingförbättra
much at those things
8
24080
2016
och jag blev inte särskilt mycket bättre
00:38
even thoughdock I was spendingutgifterna a lot of time
9
26120
2536
trots att jag lade ner mycket tid
00:40
workingarbetssätt hardhård at them.
10
28680
1200
och jobbade hårt.
00:43
I've sincesedan realizedinsåg from conversationskonversationer
I've had and from researchforskning
11
31200
3376
Jag har sedan förstått
utifrån samtal och från forskning
00:46
that this stagnationstagnation, despitetrots hardhård work,
12
34600
2656
att sådan här stagnation,
trots hårt arbete,
00:49
turnsvarv out to be prettySöt commonallmänning.
13
37280
1736
är ganska vanlig.
00:51
So I'd like to sharedela med sig with you
some insightsinsikter into why that is
14
39040
2856
Därför vill jag dela några insikter
varför det här sker
00:53
and what we can all do about it.
15
41920
1524
och vad vi kan göra åt det.
De mest effektiva människorna
00:56
What I've learnedlärt mig
is that the mostmest effectiveeffektiv people
16
44160
2496
00:58
and teamslag in any domaindomän
17
46680
1976
och teamen inom ett område
01:00
do something we can all emulateemulera.
18
48680
1640
gör något vi alla kan ta efter.
01:03
They go throughgenom life deliberatelymedvetet
alternatingalternerande betweenmellan two zoneszoner:
19
51000
4056
Genom livet pendlar de medvetet
mellan två förhållningssätt:
01:07
the learninginlärning zonezon
and the performanceprestanda zonezon.
20
55080
2080
inlärningszonen och utförandezonen.
01:10
The learninginlärning zonezon
is when our goalmål is to improveförbättra.
21
58160
2656
Inlärningszonen är
när vårt mål är att bli bättre.
01:12
Then we do activitiesaktiviteter
designeddesignat for improvementförbättring,
22
60840
3096
Då genomför vi aktiviteter
utformade för förbättring,
01:15
concentratingatt koncentrera on what
we haven'thar inte masteredbehärskar yetän,
23
63960
2456
koncentrerade på det vi
ännu inte bemästrar,
01:18
whichsom meansbetyder we have to expectförvänta
to make mistakesmisstag,
24
66440
2456
vilket betyder att vi
förväntar oss att göra fel,
01:20
knowingmenande that we will learnlära sig from them.
25
68920
1800
medvetna om att vi lär oss från dem.
01:23
That is very differentannorlunda from what we do
when we're in our performanceprestanda zonezon,
26
71160
3736
Det är mycket annorlunda
mot det vi gör i utförandezonen,
01:26
whichsom is when our goalmål is to do something
as bestbäst as we can, to executeKör.
27
74920
4296
där målet är att göra någonting
så bra vi kan, att verkställa.
01:31
Then we concentratekoncentrera
on what we have alreadyredan masteredbehärskar
28
79240
2616
Då koncentrerar vi oss på
det vi redan bemästrar
01:33
and we try to minimizeminimera mistakesmisstag.
29
81880
1760
och försöker minimera misstagen.
01:36
BothBåda of these zoneszoner
should be partdel of our livesliv,
30
84840
2416
Båda dessa zoner
bör vara en del av våra liv,
01:39
but beingvarelse clearklar about
when we want to be in eachvarje of them,
31
87280
3256
men att vi är medvetna om när
vi vill vara i var och en av dem,
01:42
with what goalmål, focusfokus and expectationsförväntningar,
32
90560
2296
med vilka mål, fokus och förväntningar,
01:44
helpshjälper us better performutföra
and better improveförbättra.
33
92880
2816
hjälper oss både
att prestera och bli bättre.
01:47
The performanceprestanda zonezon maximizesmaximerar
our immediateomedelbar performanceprestanda,
34
95720
2936
Utförandezonen maximerar
våra omedelbara resultat,
01:50
while the learninginlärning zonezon
maximizesmaximerar our growthtillväxt
35
98680
2096
och inlärningszonen vår utveckling
01:52
and our futureframtida performanceprestanda.
36
100800
1286
och framtida prestation.
Skälet till att många av oss
inte utvecklas
01:55
The reasonanledning manymånga of us don't improveförbättra much
37
103320
2056
01:57
despitetrots our hardhård work
38
105400
1736
trots vårt hårda arbete
01:59
is that we tendtendera to spendspendera almostnästan
all of our time in the performanceprestanda zonezon.
39
107160
4000
är att vi tenderar att lägga
nästan all vår tid i utförandezonen.
