English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Nicholas Christakis: The hidden influence of social networks

Никълъс Кристакис: Скритото влияние на социалните мрежи

Filmed
Views 1,363,123

Всички сме поставени в огромни социални мрежи от приятели, роднини, колеги и други. Никълъс Кристакис проследява как най-разнообразни елементи - от щастие до затлъстяване, могат да се разпростират от човек на човек, което показва как разположението ви в мрежата би могло да повлияе на живота ви по начини, неизвестни дори за вас.

- Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact. Full bio

For me, this storyистория beginsзапочва about 15 yearsгодини agoпреди,
За мен тази история започва преди около 15 години,
00:16
when I was a hospiceХоспис doctorлекар at the UniversityУниверситет of ChicagoЧикаго.
когато бях лекар в хоспис при Чикагския университет.
00:19
And I was takingприемате careгрижа of people who were dyingумиращ and theirтехен familiesсемейства
Грижех се за умиращи хора и техните семейства
00:22
in the SouthЮжна SideСтрана of ChicagoЧикаго.
в Саут Сайд в Чикаго.
00:25
And I was observingспазване what happenedсе случи to people and theirтехен familiesсемейства
И наблюдавах какво се случва с хората и техните семейства
00:27
over the courseкурс of theirтехен terminalтерминал illnessзаболяване.
в течение на фаталното им заболяване.
00:30
And in my labлаборатория, I was studyingизучаване the widowerвдовец effectефект,
В лабораторията си проучвах ефекта на вдовеца,
00:33
whichкойто is a very oldстар ideaидея in the socialсоциален sciencesнауки,
много стара идея в социологията,
00:35
going back 150 yearsгодини,
отпреди 150 години,
00:37
knownизвестен as "dyingумиращ of a brokenсчупено heartсърце."
известна като "да умреш от разбито сърце".
00:39
So, when I dieумирам, my wife'sна жена riskриск of deathсмърт can doubleдвойно,
Значи, ако аз умра, рискът от смърт на жена ми може да се удвои,
00:41
for instanceинстанция, in the first yearгодина.
например, през първата година.
00:44
And I had goneси отиде to take careгрижа of one particularособен patientтърпелив,
Бях отишъл да се погрижа за една пациентка,
00:46
a womanжена who was dyingумиращ of dementiaдеменция.
жена, която умираше от деменция.
00:49
And in this caseслучай, unlikeза разлика от this coupleдвойка,
В този случай, за разлика от тази двойка,
00:51
she was beingсъщество caredинтересуваше for
за нея се грижеше
00:53
by her daughterдъщеря.
дъщеря й.
00:55
And the daughterдъщеря was exhaustedизчерпани from caringгрижовна for her motherмайка.
Дъщерята беше изтощена от грижи за майка си.
00:57
And the daughter'sдъщеря husbandсъпруг,
А на съпруга на дъщерята
01:00
he alsoсъщо was sickболен
също му беше писнало
01:02
from his wife'sна жена exhaustionизтощение.
от изтощението на жена му.
01:05
And I was drivingшофиране home one day,
Шофирах към къщи един ден
01:07
and I get a phoneтелефон call from the husband'sсъпруг friendприятел,
и ми се обади по телефона приятел на съпруга,
01:09
callingповикване me because he was depressedподтиснат
който ме търсеше, защото бил потиснат
01:12
about what was happeningслучва to his friendприятел.
от случващото се с приятеля му.
01:14
So here I get this call from this randomслучаен guy
Значи, обажда ми се някакъв случаен човек,
01:16
that's havingкато an experienceопит
който има преживяване,
01:18
that's beingсъщество influencedповлиян by people
повлияно от хора
01:20
at some socialсоциален distanceразстояние.
на известно социално разстояние.
01:22
And so I suddenlyвнезапно realizedосъзнах two very simpleпрост things:
И внезапно осъзнах две много прости неща.
01:24
First, the widowhoodовдовяване effectефект
Първо, ефектът на вдовството
01:27
was not restrictedограничен to husbandsсъпрузи and wivesсъпруги.
не е ограничен до съпрузите и съпругите.
01:29
And secondвтори, it was not restrictedограничен to pairsдвойки of people.
И второ, че не е ограничен до двойки от хора.
01:32
And I startedзапочна to see the worldсвят
И започнах да виждам света
01:35
in a wholeцяло newнов way,
по съвсем нов начин,
01:37
like pairsдвойки of people connectedсвързан to eachвсеки other.
като двойки от хора, свързани един с друг.
01:39
And then I realizedосъзнах that these individualsиндивиди
А после, че тези индивиди
01:42
would be connectedсвързан into foursomesfoursomes with other pairsдвойки of people nearbyблизо до.
биха били свързани в четворки с други двойки от хора наблизо.
01:44
And then, in factфакт, these people
И че всъщност тези хора
01:47
were embeddedвградени in other sortsвидове of relationshipsвзаимоотношения:
са поставени в други видове отношения,
01:49
marriageбрак and spousalсродници
брачни, съпружески,
01:51
and friendshipприятелство and other sortsвидове of tiesвръзки.
приятелски и други видове връзки.
01:53
And that, in factфакт, these connectionsвръзки were vastобширен
И че всъщност тези връзки са необятни
01:55
and that we were all embeddedвградени in this
и че всички сме поставени
01:58
broadширок setкомплект of connectionsвръзки with eachвсеки other.
в един широк набор от връзки един с друг.
02:00
So I startedзапочна to see the worldсвят in a completelyнапълно newнов way
Така че започнах да виждам света по съвсем нов начин
02:03
and I becameстана obsessedобсебен with this.
и бях обзет от тази натрапчива идея -
02:06
I becameстана obsessedобсебен with how it mightбиха могли, може be
как така сме
02:08
that we're embeddedвградени in these socialсоциален networksмрежи,
поставени в тези социални мрежи
02:10
and how they affectзасегне our livesживота.
и какъв ефект оказват те върху живота ни.
02:12
So, socialсоциален networksмрежи are these intricateсложен things of beautyкрасота,
Социалните мрежи са красиви, заплетени
02:14
and they're so elaborateсложен and so complexкомплекс
и са толкова сложни,
02:17
and so ubiquitousповсеместен, in factфакт,
всъщност, толкова вездесъщи,
02:19
that one has to askпитам what purposeпредназначение they serveслужа.
че човек трябва да се пита на каква цел служат.
02:21
Why are we embeddedвградени in socialсоциален networksмрежи?
Защо сме вградени в социални мрежи?
02:24
I mean, how do they formформа? How do they operateработи?
Имам предвид, как се формират те? Как действат?
02:26
And how do they effectефект us?
И какъв ефект оказват върху нас?
