English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxManhattanBeach

Eduardo Briceño: How to get better at the things you care about

Eduardo Briceño: Hoe je beter kunt worden in de dingen die je belangrijk vindt

Filmed:
2,818,975 views

Je doet zo je best en toch zie je geen vooruitgang? Je bent niet de enige. Onderwijskundige Eduardo Briceño beschrijft een eenvoudige manier om beter te worden in de dingen die je doet of het nu gaat om werk, opvoeden of hobby's. Hij geeft ook een paar handige technieken waarmee je kunt blijven leren en steeds zult voelen dat je vooruit gaat.

- Learning expert
Eduardo Briceño is a learner, leader, speaker and writer devoted to enabling a more learning-oriented world. Full bio

Bijna iedereen doet zijn best
op wat hij dan ook maar doet:
00:12
MostDe meeste of us go throughdoor life tryingproberen
to do our bestbeste at whateverwat dan ook we do,
werk, gezin, school
00:16
whetherof it's our jobbaan, familyfamilie, schoolschool-
of wat dan ook.
00:19
or anything elseanders.
Zo voel ik dat ook; ik doe mijn best.
00:21
I feel that way. I try my bestbeste.
Maar een tijdje geleden kwam ik erachter
00:23
But some time agogeleden, I camekwam to a realizationrealisatie
dat ik niet veel beter werd in de dingen
waar ik het meest om gaf,
00:26
that I wasn'twas niet gettingkrijgen much better
at the things I caredverzorgd mostmeest about,
zoals echtgenoot of vriend zijn
00:30
whetherof it was beingwezen a husbandman or a friendvriend
of professional of teamgenoot,
00:33
or a professionalprofessioneel or teammateteamgenoot,
ik werd niet beter in die dingen,
00:36
and I wasn'twas niet improvingverbeteren
much at those things
ook al besteedde ik er veel tijd
en aandacht aan.
00:38
even thoughhoewel I was spendinguitgaven a lot of time
00:40
workingwerkend hardhard at them.
Inmiddels weet ik
uit gesprekken en uit onderzoek
00:43
I've sincesinds realizedrealiseerde from conversationsconversaties
I've had and from researchOnderzoek
dat die stagnatie ondanks hard werken
00:46
that this stagnationstagnatie, despiteondanks hardhard work,
redelijk normaal blijkt te zijn.
00:49
turnsbochten out to be prettymooi commongemeenschappelijk.
Dus ik wil jullie vertellen waarom
dat zo is en wat we eraan kunnen doen.
00:51
So I'd like to sharedelen with you
some insightsinzichten into why that is
00:53
and what we can all do about it.
Ik heb geleerd
dat de meest effectieve mensen
00:56
What I've learnedgeleerd
is that the mostmeest effectiveeffectief people
en teams in ieder vakgebied
00:58
and teamsteams in any domaindomein
iets doen wat we allemaal kunnen nadoen.
01:00
do something we can all emulateemuleren.
Zij switchen voortdurend
bewust tussen twee gebieden:
01:03
They go throughdoor life deliberatelymet opzet
alternatingafwisselend betweentussen two zoneszones:
de leeromgeving en de presteeromgeving.
01:07
the learningaan het leren zonezone
and the performanceprestatie zonezone.
In de leeromgeving is ons doel
om iets te verbeteren.
01:10
The learningaan het leren zonezone
is when our goaldoel is to improveverbeteren.
We doen dan activiteiten
die gericht zijn op vooruitgang,
01:12
Then we do activitiesactiviteiten
designedontworpen for improvementverbetering,
dingen die we nog niet
onder de knie hebben;
01:15
concentratingconcentreren on what
we haven'thebben niet masteredonder de knie yetnog,
we gaan ervan uit
dat we fouten zullen maken,
01:18
whichwelke meansmiddelen we have to expectverwachten
to make mistakesfouten,
maar weten dat we daar van leren.
01:20
knowingwetende that we will learnleren from them.
Heel anders dan hoe we ons gedragen
in de presteeromgeving,
01:23
That is very differentverschillend from what we do
when we're in our performanceprestatie zonezone,
wanneer ons doel is
om iets zo goed mogelijk uit te voeren.
01:26
whichwelke is when our goaldoel is to do something
as bestbeste as we can, to executeuitvoeren.
Dan zijn we gericht op wat we al kunnen
01:31
Then we concentrateconcentreren
on what we have alreadynu al masteredonder de knie
en proberen we dat foutloos te doen.
