ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com
TEDxSFU

Mandy Len Catron: A better way to talk about love

Mandy Len Catron: Geresnis būdas kalbėtis apie meilę

Filmed:
2,605,858 views

Į meilę mes įkrentam, į mus trenkia, mus sugniuždo, mes alpstam. Mes degam iš aistros. Meilės varo mus iš proto ir susargdina. Mums skauda širdis ir tada jos dūžta. „Kai taip kalbame apie meilę, mes suformuojame ir tokį jausmą“, – sako rašytoja Mandy Len Catron. Šioje visiems, kurie kada nors buvo beprotiškai įsimylėję, skirtoje kalboje Catron pristato kitokią meilės metaforą, kurios dėka galime patirti daugiau džiaugsmo ir mažiau kančių.
- Writer
Mandy Len Catron explores love stories. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
OK, so todayšiandien I want to talk
about how we talk about love.
0
553
4300
Taigi, šiandien aš noriu aptarti,
kaip mes kalbame apie meilę.
00:17
And specificallykonkrečiai,
1
5237
1150
O ypač
00:18
I want to talk about what's wrongneteisingai
with how we talk about love.
2
6411
3435
apie tai, kas blogo tame,
kaip mes kalbame apie meilę.
00:22
MostDauguma of us will probablytikriausiai
fallkritimo in love a fewnedaug timeslaikai
3
10673
3407
Dauguma mūsų, ko gero,
įsimylės keletą kartų
00:26
over the coursežinoma of our livesgyvena,
4
14104
1465
per savo gyvenimą.
00:27
and in the EnglishAnglų languagekalba,
this metaphormetafora, fallingkritimas,
5
15593
4210
Anglų kalboje ši kritimo metafora
(past. įkristi į meilę)
00:31
is really the mainpagrindinis way that we
talk about that experiencepatirtis.
6
19827
3014
yra pagrindinis būdas,
kaip kalbame apie šią patirtį.
00:35
I don't know about you,
7
23592
1151
Nežinau, kaip jūs,
00:36
but when I conceptualizesudaryti koncepciją this metaphormetafora,
8
24767
1927
bet aš, suvokdama šią metaforą,
00:38
what I picturenuotrauka is straighttiesiai
out of a cartoonanimacinis filmas --
9
26718
2878
įsivaizduoju paveiksliuką,
00:42
like there's a man,
10
30076
1296
kuriame vyras
00:43
he's walkingvaikščioti down the sidewalkšaligatvis,
11
31396
1717
eina šaligatviu,
00:45
withoutbe realizingsuprasdamas it, he crosseskryžiai
over an openatviras manholešulinių,
12
33137
3112
nepastebėjęs užlipa ant
atviros kanalizacijos angos
00:48
and he just plummetsplummets into the sewerkanalizacija belowžemiau.
13
36273
3661
ir įkrenta į kanalizaciją.
00:51
And I picturenuotrauka it this way
because fallingkritimas is not jumpingšokinėja.
14
39958
4080
Mano įsivaizdavimas toks,
nes kritimas nėra valingas šuolis.
00:56
FallingMažėja is accidentalatsitiktinio,
15
44769
2032
Kritimas yra atsitiktinis,
00:58
it's uncontrollablenekontroliuojamos.
16
46825
1902
nekontroliuojamas.
01:00
It's something that happensatsitinka to us
withoutbe our consentsutikimas.
17
48751
3525
Tai nutinka be mūsų sutikimo.
01:04
And this --
18
52300
1193
Ir tai
01:05
this is the mainpagrindinis way we talk
about startingpradedant a newnaujas relationshipsantykiai.
19
53517
3567
yra kaip mes kalbame
apie naujų santykių pradžią.
01:10
I am a writerrašytojas and I'm alsotaip pat
an EnglishAnglų teachermokytojas,
20
58336
3767
Esu rašytoja ir
anglų kalbos mokytoja,
01:14
whichkuris meansreiškia I think
about wordsžodžiai for a livinggyvenimas.
21
62127
2285
vadinasi,
pragyvenimui aš mąstau apie žodžius.
01:16
You could say that I get paidmokama
to argueginčytis that the languagekalba we use mattersklausimai,
22
64436
4150
Galima teigti, kad man mokama
už įrodinėjimą, kad kalba yra svarbi.
01:20
and I would like to argueginčytis
that manydaug of the metaphorsmetaforos we use
23
68610
4200
Noriu įrodyti, kad dauguma
mūsų vartojamų metaforų
01:24
to talk about love --
24
72834
1567
kalbant apie meilę,
01:26
maybe even mostlabiausiai of them --
25
74425
1823
jei ne visos,
01:28
are a problemproblema.
26
76272
1401
yra problema.
01:30
So, in love, we fallkritimo.
27
78700
1893
Taigi, į meilę mes įkrentam.
01:33
We're strucknukrito.
28
81766
1465
Į mus trenkia.
01:35
We are crushedsusmulkintas.
29
83255
1396
Mus sugniuždo.
01:37
We swoonmanyta Zemdlony.
30
85331
1370
Mes alpstam.
01:39
We burndeginti with passionaistra.
31
87186
1797
Mes degam iš aistros.
01:41
Love makesdaro us crazypamišęs,
32
89738
1977
Meilė varo mus iš proto,
01:43
and it makesdaro us sickserga.
33
91739
1564
susargdina.
01:45
Our heartsširdis acheskausmas,
34
93796
1360
Mums skauda širdis
01:47
and then they breakpertrauka.
35
95180
2006
ir jos dūžta.
