ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com
TEDxSFU

Mandy Len Catron: A better way to talk about love

Манди Лен Катрон: По-добрият начин да говорим за любов

Filmed:
2,605,858 views

В любовта ние пропадаме. Ние се поваляме, пречупваме, припадаме. Изгаряме със страст. Любовта ни кара да полудяваме или да се разболяваме. Нашите сърца болят и след това се чупят. Говорейки за любовта по този начин, предопределяме как преживяваме любовта, казва Манди Лен Катрон. В този разговор предназначен за всеки, който някога е полудявал от любов, Катрон акцентира на различната метафора за любов, която може да ни помогне да намерим повече радост - и по-малко страдание - в любовта.
- Writer
Mandy Len Catron explores love stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
OK, so todayднес I want to talk
about how we talk about love.
0
553
4300
Днес искам да говоря
за това как говорим за любовта.
00:17
And specificallyконкретно,
1
5237
1150
По-специално,
00:18
I want to talk about what's wrongпогрешно
with how we talk about love.
2
6411
3435
искам да говоря какво грешим,
когато обясняваме любовта.
00:22
MostНай-много of us will probablyвероятно
fallпадане in love a fewмалцина timesпъти
3
10673
3407
Повечето от нас вероятно
се влюбват по няколко пъти
00:26
over the courseкурс of our livesживота,
4
14104
1465
през целия си живот.
00:27
and in the EnglishАнглийски languageезик,
this metaphorметафора, fallingпадане,
5
15593
4210
На английски език метафората
"падам влюбен"
00:31
is really the mainосновен way that we
talk about that experienceопит.
6
19827
3014
е основният начин, по който
обясняваме това изживяване.
00:35
I don't know about you,
7
23592
1151
Не знам за вас,
00:36
but when I conceptualizeконцептуализира this metaphorметафора,
8
24767
1927
но когато си обяснявам тази метафора,
00:38
what I pictureснимка is straightнаправо
out of a cartoonкарикатура --
9
26718
2878
си представям ясно следната картинка -
00:42
like there's a man,
10
30076
1296
има един мъж,
00:43
he's walkingходене down the sidewalkтротоар,
11
31396
1717
който върви по тротоара,
00:45
withoutбез realizingосъзнавайки it, he crossesкръстове
over an openотворен manholeвходни люкове,
12
33137
3112
разсеяно минава през
отворена шахта
00:48
and he just plummetsplummets into the sewerклоака belowПо-долу.
13
36273
3661
и просто пропада в канализацията отдолу.
00:51
And I pictureснимка it this way
because fallingпадане is not jumpingскачане.
14
39958
4080
Представям си го така, защото
той пада, не скача.
00:56
FallingПадане is accidentalслучайно,
15
44769
2032
Падането е случайност,
00:58
it's uncontrollableнеконтролируемо.
16
46825
1902
не подлежи на контрол.
01:00
It's something that happensслучва се to us
withoutбез our consentсъгласие.
17
48751
3525
Това е нещо, което се случва
без нашето съгласие.
01:04
And this --
18
52300
1193
И така,
01:05
this is the mainосновен way we talk
about startingстартиране a newнов relationshipвръзка.
19
53517
3567
така предимно говорим
за началото на нова връзка.
01:10
I am a writerписател and I'm alsoсъщо
an EnglishАнглийски teacherучител,
20
58336
3767
Аз съм писател и също
преподавател по английски език.
01:14
whichкойто meansсредства I think
about wordsдуми for a livingжив.
21
62127
2285
Тоест осмислям
думите, за да се прехранвам.
01:16
You could say that I get paidплатен
to argueспоря that the languageезик we use mattersвъпроси,
22
64436
4150
Може да кажете, че ми плащат
да защитавам езика, който използваме.
01:20
and I would like to argueспоря
that manyмного of the metaphorsметафори we use
23
68610
4200
Бих оспорила много от метафорите,
които използваме,
01:24
to talk about love --
24
72834
1567
за да говорим за любовта-
01:26
maybe even mostнай-много of them --
25
74425
1823
дори повечето от тях-
01:28
are a problemпроблем.
26
76272
1401
са проблемни.
01:30
So, in love, we fallпадане.
27
78700
1893
Така, в любовта, ние падаме.
01:33
We're struckпоразен.
28
81766
1465
Поваляме се.
01:35
We are crushedсмачкан.
29
83255
1396
Пречупваме се.
01:37
We swoonприпадам.
30
85331
1370
Припадаме.
01:39
We burnгоря with passionстраст.
31
87186
1797
Изгаряме със страст.
01:41
Love makesправи us crazyлуд,
32
89738
1977
Любовта ни побърква
01:43
and it makesправи us sickболен.
33
91739
1564
и ни разболява.
01:45
Our heartsсърца acheболка,
34
93796
1360
Нашето сърце боли
01:47
and then they breakпочивка.
35
95180
2006
и после се чупи.
