ABOUT THE SPEAKER
Hajer Sharief - Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions.

Why you should listen

When Hajer Sharief was young, she had no risk assessment skills. If she felt like jumping from a cliff, she did so without thinking of the consequences. As an older and wiser activist, she tends to balance risks -- but she still actively keeps an element of risk-free thinking when it comes to doing the right thing.

As cofounder of the Together We Build It Foundation, an intergenerational organization working to builds peace in Libya, Sharief promotes human rights, gender equality and political participation. Doing the right thing regardless of risk remains her life principle, and activism remains her lifestyle -- one that helps individuals become aware of their responsibility towards humanity and the environment.

More profile about the speaker
Hajer Sharief | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Hajer Sharief: How to use family dinner to teach politics

Хаджер Шариф: Как да използвате семейната вечеря, за да преподавате политика

Filmed:
1,954,697 views

Всеки трябва да участва в политиката и в процеса по взимане на решения, като това започва от дома – казва активистката Хаджер Шариф. Тя представя една проста, но същевременно трансформираща идея, а именно, че родителите могат да учат децата си на политическо влияние: като им дават думата относно управлението на домакинството под формата на откровени семейни срещи, където всеки може да изрази мнението си, да преговаря и да прави компромиси. „Трябва да научим хората, че политическите, националните и глобалните проблеми са също толкова важни, колкото личните и семейните“, казва тя. „Можете ли наистина да си позволите да не се интересувате или да не участвате в политиката?“
- Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
TwentyДвадесет yearsгодини agoпреди,
0
1643
1366
Преди 20 години
00:15
my familyсемейство introducedвъведено a systemсистема
calledНаречен "FridayПетък DemocracyДемокрация MeetingsСрещи."
1
3033
5848
семейството ми въведе система,
наречена „Петъчни демократични срещи“.
00:21
EveryВсеки FridayПетък at 7pmPM, my familyсемейство
cameдойде togetherзаедно for an officialофициален meetingсреща
2
9812
5294
Всеки петък в 19 ч. семейството ми
се събираше за официална среща,
00:27
to discussобсъждам the currentтекущ familyсемейство affairsработи.
3
15130
2960
на която да обсъдим
настоящите семейни въпроси.
00:31
These meetingsсрещи were facilitatedулеснено
by one of my parentsродители,
4
19740
3294
Тези срещи бяха организирани
от един от родителите ми,
00:35
and we even had a notetakerсекретар.
5
23058
2469
като дори имахме човек,
който водеше записки.
00:37
These meetingsсрещи had two rulesправилник.
6
25551
2115
Тези срещи имаха две правила.
00:39
First, you are allowedпозволен
to speakговоря openотворен and freelyсвободно.
7
27690
3217
Първо, позволено ти е да
говориш открито и свободно.
На нас, децата, ни беше разрешено
да критикуваме родителите си,
00:42
Us kidsдеца were allowedпозволен
to criticizeкритикувам our parentsродители
8
30931
2673
00:45
withoutбез that beingсъщество consideredразглеждан
disrespectfulнеуважително or rudeгруб.
9
33628
3316
без да ни помислят
за неуважителни или груби.
00:48
SecondСекунда ruleправило was the ChathamЧатъм HouseКъща ruleправило,
10
36968
2786
Второто правило се казваше Чатам Хаус,
00:51
meaningзначение whateverкакто и да е is said in the meetingсреща
staysпрестой in the meetingсреща.
11
39778
3950
тоест, каквото е казано
на срещата, си остава там.
00:55
(LaughterСмях)
12
43752
1001
(Смях)
00:56
The topicsтеми whichкойто were discussedобсъден
in these meetingsсрещи
13
44777
2364
Темите, които се обсъждаха на срещите,
00:59
variedразнообразен from one weekседмица to anotherоще.
14
47165
2411
се променяха всяка седмица.