Det hindrar vår utveckling,
02:03
This hindershindrar our growthtillväxt,
40
111880
1376
02:05
and ironicallyironiskt, over the long termtermin,
alsoockså our performanceprestanda.
41
113280
3080
och ironiskt nog, på lång sikt,
också vår prestation.
02:10
So what does the learninginlärning zonezon look like?
42
118040
1960
Så hur ser inlärningszonen ut?
02:12
Take DemosthenesDemosthenes, a politicalpolitisk leaderledare
43
120760
2016
Ta till exempel Demosthenes, statsman
02:14
and the greateststörst oratorOrator
and lawyeradvokat in ancientgammal GreeceGrekland.
44
122800
2840
och största oratorn och
advokaten i det antika Grekland.
02:18
To becomebli great,
he didn't spendspendera all his time
45
126240
3655
För att bli duktig
tillbringade han inte all sin tid
02:21
just beingvarelse an oratorOrator or a lawyeradvokat,
46
129919
2417
enbart med att vara orator och advokat,
02:24
whichsom would be his performanceprestanda zonezon.
47
132360
2176
vilket skulle varit hans utförandezon.
02:26
But insteadistället, he did activitiesaktiviteter
designeddesignat for improvementförbättring.
48
134560
2620
Istället utförde han aktiviteter
för att bli bättre.
02:29
Of coursekurs, he studiedstuderade a lot.
49
137600
1376
Självklart studerade han.
02:31
He studiedstuderade lawlag and philosophyfilosofi
with guidancevägledning from mentorsmentorer,
50
139000
2816
Han studerade juridik
och filosofi vägledd av mentorer,
02:33
but he alsoockså realizedinsåg that beingvarelse a lawyeradvokat
involvedinvolverade persuadingatt övertala other people,
51
141840
4536
men han insåg också att advokatrollen
innebar att övertyga andra människor,
02:38
so he alsoockså studiedstuderade great speechesanföranden
52
146400
2376
så han studerade också berömda tal
02:40
and actingverkande.
53
148800
1200
och skådespeleri.
02:42
To get ridbefria of an oddudda habitvana he had
of involuntarilyofrivilligt liftinglyft his shoulderaxel,
54
150640
4296
För att bli kvitt den dåliga vanan
att ofrivilligt rycka i axlarna,
02:46
he practicedpraktiseras his speechesanföranden
in frontfrämre of a mirrorspegel,
55
154960
2416
övade han på sina tal framför spegeln,
02:49
and he suspendedtillfälligt a swordsvärd from the ceilingtak
56
157400
2976
där han hade ett svärd
hängande från taket
02:52
so that if he raisedupphöjd his shoulderaxel,
57
160400
1736
så om han lyfte på axlarna,
02:54
it would hurtont.
58
162160
1216
skulle det göra ont.
02:55
(LaughterSkratt)
59
163400
1616
(Skratt)
02:57
To speaktala more clearlyklart despitetrots a lisplisp,
60
165040
2136
För att tala tydligare trots sin läspning,
02:59
he wentåkte throughgenom his speechesanföranden
with stonesstenar in his mouthmun.
61
167200
2840
övade han på sina tal med stenar i munnen.
03:02
He builtbyggd an undergroundunderjordisk roomrum
62
170840
1376
Han byggde ett källarrum
03:04
where he could practiceöva
withoututan interruptionsavbrott
63
172240
2136
där han kunde öva utan avbrott
03:06
and not disturbstöra other people.
64
174400
1416
och utan att störa andra.
03:07
And sincesedan courtsdomstol at the time
were very noisyhögljudd,
65
175840
2136
Då domstolar vid den tiden var stökiga,
03:10
he alsoockså practicedpraktiseras by the oceanhav,
66
178000
1856
övade han också vid havet,
03:11
projectingutskjutande his voiceröst
aboveovan the roarRoar of the wavesvågor.
67
179880
2560
för att få sin röst att överrösta vågorna.
03:15
His activitiesaktiviteter in the learninginlärning zonezon
68
183400
1696
Hans aktiviteter i inlärningzonen
03:17
were very differentannorlunda
from his activitiesaktiviteter in courtdomstol,
69
185120
2496
skiljde sig mycket
från aktiviteterna i domstolen,
03:19
his performanceprestanda zonezon.
70
187640
1280
hans utförandezon.
I inlärningszonen
03:21
In the learninginlärning zonezon,
71
189760
1216
gjorde han det Dr. Anders Ericsson
kallar medvetna övningar.
