English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Sue Klebold: Min søn skød på Columbine. Dette er min historie

Filmed:
5,701,364 views

Sue Klebold er mor til Dylan Klebold, én af de to gerningsmænd, som begik massemordet på Columbine High School, hvor 12 elever og en lærer mistede livet. Hun har i årevis undersøgt hver lille detalje af hendes familieliv i et forsøg på at forstå, hvad hun kunne have gjort, for at forhindre hendes søns voldelige bedrifter. I denne svære, hjerteskærende TED Talk, beskriver Klebold sammenhængen mellem psykisk helbred og vold, og beder forældre og professionelle om at blive ved med at undersøge forbindelsen mellem selvmordstanker og tanker om mord.

- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Sidste gang, jeg hørte min søns stemme
00:26
The last time I heardhørt my son'ssøns voicestemme
var da han gik ud ad hoveddøren
00:28
was when he walkedgik out the frontforan doordør
på vej i skole.
00:30
on his way to schoolskole.
Han råbte ét ord i mørket:
00:33
He calledhedder out one wordord in the darknessmørke:
"Farvel."
00:36
"ByeFarvel."
Det var d. 20. april 1999.
00:38
It was AprilApril 20, 1999.
Senere den morgen på Columbine High School
00:41
LaterSenere that morningmorgen,
at ColumbineColumbine HighHøj SchoolSkole,
gik min søn, Dylan,
og hans ven, Eric,
00:44
my sonsøn DylanDylan and his friendven EricEric
ind og dræbte tolv studerende,
og en lærer,
00:47
killeddræbt 12 studentsstuderende and a teacherlærer
og sårede mere end tyve andre,
00:51
and woundedsåret more than 20 othersandre
before takingtager theirderes ownegen livesliv.
før de tog deres eget liv.
13 uskyldige mennesker blev dræbt
00:56
ThirteenTretten innocentuskyldig people were killeddræbt,
og efterlod deres pårørerende
traumatiserede og i sorg.
00:59
leavingforlader theirderes lovedelskede onesdem
in a statestat of griefsorg and traumatraumer.
Andre fik svære skader,
01:03
OthersAndre sustainedvedvarende injuriesskader,
nogle resulterede i vansiring
og varig funktionsnedsættelse.
01:05
some resultingder følger in disfigurementvansiring
and permanentpermanent disabilityhandicap.
Men omfanget af tragedien
01:10
But the enormityuhyrlighed of the tragedytragedie
kan ikke kun måles i antallet
af dødsfald og skader, der fandt sted.
01:12
can't be measuredmålt only by the numbernummer
of deathsdødsfald and injuriesskader that tooktog placeplacere.
Man kan ikke kvantificere
de psykiske mén
01:17
There's no way to quantifykvantificere
the psychologicalpsykologisk damageskade
for de som var på skolen,
01:21
of those who were in the schoolskole,
eller de som bidrog til redningen
og oprydningsindsatsen.
01:23
or who tooktog parten del
in rescueredde or cleanupoprydning effortsindsats.
Der er ingen måde at vurdere størrelsen
af en tragedie som Columbine,
01:27
There's no way to assessvurdere
the magnitudestørrelsesorden of a tragedytragedie like ColumbineColumbine,
særligt når hændelsen kan blive en skabelon
01:31
especiallyisær when it can be a blueprinthandleplanen
for andre skytter, der går ud for
at begå grusomheder på egen hånd.
01:33
for other shootersskytter who go on
to commitbegå atrocitiesgrusomheder of theirderes ownegen.
Columbine var en flodbølge,
01:38
ColumbineColumbine was a tidaltidevandsenergi wavebølge,
og da braget var forbi
01:41
and when the crashkrak endedsluttede,
ville det tage årevis for
lokalmiljøet og samfundet
01:42
it would take yearsflere år
for the communityfællesskab and for societysamfund
at forstå dens effekter.
01:46
to comprehendforstå its impactpåvirkning.
Det har taget mig år at forsøge
at acceptere min søns eftermæle.
01:49
It has takentaget me yearsflere år
to try to acceptacceptere my son'ssøns legacyeftermæle.
