ABOUT THE SPEAKER
Kristie Ebi - Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change.

Why you should listen

Kristie Ebi has been conducting research and developing practice on the health risks of climate variability and change for more than 20 years, understanding sources of vulnerability, estimating current and future health risks of climate change, and designing adaptation policies for countries in Central America, Europe, Africa, Asia and the Pacific.

Ebi is the author of multiple national and international climate change assessments, including the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5C. She co-chairs the International Committee On New Integrated Climate change assessment Scenarios (ICONICS).

More profile about the speaker
Kristie Ebi | Speaker | TED.com
TED2019

Kristie Ebi: How climate change could make our food less nutritious

Kristie Ebi: Hur klimatförändringarna kan göra vår mat mindre näringsrik

Filmed:
1,621,336 views

Högre koldioxidhalter i atmosfären kan göra att växter växer fortare, men det finns dolda nackdelar: de bestjäl växterna på näringsämnen och vitaminer som vi behöver för att överleva. I ett föredrag om global livsmedelsförsörjning utforskar epidemiologen Kristie Ebi de potentiellt enorma hälsoföljder som den här växande näringskrisen kan få – och de steg vi kan ta för att säkerställa att alla människor har tillgång till säker och hälsosam mat.
- Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Yogi Berra, en amerikansk
baseballspelare och filosof, sa:
00:13
YogiYogi BerraBerra, a US baseballbaseboll playerspelare
and philosopherfilosof, said,
0
1809
4887
"Om vi inte vet var vi ska,
kanske vi inte kommer fram."
00:18
"If we don't know where we're going,
we mightmakt not get there."
1
6720
3567
Samlingen av vetenskaplig forskning
ger oss bättre inblick,
00:23
AccumulatingAckumulera scientificvetenskaplig knowledgekunskap
is givingger us greaterstörre insightsinsikter,
2
11525
4046
bättre klarhet, i hur vår framtid
kan se ut i ett förändrat klimat
00:27
greaterstörre clarityklarhet, into what our futureframtida
mightmakt look like in a changingskiftande climateklimat
3
15595
5172
och vad det kan betyda för vår hälsa.
00:32
and what that could mean for our healthhälsa.
4
20791
2209
Jag är här för att prata
om en besläktad aspekt,
00:35
I'm here to talk about a relatedrelaterad aspectaspekt,
5
23714
3705
om hur våra utsläpp av växthusgaser
från förbränningen av fossila bränslen
00:39
on how our emissionsutsläpp of greenhouseväxthus gasesgaser
from burningbrinnande of fossilfossil fuelsbränslen
6
27443
4662
minskar näringsinnehållet i vår mat.
00:44
is reducingminska the nutritionalnäringsmässiga
qualitykvalitet of our foodmat.
7
32129
4030
Vi börjar med kostpyramiden.
00:49
We'llVi kommer startStart with the foodmat pyramidpyramid.
8
37011
2139
Ni känner alla till kostpyramiden.
00:51
You all know the foodmat pyramidpyramid.
9
39174
1762
Vi behöver alla äta en varierad kost.
00:53
We all need to eatäta a balancedbalanserad dietdiet.
10
41348
2438
Vi behöver proteiner,
00:55
We need to get proteinsproteiner,
11
43810
1517
vi behöver mineraler,
00:57
we need to get micronutrientsmikronäringsämnen,
12
45351
1711
vi behöver vitaminer.
00:59
we need to get vitaminsvitaminer.
13
47086
1308
Och det här är ett sätt
för oss att se till
01:00
And so, this is a way
for us to think about
14
48418
2730
01:03
how to make sure we get
what we need everyvarje day
15
51172
2994
att vi får i oss allt vi behöver varje dag
så att vi kan växa och må bra.
01:06
so we can growväxa and thrivefrodas.
16
54190
2118
Men vi äter inte bara
för att vi behöver det,
01:08
But we eatäta not just because we need to,
17
56332
2585
vi äter också för nöjes skull.
