ABOUT THE SPEAKER
Titus Kaphar - Artist
Titus Kaphar's artworks interact with the history of art by appropriating its styles and mediums.

Why you should listen

As Titus Kaphar says of his work: "I’ve always been fascinated by history: art history, American history, world history, individual history -- how history is written, recorded, distorted, exploited, reimagined and understood. In my work I explore the materiality of reconstructive history. I paint and I sculpt, often borrowing from the historical canon, and then alter the work in some way. I cut, crumple, shroud, shred, stitch, tar, twist, bind, erase, break, tear and turn the paintings and sculptures I create, reconfiguring them into works that nod to hidden narratives and begin to reveal unspoken truths about the nature of history."

Kaphar is founder/CEO of the NXTHVN, a multidisciplinary arts incubator that's being built to train professional artists and to further establish New Haven's growing creative community. His latest works are an investigation into the highest and lowest forms of recording history. From monuments to mug shots, this body of work exhibited at Jack Shainman gallery December-January 2017 seeks to collapse the line of American history to inhabit a fixed point in the present. Historical portraiture, mug shots, and YouTube stills challenge viewers to consider how we document the past, and what we have erased. Rather than explore guilt or innocence, Kaphar engages the narratives of individuals and how we as a society manage and define them over time. As a whole, this exhibition explores the power of rewritten histories to question the presumption of innocence and the mythology of the heroic.

More profile about the speaker
Titus Kaphar | Speaker | TED.com
TED2017

Titus Kaphar: Can art amend history?

Тайтъс Кафар: Може ли изкувството да измени историята?

Filmed:
1,527,150 views

Артистът Тайтъс Кафар прави картини и скулптури, които се борят с проблемите на миналото, докато говорят в полза на разнобразието и напредъка на настоящето. В един незабравим семинар на живо, Кафар взима четка, пълна с бяла боя върху копие на картина на Франс Халс от 17-ти век, закривайки части от композицията и изкарвайки скритата ѝ история на показ. "Има закодирано повествование в този вид изкуство."-казва Кафар. Какво се случва когато изместим фокуса си и се изправим срещу неизказаните истини?
- Artist
Titus Kaphar's artworks interact with the history of art by appropriating its styles and mediums. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Обичам музеи.
00:12
I love museumsмузеи.
0
886
2400
Били ли сте някога в
Природонаучния музей?
00:16
Have you guys ever been
to the NaturalЕстествени HistoryИстория MuseumМузей?
1
4480
2536
В Ню Йорк?
00:19
In NewНов YorkЙорк CityГрад?
2
7040
1416
00:20
(ApplauseАплодисменти)
3
8480
1656
(Ръколяскане)
00:22
So one of the things that I do
is I take my kidsдеца to the museumмузей.
4
10160
5696
Едно от нещата, които правя,
е да водя децата си в музеи.
00:27
RecentlyНаскоро I tookвзеха them
to the NaturalЕстествени HistoryИстория MuseumМузей.
5
15880
2576
Наскоро ги заведох в
Природонаучния музей.
00:30
I had my two sonsсинове with me,
SabianSabian and DabithDabith.
6
18480
2120
Синовете ми, Сейбиън и Дабит, бяха с мен.
00:33
And we go into the frontпреден
entranceвход of the museumмузей,
7
21640
2616
И както влизаме през
главния вход на музея,
00:36
and there's that amazingудивителен sculptureскулптура
of TeddyТеди RooseveltРузвелт out there.
8
24280
3120
там стои тази изумителна статуя
на Теди Рузвелт.
00:39
You guys know whichкойто one I'm talkingговорим about.
9
27936
2000
Вие знаете за коя говоря.
00:41
TeddyТеди RooseveltРузвелт is sittingседнал there
with one handръка on the horseкон,
10
29960
3096
Теди Рузвелт седи там
с едната си ръка на коня,
00:45
boldсмел, strongсилен, sleevesръкави rolledвалцувани up.
11
33080
2336
смел, силен, с навити ръкави.