01:01
One weekседмица, we'dние искаме talk about
what foodхрана we wanted to eatЯжте,
15
49600
3466
Един път обсъждахме каква храна да ядем,
01:05
what time us kidsдеца should go to bedлегло
16
53090
2701
кога да си лягаме ние, децата,
01:07
and how to improveподобряване на things as a familyсемейство,
17
55815
2587
и как да подобрим нещата като семейство,
01:10
while anotherоще meetingсреща discussedобсъден
prettyкрасива much eventsсъбития that happenedсе случи at schoolучилище
18
58426
4833
докато друг път обсъждахме
случки от училище
01:15
and how to solveрешавам
disputesспорове betweenмежду siblingsбратя и сестри,
19
63283
3144
и как да разрешаваме спорове
между братята и сестрите,
01:18
by whichкойто I mean realреален fightsбоеве.
20
66451
1879
които бяха наистина сериозни.
01:21
At the endкрай of eachвсеки meetingсреща,
we'dние искаме reachдостигнат decisionsрешения and agreementsспоразумения
21
69232
3810
На края на всяка среща стигахме
до решения и споразумения,
01:25
that would last at leastнай-малко
untilдо the nextследващия meetingсреща.
22
73066
3764
които важаха поне до следващата среща.
01:28
So you could say
I was raisedувеличен as a politicianполитик.
23
76854
4491
Може да се каже, че бях
отгледана като политик.
01:35
By the ageвъзраст of sixшест or sevenседем,
I masteredусвоили politicsполитика.
24
83105
3715
До 6– или 7–годишна възраст
аз се бях усъвършенствала в политиката.
01:38
I was negotiatingводене на преговори, compromisingкомпромис,
25
86844
2843
Преговарях, правех компромиси,
01:41
buildingсграда alliancesсъюзи
with other politicalполитически actorsактьори.
26
89711
2808
създавах съюзи с другите
политически членове.
01:44
(LaughterСмях)
27
92543
2331
(Смях)
01:46
And I even onceведнъж triedопитах to jeopardizeзастрашават
the politicalполитически processпроцес.
28
94898
4090
Дори веднъж се опитах да
застраша политическия процес.
01:51
(LaughterСмях)
29
99012
1000
(Смях)
01:53
These meetingsсрещи soundзвук very peacefulспокоен,
civilграждански and democraticдемократичен, right?
30
101077
4643
Тези срещи звучат много спокойни,
цивилизовани и демократични, нали?
01:58
But that was not always the caseслучай.
31
106421
2001
Но това не винаги беше така.
02:00
Because of this openотворен, freeБезплатно spaceпространство
to talk, discussобсъждам and criticizeкритикувам,
32
108446
4785
Поради този отворен и свободен начин
на говорене, обсъждане и критикуване,
02:05
things sometimesпонякога got really heatedтопъл.
33
113255
2610
понякога нещата ставаха напечени.
02:08
One meetingсреща wentотидох really badлошо for me.
34
116529
2683
Една от срещите мина
изключително зле за мен.
02:11
I was about 10 yearsгодини oldстар at that time,
35
119236
2067
Бях на около 10 години по това време
02:13
and I'd doneСвършен something
really horribleужасен at schoolучилище,
36
121327
2295
и бях направила нещо
наистина ужасно в училище,
02:15
whichкойто I'm not going to shareдял todayднес --
37
123646
1811
което няма да споделя днес,
02:17
(LaughterСмях)
38
125481
1018
(Смях)
02:18
but my brotherбрат decidedреши
to bringвъвеждат it up in the meetingсреща.
39
126523
4223
но брат ми реши да повдигне
темата на срещата.
02:22
I could not defendзащитавам myselfсебе си,
40
130770
1779
Не можех да се защитя,
02:24
so I decidedреши to withdrawоттегли from the meetingсреща
and boycottбойкот the wholeцяло systemсистема.
41
132573
4076
затова реших да се оттегля и да
бойкотирам цялата система.
