ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Sue Klebold: Môj syn bol strelec z Columbine. Toto je môj príbeh.

Filmed:
10,022,839 views

Sue Klebold je matkou Dylana Klebolda, jedného z dvoch strelcov zodpovedných za masaker na strednej škole v Columbine, pri ktorej zabili 12 študentov a jedného učiteľa. Roky strávila zhromažďovaním najmenších detailov svojho rodinného života, snažiac sa pochopiť, ako mohla zabrániť násilnostiam svojho syna. V tomto náročnom, nervy drásajúcom príspevku sa Kleboldová pokúša nájsť spojenie medzi duševným zdravím a násilím, v snahe primäť rodičov, učiteľov a lekárov, aby pokračovali v skúmaní prepojenia medzi samovražednými a vražednými sklonmi.
- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:26
The last time I heardpočul my son'ssyn voicehlas
0
1080
2496
Hlas môjho syna som naposledy počula,
00:28
was when he walkedpristúpil out the frontpredné doordvere
1
3600
2336
keď vychádzal z dverí
00:30
on his way to schoolškolské.
2
5960
1280
cestou do školy.
00:33
He calledvolal out one wordslovo in the darknesstma:
3
8480
2200
Do tmy zakričal iba jedno slovo:
00:36
"Byemaj sa."
4
11320
1200
„Ahoj.“
00:38
It was AprilApríla 20, 1999.
5
13000
3000
Bol 20. apríl 1999.
00:41
LaterNeskôr that morningdopoludnia,
at ColumbineColumbine HighVysoká SchoolŠkola,
6
16880
3056
Neskôr v to ráno
na strednej škole v Columbine
00:44
my sonsyn DylanDylan and his friendpriateľ EricEric
7
19960
2936
zabili môj syn Dylan a jeho kamarát Eric
00:47
killedzabiť 12 studentsštudentov and a teacheručiteľ
8
22920
2320
12 študentov a učiteľa
00:51
and woundedzranený more than 20 othersostatné
before takingprevzatia theirich ownvlastný livesživoty.
9
26280
3680
a zranili viac ako 20 ďalších,
než si sami siahli na život.
00:56
ThirteenTrinásť innocentnevinný people were killedzabiť,
10
31160
3056
Bolo zabitých 13 nevinných ľudí,
00:59
leavingopúšťať theirich lovedMiloval onesones
in a statestáť of griefsmútok and traumatrauma.
11
34240
3200
ktorí po sebe zanechali smútiacich
a traumatizovaných blízkych.
01:03
OthersIní sustainedutrpel injurieszranenia,
12
38320
1856
Iní utrpeli zranenia,
01:05
some resultingvyplývajúce in disfigurementdeformácií
and permanentstály disabilityzdravotné postihnutie.
13
40200
4040
niektoré s trvalými následkami.
01:10
But the enormityobludnosť of the tragedytragédie
14
45840
1816
Avšak obludnosť tejto tragédie
01:12
can't be measuredmerané only by the numberčíslo
of deathsúmrtia and injurieszranenia that tookzobral placemiesto.
15
47680
4120
nemožno vyjadriť
iba počtom úmrtí a zranení.
01:17
There's no way to quantifyvyčísliť
the psychologicalpsychologický damagepoškodenie
16
52720
3416
Nemožno vyčísliť duševnú ujmu
01:21
of those who were in the schoolškolské,
17
56160
1936
ľudí, ktorí sa v škole nachádzali,
01:23
or who tookzobral partčasť
in rescuezáchrana or cleanupČistenie effortsúsilie.
18
58120
3360
alebo tých, ktorí sa podieľali
na záchranných prácach či opravách škôd.
01:27
There's no way to assessposúdiť
the magnituderozsah of a tragedytragédie like ColumbineColumbine,
19
62280
3640
Rozsah tragédie, akou bola
Columbine, nemožno presne posúdiť,
01:31
especiallyobzvlášť when it can be a blueprintBlueprint
20
66680
2256
obzvlášť ak môže slúžiť ako návod
01:33
for other shootersstrelci who go on
to commitspáchať atrocitieszverstvá of theirich ownvlastný.
21
68960
3440
pre ďalších strelcov
plánujúcich vlastné zverstvá.
01:38
ColumbineColumbine was a tidalprílivu wavevlna,
22
73600
1840
Columbine bola ako prílivová vlna
01:41
and when the crashhavárie endedukončený,
23
76200
1256
a potom ako sa prevalila,
01:42
it would take yearsleta
for the communityspoločenstvo and for societyspoločnosť
24
77480
3936
trvalo miestnej komunite
i spoločnosti celé roky,
01:46
to comprehendpochopiť its impactnáraz.
25
81440
1720
než pochopila jej dopad.