01:50
So our metaphorsmetaforos equatetapatina
the experiencepatirtis of lovingmyliu someonekas nors
36
98226
3144
Taigi, metaforos meilės jausmą prilygina
01:53
to extremeekstremalios violencesmurtas or illnessliga.
37
101394
2653
ypatingam žiaurumui ar ligai.
01:56
(LaughterJuokas)
38
104071
2085
(Juokas.)
01:59
They do.
39
107101
1151
Iš tiesų.
02:00
And they positionpozicija us as the victimsaukos
40
108276
1983
Ir jos mus padaro
02:02
of unforeseennenumatytų and totallyvisiškai
unavoidableneišvengiamas circumstancesaplinkybes.
41
110283
3359
nenumatytų ir neišvengiamų
aplinkybių aukomis.
02:06
My favoritemėgstamiausia one of these is "smittensumušė,"
42
114547
2723
Mano mėgiamiausias yra
„smitten“ (įsimylėjęs iki ausų),
02:09
whichkuris is the pastpraeitis participlerūšies dalyvis
of the wordžodis "smitenužudė."
43
117294
2854
žodžio „smite“ (smogti)
būtojo laiko dalyvis.
02:12
And if you look this wordžodis up
in the dictionaryžodynas --
44
120172
3068
Žodyne šis žodis apibūdinamas
02:15
(LaughterJuokas)
45
123264
1024
(Juokas.)
02:16
you will see that it can be definedapibrėžta
as bothabu "grievoussunkus sveikatos afflictionkančia,"
46
124312
4518
ir kaip
„pakirstas smūgio, nelaimės ir pan.“,
02:20
and, "to be very much in love."
47
128854
2851
ir kaip „įsimylėjęs iki ausų“.
02:25
I tendlinkę to associateasocijuotos įmonės the wordžodis "smitenužudė"
with a very particularypač contextkontekstas,
48
133716
3344
Man žodis „smogti“
asocijuojasi su konkrečiu kontekstu,
02:29
whichkuris is the OldSenas TestamentTestamentas.
49
137084
1564
t.y. Senuoju Testamentu.
02:31
In the BookKnyga of ExodusMasinis išvykimas alonevienas,
there are 16 referencesnuorodos to smitingsukulimui,
50
139560
4748
Vien tik Išėjimo knygoje
yra 16 kartų paminėti smogimai,
02:36
whichkuris is the wordžodis that the BibleBiblija usesnaudoja
for the vengeancekerštas of an angrypiktas God.
51
144332
3773
o šis žodis Biblijoje vartojamas
kaip įpykusio Dievo kerštas.
02:40
(LaughterJuokas)
52
148129
1721
(Juokas.)
02:41
Here we are usingnaudojant the sametas pats wordžodis
to talk about love
53
149874
2705
Čia mes vartojame tą patį žodį
apibūdindami meilę
02:44
that we use to explainpaaiškinti
a plagueMaras of locustsskėrių.
54
152603
2426
ir skėrių antplūdį.
02:47
(LaughterJuokas)
55
155053
1028
(Juokas.)
02:48
Right?
56
156105
1256
Tiesa?
02:49
So, how did this happenatsitikti?
57
157385
2092
Kaip tai nutiko?
02:51
How have we come to associateasocijuotos įmonės love
with great painskausmas and sufferingkančios?
58
159501
3991
Kaip mes susiejome meilę
su didžiuliu skausmu ir kančia?
02:55
And why do we talk about
this ostensiblyneva good experiencepatirtis
59
163516
3989
Ir kodėl kalbame apie šį
tariamai gerą jausmą
02:59
as if we are victimsaukos?
60
167529
2104
lyg būtume aukos?
03:02
These are difficultsunku questionsklausimai,
61
170556
1691
Tai yra sunkūs klausimai,
03:04
but I have some theoriesteorijos.
62
172271
1646
bet aš turiu kelias teorijas.
03:05
And to think this throughper,
63
173941
1239
Svarstant tai,
03:07
I want to focussutelkti dėmesį on one
metaphormetafora in particularypač,
64
175204
2628
noriu susitelkti
į vieną konkrečią metaforą,
03:09
whichkuris is the ideaidėja of love as madnessbeprotybė.
65
177856
2171
kuri kalba apie meilę kaip apie pamišimą.
03:13
When I first startedprasidėjo
researchingtiriant romanticromantiškas love,
66
181088
2707
Kai pradėjau tyrinėti romantinę meilę,
03:15
I foundrasta these madnessbeprotybė
metaphorsmetaforos everywherevisur.
67
183819
2761
visur pastebėjau pamišimo metaforą.
03:18
The historyistorija of WesternVakarų culturekultūra
68
186604
2103
Vakarų kultūros istorija
03:20
is fullpilnas of languagekalba that equatesprilygsta
love to mentalpsichinis illnessliga.
69
188731
3937
yra kupina citatų,
lyginančių meilę su psichikos liga.
03:25
These are just a fewnedaug examplespavyzdžiai.
70
193440
1927
Štai keletas pavyzdžių.
03:27
WilliamWilliam ShakespeareShakespeare:
71
195391
1343
Viljamas Šekspyras:
03:28
"Love is merelytik a madnessbeprotybė,"
72
196758
1433
„Meilė yra tik beprotystė,“
03:30
from "As You Like It."
73
198215
1317
iš „Kaip jums patinka“.
03:32
FriedrichFriedrich NietzscheNietzsche:
74
200092
1257
Frydrichas Nyčė:
03:33
"There is always some madnessbeprotybė in love."
75
201373
2503
„Meilėje visada yra truputis beprotybės.“
03:36
"Got me looking, got me looking
so crazypamišęs in love -- "
76
204559
2866
„Privertė mane atrodyt
taip kvailai įsimylėjusiai.“ –
03:39
(LaughterJuokas)
77
207449
2069
(Juokas.)
