ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Сю Клиболд: Синът ми е Колумбайнският стрелец. Това е моята история

Filmed:
10,022,839 views

Сю Клиболд е майката на Дилън Клиболд, един от двамата стрелци, извършили масовото убийство в Колумбайнската гимназия, убивайки 12 ученици и 1 учител. Тя е прекарала години, разнищвайки всеки детайл от семейния си живот, опитвайки се да разбере какво е можело да направи, за да предотврати насилието, което е извършил синът ѝ. В тази тежка, разтърсваща дискусия, Клиболд изследва пресечната точка между психичното здраве и насилието, призовавайки родители и професионалисти да продължат да изследват връзката между самоубийственото мислене и мисленето, водещо до убийства.
- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:26
The last time I heardчух my son'sна сина voiceглас
0
1080
2496
За последен път чух гласа на сина ми,
00:28
was when he walkedвървеше out the frontпреден doorврата
1
3600
2336
когато той излезе през входната врата
00:30
on his way to schoolучилище.
2
5960
1280
и тръгна към училище.
00:33
He calledНаречен out one wordдума in the darknessтъмнина:
3
8480
2200
Той извика една дума в тъмнината:
00:36
"ByeЧао."
4
11320
1200
"Чао."
00:38
It was AprilАприл 20, 1999.
5
13000
3000
Беше април, 1999.
00:41
LaterПо-късно that morningсутрин,
at ColumbineColumbine HighВисоко SchoolУчилище,
6
16880
3056
По-късно същата сутрин,
в Колумбайнската гимназия,
00:44
my sonсин DylanДилън and his friendприятел EricЕрик
7
19960
2936
моят син Дилан и приятелят му Ерик
00:47
killedубит 12 studentsстуденти and a teacherучител
8
22920
2320
убиха 12 ученици и учител
00:51
and woundedранен more than 20 othersдруги
before takingприемате theirтехен ownсобствен livesживота.
9
26280
3680
и раниха повече от 20 човека
преди да отнемат живота си.
00:56
ThirteenТринадесет innocentневинен people were killedубит,
10
31160
3056
13 невинни човека бяха убити,
00:59
leavingоставяйки theirтехен lovedобичал onesтакива
in a stateсъстояние of griefмъка and traumaтравма.
11
34240
3200
оставяйки своите близки
в дълбока скръб и траур.
01:03
OthersДруги sustainedпродължителен injuriesнаранявания,
12
38320
1856
Други получиха наранявания,
01:05
some resultingв резултат in disfigurementобезобразяване
and permanentпостоянен disabilityинвалидност.
13
40200
4040
някои бяха обезобразени
и останаха инвалиди.
01:10
But the enormityчудовищност of the tragedyтрагедия
14
45840
1816
Но големината на трагедията
01:12
can't be measuredизмерена only by the numberномер
of deathsсмъртни случаи and injuriesнаранявания that tookвзеха placeмясто.
15
47680
4120
не може да се измери единствено
с броя на жертвите и ранените.
01:17
There's no way to quantifyколичествено
the psychologicalпсихологичен damageщета
16
52720
3416
Няма мерило за психологическите поражения
01:21
of those who were in the schoolучилище,
17
56160
1936
за тези, които са се намирали в училището
01:23
or who tookвзеха partчаст
in rescueспасяване or cleanupПочистване effortsусилия.
18
58120
3360
или за тези, помагали при спасяването
на хора или са разчиствали след това.
01:27
There's no way to assessоцени
the magnitudeвеличина of a tragedyтрагедия like ColumbineColumbine,
19
62280
3640
Няма мерило за големината
на трагедия като тази в Колумбайн,
01:31
especiallyособено when it can be a blueprintплан
20
66680
2256
особено когато тя може да стане образец
01:33
for other shootersстрелците who go on
to commitангажират atrocitiesзверствата of theirтехен ownсобствен.
21
68960
3440
за тези, които от своя страна
искат да извършат подобно престъпление.
01:38
ColumbineColumbine was a tidalприливна waveвълна,
22
73600
1840
Колумбайн беше ударна вълна
и когато трагедията приключи,
01:41
and when the crashкатастрофа endedприключила,
23
76200
1256
01:42
it would take yearsгодини
for the communityобщност and for societyобщество
24
77480
3936
на общността и обществото им
бяха нужни години,
01:46
to comprehendразберете its impactвъздействие.
25
81440
1720
за да разберат напълно случилото се.
01:49
It has takenвзета me yearsгодини
to try to acceptприемам my son'sна сина legacyзавещание.
26
84720
4120
На мен ми бяха нужни години, за да опитам
да приема действията на сина ми.
01:54
The cruelжесток behaviorповедение
that definedдефинирани the endкрай of his life
27
89760
3136
Жестоките действия,
които доведоха до смъртта му,
01:57
showedпоказан me that he was a completelyнапълно
differentразличен personчовек from the one I knewЗнаех.
