English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Nicholas Christakis: The hidden influence of social networks

Nicholas Christakis: Ukryte wpływy sieci społecznych

Filmed
Views 1,363,123

Wszyscy jesteśmy osadzeni w ogromnych sieciach społecznych przyjaciół, rodziny, współpracowników itp. Nicholas Christakis śledzi jak różne cechy -- od szczęścia do otyłości -- mogą przenosić się z osoby na osobę, ukazując jak lokalizacja w sieci może odbić się na twoje życie w sposób z którego nawet nie zdajesz sobie sprawy.

- Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact. Full bio

For me, this storyfabuła beginszaczyna się about 15 yearslat agotemu,
Dla mnie ta historia zaczyna się około 15 lat temu,
00:16
when I was a hospicehospicjum doctorlekarz at the UniversityUniwersytet of ChicagoChicago.
gdy pracowałem jako doktor w hospicjum w szpitalu uniwersyteckim w Chicago.
00:19
And I was takingnabierający careopieka of people who were dyingumierający and theirich familiesrodziny
I opiekowałem się ludźmi którzy umierali,
00:22
in the SouthPołudniowa SidePo stronie of ChicagoChicago.
oraz ich rodzinami w południowej części Chicago.
00:25
And I was observingobserwując what happenedstało się to people and theirich familiesrodziny
I obserwowałem co się dzieje z ludźmi i ich rodzinami
00:27
over the coursekurs of theirich terminalTerminal illnesschoroba.
w okresie ich śmiertelnej choroby.
00:30
And in my lablaboratorium, I was studyingstudiować the widowerwdowiec effectefekt,
I w moim laboratorium, studiowałem efekt wdowca
00:33
whichktóry is a very oldstary ideapomysł in the socialspołeczny sciencesnauki,
który jest bardzo starą teorią w naukach społecznych,
00:35
going back 150 yearslat,
jeszcze sprzed 150 lat,
00:37
knownznany as "dyingumierający of a brokenzłamany heartserce."
znaną jako "umieranie z powodu złamanego serca."
00:39
So, when I dieumierać, my wife'sżony riskryzyko of deathśmierć can doublepodwójnie,
Która mówi - gdy ja umrę, ryzyko śmierci mojej żony może się podwoić
00:41
for instanceinstancja, in the first yearrok.
na przykład, w przeciągu pierwszego roku.
00:44
And I had goneodszedł to take careopieka of one particularszczególny patientcierpliwy,
Opiekowałem się jednym konkretnym pacjentem,
00:46
a womankobieta who was dyingumierający of dementiaotępienie.
kobietą która umierała na demencje.
00:49
And in this casewalizka, unlikew odróżnieniu this couplepara,
I w tym przypadku w przeciwieństwie do tej pary
00:51
she was beingistota caredpod opieką for
opiekowała się nią
00:53
by her daughtercórka.
jej córka.
00:55
And the daughtercórka was exhaustedwyczerpany from caringopiekuńczy, troskliwy for her mothermama.
I córka była tą opieką wyczerpana.
00:57
And the daughter'scórka husbandmąż,
I mąż córki,
01:00
he alsorównież was sickchory
również cierpiał
01:02
from his wife'sżony exhaustionwyczerpanie.
z powodu przemęczenia swojej żony.
01:05
And I was drivingnapędowy home one day,
Pewnego dnia jechałem do domu,
01:07
and I get a phonetelefon call from the husband'smąż friendprzyjaciel,
gdy dostałem telefon od przyjaciela męża,
01:09
callingpowołanie me because he was depressedprzygnębiony
który dzwonił do mnie ponieważ był załamany
01:12
about what was happeningwydarzenie to his friendprzyjaciel.
tym co się działo z jego przyjacielem.
01:14
So here I get this call from this randomlosowy guy
Więc dzwoni do mnie jakiś przypadkowy gość
01:16
that's havingmający an experiencedoświadczenie
na którego życie,
01:18
that's beingistota influencedpod wpływem by people
wpływają ludzie będący
01:20
at some socialspołeczny distancedystans.
w znacznej odległości społecznej.
01:22
And so I suddenlynagle realizedrealizowany two very simpleprosty things:
I nagle uświadomiłem sobie dwie proste rzeczy.
01:24
First, the widowhoodwdowieństwa effectefekt
Pierwsza, efekt wdowca
01:27
was not restrictedograniczony to husbandsmężów and wivesżony.
nie ogranicza się jedynie do mężów i żon.
01:29
And seconddruga, it was not restrictedograniczony to pairspary of people.
I druga, nie ogranicza się do par ludzi.
01:32
And I startedRozpoczęty to see the worldświat
I zacząłem widzieć świat
01:35
in a wholecały newNowy way,
w zupełnie nowy sposób,
01:37
like pairspary of people connectedpołączony to eachkażdy other.
jako połączone ze sobą pary ludzi.
01:39
And then I realizedrealizowany that these individualsosoby prywatne
I wtedy uzmysłowiłem sobie, że te jednostki
01:42
would be connectedpołączony into foursomeshustawka with other pairspary of people nearbyblisko.
mogą być połączone w czwórki z innymi parami bliskich osób.
01:44
And then, in factfakt, these people
I że, w zasadzie, ci ludzie
01:47
were embeddedosadzone in other sortssortuje of relationshipsrelacje:
mogą być włączani w różnego rodzaju związki,
01:49
marriagemałżeństwo and spousaloblubieńczej
małżeństwa
01:51
and friendshipprzyjaźni and other sortssortuje of tieswięzi.
i przyjaźnie i innego rodzaju więzi.
01:53
And that, in factfakt, these connectionsznajomości were vastogromny
I że te połączenia są obszerne
01:55
and that we were all embeddedosadzone in this
że wszyscy jesteśmy włączeni w ten
01:58
broadszeroki setzestaw of connectionsznajomości with eachkażdy other.
szeroki zbiór połączeń każdy z każdym.
02:00
So I startedRozpoczęty to see the worldświat in a completelycałkowicie newNowy way
Więc zacząłem patrzeć na świat zupełnie inaczej
02:03
and I becamestał się obsessedobsesję with this.
i stało się to moją obsesją.
02:06
I becamestał się obsessedobsesję with how it mightmoc be
Byłem zafascynowany tym jak to możliwe, że
02:08
that we're embeddedosadzone in these socialspołeczny networkssieci,
wszyscy jesteśmy osadzeni w tych sieciach społecznych,
02:10
and how they affectoddziaływać our liveszyje.
i to w jak one wpływają na nasze życie.
02:12
So, socialspołeczny networkssieci are these intricateskomplikowane things of beautypiękno,
Sieci społeczne są zawiłym pięknem,
02:14
and they're so elaborateopracować and so complexzłożony
są tak wyszukane i tak złożone
02:17
and so ubiquitouswszechobecny, in factfakt,
i tak wszechobecne, w rzeczywistości,
02:19
that one has to askzapytać what purposecel, powód they serveobsługiwać.
że trzeba zapytać jakiemu celowi one służą.
02:21
Why are we embeddedosadzone in socialspołeczny networkssieci?
Dlaczego jesteśmy wbudowani w sieci społeczne ?
02:24
I mean, how do they formformularz? How do they operatedziałać?
W sensie - jak one się formują ? Na jakiej zasadzie działają ?
02:26
And how do they effectefekt us?
Jak na nas oddziałują ?