02:29
I literallyбуквално wroteнаписах an officialофициален letterписмо
and handedръка it to my dadтатко,
42
137287
3151
Буквално написах официално
писмо и го дадох на баща ми,
02:32
announcingобявяване that I am boycottingбойкот.
43
140462
1817
обявявайки бойкот.
02:34
(LaughterСмях)
44
142303
2158
(Смях)
02:36
I thought that if I stoppedспряна
attendingпосещаване these meetingsсрещи anymoreвече,
45
144485
3540
Мислех, че ако престана да
посещавам тези срещи,
02:40
the systemсистема would collapseколапс,
46
148049
1952
системата ще се срине,
02:42
(LaughterСмях)
47
150025
1531
(Смях)
02:43
but my familyсемейство continuedпродължи with the meetingsсрещи,
48
151580
2859
но семейството ми продължи да го прави
02:46
and they oftenчесто
madeизработен decisionsрешения that I dislikedНе ми хареса.
49
154463
3690
и често взимаше решения,
които аз не харесвах.
02:50
But I could not challengeпредизвикателство these decisionsрешения,
50
158177
2192
Но не можех да променя тези решения,
02:52
because I was not attendingпосещаване the meetingsсрещи,
51
160393
1953
защото не посещавах срещите
02:54
and thusпо този начин had no right to go againstсрещу it.
52
162370
2350
и по този начин нямах право
да им се противопоставя.
02:57
IronicallyПо ирония на съдбата, when I turnedоказа
about 13 yearsгодини oldстар,
53
165517
4204
По ирония на съдбата,
когато станах на 13 години,
03:01
I endedприключила up attendingпосещаване
one of these meetingsсрещи again,
54
169745
2900
посетих една от тези срещи отново,
03:04
after I boycottedбойкотираха them for a long time.
55
172669
3097
след като ги бях бойкотирала дълго време.
03:07
Because there was an issueпроблем
that was affectingзасягащи me only,
56
175790
4557
Защото имаше проблем,
който засягаше само мен
03:12
and no other familyсемейство memberчлен
was bringingпривеждане it up.
57
180371
3315
и никой друг не го
предлагаше за обсъждане.
03:16
The problemпроблем was that after eachвсеки dinnerвечеря,
58
184760
4152
Проблемът беше, че след всяка вечеря
03:20
I was always the only one
who was askedпопитах to washмия the dishesсъдове,
59
188936
4032
само аз трябваше да мия чиниите,
03:24
while my brothersбратя didn't have to do
anything about it.
60
192992
3193
докато братята ми не
трябваше да правят нищо.
03:28
I feltчувствах this was unjustнеоснователно,
unfairнелоялна and discriminatoryдискриминационни,
61
196971
4568
Почувствах, че това е нечестно,
несправедливо и дискриминативно,
03:33
so I wanted to discussобсъждам it in the meetingсреща.
62
201563
2776
така че исках да го обсъдим.
03:36
As you know, the ideaидея that it's a womanжена
or a girl'sна момичето roleроля to do householdдомакинство work
63
204363
5627
Както знаете, идеята, че трябва жената
или момичето да върши къщната работа,
03:42
is a ruleправило that has been carriedизвършва out
by manyмного societiesобщества for so long,
64
210014
4222
е правило, което се е предавало
през поколенията от много време,
03:46
so in orderпоръчка for a 13-year-old-годишен me
to challengeпредизвикателство it, I neededнеобходима a platformплатформа.
65
214260
4166
и за да може 13–годишното ми аз
да го промени, имах нужда от платформа.
03:51
In the meetingсреща, my brothersбратя arguedтвърди,
66
219295
2243
По време на срещата братята ми твърдяха,
03:53
that noneнито един of the other boysмомчета we knewЗнаех
were washingмиене the dishesсъдове,
67
221562
3535
че нито едно от момчетата,
които познават, не мие чинии,
03:57
so why should our familyсемейство be any differentразличен?
68
225121
2697
тогава защо нашето семейство
трябвало да се различава?