01:33
and we try to minimizeverkleinen mistakesfouten.
We zouden ons in beide fases
moeten begeven,
01:36
BothBeide of these zoneszones
should be partdeel of our liveslevens,
maar we moeten goed weten
wanneer we in welke fase willen zijn,
01:39
but beingwezen clearduidelijk about
when we want to be in eachelk of them,
met welk doel en welke verwachtingen,
01:42
with what goaldoel, focusfocus and expectationsverwachtingen,
zodat we beter presteren
en ons verder verbeteren.
01:44
helpshelpt us better performuitvoeren
and better improveverbeteren.
De presteeromgeving optimaliseert
de directe prestatie
01:47
The performanceprestatie zonezone maximizesmaximaliseert
our immediateonmiddellijk performanceprestatie,
en de leeromgeving optimaliseert de groei
01:50
while the learningaan het leren zonezone
maximizesmaximaliseert our growthgroei
en toekomstige prestatie.
01:52
and our futuretoekomst performanceprestatie.
De meeste mensen
verbeteren zichzelf niet,
01:55
The reasonreden manyveel of us don't improveverbeteren much
ondanks hard werken,
01:57
despiteondanks our hardhard work
omdat we de neiging hebben bijna
altijd in de presteeromgeving te zitten.
01:59
is that we tendde neiging hebben to spendbesteden almostbijna
all of our time in the performanceprestatie zonezone.
Dat belemmert onze groei
02:03
This hindersbelemmert our growthgroei,
en ironisch genoeg
op de lange termijn ook onze prestatie.
02:05
and ironicallyironisch, over the long termtermijn,
alsoook our performanceprestatie.
Hoe ziet die leeromgeving eruit?
02:10
So what does the learningaan het leren zonezone look like?
Kijk eens naar Demosthenes,
politiek leider,
02:12
Take DemosthenesDemosthenes, a politicalpolitiek leaderleider
02:14
and the greatestbeste oratorredenaar
and lawyeradvocaat in ancientoude GreeceGriekenland.
redenaar en rechtsgeleerde
in het oude Griekenland.
Hij werd niet zo goed
door constant te werken
02:18
To becomeworden great,
he didn't spendbesteden all his time
als redenaar of rechtsgeleerde,
02:21
just beingwezen an oratorredenaar or a lawyeradvocaat,
wat zijn presteeromgeving was.
02:24
whichwelke would be his performanceprestatie zonezone.
Maar hij deed ook activiteiten
gericht op verbetering.
02:26
But insteadin plaats daarvan, he did activitiesactiviteiten
designedontworpen for improvementverbetering.
Hij studeerde veel.
02:29
Of courseCursus, he studiedbestudeerd a lot.
Hij studeerde rechten en filosofie,
begeleid door mentoren,
02:31
He studiedbestudeerd lawwet and philosophyfilosofie
with guidancebegeleiding from mentorsmentoren,
maar hij wist dat hij als rechtsgeleerde
ook anderen moest kunnen overtuigen.
02:33
but he alsoook realizedrealiseerde that beingwezen a lawyeradvocaat
involvedbetrokken persuadingovertuigen other people,
Dus bestudeerde hij goede toespraken
02:38
so he alsoook studiedbestudeerd great speechestoespraken
en acteerkunst.
02:40
and actingacteren.
Om af te komen van een oude gewoonte,
het ongewild optrekken van zijn schouder,
02:42
To get ridbevrijden of an oddvreemd habitgewoonte he had
of involuntarilyonwillekeurig liftinghijs- his shoulderschouder,
oefende hij zijn toespraken
voor de spiegel
02:46
he practicedgeoefend his speechestoespraken
in frontvoorkant of a mirrorspiegel,
met een zwaard dat aan het plafond hing,
02:49
and he suspendedgeschorst a swordzwaard from the ceilingplafond
zodat als hij zijn schouder optrok,
02:52
so that if he raisedverheven his shoulderschouder,
het pijn zou doen.
02:54
it would hurtpijn doen.
(Gelach)
02:55
(LaughterGelach)
Hij lispelde en wilde duidelijker spreken,
02:57
To speakspreken more clearlyduidelijk despiteondanks a lispLisp,
dus oefende hij zijn toespraken
met steentjes in zijn mond.
02:59
he wentgegaan throughdoor his speechestoespraken
with stonesstenen in his mouthmond.