03:41
from the great philosopherfilosofas,
BeyoncBeyonceé KnowlesKnowles.
78
209542
2598
didžiosios filosofės
Beyonce Knowles citata.
03:44
(LaughterJuokas)
79
212164
1461
(Juokas.)
03:47
I fellnukrito in love for the first
time when I was 20,
80
215083
2834
Pirmą kartą įsimylėjau
būdama dvidešimties
03:49
and it was a prettygana turbulentneramumas
relationshipsantykiai right from the startpradėti.
81
217941
3179
ir tai buvo nuo pat pradžių
audringi santykiai.
03:53
And it was long distanceatstumas
for the first couplepora of yearsmetai,
82
221459
3205
Pirmus kelerius metus
tai buvo santykiai per atstumą,
03:56
so for me that meantsuprato very highaukštas highsaukštumas
and very lowžemas lowsrekordinį lygį.
83
224688
4596
man tai reiškė aukštus pakilimus
ir gilius nuopolius.
04:01
I can rememberPrisiminti one momentmomentas in particularypač.
84
229794
2204
Prisimenu vieną konkretų momentą.
04:04
I was sittingsėdi on a bedlova
in a hostelnakvynės namai in SouthPietų AmericaAmerikoje,
85
232580
3345
Sėdėjau ant lovos hostelyje
Pietų Amerikoje
04:07
and I was watchingžiūriu the personasmuo
I love walkvaikščioti out the doordurys.
86
235949
3696
ir stebėjau kaip mylimas žmogus
išeina pro duris.
04:12
And it was latevėlai,
87
240151
1613
Buvo vėlu,
04:13
it was nearlybeveik midnightvidurnakčio,
88
241788
1260
beveik vidurnaktis.
04:15
we'dmes norime gottenįgytas into an argumentargumentas over dinnervakarienė,
89
243072
1977
Mes susipykome per vakarienę,
04:17
and when we got back to our roomkambarys,
90
245073
1949
grįžome į kambarį,
04:19
he threwmesti his things in the bagmaišas
and stormedšturmavo out.
91
247046
2725
jis susikrovė savo daiktus
ir išlėkė.
04:23
While I can no longerilgiau rememberPrisiminti
what that argumentargumentas was about,
92
251141
3259
Nors aš nebepamenu
dėl ko ginčijomės,
04:26
I very clearlyaiškiai rememberPrisiminti
how I feltjaučiamas watchingžiūriu him leavepalikti.
93
254424
4055
aiškiai atsimenu,
kaip jaučiausi jam išeinant.
04:31
I was 22, it was my first time
in the developingplėtojant worldpasaulis,
94
259122
3545
Buvau 22-jų, pirmą kartą
besivystančioje šalyje ir
04:35
and I was totallyvisiškai alonevienas.
95
263424
2255
visiškai viena.
04:38
I had anotherkitas weeksavaitę untiliki my flightskrydis home,
96
266412
3367
Buvo likusi savaitė iki skrydžio namo,
04:41
and I knewžinojau the namevardas
of the townMiestas that I was in,
97
269803
2368
žinojau miesto, kuriame buvau,
04:44
and the namevardas of the citymiestas
that I neededreikia to get to to flyskristi out,
98
272195
3583
ir miesto, iš kurio turėjau išskristi,
pavadinimus,
04:47
but I had no ideaidėja how to get around.
99
275802
3256
tačiau neįsivaizdavau, kaip ten atsidurti.
04:51
I had no guidebookvadovas and very little moneypinigai,
100
279842
3177
Neturėjau turistinio vadovo,
beveik neturėjau pinigų
04:55
and I spokekalbėjo no SpanishIspanų.
101
283043
1770
ir nekalbėjau ispaniškai.
04:57
SomeoneKas nors more adventurousdrąsus than me
102
285547
2097
Kas nors labiau linkę į nuotykius
nei aš
04:59
mightgali have seenmatė this as
a momentmomentas of opportunitygalimybė,
103
287668
2430
būtų pamatę šį momentą
kaip galimybę,
05:02
but I just frozeužšaldė.
104
290122
1830
o aš sustingau.
05:04
I just satsat there.
105
292406
1817
Aš tiesiog sėdėjau.
05:06
And then I burstsprogo into tearsašaros.
106
294738
2043
O tada prapliupau verkti.
05:09
But despitenepaisant my panicpanikos,
107
297357
2371
Bet nepaisant panikos,
05:11
some smallmažas voicebalsas in my headgalva thought,
108
299752
2570
mažas balselis galvoje pamanė:
05:14
"WowOho. That was dramaticdramatiškas.
109
302346
2337
„Oho. Tai taip dramatiška.
05:16
I mustprivalo really be doing
this love thing right."
110
304707
2699
Matyt, man sekasi tas meilės reikalas.“
05:19
(LaughterJuokas)
111
307430
1788
(Juokas.)
05:21
Because some partdalis of me
wanted to feel miserableapgailėtinas in love.
112
309242
4520
Nes dalis manęs norėjo jaustis
apgailėtinai.
05:26
And it soundsgarsai so strangekeista
to me now, but at 22,
113
314226
3440
Dabar man tai skamba keistai,
tačiau būdama 22-jų
05:29
I longedlabai norėjo to have dramaticdramatiškas experiencespatirtys,
114
317690
3145
aš troškau dramatiškų potyrių.