01:49
It has takenzaujatý me yearsleta
to try to acceptsúhlasiť my son'ssyn legacydedičstvo.
26
84720
4120
Strávila som roky v snahe
pochopiť synov odkaz.
01:54
The cruelkrutý behaviorsprávanie
that defineddefinovaný the endkoniec of his life
27
89760
3136
To kruté počínanie, ktoré
definovalo koniec jeho života,
01:57
showedukázal me that he was a completelyúplne
differentrozdielny persončlovek from the one I knewvedel.
28
92920
3560
mi ukázalo, že bol úplne
iným človekom, než akého som poznala.
02:02
AfterwardsPotom people askedspýtal,
29
97600
2376
Neskôr sa ma ľudia pýtali:
02:05
"How could you not know?
30
100000
1760
„Ako si to mohla nevedieť?“
02:07
What kinddruh of a mothermatka were you?"
31
102560
1560
„Čo za matku si to bola?“
02:10
I still askopýtať sa myselfja sám those samerovnaký questionsotázky.
32
105240
2640
Sama si stále kladiem rovnaké otázky.
02:14
Before the shootingsstreľby,
I thought of myselfja sám as a good mommamička.
33
109080
2880
Pred tou streľbou som sa
považovala za dobrú mamu.
02:17
HelpingPomáha my childrendeti becomestať sa caringláskavý,
34
112760
2456
Viesť svoje deti k tomu,
aby sa stali starostlivými,
02:20
healthyzdravý, responsiblezodpovedný adultsdospelí
35
115240
2336
zdravými a zodpovednými dospelými,
02:22
was the mostväčšina importantdôležitý rolerole of my life.
36
117600
3480
bolo najdôležitejšou úlohou môjho života.
02:26
But the tragedytragédie convincedpresvedčený me
that I failedneúspešný as a parentrodič,
37
121760
3320
Avšak táto tragédia ma presvedčila,
že ako rodič som zlyhala,
02:30
and it's partiallyčiastočne this sensezmysel of failurezlyhanie
that bringsprináša me here todaydnes.
38
125840
3720
a tento pocit zlyhania je sčasti
dôvodom, prečo tu dnes stojím.
02:36
AsideStranou from his fatherotec,
39
131240
1256
Okrem jeho otca
02:37
I was the one persončlovek
who knewvedel and lovedMiloval DylanDylan the mostväčšina.
40
132520
3560
som to bola ja, kto Dylana
poznal a miloval najviac.
02:41
If anyoneniekto could have knownznámy
what was happeninghappening,
41
136800
2256
Ak si mal niekto uvedomiť, čo sa deje,
02:44
it should have been me, right?
42
139080
1720
mala som to byť ja, však?
02:47
But I didn't know.
43
142000
1200
Ale ja som nevedela nič.
02:50
TodayDnes, I'm here to sharezdieľam the experienceskúsenosť
44
145440
1896
Dnes som tu, aby som sa podelila
02:52
of what it's like to be the mothermatka
of someoneniekto who killszabitie and hurtsbolí.
45
147360
3720
o pocity matky niekoho,
kto zabíja a ubližuje.
02:57
For yearsleta after the tragedytragédie,
I combednečesané throughskrz memoriesspomienky,
46
152200
3856
Celé roky po tej tragédii
som sa prehrabávala spomienkami
03:01
tryingsnažia to figurefigúra out
exactlypresne where I failedneúspešný as a parentrodič.
47
156080
3600
v snahe prísť na to, kde presne
som ako rodič zlyhala.
03:05
But there are no simpleprostý answersodpovede.
48
160280
2736
Jednoduché odpovede však neexistujú.
03:08
I can't give you any solutionsriešenie.
49
163040
1920
Neviem ponúknuť žiadne riešenia.
03:10
All I can do
50
165520
1200
Jediné, čo môžem,
03:12
is sharezdieľam what I have learnedučený.
51
167760
2360
je podeliť sa o to, čo som sa naučila.
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootingsstreľby,
52
171440
3616
Keď sa rozprávam s ľuďmi,
ktorí ma pred streľbou nepoznali,
03:20
I have threetri challengesvýzvy to meetzísť.
53
175080
1800
potýkam sa s tromi výzvami.
03:22
First, when I walkchôdza into a roomizba like this,
54
177640
3200
Prvá: keď vkročím do miestnosti ako táto,
03:26
I never know if someoneniekto there
has experiencedskúsený lossstrata
55
181480
3576
nikdy neviem, či niekto
z prítomných neutrpel stratu
03:30
because of what my sonsyn did.
56
185080
1720
spôsobenú mojím synom.
03:33
I feel a need to acknowledgepotvrdiť the sufferingutrpenie
causedspôsobený by a memberčlen of my familyrodina
57
188080
4136
Cítim potrebu reagovať na utrpenie
spôsobené členom mojej rodiny,
03:37
who isn't here to do it for himselfsám.