00:47
I don't know if he's bare-chestedГоли гърди,
but it kindмил of feelsчувства like it.
12
35440
3016
Не знам дали е с разкопчана риза,
но създава такова усещане.
00:50
(LaughterСмях)
13
38480
1336
(Смях)
00:51
And on the left-handлява ръка sideстрана of him
is a NativeРоден AmericanАмерикански walkingходене.
14
39840
3600
И от лявата му страна
върви един индианец.
00:56
And on the right-handдясна ръка sideстрана of him
is an African-AmericanАфро-американци walkingходене.
15
44520
3920
А от дясната му страна
върви един афроамериканец.
01:01
And as we're movingдвижещ up the stairsстълби,
16
49720
3456
И докато се качваме по стълбите,
01:05
gettingполучаване на closerпо близо to the sculptureскулптура,
17
53200
2936
приближавайки се до скулптурата,
01:08
my oldestнай-старите sonсин, who'sкой е nineдевет, saysказва,
18
56160
2056
по-големият ми син,
който е на девет, казва:
01:10
"DadТатко, how come he getsполучава to rideезда,
19
58240
3800
"Тате, защо той язди,
01:15
and they have to walkразходка?"
20
63120
1240
а те трябва да вървят?"
01:18
It stoppedспряна me in my tracksпесни.
21
66440
1440
Замръзнах на място.
01:20
It stoppedспряна me in my tracksпесни.
22
68520
2056
Замръзнах на място.
01:22
There was so much historyистория
23
70600
1456
Имаше толкова много история,
01:24
that we would have to go throughпрез
to try to explainобяснявам that,
24
72080
2656
коята трябваше да му разкажа,
за да опитам да му обясня,
01:26
and that's something
I try to do with them anywaysкакто и да е.
25
74760
3040
но аз и без това така им обяснявам.
01:30
It's a questionвъпрос that I probablyвероятно
would have never really askedпопитах.
26
78440
4256
Сигурно никога не бих задал този въпрос.
01:34
But fundamentallyв основата си what he was sayingпоговорка was,
27
82720
2176
Но това, което той всъщност каза, беше:
01:36
"That doesn't look fairсправедлив.
28
84920
1776
"Това не изглежда справедливо.
01:38
DadТатко, that doesn't look fairсправедлив.
29
86720
1520
Тате, това не изглежда справедливо.
01:41
And why is this thing that's so not fairсправедлив
30
89040
2576
И защо това нещо,
което е толкова несправедливо
01:43
sittingседнал outsideизвън
of suchтакъв an amazingудивителен institutionинституция."
31
91640
3080
стои пред тази прекрасна институция?"
Този въпрос ме накара да се замисля
01:47
And his questionвъпрос got me wonderingчудех,
32
95640
1656
01:49
is there a way for us
to amendизменят our publicобществен sculpturesскулптури,
33
97320
4856
дали има начин да изменим
нашите публични статуи,
01:54
our nationalнационален monumentsпаметници?
34
102200
1360
нашите национални
паметници?
01:56
Not eraseизтрива them,
35
104320
1200
Не да ги премахнем,
01:58
but is there a way to amendизменят them?
36
106320
1572
но има ли начин да ги променим?
02:00
Now, I didn't growрастат up going to museumsмузеи.
37
108600
4456
В детството си не съм ходел по музеи.
02:05
That's not my historyистория.
38
113080
2336
Това не е моето минало.
02:07
My motherмайка was 15 yearsгодини oldстар
when I was bornроден.
39
115440
2176
Майка ми била 15-годишна,
когато съм се родил.
02:09
She is amazingудивителен.
40
117640
1320
Тя е невероятна.
02:12
My fatherбаща was strugglingборещ се
with his ownсобствен things
41
120120
2336
Баща ми се бореше със своите проблеми
02:14
for mostнай-много of my life.
42
122480
1200
през голяма част от живота ми.
02:17
If you really want to know the truthистина,
43
125840
2016
Ако наистина искате да знаете истината,
02:19
the only reasonпричина I got into artизкуство
is because of a womanжена.
