ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com
TEDxSFU

Mandy Len Catron: A better way to talk about love

Mandy Len Catron: Jak lépe mluvit o lásce

Filmed:
2,605,858 views

Náhle do toho spadneme a jsme zamilovaní. Jsme zasaženi láskou, jsme láskou zdrcení, omdléváme láskou. Hoříme vášní. Šílíme láskou a jsme láskou nemocní. Srdce nás bolí a potom je máme zlomená. To, že o lásce takto hovoříme, zásadně utváří to, jak ji prožíváme, říká spisovatelka Mandy Len Catron. V této přednášce pro každého, kdo se někdy bláznivě zamiloval, autorka poukazuje na jinou metaforu lásky, která nám může pomoct najít v této emoci více radosti a méně utrpení.
- Writer
Mandy Len Catron explores love stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
OK, so todaydnes I want to talk
about how we talk about love.
0
553
4300
Dnes chci hovořit o tom,
jak mluvíme o lásce.
00:17
And specificallykonkrétně,
1
5237
1150
A konkrétně chci zmínit,
co je špatného na tom, jak o ní mluvíme.
00:18
I want to talk about what's wrongšpatně
with how we talk about love.
2
6411
3435
00:22
MostVětšina of us will probablypravděpodobně
fallpodzim in love a fewpár timesčasy
3
10673
3407
Většina z nás se během života
zamiluje pravděpodobně několikrát
00:26
over the coursechod of our livesživoty,
4
14104
1465
00:27
and in the EnglishAngličtina languageJazyk,
this metaphormetafora, fallingpadající,
5
15593
4210
a v angličtině tato metafora, "falling",
což znamená "spadnout",
00:31
is really the mainhlavní way that we
talk about that experienceZkusenosti.
6
19827
3014
představuje nejčastější způsob,
jak o této zkušenosti mluvíme.
00:35
I don't know about you,
7
23592
1151
Já nevím jak vy, ale když si
tu metaforu představím,
00:36
but when I conceptualizepojem this metaphormetafora,
8
24767
1927
00:38
what I pictureobrázek is straightrovný
out of a cartoonkreslená pohádka --
9
26718
2878
vybaví se mi obrázek
jako z kresleného filmu:
00:42
like there's a man,
10
30076
1296
Nějaký muž jde po chodníku
00:43
he's walkingchůze down the sidewalkchodník,
11
31396
1717
00:45
withoutbez realizingrealizovat it, he crosseskříže
over an openotevřeno manholeprůlez,
12
33137
3112
a nevšimne si,
že je před ním otevřený kanál,
00:48
and he just plummetsklesne into the sewerkanalizace belowníže.
13
36273
3661
a prostě se propadne dolů do stoky.
00:51
And I pictureobrázek it this way
because fallingpadající is not jumpingskákání.
14
39958
4080
Představuji si to tak,
protože spadnout a skočit není to samé.
00:56
FallingKlesající is accidentalnáhodné,
15
44769
2032
Pád je náhodný, nekontrolovatelný.
00:58
it's uncontrollablenekontrolovatelné.
16
46825
1902
Je to něco, co se nám stane
bez našeho souhlasu.
01:00
It's something that happensse děje to us
withoutbez our consentsouhlas.
17
48751
3525
01:04
And this --
18
52300
1193
A takto, takto nejčastěji mluvíme
o začátku nového vztahu.
01:05
this is the mainhlavní way we talk
about startingzačínající a newNový relationshipvztah.
19
53517
3567
01:10
I am a writerspisovatel and I'm alsotaké
an EnglishAngličtina teacheručitel,
20
58336
3767
Jsem spisovatelka
a také učitelka angličtiny,
což znamená, že se živím
přemýšlením o slovech.
01:14
whichkterý meansprostředek I think
about wordsslova for a livingživobytí.
21
62127
2285
01:16
You could say that I get paidzaplaceno
to arguedohadovat se that the languageJazyk we use matterszáležitosti,
22
64436
4150
Dá se říct, že si vydělávám dokazováním,
že záleží na tom, jak jazyk používáme,
01:20
and I would like to arguedohadovat se
that manymnoho of the metaphorsmetafor we use
23
68610
4200
a ráda bych vám podala důkaz o tom,
že mnoho metafor, které používáme,
když mluvíme o lásce -
01:24
to talk about love --
24
72834
1567
01:26
maybe even mostvětšina of them --
25
74425
1823
možná dokonce většina -
je problematických.
01:28
are a problemproblém.
26
76272
1401
01:30
So, in love, we fallpodzim.
27
78700
1893
Náhle do toho spadneme.
01:33
We're struckudeřil.
28
81766
1465
Jsme zasaženi láskou. Jsme láskou zdrcení.
01:35
We are crushedrozdrcený.
29
83255
1396
01:37
We swoonSwoon.
30
85331
1370
Omdléváme láskou.
01:39
We burnhořet with passionvášeň.
31
87186
1797
Hoříme vášní.
01:41
Love makesdělá us crazyšílený,
32
89738
1977
Jsme láskou šílení a jsme láskou nemocní.
01:43
and it makesdělá us sicknemocný.
33
91739
1564
01:45
Our heartssrdce achebolest,
34
93796
1360
Bolí nás srdce a potom je máme zlomená.
01:47
and then they breakPřestávka.