58
192240
2200
ktorý to už nemôže urobiť sám.
03:40
So first, with all of my heartSrdce,
59
195080
2560
Takže najprv sa z celého srdca
03:43
I'm sorry if my sonsyn has causedspôsobený you painbolesť.
60
198320
3240
ospravedlňujem, ak vám
môj syn spôsobil bolesť.
03:48
The seconddruhý challengevýzva I have
61
203640
1760
Mojou druhou výzvou je,
03:51
is that I mustmusieť askopýtať sa for understandingporozumenie
and even compassionsúcit
62
206040
3720
že musím žiadať o porozumenie, ba i súcit,
03:55
when I talk about
my son'ssyn deathúmrtia as a suicidesamovražda.
63
210560
3240
keď hovorím o synovej smrti
ako o samovražde.
03:59
Two yearsleta before he diedzomrel,
64
214480
2136
Dva roky pred svojou smrťou
04:01
he wrotenapísal on a piecekus of paperpapier in a notebooknotebook
65
216640
2216
napísal na kúsok papiera v zápisníku,
04:03
that he was cuttingvýstrižok himselfsám.
66
218880
1560
že sa sám reže.
04:06
He said that he was in agonyAgónia
67
221200
1616
Že strašne trpí
04:07
and wanted to get a gundialo
so he could endkoniec his life.
68
222840
2640
a chce si zohnať zbraň,
aby mohol ukončiť svoj život.
04:11
I didn't know about any of this
untilkým monthsmesiaca after his deathúmrtia.
69
226160
3760
O tomto všetkom som sa dozvedela
až niekoľko mesiacov po jeho smrti.
04:15
When I talk about his deathúmrtia as a suicidesamovražda,
70
230720
3416
Keď hovorím o jeho smrti
ako o samovražde,
04:19
I'm not tryingsnažia to downplaybagatelizovať the viciousnesskrutosť
he showedukázal at the endkoniec of his life.
71
234160
4040
nesnažím sa zľahčovať krutosť,
ktorú preukázal pred smrťou.
04:23
I'm tryingsnažia to understandrozumieť
72
238840
1976
Snažím sa pochopiť,
04:25
how his suicidalsamovražedné thinkingpremýšľanie
73
240840
2096
ako viedlo jeho samovražedné zmýšľanie
04:27
led to murdervražda.
74
242960
1440
k vražde.
04:30
After a lot of readingčítanie
and talkingrozprávanie with expertsodborníci,
75
245080
3216
Po prečítaní množstva materiálov
a po mnohých rozhovoroch s expertmi
04:33
I have come to believe
76
248320
1656
som dospela k presvedčeniu,
04:35
that his involvementangažovanosť in the shootingsstreľby
was rootedzakorenený not in his desiretúžba to killzabiť
77
250000
4720
že jeho účasť na streľbe
nepramenila z túžby zabiť,
04:40
but in his desiretúžba to diezomrieť.
78
255480
1680
ale z túžby umrieť.
04:43
The thirdtretina challengevýzva I have
when I talk about my son'ssyn murder-suicidevražda samovražda
79
258320
5296
Treťou výzvou, ktorej čelím, keď rozprávam
o synových vraždách a samovražde,
04:48
is that I'm talkingrozprávanie about mentalduševné healthzdravie --
80
263640
2920
je to, že hovorím o duševnom zdraví –
04:52
excuseospravedlnenie me --
81
267680
1216
– prepáčte –
04:53
is that I'm talkingrozprávanie about mentalduševné healthzdravie,
82
268920
2616
– že hovorím o duševnom zdraví
04:56
or brainmozog healthzdravie, as I preferradšej to call it,
because it's more concretebetón.
83
271560
4176
či skôr, ako to radšej nazývam,
o zdraví mozgu, čo je konkrétnejší pojem.
05:00
And in the samerovnaký breathdych,
I'm talkingrozprávanie about violencenásilia.
84
275760
3736
A pritom jedným dychom
hovorím aj o násilí.
05:04
The last thing I want to do
is to contributeprispieť to the misunderstandingnedorozumenia
85
279520
3576
Posledné, čo chcem, je
ešte viac zvýšiť nepochopenie,
05:08
that already existsexistuje around mentalduševné illnesschoroba.
86
283120
3216
ktorým sú duševné choroby
obklopené už teraz.
05:11
Only a very smallmalý percentpercento of those
who have a mentalduševné illnesschoroba
87
286360
4776
Len veľmi malé percento tých,
ktorí trpia duševnou poruchou,
05:16
are violentnásilný towardk other people,
88
291160
2240
sa správajú násilne voči ostatným.