02:28
So my first topicтема with respectотношение to this,
Първата ми тема, с оглед на това,
02:30
was not deathсмърт, but obesityпрекалена пълнота.
не беше смъртта, а затлъстяването.
02:33
It had becomeда стане trendyмодерен
Изведнъж стана модно
02:36
to speakговоря about the "obesityпрекалена пълнота epidemicепидемия."
да се говори за епидемията от затлъстяване.
02:38
And, alongзаедно with my collaboratorсътрудник, JamesДжеймс FowlerФаулър,
И наред със сътрудника ми, Джеймс Фаулър,
02:40
we beganзапочна to wonderчудя се whetherдали obesityпрекалена пълнота really was epidemicепидемия
започнахме да се чудим дали затлъстяването наистина е епидемично
02:43
and could it spreadразпространение from personчовек to personчовек
и дали би могло да се разпространява от лице на лице,
02:46
like the fourчетирима people I discussedобсъден earlierпо-рано.
както при четиримата души, за които вече говорих.
02:48
So this is a slideпързалка of some of our initialпървоначален resultsрезултати.
Това е кадър с някои от началните ни резултати.
02:51
It's 2,200 people in the yearгодина 2000.
Това са 2200 души през 2000 г.
02:54
EveryВсеки dotточка is a personчовек. We make the dotточка sizeразмер
Всяка точка е лице. Правим размера на точката
02:57
proportionalпропорционален to people'sнародната bodyтяло sizeразмер;
пропорционален с телесния размер на хората.
02:59
so biggerпо-голям dotsточки are biggerпо-голям people.
Значи, по-големите точки са по-едри хора.
03:01
In additionдопълнение, if your bodyтяло sizeразмер,
Освен това, ако вашето телосложение,
03:04
if your BMIBMI, your bodyтяло massмаса indexиндекс, is aboveпо-горе 30 --
индексът на телесната ви маса - ИТМ - е над 30,
03:06
if you're clinicallyклинично obeseдебел --
ако сте клинично затлъстели,
03:08
we alsoсъщо coloredоцветен the dotsточки yellowжълт.
оцветявахме точките в жълто.
03:10
So, if you look at this imageизображение, right away you mightбиха могли, може be ableспособен to see
Ако погледнете веднага това изображение, може да успеете да видите,
03:12
that there are clustersклъстери of obeseдебел and
че има скупчвания от затлъстели
03:14
non-obeseбез затлъстяване people in the imageизображение.
и незатлъстели хора на изображението.
03:16
But the visualзрителен complexityсложност is still very highВисоко.
Но визуалната сложност все пак е много висока.
03:18
It's not obviousочевиден exactlyточно what's going on.
Не е очевидно какво точно става.
03:21
In additionдопълнение, some questionsвъпроси are immediatelyведнага raisedувеличен:
Освен това, незабавно възникват някои въпроси.
03:24
How much clusteringгрупиране is there?
Доколко има групиране?
03:26
Is there more clusteringгрупиране than would be dueв следствие to chanceшанс aloneсам?
Има ли повече групиране, отколкото дължащото се само на случайност?
03:28
How bigголям are the clustersклъстери? How farдалече do they reachдостигнат?
Колко са големи групите? Колко надалеч стигат?
03:31
And, mostнай-много importantlyважно,
И, още по-важно,
03:33
what causesкаузи the clustersклъстери?
кое причинява скупчването?
03:35
So we did some mathematicsматематика to studyуча the sizeразмер of these clustersклъстери.
Заехме се с математика, за да изучим размера на тези групи.
03:37
This here showsпредавания, on the Y-axisОста y,
Това тук показва, по оста Y,
03:40
the increaseнараства in the probabilityвероятност that a personчовек is obeseдебел
повишаването във вероятността едно лице да е затлъстяло,
03:42
givenдаден that a socialсоциален contactконтакт of theirsтехни is obeseдебел
като се има предвид, че негов социален контакт е затлъстял.
03:45
and, on the X-axisОста x, the degreesградуса of separationотделяне betweenмежду the two people.
По оста Х - градусите на разделяне между двамата души.
03:47
On the farдалече left, you see the purpleлилаво lineлиния.
А далеч вляво виждате пурпурната линия.
03:50
It saysказва that, if your friendsприятели are obeseдебел,
Тя сочи, че ако приятелите ви са затлъстели,
03:52
your riskриск of obesityпрекалена пълнота is 45 percentна сто higherпо-висок.
вашият риск от затлъстяване е с 45 процента по-висок.
03:54
And the nextследващия barбар over, the [redчервен] lineлиния,
А следващата лента горе, оранжевата линия,
03:57
saysказва if your friend'sна приятел friendsприятели are obeseдебел,
сочи, че ако приятелите на приятеля ви са затлъстели,
03:59
your riskриск of obesityпрекалена пълнота is 25 percentна сто higherпо-висок.
вашият риск от затлъстяване е с 25 процента по-висок.
04:01
And then the nextследващия lineлиния over saysказва
Следващата линия отгоре сочи,
04:03
if your friend'sна приятел friend'sна приятел friendприятел, someoneнякой you probablyвероятно don't even know, is obeseдебел,
че ако приятелят на приятеля на приятеля ви, някой, когото вероятно дори не познавате, е затлъстял,
04:05
your riskриск of obesityпрекалена пълнота is 10 percentна сто higherпо-висок.
вашият риск от затлъстяване е с 10 процента по-висок.
04:08
And it's only when you get to your friend'sна приятел friend'sна приятел friend'sна приятел friendsприятели
И едва щом стигнете до приятелите на приятелите на приятелите на приятеля си,
04:11
that there's no longerповече време a relationshipвръзка
вече няма връзка
04:14
betweenмежду that person'sчовек bodyтяло sizeразмер and your ownсобствен bodyтяло sizeразмер.
между телосложението на това лице и собственото ви телосложение.
04:16
Well, what mightбиха могли, може be causingпричинявайки this clusteringгрупиране?
А кое би могло да причинява това групиране?
04:20
There are at leastнай-малко threeтри possibilitiesвъзможности:
Има поне три възможности.
04:23
One possibilityвъзможност is that, as I gainпечалба weightтегло,
Първата възможност е, че докато аз наддавам на тегло,
04:25
it causesкаузи you to gainпечалба weightтегло.
това причинява наддаване на тегло и у теб,
04:27
A kindмил of inductionиндукция, a kindмил of spreadразпространение from personчовек to personчовек.
един вид индукция, един вид разпространение от лице на лице.
04:29
AnotherДруг possibilityвъзможност, very obviousочевиден, is homophilyhomophily,
Друга възможност, много очевидна, е хомофилия
04:32
or, birdsптици of a featherперо flockстадо togetherзаедно;
или - птици от един вид летят в едно ято.