44
127880
2800
единствената причина да изучавам
изкуство, е една жена.
02:23
There was this amazingудивителен, amazingудивителен,
fantasticфантастичен, beautifulкрасив, smartумен womanжена,
45
131960
4856
Имаше една удивителна, фантастична,
прекрасна, умна жена
02:28
fourчетирима yearsгодини olderпо-стари than me,
46
136840
1336
четири години по-голяма,
02:30
and I wanted to go out with her.
47
138200
1816
и аз исках да изляза с нея.
02:32
But she said, "You're too youngмлад
48
140040
1496
Но тя каза: "Ти си много млад,
02:33
and you're not thinkingмислене
about your futureбъдеще."
49
141560
2216
и не мислиш за бъдещето си."
02:35
So I ranзавтече on down to the juniorмладши collegeколеж,
50
143800
3656
Така че изтичах до колежа,
02:39
registeredрегистрирани for some classesкласове,
51
147480
2176
записах се на някакви курсове,
02:41
ranзавтече on back,
52
149680
1656
върнах се на бегом
02:43
and basicallyв основата си was like,
"I'm thinkingмислене about my futureбъдеще now."
53
151360
2816
и казах нещо като:
"Ето сега мисля за бъдещето си".
02:46
(LaughterСмях)
54
154200
2416
(Смях)
02:48
"Can we go out?"
55
156640
1320
"Може ли да излезем?"
02:51
For the recordрекорд, she's even more amazingудивителен.
56
159080
2416
За протокола, тя е още по-изумителна.
02:53
I marriedженен her.
57
161520
1216
Ожених се за нея.
02:54
(ApplauseАплодисменти)
58
162760
4760
(Ръкопляскане)
03:00
So when I randomlyна случаен принцип ranзавтече down
to the juniorмладши collegeколеж
59
168360
4656
И когато случайно изтичах до колежа
03:05
and registeredрегистрирани for classesкласове,
60
173040
1376
и си регистрирах курсове,
03:06
I really wasn'tне е payingизплащане attentionвнимание
to what I was registeringрегистриране to.
61
174440
3696
наистина не обърнах внимание
на какви предмети се записвам.
03:10
(LaughterСмях)
62
178160
1256
(Смях)
03:11
So I endedприключила up with an artизкуство historyистория classклас,
63
179440
2736
Така че се оказах в час
по история на изкувството,
03:14
and I didn't know a thing
about artизкуство historyистория.
64
182200
2240
а не знаех нищо за история на изкуството.
03:17
But something amazingудивителен happenedсе случи
when I wentотидох into that classклас.
65
185440
3640
Но нещо удивително се
случи, когато влязох в този час.
03:21
For the first time in my academicакадемичен careerкариера,
66
189680
3816
За първи път в моята академична кариера
03:25
my visualзрителен intelligenceинтелигентност was requiredдлъжен of me.
67
193520
3376
трябваше да използвам
визуалната си интелигентност.
03:28
For the first time.
68
196920
1616
За първи път.
03:30
The professorпрофесор would put up an imageизображение,
69
198560
2056
Професорът ни показваше снимки,
03:32
boldсмел strokesинсулти of bluesБлус and yellowsжълти,
and say, "Who'sКой на that?"
70
200640
4136
дебели щрихи синьо и жълто,
и питаше: "Кой е това?"
03:36
And I'd go, "That's VanВан GoghГог.
ClearlyЯсно that is VanВан GoghГог.
71
204800
2896
И аз казвах: "Това е Ван Гог.
Очевидно това е Ван Гог.
03:39
I got this."
72
207720
1576
Знам го."
03:41
(LaughterСмях)
73
209320
1936
(Смях)
03:43
I got a B in that classклас.
74
211280
2936
И изкарах 5.
03:46
For me, that was amazingудивителен.
75
214240
3240
За мен това беше чудесно.
03:50
In highВисоко schoolучилище, let's just say
I wasn'tне е a great studentстудент. OK?
76
218360
4296
В гимназията... просто не
бях добър ученик. ОК?
03:54
In highВисоко schoolучилище, my GPAСДП was .65.