03:23
he did what DrDr. AndersAnders EricssonEricsson
callssamtal deliberateavsiktlig practiceöva.
72
191000
2776
03:25
This involvesinvolverar breakingbrytning down
abilitiesförmågor into componentkomponent skillsKompetens,
73
193800
3536
Det innefattar
att bryta ner kompetensen i delmoment,
03:29
beingvarelse clearklar about what subskillsubskill
we're workingarbetssätt to improveförbättra,
74
197360
2896
och klargöra vilka förmågor
vi arbetar med att förbättra,
03:32
like keepingförvaring our shouldersaxlar down,
75
200280
1976
som att hålla ner axlarna,
03:34
givingger fullfull concentrationkoncentration
to a highhög levelnivå of challengeutmaning
76
202280
2856
och ha fullt fokus på
en svår utmaning
03:37
outsideutanför our comfortbekvämlighet zonezon,
77
205160
1416
utanför vår bekvämlighetszon,
03:38
just beyondbortom what we can currentlyför närvarande do,
78
206600
2336
precis över gränsen för vad vi klarar,
03:40
usinganvänder sig av frequentfrekvent feedbackåterkoppling
with repetitionupprepning and adjustmentsjusteringar,
79
208960
3216
och använda ständig återkoppling,
repetera och justera,
03:44
and ideallyidealt engagingengagerande the guidancevägledning
of a skilledskicklig coachtränare,
80
212200
2976
och i idealfallet få vägledning
av en skicklig coach,
03:47
because activitiesaktiviteter
designeddesignat for improvementförbättring
81
215200
2056
eftersom aktiviteter för förbättring
03:49
are domain-specificdomän-specifika,
82
217280
1256
är områdesspecifika,
03:50
and great teacherslärare and coachestränare
know what those activitiesaktiviteter are
83
218560
2896
och duktiga lärare och coacher
vet vad som behöver göras
03:53
and can alsoockså give us expertexpert- feedbackåterkoppling.
84
221480
1880
och kan också ge oss expertråd.
03:55
It is this typetyp of practiceöva
in the learninginlärning zonezon
85
223960
2696
Det är den här typen
av övningar i inlärningszonen
03:58
whichsom leadsleads to substantialväsentlig improvementförbättring,
86
226680
1896
som leder till hållbar förbättring,
04:00
not just time on taskuppgift performingutför.
87
228600
2360
inte bara tidsreducering.
04:03
For exampleexempel, researchforskning showsvisar
that after the first couplepar of yearsår
88
231960
3176
Till exempel visar studier
att efter de första åren
04:07
workingarbetssätt in a professionyrke,
89
235160
1256
i ett yrke,
04:08
performanceprestanda usuallyvanligtvis plateausPlatåer.
90
236440
2336
planar prestationen vanligtvis ut.
04:10
This has been shownvisad to be truesann
in teachingundervisning, generalallmän medicinemedicin,
91
238800
3056
Det här har visat sig stämma
för undervisning, allmän medicin,
04:13
nursingomvårdnad and other fieldsfält,
92
241880
1696
omvårdnad och andra områden,
04:15
and it happenshänder because onceen gång we think
we have becomebli good enoughtillräckligt,
93
243600
3736
och det sker för att vi tycker
att vi har blivit tillräckligt bra,
04:19
adequatetillräcklig,
94
247360
1216
tillräckligt duktiga,
04:20
then we stop spendingutgifterna time
in the learninginlärning zonezon.
95
248600
2256
och vi slutar då lägga tid
i inlärningszonen.
04:22
We focusfokus all our time
on just doing our jobjobb,
96
250880
2176
Vi fokuserar all tid på
att göra vårt jobb,
04:25
performingutför,
97
253080
1216
att verkställa,
04:26
whichsom turnsvarv out not to be
a great way to improveförbättra.
98
254320
2320
vilket inte är så bra för att bli bättre.
04:29
But the people who continueFortsätta
to spendspendera time in the learninginlärning zonezon
99
257160
2936
Men de som fortsätter
att lägga tid i inlärningszonen
04:32
do continueFortsätta to always improveförbättra.
100
260120
2136
fortsätter att ständigt bli bättre.
04:34
The bestbäst salespeoplesäljare at leastminst onceen gång a weekvecka
101
262280
2416
De bästa säljarna
gör övningar minst en gång i veckan
04:36
do activitiesaktiviteter with
the goalmål of improvementförbättring.
102
264720
2616
med målet att förbättras.