04:34
here, I formформа my tieвратовръзка to you
Аз оформям връзката си с теб,
04:36
because you and I shareдял a similarподобен bodyтяло sizeразмер.
защото аз и ти сме със сходно телосложение.
04:38
And the last possibilityвъзможност is what is knownизвестен as confoundingсмущаващи,
А последната възможност е позната като объркване,
04:41
because it confoundsобърква our abilityспособност to figureфигура out what's going on.
защото обърква способността ни да разбираме какво се случва.
04:43
And here, the ideaидея is not that my weightтегло gainпечалба
Тук идеята не е, че моето наддаване на тегло
04:46
is causingпричинявайки your weightтегло gainпечалба,
причинява твоето наддаване на тегло,
04:48
norнито that I preferentiallyпреференциално formформа a tieвратовръзка with you
нито пък че преференциално формирам връзка с теб,
04:50
because you and I shareдял the sameедин и същ bodyтяло sizeразмер,
защото аз и ти сме със сходно телосложение,
04:52
but ratherпо-скоро that we shareдял a commonчесто срещани exposureекспозиция
а по-скоро, че споделяме общо излагане
04:54
to something, like a healthздраве clubклуб
на нещо като здравен клуб,
04:56
that makesправи us bothи двете loseгубя weightтегло at the sameедин и същ time.
което причинява отслабване и у двама ни едновременно.
04:59
When we studiedучи these dataданни, we foundнамерено evidenceдоказателства for all of these things,
А когато проучихме тези данни, открихме доказателства за всички тези неща,
05:02
includingвключително for inductionиндукция.
включително за индукция.
05:05
And we foundнамерено that if your friendприятел becomesстава obeseдебел,
Открихме, че ако ваш приятел затлъстее,
05:07
it increasesсе увеличава your riskриск of obesityпрекалена пълнота by about 57 percentна сто
това повишава вашия риск от затлъстяване с около 57 процента
05:09
in the sameедин и същ givenдаден time periodПериод.
през същия даден времеви период.
05:12
There can be manyмного mechanismsмеханизми for this effectефект:
Може да има много механизми за този ефект.
05:14
One possibilityвъзможност is that your friendsприятели say to you something like --
Една възможност е приятелите да ви казват нещо като...
05:17
you know, they adoptприеме a behaviorповедение that spreadsспредове to you --
разбирате ли, те усвояват поведение, което се разпростира върху вас,
05:19
like, they say, "Let's go have muffinsкифли and beerБира,"
като например, казват: "Хайде да отидем за кифли и бира",
05:22
whichкойто is a terribleужасен combinationсъчетание. (LaughterСмях)
което е ужасна комбинация,
05:25
But you adoptприеме that combinationсъчетание,
но ти усвояваш тази комбинация
05:28
and then you startначало gainingнабира weightтегло like them.
и тогава започваш да пълнееш като тях.
05:30
AnotherДруг more subtleизтънчен possibilityвъзможност
А друга, по-недоловима възможност
05:33
is that they startначало gainingнабира weightтегло, and it changesпромени your ideasидеи
е те да започнат да наддават на тегло и това да промени твоите представи
05:35
of what an acceptableприемлив bodyтяло sizeразмер is.
за това кое телосложение е приемливо.
05:38
Here, what's spreadingразпространяване from personчовек to personчовек
Тук онова, което се разпространява от лице на лице,
05:40
is not a behaviorповедение, but ratherпо-скоро a normнорма:
не е поведение, а по-скоро норма.
05:42
An ideaидея is spreadingразпространяване.
Разпространява се една идея.
05:44
Now, headlineзаглавие writersписатели
Авторите на заглавия
05:46
had a fieldполе day with our studiesпроучвания.
много се радват на нашите проучвания.
05:48
I think the headlineзаглавие in The NewНов YorkЙорк TimesПъти was,
Мисля, че заглавието в "Ню Йорк Таймс" беше:
05:50
"Are you packingопаковане it on?
"Наддавате ли?
05:52
BlameОбвиняват your fatдебел friendsприятели." (LaughterСмях)
Виновни са тлъстите ви приятели."
05:54
What was interestingинтересен to us is that the EuropeanЕвропейската headlineзаглавие writersписатели
Интересното за нас беше, че европейските автори на заглавие
05:57
had a differentразличен take: They said,
имат различен подход - те казваха:
05:59
"Are your friendsприятели gainingнабира weightтегло? PerhapsМоже би you are to blameвина."
"Пълнеят ли приятелите ви? Вероятно вие сте виновни."
06:01
(LaughterСмях)
(Смях)
06:04
And we thought this was a very interestingинтересен commentкоментар on AmericaАмерика,
Решихме, че това е много интересен коментар за Америка
06:09
and a kindмил of self-servingсамостоятелно, обслужващи,
и някак самообслужващ,
06:12
"not my responsibilityотговорност" kindмил of phenomenonфеномен.
феномен от типа "не е моя отговорност".
06:14
Now, I want to be very clearясно: We do not think our work
Искам да съм много ясен - не смятаме, че работата ни
06:16
should or could justifyоправдае prejudiceзасяга
би трябвало или би могла да оправдае предразсъдъци
06:18
againstсрещу people of one or anotherоще bodyтяло sizeразмер at all.
срещу хора с каквото и да било телосложение.
06:20
Our nextследващия questionsвъпроси was:
Следващите ни въпроси бяха:
06:24
Could we actuallyвсъщност visualizeвизуализират this spreadразпространение?
Можем ли всъщност да визуализираме това разпространение?
06:26
Was weightтегло gainпечалба in one personчовек actuallyвсъщност spreadingразпространяване
Дали наддаването на тегло при едно лице наистина се разпростира
06:29
to weightтегло gainпечалба in anotherоще personчовек?
към наддаване на тегло при друго лице?
06:31
And this was complicatedсложен because
А това беше сложно, защото
06:33
we neededнеобходима to take into accountсметка the factфакт that the networkмрежа structureструктура,
беше нужно да вземем предвид факта, че структурата на мрежата,
06:35
the architectureархитектура of the tiesвръзки, was changingсмяна acrossпрез time.
архитектурата на връзките се променя с времето.
06:38
In additionдопълнение, because obesityпрекалена пълнота is not a unicentricunicentric epidemicепидемия,
И освен това, тъй като затлъстяването не е уницентрична епидемия,
06:41
there's not a PatientПациента ZeroНула of the obesityпрекалена пълнота epidemicепидемия --
няма "нулев пациент" в епидемията от затлъстяване -
06:44
if we find that guy, there was a spreadразпространение of obesityпрекалена пълнота out from him --
ако открием този човек, от него нататък има разпространяване на затлъстяване.