28
92920
3560
ми показаха, че той е бил съвсем
различен човек, от човека, който познавах.
02:02
AfterwardsСлед това people askedпопитах,
29
97600
2376
След това хората ме питаха:
02:05
"How could you not know?
30
100000
1760
"Как е можело да не знаеш?
02:07
What kindмил of a motherмайка were you?"
31
102560
1560
Каква майка си ти?"
02:10
I still askпитам myselfсебе си those sameедин и същ questionsвъпроси.
32
105240
2640
Все още си задавам същите въпроси.
02:14
Before the shootingsстрелби,
I thought of myselfсебе си as a good momмама.
33
109080
2880
Преди стрелбата
възприемах себе си като добра майка.
02:17
HelpingПодпомагане на my childrenдеца becomeда стане caringгрижовна,
34
112760
2456
Да помогна на децата си
да станат грижовни,
02:20
healthyздрав, responsibleотговорен adultsвъзрастни
35
115240
2336
здрави, отговорни възрастни
02:22
was the mostнай-много importantважно roleроля of my life.
36
117600
3480
беше най-важната роля в моя живот.
02:26
But the tragedyтрагедия convincedубеден me
that I failedсе провали as a parentродител,
37
121760
3320
Но трагедията ме убеди,
че съм се провалила като родител
02:30
and it's partiallyчастично this senseсмисъл of failureнеуспех
that bringsноси me here todayднес.
38
125840
3720
и отчасти това чувство на провал
ме доведе тук днес.
02:36
AsideНастрана from his fatherбаща,
39
131240
1256
Освен баща му,
02:37
I was the one personчовек
who knewЗнаех and lovedобичал DylanДилън the mostнай-много.
40
132520
3560
аз бях единственият човек, който познаваше
и обичаше Дилън най-много.
02:41
If anyoneнякой could have knownизвестен
what was happeningслучва,
41
136800
2256
Ако някой можеше да предвиди
какво ще се случи,
02:44
it should have been me, right?
42
139080
1720
това трябваше да съм аз, нали?
02:47
But I didn't know.
43
142000
1200
Но аз не знаех.
02:50
TodayДнес, I'm here to shareдял the experienceопит
44
145440
1896
Днес съм тук да
споделя опита за това,
02:52
of what it's like to be the motherмайка
of someoneнякой who killsизмиране and hurtsБоли.
45
147360
3720
какво е да бъдеш майка
на някой, който убива и наранява.
02:57
For yearsгодини after the tragedyтрагедия,
I combedпенирани throughпрез memoriesспомени,
46
152200
3856
В годините след трагедията,
щателно се ровех в спомените си,
03:01
tryingопитвайки to figureфигура out
exactlyточно where I failedсе провали as a parentродител.
47
156080
3600
опитвайки се да разбера
къде се провалих като родител
03:05
But there are no simpleпрост answersотговори.
48
160280
2736
Но няма прости отговори.
03:08
I can't give you any solutionsрешения.
49
163040
1920
Не мога да дам никакви изводи.
03:10
All I can do
50
165520
1200
Всичко, което мога да направя
03:12
is shareдял what I have learnedнаучен.
51
167760
2360
е да споделя какво научих.
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootingsстрелби,
52
171440
3616
Когато разговарям с хора,
които не ме познаваха преди стрелбата,
03:20
I have threeтри challengesпредизвикателства to meetСреща.
53
175080
1800
съм изправена пред три изпитания.
03:22
First, when I walkразходка into a roomстая like this,
54
177640
3200
Първо, когато влеза в помещение като това,
03:26
I never know if someoneнякой there
has experiencedопитен lossзагуба
55
181480
3576
никога не знам дали някой тук
не е преживял загуба
03:30
because of what my sonсин did.
56
185080
1720
заради стореното от сина ми.
03:33
I feel a need to acknowledgeпотвърждавам the sufferingстрадание
causedпричинен by a memberчлен of my familyсемейство
57
188080
4136
Усещам необходимост да поискам прошка за
страданието, причинено от сина ми,
03:37
who isn't here to do it for himselfсебе си.
58
192240
2200
който не е тук, за да го направи сам.
03:40
So first, with all of my heartсърце,
59
195080
2560
Така че първо, от цялото си сърце
03:43
I'm sorry if my sonсин has causedпричинен you painболка.
60
198320
3240
съжалявам, ако моят син
ви е причинил болка.
03:48
The secondвтори challengeпредизвикателство I have
61
203640
1760
Второ, пред мен стои изпитанието
03:51
is that I mustтрябва да askпитам for understandingразбиране
and even compassionсъчувствие
62
206040
3720
да търся разбиране и дори
състрадание,
03:55
when I talk about
my son'sна сина deathсмърт as a suicideсамоубийство.