04:39
They readläsa to extendförlänga theirderas knowledgekunskap,
103
267360
1776
De läser för att få mer kunskap,
04:41
consultkonsultera with colleagueskollegor or domaindomän expertsexperter,
104
269160
2416
samtalar med kollegor eller ämnesexperter,
04:43
try out newny strategiesstrategier,
solicitVärva feedbackåterkoppling and reflectreflektera.
105
271600
3000
testar nya strategier,
ber om feedback och reflekterar.
04:47
The bestbäst chessschack playersspelare
106
275360
1616
De bästa schackspelarna
04:49
spendspendera a lot of time
not playingspelar gamesspel of chessschack,
107
277000
3536
lägger mycket tid,
inte på att spela schack,
04:52
whichsom would be theirderas performanceprestanda zonezon,
108
280560
1936
vilket vore i deras utförandezon,
04:54
but tryingpåfrestande to predictförutspå the movesrör sig
grandstor mastersMasters madegjord and analyzinganalysera them.
109
282520
3480
utan med att analysera drag
stora mästare gjort.
04:58
EachVarje of us has probablyförmodligen spentbringade
manymånga, manymånga, manymånga hourstimmar
110
286920
4096
Var och en av oss har säkerligen spenderat
många, många, många timmar
05:03
typingskriver on a computerdator
111
291040
1536
med att skriva på en dator
05:04
withoututan getting fastersnabbare,
112
292600
1576
utan att bli snabbare,
05:06
but if we spentbringade 10 to 20 minutesminuter eachvarje day
113
294200
3416
men om vi lade
10 till 20 minuter varje dag
05:09
fullyfullt concentratingatt koncentrera
on typingskriver 10 to 20 percentprocent fastersnabbare
114
297640
3176
helt koncentrerade på att
skriva 10 till 20 procent snabbare
05:12
than our currentnuvarande reliablepålitlig speedfart,
115
300840
1576
än vår nuvarande hastighet,
05:14
we would get fastersnabbare,
116
302440
1256
skulle vi bli snabbare,
05:15
especiallyspeciellt if we alsoockså identifiedidentifierade
what mistakesmisstag we're makingtillverkning
117
303720
3016
i synnerhet om vi också
lade märke till vilka fel vi gjorde
05:18
and practicedpraktiseras typingskriver those wordsord.
118
306760
1960
och övade på att skriva just de orden.
05:21
That's deliberateavsiktlig practiceöva.
119
309400
1400
Det är målmedveten träning.
05:24
In what other partsdelar of our livesliv,
120
312280
1736
I vilka andra delar av livet,
05:26
perhapskanske that we carevård more about,
121
314040
1696
kanske de vi bryr oss mest om,
05:27
are we workingarbetssätt hardhård but not improvingförbättra much
122
315760
2536
jobbar vi hårt utan att bli
så mycket bättre
05:30
because we're always
in the performanceprestanda zonezon?
123
318320
2320
för att vi alltid är i utförandezonen?
05:34
Now, this is not to say
that the performanceprestanda zonezon has no valuevärde.
124
322560
2976
Jag menar inte att utförandezonen
inte har något värde.
05:37
It very much does.
125
325560
1216
Den har stort värde.
05:38
When I neededbehövs a kneeknä surgerykirurgi,
I didn't tell the surgeonkirurgen,
126
326800
2656
När jag behövde
en knäoperation, sade jag inte,
05:41
"PokePoke around in there
and focusfokus on what you don't know."
127
329480
2656
"Peta runt i knät
och fokusera på det du inte kan."
05:44
(LaughterSkratt)
128
332160
1016
(Skratt)
05:45
"We'llVi kommer learnlära sig from your mistakesmisstag!"
129
333200
1600
"Vi lär oss av dina misstag!"
05:47
I lookedtittade for a surgeonkirurgen
who I feltkänt would do a good jobjobb,
130
335680
3256
Jag ville ha en kirurg som jag trodde
kunde göra ett bra jobb,
05:50
and I wanted her to do a good jobjobb.
131
338960
1640
och ville att hon skulle göra lyckas.
05:53
BeingAtt vara in the performanceprestanda zonezon
132
341160
1416
Att vara i utförandezonen
05:54
allowstillåter us to get things doneGjort
as bestbäst as we can.
133
342600
2640
tillåter oss att utföra saker
så bra vi kan.
Det är också motiverande,
05:57
It can alsoockså be motivatingmotiverande,
134
345800
1376
och det ger oss kunskap så att vi kan
hitta nästa steg att fokusera på
05:59
and it provideserbjuder us with informationinformation
to identifyidentifiera what to focusfokus on nextNästa
135
347200
3576
06:02
when we go back to the learninginlärning zonezon.