02:28
So my first topictemat with respectPoszanowanie to this,
I tak oto mój pierwszy temat, w tej kwestii
02:30
was not deathśmierć, but obesityotyłość.
był związany nie ze śmiercią, ale otyłością.
02:33
It had becomestają się trendymodny
I tak oto nagle stało się trendy
02:36
to speakmówić about the "obesityotyłość epidemicepidemia."
opowiadanie o epidemii otyłości.
02:38
And, alongwzdłuż with my collaboratorwspółpracownik, JamesJames FowlerFowler,
I wraz z moim współpracownikiem, Jamesem Fowlerem
02:40
we beganrozpoczął się to wondercud whetherczy obesityotyłość really was epidemicepidemia
zaczęliśmy się zastanawiać, czy faktycznie mamy do czynienia z otyłością jako epidemią
02:43
and could it spreadrozpiętość from personosoba to personosoba
i czy może się ona przenosić z osoby na osobę
02:46
like the fourcztery people I discussedomówione earlierwcześniej.
jak w przypadku cztery osób o których wspomniałem wcześniej.
02:48
So this is a slideślizgać się of some of our initialInicjał resultswyniki.
Tak więc to jest slajd z naszymi wstępnymi wynikami.
02:51
It's 2,200 people in the yearrok 2000.
Jest to 2200 ludzi w roku 2000.
02:54
EveryKażdy dotkropka is a personosoba. We make the dotkropka sizerozmiar
Każdy punkt to osoba. Rozmiar kropki
02:57
proportionalproporcjonalny to people'sludzie bodyciało sizerozmiar;
jest proporcjonalny do wielkości ciała.
02:59
so biggerwiększy dotskropki are biggerwiększy people.
Im większe kropki, tym więksi ludzie.
03:01
In additiondodanie, if your bodyciało sizerozmiar,
Tak więc, ponadto, jeśli wielkość twojego ciała,
03:04
if your BMIBMI, your bodyciało massmasa indexindeks, is abovepowyżej 30 --
jeśli twój BMI, twój wskaźnik masy ciała wynosi ponad 30,
03:06
if you're clinicallyklinicznie obeseotyły --
jeśli z medycznego punktu widzenia jesteś otyły/a,
03:08
we alsorównież coloredkolorowy the dotskropki yellowżółty.
pokolorowaliśmy kropki na żółto.
03:10
So, if you look at this imageobraz, right away you mightmoc be ablezdolny to see
Więc, jeśli spojrzysz na ten obrazek, od razu będziesz w stanie
03:12
that there are clustersklastry of obeseotyły and
zobaczyć klastry otyłych oraz
03:14
non-obeseOtyłość people in the imageobraz.
nie-otyłych ludzi na tym obrazku.
03:16
But the visualwizualny complexityzłożoność is still very highwysoki.
Niemniej jednak wizualny poziom skomplikowania jest wciąż bardzo duży.
03:18
It's not obviousoczywisty exactlydokładnie what's going on.
Nie jest jasne o co właściwie chodzi.
03:21
In additiondodanie, some questionspytania are immediatelynatychmiast raisedpodniesiony:
W dodatku, natychmiast pojawia się szereg dodatkowych pytań.
03:24
How much clusteringklastrowanie is there?
Ile jest klastrów ?
03:26
Is there more clusteringklastrowanie than would be duez powodu to chanceszansa alonesam?
Czy występuje tu więcej klastrów niż byśmy się spodziewali ?
03:28
How bigduży are the clustersklastry? How fardaleko do they reachdosięgnąć?
Jak duże są te klastry ? Jak daleko sięgają ?
03:31
And, mostwiększość importantlyco ważne,
I, co najważniejsze,
03:33
what causesprzyczyny the clustersklastry?
co jest przyczyną ich powstawania ?
03:35
So we did some mathematicsmatematyka to studybadanie the sizerozmiar of these clustersklastry.
Więc zaprzęgliśmy matematykę do obliczenia rozmiaru tych klastrów.
03:37
This here showsprzedstawia, on the Y-axisOś y,
Te wykres pokazuje, na osi Y
03:40
the increasezwiększać in the probabilityprawdopodobieństwo that a personosoba is obeseotyły
wzrost prawdopodobieństwa, że dana osoba jest otyła,
03:42
givendany that a socialspołeczny contactkontakt of theirsich is obeseotyły
w momencie gdy zna kogoś otyłego.
03:45
and, on the X-axisOś x, the degreesstopni of separationseparacja betweenpomiędzy the two people.
I na osi X, stopień separacji pomiędzy dwójką ludzi.
03:47
On the fardaleko left, you see the purplefioletowy linelinia.
Po lewej, widzicie purpurową linię.
03:50
It saysmówi that, if your friendsprzyjaciele are obeseotyły,
Mówi ona, że jeśli twoi znajomi są otyli,
03:52
your riskryzyko of obesityotyłość is 45 percentprocent higherwyższy.
prawdopodobieństwo tego że i ty będziesz otyły wzrasta o 45 %.
03:54
And the nextNastępny barbar over, the [redczerwony] linelinia,
I następny słupek, pomarańczowa linia,
03:57
saysmówi if your friend'sFriend's friendsprzyjaciele are obeseotyły,
mówi, że jeśli znajomi twoich znajomych są otyli,
03:59
your riskryzyko of obesityotyłość is 25 percentprocent higherwyższy.
prawdopodobieństwo że i ty będziesz otyły wzrasta o 25 %.
04:01
And then the nextNastępny linelinia over saysmówi
I następna linia mówi, że
04:03
if your friend'sFriend's friend'sFriend's friendprzyjaciel, someonektoś you probablyprawdopodobnie don't even know, is obeseotyły,
mówi, że jeśli znajomy znajomych twoich znajomych, ktoś kogo prawdopodobnie nawet nie znasz, jest otyły
04:05
your riskryzyko of obesityotyłość is 10 percentprocent higherwyższy.
ryzyko tego że będziesz otyły jest o 10% wyższe.
04:08
And it's only when you get to your friend'sFriend's friend'sFriend's friend'sFriend's friendsprzyjaciele
I dopiero gdy sięgniemy po znajomych-znajomych-znajomych-znajomych
04:11
that there's no longerdłużej a relationshipzwiązek
nie ma związku pomiędzy
04:14
betweenpomiędzy that person'sosoby bodyciało sizerozmiar and your ownwłasny bodyciało sizerozmiar.
wielkością ciała danej osoby i twoim ciałem.
04:16
Well, what mightmoc be causingspowodowanie this clusteringklastrowanie?
Tak więc, co powoduje powstawanie klastów?
04:20
There are at leastnajmniej threetrzy possibilitiesmożliwości:
Są co najmniej trzy możliwości.
04:23
One possibilitymożliwość is that, as I gainzdobyć weightwaga,
Jedna możliwość jest taka, że mój wzrost masy
04:25
it causesprzyczyny you to gainzdobyć weightwaga.
powoduje twój przyrost na wadze,
04:27
A kinduprzejmy of inductionIndukcja, a kinduprzejmy of spreadrozpiętość from personosoba to personosoba.
rodzaj indukcji, rodzaj przenoszenia z osoby na osobę.
04:29
AnotherInnym possibilitymożliwość, very obviousoczywisty, is homophilyhomophily,
Inna możliwość, bardzo oczywista, to homofilia
04:32
or, birdsptaki of a featherpióro flockstado togetherRazem;
lub inaczej ptaki tworzące stado.