Hij had een ondergrondse kamer
03:02
He builtgebouwd an undergroundondergronds roomkamer
03:04
where he could practicepraktijk
withoutzonder interruptionsonderbrekingen
waar hij kon oefenen zonder onderbrekingen
en zonder anderen te storen.
03:06
and not disturbverstoren other people.
En omdat de rechtszalen
toen heel druk waren,
03:07
And sincesinds courtsrechtbanken at the time
were very noisyluidruchtig,
oefende hij ook aan zee,
03:10
he alsoook practicedgeoefend by the oceanoceaan,
waar hij probeerde boven het geluid
van de golven uit te komen.
03:11
projectingprojecteren his voicestem
abovebovenstaand the roarbrullen of the wavesgolven.
In zijn leeromgeving
03:15
His activitiesactiviteiten in the learningaan het leren zonezone
deed hij heel andere dingen
dan in de rechtszaal,
03:17
were very differentverschillend
from his activitiesactiviteiten in courtrechtbank,
zijn presteeromgeving.
03:19
his performanceprestatie zonezone.
In de leeromgeving
03:21
In the learningaan het leren zonezone,
deed hij wat dr. Anders Ericsson
omschrijft als 'bewust oefenen'.
03:23
he did what DrDr. AndersAnders EricssonEricsson
callscalls deliberateberaadslagen practicepraktijk.
03:25
This involvesimpliceert breakingbreken down
abilitiescapaciteiten into componentbestanddeel skillsvaardigheden,
Hierbij worden vaardigheden
opgesplitst in deelvaardigheden
en is het duidelijk aan welke
deelvaardigheid we gaan werken --
03:29
beingwezen clearduidelijk about what subskillsubskill
we're workingwerkend to improveverbeteren,
schouders omlaag houden bijvoorbeeld.
03:32
like keepingbewaring our shouldersschouders down,
We zijn daarbij volledig gericht
op een uitdaging op hoog niveau --
03:34
givinggeven fullvol concentrationconcentratie
to a highhoog levelniveau of challengeuitdaging
buiten onze 'comfort zone',
03:37
outsidebuiten our comfortcomfort zonezone,
net iets moeilijker dan we
op dit moment kunnen --
03:38
just beyondvoorbij what we can currentlymomenteel do,
en ontvangen regelmatig feedback,
met herhaling en aanpassingen,
03:40
usinggebruik makend van frequentveel voorkomend feedbackterugkoppeling
with repetitionherhaling and adjustmentsaanpassingen,
idealiter onder begeleiding van
een ervaren coach,
03:44
and ideallyideaal engaginginnemend the guidancebegeleiding
of a skilledgeschoold coachCoach,
want activiteiten
gericht op verbetering
03:47
because activitiesactiviteiten
designedontworpen for improvementverbetering
zijn domeinspecifiek,
03:49
are domain-specificdomeinspecifieke,
en goede docenten en coaches
weten wat die activiteiten zijn
03:50
and great teachersleraren and coachescoaches
know what those activitiesactiviteiten are
en kunnen ons voorzien
van professionele feedback.
03:53
and can alsoook give us expertdeskundige feedbackterugkoppeling.
Dit oefenen in de leeromgeving
03:55
It is this typetype of practicepraktijk
in the learningaan het leren zonezone
leidt tot echte verbetering,
03:58
whichwelke leadsleads to substantialwezenlijk improvementverbetering,
uitsluitend presteren doet dat niet.
04:00
not just time on tasktaak performinghet uitvoeren van.
Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit
dat als we een paar jaar
04:03
For examplevoorbeeld, researchOnderzoek showsshows
that after the first couplepaar of yearsjaar
in een functie hebben gewerkt,
04:07
workingwerkend in a professionberoep,
de prestatie meestal stagneert.
04:08
performanceprestatie usuallydoorgaans plateausplateaus.
Dit is bewezen voor docenten, huisartsen,
04:10
This has been showngetoond to be truewaar
in teachingonderwijs, generalalgemeen medicinegeneeskunde,
verpleegkundigen en andere beroepen,
04:13
nursingverpleegkunde and other fieldsvelden,
en dit is zo omdat, als we eenmaal denken
dat we goed genoeg zijn,
04:15
and it happensgebeurt because onceeen keer we think
we have becomeworden good enoughgenoeg,
vakkundig,
04:19
adequatevoldoende,
dan begeven we ons niet meer
in de leeromgeving.