136
350800
2296
när vi går tillbaka till inlärningszonen.
06:05
So the way to highhög performanceprestanda
137
353120
1696
Så vägen till hög prestation
06:06
is to alternatealternativa betweenmellan the learninginlärning zonezon
and the performanceprestanda zonezon,
138
354840
3696
är att pendla mellan inlärnings-
och utförandezonen,
06:10
purposefullymålmedvetet buildingbyggnad our skillsKompetens
in the learninginlärning zonezon,
139
358560
2536
och medvetet öka vår kompetens
i inlärningszonen,
06:13
then applyingapplicering those skillsKompetens
in the performanceprestanda zonezon.
140
361120
2400
för att kunna använda den
i utförandezonen.
06:16
When BeyoncBeyonceé is on tourtur,
141
364560
2016
När Beyoncé är på turné,
06:18
duringunder the concertkonsert,
she's in her performanceprestanda zonezon,
142
366600
3176
är hon i sin utförandezon under konserten,
06:21
but everyvarje night when she
getsblir back to the hotelhotell roomrum,
143
369800
2496
men varje kväll tillbaka på hotellrummet,
06:24
she goesgår right back
into her learninginlärning zonezon.
144
372320
2216
går hon direkt in i sin inlärningszon.
06:26
She watchesklockor a videovideo-
of the showshow that just endedslutade.
145
374560
2776
Hon tittar på videon
från showen hon just avslutat.
06:29
She identifiesidentifierar opportunitiesmöjligheter
for improvementförbättring,
146
377360
2136
Hon hittar möjligheter till förbättring,
06:31
for herselfsjälv, her dancersdansare
and her camerakamera staffpersonal.
147
379520
2616
för sig själv, dansarna
och kamerapersonalen.
06:34
And the nextNästa morningmorgon-,
148
382160
1256
Och nästa morgon
06:35
everyonealla receivestar emot pagessidor of notesanteckningar
with what to adjustjustera,
149
383440
3056
får alla noteringar
om vad som ska justeras,
06:38
whichsom they then work on duringunder the day
before the nextNästa performanceprestanda.
150
386520
3976
som de sedan arbetar med
under dagen, innan nästa föreställning.
Det är en spiral
06:42
It's a spiralspiral-
151
390520
1216
till ständigt växande förmåga,
06:43
to ever-increasingständigt ökande capabilitiesFörmågor,
152
391760
1576
06:45
but we need to know when we seeksöka to learnlära sig,
and when we seeksöka to performutföra,
153
393360
3616
men vi måste veta när vi jobbar för
att lära eller för att utföra,
06:49
and while we want
to spendspendera time doing bothbåde,
154
397000
2056
och eftersom vi vill lägga tid på båda,
ju mer tid vi använder i inlärningszonen,
06:51
the more time we spendspendera
in the learninginlärning zonezon,
155
399080
2096
06:53
the more we'llväl improveförbättra.
156
401200
1240
desto bättre blir vi.
06:55
So how can we spendspendera
more time in the learninginlärning zonezon?
157
403360
2400
Hur kan vi tillbringa mer tid
i inlärningszonen?
Först, vi måste tro på och förstå
06:59
First, we mustmåste believe and understandförstå
158
407040
3176
att vi kan utvecklas,
07:02
that we can improveförbättra,
159
410240
1336
07:03
what we call a growthtillväxt mindsetattityd.
160
411600
1520
att vi har utvecklande tankesätt.
För det andra, vi måste vilja förbättra
den specifika förmågan.
07:05
SecondAndra, we mustmåste want
to improveförbättra at that particularsärskild skillskicklighet.
161
413840
3256
07:09
There has to be a purposesyfte we carevård about,
162
417120
1936
Det måste finnas ett skäl, eftersom
07:11
because it takes time and effortansträngning.
163
419080
1600
det kräver tid och ansträngning.
07:13
ThirdTredje, we mustmåste have an ideaaning
about how to improveförbättra,
164
421360
3016
För det tredje, vi måste ha en idé
om hur vi kan förbättras,
07:16
what we can do to improveförbättra,
165
424400
1696
vad vi kan göra för att utvecklas,
07:18
not how I used to practiceöva
the guitargitarr as a teenagertonåring,
166
426120
2576
inte hur jag övade gitarr som tonåring,
07:20
performingutför songslåtar over and over again,
167
428720
2096
spelandes samma sång om och om igen,
07:22
but doing deliberateavsiktlig practiceöva.
168
430840
1480
utan att öva målmedvetet.