03:59
But my parentsродители agreedсъгласуван with me and decidedреши
that my brothersбратя should assistподпомага me.
69
227842
4936
Но родителите ми се съгласиха с мен и
решиха, че братята ми трябва да помагат.
04:04
HoweverВъпреки това, they could not forceсила them,
so the problemпроблем continuedпродължи.
70
232802
3733
Обаче не можеха да ги принудят,
поради което проблемът остана.
04:08
SeeingВиждайки no solutionрешение to my problemпроблем,
I decidedреши to attendприсъстват anotherоще meetingсреща
71
236559
4965
Не намирайки решение на проблема,
аз реших да посетя още една среща
04:13
and proposeпредлагам a newнов systemсистема
that would be fairсправедлив to everyoneвсеки.
72
241548
4417
и да предложа нова система, която
да е справедлива спрямо всички.
04:17
So I suggestedпредложено insteadвместо of one personчовек
73
245989
2775
Предложих вместо един човек
04:20
washingмиене all the dishesсъдове
used by all the familyсемейство membersчленове,
74
248788
3819
да мие всички чинии,
използвани от всички в семейството,
04:24
eachвсеки familyсемейство memberчлен
should washмия theirтехен ownсобствен dishesсъдове.
75
252631
3986
всеки сам да мие своите чинии.
04:28
And as a gestureжест of good faithвяра,
76
256641
2032
И като проява на добра воля
04:30
I said I'd washмия the potsсаксии as well.
77
258697
2221
казах, че аз ще мия и тенджерите.
04:33
This way, my brothersбратя
could no longerповече време argueспоря
78
261808
2802
По този начин братята ми
вече не можеха да спорят,
04:36
that it wasn'tне е withinв рамките на theirтехен responsibilityотговорност
79
264634
2046
че не влизало в задълженията им
04:38
as boysмомчета or menхора to washмия the dishesсъдове
and cleanчист after the familyсемейство,
80
266704
3954
като момчета или мъже да мият чинии
и да почистват след семейството,
04:42
because the systemсистема I proposedпредложената
was about everyвсеки memberчлен of the familyсемейство
81
270682
5187
защото системата, която предложих,
предполагаше всеки член на семейството
04:47
cleaningпочистване after themselvesсебе си
and takingприемате careгрижа of themselvesсебе си.
82
275893
3620
да чисти след себе си и
да се грижи за себе си.
04:51
EveryoneВсеки agreedсъгласуван to my proposalпредложение,
83
279537
2088
Всички се съгласиха с предложението
04:53
and for yearsгодини, that was
our washing-the-dishesизмиване-ястия systemсистема.
84
281649
4514
и за години напред това беше
нашата система за миене на чинии.
05:00
What I just sharedсподелено with you
is a familyсемейство storyистория,
85
288152
3675
Това, което току-що споделих
с вас, е семейна история,
05:03
but it's pureчист politicsполитика.
86
291851
1824
но и чиста политика.
05:06
EveryВсеки partчаст of politicsполитика
includesвключва decision-makingвземане на решение,
87
294500
3834
Всяка част от политиката
включва взимане на решения
05:10
and ideallyидеално, the processпроцес
of decision-makingвземане на решение
88
298358
2676
и в идеалния случай процесът
по взимане на решения
05:13
should includeвключва people
from differentразличен backgroundsфонове,
89
301058
2926
трябва да включва хора
с различен произход,
05:16
interestsинтереси, opinionsстановища, genderпол,
90
304008
3143
интереси, убеждения, пол,
05:19
beliefsвярвания, raceраса, ethnicityетническа принадлежност, ageвъзраст, and so on.
91
307175
3794
вярвания, раса, етнос, възраст и т.н.