01:50
So our metaphorsметафори equateуравнявам
the experienceопит of lovingнежен someoneнякой
36
98226
3144
Метафорите приравняват
усещането да обичаш някого
01:53
to extremeекстремни violenceнасилие or illnessзаболяване.
37
101394
2653
с изключителна жестокост или болест.
01:56
(LaughterСмях)
38
104071
2085
(смях)
01:59
They do.
39
107101
1151
Така е.
02:00
And they positionпозиция us as the victimsжертви
40
108276
1983
Те ни определят като жертви
02:02
of unforeseenнепредвидени and totallyнапълно
unavoidableнеизбежно circumstancesобстоятелства.
41
110283
3359
на невиждани или напълно
неизбежни обстоятелства.
02:06
My favoriteлюбим one of these is "smittenпоразени,"
42
114547
2723
Любимата ми е "поразен",
02:09
whichкойто is the pastминало participleпричастие
of the wordдума "smiteSMITE."
43
117294
2854
което е миналото причастие на
думата "поразявам".
02:12
And if you look this wordдума up
in the dictionaryречник --
44
120172
3068
Ако потърсите думата в речника -
02:15
(LaughterСмях)
45
123264
1024
(смях)
02:16
you will see that it can be definedдефинирани
as bothи двете "grievousтежка afflictionскръбта,"
46
124312
4518
ще откриете, че тя може да бъде
определена и като "люта скръб",
02:20
and, "to be very much in love."
47
128854
2851
и като "да бъдеш много влюбен".
02:25
I tendсклонен to associateсътрудник the wordдума "smiteSMITE"
with a very particularособен contextконтекст,
48
133716
3344
Асоциирам думата "поразявам"
с точно определен контекст,
02:29
whichкойто is the OldСтар TestamentЗавет.
49
137084
1564
какъвто е Старият завет.
02:31
In the BookКнига of ExodusИзход aloneсам,
there are 16 referencesпрепратки to smitingудара,
50
139560
4748
Във Втората книга от Библията
има 16 препратки към поразяването,
02:36
whichкойто is the wordдума that the BibleБиблията usesупотреби
for the vengeanceотмъщение of an angryядосан God.
51
144332
3773
която е думата, използвана за отмъщение
от ядосания Бог.
02:40
(LaughterСмях)
52
148129
1721
(смях)
02:41
Here we are usingизползвайки the sameедин и същ wordдума
to talk about love
53
149874
2705
Ние използваме същата дума,
за да говорим за любов
02:44
that we use to explainобяснявам
a plagueчумата of locustsскакалците.
54
152603
2426
и за да обясним нашествие
на скакалци.
02:47
(LaughterСмях)
55
155053
1028
(смях)
02:48
Right?
56
156105
1256
Нали?
02:49
So, how did this happenстава?
57
157385
2092
Как се е случило това?
02:51
How have we come to associateсътрудник love
with great painболка and sufferingстрадание?
58
159501
3991
Как сме стигнали дотам, че асоциираме
любовта с голяма болка и страдание?
02:55
And why do we talk about
this ostensiblyпривидно good experienceопит
59
163516
3989
Защо говорим за това привидно
добро изживяване
02:59
as if we are victimsжертви?
60
167529
2104
все едно, че сме жертви?
03:02
These are difficultтруден questionsвъпроси,
61
170556
1691
Това са трудни въпроси,
03:04
but I have some theoriesтеории.
62
172271
1646
но аз имам няколко обяснения.
03:05
And to think this throughпрез,
63
173941
1239
За да бъде осмислено,
03:07
I want to focusфокус on one
metaphorметафора in particularособен,
64
175204
2628
искам да се фокусираме
върху една конкретна метафора,
03:09
whichкойто is the ideaидея of love as madnessлудост.
65
177856
2171
която е идеята за любовта като лудост.
03:13
When I first startedзапочна
researchingизследване romanticромантичен love,
66
181088
2707
Когато започнах изследването
за романтичната любов,
03:15
I foundнамерено these madnessлудост
metaphorsметафори everywhereнавсякъде.
67
183819
2761
открих тези метафори за
лудост навсякъде.
03:18
The historyистория of WesternЗападна cultureкултура
68
186604
2103
Историята на Западната култура
03:20
is fullпълен of languageезик that equatesсе равнява
love to mentalумствен illnessзаболяване.
69
188731
3937
е пълна с изрази, приравняващи
любовта с психични заболявания.
03:25
These are just a fewмалцина examplesпримери.
70
193440
1927
Това са само няколко примери:
03:27
WilliamУилям ShakespeareШекспир:
71
195391
1343
Уилям Шекспир:
03:28
"Love is merelyпросто a madnessлудост,"
72
196758
1433
"Любовта е просто лудост"
03:30
from "As You Like It."
73
198215
1317
от "Както Ви харесва".
03:32
FriedrichФридрих NietzscheНицше:
74
200092
1257
Фридрих Ницше:
03:33
"There is always some madnessлудост in love."
75
201373
2503
"Винаги има лудост в любовта."