04:34
here, I formformularz my tiewiązanie to you
Tutaj, tworzę z tobą więź,
04:36
because you and I sharedzielić a similarpodobny bodyciało sizerozmiar.
ponieważ łączy nas podobny rozmiar ciała.
04:38
And the last possibilitymożliwość is what is knownznany as confoundingzakłopotany,
I ostatnia z możliwości znana jako zakłócenie,
04:41
because it confoundsmyli our abilityzdolność to figurepostać out what's going on.
ponieważ zakłóca naszą umiejętność do rozgryzienia co się dzieje.
04:43
And here, the ideapomysł is not that my weightwaga gainzdobyć
W tym przypadku, idea nie polega na
04:46
is causingspowodowanie your weightwaga gainzdobyć,
wpływie mojej wagi na twoją,
04:48
norani that I preferentiallypreferencyjnie formformularz a tiewiązanie with you
czy też preferencyjnym tworzeniu więzi
04:50
because you and I sharedzielić the samepodobnie bodyciało sizerozmiar,
ze względu na podobny rozmiar ciała,
04:52
but ratherraczej that we sharedzielić a commonpospolity exposureekspozycji
ale raczej na tym że wspólnie jesteśmy wystawieni na wpływ
04:54
to something, like a healthzdrowie clubKlub
czegoś takiego jak np. siłownia
04:56
that makesczyni us bothobie losestracić weightwaga at the samepodobnie time.
która powoduje że oboje tracimy wagę w tym samym czasie.
04:59
When we studiedbadane these datadane, we founduznany evidencedowód for all of these things,
I kiedy przestudiowaliśmy te dane, znaleźliśmy dowody na wszystkie te rzeczy,
05:02
includingwłącznie z for inductionIndukcja.
łącznie z indukcją.
05:05
And we founduznany that if your friendprzyjaciel becomesstaje się obeseotyły,
I odkryliśmy, że jeśli twój znajomy stanie się otyły,
05:07
it increaseswzrasta your riskryzyko of obesityotyłość by about 57 percentprocent
spowoduje to wzrost ryzyka tego że i ty będziesz otyły o około 57 %
05:09
in the samepodobnie givendany time periodokres.
w tym samym okresie czasu.
05:12
There can be manywiele mechanismsmechanizmy for this effectefekt:
Za ten efekt może odpowiadać wiele mechanizmów.
05:14
One possibilitymożliwość is that your friendsprzyjaciele say to you something like --
Jedną z możliwości jest to, że twój znajomy powiedział ci coś w stylu --
05:17
you know, they adoptprzyjąć a behaviorzachowanie that spreadsspready to you --
wiecie, oni przyjmują zachowania które rozprzestrzeniają się na Ciebie
05:19
like, they say, "Let's go have muffinsbabeczki and beerpiwo,"
gdy mówią, "Chodźmy na muffiny i piwo,"
05:22
whichktóry is a terriblestraszny combinationpołączenie. (LaughterŚmiech)
co jest fatalną kombinacją,
05:25
But you adoptprzyjąć that combinationpołączenie,
ale którą ty akceptujesz,
05:28
and then you startpoczątek gainingzyskuje weightwaga like them.
i zaczynasz przybierać na wadze tak jak oni.
05:30
AnotherInnym more subtlesubtelny possibilitymożliwość
Inna bardziej subtelna możliwość jest taka:
05:33
is that they startpoczątek gainingzyskuje weightwaga, and it changeszmiany your ideaspomysły
kiedy oni zaczynają przybierać na wadze, zmienia się twoje wyobrażenie
05:35
of what an acceptabledo przyjęcia bodyciało sizerozmiar is.
akceptowalnego rozmiaru ciała.
05:38
Here, what's spreadingrozpościerający się from personosoba to personosoba
I tutaj to, co przenosi się z osoby na osobę
05:40
is not a behaviorzachowanie, but ratherraczej a normnorma:
jest nie zachowanie, ale raczej norma.
05:42
An ideapomysł is spreadingrozpościerający się.
Rozprzestrzenia się pogląd.
05:44
Now, headlinenagłówek writerspisarze
Dziennikarze mieli
05:46
had a fieldpole day with our studiesstudia.
niezły dzień opisując nasze badania.
05:48
I think the headlinenagłówek in The NewNowy YorkYork TimesRazy was,
Bodajże New York Times zamieścił tytuł,
05:50
"Are you packingpakowania it on?
"Przybierasz na wadze ?
05:52
BlameWinę your fatgruby friendsprzyjaciele." (LaughterŚmiech)
To wina twoich grubych przyjaciół."
05:54
What was interestingciekawy to us is that the EuropeanEuropejski headlinenagłówek writerspisarze
Co ciekawe tytuły europejskich gazet
05:57
had a differentróżne take: They said,
miały inne podejście, brzmiały:
05:59
"Are your friendsprzyjaciele gainingzyskuje weightwaga? PerhapsByć może you are to blamewinić."
"Czy twoi znajomi przybierają na wadze ? Być może to twoja wina."
06:01
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
06:04
And we thought this was a very interestingciekawy commentkomentarz on AmericaAmeryka,
Uznaliśmy to za ciekawy komentarz o Ameryce,
06:09
and a kinduprzejmy of self-servingegoistycznych,
coś w rodzaju egoistycznego,
06:12
"not my responsibilityodpowiedzialność" kinduprzejmy of phenomenonzjawisko.
fenomenu "to-nie-moja-sprawa".
06:14
Now, I want to be very clearjasny: We do not think our work
Teraz. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że nie uważamy
06:16
should or could justifyuzasadniać prejudiceuszczerbku dla
jakoby nasza praca mogła uzasadniać uprzedzenia
06:18
againstprzeciwko people of one or anotherinne bodyciało sizerozmiar at all.
względem ludzi o takiej czy innej budowie ciała.
06:20
Our nextNastępny questionspytania was:
Następnie. Naszym następnym pytaniem było:
06:24
Could we actuallytak właściwie visualizewyobrażać sobie this spreadrozpiętość?
Czy możemy właściwie zwizualizować to rozprzestrzenianie ?
06:26
Was weightwaga gainzdobyć in one personosoba actuallytak właściwie spreadingrozpościerający się
Czy przyrost wagi u jednej osoby faktycznie przekłada się
06:29
to weightwaga gainzdobyć in anotherinne personosoba?
na przyrost wagi u kogoś innego ?
06:31
And this was complicatedskomplikowane because
Było to dość skomplikowane ponieważ
06:33
we neededpotrzebne to take into accountkonto the factfakt that the networksieć structureStruktura,
musieliśmy wziąć pod uwagę fakt, że struktura sieci,
06:35
the architecturearchitektura of the tieswięzi, was changingwymiana pieniędzy acrossprzez time.
architektura połączeń zmieniała się w czasie.
06:38
In additiondodanie, because obesityotyłość is not a unicentricunicentric epidemicepidemia,
I ponadto, ponieważ otyłość nie jest epidemią która ma jedno centrum,
06:41
there's not a PatientPacjent ZeroZero of the obesityotyłość epidemicepidemia --
nie ma "pacjenta numer zero" epidemii otyłości --
06:44
if we find that guy, there was a spreadrozpiętość of obesityotyłość out from him --
jeśli byłby taki ktoś, otyłość rozprzestrzeniała by się od niego.
06:47
it's a multicentricwieloogniskową epidemicepidemia.