01:10
we alsoockså eatäta for enjoymentnjutning.
18
58941
1940
Bröd, pasta, pizza –
01:12
BreadBröd, pastapasta, pizzapizza --
19
60905
2603
det finns en massa mat
som har kulturell betydelse.
01:15
there's a wholehela rangeräckvidd of foodslivsmedel
that are culturallykulturellt importantViktig.
20
63532
4081
Vi tycker om att äta den.
01:19
We enjoynjut av eatingmat these.
21
67637
1792
Så maten är viktig för vår kost,
01:22
And so they're importantViktig for our dietdiet,
22
70088
2391
men den är också viktig för våra kulturer.
01:24
but they're alsoockså importantViktig
for our cultureskulturer.
23
72503
2670
Koldioxiden har ökat i mängd
01:27
CarbonCarbon dioxidedioxid has been increasingökande sincesedan
the startStart of the IndustrialIndustriella RevolutionRevolutionen,
24
75757
5504
sedan den industriella
revolutionens början,
en ökning från 280 ppm, eller miljondelar,
till över 410 ppm i dag,
01:33
increasingökande from about
280 partsdelar perper millionmiljon to over 410 todayi dag,
25
81285
5362
och den fortsätter öka.
01:38
and it continuesfortsätter to increaseöka.
26
86671
2243
Kolet som växter behöver för att växa
kommer från koldioxiden.
01:40
The carbonkol that plantsväxter need to growväxa
comeskommer from this carbonkol dioxidedioxid.
27
88938
4426
Växterna tar upp den,
01:45
They bringföra it into the plantväxt,
28
93388
1462
och de bryter ner den
så att de kan använda kolet för att växa.
01:46
they breakha sönder it apartisär
into the carbonkol itselfsig,
29
94874
3247
01:50
and they use that to growväxa.
30
98145
1784
De behöver också näring från jorden.
01:52
They alsoockså need nutrientsnäringsämnen from the soiljord.
31
100542
2933
Så ja, koldioxid är växternas mat.
01:56
And so yes, carbonkol dioxidedioxid is plantväxt foodmat.
32
104166
3506
Att koldioxidhalten ökar
borde vara goda nyheter
02:01
And this should be good newsNyheter,
of risingstigande carbonkol dioxidedioxid concentrationskoncentrationer,
33
109186
4966
för livsmedelsförsörjningen i världen,
02:06
for foodmat securitysäkerhet around the worldvärld,
34
114176
2956
som ska se till att alla
har tillräckligt att äta varje dag.
02:09
makingtillverkning sure that people
get enoughtillräckligt to eatäta everyvarje day.
35
117156
3658
Ungefär 820 miljoner människor i världen
får inte tillräckligt att äta varje dag.
02:13
About 820 millionmiljon people in the worldvärld
don't get enoughtillräckligt to eatäta everyvarje day.
36
121466
5155
Så det finns en hel del skrivet
om hur högre koldioxidhalter
02:19
So there's a fairrättvis amountmängd writtenskriven
about how higherhögre COCO2
37
127090
3602
ska hjälpa till med
livsmedelsförsörjningsproblemen.
02:22
is going to help with
our foodmat securitysäkerhet problemproblem.
38
130716
2771
Vi behöver skynda på utvecklingen
när det gäller jordbruksproduktiviteten
02:25
We need to accelerateaccelerera our progressframsteg
in agriculturaljordbruks productivityproduktivitet
39
133511
5082
för att livnära de nio till tio miljarder
personer som kommer finnas år 2050
02:30
to feedutfodra the ninenio to 10 billionmiljard people
who will be aliveLevande in 2050
40
138617
4835
och för att uppfylla de Globala målen
för hållbar utveckling, särskilt Mål 2,
02:35
and to achieveuppnå the SustainableHållbar
DevelopmentUtveckling GoalsMål,
41
143476
2521
02:38
particularlysärskilt the GoalMål NumberAntal 2,
42
146021
1738
som rör tryggare livsmedelsförsörjning,
02:39
that is on reducingminska foodmat insecurityosäkerhet,
43
147783
3156
bättre näring,
02:42
increasingökande nutritionnäring,
44
150963
1524
och ökad tillgång för alla
till den mat vi behöver.
