ABOUT THE SPEAKER
Titus Kaphar - Artist
Titus Kaphar's artworks interact with the history of art by appropriating its styles and mediums.

Why you should listen

As Titus Kaphar says of his work: "I’ve always been fascinated by history: art history, American history, world history, individual history -- how history is written, recorded, distorted, exploited, reimagined and understood. In my work I explore the materiality of reconstructive history. I paint and I sculpt, often borrowing from the historical canon, and then alter the work in some way. I cut, crumple, shroud, shred, stitch, tar, twist, bind, erase, break, tear and turn the paintings and sculptures I create, reconfiguring them into works that nod to hidden narratives and begin to reveal unspoken truths about the nature of history."

Kaphar is founder/CEO of the NXTHVN, a multidisciplinary arts incubator that's being built to train professional artists and to further establish New Haven's growing creative community. His latest works are an investigation into the highest and lowest forms of recording history. From monuments to mug shots, this body of work exhibited at Jack Shainman gallery December-January 2017 seeks to collapse the line of American history to inhabit a fixed point in the present. Historical portraiture, mug shots, and YouTube stills challenge viewers to consider how we document the past, and what we have erased. Rather than explore guilt or innocence, Kaphar engages the narratives of individuals and how we as a society manage and define them over time. As a whole, this exhibition explores the power of rewritten histories to question the presumption of innocence and the mythology of the heroic.

More profile about the speaker
Titus Kaphar | Speaker | TED.com
TED2017

Titus Kaphar: Can art amend history?

Titus Kaphar: Pode a arte corrixir a historia?