06:47
it's a multicentricмултицентрична epidemicепидемия.
Това е мултицентрична епидемия.
06:50
Lots of people are doing things at the sameедин и същ time.
Много хора правят разни неща едновременно.
06:52
And I'm about to showшоу you a 30 secondвтори videoвидео animationанимация
Ще ви покажа една 30-секундна видеоанимация,
06:54
that tookвзеха me and JamesДжеймс fiveпет yearsгодини of our livesживота to do.
създаването на която отне пет години от моя живот и този на Джеймс.
06:57
So, again, everyвсеки dotточка is a personчовек.
И така, отново, всяка точка е лице.
07:00
EveryВсеки tieвратовръзка betweenмежду them is a relationshipвръзка.
Всяка линия между тях е връзка.
07:02
We're going to put this into motionдвижение now,
Сега ще задвижим това,
07:04
takingприемате dailyежедневно cutsразфасовки throughпрез the networkмрежа for about 30 yearsгодини.
като взимаме ежедневни кадри от мрежата в продължение на около 30 години.
07:06
The dotточка sizesразмери are going to growрастат,
Размерите на точките ще растат.
07:09
you're going to see a seaморе of yellowжълт take over.
Ще видите да нахлува море от жълто.
07:11
You're going to see people be bornроден and dieумирам --
Ще видите хора да се раждат и да умират;
07:14
dotsточки will appearсе появи and disappearизчезва --
точки ще се появяват и ще изчезват.
07:16
tiesвръзки will formформа and breakпочивка, marriagesбракове and divorcesразводите,
Връзки ще се формират и късат. Бракове и разводи,
07:18
friendingsfriendings and defriendingsdefriendings.
сприятелявания и разприятелявания,
07:21
A lot of complexityсложност, a lot is happeningслучва
много сложност, много неща се случват
07:23
just in this 30-year-годишен periodПериод
само в този тридесетгодишен период,
07:25
that includesвключва the obesityпрекалена пълнота epidemicепидемия.
това включва епидемията от затлъстяване.
07:27
And, by the endкрай, you're going to see clustersклъстери
А накрая ще видите групи
07:29
of obeseдебел and non-obeseбез затлъстяване individualsиндивиди
от затлъстели и незатлъстели индивиди
07:31
withinв рамките на the networkмрежа.
вътре в мрежата.
07:33
Now, when lookedпогледнах at this,
Щом погледнах това,
07:35
it changedпроменен the way I see things,
то промени начина, по който виждам нещата,
07:38
because this thing, this networkмрежа
защото това нещо, тази мрежа,
07:41
that's changingсмяна acrossпрез time,
която се променя с течение на времето,
07:43
it has a memoryпамет, it movesходове,
има памет, движи се,
07:45
things flowпоток withinв рамките на it,
вътре в нея текат неща,
07:48
it has a kindмил of consistencyсъгласуваност --
има един вид последователност;
07:50
people can dieумирам, but it doesn't dieумирам;
хората може да умират, но тя не умира;
07:52
it still persistsпродължава --
все още постоянства.
07:54
and it has a kindмил of resilienceеластичност
И има някаква гъвкавост,
07:56
that allowsпозволява it to persistсъществуват acrossпрез time.
която й позволява да е устойчива в течение на времето.
07:58
And so, I cameдойде to see these kindsвидове of socialсоциален networksмрежи
И така, в крайна сметка започнах да виждам тези знаци за социални мрежи
08:00
as livingжив things,
като живи същества,
08:03
as livingжив things that we could put underпри a kindмил of microscopeмикроскоп
като живи същества, които бихме могли да поставим под един вид микроскоп,
08:05
to studyуча and analyzeанализирам and understandразбирам.
да ги проучваме, анализираме и разбираме.
08:08
And we used a varietyразнообразие of techniquesтехники to do this.
За тази цел използваме разнообразни техники.
08:11
And we startedзапочна exploringпроучване all kindsвидове of other phenomenaявления.
Започнахме да експлоатираме и всякакви други феномени.
08:13
We lookedпогледнах at smokingпушене and drinkingпиене behaviorповедение,
Разгледахме поведението на пиене и пушене,
08:16
and votingгласуване behaviorповедение,
поведението на гласуване
08:18
and divorceразвод -- whichкойто can spreadразпространение --
и развода, който може да се разпространява,
08:20
and altruismалтруизъм.
както и алтруизмът.
08:22
And, eventuallyв крайна сметка, we becameстана interestedзаинтересован in emotionsемоции.
И в крайна сметка се заинтересувахме от емоции.
08:24
Now, when we have emotionsемоции,
Когато имаме емоции,
08:28
we showшоу them.
ги показваме.
08:30
Why do we showшоу our emotionsемоции?
Защо показваме емоциите си?
08:32
I mean, there would be an advantageпредимство to experiencingпреживява
Имам предвид, би имало предимство, ако преживяваме
08:34
our emotionsемоции insideвътре, you know, angerгняв or happinessщастие.
емоциите си вътрешно, разбирате ли, гняв или щастие,
08:36
But we don't just experienceопит them, we showшоу them.
но ние не само ги преживяваме, а и ги показваме.
08:39
And not only do we showшоу them, but othersдруги can readПрочети them.
И не само ги показваме, а и другите могат да ги четат.
08:41
And, not only can they readПрочети them, but they copyкопие them.
И не само че могат да ги четат, но могат и да ги копират.
08:44
There's emotionalемоционален contagionзаразата
Има емоционална зараза,
08:46
that takes placeмясто in humanчовек populationsпопулации.
която се случва в човешките популации.
08:48
And so this functionфункция of emotionsемоции
А тази функция на емоциите
08:51
suggestsподсказва that, in additionдопълнение to any other purposeпредназначение they serveслужа,
предполага, че, в добавка към всяка друга цел, на която служат,
08:53
they're a kindмил of primitiveпримитивен formформа of communicationобщуване.
са някак примитивна форма на комуникация.
08:55
And that, in factфакт, if we really want to understandразбирам humanчовек emotionsемоции,
А това всъщност, ако наистина искаме да разбираме човешките емоции,
08:58
we need to think about them in this way.
е нужно да мислим за тях по този начин.
09:01
Now, we're accustomedобичаен to thinkingмислене about emotionsемоции in this way,
Свикнали сме да мислим за емоции по този начин,
09:03
in simpleпрост, sortвид of, briefкратък periodsпериоди of time.
в прости, някак кратки периоди от време.