Den ondskabsfulde adfærd,
der definerede hans livs slutning
01:54
The cruelgrusom behavioropførsel
that defineddefineret the endende of his life
viste mig, at han var en helt anden person
end den, jeg kendte.
01:57
showedviste me that he was a completelyfuldstændig
differentforskellige personperson from the one I knewvidste.
Bagefter spurgte folk:
02:02
AfterwardsBagefter people askedspurgt,
"Hvordan kunne du ikke vide det?"
02:05
"How could you not know?
"Hvilken slags mor var du?"
02:07
What kindvenlig of a mothermor were you?"
Jeg stiller stadig mig selv
samme spørgsmål.
02:10
I still askSpørg myselfMig selv those samesamme questionsspørgsmål.
Før skyderierne, opfattede jeg mig selv
som en god mor.
02:14
Before the shootingsskyderier,
I thought of myselfMig selv as a good mommor.
At hjælpe mine børn
med at blive omsorgsfulde,
02:17
HelpingAt hjælpe my childrenbørn becomeblive caringomsorgsfuld,
sunde, ansvarlige voksne
02:20
healthysund og rask, responsibleansvarlig adultsvoksne
var den vigtigste rolle i mit liv.
02:22
was the mostmest importantvigtig rolerolle of my life.
Men tragedien overbeviste mig om,
at jeg havde fejlet som forælder
02:26
But the tragedytragedie convincedoverbevist me
that I failedmislykkedes as a parentforælder,
og det er delvist dette nederlag,
der har bragt mig hertil i dag.
02:30
and it's partiallydelvist this sensefølelse of failurefiasko
that bringsbringer me here todayi dag.
Bortset fra hans far,
02:36
AsideSidebemærkning from his fatherfar,
var jeg den person,
der kendte og elskede Dylan mest.
02:37
I was the one personperson
who knewvidste and lovedelskede DylanDylan the mostmest.
Hvis nogen kunne have vidst,
hvad der foregik,
02:41
If anyonenogen som helst could have knownkendt
what was happeningsker,
så burde det have været mig, ikke?
02:44
it should have been me, right?
Men jeg vidste det ikke.
02:47
But I didn't know.
Jeg er her for at dele min erfaring af,
02:50
TodayI dag, I'm here to sharedel the experienceerfaring
hvad det vil sige, at være mor til
en person, der dræber og gør fortæd.
02:52
of what it's like to be the mothermor
of someonenogen who killsdrab and hurtsgør ondt.
I flere år efter tragedien
gennemgik jeg mine minder
02:57
For yearsflere år after the tragedytragedie,
I combedkæmmet throughigennem memorieserindringer,
i et forsøg på at forstå præcis hvor
jeg fejlede som forælder.
03:01
tryingforsøger to figurefigur out
exactlyNemlig where I failedmislykkedes as a parentforælder.
Men der er ingen simple svar.
03:05
But there are no simpleenkel answerssvar.
Jeg kan ikke give jer en enkel løsning.
03:08
I can't give you any solutionsløsninger.
Det eneste, jeg kan,
03:10
All I can do
er at dele, hvad jeg har lært.
03:12
is sharedel what I have learnedlærte.
Når jeg snakker med mennesker,
som ikke kendte mig før skyderierne,
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootingsskyderier,
står jeg foran tre udfordringer.
03:20
I have threetre challengesudfordringer to meetmøde.
For det første: når jeg træder ind
i et rum som dette,
03:22
First, when I walk into a roomværelse like this,
ved jeg aldrig om en tilstedeværende
har oplevet tab
03:26
I never know if someonenogen there
has experiencedoplevet losstab
på grund af min søns handlinger.
03:30
because of what my sonsøn did.
Jeg føler, jeg bør erkende den lidelse,
mit familiemedlem har forårsaget,
03:33
I feel a need to acknowledgeanerkende the sufferinglidelse
causedforårsaget by a membermedlem of my familyfamilie
når han ikke er her til at gøre det selv.
03:37
who isn't here to do it for himselfham selv.
Så først og fremmest,
af hele mit hjerte;
03:40
So first, with all of my hearthjerte,
jeg beklager dybt, hvis min søn har
forvoldt dig smerte.
03:43
I'm sorry if my sonsøn has causedforårsaget you painsmerte.