04:20
then we stop spendinguitgaven time
in the learningaan het leren zonezone.
We doen dan alleen maar ons werk,
04:22
We focusfocus all our time
on just doing our jobbaan,
we presteren,
04:25
performinghet uitvoeren van,
en daar blijken we
niet echt beter van te worden.
04:26
whichwelke turnsbochten out not to be
a great way to improveverbeteren.
Maar mensen die tijd
blijven steken in de leeromgeving,
04:29
But the people who continuevoortzetten
to spendbesteden time in the learningaan het leren zonezone
blijven zich wel steeds verbeteren.
04:32
do continuevoortzetten to always improveverbeteren.
De beste verkoopmedewerkers
doen iedere week activiteiten
04:34
The bestbeste salespeopleverkopers at leastminst onceeen keer a weekweek
04:36
do activitiesactiviteiten with
the goaldoel of improvementverbetering.
gericht op verbetering.
Ze lezen, ze overleggen met collega's
of experts in hun vakgebied,
04:39
They readlezen to extenduitbreiden theirhun knowledgekennis,
04:41
consultConsult with colleaguescollega's or domaindomein expertsexperts,
proberen nieuwe strategieën uit,
vragen om feedback en evalueren.
04:43
try out newnieuwe strategiesstrategieën,
solicitwerven feedbackterugkoppeling and reflectreflecteren.
De beste schakers
04:47
The bestbeste chessschaak playersspelers
zijn niet constant aan het schaken,
04:49
spendbesteden a lot of time
not playingspelen gamesspellen of chessschaak,
oftewel in hun presteeromgeving,
04:52
whichwelke would be theirhun performanceprestatie zonezone,
maar proberen
de zetten van de grootmeesters
04:54
but tryingproberen to predictvoorspellen the movesmoves
grandgroots mastersMasters madegemaakt and analyzinganalyseren them.
te voorspellen en te analyseren.
Bijna iedereen heeft waarschijnlijk
vele uren besteed
04:58
EachElke of us has probablywaarschijnlijk spentdoorgebracht
manyveel, manyveel, manyveel hoursuur
aan het typen op een computer,
05:03
typingtypen on a computercomputer
zonder de snelheid te verbeteren,
05:04
withoutzonder gettingkrijgen fastersneller,
maar als we iedere dag
10 - 20 minuten proberen,
05:06
but if we spentdoorgebracht 10 to 20 minutesnotulen eachelk day
volledig geconcentreerd,
10 - 20 procent sneller te typen
05:09
fullygeheel concentratingconcentreren
on typingtypen 10 to 20 percentprocent fastersneller
dan we op dit moment doen,
05:12
than our currentactueel reliablebetrouwbaar speedsnelheid,
zou onze snelheid verbeteren,
05:14
we would get fastersneller,
05:15
especiallyvooral if we alsoook identifiedgeïdentificeerd
what mistakesfouten we're makingmaking
vooral als we ook nog
onze fouten zouden noteren
en die woorden apart zouden oefenen.
05:18
and practicedgeoefend typingtypen those wordstekst.
Dat is bewust oefenen.
05:21
That's deliberateberaadslagen practicepraktijk.
In welke andere delen van ons leven,
05:24
In what other partsonderdelen of our liveslevens,
wellicht nog belangrijkere,
05:26
perhapsmisschien that we carezorg more about,
werken we hard zonder beter te worden,
05:27
are we workingwerkend hardhard but not improvingverbeteren much
omdat we ons altijd
in de presteeromgeving begeven?
05:30
because we're always
in the performanceprestatie zonezone?
Ik bedoel niet dat de presteeromgeving
niet belangrijk is.
05:34
Now, this is not to say
that the performanceprestatie zonezone has no valuewaarde.
Want dat is ze zeker wel.
05:37
It very much does.
Bij mijn knie-operatie
zei ik niet tegen de chirurg:
05:38
When I needednodig a kneeknie surgerychirurgie,
I didn't tell the surgeonchirurg,
"Probeer maar wat uit."
05:41
"PokePoke around in there
and focusfocus on what you don't know."
(Gelach)
05:44
(LaughterGelach)
"Laten we van je fouten leren!"
05:45
"We'llWe zullen learnleren from your mistakesfouten!"
Ik nam een chirurg van wie ik dacht
dat ze capabel was
05:47
I lookedkeek for a surgeonchirurg
who I feltvoelde would do a good jobbaan,
en ik wou dat ze het goed zou doen.
