ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com
We the Future

Tashka and Laura Yawanawá: The Amazon belongs to humanity -- let's protect it together

Tashka a Laura Yawanawá: Amazonie patří lidstvu ‒ společně ji chraňme

Filmed:
139,417 views

Tashka a Laura Yawanawá stojí v čele lidu Yawanawá v Brazílii ve státě Acre. Tento kmen spravuje téměř 200 000 hektarů Amazonského deštného pralesa. Zatímco záběry hořící Amazonie šokují světovou veřejnost, Tashka a Laura nás vyzývají, abychom tento moment proměnili v příležitost podpořit domorodé obyvatele, kteří mají zkušenosti, znalosti a prostředky nezbytné k ochraně této země.
- Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
TashkaTaška YawanawYawanawá (SharpOstré exhalevydechněte)
0
3560
1596
Tashka Yawanawá: (ostrý výdech)
00:17
(SharpOstré exhalevydechněte)
1
5180
1150
(ostrý výdech)
00:18
(SharpOstré exhalevydechněte)
2
6966
1302
(ostrý výdech)
00:20
(SharpOstré exhalevydechněte)
3
8292
1150
(ostrý výdech)
00:23
(SingingZpěv)
4
11855
6551
(zpěv)
01:07
(SingingZpěv endskončí)
5
55378
2487
(zpěv končí)
01:11
(SharpOstré exhalevydechněte)
6
59530
1150
(ostrý výdech)
01:19
I'm TashkaTaška YawanawYawanawá.
7
67535
1785
Jsem Tashka Yawanawá.
01:22
I'm here with my wifemanželka.
8
70360
1467
Jsem tu se svou ženou.
01:24
I come from the YawanawYawanawá communityspolečenství,
9
72781
5471
Pocházím z komunity Yawanawá,
01:30
whichkterý is locatednachází se in the stateStát of AcreAkr
10
78276
2175
která žije ve státě Acre
01:32
in the BrazilianBrazilské AmazonAmazon.
11
80475
1400
v brazilské Amazonii.
01:35
Takes some daysdnů to arrivepřijet here.
12
83617
2067
Dojet sem trvá několik dní.
01:38
I just did the songpíseň
13
86969
2220
Právě zazněla píseň,
01:41
to reconnectznovu připojit us
to the spiritduch of the rainforestdeštný prales.
14
89213
3449
která nás měla spojit
s duchem deštného pralesa.
01:45
From immemorialprastarý time,
15
93173
2254
Od pradávných časů
01:47
my people livežít in the YawanawYawanawá territoryúzemí.
16
95451
3610
žijí moji lidé na území Yawanawá.
01:51
We see this holisticholistický way
17
99998
3469
Na přírodu máme
01:56
of how naturePříroda is.
18
104584
2271
holistický pohled.
01:58
NaturePříroda, to us, belongspatří
to the wholeCelý of humanitylidstvo.
19
106879
5539
Věříme, že příroda patří celému lidstvu.
02:05
And we YawanawYawanawá see
20
113212
1937
A my lidé Yawanawá pokládáme
02:08
the environmentživotní prostředí, the forestles, as alivenaživu.
21
116276
2533
životní prostředí, prales, za živé.
02:11
But everything is always a challengevýzva.
22
119807
3503
Ale všechno je vždy výzva.
02:15
MostlyVětšinou now, because I think
manymnoho of you know
23
123673
3571
Hlavně teď, protože mnozí asi víte,
02:19
that the AmazonAmazon now is on fireoheň.
24
127268
2856
že Amazonie hoří.
02:23
That affectsovlivňuje all of us.
25
131186
2645
To se dotýká nás všech.
02:27
DestroyingZničení the AmazonAmazon does not affectpostihnout
just the indigenousdomorodé people,
26
135371
4555
Zničení Amazonie neovlivní
jen domorodé obyvatele,
02:31
because we are all connectedpřipojeno.
27
139950
2316
jsme totiž všichni propojeni.
02:34
WhateverAť už we do in my communityspolečenství,
if I burnhořet everything,
28
142578
3420
Cokoliv udělá moje komunita,
pokud vše spálíme,
02:38
it's going to affectpostihnout it here,
29
146022
1416
následky pocítíte i zde,