07:24
And fourthfjärde, we mustmåste be
in a low-stakeslåga insatser situationsituation,
169
432960
3600
För det fjärde,
vi måste börja med små insatser,
för om vi kan räkna med att göra misstag,
07:29
because if mistakesmisstag are to be expectedförväntat,
170
437160
2216
07:31
then the consequenceKonsekvens of makingtillverkning them
mustmåste not be catastrophickatastrofal,
171
439400
3016
får inte konsekvenserna bli katastrofala,
07:34
or even very significantsignifikant.
172
442440
1240
eller ens allvarliga.
07:36
A tightropeLina walkerrollator doesn't practiceöva
newny trickstricks withoututan a netnetto underneathunder,
173
444240
3696
En lindansare övar inte
på nya trick utan skyddsnät,
07:39
and an athleteidrottsman nen wouldn'tskulle inte setuppsättning out
to first try a newny moveflytta
174
447960
2616
och en idrottare skulle inte
testa en ny teknik
07:42
duringunder a championshipmästerskapet matchmatch.
175
450600
1334
under en mästerskapstävling.
07:45
One reasonanledning that in our livesliv
176
453120
1656
En anledning till
07:46
we spendspendera so much time
in the performanceprestanda zonezon
177
454800
2456
att vi lägger så mycket tid
i utförandezonen
07:49
is that our environmentsmiljöer
oftenofta are, unnecessarilyonödigt, highhög stakesstakes.
178
457280
4080
är att vår omgivning
ofta är onödigt krävande.
Vi skapar sociala risker för varandra,
07:54
We createskapa socialsocial risksrisker for one anotherannan,
179
462200
2216
och även i skolan som ju
förväntas handla om lärande,
07:56
even in schoolsskolor whichsom are supposedförment
to be all about learninginlärning,
180
464440
2856
07:59
and I'm not talkingtalande
about standardizedstandardiserade teststester.
181
467320
2136
och jag pratar inte om standardprov.
08:01
I mean that everyvarje minuteminut of everyvarje day,
182
469480
2216
Jag menar att i varje stund under dagen
08:03
manymånga studentsstudenter in elementaryelementärt
schoolsskolor throughgenom collegeshögskolor
183
471720
2696
känner många elever
från grundskola till gymnasium
08:06
feel that if they make a mistakemisstag,
othersandra will think lessmindre of them.
184
474440
3416
att om de gör ett misstag,
kommer andra att tro att de inte kan.
Inte konstigt att de är sönderstressade
08:09
No wonderundra they're always stressedbetonade out
185
477880
1936
08:11
and not takingtar the risksrisker
necessarynödvändig for learninginlärning.
186
479840
2240
och inte tar de risker
som är nödvändiga för att lära.
08:14
But they learnlära sig
that mistakesmisstag are undesirableoönskade
187
482760
2256
De lär sig att misstag är oönskade,
08:17
inadvertentlyoavsiktligt
188
485040
1256
slarv,
när lärare och föräldrar är angelägna
att bara höra korrekta svar
08:18
when teacherslärare or parentsföräldrar
are eagerivriga to hearhöra just correctRätta answerssvar
189
486320
3496
08:21
and rejectavvisa mistakesmisstag
rathersnarare than welcomeVälkommen and examinegranska them
190
489840
2656
och avvisar misstag
istället för att se dem som något bra
08:24
to learnlära sig from them,
191
492520
1256
för att lära av dem,
08:25
or when we look for narrowsmal responsesSvaren
192
493800
1736
eller när vi söker nära samband
08:27
rathersnarare than encourageuppmuntra
more exploratoryförberedande thinkingtänkande
193
495560
2216
istället för att uppmuntra
kreativt tänkande
08:29
that we can all learnlära sig from.
194
497800
1336
som vi alla kan lära oss av.
08:31
When all homeworkläxa or studentstuderande work
has a numbersiffra or a letterbrev on it,
195
499160
3096
När allt arbete i skolan poängsätts,
08:34
and countscounts towardsmot a finalslutlig gradekvalitet,
196
502280
1736
och räknas in i betyget,
08:36
rathersnarare than beingvarelse used for practiceöva,
mistakesmisstag, feedbackåterkoppling and revisionrevision,
197
504040
3576
istället för att användas som övning,
misstag, återkoppling och reflektion,
08:39
we sendskicka the messagemeddelande
that schoolskola is a performanceprestanda zonezon.
198
507640
3200
skickar vi signalen
att skolan är en utförandezon.
Det här gäller även våra arbetsplatser.