Filmed:
1,527,150 views

O artista Titus Kaphar pinta cadros e crea esculturas que se enfrontan ás loitas do pasado ao tempo que falan da diversidade e os progresos do presente. Nun inesquecible obradoiro en directo, Kaphar aplica un pincel enchoupado en pintura branca a unha réplica dunha obra de Frans Hals do século XVII, velando partes da composición para traer á luz a historia oculta. Hai un relato codificado neste tipo de arte, di Kaphar. Que acontece cando cambiamos de enfoque e nos enfrontamos ás verdades agochadas?
- Artist
Titus Kaphar's artworks interact with the history of art by appropriating its styles and mediums. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I love museums.
0
886
2400
Encántanme os museos.
00:16
Have you guys ever been
to the Natural History Museum?
1
4480
2536
Estivestes algunha vez
no Museo de Historia Natural?
00:19
In New York City?
2
7040
1416
En Nova York?
00:20
(Applause)
3
8480
1656
(Aplausos)
00:22
So one of the things that I do
is I take my kids to the museum.
4
10160
5696
Eu levo moito os meus fillos ao museo.
00:27
Recently I took them
to the Natural History Museum.
5
15880
2576
Hai pouco leveinos ao de Historia Natural.
00:30
I had my two sons with me,
Sabian and Dabith.
6
18480
2120
Levaba comigo os meus dous fillos,
Sabian e Dabith
00:33
And we go into the front
entrance of the museum,
7
21640
2616
Entramos pola porta principal do museo,
00:36
and there's that amazing sculpture
of Teddy Roosevelt out there.
8
24280
3120
onde se atopa esa impresionante
escultura de Teddy Roosevelt.
00:39
You guys know which one I'm talking about.
9
27936
2000
Xa sabedes a cal me refiro.
00:41
Teddy Roosevelt is sitting there
with one hand on the horse,
10
29960
3096
Teddy Roosevelt está sentado
cunha man sobre o cabalo,
00:45
bold, strong, sleeves rolled up.
11
33080
2336
valente, forte, arremangado.
00:47
I don't know if he's bare-chested,
but it kind of feels like it.
12
35440
3016
Non sei se co peito descuberto,
pero dá esa sensación.
00:50
(Laughter)
13
38480
1336
(Risas)
00:51
And on the left-hand side of him
is a Native American walking.
14
39840
3600
Á súa esquerda vai a pé
un nativo americano.
00:56
And on the right-hand side of him
is an African-American walking.
15
44520
3920
E á súa dereita, un afroamericano a pé.
01:01
And as we're moving up the stairs,
16
49720
3456
Estamos subindo polas escaleiras,
01:05
getting closer to the sculpture,
17
53200
2936
achegándonos á escultura,
cando o meu fillo maior,
que ten nove anos, di:
01:08
my oldest son, who's nine, says,
18
56160
2056
01:10
"Dad, how come he gets to ride,
19
58240
3800
"Papá, por que vai el a cabalo
01:15
and they have to walk?"
20
63120
1240
e eles teñen que camiñar?"
01:18
It stopped me in my tracks.
21
66440
1440
Detívenme en seco.
01:20
It stopped me in my tracks.
22
68520
2056
Detívenme en seco.
01:22
There was so much history
23
70600
1456
Teríamos tanta historia que contar
01:24
that we would have to go through
to try to explain that,
24
72080
2656
para tratar de explicar iso,
01:26
and that's something
I try to do with them anyways.
25
74760
3040
algo que, de tódolos xeitos,
trato de facer con eles.
01:30
It's a question that I probably
would have never really asked.
26
78440
4256
É unha pregunta que probablemente
eu nunca tería feito.
01:34
But fundamentally what he was saying was,
27
82720
2176
Pero, en esencia, o que viña a dicir era:
01:36
"That doesn't look fair.
28
84920
1776
"Iso non parece xusto.
01:38
Dad, that doesn't look fair.
29
86720
1520
Papá, iso non parece xusto.
01:41
And why is this thing that's so not fair
30
89040
2576
E por que poñen iso tan inxusto
01:43
sitting outside
of such an amazing institution."
31
91640
3080
á entrada dunha institución
tan impresionante."
01:47
And his question got me wondering,
32
95640
1656
E a súa pregunta fíxome pensar:
01:49
is there a way for us
to amend our public sculptures,
33
97320
4856
non haberá un modo de corrixir
as nosas estatuas públicas,
01:54
our national monuments?
34
102200
1360
os nosos monumentos nacionais?
01:56
Not erase them,
35
104320
1200
Non digo eliminalas,
01:58
but is there a way to amend them?
36
106320
1572
pero hai algún modo de corrixilas?
02:00
Now, I didn't grow up going to museums.
37
108600
4456
Eu non me criei indo a museos.
02:05
That's not my history.
38
113080
2336
Esa non é a miña historia.
02:07
My mother was 15 years old
when I was born.
39
115440
2176
