ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com
We the Future

Tashka and Laura Yawanawá: The Amazon belongs to humanity -- let's protect it together

Tashka e Laura Yawanawá: O Amazonas perténcelle á humanidade, protexámolo xuntos

Filmed:
139,417 views

Tashka e Laura Yawanawá lideran o pobo Yawanawá en Acre, Brasil, a tribo que administra case 500.000 acres de selva amazónica. Mentres as gravacións do Amazonas ardendo sacuden a conciencia do mundo, Tashka e Laura pídennos transformar este momento nunha oportunidade para apoiar á poboación indíxena que ten a experiencia, o coñecemento e os recursos necesarios para protexer a terra.
- Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
Tashka Yawanawá (Sharp exhale)
0
3560
1596
(Sopra forte.)
00:17
(Sharp exhale)
1
5180
1150
(Sopra forte.)
00:18
(Sharp exhale)
2
6966
1302
(Sopra forte.)
00:20
(Sharp exhale)
3
8292
1150
(Sopra forte.)
00:23
(Singing)
4
11855
6551
(Cantando.)
01:07
(Singing ends)
5
55378
2487
(Termina de cantar.)
01:11
(Sharp exhale)
6
59530
1150
(Sopra forte.)
01:19
I'm Tashka Yawanawá.
7
67535
1785
Son Tashka Yawanawá.
01:22
I'm here with my wife.
8
70360
1467
Estou aquí coa miña muller.
01:24
I come from the Yawanawá community,
9
72781
5471
Veño da comunidade yawanawá,
01:30
which is located in the state of Acre
10
78276
2175
ubicada no estado de Acre
01:32
in the Brazilian Amazon.
11
80475
1400
no Amazonas brasileiro.
01:35
Takes some days to arrive here.
12
83617
2067
Leva algúns días chegar ata aqui.
01:38
I just did the song
13
86969
2220
Acabo de cantar
01:41
to reconnect us
to the spirit of the rainforest.
14
89213
3449
para reconectarnos co espírito da selva.
01:45
From immemorial time,
15
93173
2254
Desde tempos inmemoriais,
01:47
my people live in the Yawanawá territory.
16
95451
3610
a miña xente vive no territorio yawanawá.
01:51
We see this holistic way
17
99998
3469
Vemos este xeito holístico
01:56
of how nature is.
18
104584
2271
de como é a natureza.
01:58
Nature, to us, belongs
to the whole of humanity.
19
106879
5539
A natureza, para nós, pertence
a toda a humanidade.
02:05
And we Yawanawá see
20
113212
1937
E nós, os yawanawá, consideramos
02:08
the environment, the forest, as alive.
21
116276
2533
o contorno, o bosque, como seres vivos.
02:11
But everything is always a challenge.
22
119807
3503
Pero todo é sempre un reto.
02:15
Mostly now, because I think
many of you know
23
123673
3571
Sobre todo agora, porque creo
que moitos sabedes
02:19
that the Amazon now is on fire.
24
127268
2856
que o Amazonas está en chamas,
02:23
That affects all of us.
25
131186
2645
Iso aféctanos a todos.
02:27
Destroying the Amazon does not affect
just the indigenous people,
26
135371
4555
A destrución do Amazonas
non afecta só aos indíxenas,
02:31
because we are all connected.
27
139950
2316
porque estamos todos conectados.
02:34
Whatever we do in my community,
if I burn everything,
28
142578
3420
O que sexa que fagamos na miña comunidade,
se queimo todo,
02:38
it's going to affect it here,
29
146022
1416
vai afectar aquí,
02:39
when the snow comes here at Christmas.
30
147462
2377
cando a neve chegue no Nadal.
02:41
If you pollute here,
31
149863
1413
Se contaminades aquí,
02:43
it's going to affect it when the rain
comes to my country.
32
151300
4793
vai afectar cando a chuvia
chegue ao meu país.
02:48
I used to say we all belong
to the global village.
33
156981
4556
Adoitaba dicir que formamos parte
do pobo global.
02:53
I used to say, Amazon belongs to humanity,
34
161561
4381
Adoitaba dicir que o Amazonas
pertence á humanidade,
02:57
and also that humanity needs to take care
as the indigenous do in the world.
35
165966
5850
e tamén que a humanidade ten que coidalo
tanto como o facemos os indíxenas.
03:04
And for this reason,
36
172776
2728
E por esa razón,
03:08
today is a time to wake, unite us.
37
176474
5492
hoxe é tempo de espertar, unirse a nós.
03:13
We Yawanawá are doing our part.
38
181990
1859
Os yawanawá estamos a pór
da nosa parte.
03:16
We take care of Mother Earth.
39
184331
2134
Coidamos a Nai Terra.
03:20