63
210560
3240
когато говоря за смъртта на сина ми
като за самоубийство.
03:59
Two yearsгодини before he diedпочинал,
64
214480
2136
Две години преди да умре,
04:01
he wroteнаписах on a pieceпарче of paperхартия in a notebookбележник
65
216640
2216
той е написал на лист от тетрадка,
04:03
that he was cuttingрязане himselfсебе си.
66
218880
1560
че е режел тялото си.
04:06
He said that he was in agonyагония
67
221200
1616
Казва, че бил в агония
04:07
and wanted to get a gunпистолет
so he could endкрай his life.
68
222840
2640
и би искал да има оръжие,
за да приключи с живота си.
04:11
I didn't know about any of this
untilдо monthsмесеца after his deathсмърт.
69
226160
3760
Разбрах тези неща
месеци след неговата смърт.
04:15
When I talk about his deathсмърт as a suicideсамоубийство,
70
230720
3416
Когато говоря за смъртта на сина си
като за самоубийство,
04:19
I'm not tryingопитвайки to downplayомаловажават the viciousnessпорочност
he showedпоказан at the endкрай of his life.
71
234160
4040
не се опитвам да омаловажа жестокостта,
която той извърши в края на живота си.
04:23
I'm tryingопитвайки to understandразбирам
72
238840
1976
Опитвам се да разбера
04:25
how his suicidalсамоубийство thinkingмислене
73
240840
2096
как неговите самоубийствени мисли
04:27
led to murderубийство.
74
242960
1440
доведоха до убийства.
04:30
After a lot of readingчетене
and talkingговорим with expertsексперти,
75
245080
3216
След много четене и
разговори с експерти,
04:33
I have come to believe
76
248320
1656
стигнах до убеждението,
04:35
that his involvementучастие in the shootingsстрелби
was rootedвнедрен not in his desireжелание to killубивам
77
250000
4720
че участието му в стрелбата не идва
от вкоренено желание да убива,
04:40
but in his desireжелание to dieумирам.
78
255480
1680
а от желанието му да умре.
04:43
The thirdтрета challengeпредизвикателство I have
when I talk about my son'sна сина murder-suicideубийство-самоубийство
79
258320
5296
Третото изпитание пред мен, когато говоря
за убийството-самоубийство на сина ми
04:48
is that I'm talkingговорим about mentalумствен healthздраве --
80
263640
2920
е, че говоря за психическо здраве --
04:52
excuseизвинение me --
81
267680
1216
извинете --
04:53
is that I'm talkingговорим about mentalумствен healthздраве,
82
268920
2616
е, че говоря за психическо здраве
04:56
or brainмозък healthздраве, as I preferпредпочитам to call it,
because it's more concreteбетон.
83
271560
4176
или мозъчно здраве, както предпочитам
да го наричам, понеже е по-конкретно.
05:00
And in the sameедин и същ breathдъх,
I'm talkingговорим about violenceнасилие.
84
275760
3736
И в същото време
говоря за насилие.
05:04
The last thing I want to do
is to contributeдопринесе to the misunderstandingнедоразумение
85
279520
3576
Последното, което искам,
е да допринеса за неправилното разбиране,
05:08
that alreadyвече existsсъществува around mentalумствен illnessзаболяване.
86
283120
3216
което вече съществува за
психичните заболявания.
05:11
Only a very smallмалък percentна сто of those
who have a mentalумствен illnessзаболяване
87
286360
4776
Много малък процент от тези,
които имат психично заболяване
05:16
are violentнасилствен towardза other people,
88
291160
2240
проявяват насилие спрямо останалите,
05:19
but of those who dieумирам by suicideсамоубийство,
89
294800
3136
Но хората, които умират при самоубийство
05:22
it's estimatedпрогнозна that about 75
to maybe more than 90 percentна сто
90
297960
4216
в около 75-90 процента от случаите
05:27
have a diagnosablediagnosable
mentalумствен healthздраве conditionсъстояние of some kindмил.
91
302200
3400
са диагностицирани с някакъв тип
психично заболяване.
05:31
As you all know very well,
92
306680
1256
Както много добре знаете,
системата ни за психично-здравно лечение
не е в състояние да помогне на всички
05:32
our mentalумствен healthздраве careгрижа systemсистема
is not equippedобзаведен to help everyoneвсеки,
93
307960
2960
05:37
and not everyoneвсеки with destructiveразрушителните thoughtsмисли
94
312000
2496
и не всеки с деструктивни мисли
05:39
fitsуниверсален the criteriaкритерии
95
314520
1736
отговаря на критериите
05:41
for a specificспецифичен diagnosisдиагноза.
96
316280
2160
за определена диагноза.