03:36
"Got me looking, got me looking
so crazyлуд in love -- "
76
204559
2866
"Хвана ме да изглеждам (2)
толкова луда от любов -"
03:39
(LaughterСмях)
77
207449
2069
(смях)
03:41
from the great philosopherфилософ,
BeyoncХудожник биé KnowlesНоулс.
78
209542
2598
от големия философ
Бионсе Ноулс.
03:44
(LaughterСмях)
79
212164
1461
(смях)
03:47
I fellпадна in love for the first
time when I was 20,
80
215083
2834
За първи път се влюбих,
когато бях на 20.
03:49
and it was a prettyкрасива turbulentбурен
relationshipвръзка right from the startначало.
81
217941
3179
Беше доста турболентна връзка
от самото начало.
03:53
And it was long distanceразстояние
for the first coupleдвойка of yearsгодини,
82
221459
3205
Беше от разстояние през
първите няколко години.
03:56
so for me that meantозначаваше very highВисоко highsвърхове
and very lowниско lowsспадовете.
83
224688
4596
За мен това означаваше много високи
и много ниски моменти.
04:01
I can rememberпомня one momentмомент in particularособен.
84
229794
2204
Помня особено един момент.
04:04
I was sittingседнал on a bedлегло
in a hostelХостел in SouthЮжна AmericaАмерика,
85
232580
3345
Седях на леглото в
хостел в Южна Америка
04:07
and I was watchingгледане the personчовек
I love walkразходка out the doorврата.
86
235949
3696
и наблюдавах човека,
който обичах, да си тръгва.
04:12
And it was lateкъсен,
87
240151
1613
Беше късно,
04:13
it was nearlyпочти midnightполунощ,
88
241788
1260
почти полунощ,
04:15
we'dние искаме gottenнамерила into an argumentаргумент over dinnerвечеря,
89
243072
1977
бяхме започнали да се караме на вечеря
04:17
and when we got back to our roomстая,
90
245073
1949
и докато стигнем до стаята ни,
04:19
he threwхвърли his things in the bagчанта
and stormedщурмуваха out.
91
247046
2725
той си събра нещата и изхвърча навън.
04:23
While I can no longerповече време rememberпомня
what that argumentаргумент was about,
92
251141
3259
Докато не мога да си спомня,
за какво точно се карахме,
04:26
I very clearlyясно rememberпомня
how I feltчувствах watchingгледане him leaveоставям.
93
254424
4055
много ясно си спомням
как се чувствах докато той си тръгваше.
04:31
I was 22, it was my first time
in the developingразработване worldсвят,
94
259122
3545
Бях на 22, за първи път
бях в развиващия се свят
04:35
and I was totallyнапълно aloneсам.
95
263424
2255
и бях напълно сама.
04:38
I had anotherоще weekседмица untilдо my flightполет home,
96
266412
3367
Имах седмица до обратния полет
04:41
and I knewЗнаех the nameиме
of the townград that I was in,
97
269803
2368
и знаех името на града,
в който бях
04:44
and the nameиме of the cityград
that I neededнеобходима to get to to flyлетя out,
98
272195
3583
и името на града, от
който щях да излетя,
04:47
but I had no ideaидея how to get around.
99
275802
3256
но нямах представа как
да се придвижа.
04:51
I had no guidebookПътеводител and very little moneyпари,
100
279842
3177
Нямах карта и имах малко пари.
04:55
and I spokeспица no SpanishИспански.
101
283043
1770
Не говорех испански.
04:57
SomeoneНякой more adventurousПриключенски than me
102
285547
2097
Някой по-авантюристичен от мен
04:59
mightбиха могли, може have seenвидян this as
a momentмомент of opportunityвъзможност,
103
287668
2430
би привидял в това възможност,
05:02
but I just frozeзамръзна.
104
290122
1830
но аз замръзнах.
05:04
I just satсб there.
105
292406
1817
Просто седях там.
05:06
And then I burstизбухвам into tearsплач.
106
294738
2043
И избухнах в плач.
05:09
But despiteвъпреки my panicпаника,
107
297357
2371
Въпреки моята паника,
05:11
some smallмалък voiceглас in my headглава thought,
108
299752
2570
един малък глас в главата ми помисли
05:14
"WowУау. That was dramaticдраматичен.
109
302346
2337
"Леле, това беше драматично.
05:16
I mustтрябва да really be doing
this love thing right."
110
304707
2699
Трябва наистина да съм обичала правилно".
05:19
(LaughterСмях)
111
307430
1788
(смях)
05:21
Because some partчаст of me
wanted to feel miserableжалък in love.
112
309242
4520
Защото част от мен искаше
да се чувства нещастна в любовта.
05:26
And it soundsзвуци so strangeстранен
to me now, but at 22,
113
314226
3440
Днес му звучи странно, но на 22,
05:29
I longedпожелавайки to have dramaticдраматичен experiencesпреживявания,
114
317690
3145
копнеех за драматичен опит.
05:32
and in that momentмомент, I was irrationalирационален
and furiousяростен and devastatedопустошен,
115
320859
5198
В този момент бях ирационална,
бясна и разрушена.