05:22
And they should all have
an equalравен opportunityвъзможност to contributeдопринесе
92
310993
3357
И те всички трябва да имат
равна възможност да допринесат
05:26
to the decision-makingвземане на решение processпроцес
and influenceвлияние the decisionsрешения
93
314374
3809
за процеса по взимане на
решения и да влияят на решенията,
05:30
that will affectзасегне theirтехен livesживота
directlyпряко or indirectlyнепряко.
94
318207
3571
които засягат живота им
пряко или непряко.
05:34
As suchтакъв, I find it difficultтруден to understandразбирам
when I hearчувам youngмлад people sayingпоговорка,
95
322742
6102
Трудно мога да разбера,
когато чуя млади хора да казват:
05:40
"I'm too youngмлад to engageангажират in politicsполитика
or to even holdдържа a politicalполитически opinionмнение."
96
328868
4318
„Прекалено млад съм да се занимавам с
политика или да имам мнение за нея.“
05:45
SimilarlyПо същия начин, when I hearчувам some womenДами sayingпоговорка,
97
333569
2401
По същия начин, когато чуя жена да казва:
05:47
"PoliticsДържавно устройство is a dirtyмръсен worldсвят
I don't want to engageангажират with,"
98
335994
4023
„Политиката е мръсен свят
и не искам да се занимавам с него“,
05:52
I'm worriedразтревожен that the ideaидея of politicsполитика
and politicalполитически engagementангажимент
99
340041
4354
се притеснявам, че идеята за
политика и политическо ангажиране
05:56
has becomeда стане so polarizedполяризирани
in manyмного partsчасти of the worldсвят
100
344419
3963
е станала толкова разделяща
в много части на света,
06:00
that ordinaryобикновен people feel, in orderпоръчка
for them to participateучастие in politicsполитика,
101
348406
4315
че обикновените хора чувстват,
че за да участват в нея,
06:04
they need to be outspokenпрям activistsактивисти,
102
352745
2928
трябва да бъдат върли активисти,
06:07
and that is not trueвярно.
103
355697
1460
а това не е така.
06:09
I want to askпитам these youngмлад people,
womenДами and ordinaryобикновен people in generalобщ:
104
357835
5683
Искам да попитам тези млади хора,
жени и обикновени хора като цяло:
06:15
Can you really affordпозволим not to be interestedзаинтересован
or not to participateучастие in politicsполитика?
105
363542
6246
„Можете ли наистина да си позволите да сте
без интерес или участие в политиката?“
06:22
PoliticsДържавно устройство is not only activismактивизъм.
106
370172
2067
Политиката не е просто активизъм.
06:24
It's awarenessосъзнаване,
107
372263
1151
Тя е осъзнатост,
06:25
it's keepingсъхраняемост ourselvesсебе си informedинформиран,
it's caringгрижовна for the factsфакти.
108
373438
2784
информираност и грижа за фактите.
06:28
When it's possibleвъзможен, it's castingлеене a voteгласуване.
109
376246
2128
Когато е възможно, тя е гласуване.
06:30
PoliticsДържавно устройство is the toolинструмент
throughпрез whichкойто we structureструктура ourselvesсебе си
110
378914
2794
Политиката е инструментът,
чрез който оформяме себе си
06:33
as groupsгрупи and societiesобщества.
111
381732
1769
като групи и общества.
06:36
PoliticsДържавно устройство governsурежда everyвсеки aspectаспект of life,
112
384039
2715
Политиката управлява
всеки аспект от живота ни
06:38
and by not participatingучастваща in it,
113
386778
2222
и когато не участваме в нея,
06:41
you're literallyбуквално allowingпозволявайки other people
to decideреши on what you can eatЯжте, where,
114
389024
5247
ние буквално позволяваме на други хора
да решават какво да ядем, носим,
06:46
if you can have accessдостъп to healthздраве careгрижа,
115
394295
2214
дали да имаме достъп до медицинска помощ,
06:48
freeБезплатно educationобразование,
116
396533
1447
безплатно образование,
06:50
how much taxданък you payплащам,
117
398004
1850
колко данъци да платим,
06:51
when you can retireпенсионирам,
118
399878
1539
кога да се пенсионираме,
06:53
what is your pensionпенсия.