Otyłość to epidemia mająca wiele centrów.
06:50
Lots of people are doing things at the samepodobnie time.
Wiele ludzi robi rzeczy w tym samym czasie.
06:52
And I'm about to showpokazać you a 30 seconddruga videowideo animationanimacja
Za moment zaprezentuje wam 30 sekundową animację
06:54
that tookwziął me and JamesJames fivepięć yearslat of our liveszyje to do.
której zrobienie zajęło mnie i Jamesowi pięć lat naszego życia.
06:57
So, again, everykażdy dotkropka is a personosoba.
I tu ponownie, każdy punkt to osoba.
07:00
EveryKażdy tiewiązanie betweenpomiędzy them is a relationshipzwiązek.
Każde połączenie między nimi to związek.
07:02
We're going to put this into motionruch now,
I teraz puścimy animację w ruch,
07:04
takingnabierający dailycodziennie cutscięcia throughprzez the networksieć for about 30 yearslat.
biorąc dziennie ujęcia sieci przez okres około 30 lat.
07:06
The dotkropka sizesrozmiary are going to growrosnąć,
Rozmiary kropek zaczynają się powiększać.
07:09
you're going to see a seamorze of yellowżółty take over.
Zobaczycie żółte morze zacznie dominować.
07:11
You're going to see people be bornurodzony and dieumierać --
Zobaczycie jak ludzie rodzą się i umierają;
07:14
dotskropki will appearzjawić się and disappearznikać --
kropki pojawiają się i znikają.
07:16
tieswięzi will formformularz and breakprzerwa, marriagesmałżeństwa and divorcesrozwody,
Więzi bedą się formować i urywać. Śluby i rozwody,
07:18
friendingsfriendings and defriendingsdefriendings.
przyjaźnie i rozpady tychże,
07:21
A lot of complexityzłożoność, a lot is happeningwydarzenie
bardzo duża złożoność, wiele się dzieje
07:23
just in this 30-year-rok periodokres
w okresie tych trzydziestu lat,
07:25
that includesobejmuje the obesityotyłość epidemicepidemia.
który zawiera epidemię otyłości.
07:27
And, by the endkoniec, you're going to see clustersklastry
I pod koniec, zobaczycie tworzące się w sieci
07:29
of obeseotyły and non-obeseOtyłość individualsosoby prywatne
klastry ludzi otyłych
07:31
withinw ciągu the networksieć.
i osób o prawidłowej wadze.
07:33
Now, when lookedspojrzał at this,
Teraz, gdy spojrzałem na to,
07:35
it changedzmienione the way I see things,
zmieniło to sposób w jaki postrzegam świat,
07:38
because this thing, this networksieć
ponieważ ta rzecz, ta sieć,
07:41
that's changingwymiana pieniędzy acrossprzez time,
która zmienia się w czasie,
07:43
it has a memorypamięć, it movesporusza się,
posiada pamięć, ona się porusza,
07:45
things flowpływ withinw ciągu it,
rzeczy w niej są płynne,
07:48
it has a kinduprzejmy of consistencykonsystencja --
ma pewien rodzaj spójności;
07:50
people can dieumierać, but it doesn't dieumierać;
ludzie mogą umrzeć, ale ona nie umiera;
07:52
it still persistsutrzymuje się --
wciąż trwa.
07:54
and it has a kinduprzejmy of resiliencesprężystość
Posiada pewien rodzaj odporności
07:56
that allowspozwala it to persistutrzymują się acrossprzez time.
który umożliwia jej utrzymywać się w czasie.
07:58
And so, I cameoprawa ołowiana witrażu to see these kindsrodzaje of socialspołeczny networkssieci
I tak oto, poprzez te oznaki zacząłem
08:00
as livingżycie things,
postrzegać sieci społeczne jako żywe byty,
08:03
as livingżycie things that we could put underpod a kinduprzejmy of microscopemikroskopu
jako żywe byty, które możemy umieścić pod swoisty mikroskop
08:05
to studybadanie and analyzeanalizować and understandzrozumieć.
a następnie je studiować i analizować i zrozumieć.
08:08
And we used a varietyróżnorodność of techniquestechniki to do this.
I stosujemy do tego celu przeróżne techniki.
08:11
And we startedRozpoczęty exploringodkrywanie all kindsrodzaje of other phenomenazjawiska.
Zaczęliśmy eksplorację przeróżnych zjawisk.
08:13
We lookedspojrzał at smokingpalenie and drinkingpicie behaviorzachowanie,
Tak więc popatrzyliśmy na palenie, sposoby picia alkoholu,
08:16
and votinggłosowanie behaviorzachowanie,
głosowanie,
08:18
and divorcerozwód -- whichktóry can spreadrozpiętość --
i rozwody, które mogą się rozprzestrzeniać,
08:20
and altruismaltruizm.
i altruizm.
08:22
And, eventuallyostatecznie, we becamestał się interestedzainteresowany in emotionsemocje.
I w końcu zainteresowaliśmy się emocjami.
08:24
Now, when we have emotionsemocje,
Teraz. Gdy ulegamy emocjom,
08:28
we showpokazać them.
okazujemy je.
08:30
Why do we showpokazać our emotionsemocje?
Dlaczego okazujemy nasze emocje ?
08:32
I mean, there would be an advantageZaletą to experiencingdoświadczanie
Chodzi mi o to,że korzystne byłyby przeżywanie
08:34
our emotionsemocje insidewewnątrz, you know, angergniew or happinessszczęście.
emocji wewnątrz, wiecie, gniew lub szczęście,
08:36
But we don't just experiencedoświadczenie them, we showpokazać them.
ale my nie tylko je przeżywamy, my je okazujemy.
08:39
And not only do we showpokazać them, but othersinni can readczytać them.
I nie tylko je okazujemy, ale również inni potrafią je odczytać.
08:41
And, not only can they readczytać them, but they copyKopiuj them.
I nie tylko potrafią je odczytać, ale oni je kopiują.
08:44
There's emotionalemocjonalny contagionzaraza
U ludzi występuje
08:46
that takes placemiejsce in humanczłowiek populationspopulacje.
emocjonalne zarażanie.
08:48
And so this functionfunkcjonować of emotionsemocje
Tak więc, to funkcjonowanie emocji
08:51
suggestswskazuje that, in additiondodanie to any other purposecel, powód they serveobsługiwać,
sugeruje, że oprócz innych celów, którym służą,
08:53
they're a kinduprzejmy of primitiveprymitywny formformularz of communicationkomunikacja.
są pewnego rodzaju prymitywną formą komunikacji.
08:55
And that, in factfakt, if we really want to understandzrozumieć humanczłowiek emotionsemocje,
I tak na dobrą sprawę, jeśli na prawdę chcemy zrozumieć ludzkie emocje,
08:58
we need to think about them in this way.
musimy pomyśleć o nich w ten właśnie sposób.
09:01
Now, we're accustomedprzyzwyczajony to thinkingmyślący about emotionsemocje in this way,
Popatrzmy. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o emocjach w ten sposób,
09:03
in simpleprosty, sortsortować of, briefkrótki periodsokresy of time.
w uproszczeniu, w krótkich okresach czasu.