02:44
increasingökande accesstillgång to the foodslivsmedel
that we need for everyonealla.
45
152511
3660
Vi vet att klimatförändringarna
påverkar jordbruksproduktiviteten.
02:48
We know that climateklimat changeByta
is affectingpåverkar agriculturaljordbruks productivityproduktivitet.
46
156195
4740
Jorden har blivit ungefär en grad varmare
02:52
The earthjord has warmedvärmde
about one degreegrad centigradeCelsius
47
160959
2406
sedan tiden före industrialiseringen.
02:55
sincesedan preindustrialPreindustrial timesgånger.
48
163389
2291
Det förändrar lokala temperatur-
och nederbördsmönster,
02:57
That is changingskiftande locallokal temperaturetemperatur
and precipitationNederbörd patternsmönster,
49
165704
3809
och det får konsekvenser
för produktiviteten i jordbruket
03:01
and that has consequenceskonsekvenser
for the agriculturaljordbruks productivityproduktivitet
50
169537
4434
i många delar av världen.
03:05
in manymånga partsdelar of the worldvärld.
51
173995
1622
Och det är inte bara förändringarna
i temperatur och nederbörd,
03:08
And it's not just locallokal changesförändringar
in temperaturetemperatur and precipitationNederbörd,
52
176292
3291
det är extremerna.
03:11
it's the extremesytterligheter.
53
179607
1226
Extremer i form av värmeböljor,
översvämningar och torka
03:13
ExtremesYtterligheter in termsvillkor of heatvärme wavesvågor,
floodsöversvämningar and droughtstorka
54
181553
3671
påverkar produktiviteten avsevärt.
03:17
are significantlysignifikant affectingpåverkar productivityproduktivitet.
55
185248
3770
Och koldioxiden,
03:22
And that carbonkol dioxidedioxid,
56
190677
2336
förutom att den får växter att växa,
03:25
besidesFörutom makingtillverkning plantsväxter growväxa,
57
193037
2957
har även andra följder,
03:28
has other consequenceskonsekvenser as well,
58
196018
2777
som att växter,
när koldioxidhalten är högre,
03:30
that plantsväxter, when they have
higherhögre carbonkol dioxidedioxid,
59
198819
3066
ökar produktionen av kolhydrater –
socker och stärkelse –
03:33
increaseöka the synthesissyntes of carbohydrateskolhydrater,
sugarssockerarter and starchesstärkelser,
60
201909
4045
och minskar koncentrationen av proteiner
och nödvändiga näringsämnen.
03:37
and they decreaseminska the concentrationskoncentrationer
of proteinprotein and criticalkritisk nutrientsnäringsämnen.
61
205978
5260
Det här är väldigt viktigt för hur vi ser
på livsmedelsförsörjningen i framtiden.
03:43
And this is very importantViktig for how we
think about foodmat securitysäkerhet going forwardfram-.
62
211262
6513
För några kvällar sedan, i diskussionerna
om klimatförändringarna,
03:50
A couplepar of nightsnätter agosedan
in the tabletabell talkssamtal on climateklimat changeByta,
63
218532
3906
var det någon som sa
att hen var fem sjundedels optimist:
03:54
someonenågon said that they're
a five-seventhsfem-sjutths optimistoptimist:
64
222462
3965
att hen är optimist fem dagar i veckan,
03:58
that they're an optimistoptimist
fivefem daysdagar of the weekvecka,
65
226451
2831
och det här är ett ämne
för de övriga två dagarna.
04:01
and this is a topicämne
for the other two daysdagar.