119
401441
1734
колко да ни бъде пенсията.
06:55
Other people are alsoсъщо decidingвземане на решение
on whetherдали your raceраса and ethnicityетническа принадлежност
120
403199
3878
Други хора решават също
дали вашата раса и етнос
06:59
is enoughдостатъчно to considerобмислям you a criminalпрестъпник,
121
407101
2357
са достатъчни, за да ви
считат за престъпник
07:01
or if your religionрелигия and nationalityнационалност
is enoughдостатъчно to put you on a terroristтерорист listсписък.
122
409482
4351
или дали вашата религия и националност са
достатъчни, да ви определят като терорист.
07:06
And if you still think you are a strongсилен,
independentнезависим humanчовек beingсъщество
123
414293
3888
И ако все още си мислите, че сте
силен, самостоятелен човек,
07:10
unaffectedнезасегнати by politicsполитика,
124
418205
2594
независим от политиката,
07:12
then think twiceдва пъти.
125
420823
1493
помислете пак.
07:15
I am speakingговорещ to you
as a youngмлад womanжена from LibyaЛибия,
126
423607
3381
Говоря ви като млада жена от Либия,
07:19
a countryдържава that is
in the middleсреден of a civilграждански warвойна.
127
427012
2764
страна, която е насред гражданска война.
07:22
After more than 40 yearsгодини
of authoritarianавторитарните ruleправило,
128
430083
3215
След повече от 40 години
авторитарно управление
07:25
it's not a placeмясто
where politicalполитически engagementангажимент
129
433322
2247
това не е място, където
политическата ангажираност
07:27
by womenДами and youngмлад people
is possibleвъзможен, norнито encouragedнасърчава.
130
435593
2927
на жени и млади хора е
възможно или насърчавано.
07:31
AlmostПочти all politicalполитически dialoguesдиалози
that tookвзеха placeмясто in the pastминало fewмалцина yearsгодини,
131
439020
4080
Почти всички политически диалози, които
са се провели през последните години,
07:35
even those gatheredсъбрана by foreignчуждестранен powersправомощия,
132
443124
2366
дори тези, организирани от чужди власти,
07:37
has been with only
middle-agedна средна възраст menхора in the roomстая.
133
445514
2832
са били само с мъже на средна възраст.
07:41
But in placesместа with a brokenсчупено
politicalполитически systemсистема like LibyaЛибия,
134
449235
3945
Но на места с разбита
политическа система като Либия
07:45
or in seeminglyпривидно functioningфункциониране placesместа,
includingвключително internationalмеждународен organizationsорганизации,
135
453204
4832
или в подобно функциониращи места,
включително и международни организации,
07:50
the systemsсистеми we have nowadaysв днешно време
for politicalполитически decision-makingвземане на решение
136
458060
4256
системата, която имаме днес за
взимане на политически решения,
07:54
are not from the people for the people,
137
462340
2945
не е от хората за хората,
07:57
but they have been establishedустановен
by the fewмалцина for the fewмалцина.
138
465309
4084
а е била създадена от
малцинството за малцинстовото.
08:01
And these fewмалцина have been historicallyисторически
almostпочти exclusivelyединствено и само menхора,
139
469417
6237
И това малцинство са
били почти само мъже,
08:07
and they'veте имат producedпроизведена lawsзакони, policiesполитики,
140
475678
3175
които са правели закони, политики,
08:10
mechanismsмеханизми for politicalполитически participationучастие
that are basedбазиран on the opinionsстановища,
141
478877
4758
механизми за политическо участие,
което е базирано на мненията,
08:15
beliefsвярвания, worldviewsмироглед, dreamsсънища,
142
483659
2844
вярванията, светогледа, мечтите,
08:18
aspirationsстремежи of this one groupгрупа of people,
143
486527
2696
надеждите на точно тази група хора,
08:21
while everyoneвсеки elseоще was keptсъхраняват out.