09:06
So, for exampleprzykład,
Tak jak na przykład,
09:09
I was givingdający this talk recentlyostatnio in NewNowy YorkYork CityMiasto,
Niedawno w Nowym Jorku gdy dawałem tą prelekcję
09:11
and I said, "You know when you're on the subwaymetro
powiedziałem, "Wiecie, to tak jak gdy jesteś w metrze,
09:13
and the other personosoba acrossprzez the subwaymetro carsamochód
i inna osoba w tym samym wagonie
09:15
smilesuśmiecha się at you,
uśmiecha się do ciebie,
09:17
and you just instinctivelyinstynktownie smileuśmiech back?"
i ty, instynktownie odpowiadasz uśmiechem."
09:19
And they lookedspojrzał at me and said, "We don't do that in NewNowy YorkYork CityMiasto." (LaughterŚmiech)
I popatrzyli na mnie i powiedzieli: "My tego w Nowym Jorku nie robimy."
09:21
And I said, "EverywhereWszędzie elsejeszcze in the worldświat,
Odpowiedziałem, "Wszędzie indziej na Świecie,
09:24
that's normalnormalna humanczłowiek behaviorzachowanie."
jest to normalne ludzkie zachowanie."
09:26
And so there's a very instinctiveinstynktowny way
A więc jest bardzo instynktowny sposób
09:28
in whichktóry we brieflykrótko transmitprzekazać emotionsemocje to eachkażdy other.
w jaki przekazujemy sobie emocje.
09:30
And, in factfakt, emotionalemocjonalny contagionzaraza can be broaderszerszy still.
I w rzeczywistości, emocjonalne zarażenie może być jeszcze szersze
09:33
Like we could have punctuatedinterpunkcyjne expressionswyrażenia of angergniew,
tak jak złość dominuje
09:36
as in riotszamieszki.
w zamieszkach.
09:39
The questionpytanie that we wanted to askzapytać was:
Pytanie jakie chcieliśmy zadać to:
09:41
Could emotionemocja spreadrozpiętość,
Czy emocje mogą się rozprzestrzeniać w czasie
09:43
in a more sustainedtrwały way than riotszamieszki, acrossprzez time
w sposób bardziej zrównoważony niż zamieszki
09:45
and involveangażować largeduży numbersliczby of people,
a zarazem angażować dużą ilość ludzi,
09:48
not just this pairpara of individualsosoby prywatne smilinguśmiechając się at eachkażdy other in the subwaymetro carsamochód?
a nie tylko parę osobników uśmiechających się do siebie w metrze.
09:50
Maybe there's a kinduprzejmy of belowponiżej the surfacepowierzchnia, quietcichy riotzamieszki
Może jest w nas pewien cichy bunt
09:53
that animatesożywia us all the time.
który nami cały czas steruje.
09:56
Maybe there are emotionalemocjonalny stampedesstampedes
Może istnieją emocjonalne sygnatury
09:58
that rippleRipple throughprzez socialspołeczny networkssieci.
które roznoszą się w sieciach społecznych.
10:00
Maybe, in factfakt, emotionsemocje have a collectivekolektyw existenceistnienie,
A może, emocje istnieją zbiorowo
10:02
not just an individualindywidualny existenceistnienie.
a nie tylko indywidualnie ?
10:05
And this is one of the first imagesobrazy we madezrobiony to studybadanie this phenomenonzjawisko.
I to jest jeden z pierwszych obrazków jaki stworzyliśmy do analizowania tego fenomenu.
10:07
Again, a socialspołeczny networksieć,
Znowu, sieć społeczna,
10:10
but now we colorkolor the people yellowżółty if they're happyszczęśliwy
ale tym kolor żółty oznacza szczęście
10:12
and blueniebieski if they're sadsmutny and greenZielony in betweenpomiędzy.
niebieski smutek i zielony stan pomiędzy.
10:15
And if you look at this imageobraz, you can right away see
Jeśli przyglądniecie się temu obrazkowi, momentalnie ujrzycie
10:18
clustersklastry of happyszczęśliwy and unhappynieszczęśliwy people,
klastry szczęśliwych i nieszczęsliwych ludzi,
10:20
again, spreadingrozpościerający się to threetrzy degreesstopni of separationseparacja.
rozprzestrzeniających się w trzech stopniach separacji.
10:22
And you mightmoc formformularz the intuitionintuicja
I intuicja może wam podpowiadać
10:24
that the unhappynieszczęśliwy people
że nieszczęśliwi ludzie
10:26
occupyzająć a differentróżne structuralstrukturalny locationLokalizacja withinw ciągu the networksieć.
stanowią odrębne struktury w sieci.
10:28
There's a middleśrodkowy and an edgekrawędź to this networksieć,
Jak widać jest środek i krawędź tej sieci,
10:31
and the unhappynieszczęśliwy people seemwydać się to be
i wygląda na to że nieszczęśliwi
10:33
locatedusytuowany at the edgeskrawędzie.
są ulokowani przy krańcach.
10:35
So to invokeodwołać się anotherinne metaphormetafora,
Gdyby przywołać kolejną metaforę,
10:37
if you imaginewyobrażać sobie socialspołeczny networkssieci as a kinduprzejmy of
jeśli wyobrazicie sobie sieć społeczną jako
10:39
vastogromny fabrictkanina of humanityludzkość --
nieskończony materiał utkany z ludzkości --
10:41
I'm connectedpołączony to you and you to her, on out endlesslybez końca into the distancedystans --
Ja jestem połączony z tobą, ty do niej, i tak w nieskończoność --
10:43
this fabrictkanina is actuallytak właściwie like
to ta tkanina byłaby jak
10:46
an old-fashionedstaromodny AmericanAmerykański quiltkołdra,
stara amerykańska kołdra
10:48
and it has patchesłaty on it: happyszczęśliwy and unhappynieszczęśliwy patchesłaty.
która ma na sobie łaty szczęścia i nieszczęścia.
10:50
And whetherczy you becomestają się happyszczęśliwy or not
I to czy będziesz szczęśliwy czy nie
10:53
dependszależy in partczęść on whetherczy you occupyzająć a happyszczęśliwy patchłata.
zależy po części od tego na której łacie się znajdziesz.
10:55
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
10:58
So, this work with emotionsemocje,
Więc tak to działa jeśli chodzi o emocje,
11:00
whichktóry are so fundamentalfundamentalny,
które są tak fundamentalne,
11:03
then got us to thinkingmyślący about: Maybe
i to dało nam to do myślenia, że może
11:05
the fundamentalfundamentalny causesprzyczyny of humanczłowiek socialspołeczny networkssieci
fundamentalne przyczyny ludzkich sieci społecznych
11:07
are somehowjakoś encodedzakodowany in our genesgeny.
są w jakiś sposób zakodowane w naszych genach
11:09
Because humanczłowiek socialspołeczny networkssieci, wheneverkiedy tylko they are mappedmapowane,
Ponieważ ludzkie sieci społeczne, jakkolwiek były by przedstawione,
11:11
always kinduprzejmy of look like this:
zawsze wyglądają mniej więcej tak,
11:14
the pictureobrazek of the networksieć.
wizerunek sieci,
11:16
But they never look like this.
ale nigdy nie wyglądają w ten sposób.
11:18
Why do they not look like this?
Dlaczego tak nie wyglądają ?
11:20
Why don't we formformularz humanczłowiek socialspołeczny networkssieci
Dlaczego nie formujemy sieci społecznych
11:22
that look like a regularregularny latticekraty?
które wyglądają jak regularna siatka ?