35
95180
2006
01:50
So our metaphorsmetafor equaterovnítko
the experienceZkusenosti of lovingmilující someoneněkdo
36
98226
3144
Takže to, že někoho milujeme,
připodobňujeme metaforami
01:53
to extremeextrémní violencenásilí or illnessnemoc.
37
101394
2653
k extrémnímu násilí nebo nemoci.
01:56
(LaughterSmích)
38
104071
2085
(smích)
Opravdu. Metafory z nás dělají oběti
01:59
They do.
39
107101
1151
02:00
And they positionpozice us as the victimsoběti
40
108276
1983
02:02
of unforeseennepředvídané and totallynaprosto
unavoidablenevyhnutelné circumstancesokolnosti.
41
110283
3359
neočekávaných a absolutně
nevyhnutelných okolností.
02:06
My favoriteoblíbený one of these is "smittenzamilovaný,"
42
114547
2723
Mojí oblíbenou metaforou
je slovo "smitten",
02:09
whichkterý is the pastminulost participlePříčestí
of the wordslovo "smitebíti."
43
117294
2854
což je příčestí minulé od slova "smite".
02:12
And if you look this wordslovo up
in the dictionaryslovník --
44
120172
3068
Když si toto slovo najdete ve slovníku,
02:15
(LaughterSmích)
45
123264
1024
zjistíte, že znamená jak "krutou ránu",
02:16
you will see that it can be defineddefinované
as bothoba "grievousbolestné afflictiontrápení,"
46
124312
4518
02:20
and, "to be very much in love."
47
128854
2851
tak i "beznadějné zamilování".
02:25
I tendtendenci to associatespolupracovník the wordslovo "smitebíti"
with a very particularkonkrétní contextkontext,
48
133716
3344
Slovo "smite" si vybavuji
v jednom konkrétním kontextu,
a to ve Starém zákoně.
02:29
whichkterý is the OldStaré TestamentZákon.
49
137084
1564
02:31
In the BookKniha of ExodusExodus alonesama,
there are 16 referencesReference to smitingporazili je porážkou,
50
139560
4748
Jen v knize Exodus je 16 zmínek
o stižení krutými ranami,
02:36
whichkterý is the wordslovo that the BibleBible usespoužití
for the vengeancepomsta of an angryrozzlobený God.
51
144332
3773
což je výraz, který Bible používá
pro odplatu rozzlobeného Boha.
02:40
(LaughterSmích)
52
148129
1721
Když mluvíme o lásce,
používáme tedy stejné slovo,
02:41
Here we are usingpoužitím the samestejný wordslovo
to talk about love
53
149874
2705
02:44
that we use to explainvysvětlit
a plaguemor of locustskobylky.
54
152603
2426
jako když popisujeme zamoření kobylkami.
02:47
(LaughterSmích)
55
155053
1028
02:48
Right?
56
156105
1256
Nemám pravdu?
02:49
So, how did this happenpřihodit se?
57
157385
2092
Takže jak k tomu došlo?
02:51
How have we come to associatespolupracovník love
with great painbolest and sufferingutrpení?
58
159501
3991
Jak je možné, že jsme začali spojovat
lásku se strašlivou bolestí a utrpením?
02:55
And why do we talk about
this ostensiblyzdánlivě good experienceZkusenosti
59
163516
3989
A proč mluvíme o této
údajně příjemné zkušenosti,
02:59
as if we are victimsoběti?
60
167529
2104
jako bychom byli oběťmi?
03:02
These are difficultobtížný questionsotázky,
61
170556
1691
To jsou složité otázky,
ale mám několik teorií.
03:04
but I have some theoriesteorie.
62
172271
1646
03:05
And to think this throughpřes,
63
173941
1239
Pro názornost bych se chtěla zaměřit
na jednu konkrétní metaforu,
03:07
I want to focussoustředit se on one
metaphormetafora in particularkonkrétní,
64
175204
2628
03:09
whichkterý is the ideaidea of love as madnessšílenství.
65
177856
2171
a to na obraz lásky jako šílenství.
Když jsem začínala
zkoumat romantickou lásku,
03:13
When I first startedzačal
researchingvýzkum romanticromantický love,
66
181088
2707
03:15
I foundnalezeno these madnessšílenství
metaphorsmetafor everywherevšude.
67
183819
2761
nacházela jsem tyto
metafory o šílenství všude.
03:18
The historydějiny of WesternZápadní culturekultura
68
186604
2103
Dějiny západní kultury
03:20
is fullplný of languageJazyk that equatesse rovná
love to mentalduševní illnessnemoc.
69
188731
3937
zhusta hovoří slohem, který přirovnává
lásku k duševnímu onemocnění.
03:25
These are just a fewpár examplespříklady.
70
193440
1927
Zde je jen několik příkladů.
William Shakespeare
03:27
WilliamVilém ShakespeareShakespeare:
71
195391
1343
03:28
"Love is merelypouze a madnessšílenství,"
72
196758
1433
ve hře Jak se vám líbí:
"Láska jest pouhé šílenství."
03:30
from "As You Like It."
73
198215
1317
03:32
FriedrichFriedrich NietzscheNietzsche:
74
200092
1257
Friedrich Nietzsche:
"V lásce je vždy trocha bláznovství."
03:33
"There is always some madnessšílenství in love."