Miña nai tiña 15 anos cando nacín.
02:09
She is amazing.
40
117640
1320
É unha muller incrible.
02:12
My father was struggling
with his own things
41
120120
2336
Meu pai facía o que podía
cos seus propios asuntos
02:14
for most of my life.
42
122480
1200
durante case toda a miña vida.
02:17
If you really want to know the truth,
43
125840
2016
Se queredes que vos diga a verdade,
02:19
the only reason I got into art
is because of a woman.
44
127880
2800
a única razón pola que me dediquei á arte
foi unha muller.
02:23
There was this amazing, amazing,
fantastic, beautiful, smart woman,
45
131960
4856
Estaba esta muller realmente incrible,
fantástica, fermosa, intelixente,
02:28
four years older than me,
46
136840
1336
catro anos maior ca min,
02:30
and I wanted to go out with her.
47
138200
1816
e eu quería saír con ela.
02:32
But she said, "You're too young
48
140040
1496
Pero ela díxome: "Es moi novo
02:33
and you're not thinking
about your future."
49
141560
2216
e non pensas no teu futuro."
02:35
So I ran on down to the junior college,
50
143800
3656
Fun a todo correr ao centro de formación,
02:39
registered for some classes,
51
147480
2176
matriculeime nunhas cantas clases,
02:41
ran on back,
52
149680
1656
e volvín correndo,
02:43
and basically was like,
"I'm thinking about my future now."
53
151360
2816
e, para resumir, dixen:
"Agora xa estou a pensar no meu futuro."
02:46
(Laughter)
54
154200
2416
(Risas)
02:48
"Can we go out?"
55
156640
1320
"Queres saír comigo?"
02:51
For the record, she's even more amazing.
56
159080
2416
Para que conste,
ela é aínda máis incrible.
02:53
I married her.
57
161520
1216
Casei con ela.
02:54
(Applause)
58
162760
4760
(Aplausos)
03:00
So when I randomly ran down
to the junior college
59
168360
4656
Así que cando fun correndo ao tolo
ao centro de formación
03:05
and registered for classes,
60
173040
1376
e me matriculei
03:06
I really wasn't paying attention
to what I was registering to.
61
174440
3696
non atendín moito en que clases me anotaba
03:10
(Laughter)
62
178160
1256
(Risas)
03:11
So I ended up with an art history class,
63
179440
2736
Acabei nun curso de historia da arte,
03:14
and I didn't know a thing
about art history.
64
182200
2240
e non tiña nin idea de historia da arte.
03:17
But something amazing happened
when I went into that class.
65
185440
3640
Pero pasou algo incrible
cando entrei naquela clase.
03:21
For the first time in my academic career,
66
189680
3816
Por primeira vez na miña vida académica
03:25
my visual intelligence was required of me.
67
193520
3376
pedíanme intelixencia visual
03:28
For the first time.
68
196920
1616
Por primeira vez.
03:30
The professor would put up an image,
69
198560
2056
A profesora mostraba unha imaxe,
03:32
bold strokes of blues and yellows,
and say, "Who's that?"
70
200640
4136
audaces pinceladas de azuis e amarelos,
e dicía: "Quen é este?"
03:36
And I'd go, "That's Van Gogh.
Clearly that is Van Gogh.
71
204800
2896
E eu saltaba: "É Van Gogh.
Está claro que é Van Gogh.
03:39
I got this."
72
207720
1576
Estou seguro."
03:41
(Laughter)
73
209320
1936
(Risas)
03:43
I got a B in that class.
74
211280
2936
Saquei notable nese curso.
03:46
For me, that was amazing.
75
214240
3240
Para min, iso foi incrible.
03:50
In high school, let's just say
I wasn't a great student. OK?
76
218360
4296
No instituto, digamos que non era
un alumno moi aplicado, vale?
03:54
In high school, my GPA was .65.
77
222680
2416
No instituto, a miña media
nunha escala de 1 a 4 era 0,65
03:57
(Laughter)
78
225120
1496
(Risas)
03:58
Decimal point first, six five.
79
226640
4296
Cero coma seis, cinco.
04:02
So me getting a B was huge, huge,
80
230960
4136
Así que para min sacar un notable
era algo tremendo,
04:07
absolutely huge.
81
235120
1736
absolutamente tremendo.
04:08
And because of the fact that I realized
that I was able to learn things visually
82
236880
4936
E ao decatarme de que era quen
de aprender visualmente
cousas que non aprendía doutros xeitos,
04:13
that I couldn't learn in other ways,
83
241840
1736
04:15
this became my strategy,
this became my tactic
84
243600
2856
iso converteuse na miña estratexia,
na miña táctica
04:18
for understanding everything else.
85
246480
1880
para entender todo o demais.
04:21
I wanted to stay in this relationship.
Things were going well.
86
249760
2936
Quería conservar a relación.
As cousas ían ben.
Así que decidín seguir
coas clases de historia da arte.
04:24
I decided, let me keep taking