05:50
and I wanted her to do a good jobbaan.
05:53
BeingWordt in the performanceprestatie zonezone
In de presteeromgeving
krijgen we dingen gedaan,
zo goed mogelijk.
05:54
allowstoestaat us to get things donegedaan
as bestbeste as we can.
Het kan ook motiverend zijn
05:57
It can alsoook be motivatingmotiverend,
en het verschaft ons informatie
over waar we op moeten focussen
05:59
and it providesbiedt us with informationinformatie
to identifyidentificeren what to focusfocus on nextvolgende
als we terugkeren naar de leeromgeving.
06:02
when we go back to the learningaan het leren zonezone.
Dus om goed te kunnen presteren
06:05
So the way to highhoog performanceprestatie
moeten we afwisselen tussen
de leeromgeving en de presteeromgeving,
06:06
is to alternatealternatieve betweentussen the learningaan het leren zonezone
and the performanceprestatie zonezone,
bewust onze vaardigheden opbouwen
in de leeromgeving
06:10
purposefullydoelbewust buildinggebouw our skillsvaardigheden
in the learningaan het leren zonezone,
en die vervolgens toepassen
in de presteeromgeving.
06:13
then applyingtoepassen those skillsvaardigheden
in the performanceprestatie zonezone.
Als Beyoncé tourt
06:16
When BeyoncBeyoncé is on tourtour,
en ze geeft een concert,
dan is ze in haar presteeromgeving,
06:18
duringgedurende the concertconcert,
she's in her performanceprestatie zonezone,
maar als ze 's avonds terugkomt
op haar hotelkamer,
06:21
but everyelk night when she
getskrijgt back to the hotelhotel roomkamer,
keert ze terug naar haar leeromgeving.
06:24
she goesgaat right back
into her learningaan het leren zonezone.
Dan bekijkt ze een video-opname
van de show van die avond.
06:26
She watcheshorloges a videovideo-
of the showtonen that just endedbeëindigde.
Ze kijkt of er dingen zijn
die beter kunnen
06:29
She identifiesidentificeert opportunitieskansen
for improvementverbetering,
voor haarzelf,
haar dansers, haar cameramensen.
06:31
for herselfzichzelf, her dancersdansers
and her cameracamera staffpersoneel.
En de volgende ochtend
06:34
And the nextvolgende morningochtend-,
ontvangt iedereen een lijst
met verbeterpunten,
06:35
everyoneiedereen receivesontvangt pagespagina's of notesaantekeningen
with what to adjustaanpassen,
waar ze die dag aan werken
voor de volgende voorstelling.
06:38
whichwelke they then work on duringgedurende the day
before the nextvolgende performanceprestatie.
Het is een spiraal
06:42
It's a spiralspiraal
van toenemende vaardigheden,
06:43
to ever-increasingsteeds groter capabilitiesmogelijkheden,
maar we moeten weten wanneer
we willen leren en wanneer presteren
06:45
but we need to know when we seekzoeken to learnleren,
and when we seekzoeken to performuitvoeren,
en ook al moeten we
tijd besteden aan beide,
06:49
and while we want
to spendbesteden time doing bothbeide,
hoe langer we in de leeromgeving zijn,
06:51
the more time we spendbesteden
in the learningaan het leren zonezone,
hoe beter we zullen worden.
06:53
the more we'llgoed improveverbeteren.
Hoe kunnen we nu meer tijd
doorbrengen in de leeromgeving?
06:55
So how can we spendbesteden
more time in the learningaan het leren zonezone?
Allereerst moeten we begrijpen
en ervan overtuigd zijn
06:59
First, we mustmoet believe and understandbegrijpen
dat we kunnen verbeteren,
07:02
that we can improveverbeteren,
07:03
what we call a growthgroei mindsetmanier van denken.
de zogenaamde 'groeimentaliteit'.
Ten tweede moeten we die vaardigheid
ook echt willen verbeteren.
07:05
SecondTweede, we mustmoet want
to improveverbeteren at that particularbijzonder skillbekwaamheid.
We moeten het belangrijk vinden,
07:09
There has to be a purposedoel we carezorg about,
want het kost tijd en moeite.
07:11
because it takes time and effortinspanning.