05:38
and weirdlyсвръхестествен enoughдостатъчно,
116
326081
1224
Странно е,
05:39
I thought that this somehowнякак си
legitimizedлегитимира the feelingsчувствата I had
117
327329
3376
че си помислих, че това
някакси легитимира моите чувства
05:42
for the guy who had just left me.
118
330729
1839
към момчето, което току-що ме напусна.
05:46
I think on some levelниво I wanted
to feel a little bitмалко crazyлуд,
119
334163
4363
Мисля, че на някакво ниво исках
да се почувствам малко луда,
05:50
because I thought that
that was how lovedобичал workedработил.
120
338550
3532
защото си мислех, че
така работи любовта.
05:55
This really should not be surprisingизненадващ,
121
343141
1807
Това не бива да е изненада,
05:56
consideringкато се има предвид that accordingСпоред to WikipediaУикипедия,
122
344972
2454
имайки предвид, че според Уикипидиа,
05:59
there are eightосем filmsфилми,
123
347450
2273
съществуват 8 филма,
06:01
14 songsпесни,
124
349747
1997
14 песни,
06:03
two albumsалбуми and one novelроман
with the titleзаглавие "CrazyЛуд Love."
125
351768
3197
2 албума и 1 роман
със заглавието "Луди от любов".
06:07
About halfнаполовина an hourчас laterпо късно,
he cameдойде back to our roomстая.
126
355837
3126
Половин час по-късно,
той се върна в стаята.
06:10
We madeизработен up.
127
358987
1151
Сдобрихме се.
06:12
We spentпрекарах anotherоще mostlyв повечето случаи
happyщастлив weekседмица travelingпътуване togetherзаедно.
128
360162
2817
Изкарахме една предимно щастлива
седмица, пътувайки заедно.
06:15
And then, when I got home,
129
363003
1432
Когато се прибрах вкъщи,
06:16
I thought, "That was so
terribleужасен and so great.
130
364459
4984
си помислих "Беше толкова
ужасно и толкова велико.
06:21
This mustтрябва да be a realреален romanceромантика."
131
369989
1715
Това трябва да е истински романс."
06:25
I expectedочакван my first love
to feel like madnessлудост,
132
373006
2700
Очаквах първата ми любов
да я почувствам като лудост
06:27
and of courseкурс, it metсрещнах
that expectationочакване very well.
133
375730
3780
и разбира се, това отговори
на очакванията ми.
06:31
But lovingнежен someoneнякой like that --
134
379941
1691
Но да обичаш някого така
06:33
as if my entireцял well-beingблагосъстояние dependedзависеше
on him lovingнежен me back --
135
381656
4095
сякаш цялото ми съществуване
зависи от това той да ме обича,
06:37
was not very good for me
136
385775
2093
не беше много добре за мен
06:39
or for him.
137
387892
1150
или за него.
06:41
But I suspectзаподозрян this experienceопит of love
is not that unusualнеобикновен.
138
389850
3701
Подозирам, че този опит в любовта
не е рядкост.
06:46
MostНай-много of us do feel a bitмалко madлуд
in the earlyрано stagesетапи of romanticромантичен love.
139
394026
4211
Повечето от нас се чустват леко луди
в ранните етапи на любовта.
06:50
In factфакт, there is researchизследване to confirmпотвърждавам
that this is somewhatдо известна степен normalнормален,
140
398815
3816
Всъщност, има изследване
потвърждаващо, че това е нормално,
06:55
because, neurochemicallyneurochemically speakingговорещ,
141
403280
1886
защото от неврохимическа точка
06:57
romanticромантичен love and mentalумствен illnessзаболяване
are not that easilyлесно distinguishedизтъкнат.
142
405190
4562
романтичната любов и психичната лудост
не са толкова лесно различими.
07:03
This is trueвярно.
143
411046
1151
Това е истина.
07:04
This studyуча from 1999 used bloodкръв testsтестове
144
412221
4559
Това изследване от 1999 г.
използва кръвни тестове,
07:08
to confirmпотвърждавам that the serotoninсеротонин
levelsнива of the newlyНаскоро in love
145
416804
3094
за да потвърди, че нивата на
серотонин в току-що влюбените
07:11
very closelyтясно resembledприличаше
the serotoninсеротонин levelsнива
146
419922
2797
е много близо до
нивата на серотонина
07:14
of people who had been diagnosedдиагноза
with obsessive-compulsiveобсесивно-компулсивно disorderсмущение.
147
422743
3305
на хора, които са диагностицирани
с обсесивно-компулсивни разстройства.
07:18
(LaughterСмях)
148
426072
1008
(смях)
07:19
Yes, and lowниско levelsнива of serotoninсеротонин
149
427104
2697
Да, ниските нива на серотонин
07:21
are alsoсъщо associatedсвързана
with seasonalсезонен affectiveемоционален disorderсмущение
150
429825
3602
са също свързани
със сезоните емоционални разстройства
07:25
and depressionдепресия.
151
433451
1280
и депресия.