these art history classes.
87
252720
2656
Unha das últimas clases
nunca, nunca a esquecerei.
04:27
One of the last art history classes,
I will not forget, I will never forget.
88
255400
3576
Era un deses cursos panorámicos
de historia da arte.
04:31
It was one of those survey
art history classes.
89
259000
2216
Algún de vós fixo un deses cursos
04:33
Anybody ever have one of those
survey art history classes,
90
261240
2736
04:36
where they try to teach you
the entire history of art
91
264000
2936
nos que intentan ensinarche
toda a historia da arte
04:38
in a single semester?
92
266960
1456
nun só semestre?
04:40
I'm talking about cave paintings
and Jackson Pollock
93
268440
5016
Falo de meter a pintura rupestre
e Jackson Pollock
ben apertados todo xunto...
04:45
just crunched together all in the same --
94
273480
2256
04:47
It doesn't really work,
but they try anyway.
95
275760
3280
En realidade non funciona,
pero eles inténtano de todos modos.
Ben, ao comezo do semestre,
04:51
Well, at the beginning of the semester,
96
279680
2496
04:54
I looked at the book,
97
282200
1216
mirei o libro,
04:55
and in this 400-page book
was about a 14-page section
98
283440
3936
e entre esas 400 páxinas
había unha sección dunhas 14
04:59
that was on black people in painting.
99
287400
2096
sobre os negros na pintura.
05:01
Now, this was a crammed in section
100
289520
2016
Era unha sección ateigada
05:03
that had representations
of black people in painting
101
291560
4376
de representacións de negros en cadros
05:07
and black people who painted.
102
295960
2736
e de negros que pintaban.
05:10
It was poorly curated,
let's just put it that way.
103
298720
4296
Digamos que non estaba moi ben montada.
05:15
(Laughter)
104
303040
1216
(Risas)
05:16
Nonetheless I was really excited about it,
105
304280
3336
Con todo, a min entusiasmoume,
05:19
because in all
the other classes that I had,
106
307640
2296
porque no resto das miñas clases
05:21
we didn't even have that conversation.
107
309960
2640
nin sequera chegamos a ter esa conversa.
05:25
We didn't talk about it at all.
108
313120
1480
Non falamos diso para nada.
05:27
So imagine my surprise
109
315720
1736
Así que imaxinade a miña sorpresa
05:29
when I get to class
110
317480
1576
cando chego á clase
05:31
and on the day that we're supposed
to go over that particular chapter,
111
319080
4216
o día que se supoñía que iamos
ver ese capítulo concreto,
05:35
my professor announces,
112
323320
1520
e a profesora anuncia:
05:38
"We're going to skip this chapter today
113
326160
1896
"Hoxe imos saltar este capítulo
05:40
because we do not have time
to go through it."
114
328080
2160
porque non temos tempo de velo."
05:42
"Whoa, I'm sorry,
hold on, professor, professor.
115
330840
2856
"Alto aí! Desculpe un momento,
profesora, profesora.
05:45
I'm sorry. This is a really
important chapter to me.
116
333720
2800
Desculpe. Este é un capítulo
moi importante para min.
05:49
Are we going to go over it at any point?"
117
337320
2256
Ímolo tratar nalgún momento?"
05:51
"Titus, we don't have time for this."
118
339600
1816
"Titus, non temos tempo para iso."
"Perdón, perdón, perdón.
05:53
"I'm sorry, I'm sorry,
I'm sorry, I'm sorry,
119
341440
2096
Por favor, teño que entendelo.
05:55
please, I really need to understand.
120
343560
1736
Está claro que o autor pensa
que isto é importante.
05:57
Clearly the author thinks
that this is significant.
121
345320
2416
05:59
Why are we skipping over this?"
122
347760
1536
Por que o saltamos nós?"
06:01
"Titus, I do not have time for this."
123
349320
2016
"Titus, non teño tempo para tratar isto."
06:03
"OK, last question, I'm really sorry here.
124
351360
2256
"Vale, unha última pregunta, perdoe.
06:05
When can we talk,
because we need to talk."
125
353640
2056
Cando podemos falar,
porque temos que falar."
06:07
(Laughter)
126
355720
1816
(Risas)
06:09
I went to her office hours.
127
357560
1560
Fun ás súas titorías.
06:11
I ended up getting kicked
out of her office.
128
359800
2536
Acabou botándome do despacho.
06:14
I went to the dean.
129
362360
1496
Fun ver ao director,
06:15
The dean finally told me,
"I can't force her to teach anything."
130
363880
3056
que acabou dicindo:
"Non podo obrigala a ensinar nada."
06:18
And I knew in that moment
if I wanted to understand this history,
131
366960
4056
Nese intre souben
que se quería entender esta historia,
06:23
if I wanted to understand the roles
of those folks who had to walk,