Min anden udfordring
03:48
The secondanden challengeudfordring I have
er, at jeg må bede om forståelse,
selv medfølelse,
03:51
is that I mustskal askSpørg for understandingforståelse
and even compassionmedfølelse
når jeg beskriver min søns død,
som et selvmord.
03:55
when I talk about
my son'ssøns deathdød as a suicideselvmord.
To år før han døde,
03:59
Two yearsflere år before he dieddøde,
skrev han på en side i en notesblok,
04:01
he wroteskrev on a piecestykke of paperpapir in a notebooknotebook
at han skar i sig selv.
04:03
that he was cuttingskæring himselfham selv.
Han fortalte at han led,
04:06
He said that he was in agonykval
at han ville have en pistol,
så han kunne ende sit liv.
04:07
and wanted to get a gunkanon
so he could endende his life.
Jeg vidste ikke noget om dette
før måneder efter hans død.
04:11
I didn't know about any of this
untilindtil monthsmåneder after his deathdød.
Når jeg kalder hans død et selvmord,
04:15
When I talk about his deathdød as a suicideselvmord,
er det ikke et forsøg på at nedtone ondskaben,
han udviste i slutningen af sit liv.
04:19
I'm not tryingforsøger to downplaynedtone the viciousnessondskab
he showedviste at the endende of his life.
Jeg forsøger at forstå,
04:23
I'm tryingforsøger to understandforstå
hvordan hans selvmordstanker
04:25
how his suicidalselvmordstanker thinkingtænker
ledte til mord.
04:27
led to murdermord.
Efter en hel del læsning
og samtaler med eksperter,
04:30
After a lot of readinglæsning
and talkingtaler with expertseksperter,
er jeg kommet til den overbevisning,
04:33
I have come to believe
at hans rolle i skyderierne ikke bundede ud
i et ønske om at dræbe,
04:35
that his involvementinvolvering in the shootingsskyderier
was rootedrødder not in his desireønske to killdræbe
men et ønske om at dø.
04:40
but in his desireønske to die.
Den tredje udfordring, jeg har, når jeg
snakker om min søns mord og selvmord
04:43
The thirdtredje challengeudfordring I have
when I talk about my son'ssøns murder-suicidemord-selvmord
er, at jeg snakker om psykisk helbred --
04:48
is that I'm talkingtaler about mentalmental healthsundhed --
-- undskyld mig.
04:52
excuseundskyldning me --
Er, at jeg snakker om psykisk helbred,
04:53
is that I'm talkingtaler about mentalmental healthsundhed,
eller hjernehelbred, som jeg foretrækker
at kalde det, da det er mere konkret.
04:56
or brainhjerne healthsundhed, as I preferforetrække to call it,
because it's more concretebeton.
Og på samme tid taler jeg om vold.
05:00
And in the samesamme breathåndedrag,
I'm talkingtaler about violencevold.
Det sidste, jeg vil, er, at bidrage
til den misforståelse,
05:04
The last thing I want to do
is to contributebidrage to the misunderstandingmisforståelse
der allerede hersker omkring
psykisk sygdom.
05:08
that alreadyallerede existseksisterer around mentalmental illnesssygdom.
Kun en meget lille procentdel af dem,
som har en psykisk sygdom,
05:11
Only a very smalllille percentprocent of those
who have a mentalmental illnesssygdom
er voldelige over for andre.
05:16
are violentvoldsom towardimod other people,
Men blandt dem, der begår selvmord,
05:19
but of those who die by suicideselvmord,
er det vurderet, at mellem 75%
til muligvis over 90%
05:22
it's estimatedanslået that about 75
to maybe more than 90 percentprocent
lider af en psykisk sygdom,
der kan diagnosticeres.
05:27
have a diagnosablediagnosticerbare
mentalmental healthsundhed conditiontilstand of some kindvenlig.
Som I alle udmærket ved,
05:31
As you all know very well,
er vores sundhedssystem ikke udstyret
til at hjælpe alle,
05:32
our mentalmental healthsundhed careomsorg systemsystem
is not equippedudstyret to help everyonealle sammen,
og det er ikke alle med destruktive tanker,
05:37
and not everyonealle sammen with destructivedestruktive thoughtstanker
som opfylder kriterierne
05:39
fitspasser the criteriakriterier
for en bestemt diagnose.
