ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com
We the Future

Tashka and Laura Yawanawá: The Amazon belongs to humanity -- let's protect it together

Tashka i Laura Yawanawá: L'Amazones és de la humanitat, protegim-lo junts

Filmed:
139,417 views

En Tashka i la Laura Yawanawá són els líders dels Yawanawá, a l'Acre (Brasil): una tribu que administra gairebé 500.000 acres de la selva amazònica. Mentre les imatges dels incendis a l'Amazones conmocionen la conciència del món, en Tashka i la Laura fan una crida per transformar aquest moment en una oportunitat per recolzar les tribus indígenes que tenen l'experiència, coneixements i eines necessàries per protegir el territori.
- Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
TashkaTashka YawanawYawanawá (SharpAfilades exhaleexhalar)
0
3560
1596
Tashka Yawanawá (Exhalació forta)
00:17
(SharpAfilades exhaleexhalar)
1
5180
1150
(Exhalació forta)
00:18
(SharpAfilades exhaleexhalar)
2
6966
1302
(Exhalació forta)
00:20
(SharpAfilades exhaleexhalar)
3
8292
1150
(Exhalació forta)
00:23
(SingingCant)
4
11855
6551
(Cant)
01:07
(SingingCant endsacaba)
5
55378
2487
(Acaba el cant)
01:11
(SharpAfilades exhaleexhalar)
6
59530
1150
(Exhalació forta)
01:19
I'm TashkaTashka YawanawYawanawá.
7
67535
1785
Sóc Tashka Yawanawá.
01:22
I'm here with my wifeesposa.
8
70360
1467
He vingut amb la meva dona.
01:24
I come from the YawanawYawanawá communitycomunitat,
9
72781
5471
Visc a la comunitat Yawanawá,
01:30
whichquin is locatedsituat in the stateestat of AcreAcre
10
78276
2175
situada a l'estat d'Acre
01:32
in the BrazilianBrasiler AmazonAmazon.
11
80475
1400
a l'Amazònia brasilera.
01:35
Takes some daysdies to arrivearribar here.
12
83617
2067
Es triga alguns dies per venir.
01:38
I just did the songcançó
13
86969
2220
Acabo de fer la cançó
01:41
to reconnecttorna a connectar us
to the spiritesperit of the rainforestselva tropical.
14
89213
3449
per reconnectar-nos
amb l'esperit de la selva.
01:45
From immemorialimmemorial time,
15
93173
2254
Des de temps immemorables,
01:47
my people liveen directe in the YawanawYawanawá territoryterritori.
16
95451
3610
la meva gent viu al territori Yawanawá.
01:51
We see this holisticholístic way
17
99998
3469
Veiem aquesta forma holística
01:56
of how naturenaturalesa is.
18
104584
2271
de com és la natura.
01:58
NatureNatura, to us, belongspertany
to the wholetot of humanityhumanitat.
19
106879
5539
Per nosaltres, la natura
pertany a tota la humanitat.
02:05
And we YawanawYawanawá see
20
113212
1937
I nosaltres, els Yawanawá, veiem
02:08
the environmentmedi ambient, the forestbosc, as aliveviu.
21
116276
2533
el medi ambient, el bosc,
com una cosa viva.
02:11
But everything is always a challengedesafiament.
22
119807
3503
Però tot és sempre un repte.
02:15
MostlyEn la seva majoria now, because I think
manymolts of you know
23
123673
3571
Principalment ara, perquè crec
que la majoria sabeu
02:19
that the AmazonAmazon now is on firefoc.
24
127268
2856
que l'Amazones s'està cremant.
02:23
That affectsafecta all of us.
25
131186
2645
I això ens afecta a tots.
02:27
DestroyingDestruir the AmazonAmazon does not affectafectar
just the indigenousindígenes people,
26
135371
4555
Destruir l'Amazones no només
afecta les persones indígenes,
02:31
because we are all connectedconnectat.
27
139950
2316
perquè estem tots connectats.
02:34
WhateverSigui quina sigui we do in my communitycomunitat,
if I burncremar everything,
28
142578
3420
Qualsevol cosa que passi
a la meva comunitat, si es crema tot,
02:38
it's going to affectafectar it here,
29
146022
1416
us afectarà aquí,
02:39
when the snowneu comesve here at ChristmasNadal.
30
147462
2377
quan nevi per Nadal.
02:41
If you pollutecontamina here,
31
149863
1413
La vostra contaminació
02:43
it's going to affectafectar it when the rainpluja
comesve to my countrypaís.
32
151300
4793
causarà efectes
quan plogui al meu país.
02:48
I used to say we all belongpertanyen
to the globalglobal villagepoble.
33
156981
4556
Abans deia que tots pertanyem
a un poble global.
02:53
I used to say, AmazonAmazon belongspertany to humanityhumanitat,
34
161561
4381
Abans deia que
l'Amazones pertany a la humanitat,
i també que la humanitat ha de tenir cura,
la mateixa que els indígenes.
02:57
and alsotambé that humanityhumanitat needsnecessitats to take carecura
as the indigenousindígenes do in the worldmón.
35
165966
5850
03:04
And for this reasonraó,
36
172776
2728
I, per aquest motiu,
03:08
todayavui is a time to wakeestela, uniteUniu-vos us.
37
176474
5492
avui és el moment de despertar-nos,
d'unir-nos.
03:13
We YawanawYawanawá are doing our partpart.
38
181990
1859
Els Yawanawá fem la nostra part.
03:16
We take carecura of MotherMare EarthTerra.
39
184331
2134
Tenim cura de la mare Terra.
03:20
And now, I will give to my wifeesposa.