132
371040
4416
se quería entender o papel dos tipos
que eran obrigados a camiñar,
06:27
I was probably going
to have to figure that out myself.
133
375480
2880
probablemente tería
que descubrilo por min mesmo.
06:33
So ...
134
381600
1200
Así que...
06:39
above you right here on the slide
135
387960
1572
Nesa diapositiva de aí arriba
06:43
is a painting by Frans Hals.
136
391320
2320
tedes un cadro de Frans Hals.
06:47
This is one of the kinds of images
137
395200
4736
É unha das imaxes
06:51
that was in that chapter.
138
399960
1560
que había naquel capítulo.
06:55
I taught myself how to paint
139
403320
2096
Aprendín eu só a pintar
06:57
by going to museums
and looking at images like this.
140
405440
2920
indo a museos
e contemplando imaxes coma esta.
07:03
I want to show you something.
141
411640
1381
Quero ensinarvos unha cousa.
07:18
I made this.
142
426120
1200
Eu pintei isto.
07:20
I --
143
428320
1216
Eu...
07:21
(Applause)
144
429560
1416
(Aplausos)
07:23
I made some alterations.
145
431000
1256
fixen algúns cambios.
07:24
You'll see there are
some slight differences in the painting.
146
432280
2960
Veredes lixeiras diferenzas no cadro.
07:28
All this art history
that I had been absorbing
147
436840
4696
Toda esa historia da arte que absorbera
07:33
helped me to realize
that painting is a language.
148
441560
3360
axudoume a decatarme
de que a pintura é unha linguaxe.
07:41
There is a reason
149
449280
1200
Hai unha razón
07:47
why he is the highest
in the composition here.
150
455840
3880
de que el sexa o máis alto
nesta composición.
07:57
There is a reason
151
465800
1760
Hai unha razón
08:01
why the painter is showing us
this gold necklace here.
152
469560
3520
de que o pintor nos mostre
este colar de ouro de aquí.
08:08
He's trying to tell us something
about the economic status
153
476640
2736
Trata de contarnos algo
sobre o nivel económico
08:11
of these people in these paintings.
154
479400
1667
das persoas do cadro.
08:16
Painting is a visual language
155
484320
3936
A pintura é unha linguaxe visual
08:20
where everything in the painting
156
488280
3496
na que todo o que hai no cadro
08:23
is meaningful, is important.
157
491800
2696
ten un significado, é importante.
08:26
It's coded.
158
494520
1240
Está codificado.
08:32
But sometimes, because
of the compositional structure,
159
500600
3096
Pero ás veces, a causa
da estrutura compositiva,
08:35
because of compositional hierarchy,
160
503720
1800
a causa da xerarquía compositiva,
08:38
it's hard to see other things.
161
506440
2080
resulta difícil ver outras cousas.
08:56
This silk is supposed to tell us also
that they have quite a bit of money.
162
524320
4560
Supostamente esta seda tamén nos di
que teñen bastantes cartos.
09:02
There's more written
163
530840
1656
Na historia da arte
09:04
about dogs in art history
164
532520
2960
lévase escrito máis sobre cans
09:08
than there are about
this other character here.
165
536520
2760
ca sobre estoutro personaxe de aquí.
Desde unha perspectiva histórica,
na investigación sobre estes cadros,
09:13
Historically speaking,
in research on these kinds of paintings,
166
541200
3096
09:16
I can find out more about the lace
167
544320
3976
podo saber máis sobre o encaixe
09:20
that the woman is wearing
in this painting --
168
548320
2976
que leva a muller deste cadro,
sobre o fabricante do encaixe,
ca sobre este personaxe de aquí,
09:23
the manufacturer of the lace --
than I can about this character here,
169
551320
4736
09:28
about his dreams, about his hopes,
170
556080
2136
sobre os seus soños, as súas esperanzas,
09:30
about what he wanted out of life.
171
558240
1880
sobre o que esperaba da vida.
09:35
I want to show you something.
172
563280
1480
Quero mostrarvos algo.
09:39
I don't want you to think
173
567200
1856
Non quero que pensedes
09:41
that this is about eradication.
174
569080
3936
que isto ten que ver coa erradicación.
09:45
It's not.
175
573040
1216
Non vai diso.
09:46
The oil that you saw me
just put inside of this paint
176
574280
4136
O aceite que acabades de verme
engadirlle á pintura
09:50
is linseed oil.
177
578440
1496
é aceite de liñaza.
09:51
It becomes transparent over time,
178
579960
2816
Co tempo vólvese transparente,
09:54
so eventually what's going to happen
179
582800
1720
así que o que finalmente vai pasar
09:57
is these faces
180
585880
1600
é que estes rostros
10:00
will emerge a little bit.
181
588320
1240