77
222680
2416
В гимназията средният ми успех беше 0,65.
03:57
(LaughterСмях)
78
225120
1496
(Смях)
03:58
DecimalДесетичен знак pointточка first, sixшест fiveпет.
79
226640
4296
Нула цяло, шест, пет.
04:02
So me gettingполучаване на a B was hugeогромен, hugeогромен,
80
230960
4136
Така че да изкарам 5 беше много, много,
04:07
absolutelyабсолютно hugeогромен.
81
235120
1736
много голямо постижение.
04:08
And because of the factфакт that I realizedосъзнах
that I was ableспособен to learnуча things visuallyвизуално
82
236880
4936
И заради факта, че открих,
че мога да уча неща визуално,
04:13
that I couldn'tне можех learnуча in other waysначини,
83
241840
1736
че не можех да уча по друг начин,
04:15
this becameстана my strategyстратегия,
this becameстана my tacticтактика
84
243600
2856
това се превърна в моята стратегия,
това стана моята тактика
04:18
for understandingразбиране everything elseоще.
85
246480
1880
за разбиране на всичко друго.
04:21
I wanted to stayстоя in this relationshipвръзка.
Things were going well.
86
249760
2936
Исках връзката ни да продължи,
нещата се развиваха добре
04:24
I decidedреши, let me keep takingприемате
these artизкуство historyистория classesкласове.
87
252720
2656
Реших да продължа с курса по
история на изкуството.
Един от последните ни часове,
никога няма да го забравя.
04:27
One of the last artизкуство historyистория classesкласове,
I will not forgetзабравям, I will never forgetзабравям.
88
255400
3576
Беше един от онези курсове
по обща история на изкуството.
04:31
It was one of those surveyизследване
artизкуство historyистория classesкласове.
89
259000
2216
04:33
AnybodyНякой ever have one of those
surveyизследване artизкуство historyистория classesкласове,
90
261240
2736
Някой посещавал ли е курс по
обща история на изкуството,
04:36
where they try to teachпреподавам you
the entireцял historyистория of artизкуство
91
264000
2936
където се опитват да преподадат
цялата история на изкуството
04:38
in a singleединичен semesterсеместър?
92
266960
1456
само за един семестър?
04:40
I'm talkingговорим about caveПещерата paintingsкартини
and JacksonДжаксън PollockПолок
93
268440
5016
Имам предвид пещерни рисунки
и Джаксън Полък,
04:45
just crunchedсхруска togetherзаедно all in the sameедин и същ --
94
273480
2256
просто смачкани заедно в един и същ ...
04:47
It doesn't really work,
but they try anywayтака или иначе.
95
275760
3280
Не работи,
но все пак пробват.
04:51
Well, at the beginningначало of the semesterсеместър,
96
279680
2496
Е, в началото на семестъра
04:54
I lookedпогледнах at the bookКнига,
97
282200
1216
погледнах в учебника
04:55
and in this 400-page-страница bookКнига
was about a 14-page-страница sectionраздел
98
283440
3936
и в този учебник с 400 страници
имаше един откъс от около 14 страници
04:59
that was on blackчерно people in paintingживопис.
99
287400
2096
за чернокожите
хора в изобразителното изкуство.
05:01
Now, this was a crammedнатъпкани in sectionраздел
100
289520
2016
Това беше един натъпкан раздел,
05:03
that had representationsпредставителства
of blackчерно people in paintingживопис
101
291560
4376
който имаше изображения на чернокожи хора
в изобразителното изкувство
05:07
and blackчерно people who paintedбоядисан.
102
295960
2736
и чернокожи хора, които са рисували.
05:10
It was poorlyлошо curatedкуратор,
let's just put it that way.
103
298720
4296
Беше лошо организиран,
нека така да го кажем.
05:15
(LaughterСмях)
104
303040
1216
(Смях)
05:16
NonethelessВъпреки това I was really excitedвъзбуден about it,
105
304280
3336
Въпреки това аз бях развълнуван,
05:19
because in all
the other classesкласове that I had,
106
307640
2296
защото по всички други предмети,
които съм учил,
05:21
we didn't even have that conversationразговор.