05:44
ManyМного who have ongoingв процес feelingsчувствата
97
319200
2016
Много хора с постоянни чувства
05:46
of fearстрах or angerгняв or hopelessnessбезнадеждност
98
321240
3736
на страх или гняв или безнадеждност
05:50
are never assessedоценява or treatedтретира.
99
325000
1880
никога не са били диагностицирани
или лекувани.
05:52
Too oftenчесто, they get our attentionвнимание
only if they reachдостигнат a behavioralповеденчески crisisкриза.
100
327640
4640
Твърде често те привличат вниманието ни,
само в случай на поведенческа криза.
05:58
If estimatesоценка are correctправилен
101
333400
2056
Ако приблизителните данни са верни,
06:00
that about one
to two percentна сто of all suicidesсамоубийства
102
335480
2936
че само 1-2 процента
от всички самоубийства
06:03
involvesвключва the murderубийство of anotherоще personчовек,
103
338440
2080
включват и убийството на друг човек,
06:07
when suicideсамоубийство ratesпроценти riseиздигам се,
as they are risingнарастващ for some populationsпопулации,
104
342080
3920
то когато процентът самоубийства нараства,
както нараства за някои населения,
06:11
the murder-suicideубийство-самоубийство ratesпроценти
will riseиздигам се as well.
105
346720
2680
процентът на самоубийци - убийци
също ще нарастне.
06:15
I wanted to understandразбирам what was going on
in Dylan'sДилън mindум priorпреди to his deathсмърт,
106
350520
5496
Исках да разбера какво се е случвало
в главата на Дилън преди смъртта му,
06:21
so I lookedпогледнах for answersотговори
from other survivorsоцелели of suicideсамоубийство lossзагуба.
107
356040
3720
така че потърсих отговори от хора,
чиито близки са се самоубили.
06:26
I did researchизследване and volunteeredдоброволец
to help with fund-raisingнабиране на средства eventsсъбития,
108
361640
4536
Направих изследвания и
помагах за набиране на средства,
06:31
and wheneverкогато и да е I could,
109
366200
1776
помагах с каквото мога.
06:33
I talkedговорих with those who had
survivedоцеля theirтехен ownсобствен suicidalсамоубийство crisisкриза
110
368000
4496
Говорих с хора, оцелели след опит
06:37
or attemptопит.
111
372520
1200
да се самоубият.
Един от разговорите,
които най-много ми помогна,
06:39
One of the mostнай-много helpfulполезен
conversationsразговори I had
112
374840
2216
06:42
was with a coworkerколега
113
377080
1456
беше с колежка,
06:43
who overheardДочух me talkingговорим to someoneнякой elseоще
114
378560
1905
чула ме да говоря с някой друг
06:45
in my officeофис cubicleкабина.
115
380489
1200
в офиса.
06:47
She heardчух me say
that DylanДилън could not have lovedобичал me
116
382760
3416
Чула ме да казвам,
че Дилън не би могъл да ме обича
06:51
if he could do something
as horribleужасен as he did.
117
386200
2760
щом е направил
нещо толкова ужасно.
06:55
LaterПо-късно, when she foundнамерено me aloneсам,
118
390000
1800
По-късно, когато ме видя сама,
06:57
she apologizedсе извини for overhearingoverhearing
that conversationразговор,
119
392760
2456
тя се извини,
че е подслушала разговора ми,
07:00
but told me that I was wrongпогрешно.
120
395240
1560
но ми каза, че греша.
07:02
She said that when she was
a youngмлад, singleединичен motherмайка
121
397880
2616
Каза, че когато била млада,
самотна майка
07:05
with threeтри smallмалък childrenдеца,
122
400520
1440
с три малки деца,
07:07
she becameстана severelyтежко depressedподтиснат
and was hospitalizedхоспитализирани to keep her safeсейф.
123
402600
4640
била в тежка депресия и била хоспитали-
зирана заради собствената ѝ безопастност.
07:13
At the time, she was certainопределен
124
408000
2296
По това време била сигурна,
07:15
that her childrenдеца
would be better off if she diedпочинал,
125
410320
3256
че за децата ѝ ще е по-добре,
ако тя умре
07:18
so she had madeизработен a planплан to endкрай her life.
126
413600
2240
и решила да приключи с живота си.
07:21
She assuredосигурена me that a mother'sмайката love
was the strongest-силната bondвръзка on EarthЗемята,
127
416880
4056
Тя ме увери, че майчината любов
е най-силното чувство на замята
07:25
and that she lovedобичал her childrenдеца
more than anything in the worldсвят,
128
420960
3040
и че е обичала децата си
повече от всичко на света,
07:29
but because of her illnessзаболяване,
129
424640
2216
но заради болестта си
07:31
she was sure that they
would be better off withoutбез her.
130
426880
2840
била сигурна,
че те ще са по-добре без нея.