až začne na vánoce sněžit.
02:39
when the snowsníh comespřijde here at ChristmasVánoční.
30
147462
2377
02:41
If you polluteznečistit here,
31
149863
1413
Pokud to znečistíte tady,
pocítíme následky, až u nás bude pršet.
02:43
it's going to affectpostihnout it when the raindéšť
comespřijde to my countryzemě.
32
151300
4793
02:48
I used to say we all belongpatřit
to the globalglobální villagevesnice.
33
156981
4556
Říkal jsem, že všichni patříme
do jedné globální vesnice.
02:53
I used to say, AmazonAmazon belongspatří to humanitylidstvo,
34
161561
4381
Říkal jsem, že Amazonie patří lidstvu
02:57
and alsotaké that humanitylidstvo needspotřeby to take carepéče
as the indigenousdomorodé do in the worldsvět.
35
165966
5850
a že se lidstvo musí starat o svět stejně,
jako to dělají domorodci.
03:04
And for this reasondůvod,
36
172776
2728
A z tohoto důvodu
03:08
todaydnes is a time to wakeprobudit, unitesjednotit us.
37
176474
5492
je dnes na čase se probudit, sjednotit.
03:13
We YawanawYawanawá are doing our partčást.
38
181990
1859
My, lidé Yawanawá, svůj díl plníme.
03:16
We take carepéče of MotherMatka EarthZemě.
39
184331
2134
Staráme se o Matku Zemi.
03:20
And now, I will give to my wifemanželka.
40
188090
2190
A teď bude mluvit moje žena.
03:23
LauraLaura YawanawYawanawá: We are here
with our heartssrdce cryingpláč.
41
191844
4103
Laura Yawanawá:
Jsme zde se smutkem v srdcích.
03:28
I am smilingusmívající se here, but my heartsrdce is cryingpláč,
42
196511
3245
Usmívám se, ale moje srdce pláče,
03:31
because a lot of our forestslesy
are beingbytost destroyedzničeno.
43
199780
4084
protože spousta našich lesů je ničena.
03:36
And I just want to give you a messagezpráva.
44
204748
3055
Jen vám chci předat poselství.
03:40
This crisiskrize is givingposkytující
humanitylidstvo two optionsmožnosti.
45
208328
5062
Tahle krize nabízí lidstvu dvě možnosti.
03:46
One optionvolba is you help to endkonec,
to destroyzničit and exterminatevyhladit
46
214049
6617
První možnost je,
že napomůžete zničit a vyhladit
03:52
all our forestslesy and all
our cultureskultur that go with it.
47
220690
4591
všechny naše lesy
a kultury s nimi spojené.
03:57
Or, we transformpřeměnit this crisiskrize
into an opportunitypříležitost
48
225792
5537
Anebo tuto krizi proměníme v příležitost
04:03
to empowerzmocnit indigenousdomorodé people,
49
231353
2437
posílit původní obyvatele,
04:05
to supportPodpěra, podpora indigenousdomorodé people
50
233814
2166
podpořit původní obyvatele
04:08
and to saveUložit the rainforestdeštný prales
and theirjejich cultureskultur.
51
236004
4373
a zachránit prales a tamní kultury.
04:12
And how can you do that?
52
240401
1698
A jak toho můžete docílit?
04:14
We have, the YawanawYawanawá,
we createdvytvořeno a life planplán,
53
242927
5896
My, lidé Yawanawá,
jsme si určili plán našeho rozvoje,
04:20
whichkterý is our strategicstrategický planningplánování
54
248847
2905
což je naše strategie,
04:23
that tellsvypráví us the stepskroky
of how we want to securezabezpečení our territoryúzemí.
55
251776
5405
která určuje postup,
jak ochránit naše území.
04:29
We take carepéče of about
200,000 hectareshektarů of rainforestdeštný prales.
56
257205
4126
Staráme se o 200 000 hektarů pralesa.
04:33
But now it's underpod threatohrožení.
57
261355
1733
Teď mu ale hrozí nebezpečí.
04:35
So this life planplán showsukazuje the stepskroky
for us to securezabezpečení our landpřistát,