11:24
Well, the strikinguderzający patternswzorce of humanczłowiek socialspołeczny networkssieci,
Cóż, uderzające prawidłowości sieci społecznych,
11:26
theirich ubiquitywszechobecność and theirich apparentpozorna purposecel, powód
ich wszechobecność, oraz ich cel
11:29
begbłagać questionspytania about whetherczy we evolvedewoluował to have
zmuszają do pytań czy my po to ewoluowaliśmy
11:32
humanczłowiek socialspołeczny networkssieci in the first placemiejsce,
aby osiągnąć sieci społeczne
11:34
and whetherczy we evolvedewoluował to formformularz networkssieci
i czy też poprzez ewolucje formujemy sieci
11:36
with a particularszczególny structureStruktura.
o konkretnej strukturze.
11:38
And noticeogłoszenie first of all -- so, to understandzrozumieć this, thoughchociaż,
I zauważcie że... I tak, aby to zrozumieć,
11:40
we need to dissectwnikliwie networksieć structureStruktura a little bitkawałek first --
musimy najpierw dokładniej przyjrzeć się strukturom sieci.
11:42
and noticeogłoszenie that everykażdy personosoba in this networksieć
Zauważcie, że każda osoba w tej sieci
11:45
has exactlydokładnie the samepodobnie structuralstrukturalny locationLokalizacja as everykażdy other personosoba.
ma dokładnie takie same położenie jak każdy inny.
11:47
But that's not the casewalizka with realreal networkssieci.
Ale to nie dotyczy prawdziwych sieci.
11:50
So, for exampleprzykład, here is a realreal networksieć of collegeSzkoła Wyższa studentsstudenci
I tak, na przykład, tutaj jest sieć społeczna studentów koledżu
11:53
at an eliteelita northeasternpółnocno-wschodni universityUniwersytet.
elitarnego północno-wschodniego uniwersytetu.
11:55
And now I'm highlightingPodświetlanie a fewkilka dotskropki.
Teraz podświetlę kilka kropek,
11:58
If you look here at the dotskropki,
i gdy spojrzycie na kropki
12:00
compareporównać nodewęzeł B in the uppergórny left
porównajcie wierzchołek B, na górze po lewej
12:02
to nodewęzeł D in the fardaleko right;
z wierzchołkiem D po prawej.
12:04
B has fourcztery friendsprzyjaciele comingprzyjście out from him
B ma czterech przyjaciół odchodzących od niego.
12:06
and D has sixsześć friendsprzyjaciele comingprzyjście out from him.
D ma sześcioro.
12:08
And so, those two individualsosoby prywatne have differentróżne numbersliczby of friendsprzyjaciele.
I tak, ta dwójka ma różną liczbę przyjaciół --
12:11
That's very obviousoczywisty, we all know that.
to jest oczywiste, wszyscy to wiemy.
12:14
But certainpewny other aspectsaspekty
Ale pewne aspekty
12:16
of socialspołeczny networksieć structureStruktura are not so obviousoczywisty.
struktury sieci społecznych nie są tak oczywiste.
12:18
ComparePorównaj nodewęzeł B in the uppergórny left to nodewęzeł A in the lowerniższy left.
Porównajcie wierzchołek B do wierzchołka A, na dole po lewej.
12:20
Now, those people bothobie have fourcztery friendsprzyjaciele,
Oboje mają czwórkę znajomych,
12:23
but A'sA friendsprzyjaciele all know eachkażdy other,
ale znajomi A znają się wzajemnie,
12:26
and B'sB's friendsprzyjaciele do not.
a znajomi B nie.
12:28
So the friendprzyjaciel of a friendprzyjaciel of A'sA
Więc przyjaciel, przyjaciela A,
12:30
is, back again, a friendprzyjaciel of A'sA,
jest przyjacielem A,
12:32
whereasnatomiast the friendprzyjaciel of a friendprzyjaciel of B'sB's is not a friendprzyjaciel of B'sB's,
w momencie gdy przyjaciel przyjaciela B, nie jest znajomym B,
12:34
but is fartherdalej away in the networksieć.
jest dalej w sieci.
12:36
This is knownznany as transitivityPrzechodniość in networkssieci.
Znane jest to jako przechodniość w sieci.
12:38
And, finallywreszcie, compareporównać nodeswęzły C and D:
I w końcu porównajcie wierzchołek C z D.
12:41
C and D bothobie have sixsześć friendsprzyjaciele.
Zarówno C jak i D mają sześcioro znajomych.
12:43
If you talk to them, and you said, "What is your socialspołeczny life like?"
Gdybyście z nimi porozmawiali i spytali: "Jak wygląda wasze życie społeczne?"
12:46
they would say, "I've got sixsześć friendsprzyjaciele.
odpowiedzieli by: "Mam sześcioro przyjaciół.
12:49
That's my socialspołeczny experiencedoświadczenie."
Takie mam doświadczenie społeczne."
12:51
But now we, with a bird'sptaka eyeoko viewwidok looking at this networksieć,
Ale teraz my, patrząc z lotu ptaka na tą sieć
12:53
can see that they occupyzająć very differentróżne socialspołeczny worldsświaty.
możemy zobaczyć że okupują oni zupełnie różne światy społeczne
12:56
And I can cultivatepielęgnować that intuitionintuicja in you by just askingpytając you:
i mogę podszkolić waszą intuicję poprzez zadanie pytania:
12:59
Who would you ratherraczej be
Kim wolałbyś być
13:01
if a deadlyśmiertelnie germkiełków was spreadingrozpościerający się throughprzez the networksieć?
gdyby śmiertelne zarazki zaczęły rozprzestrzeniać się w tej sieci?
13:03
Would you ratherraczej be C or D?
Wolelibyście być raczej C czy D ?
13:05
You'dW przypadku ratherraczej be D, on the edgekrawędź of the networksieć.
Wolelibyście być D, na skraju sieci.
13:08
And now who would you ratherraczej be
A teraz, kim wolelibyście być
13:10
if a juicysoczysty piecekawałek of gossipplotka -- not about you --
gdyby soczysta plotka, nie o was
13:12
was spreadingrozpościerający się throughprzez the networksieć? (LaughterŚmiech)
zaczęła krążyć w tej sieci ?
13:15
Now, you would ratherraczej be C.
Teraz wolelibyście być raczej C.
13:17
So differentróżne structuralstrukturalny locationslokalizacje
Tak więc różne położenia w strukturze
13:19
have differentróżne implicationsimplikacje for your life.
mają różne konsekwencje w życiu.
13:21
And, in factfakt, when we did some experimentseksperymenty looking at this,
I gdy zrobiliśmy kilka eksperymentów w tej kwestii
13:23
what we founduznany is that 46 percentprocent of the variationzmienność
odkryliśmy, że 46 procent zmian
13:26
in how manywiele friendsprzyjaciele you have
w liczbie znajomych
13:29
is explainedwyjaśnione by your genesgeny.
jest wytłumaczalne poprzez geny.
13:31
And this is not surprisingzaskakujący. We know that some people are bornurodzony shynieśmiały
I nie jest to zaskakujące. Wiemy, że niektórzy ludzie rodzą się nieśmiali,
13:33
and some are bornurodzony gregarioustowarzyski. That's obviousoczywisty.
inni rodzą się towarzyscy. To oczywiste.
13:36
But we alsorównież founduznany some non-obviousoczywiste things.
Ale odkryliśmy również parę już nie-tak-oczywistych rzeczy.