05:32
and in that momentmomentas, I was irrationalneracionalus
and furiousįsiutę and devastatednuniokotas,
115
320859
5198
Tuo momentu, buvau neprotinga,
įsiutusi ir sugniuždyta,
05:38
and weirdlyUpiornie enoughpakankamai,
116
326081
1224
bet keisčiausia,
05:39
I thought that this somehowkažkaip
legitimizedpasikeitimai the feelingsjausmai I had
117
327329
3376
kad maniau, kad tai pateisina
mano jausmus
05:42
for the guy who had just left me.
118
330729
1839
ką tik mane palikusiam vaikinui.
05:46
I think on some levellygis I wanted
to feel a little bitšiek tiek crazypamišęs,
119
334163
4363
Manau, kad tam tikra prasme
norėjau jaustis truputį išprotėjusi,
05:50
because I thought that
that was how lovedmyliu workeddirbo.
120
338550
3532
nes maniau, kad taip veikia meilė.
05:55
This really should not be surprisingstebina,
121
343141
1807
Tai neturėtų stebinti,
05:56
consideringatsižvelgiant į tai that accordingpagal to WikipediaWikipedia,
122
344972
2454
turint omenyje, kad, anot Vikipedijos,
05:59
there are eightaštuoni filmsfilmai,
123
347450
2273
yra 8 filmai,
06:01
14 songsdainos,
124
349747
1997
14 dainų
06:03
two albumsalbumus and one novelromanas
with the titlepavadinimas "Crazypakvaišęs Love."
125
351768
3197
2 albumai ir 1 romanas,
pavadinimu „Beprotiška meilė“.
06:07
About halfpusė an hourvalandą latervėliau,
he cameatėjo back to our roomkambarys.
126
355837
3126
Po pusvalandžio
jis grįžo į kambarį.
06:10
We madepagamintas up.
127
358987
1151
Mes susitaikėme.
06:12
We spentišleista anotherkitas mostlydaugiausia
happylaimingas weeksavaitę travelingkeliauti togetherkartu.
128
360162
2817
Praleidome nuostabiai
laimingą savaitę keliaudami.
06:15
And then, when I got home,
129
363003
1432
O grįžusi namo
06:16
I thought, "That was so
terriblebaisi and so great.
130
364459
4984
pagalvojau: „Tai buvo
taip baisu ir taip nuostabu.
06:21
This mustprivalo be a realrealus romanceromantika."
131
369989
1715
Tai turbūt tikra romantika.“
06:25
I expectedtikimasi my first love
to feel like madnessbeprotybė,
132
373006
2700
Tikėjausi, kad pirmoji meilė
atrodys kaip beprotybė
06:27
and of coursežinoma, it metsusitiko
that expectationlūkesčių very well.
133
375730
3780
ir tai, žinoma, atitiko mano lūkesčius.
06:31
But lovingmyliu someonekas nors like that --
134
379941
1691
Tačiau mylėti kažką taip –
06:33
as if my entirevisa well-beinggerovė dependedpriklausė nuo
on him lovingmyliu me back --
135
381656
4095
lyg visa mano gerovė priklausytų
nuo jo meilės –
06:37
was not very good for me
136
385775
2093
nebuvo gerai nei man,
06:39
or for him.
137
387892
1150
nei jam.
06:41
But I suspectįtariamasis this experiencepatirtis of love
is not that unusualneįprastas.
138
389850
3701
Bet aš įtariu, kad toks meilės jausmas
nėra labai neįprastas.
06:46
MostDauguma of us do feel a bitšiek tiek madpiktas
in the earlyanksti stagesetapai of romanticromantiškas love.
139
394026
4211
Dauguma mūsų jaučiasi truputį išprotėję
romantinės meilės pradžioje.
06:50
In factfaktas, there is researchtyrimai to confirmpatvirtinti
that this is somewhatšiek tiek normalnormalus,
140
398815
3816
Tiesą sakant, tyrimais įrodyta,
kad tai ganėtinai normalu,
06:55
because, neurochemicallyneurochemically speakingkalbant,
141
403280
1886
nes, kalbant neurocheminiais terminais,
06:57
romanticromantiškas love and mentalpsichinis illnessliga
are not that easilylengvai distinguishedišsiskiria.
142
405190
4562
romantinę meilę ir psichinę ligą
ne taip jau lengva atskirti.
07:03
This is truetiesa.
143
411046
1151
Tai yra tiesa.
07:04
This studystudijuoti from 1999 used bloodkraujas testsbandymai
144
412221
4559
1999 m. atlikti kraujo tyrimai
07:08
to confirmpatvirtinti that the serotoninserotoninas
levelslygiai of the newlynaujai in love
145
416804
3094
patvirtino, kad neseniai įsimylėjusiųjų
serotonino lygis
07:11
very closelyglaudžiai resembledpriminė
the serotoninserotoninas levelslygiai
146
419922
2797
buvo labai panašus į tų,
07:14
of people who had been diagnoseddiagnozuota
with obsessive-compulsiveobsesinis-kompulsinis disordersutrikimas.
147
422743
3305
kuriems diagnozuotas
obsesinis kompulsinis sutrikimas.
07:18
(LaughterJuokas)
148
426072
1008
(Juokas.)
07:19
Yes, and lowžemas levelslygiai of serotoninserotoninas
149
427104
2697
Be to, žemas serotonino lygis
07:21
are alsotaip pat associatedasociacija
with seasonalsezoninis affectiveemocinis disordersutrikimas
150
429825
3602
siejamas ir su
sezoniniais elgsenos sutrikimais
07:25
and depressiondepresija.
151
433451
1280
bei depresija.
07:27
So there is some evidenceįrodymai
152
435687
2260
Taigi, yra įrodymų,
07:29
that love is associatedasociacija with changespokyčiai
to our moodsnuotaikos and our behaviorselgesys.