07:36
What she said and what
I've learnedнаучен from othersдруги
131
431680
2376
Това, което каза и което
научих от другите е,
07:39
is that we do not make
the so-calledтака наречен decisionрешение or choiceизбор
132
434080
4736
че ние не правим избор и не
вземаме решение
07:43
to dieумирам by suicideсамоубийство
133
438840
1576
да се самоубием
07:45
in the sameедин и същ way
that we chooseизбирам what carкола to driveпът
134
440440
2856
по същия начин,
по който избираме кола
07:48
or where to go on a SaturdayСъбота night.
135
443320
2120
или къде да отидем събота вечер.
07:51
When someoneнякой is
in an extremelyизвънредно suicidalсамоубийство stateсъстояние,
136
446360
3096
Когато някой го обземат
завладяващи самоубийствени мисли,
07:54
they are in a stageсцена fourчетирима
medicalмедицински healthздраве emergencyспешен случай.
137
449480
4520
той спешно се нуждае
от медицинска помощ.
07:59
TheirИм thinkingмислене is impairedнарушен and they'veте имат
lostзагубен accessдостъп to toolsинструменти of self-governanceсамостоятелно управление.
138
454680
4480
Мислите му са пагубни,
способността за самоконтрол е загубена.
08:05
Even thoughвъпреки че they can
make a planплан and actакт with logicлогика,
139
460320
3176
Въпреки това той може да направи план
и да действа логично,
08:08
theirтехен senseсмисъл of truthистина
is distortedизкривени by a filterфилтър of painболка
140
463520
3936
усещането му за истина
е изопачено през призмата на болката,
08:12
throughпрез whichкойто they
interpretинтерпретира theirтехен realityреалност.
141
467480
2600
през която интерпретира
своята реалност.
08:15
Some people can be very good
at hidingСкриване на this stateсъстояние,
142
470880
3656
Някои хора могат много добре
да прикрият своето състояние
08:19
and they oftenчесто have
good reasonsпричини for doing that.
143
474560
2360
и често имат добри причини за това.
08:23
ManyМного of us have
suicidalсамоубийство thoughtsмисли at some pointточка,
144
478840
3176
Много от нас имат самоубийствени мисли
понякога,
08:27
but persistentустойчиви,
ongoingв процес thoughtsмисли of suicideсамоубийство
145
482040
3496
но постоянните,
завладяващи мисли за самоубийство
08:30
and devisingразработването на a meansсредства to dieумирам
146
485560
2216
и изработването на план за самоубийство
08:32
are symptomsсимптоми of pathologyпатология,
147
487800
2336
са симптоми на патология
08:35
and like manyмного illnessesзаболявания,
148
490160
1896
и като много заболявания
08:37
the conditionсъстояние has to be
recognizedразпознат and treatedтретира
149
492080
2760
състоянието трябва да бъде
разпознато и лекувано
08:40
before a life is lostзагубен.
150
495520
1520
преди един живот да е загубен.
08:43
But my son'sна сина deathсмърт
was not purelyчисто a suicideсамоубийство.
151
498600
2840
Но смъртта на сина ми
не беше чисто самоубийство.
08:47
It involvedучастващи massмаса murderубийство.
152
502200
1760
Включваше масово убийство.
08:50
I wanted to know how his
suicidalсамоубийство thinkingмислене becameстана homicidalубийствен.
153
505080
5880
Исках да разбера как мислите му за само-
убийство са довели до мисли за убийство.
08:56
But researchизследване is sparseпо-рядко
and there are no simpleпрост answersотговори.
154
511920
3160
Изследванията на тази тема обаче са
оскъдни и няма лесни отговори.
09:01
Yes, he probablyвероятно had ongoingв процес depressionдепресия.
155
516240
2919
Да, той вероятно е имал
нарастваща депресия.
09:05
He had a personalityиндивидуалност
that was perfectionisticperfectionistic and self-reliantсамоуверен,
156
520679
5561
Чертите на характера му включваха
перфекционизъм и самоувереност
09:12
and that madeизработен him lessпо-малко likelyвероятно
to seekтърся help from othersдруги.
157
527120
3760
и поради това той не би
помолил друг за помощ.
09:16
He had experiencedопитен
triggeringтригери eventsсъбития at the schoolучилище
158
531880
3456
Редица преживявания в училище
09:20
that left him feelingчувство
debaseddebased and humiliatedунижен and madлуд.
159
535360
5400
са го довели до чувства на
унижение, обида и гняв.
09:27
And he had a complicatedсложен friendshipприятелство
160
542160
3256
И е имал сложни взаимоотношения
09:30
with a boyмомче who sharedсподелено his feelingsчувствата
of rageгняв and alienationотчуждението,
161
545440
4336
с момче, което е споделяло
неговите чувствата на гняв и отчуждение
09:34
and who was seriouslyсериозно disturbedнарушен,
162
549800
3096
и което е било емоционално неуравновесено,
доминиращо и склонно да убива.