66
229306
2715
Om vi tänker på mineraler
04:05
When we think about micronutrientsmikronäringsämnen,
67
233227
2159
påverkas nästan alla av dem
av högre koldioxidhalter.
04:07
almostnästan all of them are affectedpåverkade
by higherhögre COCO2 concentrationskoncentrationer.
68
235410
4417
Järn och zink påverkas särskilt mycket.
04:11
Two in particularsärskild are ironjärn and zinczink.
69
239851
2409
Om du inte får tillräckligt
med järn kan du få blodbrist.
04:14
When you don't have enoughtillräckligt ironjärn,
you can developutveckla ironjärn deficiencybrist anemiaanemi.
70
242284
4007
Det kan orsaka trötthet, andnöd,
04:18
It's associatedassocierad with fatiguetrötthet,
shortnessKorthet of breathandetag
71
246315
3054
och ytterligare några
ganska allvarliga åkommor.
04:21
and some fairlyganska seriousallvarlig
consequenceskonsekvenser as well.
72
249393
3333
Om du inte får tillräckligt med zink
04:24
When you don't have enoughtillräckligt zinczink,
73
252750
1716
kan du tappa matlusten.
04:26
you can have a lossförlust of appetiteaptit.
74
254490
2531
Det är ett betydande problem i världen.
04:29
It is a significantsignifikant
problemproblem around the worldvärld.
75
257045
2127
Ungefär en miljard människor
har zinkbrist.
04:31
There's about one billionmiljard people
who are zinczink deficientbristfällig.
76
259196
3075
Zink är väldigt viktigt
för mödrar och barns hälsa.
04:34
It's very importantViktig
for maternalmaternell and childbarn healthhälsa.
77
262295
2940
Det påverkar utvecklingen.
04:37
It affectspåverkar developmentutveckling.
78
265259
1907
B-vitaminer är nödvändiga
av en mängd anledningar.
04:39
The B vitaminsvitaminer are criticalkritisk
for a wholehela rangeräckvidd of reasonsskäl.
79
267788
3817
De hjälper till att omvandla
vår mat till energi.
04:43
They help convertkonvertera our foodmat into energyenergi.
80
271629
2994
De är viktiga för många
fysiologiska processer i vår kropp.
04:46
They're importantViktig for the functionsfunktioner
81
274647
1718
04:48
of manymånga of the physiologicFysiologiska
activitiesaktiviteter in our bodieskroppar.
82
276389
3571
Och när en växt har högre kolhalt
04:51
And when you have
higherhögre carbonkol in a plantväxt,
83
279984
2704
får den mindre kväve
04:54
you have lessmindre nitrogenkväve,
84
282712
1658
och mindre B-vitaminer.
04:56
and you have lessmindre B vitaminsvitaminer.
85
284394
1916
Det påverkar inte bara oss.
04:58
And it's not just us.
86
286731
1564
Boskap påverkas redan
05:00
CattleNötkreatur are alreadyredan beingvarelse affectedpåverkade
87
288319
1739
eftersom kvaliteten
på deras bete försämras.
05:02
because the qualitykvalitet
of theirderas foragefoder is decliningminskande.
88
290082
3622
Det här påverkar faktiskt alla
som äter växter.
05:05
In factfaktum, this affectspåverkar
everyvarje consumerkonsument of plantsväxter.
89
293728
3461
Tänk till exempel på våra husdjur,
som katter och hundar.
05:09
And give a thought to, for exampleexempel,
our petsällskapsdjur catskatter and dogshundar.
90
297213
3872
Om du tittar på innehållsdeklarationen
för maten för sällskapsdjur och hundar
05:13
If you look on the labelmärka
of mostmest of the petsällskapsdjur and doghund foodmat,
91
301109
3468
05:16
there's a significantsignifikant amountmängd
of grainspannmål in those foodslivsmedel.
92
304601
4645
så finns det en stor andel
spannmål i den maten.