153
437971
4348
kad meilė susijusi su
mūsų nuotaikos ir elgesio pokyčiais.
07:34
And there are other studiesstudijos to confirmpatvirtinti
154
442343
4007
Yra ir daugiau tyrimų, įrodančių,
07:38
that mostlabiausiai relationshipssantykiai beginprasideda this way.
155
446374
3690
kad dauguma santykių prasideda taip pat.
07:42
ResearchersMokslininkai believe
that the lowžemas levelslygiai of serotoninserotoninas
156
450660
4163
Tyrėjai yra įsitikinę,
kad žemas serotonino lygis
07:46
is correlatedkoreliuoja with obsessiveObsesinis thinkingmąstymas
about the objectobjektas of love,
157
454847
4035
yra susijęs su viską nustelbiančiu
mąstymu apie meilės objektą,
07:50
whichkuris is like this feelingjausmas that someonekas nors
has setnustatyti up campstovykla in your brainsmegenys.
158
458906
4058
o tai panašu į jausmą,
kad kažkas apsigyveno mūsų smegenyse.
07:54
And mostlabiausiai of us feel this way
when we first fallkritimo in love.
159
462988
2931
Dauguma mūsų taip jaučiasi
pirmą kartą įsimylėję.
07:57
But the good newsnaujienos is,
it doesn't always last that long --
160
465943
3126
Gera žinia ta,
kad tai nesitęsia ilgai –
08:01
usuallypaprastai from a fewnedaug monthsmėnesių
to a couplepora of yearsmetai.
161
469093
3173
paprastai nuo kelių mėnesių
iki kelerių metų.
08:05
When I got back from my tripkelionė
to SouthPietų AmericaAmerikoje,
162
473352
2808
Kai grįžau iš kelionės
iš Pietų Amerikos,
08:08
I spentišleista a lot of time alonevienas in my roomkambarys,
163
476184
3577
daug laiko praleidau viena savo kambaryje,
08:11
checkingpatikrinti my emailelektroniniu paštu,
164
479785
1340
tikrindama elektroninį paštą,
08:13
desperatebeviltiška to heargirdėti from the guy I lovedmyliu.
165
481149
2363
beviltiškai laukdama žinutės iš mylimojo.
08:16
I decidednusprendė that if my friendsdraugai could not
understandsuprasti my grievoussunkus sveikatos afflictionkančia,
166
484545
5348
Nusprendžiau, kad jei niekas negali
suprasti mano sunkaus sielvarto,
08:21
then I did not need their friendshipDraugystė.
167
489917
1949
tai man nereikia jų draugystės.
08:23
So I stoppedsustojo hangingkabantis out
with mostlabiausiai of them.
168
491890
2083
Nustojau leisti laiką su draugais.
08:26
And it was probablytikriausiai the mostlabiausiai
unhappynelaimingas yearmetai of my life.
169
494387
4194
Ko gero, tai buvo vieni
nelaimingiausių metų mano gyvenime.
08:31
But I think I feltjaučiamas like
it was my jobdarbas to be miserableapgailėtinas,
170
499086
4114
Man atrodė,
kad turiu jaustis apgailėtinai,
08:35
because if I could be miserableapgailėtinas,
171
503849
1792
nes taip jausdamasi
08:37
then I would proveįrodyti how much I lovedmyliu him.
172
505665
2667
įrodyčiau, kaip jį myliu.
08:40
And if I could proveįrodyti it,
173
508356
1885
O jei sugebėčiau tai įrodyti,
08:42
then we would have to endgalas up
togetherkartu eventuallygaliausiai.
174
510265
2954
galų gale, mes liktume kartu.
08:46
This is the realrealus madnessbeprotybė,
175
514050
2088
Tai – tikriausia beprotystė,
08:48
because there is no cosmickosminis ruletaisyklė
176
516162
2395
nes nėra jokios visuotinės taisyklės,
08:50
that sayssako that great sufferingkančios
equalslygus great rewardatlygis,
177
518581
3362
kuri teigtų, kad didelė kančia
būtų lygi didžiuliam apdovanojimui.
08:54
but we talk about love as if this is truetiesa.
178
522478
3904
Tačiau meilei mes
pritaikome tokią taisyklę.
08:59
Our experiencespatirtys of love
are bothabu biologicalbiologinis and culturalkultūrinis.
179
527463
3676
Mūsų meilės patyrimai
yra biologiniai ir kultūriniai.
09:03
Our biologybiologija tellspasakoja us that love is good
180
531774
2459
Mūsų biologija sako, kad meilė yra gerai,
09:06
by activatingaktyvuoti these rewardatlygis
circuitsgrandinės in our brainsmegenys,
181
534257
3154
aktyvuodama atlygio centrus smegenyse,
09:09
and it tellspasakoja us that love is painfulskausmingas
when, after a fightkovoti or a breakupgriauti,
182
537435
4620
ir, kad meilė yra skausminga,
kai po barnio ar išsiskyrimo
09:14
that neurochemicalneurocheminius rewardatlygis is withdrawnnetekusiais galios.
183
542079
2610
tas neurocheminis atlygis yra atimamas.
09:17
And in factfaktas -- and maybe
you've heardišgirdo this --
184
545155
2442
Tiesą sakant,
gal jau tai girdėjote,
09:19
neurochemicallyneurochemically speakingkalbant,
185
547621
1844
kalbant neurocheminiais terminais,
09:21
going throughper a breakupgriauti is a lot
like going throughper cocainekokainas withdrawalatšaukimas,
186
549489
3434
išsiskyrimo išgyvenimas yra
labai panašus į atpratimą nuo kokaino.
09:25
whichkuris I find reassuringraminantis.
187
553675
1636
Šis faktas ramina.