Ten derde moeten we weten
hoe we beter kunnen worden,
07:13
ThirdDerde, we mustmoet have an ideaidee
about how to improveverbeteren,
wat we kunnen doen
om te verbeteren,
07:16
what we can do to improveverbeteren,
niet zoals ik met mijn gitaar
toen ik een tiener was,
07:18
not how I used to practicepraktijk
the guitargitaar as a teenagertiener,
telkens opnieuw hetzelfde liedje spelen,
07:20
performinghet uitvoeren van songssongs over and over again,
maar bewust oefenen.
07:22
but doing deliberateberaadslagen practicepraktijk.
Ten vierde moet er niet
te veel op het spel staan,
07:24
And fourthvierde, we mustmoet be
in a low-stakeslow-stakes situationsituatie,
want als fouten te verwachten zijn
07:29
because if mistakesfouten are to be expectedverwacht,
dan mogen de gevolgen
daarvan niet catastrofaal zijn
07:31
then the consequencegevolg of makingmaking them
mustmoet not be catastrophickatastrofisch,
of zelfs maar noemenswaardig.
07:34
or even very significantsignificant.
Een koorddanser probeert geen
nieuwe kunstjes zonder vangnet
07:36
A tightropekoord walkerwandelaar doesn't practicepraktijk
newnieuwe trickstrucs withoutzonder a netnetto- underneathonder,
en een atleet zou nooit
een nieuwe manoeuvre uitproberen
07:39
and an athleteatleet wouldn'tzou het niet setreeks out
to first try a newnieuwe moveverhuizing
tijdens een kampioenschap.
07:42
duringgedurende a championshipkampioenschap matchbij elkaar passen.
07:45
One reasonreden that in our liveslevens
Wij brengen zoveel tijd door
in de presteeromgeving
07:46
we spendbesteden so much time
in the performanceprestatie zonezone
omdat onze wereld vaak
onnodig veeleisend is.
07:49
is that our environmentsomgevingen
oftenvaak are, unnecessarilyonnodig, highhoog stakesinzet.
Wij creëren sociale risico's voor elkaar,
07:54
We createcreëren socialsociaal risksrisico's for one anothereen ander,
zelfs op scholen,
waar alles zou moeten gaan om leren,
07:56
even in schoolsscholen whichwelke are supposedvermeend
to be all about learningaan het leren,
en dan bedoel ik niet
de landelijke toetsen.
07:59
and I'm not talkingpratend
about standardizedgestandaardiseerd teststesten.
Ik bedoel dat er iedere minuut
van iedere dag
08:01
I mean that everyelk minuteminuut of everyelk day,
leerlingen zijn,
van basisschool tot universiteit,
08:03
manyveel studentsstudenten in elementaryelementair
schoolsscholen throughdoor collegeshogescholen
die voelen dat als ze een fout maken,
anderen op hen neerkijken.
08:06
feel that if they make a mistakevergissing,
othersanderen will think lessminder of them.
Geen wonder dat ze zo gestrest zijn
08:09
No wonderwonder they're always stressedbenadrukt out
en de risico's vermijden
die nodig zijn om te leren.
08:11
and not takingnemen the risksrisico's
necessarynoodzakelijk for learningaan het leren.
Ze leren, onbedoeld,
dat fouten ongewenst zijn
08:14
But they learnleren
that mistakesfouten are undesirableongewenste
08:17
inadvertentlyonbedoeld
als docenten en ouders uitsluitend
correcte antwoorden willen horen,
08:18
when teachersleraren or parentsouders
are eagerenthousiast to hearhoren just correctcorrect answersantwoorden
fouten afwijzen in plaats van
ze te accepteren en te onderzoeken
08:21
and rejectverwerpen mistakesfouten
ratherliever than welcomeWelkom and examineonderzoeken them
08:24
to learnleren from them,
om ervan te leren,
of maar één bepaald antwoord willen,
08:25
or when we look for narrowsmal responsesReacties
in plaats van onderzoekend denken,
08:27
ratherliever than encourageaanmoedigen
more exploratoryverkennend thinkinghet denken
waar iedereen van kan leren.
08:29
that we can all learnleren from.
Als alle huiswerk en iedere opdracht
een beoordeling krijgt
08:31
When all homeworkhuiswerk or studentstudent work
has a numberaantal or a letterbrief on it,
die meetelt voor een eindcijfer,
08:34
and countstellingen towardsnaar a finallaatste graderang,
in plaats van ze te gebruiken voor
oefenen, fouten, feedback en herhaling,
08:36
ratherliever than beingwezen used for practicepraktijk,
mistakesfouten, feedbackterugkoppeling and revisionherziening,
dan zetten we de school neer
als presteeromgeving.