08:44
The samesamma is truesann in our workplacesarbetsplatser.
199
512240
2056
I de företag jag jobbar med,
ser jag ofta fläckfria utförandekulturer
08:46
In the companiesföretag I consultkonsultera with,
I oftenofta see flawlessfelfri executionavrättning cultureskulturer
200
514320
4016
08:50
whichsom leadersledare fosterfrämja
to encourageuppmuntra great work.
201
518360
2576
där cheferna främjar
och uppmuntrar väl utfört arbete.
08:52
But that leadsleads employeesanställda
to staystanna kvar withininom what they know
202
520960
2536
Det leder till att medarbetarna
är kvar i det de kan
08:55
and not try newny things,
203
523520
1256
och provar inget nytt,
08:56
so companiesföretag strugglekamp
to innovateförnya and improveförbättra,
204
524800
2336
så företagen kämpar för att utvecklas,
08:59
and they fallfalla behindBakom.
205
527160
1200
men de halkar efter.
Vi kan skapa större utrymme för utveckling
09:01
We can createskapa more spacesutrymmen for growthtillväxt
206
529960
2296
genom att prata med varandra
09:04
by startingstartande conversationskonversationer with one anotherannan
207
532280
2056
09:06
about when we want to be in eachvarje zonezon.
208
534360
2280
kring när vi vill vara i respektive zon.
09:09
What do we want to get better at and how?
209
537240
2696
Vad vill vi bli bättre på och hur?
09:11
And when do we want
to executeKör and minimizeminimera mistakesmisstag?
210
539960
3000
När vill vi verkställa
och minimera misstag?
09:15
That way, we gain clarityklarhet
about what successframgång is,
211
543680
3016
På så vis når vi tydlighet kring
vad framgång är,
09:18
when, and how to bestbäst supportStöd one anotherannan.
212
546720
2080
när, och hur vi bäst stöttar varandra.
09:22
But what if we find ourselvesoss själva
in a chronickronisk high-stakeshöga insatser settingmiljö
213
550000
3096
Men om vi befinner oss i en miljö
av ständigt höga krav
09:25
and we feel we can't
startStart those conversationskonversationer yetän?
214
553120
2720
och känner att vi inte
kan påbörja diskussionerna, än?
Då finns det tre saker
vi kan göra som individer.
09:28
Then here are threetre things
that we can still do as individualsindivider.
215
556720
3096
09:31
First, we can createskapa low-stakeslåga insatser islandsöar
in an otherwiseannat high-stakeshöga insatser seahav.
216
559840
4280
Ett, vi kan skapa en miljö med lägre krav
i en i övrigt kravfylld miljö.
Det här är miljöer där misstag
får små konsekvenser.
09:36
These are spacesutrymmen where mistakesmisstag
have little consequenceKonsekvens.
217
564640
2736
09:39
For exampleexempel, we mightmakt find
a mentormentor or a trustedbetrodd colleaguekollega
218
567400
3456
Vi kanske hittar en mentor
eller kollega vi har förtroende för
09:42
with whomvem we can exchangeutbyta ideasidéer
or have vulnerablesårbar conversationskonversationer
219
570880
3176
med vilken vi kan utbyta idéer
och ha känsliga samtal
09:46
or even role-playrollspel.
220
574080
1376
eller till och med rollspel.
09:47
Or we can askfråga for feedback-orientedfeedback orienterade-
meetingsmöten as projectsprojekt progressframsteg.
221
575480
3616
Eller kan vi be om återkoppling
under projektets gång.
09:51
Or we can setuppsättning asideåt sidan time to readläsa
or watch videosvideoklipp or take onlineuppkopplad courseskurser.
222
579120
4136
Eller kan vi avsätta tid för att läsa,
se videos eller ta online-kurser.
09:55
Those are just some examplesexempel.
223
583280
1400
Det är bara några exempel.
09:57
SecondAndra, we can executeKör
and performutföra as we're expectedförväntat,
224
585360
4176
Två, vi kan verkställa och utföra
som det förväntas av oss,
men reflektera över
hur vi kan lyckas bättre nästa gång,
10:01
but then reflectreflektera on what
we could do better nextNästa time,
225
589560
2576
10:04
like BeyoncBeyonceé does,
226
592160
1256
som Beyoncé gör,
10:05
and we can observeiaktta and emulateemulera expertsexperter.
227
593440
2136
och vi kan observera experter.
10:07
The observationobservation, reflectionreflexion
and adjustmentjustering is a learninginlärning zonezon.
228
595600
3520
Observation, reflektion
och förändring är en inlärningszon.