volverán a verse un pouco.
10:04
What I'm trying to do,
182
592400
1200
O que trato de facer,
10:06
what I'm trying to show you,
183
594320
1334
de amosarvos,
10:08
is how to shift your gaze just slightly,
184
596400
3376
é como desviar a vosa mirada lixeiramente,
10:11
just momentarily,
185
599800
1896
momentaneamente,
10:13
just momentarily,
186
601720
1416
só momentaneamente,
10:15
to ask yourself the question,
187
603160
1560
para que vos fagades a pregunta:
10:18
why do some have to walk?
188
606360
1976
por que algúns teñen que camiñar?
10:20
What is the impact of these kinds
of sculptures at museums?
189
608360
4256
Cal é o impacto desas estatuas dos museos?
10:24
What is the impact
of these kinds of paintings
190
612640
3576
Cal é o impacto destes cadros
10:28
on some of our most vulnerable in society,
191
616240
2896
sobre os máis vulnerables
da nosa sociedade,
10:31
seeing these kinds of depictions
of themselves all the time?
192
619160
2840
ao verse así representados todo o tempo?
10:35
I'm not saying erase it.
193
623160
1816
Non digo que haxa que borralo.
10:37
We can't erase this history.
194
625000
1440
Non podemos borrar esta historia.
10:39
It's real. We have to know it.
195
627200
2040
É real. Temos que coñecela.
10:41
I think of it in the same way
196
629880
1936
Eu enténdoa do mesmo xeito
10:43
we think of --
197
631840
1240
que entendemos...
10:47
Let me step back a second.
198
635760
2096
Volvamos atrás un momento.
10:49
You remember old-school cameras,
199
637880
2336
Lembrades esas cámaras antigas
10:52
where when you took a picture,
you actually had to focus. Right?
200
640240
3296
coas que para sacar unha foto
tiñades que enfocar, non?
10:55
You'd put the camera up,
201
643560
1256
Preparabas a cámara,
10:56
and if I wanted you in focus,
202
644840
1976
e se quería enfocarte a ti,
10:58
I would move the lens a little to the left
203
646840
2000
xiraba a lente un pouco á esquerda
11:00
and you would come forward.
204
648864
1312
e ti acercábaste.
11:02
I could move the lens
a little to the right,
205
650200
2096
Podía mover a lente un pouco á dereita,
11:04
and you would go back and the folks
in the background would come out.
206
652320
3256
e ti retrocedías e os do fondo
distinguíanse mellor.
11:07
I'm just trying to do that here.
207
655600
2016
Iso é o que trato de facer aquí.
11:09
I'm trying to give you that opportunity.
208
657640
3576
Intento darvos esa oportunidade.
11:13
I'm trying to answer that question
209
661240
2216
Trato de responder a pregunta
11:15
that my son had.
210
663480
1440
que se facía o meu fillo.
11:20
I want to make paintings,
211
668080
1976
Quero pintar cadros,
11:22
I want to make sculptures
212
670080
2256
quero facer esculturas
11:24
that are honest,
213
672360
1520
que sexan honestas,
11:26
that wrestle with
the struggles of our past
214
674600
4040
que se enfronten ás loitas do noso pasado
11:31
but speak to the diversity
and the advances of our present.
215
679400
4560
pero falen da diversidade
e os progresos do noso presente.
11:36
And we can't do that by taking an eraser
and getting rid of stuff.
216
684880
3176
E non podemos facer iso borrando
e librándonos de cousas.
11:40
That's just not going to work.
217
688080
1736
Iso simplemente non funcionaría.
Penso que deberiamos facelo da maneira
11:41
I think that we should
do it in the same way
218
689840
2096
en que funciona a Constitución
dos Estados Unidos.
11:43
the American Constitution works.
219
691960
1576
11:45
When we have a situation
220
693560
1256
Cando estamos ante unha situación
11:46
where we want to change
a law in the American Constitution,
221
694840
3856
na que queremos cambiar
unha lei da Constitución,
11:50
we don't erase the other one.
222
698720
2776
non borramos a anterior.
11:53
Alongside that is an amendment,
223
701520
2216
Ponse unha enmenda ao pé da outra,
11:55
something that says,
224
703760
1256
algo que di:
11:57
"This is where we were,
but this is where we are right now."
225
705040
3760
"Aquí era onde estabamos,
pero isto é onde nos atopamos agora."
12:01
I figure if we can do that,
226
709440
2456
Imaxino que se somos quen de facer iso,
12:03
then that will help us
understand a little bit
227
711920
2336
vainos axudar a entender un pouco
12:06
about where we're going.
228
714280
1200
cara a onde imos.
12:38
Thank you.
229
746480
1216
Grazas.
12:39
(Applause)
230
747720
3640
(Aplausos)
Translated by Mario Cal
Reviewed by Alicia Ferreiro