09:37
controllingконтролинг and homicidalубийствен.
163
552920
1880
09:41
And on topвръх of this periodПериод in his life
164
556280
2856
И в пика на този негов период
09:44
of extremeекстремни vulnerabilityуязвимост and fragilityуязвимостта,
165
559160
3160
на крайна уязвимост и крехкост,
09:48
DylanДилън foundнамерено accessдостъп to gunsпистолети
166
563280
2376
Дилан е намерил достъп до оръжия,
09:50
even thoughвъпреки че we'dние искаме never
ownedпритежавани any in our home.
167
565680
2160
въпреки че ние никога
не сме имали такова вкъщи.
09:53
It was appallinglyужасяващо easyлесно
for a 17-year-old-годишен boyмомче to buyКупувам gunsпистолети,
168
568800
5216
Ужасяващо лесно е
за 17-годишно момче да купи оръжие,
09:59
bothи двете legallyзаконно and illegallyнезаконно,
withoutбез my permissionразрешение or knowledgeзнание.
169
574040
4640
легално и нелегално,
без моето знание или позволение.
10:04
And somehowнякак си, 17 yearsгодини
and manyмного schoolучилище shootingsстрелби laterпо късно,
170
579880
4520
И някакси, 17 години по-късно, след
многобройни случаи на училищни стрелби,
10:10
it's still appallinglyужасяващо easyлесно.
171
585080
1800
все още е плашещо лесно.
10:14
What DylanДилън did that day brokeсчупи my heartсърце,
172
589160
2720
Това, което Дилън извърши през
този ден разби сърцето ми
10:18
and as traumaтравма so oftenчесто does,
173
593240
1856
и както често се случва при травми,
10:20
it tookвзеха a tollдан on my bodyтяло and on my mindум.
174
595120
2960
и се отрази тежко на тялото и ума ми.
Две години след стрелбата
бях диагностицирана с рак на гърдата,
10:24
Two yearsгодини after the shootingsстрелби,
I got breastгърди cancerрак,
175
599360
2440
10:28
and two yearsгодини after that,
I beganзапочна to have mentalумствен healthздраве problemsпроблеми.
176
603200
3360
а след още две години се появиха
психически проблеми.
10:33
On topвръх of the constantпостоянен, perpetualвечен griefмъка
177
608480
3416
В допълнение към постоянна,
нестихваща скръб
10:36
I was terrifiedужасен that I would runтичам
into a familyсемейство memberчлен
178
611920
3576
се ужасявах да не срещна роднини
10:40
of someoneнякой DylanДилън had killedубит,
179
615520
2056
на някой, който Дилън е убил
10:42
or be accostedaccosted by the pressНатиснете
180
617600
2376
или да не ме заговорят журналисти
10:45
or by an angryядосан citizenгражданин.
181
620000
1480
или гневни граждани.
10:47
I was afraidуплашен to turnзавой on the newsНовини,
182
622920
2576
Страхувах се да пусна новините,
10:50
afraidуплашен to hearчувам myselfсебе си beingсъщество calledНаречен
a terribleужасен parentродител or a disgustingотвратителен personчовек.
183
625520
4960
страхувах се, че ще ме нарекат
ужасна майка и отвратителна личност.
10:58
I startedзапочна havingкато panicпаника attacksнападки.
184
633320
2040
Започнах да изпитвам паник атаки.
11:02
The first boutмач startedзапочна
fourчетирима yearsгодини after the shootingsстрелби,
185
637240
4176
Първият пристъп получих четири
години след стрелбата,
11:06
when I was gettingполучаване на readyготов
for the depositionsотлагания
186
641440
2536
когато се подготвях за
свидетелски показания
11:09
and would have to meetСреща
the victims'на жертвите familiesсемейства faceлице to faceлице.
187
644000
2800
и трябваше да се срещна лично със
семействата на жертвите.
11:12
The secondвтори roundкръгъл startedзапочна
sixшест yearsгодини after the shootingsстрелби,
188
647600
3376
Вторият пристъп получих
шест години след стрелбата,
11:16
when I was preparingприготвяне
to speakговоря publiclyпублично about murder-suicideубийство-самоубийство
189
651000
3456
когато се подготвях да говоря
публично за убийството-самоубийство
11:19
for the first time at a conferenceконференция.
190
654480
2000
за пръв път на конференция.
11:22
BothИ двете episodesепизоди lastedпродължило severalняколко weeksседмици.
191
657520
2400
И двата епизода продължиха
няколко седмици.