And now, I will give to my wife.
40
188090
2190
E agora, deixo á miña muller.
03:23
Laura Yawanawá: We are here
with our hearts crying.
41
191844
4103
Estamos aquí cos corazóns chorando.
03:28
I am smiling here, but my heart is crying,
42
196511
3245
Estou sorrindo pero o meu corazón chora
03:31
because a lot of our forests
are being destroyed.
43
199780
4084
porque moitos dos nosos bosques
están sendo destruídos.
03:36
And I just want to give you a message.
44
204748
3055
E só quero darvos unha mensaxe.
03:40
This crisis is giving
humanity two options.
45
208328
5062
Esta crise estalle dando á humanidade
dúas opcións:
03:46
One option is you help to end,
to destroy and exterminate
46
214049
6617
Unha é axudar a finalizar,
destruír e exterminar
03:52
all our forests and all
our cultures that go with it.
47
220690
4591
todos os nosos bosques
e as culturas que dependen deles.
03:57
Or, we transform this crisis
into an opportunity
48
225792
5537
Outra, transformarmos esta crise
nunha oportunidade
04:03
to empower indigenous people,
49
231353
2437
de darlle poder á poboación indíxena,
04:05
to support indigenous people
50
233814
2166
de apoiala
04:08
and to save the rainforest
and their cultures.
51
236004
4373
e de salvar a selva e as súas culturas.
04:12
And how can you do that?
52
240401
1698
E como podes facelo?
04:14
We have, the Yawanawá,
we created a life plan,
53
242927
5896
Nós fixémolo, os yawanawá
creamos un plan de vida,
04:20
which is our strategic planning
54
248847
2905
que é a nosa planificación estratéxica
04:23
that tells us the steps
of how we want to secure our territory.
55
251776
5405
que nos di os pasos que debemos seguir
para asegurar o noso territorio.
04:29
We take care of about
200,000 hectares of rainforest.
56
257205
4126
Coidamos aproximadamente
200.000 hectáreas de selva.
04:33
But now it's under threat.
57
261355
1733
Pero agora está ameazada.
04:35
So this life plan shows the steps
for us to secure our land,
58
263752
5945
Así que este plan mostra os pasos
para que aseguremos a terra,
04:41
our biodiversity,
59
269721
1880
a nosa biodiversidade,
04:43
our culture, our education.
60
271625
2603
a nosa cultura, a nosa educación.
04:46
I invite you all,
61
274688
2873
Invítovos a todos,
04:49
I invite all companies,
62
277585
2365
invito a todas as empresas,
04:51
I invite all governments,
all civil society,
63
279974
3992
invito a todos os gobernos,
a toda a sociedade civil,
04:55
to listen to indigenous peoples,
64
283990
1889
a escoitar ós pobos indíxenas,
04:57
to go back to our roots.
65
285903
2467
a volver ás nosas orixes.
05:00
We have been here
for many, many ... for centuries.
66
288776
5174
Levamos aquí moito, moito tempo...
séculos.
05:05
And we have been trying
to scream to the world
67
293974
2857
E intentamos berrarlle ao mundo
05:08
that we need to protect
our territory, our nature.
68
296855
2778
que temos que protexer
o noso territorio, a nosa natureza.
05:11
And you never listen to us.
69
299657
1849
E nunca escoitades.
05:13
Never.
70
301530
1166
Nunca.
05:14
I guess this crisis is teaching humanity
71
302720
3944
Supoño que esta crise
estalle ensinando á humanidade
05:18
that now you need to listen to us
72
306688
2286
que agora tedes que escoitarnos
05:20
and to support indigenous
peoples directly,
73
308998
2809
e apoiar os pobos indíxenas
directamente,
05:23
to support their initiatives directly.
74
311831
3040
apoiar as súas iniciativas directamente.
05:26
So that's the message
that I would love to leave to you.
75
314895
5444
Así que esa é a mensaxe que
me gustaría deixarvos.
05:32
That indigenous people have the answer,
76
320363
2286
Que os indíxenas teñen a resposta,
05:34
and if you want to save the Amazon,
77
322673
2261
e que se queredes salvar o Amazonas,
05:36
we have to take action now.
78
324958
2690
temos que facer algo.
05:41
TY: (Sharp exhale)
79
329927
1200
TY: (Sopra forte.)
05:46
(Applause)
80
334389
4981
(Aplausos)
Translated by Alba Calderón Castro
Reviewed by Xusto Rodriguez

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com