Så det här påverkar alla.
05:21
So this affectspåverkar everyonealla.
93
309270
2087
Hur vet vi att det är ett problem?
05:23
How do we know that this is a problemproblem?
94
311381
2306
Vi känner till det från fältstudier
05:25
We know from fieldfält studiesstudier
95
313711
1877
och från experimentella studier
gjorda i laboratorium.
05:27
and we know from experimentalexperimentell
studiesstudier in laboratorieslaboratorier.
96
315612
3331
I fältstudierna –
05:30
In the fieldfält studiesstudier --
97
318967
1480
och jag kommer främst fokusera
på vete och ris –
05:32
and I'll focusfokus primarilyprimärt
on wheatvete and on riceris --
98
320471
4445
finns det fält med till exempel ris
05:36
there's fieldsfält, for exampleexempel, of riceris
99
324940
2406
som har delats in i olika jordlotter.
05:39
that are divideddividerat into differentannorlunda plotstomter.
100
327370
2090
Och lotterna är precis likadana:
05:42
And the plotstomter are all the samesamma:
101
330460
2104
Jorden är densamma,
05:44
the soil'sjord the samesamma,
102
332588
1871
nederbörden är densamma –
05:46
the precipitation'snederbörd ' s the samesamma --
103
334483
1709
allt är likadant.
05:48
everything'sAlltings the samesamma.
104
336216
1936
Förutom att man blåser ut koldioxid
över några av jordlotterna.
05:50
ExceptFörutom carbonkol dioxidedioxid
is blownblåst over some of the plotstomter.
105
338176
4017
Så man kan jämföra
05:54
And so you can comparejämföra
106
342637
2421
hur det ser ut under de villkor vi har nu
05:57
what it looksutseende like
underunder today'sdagens conditionsbetingelser
107
345082
3270
med de ökade koldioxidhalterna
06:00
and underunder carbonkol dioxidedioxid conditionsbetingelser
latersenare in the centuryårhundrade.
108
348376
4187
i framtiden.
Jag deltog i en av de få studier
som har undersökt det här.
06:05
I was partdel of one of the few studiesstudier
that have doneGjort this.
109
353032
3065
Vi tittade på 18 risfält i Kina och Japan
06:08
We lookedtittade at 18 riceris linesrader
in ChinaKina and in JapanJapan
110
356121
4571
och odlade dem under de omständigheter
man kan förvänta sig
06:12
and grewväxte them underunder conditionsbetingelser
that you would expectförvänta
111
360716
2822
senare under det här århundradet.
06:15
latersenare in the centuryårhundrade.
112
363562
1623
När man tittar på slutsatserna
06:19
And when you look at the resultsresultat,
113
367185
2048
är den vita stapeln hur det ser ut i dag,
06:21
the whitevit barbar is today'sdagens conditionsbetingelser,
114
369257
3092
och den röda stapeln hur det kommer
att se ut senare under 2000-talet.
06:24
the redröd barbar is conditionsbetingelser
latersenare in the centuryårhundrade.
115
372373
4036
06:28
So proteinprotein declinesavböjer about 10 percentprocent,
116
376741
3994
Proteinet minskar med ungefär tio procent,
järn med ungefär åtta procent,
zink med ungefär fem procent.
06:32
ironjärn about eightåtta percentprocent,
zinczink about fivefem percentprocent.
117
380759
3843
Det låter inte
som jättestora förändringar,
06:37
These don't soundljud like really bigstor changesförändringar,
118
385404
2546
men tänk på fattiga människor
06:39
but when you startStart thinkingtänkande
about the poorfattig in everyvarje countryland
119
387974
3904
i alla länder,
som främst lever på stärkelse,
06:43
who primarilyprimärt eatäta starchstärkelse,
120
391902
2445
och att det här kommer att knuffa
alla som är på gränsen
06:46
that this will put people
who are on the edgekant
121
394371
2926
över gränsen in i direkt näringsbrist
06:49
over the edgekant into frankfrank deficienciesbrister,
122
397321
2237
och skapa alla möjliga hälsoproblem.