11:27
The attacksнападки happenedсе случи everywhereнавсякъде:
192
662160
2136
Пристъпите се появяваха навсякъде:
11:29
in the hardwareжелезария storeмагазин, in my officeофис,
193
664320
3296
в магазина, в офиса ми,
11:32
or even while readingчетене a bookКнига in bedлегло.
194
667640
2040
дори докато четях книга в леглото.
11:35
My mindум would suddenlyвнезапно lockключалка
into this spinningпредене cycleцикъл of terrorтерор
195
670600
5056
Умът ми внезапно се затвори
в този замайващ лабиринт от терор
11:40
and no matterвъпрос how I hardтвърд I triedопитах
196
675680
2096
и нямаше значение колко силно опитвах
11:42
to calmспокоен myselfсебе си down
or reasonпричина my way out of it,
197
677800
4056
да се успокоя или да потърся
разумен изход от него,
11:46
I couldn'tне можех do it.
198
681880
1280
усилията ми бяха напразни.
11:49
It feltчувствах as if my brainмозък
was tryingопитвайки to killубивам me,
199
684440
2560
Чувствах се така сякаш
умът ми се опитва да ме убие
11:52
and then, beingсъщество afraidуплашен of beingсъщество afraidуплашен
200
687920
2576
и тогава страхът от самия старх
11:55
consumedконсумира all of my thoughtsмисли.
201
690520
1800
погълна всичките ми мисли.
11:58
That's when I learnedнаучен firsthandот първа ръка
202
693200
1896
Тогава научих от първа ръка
12:00
what it feelsчувства like
to have a malfunctioningнеизправност mindум,
203
695120
2440
какво е да се чувстваш така сякаш
имаш мозъчна дизфункция,
12:03
and that's when I trulyнаистина
becameстана a brainмозък healthздраве advocateзастъпник.
204
698640
3480
именно тогава станах истински
застъпник на психичното здраве.
12:08
With therapyтерапия and medicationлечение and self-careСамостоятелни грижи,
205
703760
2976
С терапия, лекарства и самопомощ,
12:11
life eventuallyв крайна сметка returnedсе завърна
206
706760
1816
животът ми се върна
12:13
to whateverкакто и да е could be thought of
as normalнормален underпри the circumstancesобстоятелства.
207
708600
3480
към това, което би могло да се счита
за нормално при тези обстоятелства.
Когато погледнах назад към
всичко случило се,
12:18
When I lookedпогледнах back
on all that had happenedсе случи,
208
713240
2056
12:20
I could see that my son'sна сина
spiralспирала into dysfunctionдисфункция
209
715320
3560
видях спиралата на дизфункция на сина ми
12:24
probablyвероятно occurredнастъпили
over a periodПериод of about two yearsгодини,
210
719680
3496
вероятно продължила
за период от около две години,
12:28
plentyмного of time to get him help,
211
723200
2160
достатъчно време, за да му се помогне,
12:31
if only someoneнякой had knownизвестен
that he neededнеобходима help
212
726280
3016
само ако някой знаеше,
че има нужда от помощ
12:34
and knownизвестен what to do.
213
729320
1320
и знаеше какво да направи.
12:40
EveryВсеки time someoneнякой asksпита me,
214
735680
2576
Всеки път,
когато някой ме попита:
12:43
"How could you not have knownизвестен?",
215
738280
2456
"Как може да не си знаела",
12:45
it feelsчувства like a punchпунш in the gutинстинктивен.
216
740760
2000
това е като удар в стомаха.
12:48
It carriesноси accusationобвинението
and tapsкранчета into my feelingsчувствата of guiltвина
217
743840
4536
Този въпрос звучи осъдително
и удря върху чувството ми на вина,
12:53
that no matterвъпрос how much therapyтерапия I've had
218
748400
2496
което независимо колко терапия ще проведа,
никога няма да изчезне напълно.
12:55
I will never fullyнапълно eradicateизкорени.
219
750920
1920
12:58
But here'sето something I've learnedнаучен:
220
753880
1620
Но има нещо, което научих:
13:01
if love were enoughдостатъчно
221
756720
1856
ако любовта беше достатъчна,
13:03
to stop someoneнякой who is suicidalсамоубийство
222
758600
2136
за да спре човек със самоубийствени мисли
13:05
from hurtingболи themselvesсебе си,
223
760760
1440
да нарани себе си,
13:08
suicidesсамоубийства would hardlyедва ли ever happenстава.
224
763000
2200
едва ли би имало самоубийства.
13:11
But love is not enoughдостатъчно,
225
766320
1800
Но любовта не е достатъчна
13:14
and suicideсамоубийство is prevalentшироко разпространен.
226
769240
1760
и самоубийства се случват често.