144
489247
2905
докато всички останали
са държани настрана.
08:24
After all, we'veние имаме all heardчух
some versionверсия of this sentenceизречение:
145
492585
4075
Като цяло, всички сме чували
версия на следното изречение:
08:28
"What does a womanжена,
let aloneсам a youngмлад personчовек, who is brownкафяв,
146
496684
4123
„Какво разбира една жена, камо ли
млад човек, който е тъмнокож,
08:32
understandразбирам about politicsполитика?"
147
500831
1772
от политика?“
08:35
When you're youngмлад --
148
503437
1263
Когато си млад,
08:36
and in manyмного partsчасти of the worldсвят, a womanжена --
149
504724
2001
а в много части от света – жена,
08:38
you oftenчесто hearчувам experiencedопитен politiciansполитици
say, "But you lackлипса politicalполитически experienceопит."
150
506749
5740
често чуваш опитните политици да казват
„Но вие нямате нужния политически опит”.
08:44
And when I hearчувам that,
151
512513
1421
И когато чуя това,
08:45
I wonderчудя се what sortвид of experienceопит
are they referringпозовава to?
152
513958
3325
се чудя какъв тип опит имат предвид.
08:49
The experienceопит of corruptedразвален
politicalполитически systemsсистеми?
153
517307
3465
Да работиш в корумпирана
политическа система?
08:53
Or of wagingводене warsвойни?
154
521266
1938
Или да водиш войни?
08:55
Or are they referringпозовава to the experienceопит
155
523228
2183
Или имат предвид
08:57
of puttingпускането the interestsинтереси
of economicикономически profitsпечалби
156
525435
2184
да слагаш интересите на
икономическата печалба
08:59
before those of the environmentзаобикаляща среда?
157
527643
1878
пред тези на природата?
09:01
Because if this is politicalполитически experienceопит,
158
529545
2229
Защото ако това е политически опит,
09:03
then yes --
159
531798
1151
тогава да,
09:04
(ApplauseАплодисменти)
160
532973
7000
(Аплодисменти)
09:14
we, as womenДами and youngмлад people,
have no politicalполитически experienceопит at all.
161
542828
4825
ние, като жени и млади хора, нямаме
никакъв опит в политиката.
09:21
Now, politiciansполитици mightбиха могли, може not be
the only onesтакива to blameвина,
162
549240
5905
В днешно време политиците може
да не са единствените виновни,
09:27
because ordinaryобикновен people,
and manyмного youngмлад people as well,
163
555169
5688
защото на обикновените хора,
и също на много от младите,
09:32
don't careгрижа about politicsполитика.
164
560881
2169
не им пука за политиката.
09:35
And even those who careгрижа
don't know how to participateучастие.
165
563074
4715
И дори тези, които ги е грижа,
не знаят как да се включат.
09:39
This mustтрябва да changeпромяна, and here is my proposalпредложение.
166
567813
3327
Това трябва да се промени
и ето какво предлагам.
09:43
We need to teachпреподавам people at an earlyрано ageвъзраст
167
571164
3081
Трябва да учим хората от ранна възраст
09:46
about decision-makingвземане на решение
and how to be partчаст of it.
168
574269
3545
как да взимат решения и
да бъдат част от тях.
09:49
EveryВсеки familyсемейство is its ownсобствен
miniмини politicalполитически systemсистема
169
577838
3578
Всяко семейство е една
малка политическа система,
09:53
that is usuallyобикновено not democraticдемократичен,
170
581440
2507
която обикновено не е демократична,
09:55
because parentsродители make decisionsрешения
that affectзасегне all membersчленове of the familyсемейство,
171
583971
4183
защото родителите взимат решения,
които засягат всички членове,
10:00
while the kidsдеца have very little to say.
172
588178
2580
докато децата почти нямат думата.