09:27
(LaughterJuokas)
188
555335
1150
(Juokas.)
09:29
And then our culturekultūra usesnaudoja languagekalba
189
557066
2832
O kultūra naudoją kalbą,
09:31
to shapefigūra and reinforcesustiprinti
these ideasidėjos about love.
190
559922
2781
kad suformuotų ir sustiprintų
tokį meilės suvokimą.
09:34
In this caseatvejis, we're talkingkalbėti
about metaphorsmetaforos about painskausmas
191
562727
2624
Šiuo atveju, mes kalbame apie
skausmo, žalingo įpročio
09:37
and addictionpriklausomybės nuo and madnessbeprotybė.
192
565375
1515
ir beprotybės metaforas.
09:39
It's kindmalonus of an interestingįdomus feedbackatsiliepimai loopkilpa.
193
567826
2444
Tai įdomus grįžtamojo ryšio ratas.
09:42
Love is powerfulgalingas and at timeslaikai painfulskausmingas,
194
570294
3517
Meilė yra galinga ir kartais skausminga
09:45
and we expressišreikšti this
in our wordsžodžiai and storiesistorijos,
195
573835
2765
ir mes tai išreiškiame
savo žodžiais ir istorijomis,
09:49
but then our wordsžodžiai and storiesistorijos primepagrindinis us
196
577182
2498
bet mūsų žodžiai ir istorijos
pamoko mus
09:51
to expecttikėtis love to be powerfulgalingas and painfulskausmingas.
197
579704
3462
tikėtis galingos ir skausmingos meilės.
09:55
What's interestingįdomus to me
is that all of this happensatsitinka
198
583955
3173
Įdomu tai, kad visa tai vyksta
09:59
in a culturekultūra that valuesvertybes
lifelongvisą gyvenimą monogamymonogamija.
199
587152
2723
kultūroje, vertinančioje
viso gyvenimo monogamiją.
10:02
It seemsatrodo like we want it bothabu waysbūdai:
200
590658
2061
panašu, kad norime abiejų dalykų:
10:04
we want love to feel like madnessbeprotybė,
201
592743
2351
kad meilė atrodytų lyg beprotybė
10:07
and we want it to last an entirevisa lifetimegyvenimas.
202
595718
3146
ir kad ji tęstųsi visą gyvenimą.
10:11
That soundsgarsai terriblebaisi.
203
599561
1563
Tai skamba siaubingai.
10:13
(LaughterJuokas)
204
601148
1529
(Juokas.)
10:15
To reconcilesuderinti this,
205
603853
1596
Norint tai suderinti
10:17
we need to eitherarba changekeisti our culturekultūra
or changekeisti our expectationslūkesčius.
206
605473
5025
mes turime arba pakeisti savo kultūrą,
arba lūkesčius.
10:23
So, imagineįsivaizduok if we were all
lessmažiau passivepasyvus in love.
207
611408
3593
Įsivaizduokite, jei būtume
ne tokie neveiklūs meilėje.
10:27
If we were more assertivesavimi,
more open-mindedatviras, more generousturtinga
208
615642
4146
Jei būtume tvirtesni,
atviresni, dosnesni
10:31
and insteadvietoj to of fallingkritimas in love,
209
619812
3301
ir užuot puolę įsimylėti,
10:35
we steppedpasisekė into love.
210
623137
2225
įžengtume į meilę.
10:38
I know that this is askingklausia a lot,
211
626223
1929
Suprantu, kad prašau daug,
10:40
but I'm not actuallyiš tikrųjų
the first personasmuo to suggestpasiūlyti this.
212
628176
3474
tačiau nesu pirmoji,
kuri tai siūlo.
10:45
In their bookknyga, "MetaphorsMetaforos We LiveGyventi By,"
213
633012
2509
Knygoje „Metaforos,
kuriomis vadovaujamės gyvenime“
10:47
linguistskalbininkai MarkŽenklas JohnsonJohnson and GeorgeGeorge LakoffLakoff
suggestpasiūlyti a really interestingįdomus solutiontirpalas
214
635545
5114
lingvistai Mark Johnson ir George Lakoff
siūlo įdomų
10:52
to this dilemmadilema,
215
640683
1218
šios dilemos sprendimą,
10:54
whichkuris is to changekeisti our metaphorsmetaforos.
216
642491
2416
kuris yra pakeisti mūsų metaforas.
10:57
They argueginčytis that metaphorsmetaforos really do shapefigūra
the way we experiencepatirtis the worldpasaulis,
217
645795
4417
Jie tvirtina, kad metaforos
suformuoja pasaulėžiūrą
11:03
and that they can even actveikti
as a guidegidas for futureateitis actionsveiksmai,
218
651071
3498
ir net veikia kaip
ateities veiksmų kelrodis,
11:06
like self-fulfillingsavarankiškai vykdyti propheciespranašystės.
219
654593
1888
lyg savaime išsipildančios pranašystės.
11:09
JohnsonJohnson and LakoffLakoff suggestpasiūlyti
a newnaujas metaphormetafora for love:
220
657489
3556
Johnson ir Lakoff siūlo
naują meilės metaforą:
11:13
love as a collaborativebendradarbiavimas work of artmenas.
221
661977
2114
meilė – kaip bendras meno projektas.
11:16
I really like this way
of thinkingmąstymas about love.
222
664872
3050
Man labai patinka
taip galvoti apie meilę.
11:21
LinguistsKalbininkai talk about metaphorsmetaforos
as havingturintys entailmentsentailments,
223
669028
3522
Lingvistai laiko metaforas
lemiančiomis,
11:24
whichkuris is essentiallyiš esmės a way of consideringatsižvelgiant į tai
all the implicationspasekmės of,
224
672574
3796
o tai reiškia,
kad įvertinamos visos
11:28
or ideasidėjos containedesantis
withinper, a givenpateiktas metaphormetafora.