09:06
So, for exampleпример,
Например,
09:09
I was givingдавайки this talk recentlyнаскоро in NewНов YorkЙорк CityГрад,
изнасях лекция скоро в Ню Йорк
09:11
and I said, "You know when you're on the subwayметро
и казах: "Разбирате ли, както когато пътувате в метрото
09:13
and the other personчовек acrossпрез the subwayметро carкола
и другото лице от отсрещната страна
09:15
smilesусмивки at you,
на вагона в метрото ви се усмихне,
09:17
and you just instinctivelyинстинктивно smileусмивка back?"
а вие почти инстинктивно се усмихвате в отговор."
09:19
And they lookedпогледнах at me and said, "We don't do that in NewНов YorkЙорк CityГрад." (LaughterСмях)
А те ме погледнаха и казаха: "В Ню Йорк не правим така."
09:21
And I said, "EverywhereНавсякъде elseоще in the worldсвят,
Отвърнах: "Навсякъде другаде в света
09:24
that's normalнормален humanчовек behaviorповедение."
това е нормално човешко поведение."
09:26
And so there's a very instinctiveинстинктивен way
Така че има много инстинктивен начин,
09:28
in whichкойто we brieflyнакратко transmitпредават emotionsемоции to eachвсеки other.
по който кратко си предаваме емоции един на друг.
09:30
And, in factфакт, emotionalемоционален contagionзаразата can be broaderпо-широк still.
И всъщност емоционалната зараза може да бъде още по-широка,
09:33
Like we could have punctuatedбелязан expressionsизражения of angerгняв,
например, може да има усилени изражения на гняв,
09:36
as in riotsбунтове.
като при размирици.
09:39
The questionвъпрос that we wanted to askпитам was:
Въпросът, който искахме да зададем, беше:
09:41
Could emotionемоция spreadразпространение,
Може ли емоцията да се разпространява,
09:43
in a more sustainedпродължителен way than riotsбунтове, acrossпрез time
по по-устойчив начин от размириците, в течение на времето
09:45
and involveвключва largeголям numbersчисленост of people,
и да включва голям брой хора,
09:48
not just this pairдвойка of individualsиндивиди smilingусмихнати at eachвсеки other in the subwayметро carкола?
а не само тази двойка индивиди, усмихващи се един на друг във вагона на метрото?
09:50
Maybe there's a kindмил of belowПо-долу the surfaceповърхност, quietтих riotбунт
Може би има някакъв тих бунт под повърхността,
09:53
that animatesсъживява us all the time.
който ни оживява през цялото време.
09:56
Maybe there are emotionalемоционален stampedesstampedes
Може би има емоционални масови движения,
09:58
that rippleпулсации throughпрез socialсоциален networksмрежи.
които се разпространяват през социалните мрежи.
10:00
Maybe, in factфакт, emotionsемоции have a collectiveколективен existenceсъществуване,
Може би всъщност емоциите имат колективно съществуване,
10:02
not just an individualиндивидуален existenceсъществуване.
а не само индивидуално съществуване.
10:05
And this is one of the first imagesснимки we madeизработен to studyуча this phenomenonфеномен.
А това е един от първите образи, които създадохме за проучване на този феномен.
10:07
Again, a socialсоциален networkмрежа,
Отново, социална мрежа,
10:10
but now we colorцвят the people yellowжълт if they're happyщастлив
но сега оцветяваме хората в жълто, ако са щастливи,
10:12
and blueсин if they're sadтъжен and greenзелен in betweenмежду.
в синьо, ако са тъжни, и в зелено помежду.
10:15
And if you look at this imageизображение, you can right away see
Ако погледнете това изображение, веднага виждате
10:18
clustersклъстери of happyщастлив and unhappyнещастен people,
групи от щастливи и нещастни хора,
10:20
again, spreadingразпространяване to threeтри degreesградуса of separationотделяне.
отново, разпространяващо се до три градуса на разделяне.
10:22
And you mightбиха могли, може formформа the intuitionинтуиция
И може да се оформи интуицията,
10:24
that the unhappyнещастен people
че нещастните хора
10:26
occupyзанимавам a differentразличен structuralструктурен locationместоположение withinв рамките на the networkмрежа.
заемат различно структурно положение вътре в мрежата.
10:28
There's a middleсреден and an edgeръб, край to this networkмрежа,
В тази мрежа има среда и край
10:31
and the unhappyнещастен people seemИзглежда to be
и нещастните, изглежда,
10:33
locatedразположен at the edgesръбове.
са раположени в краищата.
10:35
So to invokeпризовавам anotherоще metaphorметафора,
За да призова друга метафора,
10:37
if you imagineПредставете си socialсоциален networksмрежи as a kindмил of
ако си представите социалните мрежи като един вид
10:39
vastобширен fabricплат of humanityчовечество --
необятна тъкан от човечество...
10:41
I'm connectedсвързан to you and you to her, on out endlesslyбезкрайно into the distanceразстояние --
аз съм свързан с теб, а ти с нея, и така безкрайно в пространството...
10:43
this fabricплат is actuallyвсъщност like
тази тъкан всъщност прилича
10:46
an old-fashionedстаромодно AmericanАмерикански quiltюрган,
на старомоден американски юрган
10:48
and it has patchesлепенки on it: happyщастлив and unhappyнещастен patchesлепенки.
и върху него има кръпки, щастливи и нещастни кръпки.
10:50
And whetherдали you becomeда стане happyщастлив or not
А дали ще станеш щастлив, или не,
10:53
dependsЗависи in partчаст on whetherдали you occupyзанимавам a happyщастлив patchкръпка.
зависи отчасти от това дали заемаш щастлива кръпка.
10:55
(LaughterСмях)
(Смях)
10:58
So, this work with emotionsемоции,
Тази работа с емоции,
11:00
whichкойто are so fundamentalосновен,
които са толкова основополагащи,
11:03
then got us to thinkingмислене about: Maybe
ни наведе на мисълта, че може би
11:05
the fundamentalосновен causesкаузи of humanчовек socialсоциален networksмрежи
фундаменталните причини за човешки социални мрежи
11:07
are somehowнякак си encodedкодиран in our genesгени.
някак са кодирани в гените ни.
11:09
Because humanчовек socialсоциален networksмрежи, wheneverкогато и да е they are mappedнанесени,
Защото човешките социални мрежи, независимо дали са картографирани,
11:11
always kindмил of look like this:
винаги някак изглеждат така,
11:14
the pictureснимка of the networkмрежа.
картината на мрежата,
11:16
But they never look like this.
но никога не изглеждат така.
11:18
Why do they not look like this?
А защо не изглеждат така?
11:20
Why don't we formформа humanчовек socialсоциален networksмрежи
Защо не формираме човешки социални мрежи,
11:22
that look like a regularредовен latticeрешетка?
които приличат на обикновена решетка?