05:19
but of those who diezomrieť by suicidesamovražda,
89
294800
3136
Avšak medzi tými,
ktorí spáchali samovraždu,
05:22
it's estimatedodhadované that about 75
to maybe more than 90 percentpercento
90
297960
4216
je podľa odhadov
75 až možno vyše 90 percent
05:27
have a diagnosablediagnostikovať
mentalduševné healthzdravie conditionpodmienka of some kinddruh.
91
302200
3400
ľudí s nejakou formou duševnej poruchy.
05:31
As you all know very well,
92
306680
1256
Ako všetci dobre viete,
05:32
our mentalduševné healthzdravie carestarostlivosť systemsystém
is not equippedvybavený to help everyonekaždý,
93
307960
2960
náš zdravotný systém nie je
schopný pomôcť každému
05:37
and not everyonekaždý with destructivedeštruktívne thoughtsmyšlienky
94
312000
2496
a nie každý s deštruktívnymi myšlienkami
05:39
fitspasuje the criteriakritériá
95
314520
1736
spĺňa kritériá
05:41
for a specificšpecifický diagnosisDiagnóza.
96
316280
2160
pre špecifickú diagnózu.
05:44
ManyMnoho who have ongoingpokračujúce feelingscity
97
319200
2016
Mnohým ľuďom s pretrvávajúcimi pocitmi
05:46
of fearstrach or angerhnev or hopelessnessbeznádej
98
321240
3736
strachu, hnevu alebo beznádeje
05:50
are never assessedhodnotiť or treatedošetrený.
99
325000
1880
nie je poskytnuté vyšetrenie či liečba.
05:52
Too oftenčasto, they get our attentionpozornosť
only if they reachdosah a behavioralbehaviorálne crisiskríza.
100
327640
4640
Príliš často si získajú našu pozornosť,
až keď dospejú do krízy správania.
05:58
If estimatesodhady are correctkorektné
101
333400
2056
Ak sú správne odhady,
06:00
that about one
to two percentpercento of all suicidessamovraždy
102
335480
2936
že približne 1 až 2 percentá
všetkých samovrážd
06:03
involveszahŕňa the murdervražda of anotherďalší persončlovek,
103
338440
2080
je spojených s vraždou ďalšej osoby,
06:07
when suicidesamovražda ratessadzby risestúpať,
as they are risingstúpajúca for some populationspopulácie,
104
342080
3920
potom v dôsledku pribúdajúcich samovrážd,
keďže v istých skupinách ich počet rastie,
06:11
the murder-suicidevražda samovražda ratessadzby
will risestúpať as well.
105
346720
2680
bude rásť aj počet samovrážd
spojených s vraždou.
06:15
I wanted to understandrozumieť what was going on
in Dylan'sDylana mindmyseľ priorpred to his deathúmrtia,
106
350520
5496
Chcela som pochopiť, čo sa odohrávalo
v Dylanovej mysli pred jeho smrťou
06:21
so I lookedpozrel for answersodpovede
from other survivorspreživší of suicidesamovražda lossstrata.
107
356040
3720
a tak som začala hľadať odpovede u ľudí,
ktorí tiež zažili samovraždu blízkeho.
06:26
I did researchvýskum and volunteereddobrovoľník
to help with fund-raisingzorganizovanými eventsdiania,
108
361640
4536
Robila som výskum a ako dobrovoľníčka
pomáhala pri dobročinných zbierkach.
06:31
and wheneverkedykoľvek I could,
109
366200
1776
A vždy, keď som mala príležitosť,
06:33
I talkedhovorili with those who had
survivedprežil theirich ownvlastný suicidalsamovražedné crisiskríza
110
368000
4496
rozprávala som sa ľuďmi, ktorí prekonali
svoju vlastnú samovražednú krízu
06:37
or attemptpokus.
111
372520
1200
alebo pokus.
06:39
One of the mostväčšina helpfulužitočný
conversationskonverzácia I had
112
374840
2216
Jeden z najprínosnejších rozhovorov
06:42
was with a coworkerspolupracovníka
113
377080
1456
som mala s kolegyňou,
06:43
who overheardzačul me talkingrozprávanie to someoneniekto elseinak
114
378560
1905
ktorá začula, ako sa vo svojej kóji
rozprávam s niekým iným.
06:45
in my officekancelária cubiclekóje.
115
380489
1200
06:47
She heardpočul me say
that DylanDylan could not have lovedMiloval me
116
382760
3416
Počula, ako som povedala,
že Dylan ma nemohol milovať,
06:51
if he could do something
as horriblehrozný as he did.
117
386200
2760
ak bol schopný vykonať taký hrozný čin.