13:39
For instanceinstancja, 47 percentprocent in the variationzmienność
Na przykład, 47 procent zmian
13:41
in whetherczy your friendsprzyjaciele know eachkażdy other
w tym czy wasi znajomi znają się wzajemnie
13:44
is attributablemożna przypisać to your genesgeny.
jest przypisane waszym genom.
13:46
WhetherCzy your friendsprzyjaciele know eachkażdy other
To czy wasi znajomi się znają wzajemnie
13:48
has not just to do with theirich genesgeny, but with yoursTwój.
ma do czynienia nie tylko z ich genami, ale także waszymi.
13:50
And we think the reasonpowód for this is that some people
I uważamy że powodem tego jest fakt, że niektórzy
13:53
like to introduceprzedstawiać theirich friendsprzyjaciele to eachkażdy other -- you know who you are --
lubią zapoznawać swoich znajomych wzajemnie, kto kim jest
13:55
and othersinni of you keep them apartniezależnie and don't introduceprzedstawiać your friendsprzyjaciele to eachkażdy other.
a inni trzymają znajomych osobno i nie przedstawiają znajomych innym znajomym.
13:58
And so some people knitrobić na drutach togetherRazem the networkssieci around them,
I w ten oto sposób niektórzy ludzie spajają wokół siebie sieci,
14:01
creatingtworzenie a kinduprzejmy of densegęsty websieć of tieswięzi
tworząc pewien rodzaj gęstej więzi
14:04
in whichktóry they're comfortablywygodnie embeddedosadzone.
w której są komfortowo osadzeni.
14:06
And finallywreszcie, we even founduznany that
I w końcu, odkryliśmy nawet że
14:08
30 percentprocent of the variationzmienność
30 procent zmian
14:10
in whetherczy or not people are in the middleśrodkowy or on the edgekrawędź of the networksieć
tego że ludzie są w środku lub na krawędziach sieci
14:12
can alsorównież be attributedprzypisać to theirich genesgeny.
również może byś przypisane ich genom.
14:15
So whetherczy you find yourselfsiebie in the middleśrodkowy or on the edgekrawędź
Więc to czy znajdujesz się w środku czy też na krawędzi,
14:17
is alsorównież partiallyczęściowo heritabledziedziczne.
jest również częściowo odziedziczone.
14:19
Now, what is the pointpunkt of this?
Ale jaki jest sens tego wszystkiego ?
14:22
How does this help us understandzrozumieć?
W jaki sposób pomaga na to w zrozumieniu ?
14:25
How does this help us
Jak nam to pomaga
14:27
figurepostać out some of the problemsproblemy that are affectingwpływający us these daysdni?
w rozgryzieniu problemów z którymi borykamy się w dzisiejszych czasach ?
14:29
Well, the argumentargument I'd like to make is that networkssieci have valuewartość.
Cóż, teoria którą chciałbym zaproponować jest taka, że sieci mają wartość.
14:33
They are a kinduprzejmy of socialspołeczny capitalkapitał.
Są one rodzajem kapitału społecznego.
14:36
NewNowy propertiesnieruchomości emergepojawić się
Pojawiają się nowe właściwości
14:39
because of our embeddednessosadzenie in socialspołeczny networkssieci,
z powodu naszego powiązania w sieciach społecznych,
14:41
and these propertiesnieruchomości inherewodą
i te właściwości tutaj
14:43
in the structureStruktura of the networkssieci,
są w strukturze sieci
14:46
not just in the individualsosoby prywatne withinw ciągu them.
nie tylko w osobnikach zawartych w niej.
14:48
So think about these two commonpospolity objectsobiekty.
Pomyślcie a tych dwóch obiektach.
14:50
They're bothobie madezrobiony of carbonwęgiel,
Oba są zbudowane z węgla,
14:52
and yetjeszcze one of them has carbonwęgiel atomsatomy in it
a mimo to jeden z nich ma atomy węgla
14:54
that are arrangedułożone in one particularszczególny way -- on the left --
ułożone w pewien szczególny sposób, po lewej,
14:57
and you get graphitegrafit, whichktóry is softmiękki and darkciemny.
tak że otrzymujemy grafit, który jest miękki i ciemny.
15:00
But if you take the samepodobnie carbonwęgiel atomsatomy
Ale gdy weźmiemy te same atomy węgla
15:03
and interconnectpołączyć się them a differentróżne way,
i połączymy je w inny sposób,
15:05
you get diamonddiament, whichktóry is clearjasny and hardciężko.
otrzymamy diament, który jest przezroczysty i twardy.
15:07
And those propertiesnieruchomości of softnessmiękkość and hardnessTwardość and darknessciemność and clearnessjasność
I te własności miękkości i twardości i ciemności i przezroczystości
15:10
do not resideznajdują się in the carbonwęgiel atomsatomy;
nie są zawarte w atomach węgla.
15:13
they resideznajdują się in the interconnectionspołączenia międzysystemowe betweenpomiędzy the carbonwęgiel atomsatomy,
Są zawarte w połączeniach pomiędzy tymi atomami
15:15
or at leastnajmniej arisepowstać because of the
lub co najmniej powstają ze względu
15:18
interconnectionspołączenia międzysystemowe betweenpomiędzy the carbonwęgiel atomsatomy.
na połączenia pomiędzy atomami węgla.
15:20
So, similarlypodobnie, the patternwzór of connectionsznajomości amongpośród people
I podobnie wygląd połączeń między ludźmi
15:22
confersnadaje uponna the groupsgrupy of people
przyznaje grupom ludzi
15:25
differentróżne propertiesnieruchomości.
różne własności
15:28
It is the tieswięzi betweenpomiędzy people
To te właśnie więzi między ludźmi
15:30
that makesczyni the wholecały greaterwiększy than the sumsuma of its partsCzęści.
powodują że całość to więcej niż suma jej składników.
15:32
And so it is not just what's happeningwydarzenie to these people --
A zatem nie tylko to co się dzieje z tymi ludźmi,
15:35
whetherczy they're losingprzegrywający weightwaga or gainingzyskuje weightwaga, or becomingtwarzowy richbogaty or becomingtwarzowy poorubogi,
czy tracą na wadze czy też na niej przybierają, lub stają się bogatsi czy biedniejsi
15:38
or becomingtwarzowy happyszczęśliwy or not becomingtwarzowy happyszczęśliwy -- that affectsma wpływ us;
szczęśliwsi lub mniej szczęśliwi, na nas wpływa.
15:41
it's alsorównież the actualrzeczywisty architecturearchitektura
Ale również architektura
15:44
of the tieswięzi around us.
połączeń między nami.
15:46
Our experiencedoświadczenie of the worldświat
Nasze doświadczenie świata
15:48
dependszależy on the actualrzeczywisty structureStruktura
zależy od konkretnej struktury
15:50
of the networkssieci in whichktóry we're residingmiejsce zamieszkania
sieci w której przebywamy
15:52
and on all the kindsrodzaje of things that rippleRipple and flowpływ
oraz różnego rodzaju rzeczy które pływają i roznoszą się
15:54
throughprzez the networksieć.
poprzez sieć.
15:57
Now, the reasonpowód, I think, that this is the casewalizka
Powód dla którego uważam że tak właśnie jest
16:00
is that humanczłowiek beingsIstoty assemblegromadzić themselvessami
jest fakt że istoty ludzkie gromadzą się
16:03
and formformularz a kinduprzejmy of superorganismniczym superorganizm.
i formują pewnego rodzaju super-organizm.