08:39
we sendsturen the messagebericht
that schoolschool- is a performanceprestatie zonezone.
Hetzelfde geldt voor onze werkplekken.
08:44
The samedezelfde is truewaar in our workplaceswerkplekken.
De bedrijven die ik bezoek als consultant
hebben vaak een perfectionistische cultuur
08:46
In the companiesbedrijven I consultConsult with,
I oftenvaak see flawlessvlekkeloze executionexecutie culturesculturen
die managers creëren
om goede resultaten te bereiken.
08:50
whichwelke leadersleiders fosterbevorderen
to encourageaanmoedigen great work.
Maar zo blijven werknemers
hangen in wat ze weten
08:52
But that leadsleads employeeswerknemers
to stayverblijf withinbinnen what they know
en leren ze niets nieuws,
08:55
and not try newnieuwe things,
dus bedrijven hebben moeite te innoveren
08:56
so companiesbedrijven struggleworstelen
to innovateinnoveren and improveverbeteren,
en blijven achter.
08:59
and they fallvallen behindachter.
We kunnen meer ruimte scheppen voor groei
09:01
We can createcreëren more spacesruimten for growthgroei
door met elkaar in gesprek te gaan
09:04
by startingbeginnend conversationsconversaties with one anothereen ander
over wanneer we
in welke omgeving willen zijn.
09:06
about when we want to be in eachelk zonezone.
Op welk vlak willen we
ons verbeteren en hoe?
09:09
What do we want to get better at and how?
En wanneer willen we uitvoeren
met zo weinig mogelijk fouten?
09:11
And when do we want
to executeuitvoeren and minimizeverkleinen mistakesfouten?
Op die manier
begrijpen we beter wat succes is
09:15
That way, we gainkrijgen clarityhelderheid
about what successsucces is,
en hoe we elkaar het beste kunnen helpen.
09:18
when, and how to bestbeste supportondersteuning one anothereen ander.
Maar wat als we voortdurend
in een veeleisende omgeving zitten
09:22
But what if we find ourselvesonszelf
in a chronicchronische high-stakeshigh-stakes settingomgeving
en we denken dat we zo'n gesprek
niet kunnen aangaan?
09:25
and we feel we can't
startbegin those conversationsconversaties yetnog?
Dan zijn er drie dingen
die we zelf toch kunnen doen.
09:28
Then here are threedrie things
that we can still do as individualsindividuen.
Ten eerste kunnen we losse eilandjes
creëren in die veeleisende oceaan.
09:31
First, we can createcreëren low-stakeslow-stakes islandseilanden
in an otherwiseanders- high-stakeshigh-stakes seazee.
Hier zijn de gevolgen van fouten beperkt.
09:36
These are spacesruimten where mistakesfouten
have little consequencegevolg.
We kunnen bijvoorbeeld een mentor
of een collega zoeken
09:39
For examplevoorbeeld, we mightmacht find
a mentormentor or a trustedvertrouwd colleaguecollega
om ideeën mee uit te wisselen
of een gevoelig gesprek te voeren
09:42
with whomwie we can exchangeuitwisseling ideasideeën
or have vulnerablekwetsbaar conversationsconversaties
of een rollenspel te doen.
09:46
or even role-playrollenspel.
Of we kunnen vragen
om feedbackgesprekken tijdens projecten.
09:47
Or we can askvragen for feedback-orientedfeedback georiënteerde-
meetingsvergaderingen as projectsprojecten progressvooruitgang.
Of we kunnen tijd vrijmaken voor lezen,
video's kijken of online cursussen doen.
09:51
Or we can setreeks asideterzijde time to readlezen
or watch videosvideos or take onlineonline coursescursussen.
Het zijn maar een paar voorbeelden.
09:55
Those are just some examplesvoorbeelden.
Ten tweede kunnen we uitvoeren
en presteren naar verwachting,
09:57
SecondTweede, we can executeuitvoeren
and performuitvoeren as we're expectedverwacht,
maar ons vervolgens afvragen
wat er beter kan,
10:01
but then reflectreflecteren on what
we could do better nextvolgende time,
zoals Beyoncé doet,
10:04
like BeyoncBeyoncé does,
en we kunnen experts
observeren en imiteren.
10:05
and we can observeobserveren and emulateemuleren expertsexperts.
Het observeren, reflecteren
en aanpassen vormt een leeromgeving.