06:55
LaterNeskôr, when she foundnájdených me alonesám,
118
390000
1800
Neskôr, keď ma zastihla samu,
06:57
she apologizedospravedlnil for overhearingzapočuť
that conversationkonverzácia,
119
392760
2456
ospravedlnila sa, že načúvala,
07:00
but told me that I was wrongzle.
120
395240
1560
povedala mi však, že sa mýlim.
07:02
She said that when she was
a youngmladý, singlejednoposteľová mothermatka
121
397880
2616
Povedala mi, že keď bola
mladou slobodnou matkou
07:05
with threetri smallmalý childrendeti,
122
400520
1440
s tromi malými deťmi,
07:07
she becamesa stal severelyvážne depresseddeprimovaný
and was hospitalizedhospitalizovaný to keep her safetrezor.
123
402600
4640
začala trpieť ťažkými depresiami a musela
byť pre vlastné bezpečie hospitalizovaná.
07:13
At the time, she was certainistý
124
408000
2296
V tom čase bola presvedčená o tom,
07:15
that her childrendeti
would be better off if she diedzomrel,
125
410320
3256
že jej deti na tom budú lepšie ak umrie,
07:18
so she had madevyrobený a planplán to endkoniec her life.
126
413600
2240
preto sa rozhodla ukončiť svoj život.
07:21
She assuredzabezpečená me that a mother'smatky love
was the strongestnajsilnejší bonddlhopis on EarthZem,
127
416880
4056
Uisťovala ma, že materinská láska
je to najsilnejšie puto na Zemi
07:25
and that she lovedMiloval her childrendeti
more than anything in the worldsvet,
128
420960
3040
a že svoje deti milovala viac
než čokoľvek iné na svete.
07:29
but because of her illnesschoroba,
129
424640
2216
Ale kvôli svojej chorobe
07:31
she was sure that they
would be better off withoutbez her.
130
426880
2840
bola presvedčená,
že bez nej im bude lepšie.
07:36
What she said and what
I've learnedučený from othersostatné
131
431680
2376
Čo tým povedala a čo
som sa naučila aj od iných
07:39
is that we do not make
the so-calledtakzvaný decisionrozhodnutie or choicevýber
132
434080
4736
je, že to takzvané
„rozhodnutie“ či „voľbu“
07:43
to diezomrieť by suicidesamovražda
133
438840
1576
umrieť vlastnou rukou
07:45
in the samerovnaký way
that we choosezvoliť what carauto to drivepohon
134
440440
2856
nevykonávame rovnakým spôsobom,
akým si vyberáme auto
07:48
or where to go on a SaturdaySobota night.
135
443320
2120
alebo program na sobotný večer.
07:51
When someoneniekto is
in an extremelynesmierne suicidalsamovražedné statestáť,
136
446360
3096
Ľudia, ktorí sú v kriticky
samovražednom stave,
07:54
they are in a stageštádium fourštyri
medicallekársky healthzdravie emergencynúdzový.
137
449480
4520
sa nachádzajú v štvrtom štádiu
zdravotnej pohotovosti.
07:59
TheirIch thinkingpremýšľanie is impairedzhoršenú and they'veoni majú
loststratený accessprístup to toolsnáradie of self-governancesamosprávy.
138
454680
4480
Ich myslenie je narušené a strácajú
schopnosť sebaovládania.
08:05
Even thoughhoci they can
make a planplán and actakt with logiclogika,
139
460320
3176
Aj keď sú schopní plánovať
a konať premyslene,
08:08
theirich sensezmysel of truthpravda
is distortedskreslené by a filterfilter of painbolesť
140
463520
3936
ich zmysel pre realitu
je skreslený bolesťou,
08:12
throughskrz whichktorý they
interpretinterpretovať theirich realityrealita.
141
467480
2600
cez ktorú interpretujú skutočnosť.
08:15
Some people can be very good
at hidingskrytie this statestáť,
142
470880
3656
Niektorí ľudia dokážu
tento stav veľmi dobre skrývať
08:19
and they oftenčasto have
good reasonsdôvody for doing that.
143
474560
2360
a často na to majú dobré dôvody.
08:23
ManyMnoho of us have
suicidalsamovražedné thoughtsmyšlienky at some pointbod,
144
478840
3176
Mnohí z nás v určitých chvíľach
myslia na samovraždu,
08:27
but persistentpretrvávajúce,
ongoingpokračujúce thoughtsmyšlienky of suicidesamovražda
145
482040
3496
ale vytrvalé a neprestajné
samovražedné myšlienky
08:30
and devisingnavrhnutie a meansprostriedky to diezomrieť
146
485560
2216
a premýšľanie nad
spôsobmi ich uskutočnenia
08:32
are symptomspríznaky of pathologypatológie,
147
487800
2336
sú symptómami choroby.