07:27
So there is some evidenceдоказателства
152
435687
2260
Същестуват доказателства,
07:29
that love is associatedсвързана with changesпромени
to our moodsнастроения and our behaviorsповедения.
153
437971
4348
че любовта е свързана с промени
в нашето настроение и поведение.
07:34
And there are other studiesпроучвания to confirmпотвърждавам
154
442343
4007
Същестуват и изследвания, потвърждаващи,
07:38
that mostнай-много relationshipsвзаимоотношения beginзапочвам this way.
155
446374
3690
че повечето от нашите връзки
започват по този начин.
07:42
ResearchersИзследователи believe
that the lowниско levelsнива of serotoninсеротонин
156
450660
4163
Изследователите вярват, че
ниските нива на серотонин
07:46
is correlatedкорелация with obsessiveвманиачен thinkingмислене
about the objectобект of love,
157
454847
4035
са съотносими с натрапчивите мисли
за обекта на любовта,
07:50
whichкойто is like this feelingчувство that someoneнякой
has setкомплект up campлагер in your brainмозък.
158
458906
4058
което е все едно някой да построи
лагер в главата ти.
07:54
And mostнай-много of us feel this way
when we first fallпадане in love.
159
462988
2931
Повечето от нас се чувстват по този начин,
когато се влюбваме за първи път.
07:57
But the good newsНовини is,
it doesn't always last that long --
160
465943
3126
Добрата новина е, че
не винаги трае толкова дълго. -
08:01
usuallyобикновено from a fewмалцина monthsмесеца
to a coupleдвойка of yearsгодини.
161
469093
3173
обикновенно от няколко месеца
до няколко години.
08:05
When I got back from my tripпътуване
to SouthЮжна AmericaАмерика,
162
473352
2808
Когато се върнах от моето
пътуване до Южна Америка,
08:08
I spentпрекарах a lot of time aloneсам in my roomстая,
163
476184
3577
прекарах много време сама в стаята си,
08:11
checkingпроверка my emailелектронна поща,
164
479785
1340
проверявайки мейла си,
08:13
desperateотчаян to hearчувам from the guy I lovedобичал.
165
481149
2363
отчаяна да чуя от момчето, което обичах.
08:16
I decidedреши that if my friendsприятели could not
understandразбирам my grievousтежка afflictionскръбта,
166
484545
5348
Реших, че ако приятелите ми не могат
да разберат моята тежка скръб,
08:21
then I did not need theirтехен friendshipприятелство.
167
489917
1949
то аз не се нуждая от приятелството им.
08:23
So I stoppedспряна hangingобесване out
with mostнай-много of them.
168
491890
2083
Спрях да се виждам с повечето от тях.
08:26
And it was probablyвероятно the mostнай-много
unhappyнещастен yearгодина of my life.
169
494387
4194
Вероятно това беше най-нещастната
година от живота ми.
08:31
But I think I feltчувствах like
it was my jobработа to be miserableжалък,
170
499086
4114
Мисля, че се чувствах, че е мое
задължение да бъда нещастна,
08:35
because if I could be miserableжалък,
171
503849
1792
защото ако бях нещастна,
08:37
then I would proveдокажи how much I lovedобичал him.
172
505665
2667
то щях да докажа колко много го обичам.
08:40
And if I could proveдокажи it,
173
508356
1885
И ако можех да го докажа,
08:42
then we would have to endкрай up
togetherзаедно eventuallyв крайна сметка.
174
510265
2954
то евентуално ние щяхме да се съберем.
08:46
This is the realреален madnessлудост,
175
514050
2088
Това е истинската лудост,
08:48
because there is no cosmicкосмически ruleправило
176
516162
2395
защото няма неземно правило,
08:50
that saysказва that great sufferingстрадание
equalsравно на great rewardнаграда,
177
518581
3362
която да казва, че голямото страдание
е равно на голяма отплата.
08:54
but we talk about love as if this is trueвярно.
178
522478
3904
В любовта обаче ние говорим
все едно е истина.
08:59
Our experiencesпреживявания of love
are bothи двете biologicalбиологичен and culturalкултурен.
179
527463
3676
Нашият опит в любовта
е биологичен и културен.
09:03
Our biologyбиология tellsразказва us that love is good
180
531774
2459
Биологията ни казва, че любовта е добра
09:06
by activatingактивиране these rewardнаграда
circuitsвериги in our brainмозък,
181
534257
3154
като активира тези центрове на
отплата в нашия мозък
09:09
and it tellsразказва us that love is painfulболезнен
when, after a fightбитка or a breakupразпадането,
182
537435
4620
и ни казва, че любовта е болезнена,
когато след скарване или раздяла,
09:14
that neurochemicalневрохимични rewardнаграда is withdrawnоттеглени.
183
542079
2610
това неврохимическо награждаване
е оттеглено.