05:41
for a specificbestemt diagnosisdiagnose.
Mange af dem, som vedvarende har følelser
05:44
ManyMange who have ongoingigangværende feelingsfølelser
af frygt, vrede eller håbløshed,
05:46
of fearfrygt or angervrede or hopelessnesshåbløshed
bliver aldrig udredt eller behandlet.
05:50
are never assessedvurderet or treatedbehandlet.
For ofte, får de kun vores opmærksomhed,
hvis de når en krisetilstand.
05:52
Too oftentit, they get our attentionopmærksomhed
only if they reach a behavioraladfærdsmæssige crisiskrise.
Hvis vurderingen er korrekt,
05:58
If estimatesestimater are correctkorrekt
og cirka 1-2% af alle selvmord
06:00
that about one
to two percentprocent of all suicidesselvmord
involverer mordet af en anden person,
06:03
involvesinvolverer the murdermord of anotheren anden personperson,
betyder det, at når selvmordsrater stiger,
som de gør i nogle befolkningsgrupper,
06:07
when suicideselvmord ratessatser risestige,
as they are risingstigende for some populationspopulationer,
så vil raterne for både
mord og selvmord også stige.
06:11
the murder-suicidemord-selvmord ratessatser
will risestige as well.
Jeg ville forstå, hvad der foregik
i Dylans sind op til hans død
06:15
I wanted to understandforstå what was going on
in Dylan'sDylans mindsind priorforudgående to his deathdød,
så jeg søgte svar hos andre,
der har mistet nogen til selvmord.
06:21
so I lookedkigget for answerssvar
from other survivorsoverlevende of suicideselvmord losstab.
Jeg forskede og meldte mig som frivillig
til indsamlinger.
06:26
I did researchforskning and volunteeredfrivilligt
to help with fund-raisingfundraising eventsbegivenheder,
Og når muligheden bød sig,
06:31
and wheneverhver gang I could,
snakkede jeg med dem, der havde
overlevet deres egen selvmordskrise
06:33
I talkedtalte with those who had
survivedoverlevede theirderes ownegen suicidalselvmordstanker crisiskrise
eller et selvmordsforsøg.
06:37
or attemptforsøg.
Én af de samtaler, der hjælpte mig mest,
06:39
One of the mostmest helpfulnyttig
conversationssamtaler I had
var med en kollega,
06:42
was with a coworkerpartner
som havde hørt mig tale med en anden
06:43
who overheardoverhørte me talkingtaler to someonenogen elseandet
på kontoret.
06:45
in my officekontor cubiclekabine.
Hun hørte mig sige,
at Dylan umuligt kunne have elsket mig,
06:47
She heardhørt me say
that DylanDylan could not have lovedelskede me
hvis han kunne gøre noget så forfærdeligt,
som det han gjorde.
06:51
if he could do something
as horribleforfærdelig as he did.
Senere, da hun fangede mig alene,
06:55
LaterSenere, when she foundfundet me alonealene,
undskyldte hun for at have smuglyttet,
06:57
she apologizedundskyldte for overhearingoverhearing
that conversationsamtale,
men fortalte mig, at jeg tog fejl.
07:00
but told me that I was wrongforkert.
Hun fortalte, at hun som ung, enlig mor
07:02
She said that when she was
a youngung, singleenkelt mothermor
med tre små børn,
07:05
with threetre smalllille childrenbørn,
var blevet svært deprimeret
og indlagt for egen beskyttelse.
07:07
she becameblev til severelyalvorligt depresseddeprimeret
and was hospitalizedindlagt to keep her safesikker.
På det tidspunkt var hun sikker på,
07:13
At the time, she was certainbestemte
at hendes børn ville være bedre stillet,
hvis hun døde,
07:15
that her childrenbørn
would be better off if she dieddøde,
så hun havde planlagt at tage sit eget liv.
07:18
so she had madelavet a planplan to endende her life.
Hun forsikrede mig om, at en mors kærlighed
er det stærkeste bånd på jorden
07:21
She assuredforsikrede me that a mother'smors love
was the strongeststærkeste bondbånd on EarthJorden,
og at hun elskede sine børn
mere end noget andet.