08:35
and like manyveľa illnesseschoroby,
148
490160
1896
A ako pri mnohých chorobách
08:37
the conditionpodmienka has to be
recognizeduznaný and treatedošetrený
149
492080
2760
musí byť tento stav rozpoznaný a liečený
08:40
before a life is loststratený.
150
495520
1520
skôr, než dôjde k strate života.
08:43
But my son'ssyn deathúmrtia
was not purelyiba a suicidesamovražda.
151
498600
2840
Ale smrť môjho syna
nebola iba samovraždou,
08:47
It involvedzapojení masshmota murdervražda.
152
502200
1760
zahŕňala hromadnú vraždu.
08:50
I wanted to know how his
suicidalsamovražedné thinkingpremýšľanie becamesa stal homicidalvražedné.
153
505080
5880
Chcela som zistiť ako sa jeho samovražedné
správanie zmenilo na vražedné.
08:56
But researchvýskum is sparseriedke
and there are no simpleprostý answersodpovede.
154
511920
3160
Ale výskumov je málo
a jednoduché odpovede neexistujú.
09:01
Yes, he probablypravdepodobne had ongoingpokračujúce depressiondepresie.
155
516240
2919
Áno, pravdepodobne trpel depresiami.
09:05
He had a personalityosobnosť
that was perfectionisticperfectionistic and self-reliantself-odkázaný,
156
520679
5561
Bol perfekcionista
a spoliehal sa sám na seba,
09:12
and that madevyrobený him lessmenej likelypravdepodobný
to seekusilovať help from othersostatné.
157
527120
3760
čo znižovalo šancu,
že vyhľadá pomoc u iných.
09:16
He had experiencedskúsený
triggeringspúšťanie eventsdiania at the schoolškolské
158
531880
3456
V škole predtým zažil spúšťacie udalosti,
09:20
that left him feelingpocit
debasedbáz and humiliatedponížený and madšialený.
159
535360
5400
ktoré v ňom zanechali pocity
pokorenia, poníženia a hnevu.
09:27
And he had a complicatedkomplikovaný friendshippriateľstvo
160
542160
3256
Mal tiež zložité kamarátstvo
09:30
with a boychlapec who sharedzdieľaná his feelingscity
of ragezlosť and alienationodcudzenie,
161
545440
4336
s chlapcom, ktorý zdieľal
jeho pocity zúrivosti a odcudzenia
09:34
and who was seriouslyvážne disturbednarušený,
162
549800
3096
a ktorý mal vážne duševné problémy,
09:37
controllingovládanie and homicidalvražedné.
163
552920
1880
bol manipulatívny a mal vražedné sklony.
09:41
And on toptop of this periodperióda in his life
164
556280
2856
A na vrchole tohto životného obdobia
09:44
of extremeextrémnej vulnerabilityzraniteľnosť and fragilitykrehkosť,
165
559160
3160
extrémnej zraniteľnosti a krehkosti
09:48
DylanDylan foundnájdených accessprístup to gunszbrane
166
563280
2376
získal Dylan prístup k zbraniam,
09:50
even thoughhoci we'dmy by sme never
ownedvlastnené any in our home.
167
565680
2160
napriek tomu, že sme doma
nikdy žiadne nemali.
09:53
It was appallinglydesivo easyjednoduchý
for a 17-year-old-rok stará boychlapec to buykúpiť gunszbrane,
168
568800
5216
Je desivé ako jednoducho si mohol
17-ročný chlapec kúpiť zbraň,
09:59
bothoboje legallyprávne and illegallynelegálne,
withoutbez my permissiondovolenia or knowledgevedomosti.
169
574040
4640
či už legálne alebo nelegálne,
bez môjho dovolenia alebo vedomia.
10:04
And somehownejako, 17 yearsleta
and manyveľa schoolškolské shootingsstreľby laterneskôr,
170
579880
4520
A z nejakých dôvodov je to, o 17 rokov
a niekoľko školských strelieb neskôr,
10:10
it's still appallinglydesivo easyjednoduchý.
171
585080
1800
stále desivo jednoduché.
10:14
What DylanDylan did that day brokezlomil my heartSrdce,
172
589160
2720
To, čo Dylan v ten deň
vykonal, mi zlomilo srdce.
10:18
and as traumatrauma so oftenčasto does,
173
593240
1856
A ako to pri traumách často býva,
10:20
it tookzobral a tollmýto on my bodytelo and on my mindmyseľ.
174
595120
2960
odnieslo si to moje telo a moja myseľ.
10:24
Two yearsleta after the shootingsstreľby,
I got breastprsník cancerrakovina,
175
599360
2440
Dva roky po streľbe som
ochorela na rakovinu prsníka.
10:28
and two yearsleta after that,
I beganzačal to have mentalduševné healthzdravie problemsproblémy.