10:02
SimilarlyПо същия начин, politiciansполитици make decisionsрешения
that affectзасегне the wholeцяло nationнация,
173
590782
4150
По същия начин, политиците взимат
решения, които засягат цялата нация,
10:06
while the people have
very little say in them.
174
594956
2745
докато хората почти нямат думата.
10:10
We need to changeпромяна this,
175
598566
1975
Трябва да променим това
10:12
and in orderпоръчка to achieveпостигане
this changeпромяна systematicallyсистематично,
176
600565
3288
и за да го направим систематично,
10:15
we need to teachпреподавам people
177
603877
2009
трябва да учим хората,
10:17
that politicalполитически, nationalнационален
and globalв световен мащаб affairsработи
178
605910
3418
че политическите, националните
и световните проблеми
10:21
are as relevantсъответен to them
as personalперсонален and familyсемейство affairsработи.
179
609352
5308
са също толкова важни,
колкото личните и семейните.
10:26
So if we want to achieveпостигане this,
my proposalпредложение and adviceсъвет is,
180
614684
4890
Ако искаме да го постигнем,
моето предложение и съвет е
10:31
try out the FamilyСемейство DemocracyДемокрация
MeetingСъбрание systemсистема.
181
619598
3604
да опитате системата на
„Петъчните демократични срещи“.
10:35
Because that will enableсе даде възможност на your kidsдеца
to exerciseупражнение theirтехен agencyагенция
182
623226
3595
Защото това ще даде на децата ви
възможността да упражняват влияние
10:38
and decision-makingвземане на решение from a very earlyрано ageвъзраст.
183
626845
2760
и да вземат решения от
много ранна възраст.
10:42
PoliticsДържавно устройство is about havingкато conversationsразговори,
184
630494
2867
Политиката е свързана с
провеждането на разговори,
10:45
includingвключително difficultтруден conversationsразговори,
185
633385
2139
включително и трудни такива,
10:47
that leadводя to decisionsрешения.
186
635548
2137
които водят към решения.
10:49
And in orderпоръчка to have a conversationразговор,
you need to participateучастие,
187
637709
3839
И за да имаме разговор,
вие трябва да участвате,
10:53
not signзнак off like I did when I was a kidхлапе
188
641572
2073
a не да си тръгнете, както
аз направих като дете,
10:55
and then learnуча the lessonурок the hardтвърд way
and have to go back again.
189
643669
3841
и след това да си научите урока
по трудния начин, и да се върнете.
10:59
If you includeвключва your kidsдеца
in familyсемейство conversationsразговори,
190
647534
2437
Ако включите децата си
в семейните разговори,
11:01
they will growрастат up
191
649995
1334
те ще пораснат
11:03
and know how to participateучастие
in politicalполитически conversationsразговори.
192
651353
3356
и ще знаят как да участват
в политически разговори.
11:06
And mostнай-много importantlyважно, mostнай-много importantlyважно,
193
654733
3297
И най-важното, най-важното:
11:10
they will help othersдруги engageангажират.
194
658054
1870
те ще помогнат на
други да се включат.
11:11
Thank you.
195
659948
1151
Благодаря ви.
11:13
(ApplauseАплодисменти)
196
661123
7000
(Аплодисменти)
Translated by Zdravko Yazhikov
Reviewed by Irina Lilova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hajer Sharief - Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions.

Why you should listen

When Hajer Sharief was young, she had no risk assessment skills. If she felt like jumping from a cliff, she did so without thinking of the consequences. As an older and wiser activist, she tends to balance risks -- but she still actively keeps an element of risk-free thinking when it comes to doing the right thing.

As cofounder of the Together We Build It Foundation, an intergenerational organization working to builds peace in Libya, Sharief promotes human rights, gender equality and political participation. Doing the right thing regardless of risk remains her life principle, and activism remains her lifestyle -- one that helps individuals become aware of their responsibility towards humanity and the environment.

More profile about the speaker
Hajer Sharief | Speaker | TED.com