07:25
and that she lovedelskede her childrenbørn
more than anything in the worldverden,
Men på grund af hendes sygdom
07:29
but because of her illnesssygdom,
var hun sikker på,
at de var bedre stillet uden hende.
07:31
she was sure that they
would be better off withoutuden her.
Det, hun sagde, og det,
jeg har lært af andre,
07:36
What she said and what
I've learnedlærte from othersandre
er, at vi ikke træffer
en beslutning eller et valg
07:39
is that we do not make
the so-calledsåkaldte decisionafgørelse or choicevalg
om at tage vores liv
07:43
to die by suicideselvmord
på samme måde som vi vælger,
hvilken bil vi kører,
07:45
in the samesamme way
that we choosevælge what carbil to drivekøre
eller hvor vi skal tage hen
en lørdag aften.
07:48
or where to go on a SaturdayLørdag night.
Når nogen er ekstremt selvmordstruet,
07:51
When someonenogen is
in an extremelyekstremt suicidalselvmordstanker statestat,
befinder de sig i 4. stadie
af et helbredsfarligt nødstilfælde.
07:54
they are in a stagescene fourfire
medicalmedicinsk healthsundhed emergencynødsituation.
Deres tankevirksomhed begrænses
og de mister redskaberne til selvforvaltning.
07:59
TheirDeres thinkingtænker is impairedsvækket and they'vede har
lostfaret vild accessadgang to toolsværktøjer of self-governanceselvstyring.
Selvom de kan lægge en plan
og handle logisk,
08:05
Even thoughselvom they can
make a planplan and acthandling with logiclogik,
er deres sandhedsopfattelse forvrænget
af et filter af smerte,
08:08
theirderes sensefølelse of truthsandhed
is distortedforvrænget by a filterfilter of painsmerte
som de fortolker deres
egen virkelighed gennem.
08:12
throughigennem whichhvilken they
interpretfortolke theirderes realityvirkelighed.
Nogle mennesker er meget dygtige
til at skjule denne tilstand,
08:15
Some people can be very good
at hidingskjule this statestat,
og de har ofte en god grund
til at gøre det.
08:19
and they oftentit have
good reasonsgrunde for doing that.
Mange af os har haft selvmordstanker
på et tidspunkt,
08:23
ManyMange of us have
suicidalselvmordstanker thoughtstanker at some pointpunkt,
men ufortrængelige,
vedvarende selvmordstanker,
08:27
but persistentvedvarende,
ongoingigangværende thoughtstanker of suicideselvmord
og planlægning af måder man kan dø på
08:30
and devisingudtænke a meansmidler to die
er patologiske symptomer,
08:32
are symptomssymptomer of pathologypatologi,
og som mange andre sygdomme,
08:35
and like manymange illnessessygdomme,
skal tilstanden genkendes
og behandles,
08:37
the conditiontilstand has to be
recognizedanerkendt and treatedbehandlet
før et liv går tabt.
08:40
before a life is lostfaret vild.
Men min søns død var ikke kun et selvmord.
08:43
But my son'ssøns deathdød
was not purelyrent a suicideselvmord.
Det involverede massemord.
08:47
It involvedinvolveret massmasse murdermord.
Jeg ville vide, hvordan hans
selvmordstanker blev til tanker om mord.
08:50
I wanted to know how his
suicidalselvmordstanker thinkingtænker becameblev til homicidalmorderiske.
Forskningen er begrænset
og der er ikke nogle simple svar.
08:56
But researchforskning is sparsesparsomme
and there are no simpleenkel answerssvar.
Ja, han var formentlig deprimeret.
09:01
Yes, he probablysandsynligvis had ongoingigangværende depressiondepression.
Hans personlighed var perfektionistisk
og selvstændig,
09:05
He had a personalitypersonlighed
that was perfectionisticperfektionistiske and self-reliantselvhjulpne,
og det gjorde ham mindre tilbøjelig til
at søge hjælp fra andre.
09:12
and that madelavet him lessmindre likelysandsynligt
to seeksøge help from othersandre.
Han havde oplevet ting i skolen,
der bidrog til hans
09:16
He had experiencedoplevet
triggeringudløsning eventsbegivenheder at the schoolskole
følelser af mindreværd, ydmygelse og vrede.