11:24
Well, the strikingпоразителен patternsмодели of humanчовек socialсоциален networksмрежи,
Е, поразителните модели на човешките социални мрежи,
11:26
theirтехен ubiquityвездесъщност and theirтехен apparentвидима purposeпредназначение
тяхната вездесъщност и очевидната им цел
11:29
begпомолвам questionsвъпроси about whetherдали we evolvedеволюира to have
поставят въпроси за това дали сме еволюирали да имаме
11:32
humanчовек socialсоциален networksмрежи in the first placeмясто,
човешки социални мрежи по начало
11:34
and whetherдали we evolvedеволюира to formформа networksмрежи
и дали сме еволюирали, за да формираме мрежи
11:36
with a particularособен structureструктура.
с определена структура.
11:38
And noticeизвестие first of all -- so, to understandразбирам this, thoughвъпреки че,
Отбележете първо... За да се разбере това обаче,
11:40
we need to dissectдисекция networkмрежа structureструктура a little bitмалко first --
е нужно първо да направим малка дисекция на мрежовата структура.
11:42
and noticeизвестие that everyвсеки personчовек in this networkмрежа
Забележете, че всяко лице в тази мрежа
11:45
has exactlyточно the sameедин и същ structuralструктурен locationместоположение as everyвсеки other personчовек.
има точно едно и също структурно разположение като всяко друго лице.
11:47
But that's not the caseслучай with realреален networksмрежи.
Но в реалните мрежи не е така.
11:50
So, for exampleпример, here is a realреален networkмрежа of collegeколеж studentsстуденти
Например, ето една реална мрежа от студенти в колеж
11:53
at an eliteелит northeasternСевероизточна universityуниверситет.
в елитен североизточен университет.
11:55
And now I'm highlightingОтбелязването a fewмалцина dotsточки.
Сега подчертавам няколко точки,
11:58
If you look here at the dotsточки,
а ако погледнете точките тук,
12:00
compareсравнение nodeвъзел B in the upperгорен left
сравнете крива В, горе вляво,
12:02
to nodeвъзел D in the farдалече right;
с крива D най-вдясно.
12:04
B has fourчетирима friendsприятели comingидващ out from him
От В излизат четирима приятели.
12:06
and D has sixшест friendsприятели comingидващ out from him.
А от D излизат шестима приятели.
12:08
And so, those two individualsиндивиди have differentразличен numbersчисленост of friendsприятели.
Значи, тези двама индивиди имат различен брой приятели...
12:11
That's very obviousочевиден, we all know that.
това е много очевидно, всички го знаем.
12:14
But certainопределен other aspectsаспекти
Но някои други аспекти
12:16
of socialсоциален networkмрежа structureструктура are not so obviousочевиден.
от социалната мрежова структура не са толкова очевидни.
12:18
CompareСравни nodeвъзел B in the upperгорен left to nodeвъзел A in the lowerнисък left.
Сравнете крива В горе вляво с крива А долу вляво.
12:20
Now, those people bothи двете have fourчетирима friendsприятели,
Тези двама души имат по четирима приятели,
12:23
but A'sА friendsприятели all know eachвсеки other,
но всички приятели на А се познават помежду си,
12:26
and B'sБ friendsприятели do not.
а приятелите на В - не.
12:28
So the friendприятел of a friendприятел of A'sА
Значи, приятелят на приятеля на А
12:30
is, back again, a friendприятел of A'sА,
отново е приятел на А,
12:32
whereasдокато the friendприятел of a friendприятел of B'sБ is not a friendприятел of B'sБ,
докато приятелят на приятеля на В не е приятел на В,
12:34
but is fartherпо-нататък away in the networkмрежа.
по-отдалечен е в мрежата.
12:36
This is knownизвестен as transitivityпреходност in networksмрежи.
Това е познато като транзитивност в мрежите.
12:38
And, finallyнакрая, compareсравнение nodesвъзли C and D:
И най-сетне, сравнете криви С и D.
12:41
C and D bothи двете have sixшест friendsприятели.
Както С, така и D имат по 6 приятели.
12:43
If you talk to them, and you said, "What is your socialсоциален life like?"
Ако говорите с тях и ги попитате: "Как е социалният ви живот?",
12:46
they would say, "I've got sixшест friendsприятели.
те биха казали: "Имам шестима приятели,
12:49
That's my socialсоциален experienceопит."
това е социалното ми преживяване."
12:51
But now we, with a bird'sна птица eyeоко viewизглед looking at this networkмрежа,
Но ние, като гледаме тази мрежа от птичи поглед,
12:53
can see that they occupyзанимавам very differentразличен socialсоциален worldsсветове.
можем да видим, че те обитават много различни социални светове,
12:56
And I can cultivateкултивира that intuitionинтуиция in you by just askingпита you:
и мога да култивирам тази интуиция у вас, просто като ви попитам:
12:59
Who would you ratherпо-скоро be
На чие място бихте предпочели да сте,
13:01
if a deadlyсмъртоносен germкълнове was spreadingразпространяване throughпрез the networkмрежа?
ако през мрежата се разпространява смъртоносен микроб?
13:03
Would you ratherпо-скоро be C or D?
С ли бихте предпочели да сте, или D?
13:05
You'dВие бихте ratherпо-скоро be D, on the edgeръб, край of the networkмрежа.
Бихте предпочели да сте D, накрая на мрежата.
13:08
And now who would you ratherпо-скоро be
А кой бихте предпочели да сте,
13:10
if a juicyсочен pieceпарче of gossipклюка -- not about you --
ако сочна клюка, не по ваш адрес,
13:12
was spreadingразпространяване throughпрез the networkмрежа? (LaughterСмях)
се разпространява през мрежата?
13:15
Now, you would ratherпо-скоро be C.
Сега бихте предпочели да сте С.
13:17
So differentразличен structuralструктурен locationsместоположения
Значи, различните структурни локации
13:19
have differentразличен implicationsпоследствия for your life.
имат различни последици за живота ви.
13:21
And, in factфакт, when we did some experimentsексперименти looking at this,
Всъщност, като проведохме някои експерименти с оглед на това,
13:23
what we foundнамерено is that 46 percentна сто of the variationвариация
открихме, че 46 процента от вариантите
13:26
in how manyмного friendsприятели you have
в това колко приятели имаш
13:29
is explainedобяснено by your genesгени.
се обясняват от гените.
13:31
And this is not surprisingизненадващ. We know that some people are bornроден shyсрамежлив
Това не е изненадващо. Знаем, че някои хора са плахи по рождение,
13:33
and some are bornроден gregariousобщителен. That's obviousочевиден.
а някои са общителни по рождение. Това е очевидно.