75
201373
2503
03:36
"Got me looking, got me looking
so crazyšílený in love -- "
76
204559
2866
"Za to, že jsem šíleně zamilovaná,
může tvoje láska."
03:39
(LaughterSmích)
77
207449
2069
(smích)
03:41
from the great philosopherfilozof,
BeyoncBeyoncé KnowlesKnowles.
78
209542
2598
od skvělé filozofky Beyoncé Knowles.
03:44
(LaughterSmích)
79
212164
1461
(smích)
03:47
I fellklesl in love for the first
time when I was 20,
80
215083
2834
Poprvé jsem se zamilovala,
když mi bylo 20,
03:49
and it was a prettydosti turbulentturbulentní
relationshipvztah right from the startStart.
81
217941
3179
a byl to hned od samého začátku
docela bouřlivý vztah.
03:53
And it was long distancevzdálenost
for the first couplepár of yearsroky,
82
221459
3205
Prvních pár let to byl vztah na dálku
03:56
so for me that meantznamená very highvysoký highsmaxima
and very lownízký lowsminima.
83
224688
4596
a pro mě to znamenalo stavy
totální euforie i hluboké krize.
04:01
I can rememberpamatovat one momentmoment in particularkonkrétní.
84
229794
2204
Vzpomínám si zvlášť na jeden okamžik.
04:04
I was sittingsedící on a bedpostel
in a hostelHostel in SouthJih AmericaAmerika,
85
232580
3345
Seděla jsem na posteli
v hostelu v Jižní Americe
04:07
and I was watchingsledování the personosoba
I love walkProcházka out the doordveře.
86
235949
3696
a sledovala jsem, jak ten,
koho miluji, odchází ze dveří.
04:12
And it was latepozdě,
87
240151
1613
Bylo už pozdě večer, byla skoro půlnoc.
04:13
it was nearlytéměř midnightpůlnoc,
88
241788
1260
04:15
we'dmy jsme gottendostal into an argumentargument over dinnervečeře,
89
243072
1977
U večeře jsme se pohádali
a když jsme se vrátili na pokoj,
04:17
and when we got back to our roompokoj, místnost,
90
245073
1949
04:19
he threwhodil his things in the bagTaška
and stormedvyřítil se out.
91
247046
2725
naházel si věci do tašky
a ve vzteku odešel.
I když si už nepamatuji,
kvůli čemu jsme se pohádali,
04:23
While I can no longerdelší rememberpamatovat
what that argumentargument was about,
92
251141
3259
04:26
I very clearlyjasně rememberpamatovat
how I feltcítil watchingsledování him leavezanechat, opustit.
93
254424
4055
velmi zřetelně si vybavuji ten pocit,
když jsem sledovala, jak odchází.
04:31
I was 22, it was my first time
in the developingrozvíjející se worldsvět,
94
259122
3545
Bylo mi 22, byla jsem
poprvé v rozvojové zemi
04:35
and I was totallynaprosto alonesama.
95
263424
2255
a byla jsem úplně sama.
04:38
I had anotherdalší weektýden untilaž do my flightlet home,
96
266412
3367
Do odletu zpátky domů
mi zbýval ještě týden.
04:41
and I knewvěděl the namenázev
of the townměsto that I was in,
97
269803
2368
Znala jsem název města, kde jsem,
04:44
and the namenázev of the cityměsto
that I neededpotřeboval to get to to flylétat out,
98
272195
3583
a název města, kam se
potřebuji dostat na letiště,
04:47
but I had no ideaidea how to get around.
99
275802
3256
ale neměla jsem tušení, jak se tam dostat.
04:51
I had no guidebookPrůvodce and very little moneypeníze,
100
279842
3177
Neměla jsem turistického
průvodce, ani moc peněz,
04:55
and I spokepromluvil no SpanishŠpanělština.
101
283043
1770
a neuměla jsem ani slovo španělsky.
04:57
SomeoneNěkdo more adventurousDobrodružný than me
102
285547
2097
Někdo dobrodružnější, než jsem já,
04:59
mightmohl have seenviděno this as
a momentmoment of opportunitypříležitost,
103
287668
2430
by to asi vnímal jako skvělou příležitost,
05:02
but I just frozezmrazil.
104
290122
1830
ale já jsem prostě ztuhla.
05:04
I just satsat there.
105
292406
1817
Jenom jsem tam seděla.
05:06
And then I burstburst into tearsslzy.
106
294738
2043
A pak jsem se rozbrečela.
05:09
But despitei přes my panicpanika,
107
297357
2371
Ale navzdory panice
se v mé hlavě ozýval tichý hlásek:
05:11
some smallmalý voicehlas in my headhlava thought,
108
299752
2570
05:14
"WowWow. That was dramaticdramatický.
109
302346
2337
"Páni. To bylo dramatické.
Takhle má určitě vypadat opravdová láska."
05:16
I mustmusí really be doing
this love thing right."
110
304707
2699
05:19
(LaughterSmích)
111
307430
1788
(smích)
05:21
Because some partčást of me
wanted to feel miserablebídný in love.
112
309242
4520
Protože část mého já chtěla,
abych kvůli lásce trpěla.