06:51
creatingskapande all kindsslag of healthhälsa problemsproblem.
123
399582
2657
Situationen är tydligare
när det gäller B-vitaminer.
06:54
The situationsituation is more significantsignifikant
for the B vitaminsvitaminer.
124
402263
3861
För vitamin B1 och B2
06:58
When you look at
vitaminvitamin B1 and vitaminvitamin B2,
125
406148
3629
är minskningen 17 procent.
07:01
there's about a 17 percentprocent declinenedgång.
126
409801
2669
Pantotensyra, vitamin B5,
minskar ungefär 13 procent.
07:04
PantothenicPantotensyra acidsyra, vitaminvitamin B5,
is about a 13 percentprocent declinenedgång.
127
412494
5019
Folsyra minskar med 30 procent.
07:09
FolateFolat is about a 30 percentprocent declinenedgång.
128
417537
3327
Det här är medelvärden
för de olika experimenten som har gjorts.
07:12
And these are averagesmedelvärden over
the variousolika experimentsexperiment that were doneGjort.
129
420888
4274
Folsyra är nödvändigt
för barns utveckling.
07:17
FolateFolat is criticalkritisk for childbarn developmentutveckling.
130
425186
3572
Gravida kvinnor som inte får
tillräckligt med folsyra
07:20
PregnantGravida womenkvinnor who don't get enoughtillräckligt folateFolat
131
428782
2109
07:22
are at much higherhögre riskrisk
of havinghar babiesspädbarn with birthfödelse defectsdefekter.
132
430915
3176
löper mycket högre risk
att föda barn med missbildningar.
Så det här är väldigt allvarliga
potentiella följder för vår hälsa
07:26
So these are very seriousallvarlig
potentialpotential consequenceskonsekvenser for our healthhälsa
133
434599
5246
av den fortsatta koldioxidökningen.
07:31
as COCO2 continuesfortsätter to risestiga.
134
439869
2321
I ett annat exempel,
07:35
In anotherannan exampleexempel,
135
443636
1281
modelleringsarbetet här gjordes
av Chris Weyant och hans kolleger,
07:36
this is modelingmodellering work that was doneGjort
by ChrisChris WeyantWeyant and his colleagueskollegor,
136
444941
4375
undersöktes den här kedjan
från mer koldioxid
07:41
takingtar a look at this chainkedja
from higherhögre COCO2 to lowerlägre ironjärn and zinczink --
137
449340
4632
till mindre järn och zink –
de tittade bara på järn och zink –
07:45
and they only lookedtittade at ironjärn and zinczink --
138
453996
2432
till olika hälsoeffekter.
07:48
to variousolika healthhälsa outcomesutfall.
139
456452
1957
De undersökte malaria,
diarrésjukdomar, lunginflammation,
07:50
They lookedtittade at malariamalaria,
diarrhealdiarrésjukdomar diseasesjukdom, pneumonialunginflammation,
140
458433
3338
blodbrist,
07:53
ironjärn deficiencybrist anemiaanemi,
141
461795
1764
och undersökte vad följderna
kunde bli år 2050.
07:55
and lookedtittade at what
the consequenceskonsekvenser could be in 2050.
142
463583
4147
Ju mörkare färgen är här,
07:59
And the darkermörkare the colorFärg in this,
143
467754
2220
desto större är följderna.
08:01
the largerstörre the consequenceskonsekvenser.
144
469998
1960
Man kan se den största effekten
08:03
So you can see the majorstörre impactseffekter
145
471982
2699
i Asien och Afrika,
08:06
in AsiaAsia and in AfricaAfrika,
146
474705
2909
men observera att i länder som USA
08:09
but alsoockså notenotera that in countriesländer
suchsådan as the UnitedUnited StatesStaterna
147
477638
2865
och i länder i Europa
08:12
and countriesländer in EuropeEuropa,
148
480527
1506
kan befolkningen också drabbas.