107
309960
2640
дори го нямахме този разговор.
05:25
We didn't talk about it at all.
108
313120
1480
Изобщо не говорехме за това.
Така че си представете изненадата ми,
05:27
So imagineПредставете си my surpriseизненада
109
315720
1736
05:29
when I get to classклас
110
317480
1576
когато влизам в час
05:31
and on the day that we're supposedпредполагаем
to go over that particularособен chapterглава,
111
319080
4216
и в деня, в който трябваше
да разгледаме точно тази глава
05:35
my professorпрофесор announcesобявява,
112
323320
1520
професорът съобщава:
05:38
"We're going to skipпропускане this chapterглава todayднес
113
326160
1896
"Ще пропуснем тази глава днес,
05:40
because we do not have time
to go throughпрез it."
114
328080
2160
защото нямаме време
да го прегледаме."
05:42
"WhoaУау, I'm sorry,
holdдържа on, professorпрофесор, professorпрофесор.
115
330840
2856
Извинете, професоре, чакайте малко.
05:45
I'm sorry. This is a really
importantважно chapterглава to me.
116
333720
2800
"Съжалявам, това наистина е
важна глава за мен.
05:49
Are we going to go over it at any pointточка?"
117
337320
2256
Ще го прегледаме ли по някое време?"
05:51
"TitusТит, we don't have time for this."
118
339600
1816
"Тайтъс, нямаме време за това."
05:53
"I'm sorry, I'm sorry,
I'm sorry, I'm sorry,
119
341440
2096
"Съжалявам, съжалявам,
съжалявам, съжалявам,
05:55
please, I really need to understandразбирам.
120
343560
1736
моля, наистина трябва да разбера.
05:57
ClearlyЯсно the authorавтор thinksмисли
that this is significantзначителен.
121
345320
2416
Очевидно авторът мисли,
че е значително.
05:59
Why are we skippingПропускане over this?"
122
347760
1536
Защо го пропускаме?"
06:01
"TitusТит, I do not have time for this."
123
349320
2016
"Тайтъс, нямам време за това."
06:03
"OK, last questionвъпрос, I'm really sorry here.
124
351360
2256
"ОК, последен въпрос, много съжалявам.
Кога ще може да говорим,
защото трябва да говорим."
06:05
When can we talk,
because we need to talk."
125
353640
2056
06:07
(LaughterСмях)
126
355720
1816
(Смях)
06:09
I wentотидох to her officeофис hoursчаса.
127
357560
1560
Отидох в приемното ѝ време
06:11
I endedприключила up gettingполучаване на kickedритна
out of her officeофис.
128
359800
2536
и в крайна сметка бях изхвърлен
от кабинета ѝ.
06:14
I wentотидох to the deanДийн.
129
362360
1496
Отидох при декана.
Деканът накрая каза: "Не мога да
я принудя да преподава каквото и да е."
06:15
The deanДийн finallyнакрая told me,
"I can't forceсила her to teachпреподавам anything."
130
363880
3056
06:18
And I knewЗнаех in that momentмомент
if I wanted to understandразбирам this historyистория,
131
366960
4056
И в този момент знаех,
че ако искам да разбера тази история,
06:23
if I wanted to understandразбирам the rolesроли
of those folksхора who had to walkразходка,
132
371040
4416
ако искам да разбера ролите на
тези хора, които трябваше да вървят,
06:27
I was probablyвероятно going
to have to figureфигура that out myselfсебе си.
133
375480
2880
вероятно трябваше да го направя сам.
06:33
So ...
134
381600
1200
Така че...
06:39
aboveпо-горе you right here on the slideпързалка
135
387960
1572
над вас ето тук на екрана
06:43
is a paintingживопис by FransФранс HalsHals.
136
391320
2320
е една картина на Франс Халс.
06:47
This is one of the kindsвидове of imagesснимки
137
395200
4736
Това е един от видовете изображения,
06:51
that was in that chapterглава.