05:26
And it soundszvuky so strangepodivný
to me now, but at 22,
113
314226
3440
Teď mi to připadá divné,
ale když mi bylo 22,
05:29
I longedtoužil to have dramaticdramatický experienceszkušenosti,
114
317690
3145
toužila jsem po dramatických zážitcích
05:32
and in that momentmoment, I was irrationaliracionální
and furiouszuřivý and devastatedzničený,
115
320859
5198
a v tu chvíli jsem byla
iracionální, rozzuřená a zničená
a ač to zní zvláštně, měla jsem za to,
že to legitimizuje to,
05:38
and weirdlypříšerně enoughdost,
116
326081
1224
05:39
I thought that this somehowNějak
legitimizedlegitimizoval the feelingspocity I had
117
327329
3376
co jsem cítila ke klukovi,
který mě právě opustil.
05:42
for the guy who had just left me.
118
330729
1839
Myslím, že v určitém smyslu
jsem z toho trochu zešílet chtěla,
05:46
I think on some levelúroveň I wanted
to feel a little bitbit crazyšílený,
119
334163
4363
05:50
because I thought that
that was how lovedmiloval workedpracoval.
120
338550
3532
protože jsem myslela,
že tak láska funguje.
05:55
This really should not be surprisingpřekvapující,
121
343141
1807
Ale to by nemělo být tak překvapivé,
když si vezmete, že podle Wikipedie
05:56
consideringvzhledem k tomu that accordingpodle to WikipediaWikipedie,
122
344972
2454
05:59
there are eightosm filmsfilmy,
123
347450
2273
existuje osm filmů,
06:01
14 songspísně,
124
349747
1997
14 písní,
06:03
two albumsalba and one novelromán
with the titletitul "CrazyŠílené Love."
125
351768
3197
dvě alba a jeden román
s názvem "Šílená láska".
06:07
About halfpolovina an hourhodina laterpozději,
he camepřišel back to our roompokoj, místnost.
126
355837
3126
Asi po půl hodině přišel zpátky
do našeho pokoje. Usmířili jsme se.
06:10
We madevyrobeno up.
127
358987
1151
Cestovali jsme spolu další,
převážně šťastný týden.
06:12
We spentstrávil anotherdalší mostlyvětšinou
happyšťastný weektýden travelingcestování togetherspolu.
128
360162
2817
06:15
And then, when I got home,
129
363003
1432
Když jsem pak přijela domů,
říkala jsem si:
06:16
I thought, "That was so
terriblehrozný and so great.
130
364459
4984
"To bylo tak hrozné a zároveň tak skvělé.
06:21
This mustmusí be a realnemovitý romanceromantika."
131
369989
1715
To musí být opravdová láska."
Očekávala jsem,
že moje první láska bude šílená,
06:25
I expectedočekávaný my first love
to feel like madnessšílenství,
132
373006
2700
06:27
and of coursechod, it metse setkal
that expectationočekávání very well.
133
375730
3780
a samozřejmě se toto
očekávání přesně splnilo.
06:31
But lovingmilující someoneněkdo like that --
134
379941
1691
Ale takhle někoho milovat -
06:33
as if my entirecelý well-beingpohody dependedzávisela
on him lovingmilující me back --
135
381656
4095
jako by celé moje štěstí záleželo
na tom, že bude mou lásku opětovat -
06:37
was not very good for me
136
385775
2093
nebylo moc dobré pro mě, ani pro něj.
06:39
or for him.
137
387892
1150
06:41
But I suspecttušit this experienceZkusenosti of love
is not that unusualneobvyklý.
138
389850
3701
Tuším však, že prožívat lásku
tímto způsobem není nijak neobvyklé.
06:46
MostVětšina of us do feel a bitbit madšílený
in the earlybrzy stagesetapách of romanticromantický love.
139
394026
4211
Většina z nás se v začátcích romantického
vztahu opravdu trochu zblázní.
06:50
In factskutečnost, there is researchvýzkum to confirmpotvrdit
that this is somewhatponěkud normalnormální,
140
398815
3816
Existují dokonce výzkumy, které dokazují,
že je to tak jaksi normální,
06:55
because, neurochemicallyneurochemically speakingmluvení,
141
403280
1886
protože z neurochemického hlediska
06:57
romanticromantický love and mentalduševní illnessnemoc
are not that easilysnadno distinguishedrozlišoval.
142
405190
4562
se od sebe romantická láska
a duševní onemocnění vlastně moc neliší.
07:03
This is trueskutečný.
143
411046
1151
To je pravda. Tato studie z roku 1999
pomocí krevních testů potvrzuje,
07:04
This studystudie from 1999 used bloodkrev teststesty
144
412221
4559
07:08
to confirmpotvrdit that the serotoninserotonin
levelsúrovně of the newlynově in love
145
416804
3094
že hladiny serotoninu
u čerstvě zamilovaných
07:11
very closelyúzce resembledpřipomínal
the serotoninserotonin levelsúrovně
146
419922
2797
jsou velmi podobné hladinám serotoninu
07:14
of people who had been diagnoseddiagnostikována
with obsessive-compulsiveobsedantně-kompulzivní disorderporucha.
147
422743
3305
u osob s diagnózou
obsedantně kompulzivní poruchy.