13:36
But we alsoсъщо foundнамерено some non-obviousне очевиден things.
Но открихме също и някои неочевидни неща.
13:39
For instanceинстанция, 47 percentна сто in the variationвариация
Например, 47 процента от вариантите
13:41
in whetherдали your friendsприятели know eachвсеки other
в това дали приятелите ти се познават помежду си
13:44
is attributableдължат to your genesгени.
могат да се припишат на гените ти.
13:46
WhetherДали your friendsприятели know eachвсеки other
Дали приятелите ти се познават помежду си,
13:48
has not just to do with theirтехен genesгени, but with yoursтвой.
не е свързано само с техните гени, но също и с твоите.
13:50
And we think the reasonпричина for this is that some people
Според нас причината за това е, че някои хора
13:53
like to introduceвъведат theirтехен friendsприятели to eachвсеки other -- you know who you are --
обичат да представят приятелите си едни на други, вие си знаете от кои сте,
13:55
and othersдруги of you keep them apartна части and don't introduceвъведат your friendsприятели to eachвсеки other.
а други от вас ги държат разделени и не запознават приятелите си един с друг.
13:58
And so some people knitплетат togetherзаедно the networksмрежи around them,
Значи, някои хора заплитат мрежите около себе си,
14:01
creatingсъздаване на a kindмил of denseплътен webмрежа of tiesвръзки
като създават един вид плътна паяжина от връзки,
14:04
in whichкойто they're comfortablyудобно embeddedвградени.
в която са удобно поставени.
14:06
And finallyнакрая, we even foundнамерено that
И в крайна сметка дори открихме,
14:08
30 percentна сто of the variationвариация
че 30 процента от вариантите
14:10
in whetherдали or not people are in the middleсреден or on the edgeръб, край of the networkмрежа
дали хората са в средата или в периферията на мрежата, или не,
14:12
can alsoсъщо be attributedприписани to theirтехен genesгени.
могат да бъдат приписани и на гените им.
14:15
So whetherдали you find yourselfсебе си in the middleсреден or on the edgeръб, край
Така че, дали ще се окажете в средата или в края,
14:17
is alsoсъщо partiallyчастично heritableнаследствено.
е също и донякъде наследимо.
14:19
Now, what is the pointточка of this?
А какъв е смисълът от това?
14:22
How does this help us understandразбирам?
Как ни помага да разбираме?
14:25
How does this help us
Как ни помага това
14:27
figureфигура out some of the problemsпроблеми that are affectingзасягащи us these daysдни?
да решаваме някои от проблемите, които ни влияят тези дни?
14:29
Well, the argumentаргумент I'd like to make is that networksмрежи have valueстойност.
Е, твърдението, което бих искал да изкажа е, че мрежите имат ценност.
14:33
They are a kindмил of socialсоциален capitalкапитал.
Те са един вид социален капитал.
14:36
NewНов propertiesсвойства emergeсе появяват
Нови свойства възникват
14:39
because of our embeddednessembeddedness in socialсоциален networksмрежи,
заради вградеността ни в социални мрежи
14:41
and these propertiesсвойства inhereприсъщ
и тези свойства са тук вътре,
14:43
in the structureструктура of the networksмрежи,
в структарата на мрежите,
14:46
not just in the individualsиндивиди withinв рамките на them.
не само в индивидите вътре в тях.
14:48
So think about these two commonчесто срещани objectsобекти.
Помислете за тези два обикновени обекта.
14:50
They're bothи двете madeизработен of carbonвъглероден,
И двата са направени от въглерод,
14:52
and yetоще one of them has carbonвъглероден atomsатома in it
и все пак единият от тях има в себе си въглеродни атоми,
14:54
that are arrangedаранжиран in one particularособен way -- on the left --
подредени по един специфичен начин, вляво,
14:57
and you get graphiteГрафит, whichкойто is softмек and darkтъмен.
и се получава графит, който е мек и тъмен.
15:00
But if you take the sameедин и същ carbonвъглероден atomsатома
Но ако вземете същите въглеродни атоми
15:03
and interconnectсвързване them a differentразличен way,
и ги свържете помежду им по различен начин,
15:05
you get diamondдиамант, whichкойто is clearясно and hardтвърд.
се получава диамант, който е прозрачен и твърд.
15:07
And those propertiesсвойства of softnessмекота and hardnessтвърдост and darknessтъмнина and clearnessяснота
А тези свойства - мекота, твърдост, тъмнота и прозрачност
15:10
do not resideпребивават in the carbonвъглероден atomsатома;
не са присъщи на въглеродните атоми.
15:13
they resideпребивават in the interconnectionsвзаимовръзки betweenмежду the carbonвъглероден atomsатома,
Те са присъщи на взаимовръзките между въглеродните атоми,
15:15
or at leastнай-малко ariseвъзникне because of the
или поне възникват заради
15:18
interconnectionsвзаимовръзки betweenмежду the carbonвъглероден atomsатома.
взаимовръзките между въглеродните атоми.
15:20
So, similarlyпо същия начин, the patternмодел of connectionsвръзки amongсред people
По подобен начин, моделът на връзки сред хората
15:22
confersпредоставя uponвърху the groupsгрупи of people
придава на групите от хора
15:25
differentразличен propertiesсвойства.
различни свойства.
15:28
It is the tiesвръзки betweenмежду people
Връзките между хората
15:30
that makesправи the wholeцяло greaterпо-голяма than the sumсума of its partsчасти.
правят цялото далеч по-голямо от сумата от частите му.
15:32
And so it is not just what's happeningслучва to these people --
Така че не става дума само за това какво се случва с тези хора,
15:35
whetherдали they're losingзагуба weightтегло or gainingнабира weightтегло, or becomingпревръща richбогат or becomingпревръща poorбеден,
дали отслабват или пълнеят, забогатяват или обедняват,
15:38
or becomingпревръща happyщастлив or not becomingпревръща happyщастлив -- that affectsзасяга us;
стават щастливи или не стават щастлии - това ни засяга.
15:41
it's alsoсъщо the actualдействителен architectureархитектура
Става дума също и за същинската архитектура
15:44
of the tiesвръзки around us.
на връзките около нас.
15:46
Our experienceопит of the worldсвят
Нашето преживяване на света
15:48
dependsЗависи on the actualдействителен structureструктура
зависи от същинската структура
15:50
of the networksмрежи in whichкойто we're residingпребиваващи
на мрежите, в които пребиваваме
15:52
and on all the kindsвидове of things that rippleпулсации and flowпоток
и от типа неща, които ромолят и текат
15:54
throughпрез the networkмрежа.
през мрежата.