138
399960
1560
които бяха в този раздел.
06:55
I taughtпреподава myselfсебе си how to paintбоя
139
403320
2096
Научих се да рисувам
06:57
by going to museumsмузеи
and looking at imagesснимки like this.
140
405440
2920
като ходех по музеите и гледах
изображения като това.
07:03
I want to showшоу you something.
141
411640
1381
Искам да ви покажа нещо.
07:18
I madeизработен this.
142
426120
1200
Това го нарисувах аз.
07:20
I --
143
428320
1216
Аз ...
07:21
(ApplauseАплодисменти)
144
429560
1416
(Аплодисменти)
07:23
I madeизработен some alterationsпромени.
145
431000
1256
Аз направих малко промени.
07:24
You'llВие ще see there are
some slightлек differencesразлики in the paintingживопис.
146
432280
2960
Ще видите, има някои
малки разлики в картината.
07:28
All this artизкуство historyистория
that I had been absorbingЗвукоизолации
147
436840
4696
цялата история на
изкуството, която бях погълнал
07:33
helpedпомогна me to realizeосъзнавам
that paintingживопис is a languageезик.
148
441560
3360
ми помогна да осъзная,
че рисуването е език.
07:41
There is a reasonпричина
149
449280
1200
Има причина
07:47
why he is the highestнай-висока
in the compositionкомпозиция here.
150
455840
3880
той да е най-високо в композицията тук.
07:57
There is a reasonпричина
151
465800
1760
Има причина
08:01
why the painterхудожник is showingпоказване us
this goldзлато necklaceКолие here.
152
469560
3520
художникът да ни показва
тази златна огърлица тук.
08:08
He's tryingопитвайки to tell us something
about the economicикономически statusстатус
153
476640
2736
Той се опитва да ни каже нещо
за икономическия статус
08:11
of these people in these paintingsкартини.
154
479400
1667
на тези хора в тези картини.
08:16
PaintingЖивопис is a visualзрителен languageезик
155
484320
3936
Рисуването е визуален език,
08:20
where everything in the paintingживопис
156
488280
3496
където всичко в картината
08:23
is meaningfulсмислен, is importantважно.
157
491800
2696
има значение, важно е.
08:26
It's codedкодирани.
158
494520
1240
Кодирано е.
08:32
But sometimesпонякога, because
of the compositionalкомпозиционни structureструктура,
159
500600
3096
Но понякога
заради композиционната структура,
08:35
because of compositionalкомпозиционни hierarchyйерархия,
160
503720
1800
заради йерархията в композицията,
08:38
it's hardтвърд to see other things.
161
506440
2080
е трудно да се забележат други неща.
08:56
This silkкоприна is supposedпредполагаем to tell us alsoсъщо
that they have quiteсъвсем a bitмалко of moneyпари.
162
524320
4560
Тази коприна трябва да ни каже и
че те имат доста пари
09:02
There's more writtenписмен
163
530840
1656
Повече е писано
09:04
about dogsкучета in artизкуство historyистория
164
532520
2960
за кучетата в историята на изкуството,
09:08
than there are about
this other characterхарактер here.
165
536520
2760
отколкото за другия герой тук.
09:13
HistoricallyИсторически speakingговорещ,
in researchизследване on these kindsвидове of paintingsкартини,
166
541200
3096
Исторически погледнато, при
проучването на такива картини
09:16
I can find out more about the laceдантела
167
544320
3976
мога да разбера повече за дантелата,
09:20
that the womanжена is wearingносенето
in this paintingживопис --
168
548320
2976
която жената на тази картина носи --
09:23
the manufacturerпроизводител of the laceдантела --
than I can about this characterхарактер here,
169
551320
4736
производителят на дантелата --
отколкото за този герой тук,
09:28
about his dreamsсънища, about his hopesнадежди,
170
556080
2136
за неговите мечти,
за надеждите му,
09:30
about what he wanted out of life.
171
558240
1880
какво е искал от живота.
09:35
I want to showшоу you something.
172
563280
1480
Искам да ви покажа нещо.