07:18
(LaughterSmích)
148
426072
1008
Ano, a nízké hladiny serotoninu
07:19
Yes, and lownízký levelsúrovně of serotoninserotonin
149
427104
2697
07:21
are alsotaké associatedspojené
with seasonalsezónní affectiveemotivní disorderporucha
150
429825
3602
jsou také spojovány se sezonní
afektivní poruchou a depresí.
07:25
and depressionDeprese.
151
433451
1280
07:27
So there is some evidencedůkaz
152
435687
2260
Takže existují důkazy,
07:29
that love is associatedspojené with changesZměny
to our moodsnálady and our behaviorschování.
153
437971
4348
že láska souvisí se změnami
našich nálad a našeho chování.
07:34
And there are other studiesstudie to confirmpotvrdit
154
442343
4007
A existují další studie, které prokazují,
07:38
that mostvětšina relationshipsvztahy beginzačít this way.
155
446374
3690
že většina vztahů začíná právě takto.
07:42
ResearchersVýzkumní pracovníci believe
that the lownízký levelsúrovně of serotoninserotonin
156
450660
4163
Výzkumníci věří,
že nízké hladiny serotoninu
07:46
is correlatedkorelují with obsessiveobsedantně thinkingmyslící
about the objectobjekt of love,
157
454847
4035
souvisí s nutkavým myšlením
na toho, koho milujeme,
07:50
whichkterý is like this feelingpocit that someoneněkdo
has setsoubor up camptábor in your brainmozek.
158
458906
4058
což je takový ten pocit, jako by
se nám někdo utábořil v mozku.
07:54
And mostvětšina of us feel this way
when we first fallpodzim in love.
159
462988
2931
A většina z nás se takhle cítí,
když se poprvé zamiluje.
07:57
But the good newszprávy is,
it doesn't always last that long --
160
465943
3126
Ale dobrá zpráva je,
že to nikdy netrvá tak dlouho,
08:01
usuallyobvykle from a fewpár monthsměsíců
to a couplepár of yearsroky.
161
469093
3173
obvykle několik měsíců až pár let.
Když jsem se vrátila
ze svého výletu do Jižní Ameriky,
08:05
When I got back from my tripvýlet
to SouthJih AmericaAmerika,
162
473352
2808
08:08
I spentstrávil a lot of time alonesama in my roompokoj, místnost,
163
476184
3577
trávila jsem hodně času sama
ve svém pokoji, kontrolovala e-mail
08:11
checkingkontrola my emaile-mailem,
164
479785
1340
a zoufale čekala na zprávu
od mého milovaného.
08:13
desperatezoufalý to hearslyšet from the guy I lovedmiloval.
165
481149
2363
08:16
I decidedrozhodl that if my friendspřátelé could not
understandrozumět my grievousbolestné afflictiontrápení,
166
484545
5348
Usoudila jsem, že když moji kamarádi
nechápou, že jsem tak "krutě zraněná",
08:21
then I did not need theirjejich friendshippřátelství.
167
489917
1949
tak jejich přátelství nepotřebuji.
08:23
So I stoppedzastavil hangingzávěsný out
with mostvětšina of them.
168
491890
2083
Tak jsem se s většinou přestala bavit.
08:26
And it was probablypravděpodobně the mostvětšina
unhappynešťastný yearrok of my life.
169
494387
4194
A byl to asi ten nejnešťastnější
rok mého života.
08:31
But I think I feltcítil like
it was my jobpráce to be miserablebídný,
170
499086
4114
Ale myslím, že jsem měla pocit,
že je mým úkolem se cítit mizerně,
08:35
because if I could be miserablebídný,
171
503849
1792
protože když se budu cítit mizerně,
tak tím dokážu, jak moc ho miluji.
08:37
then I would provedokázat how much I lovedmiloval him.
172
505665
2667
08:40
And if I could provedokázat it,
173
508356
1885
A když to dokážu, tak přece
nakonec musíme skončit spolu.
08:42
then we would have to endkonec up
togetherspolu eventuallynakonec.
174
510265
2954
To je skutečné šílenství,
08:46
This is the realnemovitý madnessšílenství,
175
514050
2088
08:48
because there is no cosmicvesmírný rulepravidlo
176
516162
2395
protože neexistuje žádný vesmírný zákon,
08:50
that saysříká that great sufferingutrpení
equalsrovná se great rewardodměna,
177
518581
3362
podle kterého velké utrpení
musí přinést velkou odměnu,
08:54
but we talk about love as if this is trueskutečný.
178
522478
3904
ale o lásce mluvíme, jako by to platilo.
Naše prožívání lásky je
jak biologické, tak kulturní.
08:59
Our experienceszkušenosti of love
are bothoba biologicalbiologický and culturalkulturní.
179
527463
3676
09:03
Our biologybiologie tellsvypráví us that love is good
180
531774
2459
Naše biologie nám říká, že láska je dobrá,
09:06
by activatingaktivace these rewardodměna
circuitsobvodů in our brainmozek,
181
534257
3154
tím, že aktivuje centrum
odměňování v mozku,
09:09
and it tellsvypráví us that love is painfulbolestivý
when, after a fightboj or a breakuprozchod,
182
537435
4620
a říká nám, že láska bolí,
když neurochemickou odměnu
po hádce nebo rozchodu nedostaneme.
09:14
that neurochemicalneurochemické rewardodměna is withdrawnzrušeno.