09:17
And in factфакт -- and maybe
you've heardчух this --
184
545155
2442
В действителност - може би сте го чували -
09:19
neurochemicallyneurochemically speakingговорещ,
185
547621
1844
от неврохимическа точка,
09:21
going throughпрез a breakupразпадането is a lot
like going throughпрез cocaineкокаин withdrawalоттегляне,
186
549489
3434
преживяването на раздяла е
като отказ от кокаин,
09:25
whichкойто I find reassuringуспокояващо.
187
553675
1636
което намирах за успокояващо.
09:27
(LaughterСмях)
188
555335
1150
(смях)
09:29
And then our cultureкултура usesупотреби languageезик
189
557066
2832
При това нашата култура използва език,
09:31
to shapeформа and reinforceзасили
these ideasидеи about love.
190
559922
2781
за да оформи и засили тези
идеи за любовта.
09:34
In this caseслучай, we're talkingговорим
about metaphorsметафори about painболка
191
562727
2624
В този случай ние говорим
с метафори за болка,
09:37
and addictionпристрастяване and madnessлудост.
192
565375
1515
пристрастяване и лудост.
09:39
It's kindмил of an interestingинтересен feedbackобратна връзка loopконтур.
193
567826
2444
Обратната връзка е интересна.
09:42
Love is powerfulмощен and at timesпъти painfulболезнен,
194
570294
3517
Любовта е силна и на моменти болезнена.
09:45
and we expressизразявам this
in our wordsдуми and storiesистории,
195
573835
2765
Ние изразяваме това със
собствени думи и истории,
09:49
but then our wordsдуми and storiesистории primeосновен us
196
577182
2498
но после същите ни подтикват
09:51
to expectочаквам love to be powerfulмощен and painfulболезнен.
197
579704
3462
да очакваме любовта
да бъде силна и болезнена.
09:55
What's interestingинтересен to me
is that all of this happensслучва се
198
583955
3173
Това, което ме интересува е, че
всичко се случва
09:59
in a cultureкултура that valuesстойности
lifelongза цял живот monogamyмоногамията.
199
587152
2723
в култура, която цени
моногамията за цял живот.
10:02
It seemsИзглежда like we want it bothи двете waysначини:
200
590658
2061
Изглежда сякаш искаме по два начина:
10:04
we want love to feel like madnessлудост,
201
592743
2351
искаме да чустваме любовта като лудост
10:07
and we want it to last an entireцял lifetimeживот.
202
595718
3146
и искаме тя да продължи през целия живот.
10:11
That soundsзвуци terribleужасен.
203
599561
1563
Звучи ужасно.
10:13
(LaughterСмях)
204
601148
1529
(смях)
10:15
To reconcileсъгласува this,
205
603853
1596
За да ги примирим,
10:17
we need to eitherедин changeпромяна our cultureкултура
or changeпромяна our expectationsочакванията.
206
605473
5025
ние трябва или да сменим културата,
или очакванията си.
10:23
So, imagineПредставете си if we were all
lessпо-малко passiveпасивен in love.
207
611408
3593
Представете си, че всички бяхме
по-малко пасивни в любовта.
10:27
If we were more assertiveкатегорична,
more open-mindedнепредубеден, more generousщедър
208
615642
4146
Ако бяхме по-настоятелни,
с отворено съзнание и по-щедри
10:31
and insteadвместо of fallingпадане in love,
209
619812
3301
и вместо да се влюбваме,
10:35
we steppedпристъпи into love.
210
623137
2225
ние прекравачвахме в любовта.
10:38
I know that this is askingпита a lot,
211
626223
1929
Знам, че изисква много,
10:40
but I'm not actuallyвсъщност
the first personчовек to suggestпредлагам this.
212
628176
3474
но не съм първата, която го предлага.
10:45
In theirтехен bookКнига, "MetaphorsМетафори We LiveНа живо By,"
213
633012
2509
В книгата си
"Метафорите, с които живеем",
10:47
linguistsлингвисти MarkМарк JohnsonДжонсън and GeorgeДжордж LakoffLakoff
suggestпредлагам a really interestingинтересен solutionрешение
214
635545
5114
лингвистите Марк Джонсън и Джордж Лакоф
предлагат наистина интересно решение
10:52
to this dilemmaдилема,
215
640683
1218
на тази дилема,
10:54
whichкойто is to changeпромяна our metaphorsметафори.
216
642491
2416
което е да променим нашите метафори.
10:57
They argueспоря that metaphorsметафори really do shapeформа
the way we experienceопит the worldсвят,
217
645795
4417
Според тях метафорите наистина определят
начина, по които изживяваме света
11:03
and that they can even actакт
as a guideръководство for futureбъдеще actionsмерки,
218
651071
3498
и дори ни служат като насоки
за бъдещи действия,
11:06
like self-fulfillingсамостоятелно изпълнение propheciesпророчества.
219
654593
1888
като самоизпълняващо се пророчество.
11:09
JohnsonДжонсън and LakoffLakoff suggestпредлагам
a newнов metaphorметафора for love:
220
657489
3556
Джонсън и Лакоф предлагат
нова метафора за любов:
11:13
love as a collaborativeсътрудничество work of artизкуство.