09:39
I don't want you to think
173
567200
1856
Не искам да мислите,
09:41
that this is about eradicationизкореняване.
174
569080
3936
че става въпрос за отстраняване.
09:45
It's not.
175
573040
1216
Не е така.
09:46
The oilмасло that you saw me
just put insideвътре of this paintбоя
176
574280
4136
Маслото, което току-що ме видяхте
да слагам в тази боя
09:50
is linseedленено семе oilмасло.
177
578440
1496
е ленено масло.
09:51
It becomesстава transparentпрозрачен over time,
178
579960
2816
С времето то става прозрачно,
09:54
so eventuallyв крайна сметка what's going to happenстава
179
582800
1720
така че впоследствие
09:57
is these facesлица
180
585880
1600
тези лица
10:00
will emergeсе появяват a little bitмалко.
181
588320
1240
ще започнат да се появяват.
Това, което опитвам да направя,
10:04
What I'm tryingопитвайки to do,
182
592400
1200
10:06
what I'm tryingопитвайки to showшоу you,
183
594320
1334
което опитвам да ви покажа,
10:08
is how to shiftизместване your gazeПогледът just slightlyмалко,
184
596400
3376
е как да отклоните поглед съвсем малко,
10:11
just momentarilyмоментално,
185
599800
1896
само за момент,
10:13
just momentarilyмоментално,
186
601720
1416
само за момент,
10:15
to askпитам yourselfсебе си the questionвъпрос,
187
603160
1560
и да си зададете въпроса,
10:18
why do some have to walkразходка?
188
606360
1976
защо някои трябва да ходят пеша.
10:20
What is the impactвъздействие of these kindsвидове
of sculpturesскулптури at museumsмузеи?
189
608360
4256
Какво е влиянието на такива
скулптури в музеите?
10:24
What is the impactвъздействие
of these kindsвидове of paintingsкартини
190
612640
3576
Какво е влиянието на тези картини
10:28
on some of our mostнай-много vulnerableуязвим in societyобщество,
191
616240
2896
върху някои от най-уязвимите
в нашето общество,
10:31
seeingвиждане these kindsвидове of depictionsизобразяване
of themselvesсебе си all the time?
192
619160
2840
които постоянно се виждат изобразени
по този начин.
10:35
I'm not sayingпоговорка eraseизтрива it.
193
623160
1816
Не казвам, че трябва да бъде изтрито.
10:37
We can't eraseизтрива this historyистория.
194
625000
1440
Не можем да изтрием историята.
10:39
It's realреален. We have to know it.
195
627200
2040
Реална е. Трябва да го знаем.
10:41
I think of it in the sameедин и същ way
196
629880
1936
Мисля за това по същия начин,
10:43
we think of --
197
631840
1240
по който ние мислим за ...
10:47
Let me stepстъпка back a secondвтори.
198
635760
2096
Ще се върна малко назад.
10:49
You rememberпомня old-schoolстарата школа camerasфотоапарати,
199
637880
2336
Вие помните старите фотоапарати,
10:52
where when you tookвзеха a pictureснимка,
you actuallyвсъщност had to focusфокус. Right?
200
640240
3296
с които за да снимаш,
трябваше да фокусираш. Нали?
10:55
You'dВие бихте put the cameraкамера up,
201
643560
1256
Подготвяме фотоапарата,
10:56
and if I wanted you in focusфокус,
202
644840
1976
и за да фокусирам върху Вас,
10:58
I would moveход the lensлещи a little to the left
203
646840
2000
завъртам обектива малко наляво
11:00
and you would come forwardнапред.
204
648864
1312
и сте на фокус.
11:02
I could moveход the lensлещи
a little to the right,
205
650200
2096
Мога да завъртя обектива леко надясно
11:04
and you would go back and the folksхора
in the backgroundзаден план would come out.
206
652320
3256
и тогава не Вие,
а хората зад Вас ще се виждат ясно.
11:07
I'm just tryingопитвайки to do that here.
207
655600
2016
Това се опитвам да направя сега.