58
263752
5945
Plán ukazuje postup
na záchranu našeho území,
04:41
our biodiversitybiologická rozmanitost,
59
269721
1880
naší biodiverzity,
04:43
our culturekultura, our educationvzdělání.
60
271625
2603
naší kultury, našeho vzdělání.
04:46
I invitepozvat you all,
61
274688
2873
Vyzývám vás všechny,
04:49
I invitepozvat all companiesspolečnosti,
62
277585
2365
vyzývám všechny firmy,
04:51
I invitepozvat all governmentsvlád,
all civilcivilní societyspolečnost,
63
279974
3992
vyzývám všechny vlády,
všechny občanské společnosti,
04:55
to listen to indigenousdomorodé peoplesnárodů,
64
283990
1889
aby naslouchaly domorodým obyvatelům,
04:57
to go back to our rootskořeny.
65
285903
2467
aby se vrátily zpátky k našim kořenům.
05:00
We have been here
for manymnoho, manymnoho ... for centuriesstoletí.
66
288776
5174
Žijeme tu už mnoho... po mnoho století.
05:05
And we have been tryingzkoušet
to screamvýkřik to the worldsvět
67
293974
2857
A snažili jsme se křičet do světa,
05:08
that we need to protectchránit
our territoryúzemí, our naturePříroda.
68
296855
2778
že musíme chránit naše
teritorium, naši přírodu.
05:11
And you never listen to us.
69
299657
1849
A vy nás nikdy neposloucháte.
05:13
Never.
70
301530
1166
Nikdy.
05:14
I guesstipni si this crisiskrize is teachingvýuka humanitylidstvo
71
302720
3944
Myslím, že tato krize učí lidstvo,
05:18
that now you need to listen to us
72
306688
2286
že je na čase nás poslouchat
05:20
and to supportPodpěra, podpora indigenousdomorodé
peoplesnárodů directlypřímo,
73
308998
2809
a podpořit domorodé obyvatele přímo,
05:23
to supportPodpěra, podpora theirjejich initiativesiniciativ directlypřímo.
74
311831
3040
přímo podpořit jejich iniciativy.
05:26
So that's the messagezpráva
that I would love to leavezanechat, opustit to you.
75
314895
5444
To je poselství, které vám chci předat.
05:32
That indigenousdomorodé people have the answerOdpovědět,
76
320363
2286
Domorodí obyvatelé mají odpověď
05:34
and if you want to saveUložit the AmazonAmazon,
77
322673
2261
a pokud chcete zachránit Amazonii,
05:36
we have to take actionakce now.
78
324958
2690
musíme jednat teď.
05:41
TYTY: (SharpOstré exhalevydechněte)
79
329927
1200
TY: (ostrý výdech)
05:46
(ApplausePotlesk)
80
334389
4981
(potlesk)
Translated by Barbora Slana
Reviewed by Dagmar Smirousova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tashka and Laura Yawanawá - Leaders of the Yawanawá
Chief Tashka Yawanawá and Laura Yawanawá represent the critical perspective often missed in the discussions about the future of indigenous people in Brazil: that of the indigenous people themselves.

Why you should listen

For Tashka and Laura Yawanawá, leaders of the Yawanawá people living in the Acre region of Brazil, engagement with the world begins with his people’s right to self-determination and self-worth.

The son of a former leader of the Yawanawá, as a boy Tashka witnessed the near annihilation of his culture by the New Tribes Mission and by the pressure of economic interests. He studied in the United States and visited other indigenous communities. With other tribal leaders in the Amazon, he is working to restore dignity, identity and a sustainable economic future to indigenous populations, founded on their own values, culture and definition of prosperity.

More profile about the speaker
Tashka and Laura Yawanawá | Speaker | TED.com