10:07
The observationobservatie, reflectionreflectie
and adjustmentaanpassing is a learningaan het leren zonezone.
Ten slotte kunnen we de leiding nemen
10:11
And finallyTenslotte, we can leadlood
en de drempel verlagen voor anderen
door onze verbeterpunten te delen,
10:14
and lowerlager the stakesinzet for othersanderen
by sharingdelen what we want to get better at,
door vragen te stellen
over wat we niet weten,
10:18
by askingvragen questionsvragen
about what we don't know,
door om feedback te vragen
en onze fouten te delen
10:20
by solicitingtippelen feedbackterugkoppeling
and by sharingdelen our mistakesfouten
en wat we ervan geleerd hebben,
10:23
and what we'vewij hebben learnedgeleerd from them,
zodat anderen hetzelfde durven te doen.
10:25
so that othersanderen
can feel safeveilig to do the samedezelfde.
Echt zelfvertrouwen
10:27
RealEchte confidencevertrouwen is about
modelingmodellering ongoingvoortdurende learningaan het leren.
gaat over het vormgeven
van een voortdurend leerproces.
Stel je voor dat we in plaats van
steeds maar te doen, doen, doen,
10:32
What if, insteadin plaats daarvan of spendinguitgaven
our liveslevens doing, doing, doing,
te presteren, presteren, presteren,
10:37
performinghet uitvoeren van, performinghet uitvoeren van, performinghet uitvoeren van,
we meer tijd zouden besteden
aan onderzoeken,
10:39
we spentdoorgebracht more time exploringverkennen,
vragen,
10:42
askingvragen,
luisteren,
10:44
listeninghet luisteren,
experimenteren, reflecteren,
10:45
experimentingexperimenteren, reflectingreflecterende,
proberen en op weg zijn?
10:48
strivingstreven and becomingworden?
Stel je voor dat iedereen
altijd wel bezig was
10:52
What if we eachelk always had something
om iets beter te kunnen.
10:55
we were workingwerkend to improveverbeteren?
Stel je voor dat we meer laagdrempelige
10:57
What if we createdaangemaakt more low-stakeslow-stakes islandseilanden
eilandjes zouden creëren.
11:00
and waterswateren?
En stel je voor dat het helder zou zijn,
11:01
And what if we got clearduidelijk,
voor onszelf en voor teamgenoten,
11:04
withinbinnen ourselvesonszelf and with our teammatesteamgenoten,
wanneer we proberen te leren
en wanneer we proberen te presteren,
11:06
about when we seekzoeken to learnleren
and when we seekzoeken to performuitvoeren,
dan zouden onze acties
doeltreffender worden,
11:10
so that our effortsinspanningen
can becomeworden more consequentialgevolgschade,
onze vooruitgang oneindig
11:13
our improvementverbetering never-endingnooit eindigende
en ons 'best' nog beter?
11:16
and our bestbeste even better?
Bedankt.
11:19
Thank you.
Translated by Saskia O'Neill
Reviewed by Rik Delaet

▲Back to top

About the speaker:

Eduardo Briceño - Learning expert
Eduardo Briceño is a learner, leader, speaker and writer devoted to enabling a more learning-oriented world.

Why you should listen

Eduardo Briceño leads Mindset Works, the leading provider of growth mindset training services and programs for schools and businesses.  It helps organizations cultivate learning-oriented cultures and systems. He started it in 2007 with the foremost growth mindset researcher, Carol Dweck Ph.D., and education expert Lisa Blackwell Ph.D. Prior to his current role, he was a Principal at the Sprout Group, a venture capital firm in Silicon Valley.

Briceño regularly speaks at national and international conferences and in-house trainings for educators, professionals, and leaders. His TEDx talk, "The power of belief," is widely used to introduce teachers, students and professionals to the growth mindset, and his TED Talk, "How to get better at the things you care about," differentiates performance vs. improvement behaviors. He has been quoted and featured in prominent media, such as Education Week, NPR, The Guardian, The Huffington Post, KQED MindShift, Entrepreneur and Inc.

Briceño grew up in Caracas, Venezuela, before moving to the US when he was in high school. He now lives with his wife in San Jose, California. He holds Bachelor's degrees in economics and engineering from the University of Pennsylvania, as well as an MBA and an MA in Education from Stanford University. Most important, he continues to enjoy lifelong learning every day.

More profile about the speaker
Eduardo Briceño | Speaker | TED.com