11:09
I'm tryingопитвайки to give you that opportunityвъзможност.
208
657640
3576
Опитвам се да ви дам тази възможност.
11:13
I'm tryingопитвайки to answerотговор that questionвъпрос
209
661240
2216
Опитвам се да отговоря на въпроса,
11:15
that my sonсин had.
210
663480
1440
който синът ми зададе.
11:20
I want to make paintingsкартини,
211
668080
1976
Искам да правя картини,
11:22
I want to make sculpturesскулптури
212
670080
2256
искам да правя скулптури,
11:24
that are honestчестен,
213
672360
1520
които са искрени,
11:26
that wrestleБоря се with
the strugglesборби of our pastминало
214
674600
4040
които се борят с
проблемите на нашето минало,
11:31
but speakговоря to the diversityразнообразие
and the advancesаванси of our presentнастояще.
215
679400
4560
но се обръщат към разнообразието
и предимствата на настоящето.
Не можем да го постигнем като вземем
гумичка и се отървем от някои неща.
11:36
And we can't do that by takingприемате an eraserгума
and gettingполучаване на ridизбавям of stuffматерия.
216
684880
3176
11:40
That's just not going to work.
217
688080
1736
Това просто няма да проработи.
11:41
I think that we should
do it in the sameедин и същ way
218
689840
2096
Аз мисля, че трябва
да го направим по начина,
11:43
the AmericanАмерикански ConstitutionКонституцията worksвърши работа.
219
691960
1576
по който работи американската конституция.
11:45
When we have a situationситуация
220
693560
1256
В случай, че
11:46
where we want to changeпромяна
a lawзакон in the AmericanАмерикански ConstitutionКонституцията,
221
694840
3856
искаме да променим някое
правило в Американската конституция
11:50
we don't eraseизтрива the other one.
222
698720
2776
ние не изтриваме стария текст.
11:53
AlongsideНаред с that is an amendmentизменение,
223
701520
2216
Добавяме поправка,
11:55
something that saysказва,
224
703760
1256
нещо, което казва:
11:57
"This is where we were,
but this is where we are right now."
225
705040
3760
"Ето там бяхме, а ето къде сме сега".
12:01
I figureфигура if we can do that,
226
709440
2456
Смятам, че ако можем да направим това,
12:03
then that will help us
understandразбирам a little bitмалко
227
711920
2336
то ще ни помогне да разберем малко
12:06
about where we're going.
228
714280
1200
за това накъде вървим.
12:38
Thank you.
229
746480
1216
Благодаря ви!
12:39
(ApplauseАплодисменти)
230
747720
3640
(Ръкопляскане)
Translated by Yana Rasheva
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Titus Kaphar - Artist
Titus Kaphar's artworks interact with the history of art by appropriating its styles and mediums.

Why you should listen

As Titus Kaphar says of his work: "I’ve always been fascinated by history: art history, American history, world history, individual history -- how history is written, recorded, distorted, exploited, reimagined and understood. In my work I explore the materiality of reconstructive history. I paint and I sculpt, often borrowing from the historical canon, and then alter the work in some way. I cut, crumple, shroud, shred, stitch, tar, twist, bind, erase, break, tear and turn the paintings and sculptures I create, reconfiguring them into works that nod to hidden narratives and begin to reveal unspoken truths about the nature of history."

Kaphar is founder/CEO of the NXTHVN, a multidisciplinary arts incubator that's being built to train professional artists and to further establish New Haven's growing creative community. His latest works are an investigation into the highest and lowest forms of recording history. From monuments to mug shots, this body of work exhibited at Jack Shainman gallery December-January 2017 seeks to collapse the line of American history to inhabit a fixed point in the present. Historical portraiture, mug shots, and YouTube stills challenge viewers to consider how we document the past, and what we have erased. Rather than explore guilt or innocence, Kaphar engages the narratives of individuals and how we as a society manage and define them over time. As a whole, this exhibition explores the power of rewritten histories to question the presumption of innocence and the mythology of the heroic.

More profile about the speaker
Titus Kaphar | Speaker | TED.com