176
603200
3360
A dva roky potom som
začala mať psychické problémy.
10:33
On toptop of the constantkonštantný, perpetualvečné griefsmútok
177
608480
3416
Okrem neustáleho, nekončiaceho zármutku
10:36
I was terrifiedvydesený that I would runbeh
into a familyrodina memberčlen
178
611920
3576
som bola vydesená z toho,
že stretnem príbuzného niekoho,
10:40
of someoneniekto DylanDylan had killedzabiť,
179
615520
2056
koho Dylan zabil,
10:42
or be accostedoslovil by the presslis
180
617600
2376
alebo, že ma budú obťažovať novinári
10:45
or by an angrynahnevaný citizenobčan.
181
620000
1480
či nejaký rozhnevaný občan.
10:47
I was afraidbáť to turnotočenie on the newsnoviny,
182
622920
2576
Bála som sa zapnúť správy
10:50
afraidbáť to hearpočuť myselfja sám beingbytia calledvolal
a terriblepríšerný parentrodič or a disgustingodporný persončlovek.
183
625520
4960
zo strachu, že začujem ako ma označujú
za strašného rodiča či odpudivú osobu.
10:58
I startedzahájená havingmajúce panicpanika attacksútoky.
184
633320
2040
Začala som trpieť záchvatmi paniky.
11:02
The first boutbout startedzahájená
fourštyri yearsleta after the shootingsstreľby,
185
637240
4176
Prvý záchvat prišiel
štyri roky po streľbe,
11:06
when I was gettingzískavanie readypripravený
for the depositionsusadenín
186
641440
2536
keď som sa pripravovala
na svedecké výpovede
11:09
and would have to meetzísť
the victims'obete familiesrodiny facetvár to facetvár.
187
644000
2800
a vedela som, že budem musieť
osobne čeliť rodinám obetí.
11:12
The seconddruhý roundkolo startedzahájená
sixšesť yearsleta after the shootingsstreľby,
188
647600
3376
Druhé kolo začalo šesť rokov po streľbe,
11:16
when I was preparingpríprava
to speakhovoriť publiclyverejne about murder-suicidevražda samovražda
189
651000
3456
keď som sa pripravovala
na svoje prvé verejné vystúpenie
11:19
for the first time at a conferencekonferencie.
190
654480
2000
o samovraždách spojených s vraždou.
11:22
BothObaja episodesepizódy lastedtrvalo severalniekoľko weekstýždne.
191
657520
2400
Obe epizódy trvali niekoľko týždňov.
11:27
The attacksútoky happenedStalo everywherevšade:
192
662160
2136
Záchvaty prichádzali kdekoľvek:
11:29
in the hardwaretechnické vybavenie storesklad, in my officekancelária,
193
664320
3296
v železiarstve, v mojej kancelárii
11:32
or even while readingčítanie a bookkniha in bedposteľ.
194
667640
2040
alebo dokonca aj pri
čítaní knihy v posteli.
11:35
My mindmyseľ would suddenlynaraz lockzamknúť
into this spinningpradenie cyclecyklus of terrorhrôza
195
670600
5056
Moja myseľ sa zrazu zasekla
v akomsi vírivom cykle hrôzy
11:40
and no matterzáležitosť how I hardusilovne I triedskúšal
196
675680
2096
a bez ohľadu na to,
ako veľmi som sa snažila
11:42
to calmpokojný myselfja sám down
or reasondôvod my way out of it,
197
677800
4056
upokojiť alebo si to sama vyhovoriť,
11:46
I couldn'tnemohol do it.
198
681880
1280
nešlo to.
11:49
It feltplsť as if my brainmozog
was tryingsnažia to killzabiť me,
199
684440
2560
Mala som pocit, ako keby
sa ma môj mozog pokúšal zabiť
11:52
and then, beingbytia afraidbáť of beingbytia afraidbáť
200
687920
2576
a potom strach zo strachu
11:55
consumedspotrebovanej all of my thoughtsmyšlienky.
201
690520
1800
pohltil všetky moje myšlienky.
11:58
That's when I learnedučený firsthandz prvej ruky
202
693200
1896
Vtedy som si prvýkrát sama zažila,
12:00
what it feelscíti like
to have a malfunctioningnefunkčný mindmyseľ,
203
695120
2440
aké to je, mať poruchu mysle.
12:03
and that's when I trulyskutočne
becamesa stal a brainmozog healthzdravie advocatezástanca.
204
698640
3480
A vtedy som sa naozaj stala
obhajkyňou zdravého mozgu.
12:08
With therapyterapia and medicationliečenie and self-careself-starostlivosti,
205
703760
2976
Vďaka terapii, liekom a sebaopatere
12:11
life eventuallynakoniec returnedvrátený
206
706760
1816
sa môj život nakoniec vrátil
12:13
to whateverHocičo could be thought of
as normalnormálne underpod the circumstancesokolnosti.