16:05
Now, a superorganismniczym superorganizm is a collectionkolekcja of individualsosoby prywatne
Ten super-organizm jest czymś w rodzaju zbioru jednostek
16:09
whichktóry showpokazać or evinceEvince behaviorszachowania or phenomenazjawiska
które ukazują lub okazują zachowania lub fenomeny
16:12
that are not reducibleobniżaniu to the studybadanie of individualsosoby prywatne
których nie da się zredukować do opisu na poziomie jednostki
16:15
and that mustmusi be understoodzrozumiany by referenceodniesienie to,
i muszą być rozumiane w odniesieniu do,
16:18
and by studyingstudiować, the collectivekolektyw.
i poprzez studiowanie kolektywu,
16:20
Like, for exampleprzykład, a hiveUla of beespszczoły
tak jak, na przykład, rój pszczół
16:22
that's findingodkrycie a newNowy nestingZagnieżdżanie siteteren,
który znajduje nowe miejsce pod gniazdo,
16:25
or a flockstado of birdsptaki that's evadinguchylanie się od a predatordrapieżnik,
lub stado ptaków które unika drapieżnika,
16:28
or a flockstado of birdsptaki that's ablezdolny to poolbasen its wisdommądrość
lub stado ptaków które jest w stanie połączyć swą mądrość
16:30
and navigatenawigować and find a tinymalutki speckpunkcik
i nawigować tak aby znaleźć maleńką plamkę
16:33
of an islandwyspa in the middleśrodkowy of the PacificPacyfiku,
wyspy w środku Pacyfiku,
16:35
or a packpakiet of wolvesWilki that's ablezdolny
lub stado wilków, które jest w stanie
16:37
to bringprzynieść down largerwiększy preyzdobycz.
upolować większą zdobycz.
16:39
SuperorganismsSuperorganizmy have propertiesnieruchomości
Super-organizm ma własności
16:42
that cannotnie może be understoodzrozumiany just by studyingstudiować the individualsosoby prywatne.
które nie mogą być zrozumiane poprzez analizę jednostek.
16:44
I think understandingzrozumienie socialspołeczny networkssieci
Uważam, że zrozumienie sieci społecznych
16:47
and how they formformularz and operatedziałać
i sposób w jaki się formują i działają,
16:49
can help us understandzrozumieć not just healthzdrowie and emotionsemocje
pomoże nam zrozumieć nie tylko zdrowie i emocje,
16:51
but all kindsrodzaje of other phenomenazjawiska --
ale wszelkiego rodzaju fenomeny
16:54
like crimeprzestępstwo, and warfaredziałania wojenne,
takie jak przestępczość i wojny
16:56
and economicgospodarczy phenomenazjawiska like bankBank runsdziała
i zjawisk gospodarczych, takich jak działania banków
16:58
and marketrynek crashesawarie
i załamania rynków.
17:00
and the adoptionprzyjęcie of innovationinnowacja
i wprowadzanie innowacyjności
17:02
and the spreadrozpiętość of productprodukt adoptionprzyjęcie.
i rozprzestrzenianiu się adaptacji produktu.
17:04
Now, look at this.
Teraz, popatrzcie na to.
17:06
I think we formformularz socialspołeczny networkssieci
Myślę, że formujemy sieci społeczne
17:09
because the benefitskorzyści of a connectedpołączony life
ponieważ korzyści związane z połączonego życia
17:11
outweighprzeważać kogoś coś the costskoszty.
przerastają koszty.
17:13
If I was always violentgwałtowny towardsw kierunku you
Gdybym zawsze używał przemocy w stosunku do ciebie
17:16
or gavedał you misinformationdezinformacji
lub dezinformował cię,
17:18
or madezrobiony you sadsmutny or infectedzarażony you with deadlyśmiertelnie germszarazki,
lub zasmucał, lub zainfekował cie ze śmiercionośnym wirusem,
17:20
you would cutciąć the tieswięzi to me,
odciąłbyś się ode mnie,
17:23
and the networksieć would disintegraterozpadają się.
i sieć by się rozpadła.
17:25
So the spreadrozpiętość of good and valuablecenny things
Tak więc, rozprzestrzenianie rzeczy dobrych i wartościowych
17:27
is requiredwymagany to sustainponieść and nourishkarmić socialspołeczny networkssieci.
jest wymagane do podtrzymania i pielęgnacji sieci społecznych.
17:30
SimilarlyPodobnie, socialspołeczny networkssieci are requiredwymagany
Podobnie, sieci społeczne są wymagane
17:34
for the spreadrozpiętość of good and valuablecenny things,
do rozprzestrzeniania rzeczy dobrych i wartościowych
17:36
like love and kindnessdobroć
takich jak miłość i życzliwość
17:39
and happinessszczęście and altruismaltruizm
i szczęście i altruizm
17:41
and ideaspomysły.
i idee.
17:43
I think, in factfakt, that if we realizedrealizowany
Uważam, że gdybyśmy byli świadomi tego
17:45
how valuablecenny socialspołeczny networkssieci are,
jak cenne są sieci społeczne,
17:47
we'dpoślubić spendwydać a lot more time nourishingodżywczy them and sustainingwytrzymujący them,
poświęcalibyśmy dużo więcej czasu na ich pielęgnacje i ich utrzymanie
17:49
because I think socialspołeczny networkssieci
ponieważ, uważam, że sieci społeczne
17:52
are fundamentallyzasadniczo relatedzwiązane z to goodnessdobroć.
są fundamentalnie połączone z dobrocią,
17:54
And what I think the worldświat needswymagania now
a to czego moim zdaniem potrzebuje teraz świat,
17:57
is more connectionsznajomości.
to więcej połączeń.
17:59
Thank you.
Dziękuję.
18:01
(ApplauseAplauz)
(Oklaski)
18:03
Translated by Jakub Czaplicki
Reviewed by Marcin Kasiak

▲Back to top

About the speaker:

Nicholas Christakis - Physician, social scientist
Nicholas Christakis explores how the large-scale, face-to-face social networks in which we are embedded affect our lives, and what we can do to take advantage of this fact.

Why you should listen

People aren't merely social animals in the usual sense, for we don't just live in groups. We live in networks -- and we have done so ever since we emerged from the African savannah. Via intricately branching paths tracing out cascading family connections, friendship ties, and work relationships, we are interconnected to hundreds or even thousands of specific people, most of whom we do not know. We affect them and they affect us.

Nicholas Christakis' work examines the biological, psychological, sociological, and mathematical rules that govern how we form these social networks, and the rules that govern how they shape our lives. His work shows how phenomena as diverse as obesity, smoking, emotions, ideas, germs, and altruism can spread through our social ties, and how genes can partially underlie our creation of social ties to begin with. His work also sheds light on how we might take advantage of an understanding of social networks to make the world a better place.

At Yale, Christakis is a Professor of Social and Natural Science, and he directs a diverse research group in the field of biosocial science, primarily investigating social networks. His popular undergraduate course "Health of the Public" is available as a podcast. His book, Connected, co-authored with James H. Fowler, appeared in 2009, and has been translated into 20 languages. In 2009, he was named by Time magazine to its annual list of the 100 most influential people in the world, and also, in 2009 and 2010, by Foreign Policy magazine to its list of 100 top global thinkers

More profile about the speaker
Nicholas Christakis | Speaker | TED.com