183
542079
2610
09:17
And in factskutečnost -- and maybe
you've heardslyšel this --
184
545155
2442
A ve skutečnosti -
možná jste o tom slyšeli -
09:19
neurochemicallyneurochemically speakingmluvení,
185
547621
1844
procházet rozchodem je
z neurochemického hlediska
09:21
going throughpřes a breakuprozchod is a lot
like going throughpřes cocainekokain withdrawalodstoupení od smlouvy,
186
549489
3434
podobné abstinenčním příznakům
závislosti na kokainu,
09:25
whichkterý I find reassuringuklidňující.
187
553675
1636
takže můžeme být v klidu.
09:27
(LaughterSmích)
188
555335
1150
09:29
And then our culturekultura usespoužití languageJazyk
189
557066
2832
A pak naše kultura pomocí jazyka
09:31
to shapetvar and reinforceposílit
these ideasnápady about love.
190
559922
2781
tyto představy o lásce
utváří a dále podporuje.
09:34
In this casepouzdro, we're talkingmluvící
about metaphorsmetafor about painbolest
191
562727
2624
V tomto případě mluvíme o metaforách
bolesti a závislosti a šílenství.
09:37
and addictionzávislost and madnessšílenství.
192
565375
1515
09:39
It's kinddruh of an interestingzajímavý feedbackzpětná vazba loopsmyčka.
193
567826
2444
Je to takový zajímavý začarovaný kruh.
09:42
Love is powerfulsilný and at timesčasy painfulbolestivý,
194
570294
3517
Láska je silná a občas bolí
09:45
and we expressvyjádřit this
in our wordsslova and storiespříběhy,
195
573835
2765
a to vyjadřujeme svými slovy a příběhy,
09:49
but then our wordsslova and storiespříběhy primeprimární us
196
577182
2498
ale tím v nás naše slova
a příběhy budí očekávání,
09:51
to expectočekávat love to be powerfulsilný and painfulbolestivý.
197
579704
3462
že láska má být silná a má bolet.
09:55
What's interestingzajímavý to me
is that all of this happensse děje
198
583955
3173
Přijde mi zajímavé,
že se tohle všechno děje
09:59
in a culturekultura that valueshodnoty
lifelongceloživotní monogamymonogamie.
199
587152
2723
v kultuře, která si cení
celoživotní monogamie.
10:02
It seemszdá se like we want it bothoba wayszpůsoby:
200
590658
2061
Zdá se, že chceme obojí:
10:04
we want love to feel like madnessšílenství,
201
592743
2351
chceme, aby láska byla šílená,
10:07
and we want it to last an entirecelý lifetimeživot.
202
595718
3146
a chceme, aby trvala celý život.
10:11
That soundszvuky terriblehrozný.
203
599561
1563
To zní hrozně.
10:13
(LaughterSmích)
204
601148
1529
(smích)
10:15
To reconcilesmířit se this,
205
603853
1596
Abychom to sladili,
10:17
we need to eitherbuď changezměna our culturekultura
or changezměna our expectationsočekávání.
206
605473
5025
musíme buď změnit svoji kulturu,
nebo svoje očekávání.
10:23
So, imaginepředstav si if we were all
lessméně passivepasivní in love.
207
611408
3593
Představte si, kdybychom všichni byli
v oblasti lásky méně pasivní.
10:27
If we were more assertiveasertivní,
more open-mindedotevřeně, more generousštědrý
208
615642
4146
Kdybychom byli asertivnější,
tolerantnější, laskavější,
10:31
and insteadmísto toho of fallingpadající in love,
209
619812
3301
a místo toho, abychom "do toho spadli",
10:35
we steppedstoupal into love.
210
623137
2225
bychom se své role ve vztahu ujali.
10:38
I know that this is askingptát se a lot,
211
626223
1929
Vím, že je to smělá prosba,
10:40
but I'm not actuallyvlastně
the first personosoba to suggestnavrhnout this.
212
628176
3474
ale já vlastně nejsem první,
kdo to navrhuje.
10:45
In theirjejich bookrezervovat, "MetaphorsMetafory We LiveŽivě By,"
213
633012
2509
Lingvisté Mark Johnson a George Lakoff
ve své knize "Metafory, kterými žijeme"
10:47
linguistslingvisté MarkMark JohnsonJohnson and GeorgeGeorge LakoffLakoff
suggestnavrhnout a really interestingzajímavý solutionřešení
214
635545
5114
předkládají opravdu zajímavé
řešení tohoto dilematu,
10:52
to this dilemmadilema,
215
640683
1218
10:54
whichkterý is to changezměna our metaphorsmetafor.
216
642491
2416
a to změnit naše metafory.
10:57
They arguedohadovat se that metaphorsmetafor really do shapetvar
the way we experienceZkusenosti the worldsvět,
217
645795
4417
Tvrdí, že metafory skutečně utvářejí
způsob, jakým vnímáme svět.
11:03
and that they can even actakt
as a guideprůvodce for futurebudoucnost actionsakce,
218
651071
3498
A že mohou dokonce sloužit
jako vodítko k budoucím činům,
11:06
like self-fulfillingsebenaplňující propheciesproroctví.
219
654593
1888
jako sebenaplňující proroctví.
11:09
JohnsonJohnson and LakoffLakoff suggestnavrhnout
a newNový metaphormetafora for love:
220
657489
3556
Johnson a Lakoff přicházejí
s novou metaforou lásky:
11:13
love as a collaborativespolupráce work of artumění.