08:14
the populationspopulationer alsoockså could be affectedpåverkade.
149
482057
2415
De uppskattade att 125 miljoner
människor kunde påverkas.
08:17
They estimatedberäknad about
125 millionmiljon people could be affectedpåverkade.
150
485075
4274
De skapade också modeller
08:22
They alsoockså modeledmodelleras what would be
the mostmest effectiveeffektiv interventionsinterventioner,
151
490041
4047
för vilka åtgärder
som skulle vara mest effektiva,
08:26
and theirderas conclusionslutsats was
reducingminska our greenhouseväxthus gasesgaser:
152
494112
4505
och deras slutsats var att det skulle vara
att minska utsläppen av växthusgaser:
Se till att växthusgaserna minskade
till mitten av århundradet
08:30
getting our greenhouseväxthus gasgas emissionsutsläpp
down by mid-centurymitten av århundradet
153
498641
3078
så att vi inte behöver oroa oss
så mycket för följderna
08:33
so we don't have to worryoroa so much
about these consequenceskonsekvenser
154
501743
3303
längre fram i framtiden.
08:37
latersenare in the centuryårhundrade.
155
505070
1514
De här experimenten, de här modellerna,
08:40
These experimentsexperiment, these modelingmodellering studiesstudier
156
508568
2506
tog inte hänsyn
08:43
did not take climateklimat changeByta
itselfsig into accountkonto.
157
511098
2558
till själva klimatförändringarna.
De tittade bara på den ökade koldioxiden.
08:46
They just focusedfokuserade on
the carbonkol dioxidedioxid componentkomponent.
158
514082
3124
Så när man lägger ihop dem,
08:49
So when you put the two togethertillsammans,
159
517584
2130
blir effekten mycket större
än vad jag har visat er.
08:51
it's expectedförväntat the impactinverkan is much largerstörre
than what I've told you.
160
519738
3459
Jag skulle nu vilja berätta för er
08:56
I'd love to be ablestånd to tell you right now
161
524108
3019
hur mycket den mat ni åt till frukost,
och den mat ni kommer att äta till lunch,
08:59
how much the foodmat you had for breakfastfrukost,
the foodmat you're going to have for lunchlunch,
162
527151
4814
har förändrats från den
som era mor- och farföräldrar åt
09:03
has shiftedändrad from what
your grandparentsmor-och farföräldrar ateåt
163
531989
2879
när det gäller näringsvärdet.
09:06
in termsvillkor of its nutritionalnäringsmässiga qualitykvalitet.
164
534892
2344
Men det kan jag inte.
09:10
But I can't.
165
538312
1157
Vi har ingen forskning på det.
09:11
We don't have the researchforskning on that.
166
539493
2013
Jag skulle vilja berätta för er
hur mycket bristen på mat i dag
09:14
I'd love to tell you how much
currentnuvarande foodmat insecurityosäkerhet
167
542253
3151
påverkas av förändringarna.
09:17
is affectedpåverkade by these changesförändringar.
168
545428
1733
09:19
But I can't.
169
547851
1246
Men det kan jag inte.
Vi har ingen forskning på det heller.
09:21
We don't have the researchforskning
on that, eitherantingen.
170
549121
2309
Det är mycket som vi behöver
ta reda på om det här,
09:24
There's a lot that needsbehov
to be knownkänd in this areaområde,
171
552437
3442
även vad de möjliga lösningarna kan vara.
09:27
includingInklusive what the possiblemöjlig
solutionslösningar could be.
172
555903
4059
Vi vet inte exakt vilka lösningarna är,
09:31
We don't know exactlyexakt
what those solutionslösningar are,
173
559986
2754
men vi har en mängd alternativ.
09:34
but we'vevi har got a rangeräckvidd of optionsalternativ.