09:20
that left him feelingfølelse
debasedfornedret and humiliatedydmyget and madgal.
Og han havde et kompliceret venskab
09:27
And he had a complicatedkompliceret friendshipvenskab
med en dreng, der delte hans følelser
af vrede og udenforskab
09:30
with a boydreng who shareddelt his feelingsfølelser
of rageraseri and alienationfremmedgørelse,
og som var alvorligt forstyrret,
09:34
and who was seriouslyhelt seriøst disturbedforstyrret,
kontrollerende og morderisk.
09:37
controllingkontrollerende and homicidalmorderiske.
Og midt i denne periode af livet
09:41
And on toptop of this periodperiode in his life
med ekstrem sårbarhed og skrøbelighed
09:44
of extremeekstrem vulnerabilitysårbarhed and fragilityskrøbelighed,
fandt Dylan tilgang til skydevåben,
09:48
DylanDylan foundfundet accessadgang to gunspistoler
selvom vi aldrig har haft nogle
i vores hjem.
09:50
even thoughselvom we'dvi ville never
ownedejede any in our home.
Det var utåleligt nemt for
en 17-årig dreng at købe skydevåben,
09:53
It was appallinglyrystende easylet
for a 17-year-old-år gammel boydreng to buykøbe gunspistoler,
både lovligt og ulovligt,
uden min tilladelse eller kendskab til det.
09:59
bothbegge legallylovligt and illegallyulovligt,
withoutuden my permissiontilladelse or knowledgeviden.
Og på en eller anden måde, 17 år senere,
og mange skoleattentater senere,
10:04
And somehowen eller anden måde, 17 yearsflere år
and manymange schoolskole shootingsskyderier latersenere,
er det stadig utåleligt nemt.
10:10
it's still appallinglyrystende easylet.
Det, som Dylan gjorde den dag,
knuste mit hjerte,
10:14
What DylanDylan did that day brokegik i stykker my hearthjerte,
og som traumer så ofte gør,
10:18
and as traumatraumer so oftentit does,
sled det på både min krop og mit sind.
10:20
it tooktog a tollafgift on my bodylegeme and on my mindsind.
To år efter skyderierne,
fik jeg brystkræft,
10:24
Two yearsflere år after the shootingsskyderier,
I got breastbryst cancerKræft,
og to år efter det,
begyndte jeg at få problemer med psyken.
10:28
and two yearsflere år after that,
I beganbegyndte to have mentalmental healthsundhed problemsproblemer.
Oven i den konstante, evindelige sorg,
10:33
On toptop of the constantkonstant, perpetualevig griefsorg
var jeg rædselsslagen for at løbe
ind i et familiemedlem
10:36
I was terrifiedforskrækket that I would runløb
into a familyfamilie membermedlem
til en af dem, Dylan dræbte,
10:40
of someonenogen DylanDylan had killeddræbt,
eller at blive antastet af pressen
10:42
or be accostedantastet by the presstrykke
eller en vred borger.
10:45
or by an angryvred citizenborger.
Jeg var bange for at tænde for nyhederne,
10:47
I was afraidbange to turntur on the newsnyheder,
bange for at høre mig selv
blive kaldt en forfærdelig forælder
10:50
afraidbange to hearhøre myselfMig selv beingvære calledhedder
a terribleforfærdeligt parentforælder or a disgustingulækkert personperson.
eller en modbydelig person.
Jeg begyndte at få panikanfald.
10:58
I startedstartede havingat have panicpanik attacksangreb.
Den første omgang kom fire år
efter skyderierne,
11:02
The first boutbout startedstartede
fourfire yearsflere år after the shootingsskyderier,
mens jeg forberedte mig på
vidneafhøringerne,
11:06
when I was getting readyparat
for the depositionsdepositionerne
og var nødt til at møde ofrenes
familier ansigt til ansigt.
11:09
and would have to meetmøde
the victims'ofrenes familiesfamilier faceansigt to faceansigt.
Anden runde begyndte
seks år efter skyderierne,
11:12
The secondanden roundrund startedstartede
sixseks yearsflere år after the shootingsskyderier,
da jeg forberedte mig på at
tale offentligt om mord og selvmord
11:16
when I was preparingforberede
to speaktale publiclyoffentligt about murder-suicidemord-selvmord
for første gang til en konference.