221
661977
2114
любовта като съвместно изкуство.
11:16
I really like this way
of thinkingмислене about love.
222
664872
3050
Харесва ми да мисля
по този начин за любовта.
11:21
LinguistsЛингвисти talk about metaphorsметафори
as havingкато entailmentsentailments,
223
669028
3522
Лингвистите говорят за метафорите
все едно ги сплитат,
11:24
whichкойто is essentiallyпо същество a way of consideringкато се има предвид
all the implicationsпоследствия of,
224
672574
3796
което в същината си е разглеждането
на всички последствия
11:28
or ideasидеи containedсъдържаща се
withinв рамките на, a givenдаден metaphorметафора.
225
676394
2932
или идеи в едно
11:31
And JohnsonДжонсън and LakoffLakoff
talk about everything
226
679350
2909
Джонсън и Лакоф говорят за всичко,
11:34
that collaboratingсъвместна работа
on a work of artизкуство entailsводи до:
227
682283
2152
което включва съвместното
изработване на изкуство:
11:36
effortусилие, compromiseкомпромис,
patienceтърпение, sharedсподелено goalsцели.
228
684976
4155
усилие, компромис,
търпение, споделени ценности.
11:41
These ideasидеи alignПодравняване nicelyдобре
with our culturalкултурен investmentинвестиция
229
689655
3830
Тези идеи съответсват точно
на нашите културни разбирания
11:45
in long-termдългосрочен romanticромантичен commitmentзадължение,
230
693509
2073
за романтичната дългосрочна отдаденост.
11:47
but they alsoсъщо work well
for other kindsвидове of relationshipsвзаимоотношения --
231
695606
3611
Те обаче работят добре
за други типове връзки -
11:52
short-termкраткосрочен, casualнебрежен, polyamorouspolyamorous,
non-monogamousне са моногамни, asexualбезполово --
232
700020
5656
кратки, обикновени, полигамни,
не-моногамни, асексуални -
11:57
because this metaphorметафора bringsноси
much more complexкомплекс ideasидеи
233
705700
3885
защото тази метафора допринася
с повече комплексни идеи
12:01
to the experienceопит of lovingнежен someoneнякой.
234
709609
2040
към преживяването да обичаш някого.
12:04
So if love is a collaborativeсътрудничество work of artизкуство,
235
712670
4394
Ако любовта е съвместно
произведение на изкуството,
12:09
then love is an aestheticестетичен experienceопит.
236
717088
3412
то любовта е естетически опит.
12:13
Love is unpredictableнепредвидим,
237
721524
1895
Любовта е непредвидима,
12:16
love is creativeтворчески,
238
724153
2024
любовта е креативна,
12:18
love requiresизисква communicationобщуване
and disciplineдисциплина,
239
726898
4133
любовта изисква комуникация
и дисциплина,
12:23
it is frustratingпропадане
and emotionallyемоционално demandingвзискателни.
240
731055
3189
дразнеща е
и емоционално изискваща.
12:26
And love involvesвключва bothи двете joyрадост and painболка.
241
734677
3350
Любовта е и радост, и болка.
12:30
UltimatelyВ крайна сметка, eachвсеки experienceопит
of love is differentразличен.
242
738742
3619
Последно, всяко преживяване
на любов е различно.
12:35
When I was youngerпо-млад,
243
743759
1627
Когато бях млада,
12:37
it never occurredнастъпили to me that I was allowedпозволен
to demandтърсене more from love,
244
745410
4668
не ми хрумваше, че имах
право да изисквам повече от любовта,
12:42
that I didn't have to just acceptприемам
whateverкакто и да е love offeredпредлагана.
245
750102
3693
че не трябва просто да приемам
каквато и любов да се предлагаше.
12:46
When 14-year-old-годишен JulietЖулиета first meetsсреща --
246
754775
3329
Когато 14-годишната Жулиета среща
за първи път
12:50
or, when 14-year-old-годишен JulietЖулиета
cannotне мога be with RomeoРомео,
247
758128
3925
или когато не може да бъде с Ромео,
12:54
whomна когото she has metсрещнах fourчетирима daysдни agoпреди,
248
762077
2637
когото е срещнала преди 4 дни,
12:56
she does not feel disappointedразочарован or angstyangsty.
249
764738
3810
тя не чувства разочарование или тревога.
13:01
Where is she?
250
769022
1357
Къде е тя?
13:02
She wants to dieумирам.
251
770403
1294
Тя иска да умре.
13:04
Right?
252
772236
1151
Нали?
13:05
And just as a refresherопреснителни,
at this pointточка in the playиграя,
253
773411
2469
И за да си припомним в
тази част на пиесата,
13:07
actакт threeтри of fiveпет,
254
775904
1308
действие 3 от 5,
13:09
RomeoРомео is not deadмъртъв.
255
777236
1821
Ромео не е мъртъв.
13:11
He's aliveжив,
256
779641
1340
Той е жив,
13:13
he's healthyздрав,
257
781005
1388
здрав,
13:14
he's just been banishedзаточен from the cityград.