174
562764
2733
Vi har tekniska framsteg.
09:37
We'veVi har got advancementsframsteg in technologiesteknik.
175
565521
2511
Vi har växtförädling.
Vi har bioberikning.
09:40
We'veVi har got plantväxt breedingföder upp.
We'veVi har got biofortificationbiofortifiering.
176
568056
3356
Typen av jord kan påverka.
09:43
SoilsSmutsar could make a differenceskillnad.
177
571436
1802
Och, det skulle naturligtvis
vara bra att veta
09:45
And, of coursekurs, it will be
very helpfulhjälpsam to know
178
573262
2993
hur de här förändringarna
kan påverka vår framtida hälsa
09:48
how these changesförändringar could affectpåverka
our futureframtida healthhälsa
179
576279
3481
och våra barn och barnbarns hälsa.
09:51
and the healthhälsa of our childrenbarn
and the healthhälsa of our grandchildrenbarnbarn.
180
579784
3335
Den här sortens investeringar tar tid.
09:56
And these investmentsinvesteringar take time.
181
584111
2363
Det kommer att ta tid
att lösa alla de här problemen.
09:59
It will take time to sortsortera
all of these issuesfrågor out.
182
587053
3184
Det finns inte någon nationell enhet
eller företagsgrupp
10:03
There is no nationalnationell entityenhet
or businessföretag groupgrupp
183
591427
3647
som bekostar den här forskningen.
10:07
that is fundingfinansiering this researchforskning.
184
595098
1854
Vi behöver de här investeringarna
för att ta reda på vart vi är på väg.
10:09
We need these investmentsinvesteringar criticallykritiskt
so that we do know where we're going.
185
597799
5450
Vad vi kan göra under tiden
10:16
In the meantimeunder tiden, what we can do
186
604048
2609
är att se till att alla människor
får tillgång till en allsidig kost,
10:18
is ensuresäkerställa that all people
have accesstillgång to a completekomplett dietdiet,
187
606681
6168
inte bara i de rika delarna
av världen, utan överallt.
10:24
not just those in the wealthyrik partsdelar
of the worldvärld but everywhereöverallt in the worldvärld.
188
612873
4029
Vi måste, individuellt och kollektivt,
minska utsläppen av växthusgaser
10:29
We alsoockså individuallyindividuellt and collectivelykollektivt need
to reduceminska our greenhouseväxthus gasgas emissionsutsläpp
189
617552
4819
för att minska utmaningarna
som kommer att dyka upp i framtiden.
10:34
to reduceminska the challengesutmaningar
that will come latersenare in the centuryårhundrade.
190
622395
3248
Det har sagts att om du tycker
att det är dyrt med utbildning,
10:39
It's been said that if you think
educationutbildning is expensivedyr, try ignoranceokunnighet.
191
627570
5605
testa okunskap.
Låt oss inte göra det.
10:46
Let's not.
192
634112
1219
Låt oss investera i oss själva,
10:47
Let's investinvestera in ourselvesoss själva,
193
635977
2786
i våra barn,
10:50
in our childrenbarn
194
638787
1158
och i vår planet.
10:51
and in our planetplanet.
195
639969
1328
Tack.
10:53
Thank you.
196
641321
1214
(Applåder)
10:54
(ApplauseApplåder)
197
642559
4259
Translated by Therese Lindstrom
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kristie Ebi - Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change.

Why you should listen

Kristie Ebi has been conducting research and developing practice on the health risks of climate variability and change for more than 20 years, understanding sources of vulnerability, estimating current and future health risks of climate change, and designing adaptation policies for countries in Central America, Europe, Africa, Asia and the Pacific.

Ebi is the author of multiple national and international climate change assessments, including the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5C. She co-chairs the International Committee On New Integrated Climate change assessment Scenarios (ICONICS).

More profile about the speaker
Kristie Ebi | Speaker | TED.com