11:19
for the first time at a conferencekonference.
Begge episoder varede adskillige uger.
11:22
BothBegge episodesepisoder lastedvarede severalflere weeksuger.
Anfaldene kunne ske overalt:
11:27
The attacksangreb happenedskete everywhereoveralt:
i byggemarkedet, på mit kontor,
11:29
in the hardwarehardware storebutik, in my officekontor,
eller imens jeg læste
en bog i sengen.
11:32
or even while readinglæsning a bookBestil in bedseng.
Mit sind ville pludselig låse sig fast
i en cyklus af frygt,
11:35
My mindsind would suddenlypludselig locklåse
into this spinningspinding cyclecyklus of terrorterror
og uanset hvor meget jeg forsøgte
11:40
and no matterstof how I hardhårdt I triedforsøgt
at berolige mig selv,
eller ræsonnere mig ud af det,
11:42
to calmberolige myselfMig selv down
or reasongrund my way out of it,
kunne jeg ikke klare det.
11:46
I couldn'tkunne ikke do it.
Det føltes som om min hjerne
prøvede at slå mig ihjel
11:49
It feltfølte as if my brainhjerne
was tryingforsøger to killdræbe me,
og frygten for at opleve frygt
11:52
and then, beingvære afraidbange of beingvære afraidbange
gennemsivede alle mine tanker.
11:55
consumedforbruges all of my thoughtstanker.
Sådan lærte jeg på egen krop,
11:58
That's when I learnedlærte firsthandførste hånd
hvordan det føles,
når sindet ikke fungerer,
12:00
what it feelsføles like
to have a malfunctioningfunktionssvigt mindsind,
og da blev jeg i sandhed
fortaler for hjernehelbred.
12:03
and that's when I trulyvirkelig
becameblev til a brainhjerne healthsundhed advocatefortaler.
Med terapi, medicin og omsorg for mig selv,
12:08
With therapyterapi and medicationmedicin and self-careegenomsorg,
genvandt jeg med tiden et liv,
12:11
life eventuallytil sidst returnedvendt tilbage
der kan beskrives som normalt
efter omstændighederne.
12:13
to whateveruanset hvad could be thought of
as normalnormal underunder the circumstancesomstændigheder.
Når jeg så tilbage på alt,
der var sket,
12:18
When I lookedkigget back
on all that had happenedskete,
kunne jeg se, at min søns
nedadgående spiral
12:20
I could see that my son'ssøns
spiralspiralformet into dysfunctiondysfunktion
formentlig blev dannet over
en periode på cirka to år,
12:24
probablysandsynligvis occurredfandt sted
over a periodperiode of about two yearsflere år,
rigelig tid til at skaffe ham hjælp,
12:28
plentymasser of time to get him help,
hvis bare nogen havde vidst,
at han havde brug for hjælp
12:31
if only someonenogen had knownkendt
that he neededhavde brug for help
og hvad de skulle gøre.
12:34
and knownkendt what to do.
Hver gang nogen spørger mig:
12:40
EveryHver time someonenogen asksspørger me,
"Hvordan kunne du ikke vide det?"
12:43
"How could you not have knownkendt?",
føles det som et slag i maven.
12:45
it feelsføles like a punchpunch in the guttarm.
Den indforståede beskyldning
hager sig fast i min skyldfølelse,
12:48
It carriesbærer accusationanklage
and tapsvandhaner into my feelingsfølelser of guiltskyld
som jeg, uanset mængden af terapi,
jeg har fået,
12:53
that no matterstof how much therapyterapi I've had
aldrig bliver helt af med.
12:55
I will never fullyfuldt ud eradicateudrydde.
Men dette har jeg lært:
12:58
But here'sher er something I've learnedlærte:
Hvis kærlighed var nok
13:01
if love were enoughnok
til at stoppe en person
med selvmordstanker,
13:03
to stop someonenogen who is suicidalselvmordstanker
fra at skade sig selv,
13:05
from hurtingsåre themselvesdem selv,
ville selvmord næsten aldrig ske.
13:08
suicidesselvmord would hardlynæsten ever happenske.
Men kærlighed er ikke nok
13:11
But love is not enoughnok,
og selvmord forekommer.