10:11
And finallytill sist, we can leadleda
229
599880
2200
Tre, slutligen kan vi leda
och minska kraven på andra
genom att tala om vad vi vill förbättra
10:14
and lowerlägre the stakesstakes for othersandra
by sharingdelning what we want to get better at,
230
602760
3576
genom att ställa frågor
kring det vi inte kan,
10:18
by askingbe questionsfrågor
about what we don't know,
231
606360
2496
genom att be om feedback
och prata om våra misstag
10:20
by solicitinggatuprostitution feedbackåterkoppling
and by sharingdelning our mistakesmisstag
232
608880
2496
10:23
and what we'vevi har learnedlärt mig from them,
233
611400
1616
och vad vi lärt oss av dem,
10:25
so that othersandra
can feel safesäker to do the samesamma.
234
613040
2080
så att andra är trygga i
att göra likadant.
10:27
RealVerkliga confidenceförtroende is about
modelingmodellering ongoingpågående learninginlärning.
235
615760
3520
Äkta självförtroende är att skapa
sin egen ständiga lärprocess.
10:32
What if, insteadistället of spendingutgifterna
our livesliv doing, doing, doing,
236
620880
4456
Vad skulle hända om, istället för att
ägna livet åt att utföra, utföra, utföra,
10:37
performingutför, performingutför, performingutför,
237
625360
2096
prestera, prestera, prestera,
10:39
we spentbringade more time exploringutforska,
238
627480
2280
vi skulle ägna mer tid till att utforska,
10:42
askingbe,
239
630640
1416
fråga,
10:44
listeninglyssnande,
240
632080
1296
lyssna,
10:45
experimentingexperimentera, reflectingreflekterande,
241
633400
3096
experimentera, reflektera,
10:48
strivingsträvan and becomingpassande?
242
636520
2480
kämpa och utvecklas?
10:52
What if we eachvarje always had something
243
640320
2816
Tänk om var och en av oss hade någonting
10:55
we were workingarbetssätt to improveförbättra?
244
643160
1520
vi jobbade med att förbättra?
10:57
What if we createdskapad more low-stakeslåga insatser islandsöar
245
645760
2416
Tänk om vi skapade miljöer
som tillät misslyckanden?
11:00
and watersvattnen?
246
648200
1200
11:01
And what if we got clearklar,
247
649840
2456
Eller om vi tydliggjorde,
11:04
withininom ourselvesoss själva and with our teammateslagkamrater,
248
652320
2376
både inför oss själva och kollegor,
om när vi strävar efter att lära
och när vi strävar efter att utföra,
11:06
about when we seeksöka to learnlära sig
and when we seeksöka to performutföra,
249
654720
3536
11:10
so that our effortsansträngningar
can becomebli more consequentialföljdskador,
250
658280
3056
så att våra ansträngningar
kan bli mer betydelsefulla,
11:13
our improvementförbättring never-endingaldrig sinande
251
661360
2656
vår utveckling aldrig stannar upp
11:16
and our bestbäst even better?
252
664040
2280
och vårt bästa blir ännu bättre?
11:19
Thank you.
253
667000
1200
Tack.
Translated by Anette Smedberg
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Eduardo Briceño - Learning expert
Eduardo Briceño is a learner, leader, speaker and writer devoted to enabling a more learning-oriented world.

Why you should listen

Eduardo Briceño leads Mindset Works, the leading provider of growth mindset training services and programs for schools and businesses.  It helps organizations cultivate learning-oriented cultures and systems. He started it in 2007 with the foremost growth mindset researcher, Carol Dweck Ph.D., and education expert Lisa Blackwell Ph.D. Prior to his current role, he was a Principal at the Sprout Group, a venture capital firm in Silicon Valley.

Briceño regularly speaks at national and international conferences and in-house trainings for educators, professionals, and leaders. His TEDx talk, "The power of belief," is widely used to introduce teachers, students and professionals to the growth mindset, and his TED Talk, "How to get better at the things you care about," differentiates performance vs. improvement behaviors. He has been quoted and featured in prominent media, such as Education Week, NPR, The Guardian, The Huffington Post, KQED MindShift, Entrepreneur and Inc.

Briceño grew up in Caracas, Venezuela, before moving to the US when he was in high school. He now lives with his wife in San Jose, California. He holds Bachelor's degrees in economics and engineering from the University of Pennsylvania, as well as an MBA and an MA in Education from Stanford University. Most important, he continues to enjoy lifelong learning every day.

More profile about the speaker
Eduardo Briceño | Speaker | TED.com