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Titus Kaphar - Artist
Titus Kaphar's artworks interact with the history of art by appropriating its styles and mediums.

Why you should listen

As Titus Kaphar says of his work: "I’ve always been fascinated by history: art history, American history, world history, individual history -- how history is written, recorded, distorted, exploited, reimagined and understood. In my work I explore the materiality of reconstructive history. I paint and I sculpt, often borrowing from the historical canon, and then alter the work in some way. I cut, crumple, shroud, shred, stitch, tar, twist, bind, erase, break, tear and turn the paintings and sculptures I create, reconfiguring them into works that nod to hidden narratives and begin to reveal unspoken truths about the nature of history."

Kaphar is founder/CEO of the NXTHVN, a multidisciplinary arts incubator that's being built to train professional artists and to further establish New Haven's growing creative community. His latest works are an investigation into the highest and lowest forms of recording history. From monuments to mug shots, this body of work exhibited at Jack Shainman gallery December-January 2017 seeks to collapse the line of American history to inhabit a fixed point in the present. Historical portraiture, mug shots, and YouTube stills challenge viewers to consider how we document the past, and what we have erased. Rather than explore guilt or innocence, Kaphar engages the narratives of individuals and how we as a society manage and define them over time. As a whole, this exhibition explores the power of rewritten histories to question the presumption of innocence and the mythology of the heroic.

More profile about the speaker
Titus Kaphar | Speaker | TED.com