258
782417
2194
току-що прогоген от града.
13:17
I understandразбирам that 16th-century-ти век VeronaВерона
is unlikeза разлика от contemporaryсъвременен NorthСеверна AmericaАмерика,
259
785853
6001
Разбирам, че Верона 16 век не
е съвременна Северна Америка
13:23
and yetоще when I first readПрочети this playиграя,
260
791878
2978
и въпреки това, когато за първи път
прочетох пиесата,
13:26
alsoсъщо at ageвъзраст 14,
261
794880
2393
също на 14,
13:29
Juliet'sЖулиета sufferingстрадание madeизработен senseсмисъл to me.
262
797297
2683
страданието на Жулиета
имаше смисъл за мен.
13:33
ReframingReframing love as something
I get to createсъздавам with someoneнякой I admireуважавам,
263
801295
5357
Обрисуването на любовта като нещо,
което създавам с някого, на когото се възхищавам,
13:38
ratherпо-скоро than something
that just happensслучва се to me
264
806676
2444
отколкото като нещо,
което просто ми се случва
13:41
withoutбез my controlконтрол or consentсъгласие,
265
809144
2522
без контрол или съзнание
13:43
is empoweringовластяване.
266
811690
1605
е завладяващо.
13:45
It's still hardтвърд.
267
813779
1618
Продължава да е трудно.
13:47
Love still feelsчувства totallyнапълно maddeningвлудяваща
and crushingсмачкване some daysдни,
268
815421
5532
Любовта още се чувства като лудост
или пречупване в някои дни,
13:52
and when I feel really frustratedразочарован,
269
820977
2115
но когато се чувствам объркана
13:55
I have to remindнапомням myselfсебе си:
270
823116
1330
си припомням, че
13:56
my jobработа in this relationshipвръзка
is to talk to my partnerпартньор
271
824995
3344
моята работа в тази връзка
е да говоря с моя партньор,
14:00
about what I want to make togetherзаедно.
272
828363
2051
за това какво искам да направим заедно.
14:03
This isn't easyлесно, eitherедин.
273
831923
2334
Това също не е лесно.
14:06
But it's just so much better
than the alternativeалтернатива,
274
834756
3447
Но е толкова по-добре от алтернативата,
14:10
whichкойто is that thing
that feelsчувства like madnessлудост.
275
838672
2777
която е усещането за лудост.
14:14
This versionверсия of love is not about winningспечелване
or losingзагуба someone'sнечий affectionпривързаност.
276
842839
5357
Тази версия за любовта не е за печеленето
или загубването на вниманието на някого.
14:20
InsteadВместо това, it requiresизисква
that you trustДоверие your partnerпартньор
277
848761
3598
Тя изисква вие да се
доверите на вашия партньор
14:24
and talk about things
when trustingдоверчив feelsчувства difficultтруден,
278
852383
3074
и да говорите за неща,
когато доверието се усеща трудно.
14:27
whichкойто soundsзвуци so simpleпрост,
279
855481
2446
Това звучи лесно,
14:29
but is actuallyвсъщност a kindмил
of revolutionaryреволюционер, radicalрадикален actакт.
280
857951
4496
но всъщност е революционно,
радикално действие.
14:35
This is because you get to stop
thinkingмислене about yourselfсебе си
281
863062
3264
Това е, защото вие трябва да
спрете да мислите за себе си
14:39
and what you're gainingнабира
or losingзагуба in your relationshipвръзка,
282
867230
3141
и това какво печелите или губите
във вашата връзка,
14:42
and you get to startначало thinkingмислене
about what you have to offerоферта.
283
870395
3397
а да почнете да мислите
какво вие може да предложите.
14:46
This versionверсия of love
allowsпозволява us to say things like,
284
874811
3405
Тази версия на любовта ни
позволява да казваме неща като:
14:50
"Hey, we're not very good collaboratorsсътрудници.
Maybe this isn't for us."
285
878240
4830
"Хей, ние не си сътрудничеим добре.
Може би това не е за нас."
14:55
Or, "That relationshipвръзка
was shorterпо-къс than I had plannedпланиран,
286
883733
3861
Или "Тази връзка е
по-кратка от планираното,
14:59
but it was still kindмил of beautifulкрасив."
287
887618
2172
но все пак беше красива."
15:02
The beautifulкрасив thing
about the collaborativeсътрудничество work of artизкуство
288
890836
2790
Красотата на сътрудничеството в изкуството
15:05
is that it will not paintбоя
or drawрисувам or sculptВая itselfсебе си.
289
893650
2891
е, че няма сама да се нарисува или извае.
15:09
This versionверсия of love allowsпозволява us
to decideреши what it looksвъншност like.
290
897098
3911
Тази версия на любовта ни
позволява да изберем как да изглежда.
15:13
Thank you.
291
901033
1151
Благодаря ви.
15:14
(ApplauseАплодисменти)
292
902208
2023
(ръкопляскане)
Translated by Hristiana Grozdanova
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com