221
661977
2114
láska jako společné umělecké dílo.
11:16
I really like this way
of thinkingmyslící about love.
222
664872
3050
Tento způsob nahlížení na lásku
se mi opravdu líbí.
11:21
LinguistsLingvisté talk about metaphorsmetafor
as havingmít entailmentss dědictvím jsou problémy,
223
669028
3522
Lingvisté hovoří o tom,
že metafory mají důsledky,
11:24
whichkterý is essentiallyv podstatě a way of consideringvzhledem k tomu
all the implicationsDopady of,
224
672574
3796
což je v podstatě to, že bereme
v úvahu všechny přesahy
11:28
or ideasnápady containedobsažen
withinv rámci, a givendané metaphormetafora.
225
676394
2932
nebo koncepty obsažené v dané metafoře.
11:31
And JohnsonJohnson and LakoffLakoff
talk about everything
226
679350
2909
Johnson a Lakoff popisují vše,
11:34
that collaboratingspolupráce
on a work of artumění entailsmá za následek:
227
682283
2152
co spolupráce na uměleckém díle obnáší:
11:36
effortsnaha, compromisekompromis,
patiencetrpělivost, sharedsdílené goalscíle.
228
684976
4155
snahu, kompromisy,
trpělivost, společné cíle.
11:41
These ideasnápady alignzarovnání nicelyhezky
with our culturalkulturní investmentinvestice
229
689655
3830
Tyto pojmy hezky korespondují
s naší kulturní investicí
11:45
in long-termdlouhodobý romanticromantický commitmentzávazek,
230
693509
2073
do dlouhodobých milostných závazků,
11:47
but they alsotaké work well
for other kindsdruhy of relationshipsvztahy --
231
695606
3611
ale také dobře zapadají
do ostatních typů vztahů -
11:52
short-termkrátkodobý, casualneformální, polyamorouspolyamorous,
non-monogamousmonogamní, asexualnepohlavní --
232
700020
5656
krátkodobých, nezávazných, otevřených,
polygamních, asexuálních -
11:57
because this metaphormetafora bringspřináší
much more complexkomplex ideasnápady
233
705700
3885
protože tato metafora přináší
do prožívání lásky daleko hlubší rozměr.
12:01
to the experienceZkusenosti of lovingmilující someoneněkdo.
234
709609
2040
12:04
So if love is a collaborativespolupráce work of artumění,
235
712670
4394
Takže pokud je láska
společným uměleckým dílem,
12:09
then love is an aestheticestetický experienceZkusenosti.
236
717088
3412
potom je láska estetickým zážitkem.
12:13
Love is unpredictablenepředvídatelné,
237
721524
1895
Láska je nepředvídatelná,
12:16
love is creativetvořivý,
238
724153
2024
láska je kreativní,
12:18
love requiresvyžaduje communicationsdělení
and disciplinedisciplína,
239
726898
4133
láska vyžaduje komunikaci a sebeovládání,
12:23
it is frustratingfrustrující
and emotionallycitově demandingnáročný.
240
731055
3189
je frustrující a citově náročná.
12:26
And love involveszahrnuje bothoba joyradost and painbolest.
241
734677
3350
A láska znamená jak radost, tak bolest.
12:30
UltimatelyNakonec, eachkaždý experienceZkusenosti
of love is differentodlišný.
242
738742
3619
Koneckonců, každý prožitek lásky je jiný.
Když jsem byla mladší,
12:35
When I was youngermladší,
243
743759
1627
12:37
it never occurreddošlo to me that I was allowedpovoleno
to demandpoptávka more from love,
244
745410
4668
nikdy mě nenapadlo,
že můžu od lásky chtít víc,
12:42
that I didn't have to just acceptakceptovat
whateverTo je jedno love offerednabízeny.
245
750102
3693
že nemusím jen přijímat to,
co láska nabízí.
12:46
When 14-year-old-let starý JulietJuliet first meetssplňuje --
246
754775
3329
Když 14letá Julie poprvé potká...
12:50
or, when 14-year-old-let starý JulietJuliet
cannotnemůže be with RomeoRomeo,
247
758128
3925
když čtrnáctiletá Julie
nemůže být s Romeem,
12:54
whomkoho she has metse setkal fourčtyři daysdnů agopřed,
248
762077
2637
kterého potkala před čtyřmi dny,
12:56
she does not feel disappointedzklamaný or angstyangsty.
249
764738
3810
neprožívá zklamání ani úzkost.
13:01
Where is she?
250
769022
1357
Tak co prožívá? Chce zemřít.
13:02
She wants to diezemřít.
251
770403
1294
13:04
Right?
252
772236
1151
A jen pro připomenutí, v této části hry,
13:05
And just as a refresheraktualizační program,
at this pointbod in the playhrát si,
253
773411
2469
ve třetím z celkově pěti dějství,
13:07
actakt threetři of fivePět,
254
775904
1308
13:09
RomeoRomeo is not deadmrtví.
255
777236
1821
není Romeo mrtvý.
13:11
He's alivenaživu,
256
779641
1340
Žije,
13:13
he's healthyzdravý,
257
781005
1388
je zdravý,
13:14
he's just been banishedvyhnáno from the cityměsto.