225
676394
2932
konkrečios metaforos prasmės ar idėjos.
11:31
And JohnsonJohnson and LakoffLakoff
talk about everything
226
679350
2909
O Johnson ir Lakoff kalba apie viską,
11:34
that collaboratingbendradarbiavimas
on a work of artmenas entailsreiškia:
227
682283
2152
kas sąlygoja bendrą meno projektą:
11:36
effortpastangos, compromisekompromisas,
patiencekantrybė, sharedbendrai naudojamas goalstikslai.
228
684976
4155
pastangos, kompromisai,
kantrybė, bendri tikslai.
11:41
These ideasidėjos alignsuderinti nicelygražiai
with our culturalkultūrinis investmentinvesticijos
229
689655
3830
Šios sąvokos puikiai dera
su mūsų kultūriniu nusiteikimu
11:45
in long-termilgas terminas romanticromantiškas commitmentįsipareigojimas,
230
693509
2073
ilgalaikių santykių atžvilgiu,
11:47
but they alsotaip pat work well
for other kindsrūšys of relationshipssantykiai --
231
695606
3611
tačiau jos tinka ir kitokiems santykiams –
11:52
short-termtrumpalaikis, casualatsitiktinis, polyamorouspolyamorous,
non-monogamousne monogamiška, asexualnelytinis --
232
700020
5656
trumpalaikiams, atsitiktiniams, su keliais
objektais, nemonogaminiams, aseksualiems.
11:57
because this metaphormetafora bringsatneša
much more complexkompleksas ideasidėjos
233
705700
3885
Ši metafora įneša daugiau įvairių spalvų
12:01
to the experiencepatirtis of lovingmyliu someonekas nors.
234
709609
2040
į meilės kažkam jausmą.
12:04
So if love is a collaborativebendradarbiavimas work of artmenas,
235
712670
4394
Tad jei meilė yra bendras meno projektas,
12:09
then love is an aestheticestetinis experiencepatirtis.
236
717088
3412
tai ji yra estetinis jausmas.
12:13
Love is unpredictablenenuspėjamas,
237
721524
1895
Meilė yra nenuspėjama,
12:16
love is creativekūrybingas,
238
724153
2024
meilė – kūrybinga,
12:18
love requiresreikalauja communicationkomunikacija
and disciplinedisciplina,
239
726898
4133
meilei būtinas bendravimas
ir drausmė,
12:23
it is frustratingnelinksma
and emotionallyemociškai demandingreikalaujantis.
240
731055
3189
ji yra erzinanti ir
reikalaujanti emocijų.
12:26
And love involvesapima bothabu joydžiaugsmas and painskausmas.
241
734677
3350
Meilėje susipina džiaugsmas ir skausmas.
12:30
UltimatelyGaliausiai, eachkiekvienas experiencepatirtis
of love is differentskiriasi.
242
738742
3619
Galų gale, kiekvienas meilės
potyris yra skirtingas.
12:35
When I was youngerjaunesnis,
243
743759
1627
Kai buvau jaunesnė,
12:37
it never occurredįvyko to me that I was allowedleidžiama
to demandpaklausa more from love,
244
745410
4668
man net netoptelėjo, kad iš meilės galiu
reikalauti daugiau,
12:42
that I didn't have to just acceptpriimti
whateverNesvarbu love offeredpasiūlytas.
245
750102
3693
kad aš neprivalau priimti to,
ką siūlo meilė.
12:46
When 14-year-old-Metų senumo JulietDžuljeta first meetsatitinka --
246
754775
3329
Kai 14-metė Džuljeta pirmą kartą pamato
12:50
or, when 14-year-old-Metų senumo JulietDžuljeta
cannotnegaliu be with RomeoRomeo,
247
758128
3925
ar kai 14-metė Džuljeta
negali būti su Romeo,
12:54
whomkam she has metsusitiko fourketuri daysdienos agoprieš,
248
762077
2637
kurį sutiko prieš keturias dienas,
12:56
she does not feel disappointednusivylusi or angstyangsty.
249
764738
3810
ji nesijaučia nusivylusi ar sunerimusi.
13:01
Where is she?
250
769022
1357
Kaip ji jaučiasi?
13:02
She wants to diemirti.
251
770403
1294
Ji nori mirti.
13:04
Right?
252
772236
1151
Ar ne?
13:05
And just as a refresherkvalifikacijos kėlimo,
at this pointtaškas in the playGroti,
253
773411
2469
Tik trumpas priminimas –
šioje pjesės dalyje,
13:07
actveikti threetrys of fivepenki,
254
775904
1308
trečiame veiksme iš penkių,
13:09
RomeoRomeo is not deadmiręs.
255
777236
1821
Romeo nėra miręs.
13:11
He's alivegyvas,
256
779641
1340
Jis – gyvas,
13:13
he's healthysveikas,
257
781005
1388
sveikas,
13:14
he's just been banishedištremtas from the citymiestas.
258
782417
2194
tik ištremtas iš miesto.
13:17
I understandsuprasti that 16th-centurytūkstantmetis VeronaVerona
is unlikeskirtingai contemporaryšiuolaikiškas NorthŠiaurės AmericaAmerikoje,
259
785853
6001
Suprantu, kad 16 a. Verona
nepanaši į šiuolaikinę Šiaurės Ameriką,
13:23
and yetvis dar when I first readskaityti this playGroti,
260
791878
2978
tačiau kai pirmą kartą perskaičiau pjesę
13:26
alsotaip pat at ageamžius 14,
261
794880
2393
irgi būdama keturiolikos,
13:29
Juliet'sDžiuljetos sufferingkančios madepagamintas senseprasme to me.