15:57
Now, the reasonпричина, I think, that this is the caseслучай
Според мен причината да е така
16:00
is that humanчовек beingsсъщества assembleсглобяване themselvesсебе си
е, че човешките същества се събират
16:03
and formформа a kindмил of superorganismsuperorganism.
и формират един вид суперорганизъм.
16:05
Now, a superorganismsuperorganism is a collectionколекция of individualsиндивиди
Суперорганизмът е един вид сбор от индивиди,
16:09
whichкойто showшоу or evinceизказвам behaviorsповедения or phenomenaявления
които показват или проявяват поведения или феномени,
16:12
that are not reducibleтрениране to the studyуча of individualsиндивиди
които не са съкратими до изучаване на индивиди
16:15
and that mustтрябва да be understoodразбрах by referenceпрепратка to,
и трябва да бъдат разбирани с отправка към
16:18
and by studyingизучаване, the collectiveколективен.
и чрез проучване на колективното,
16:20
Like, for exampleпример, a hiveкошер of beesпчели
като например пчелен кошер,
16:22
that's findingнамиране a newнов nestingгнездене siteмясто,
който открива нов изглед за гнездене,
16:25
or a flockстадо of birdsптици that's evadingизбягването a predatorХищникът,
или ято птици, което избягва хищник,
16:28
or a flockстадо of birdsптици that's ableспособен to poolбасейн its wisdomмъдрост
или ято птици, което е в състояние да събере мъдростта си накуп,
16:30
and navigateнавигирате and find a tinyмъничък speckточица
да навигира и да открие мъничък остров
16:33
of an islandостров in the middleсреден of the PacificТихия океан,
посред Тихия океан,
16:35
or a packпакет of wolvesвълци that's ableспособен
или глутница вълци, способни
16:37
to bringвъвеждат down largerпо-голям preyплячка.
да повалят по-едра плячка.
16:39
SuperorganismsSuperorganisms have propertiesсвойства
Супер организмите имат свойства,
16:42
that cannotне мога be understoodразбрах just by studyingизучаване the individualsиндивиди.
които не могат да бъдат разбрани просто чрез изучаване на индивидите.
16:44
I think understandingразбиране socialсоциален networksмрежи
Мисля, че разбирането на социалните мрежи,
16:47
and how they formформа and operateработи
как се формират и как действат те,
16:49
can help us understandразбирам not just healthздраве and emotionsемоции
може да ни помогне да разберем не само здравето и емоциите,
16:51
but all kindsвидове of other phenomenaявления --
а всякакви видове феномени
16:54
like crimeпрестъпление, and warfareвойна,
като престъпност, война
16:56
and economicикономически phenomenaявления like bankбанка runsписти
и икономически феномени като изтегляне на влоговете от банки
16:58
and marketпазар crashesкатастрофи
и пазарни сривове,
17:00
and the adoptionосиновяване of innovationиновация
усвояването на иновация
17:02
and the spreadразпространение of productпродукт adoptionосиновяване.
и разпространението на усвояване на продукт.
17:04
Now, look at this.
А сега, погледнете това.
17:06
I think we formформа socialсоциален networksмрежи
Според мен формираме социални мрежи,
17:09
because the benefitsПолзи of a connectedсвързан life
защото ползите от свързан живот
17:11
outweighнадхвърлят the costsразходи.
надделяват над цената.
17:13
If I was always violentнасилствен towardsкъм you
Ако винаги се държа сприхаво с теб
17:16
or gaveдадох you misinformationдезинформация
или ти давам невярна информация,
17:18
or madeизработен you sadтъжен or infectedзаразен you with deadlyсмъртоносен germsмикроби,
ядосвам те, натъжавам те или те заразявам със смъртоносни микроби,
17:20
you would cutразрез the tiesвръзки to me,
ти би прерязал връзките си с мен
17:23
and the networkмрежа would disintegrateразпадне.
и мрежата би се разпаднала.
17:25
So the spreadразпространение of good and valuableценен things
Затова разпространението на добри и ценни неща
17:27
is requiredдлъжен to sustainподдържане на and nourishподхранват socialсоциален networksмрежи.
се изисква за поддръжка и подхранване на социалните мрежи.
17:30
SimilarlyПо същия начин, socialсоциален networksмрежи are requiredдлъжен
Подобно, социалните мрежи са необходими
17:34
for the spreadразпространение of good and valuableценен things,
за разпространение на добри и ценни неща
17:36
like love and kindnessдоброта
като любов, доброта,
17:39
and happinessщастие and altruismалтруизъм
щастие, алтруизъм
17:41
and ideasидеи.
и идеи.
17:43
I think, in factфакт, that if we realizedосъзнах
Всъщност мисля, че ако осъзнаем
17:45
how valuableценен socialсоциален networksмрежи are,
колко са ценни социалните мрежи,
17:47
we'dние искаме spendхарча a lot more time nourishingподхранващ them and sustainingподкрепящ them,
бихме прекарвали много повече време в подхранването и поддръжката им,
17:49
because I think socialсоциален networksмрежи
защото според мен социалните мрежи
17:52
are fundamentallyв основата си relatedсроден to goodnessдоброта.
в основата си са свързани с добротата,
17:54
And what I think the worldсвят needsпотребности now
а онова, от което според мен има нужда светът сега,
17:57
is more connectionsвръзки.
са повече връзки.
17:59
Thank you.
Благодаря.
18:01
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
18:03
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Kaloyana Milinova

▲Back to top

About the speaker:

Nicholas Christakis - Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact.

Why you should listen

People aren't merely social animals in the usual sense, for we don't just live in groups. We live in networks -- and we have done so ever since we emerged from the African savannah. Via intricately branching paths tracing out cascading family connections, friendship ties, and work relationships, we are interconnected to hundreds or even thousands of specific people, most of whom we do not know. We affect them and they affect us.

Nicholas Christakis' work examines the biological, psychological, sociological, and mathematical rules that govern how we form these social networks, and the rules that govern how they shape our lives. His work shows how phenomena as diverse as obesity, smoking, emotions, ideas, germs, and altruism can spread through our social ties, and how genes can partially underlie our creation of social ties to begin with. His work also sheds light on how we might take advantage of an understanding of social networks to make the world a better place.

At Yale, Christakis is a Professor of Social and Natural Science, and he directs a diverse research group in the field of biosocial science, primarily investigating social networks. His popular undergraduate course "Health of the Public" is available as a podcast. His book, Connected, co-authored with James H. Fowler, appeared in 2009, and has been translated into 20 languages. In 2009, he was named by Time magazine to its annual list of the 100 most influential people in the world, and also, in 2009 and 2010, by Foreign Policy magazine to its list of 100 top global thinkers

More profile about the speaker
Nicholas Christakis | Speaker | TED.com