13:14
and suicideselvmord is prevalentfremherskende.
Det er den næst mest ledende dødsårsag
13:16
It's the secondanden leadingførende causeårsag of deathdød
for folk i alderen 10-34 år,
13:19
for people agealder 10 to 34,
og 15% af amerikanske unge
13:22
and 15 percentprocent of AmericanAmerikansk youthungdom
siger, at de har lagt en selvmordsplan
13:25
reportrapport havingat have madelavet a suicideselvmord planplan
det seneste år.
13:28
in the last yearår.
Jeg har lært, at uanset hvor gerne
vi vil tro det,
13:31
I've learnedlærte that no matterstof
how much we want to believe we can,
så kan vi ikke vide eller styre
13:36
we cannotkan ikke know or controlkontrollere
alt vores kære tænker og føler.
13:38
everything our lovedelskede onesdem think and feel,
Og den stædige tro at vi
af nogen årsag er anderledes,
13:41
and the stubbornstædig belieftro
that we are somehowen eller anden måde differentforskellige,
at nogen, vi elsker, aldrig kunne
finde på at skade sig selv
13:45
that someonenogen we love
would never think of hurtingsåre themselvesdem selv
eller andre,
13:49
or someonenogen elseandet,
kan gøre os blinde
13:51
can causeårsag us to missgå glip af
for det åbenlyst skjulte.
13:53
what's hiddenskjult in plainalmindeligt sightsyn.
Og hvis det værste,
der kan ske faktisk sker,
13:56
And if worstværst casetilfælde scenariosscenarier
do come to passpassere,
bliver vi nødt til at lære at tilgive
os selv for, at vi ikke vidste nok,
14:01
we'llgodt have to learnlære
to forgivetilgive ourselvesos selv for not knowingkende
eller for at vi ikke stillede
de rigtige spørgsmål,
14:05
or for not askingspørger the right questionsspørgsmål
eller fandt den rette behandling.
14:08
or not findingfund the right treatmentbehandling.
Vi bør altid formode
14:12
We should always assumeantage
at nogen vi elsker muligvis lider,
14:13
that someonenogen we love maykan be sufferinglidelse,
uanset hvad de siger,
14:16
regardlessuanset of what they say
eller måden de opfører sig.
14:19
or how they acthandling.
Vi bør lytte med sjæl og krop,
14:21
We should listen with our wholehel beingvære,
uden at dømme
14:24
withoutuden judgmentsdomme,
og uden at foreslå løsninger.
14:26
and withoutuden offeringudbud solutionsløsninger.
Jeg ved, at jeg kommer til
at leve med denne tragedie,
14:32
I know that I will livelevende with this tragedytragedie,
med alle disse tragedier,
14:35
with these multiplemange tragediestragedier,
resten af mit liv.
14:37
for the resthvile of my life.
Jeg ved, at mange synes,
14:40
I know that in the mindssind of manymange,
at mit tab ikke kan måle sig
med de andre familiers tab.
14:46
what I lostfaret vild can't comparesammenligne
to what the other familiesfamilier lostfaret vild.
Jeg ved, at min kamp ikke
gør deres nemmere.
14:51
I know my strugglekamp
doesn't make theirsderes any easiernemmere.
Jeg ved, at nogle endda synes,
at jeg ikke har ret til smerte,
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any painsmerte,
kun til et liv i evig bod.
15:01
but only to a life of permanentpermanent penancebod.
Når alt kommer til alt, er dette,
hvad jeg ved:
15:06
In the endende what I know comeskommer down to this:
Det er et tragisk faktum, at selv de
mest opmærksomme og ansvarlige af os
15:10
the tragictragisk factfaktum is that even
the mostmest vigilantpå vagt and responsibleansvarlig of us
måske er ude af stand til at hjælpe.
15:16
maykan not be ablei stand to help,
Men for kærlighedens skyld,
15:19
but for love'slove's sakeskyld,
må vi aldrig holde op med at forsøge
15:22
we mustskal never stop tryingforsøger
at kende til det ukendelige.
15:24
to know the unknowableukendte.
Tak.
15:26
Thank you.
(Bifald)
15:27
(ApplauseBifald)
Translated by Kamilla Christiansen
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com