262
797297
2683
Džuljetos kančios man atrodė logiškos.
13:33
ReframingNaujo keisti love as something
I get to createsukurti with someonekas nors I admiregrožėtis,
263
801295
5357
Kai meilę suvokiame, kaip dalyką,
kurį galiu sukurti kartu su meilės objektu
13:38
rathergreičiau than something
that just happensatsitinka to me
264
806676
2444
vietoj dalyko, kuris man nutinka
13:41
withoutbe my controlkontrolė or consentsutikimas,
265
809144
2522
be mano įsikišimo ar sutikimo,
13:43
is empoweringįgalinimas.
266
811690
1605
tai sustiprina.
13:45
It's still hardsunku.
267
813779
1618
Vis dar yra sunku.
13:47
Love still feelsjaučiasi totallyvisiškai maddeningSzalony
and crushingsmulkinimo some daysdienos,
268
815421
5532
Meilė kartais vis dar varo iš proto
ar triuškina,
13:52
and when I feel really frustratednusivylęs,
269
820977
2115
o kai aš pasijuntu visai suirzusi,
13:55
I have to remindpriminti myselfsave:
270
823116
1330
primenu sau:
13:56
my jobdarbas in this relationshipsantykiai
is to talk to my partnerpartneris
271
824995
3344
mano užduotis šiuose santykiuose
yra pasikalbėti su partneriu
14:00
about what I want to make togetherkartu.
272
828363
2051
apie tai, ką noriu sukurti kartu.
14:03
This isn't easylengva, eitherarba.
273
831923
2334
Tai irgi nėra lengva.
14:06
But it's just so much better
than the alternativealternatyva,
274
834756
3447
Tačiau tai žymiai geriau
nei alternatyva,
14:10
whichkuris is that thing
that feelsjaučiasi like madnessbeprotybė.
275
838672
2777
kai jausmas yra panašus beprotybę.
14:14
This versionversija of love is not about winninglaimėti
or losingpraranda someone'skas nors affectionmeilė.
276
842839
5357
Tokioje meilėje nėra svarbiausia
gauti ar prarasti kažko susižavėjimą.
14:20
InsteadVietoj to, it requiresreikalauja
that you trustpasitikėjimas your partnerpartneris
277
848761
3598
Vietoj to,
reikia pasitikėti savo partneriu
14:24
and talk about things
when trustingpasitikėjimas feelsjaučiasi difficultsunku,
278
852383
3074
ir kalbėtis apie viską,
net kai pasitikėti sunku.
14:27
whichkuris soundsgarsai so simplepaprasta,
279
855481
2446
Tai skamba paprastai,
14:29
but is actuallyiš tikrųjų a kindmalonus
of revolutionaryrevoliucinis, radicalradikali actveikti.
280
857951
4496
tačiau tai yra revoliucinis,
radikalus poelgis.
14:35
This is because you get to stop
thinkingmąstymas about yourselfsave
281
863062
3264
Taip yra, nes tu nustoji galvoti apie save
14:39
and what you're gainingįgyti
or losingpraranda in your relationshipsantykiai,
282
867230
3141
ir apie tai,
ką gauni ar prarandi santykiuose,
14:42
and you get to startpradėti thinkingmąstymas
about what you have to offerpasiūlymas.
283
870395
3397
o pradedi galvoti,
ką tu gali pasiūlyti.
14:46
This versionversija of love
allowsleidžia us to say things like,
284
874811
3405
Tokia meilė leidžia mums pasakyti:
14:50
"Hey, we're not very good collaboratorsbendradarbiai.
Maybe this isn't for us."
285
878240
4830
„Mes nelabai sėkmingai veikiame kartu.
Gal tai ne mums?“
14:55
Or, "That relationshipsantykiai
was shortertrumpesnis than I had plannedsuplanuotas,
286
883733
3861
Arba: „Tie santykiai buvo trumpesni
nei tikėjausi,
14:59
but it was still kindmalonus of beautifulgrazus."
287
887618
2172
bet vis tiek pakankamai gražūs.“
15:02
The beautifulgrazus thing
about the collaborativebendradarbiavimas work of artmenas
288
890836
2790
Nuostabiausia bendro meno projekto
dalis yra ta,
15:05
is that it will not paintdažyti
or drawatkreipti or sculptlipdyti skulptūras itselfpats.
289
893650
2891
kad jis nenusipieš ar nenusilipdys pats.
15:09
This versionversija of love allowsleidžia us
to decidenuspręsti what it looksatrodo like.
290
897098
3911
Tokia meilė mums leidžia nuspręsti
kaip ji atrodys.
15:13
Thank you.
291
901033
1151
Ačiū.
15:14
(ApplausePlojimai)
292
902208
2023
(Plojimai.)
Translated by Lina Giriuniene
Reviewed by Andrius Družinis-Vitkus

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mandy Len Catron - Writer
Mandy Len Catron explores love stories.

Why you should listen

Originally from Appalachian Virginia, Mandy Len Catron is a writer living and working in Vancouver, British Columbia. Her book How to Fall in Love with Anyone, is available for preorder on Amazon. Catron's writing has appeared in the New York Times, The Washington Post, and The Walrus, as well as literary journals and anthologies. She writes about love and love stories at The Love Story Project and teaches English and creative writing at the University of British Columbia. Her article "To Fall in Love with Anyone, Do This" was one of the most popular articles published by the New York Times in 2015.

More profile about the speaker
Mandy Len Catron | Speaker | TED.com