40
188090
2190
I ara, dono pas a la meva dona.
03:23
LauraLaura YawanawYawanawá: We are here
with our heartscors cryingplorant.
41
191844
4103
Laura Yawanawá:
Ens plora el cor.
03:28
I am smilingsomrient here, but my heartcor is cryingplorant,
42
196511
3245
Em veieu somriure,
però el cor em plora,
03:31
because a lot of our forestsboscos
are beingser destroyeddestruït.
43
199780
4084
perquè s'estan destruint
molts dels nostres boscos.
03:36
And I just want to give you a messagemissatge.
44
204748
3055
I només vull donar-vos un missatge.
03:40
This crisiscrisi is givingdonant
humanityhumanitat two optionsopcions.
45
208328
5062
Aquesta crisi està donant
dues opcions a la humanitat.
03:46
One optionopció is you help to endfinal,
to destroydestruir and exterminateExterminar
46
214049
6617
Una opció és que ajudeu a eliminar,
destruir i exterminar
03:52
all our forestsboscos and all
our culturescultures that go with it.
47
220690
4591
tots els nostres boscos i
totes les cultures que hi van lligades.
03:57
Or, we transformtransformar this crisiscrisi
into an opportunityoportunitat
48
225792
5537
O l'altra és transformar aquesta crisi
en una oportunitat
04:03
to empowerautoritzar indigenousindígenes people,
49
231353
2437
per empoderar als indígenes,
04:05
to supportsuport indigenousindígenes people
50
233814
2166
per donar suport als indígenes
04:08
and to saveguardar the rainforestselva tropical
and theirels seus culturescultures.
51
236004
4373
i per salvar la selva
i les seves cultures.
04:12
And how can you do that?
52
240401
1698
I com podeu ajudar?
04:14
We have, the YawanawYawanawá,
we createdcreat a life planpla,
53
242927
5896
Nosaltres, els Yawanawá,
hem creat un pla de vida,
04:20
whichquin is our strategicestratègic planningplanificació
54
248847
2905
que és el nostre pla estratègic
04:23
that tellsli diu us the stepspassos
of how we want to securesegura our territoryterritori.
55
251776
5405
que ens diu els passos a seguir
per protegir el nostre territori.
04:29
We take carecura of about
200,000 hectareshectàrees of rainforestselva tropical.
56
257205
4126
Tenim cura d'unes
200.000 hectàrees de selva.
04:33
But now it's undersota threatamenaça.
57
261355
1733
Però ara està amenaçada.
04:35
So this life planpla showsespectacles the stepspassos
for us to securesegura our landterra,
58
263752
5945
Aquest pla estratègic ens dona els passos
per protegir el nostre territori,
04:41
our biodiversitybiodiversitat,
59
269721
1880
la nostra biodiversitat,
04:43
our culturecultura, our educationeducació.
60
271625
2603
la nostra cultura, la nostra educació.
04:46
I inviteconvidar you all,
61
274688
2873
Us convido a tots vosaltres,
04:49
I inviteconvidar all companiesempreses,
62
277585
2365
a totes les empreses,
04:51
I inviteconvidar all governmentsgoverns,
all civilcivil societysocietat,
63
279974
3992
convido tots els governs,
tots els ciutadans,
04:55
to listen to indigenousindígenes peoplespobles,
64
283990
1889
a que escolteu els indígenes,
04:57
to go back to our rootsarrels.
65
285903
2467
a que torneu a les vostres arrels.
05:00
We have been here
for manymolts, manymolts ... for centuriessegles.
66
288776
5174
Hem estat aquí durant molts, molts...
durant segles.
05:05
And we have been tryingintentant
to screamcrit to the worldmón
67
293974
2857
I hem intentat fer una crida al món
05:08
that we need to protectprotegir
our territoryterritori, our naturenaturalesa.
68
296855
2778
que hem de protegir el nostre terrritori,
la nostra natura.
05:11
And you never listen to us.
69
299657
1849
I mai no ens escolteu.
05:13
Never.
70
301530
1166
Mai.
05:14
I guesssuposo this crisiscrisi is teachingensenyament humanityhumanitat
71
302720
3944
Crec que aquesta crisi
està fent veure a la humanitat
05:18
that now you need to listen to us
72
306688
2286
que cal que ens escolteu
05:20
and to supportsuport indigenousindígenes
peoplespobles directlydirectament,
73
308998
2809
i que recolzeu els indígenes
05:23
to supportsuport theirels seus initiativesiniciatives directlydirectament.
74
311831
3040
i les seves iniciatives.
05:26
So that's the messagemissatge
that I would love to leavesortir to you.
75
314895
5444
Així que aquest és el missatge
que m'agradaria donar-vos.
05:32
That indigenousindígenes people have the answerresposta,
76
320363
2286
Que els indígenes tenen la resposta,
05:34
and if you want to saveguardar the AmazonAmazon,
77
322673
2261
i que si voleu salvar l'Amazones,
05:36
we have to take actionacció now.
78
324958
2690
heu de posar-vos en marxa ara.
05:41
TYTy: (SharpAfilades exhaleexhalar)
79
329927
1200
TY: (Exhalació forta)
05:46
(ApplauseAplaudiments)
80
334389
4981
(Aplaudiments)
Translated by Paula García
Reviewed by Anna Comas-Quinn

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com