258
782417
2194
jen byl vykázán z města.
Chápu, že Verona 16. století
má k dnešní Severní Americe daleko,
13:17
I understandrozumět that 16th-centurystoletí VeronaVerona
is unlikena rozdíl od contemporarymoderní NorthSever AmericaAmerika,
259
785853
6001
13:23
and yetdosud when I first readčíst this playhrát si,
260
791878
2978
ale přesto, když jsem
tuto hru poprvé četla -
13:26
alsotaké at agestáří 14,
261
794880
2393
to mi taky bylo 14 let -
13:29
Juliet'sJulie sufferingutrpení madevyrobeno sensesmysl to me.
262
797297
2683
dávalo mi Juliino utrpení smysl.
13:33
ReframingJevem love as something
I get to createvytvořit with someoneněkdo I admireobdivovat,
263
801295
5357
Umět si představit lásku jako něco,
co mám tvořit s někým, koho obdivuji,
13:38
ratherspíše than something
that just happensse děje to me
264
806676
2444
spíš než jako něco, co se mi prostě stane,
13:41
withoutbez my controlřízení or consentsouhlas,
265
809144
2522
bez mého vědomí nebo svolení,
13:43
is empoweringposilování.
266
811690
1605
nám otevírá obzory.
13:45
It's still hardtvrdý.
267
813779
1618
Je to pořád těžké.
13:47
Love still feelscítí totallynaprosto maddeningnesnesitelný
and crushingdrcení some daysdnů,
268
815421
5532
Láska je přesto někdy
úplně nesnesitelná a zdrcující,
13:52
and when I feel really frustratedfrustrovaný,
269
820977
2115
a když se cítím opravdu na dně,
musím si připomenout:
13:55
I have to remindpřipomenout myselfmoje maličkost:
270
823116
1330
13:56
my jobpráce in this relationshipvztah
is to talk to my partnerpartner
271
824995
3344
Mým úkolem v tomto vztahu
je mluvit se svým partnerem o tom,
14:00
about what I want to make togetherspolu.
272
828363
2051
co chci společně tvořit.
Ani to není snadné.
14:03
This isn't easysnadný, eitherbuď.
273
831923
2334
14:06
But it's just so much better
than the alternativealternativní,
274
834756
3447
Ale je to zkrátka o tolik lepší
než ta druhá možnost,
14:10
whichkterý is that thing
that feelscítí like madnessšílenství.
275
838672
2777
tedy to, že se cítíte jako šílenci.
14:14
This versionverze of love is not about winningvítězný
or losingztrácí someone'sněčí affectionnáklonnost.
276
842839
5357
Tato verze lásky není o tom,
že získáte nebo ztratíte něčí náklonnost.
14:20
InsteadMísto toho, it requiresvyžaduje
that you trustdůvěra your partnerpartner
277
848761
3598
Místo toho vyžaduje,
abyste svému partnerovi důvěřovali
a promluvili si spolu,
když je důvěra křehká,
14:24
and talk about things
when trustingdůvěřující feelscítí difficultobtížný,
278
852383
3074
14:27
whichkterý soundszvuky so simplejednoduchý,
279
855481
2446
což zní tak jednoduše,
14:29
but is actuallyvlastně a kinddruh
of revolutionaryrevoluční, radicalradikální actakt.
280
857951
4496
ale je to ve skutečnosti
docela revoluční a radikální krok.
14:35
This is because you get to stop
thinkingmyslící about yourselfvy sám
281
863062
3264
To proto, že musíte přestat myslet na sebe
14:39
and what you're gainingzískání
or losingztrácí in your relationshipvztah,
282
867230
3141
a na to, co ve svém vztahu
získáte nebo ztratíte.
14:42
and you get to startStart thinkingmyslící
about what you have to offernabídka.
283
870395
3397
Musíte začít myslet na to,
co můžete nabídnout.
14:46
This versionverze of love
allowsumožňuje us to say things like,
284
874811
3405
Tahle verze lásky nám
umožňuje říkat věci jako:
14:50
"Hey, we're not very good collaboratorsspolupracovníci.
Maybe this isn't for us."
285
878240
4830
"Hele, moc nám ta spolupráce nejde.
Asi to není nic pro nás."
14:55
Or, "That relationshipvztah
was shorterkratší than I had plannedplánování,
286
883733
3861
Nebo: "Ten vztah byl kratší,
než jsem plánovala,
14:59
but it was still kinddruh of beautifulKrásná."
287
887618
2172
ale přesto byl svým způsobem krásný."
15:02
The beautifulKrásná thing
about the collaborativespolupráce work of artumění
288
890836
2790
Na společném uměleckém díle
je nádherné to,
15:05
is that it will not paintmalovat
or drawkreslit or sculptmyš Sculpt itselfsám.
289
893650
2891
že se nenamaluje, nenakreslí
ani nevymodeluje samo.
15:09
This versionverze of love allowsumožňuje us
to deciderozhodni se what it looksvzhled like.
290
897098
3911
Tato verze lásky nám dovoluje
rozhodovat o tom, jak bude vypadat.
15:13
Thank you.
291
901033
1151
Děkuji.
15:14
(ApplausePotlesk)
292
902208
2023
(potlesk)
Translated by Ludmila Carvalho
Reviewed by Vladimír Harašta

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com