13:16
It's the secondвтори leadingводещ causeкауза of deathсмърт
227
771680
2816
Те са втората основна причина за
смътртност
13:19
for people ageвъзраст 10 to 34,
228
774520
2200
при хора на възраст от 10 до 34 години
13:22
and 15 percentна сто of AmericanАмерикански youthмладежта
229
777640
2656
и 15 процента от американските младежи
13:25
reportдоклад havingкато madeизработен a suicideсамоубийство planплан
230
780320
2736
споделят, че са правили план за
самоубийство
13:28
in the last yearгодина.
231
783080
1200
през последната година.
13:31
I've learnedнаучен that no matterвъпрос
how much we want to believe we can,
232
786160
4120
Разбрах, че независимо колко искаме
да вярваме, че можем,
13:36
we cannotне мога know or controlконтрол
233
791000
2816
ние не сме в състояние да знаем
или контролираме
13:38
everything our lovedобичал onesтакива think and feel,
234
793840
1960
всичко, което нашите близки
мислят или чувстват.
13:41
and the stubbornупорит beliefвярване
that we are somehowнякак си differentразличен,
235
796760
3120
И непреклонното убеждение,
че сме някак различни,
13:45
that someoneнякой we love
would never think of hurtingболи themselvesсебе си
236
800560
3416
че тези, които обичаме никога
не биха помислили да наранят себе си
13:49
or someoneнякой elseоще,
237
804000
1200
или някой друг,
13:51
can causeкауза us to missмис
238
806080
2016
може да ни накара да пропуснем
13:53
what's hiddenскрит in plainобикновен sightгледка.
239
808120
1800
скритото под повърхността.
13:56
And if worstнай-лошото caseслучай scenariosсценарии
do come to passминавам,
240
811840
3440
И ако най-лошите сценарии се случат,
14:01
we'llдобре have to learnуча
to forgiveпрощавам ourselvesсебе си for not knowingпознаване
241
816520
3896
ще трябва да научим да си простим,
че не сме знаели
14:05
or for not askingпита the right questionsвъпроси
242
820440
2696
или не сме питали правилните въпроси
14:08
or not findingнамиране the right treatmentлечение.
243
823160
2720
или не сме намерили правилното
лечение.
Трябва винаги да допускаме,
14:12
We should always assumeпредполагам
244
827240
1256
14:13
that someoneнякой we love mayможе be sufferingстрадание,
245
828520
2640
че е възможно някой,
който обичаме, да страда,
14:16
regardlessнезависимо of what they say
246
831880
2616
независимо от това какво казва
14:19
or how they actакт.
247
834520
1240
или как действа.
14:21
We should listen with our wholeцяло beingсъщество,
248
836720
2120
Трябва да изслушваме всеки
с цялото си същество
14:24
withoutбез judgmentsсъдебни решения,
249
839800
1200
без осъждане
14:26
and withoutбез offeringпредлагане solutionsрешения.
250
841680
2120
и без да предлагаме решения.
14:32
I know that I will liveживея with this tragedyтрагедия,
251
847360
3216
Знам, че ще живея с тази трагедия,
14:35
with these multipleмногократни tragediesтрагедии,
252
850600
1936
с тези многобройни трагедии
14:37
for the restПочивка of my life.
253
852560
1560
през остатъка от живота си.
14:40
I know that in the mindsумове of manyмного,
254
855320
2000
Знам, че в съзнанието на мнозина
14:46
what I lostзагубен can't compareсравнение
to what the other familiesсемейства lostзагубен.
255
861080
3760
моята загуба не може да се сравни
със загубата на другите семейства.
14:51
I know my struggleборба
doesn't make theirsтехни any easierпо-лесно.
256
866240
2600
Знам, че моята борба
не прави тяхната по-лесна.
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any painболка,
257
871000
5376
Знам, че някои дори мислят,
че нямам право на страдание,
15:01
but only to a life of permanentпостоянен penanceпокаяние.
258
876400
2840
а трябва да живея живота си
във вечно разкаяние.
15:06
In the endкрай what I know comesидва down to this:
259
881800
2680
Но това, което разбрах
накрая се свежда до следното:
15:10
the tragicтрагичен factфакт is that even
the mostнай-много vigilantбдителни and responsibleотговорен of us
260
885320
6176
трагичното е, че дори
най-бдителните и отговорните от нас
15:16
mayможе not be ableспособен to help,
261
891520
1920
може да не са в състояние
да помогнат когато е необходимо,
15:19
but for love'sна любовта sakeсаке,
262
894840
2176
но заради самата любов
15:22
we mustтрябва да never stop tryingопитвайки
263
897040
2176
не трябва да спираме да опитваме
15:24
to know the unknowableнепознаваем.
264
899240
1480
да опознаем непознатото.
15:26
Thank you.
265
901560
1216
Благодаря ви.
15:27
(ApplauseАплодисменти)
266
902800
2160
(Аплодисменти)
Translated by Dima Dimova
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com