207
708600
3480
do stavu, ktorý bolo za daných okolností
možné považovať za normálny.
12:18
When I lookedpozrel back
on all that had happenedStalo,
208
713240
2056
Keď sa pozriem späť
na všetko, čo sa udialo,
12:20
I could see that my son'ssyn
spiralšpirála into dysfunctiondysfunkcia
209
715320
3560
uvedomujem si, že synov
postupný úpadok do choroby
12:24
probablypravdepodobne occurreddošlo
over a periodperióda of about two yearsleta,
210
719680
3496
prebiehal pravdepodobne
počas asi dvojročného obdobia,
12:28
plentykopa of time to get him help,
211
723200
2160
čo by bolo viac než dosť času pomôcť mu,
12:31
if only someoneniekto had knownznámy
that he neededpotrebný help
212
726280
3016
ak by niekto vedel, že pomoc potrebuje,
12:34
and knownznámy what to do.
213
729320
1320
a vedel tiež, ako na to.
12:40
EveryKaždý time someoneniekto askspýta me,
214
735680
2576
Vždy, keď sa ma niekto pýta:
12:43
"How could you not have knownznámy?",
215
738280
2456
„Ako to, že si to nevedela?“,
12:45
it feelscíti like a punchPunch in the gutčrevo.
216
740760
2000
je to ako rana do žalúdka.
12:48
It carriesnesie accusationobvinenie
and tapskohúty into my feelingscity of guiltviny
217
743840
4536
Nesie to v sebe obvinenie
a napája sa na môj pocit viny,
12:53
that no matterzáležitosť how much therapyterapia I've had
218
748400
2496
ktorého sa, napriek všetkej tej terapii,
12:55
I will never fullyplne eradicatevykoreniť.
219
750920
1920
nikdy úplne nezbavím.
12:58
But here'stady something I've learnedučený:
220
753880
1620
Ale niečo som sa naučila:
13:01
if love were enoughdosť
221
756720
1856
Ak by láska stačila na to,
13:03
to stop someoneniekto who is suicidalsamovražedné
222
758600
2136
aby zabránila niekomu
so sklonom k samovražde,
13:05
from hurtingbolí themselvessami,
223
760760
1440
aby si ublížil,
13:08
suicidessamovraždy would hardlyťažko ever happenstať sa.
224
763000
2200
samovraždy by takmer neexistovali.
13:11
But love is not enoughdosť,
225
766320
1800
Ale láska nestačí
13:14
and suicidesamovražda is prevalentprevládajúci.
226
769240
1760
a samovraždy prevládajú.
13:16
It's the seconddruhý leadingvedúci causepríčina of deathúmrtia
227
771680
2816
Sú druhou najčastejšou príčinou smrti
13:19
for people ageVek 10 to 34,
228
774520
2200
u ľudí vo veku 10 až 34 rokov.
13:22
and 15 percentpercento of AmericanAmerický youthmladosti
229
777640
2656
A 15 percent americkej mládeže
13:25
reportspráva havingmajúce madevyrobený a suicidesamovražda planplán
230
780320
2736
sa priznalo k plánovaniu samovraždy
13:28
in the last yearrok.
231
783080
1200
počas uplynulého roku.
13:31
I've learnedučený that no matterzáležitosť
how much we want to believe we can,
232
786160
4120
Naučila som sa, že bez ohľadu na to,
ako veľmi chceme veriť, že to dokážeme,
13:36
we cannotnemôžu know or controlovládanie
233
791000
2816
nie sme schopní rozpoznať alebo ovládať
13:38
everything our lovedMiloval onesones think and feel,
234
793840
1960
všetko, čo si naši milovaní
myslia alebo cítia.
13:41
and the stubborntvrdohlavý beliefviera
that we are somehownejako differentrozdielny,
235
796760
3120
A tá tvrdohlavá viera, že
práve my sme v niečom iní,
13:45
that someoneniekto we love
would never think of hurtingbolí themselvessami
236
800560
3416
že niekoho, koho máme radi,
by nikdy nenapadlo ublížiť sebe
13:49
or someoneniekto elseinak,
237
804000
1200
alebo niekomu inému,
13:51
can causepríčina us to misschýbať
238
806080
2016
môže spôsobiť, že prehliadneme to,
13:53
what's hiddenskrytý in plainprostý sightzrak.
239
808120
1800
čo je nám skryté a pritom
to máme priamo pred očami.
13:56
And if worstnajhorší casepúzdro scenariosscenáre
do come to passmíňať,
240
811840
3440
A ak dôjde na najhoršie,
14:01
we'llmy budeme have to learnučiť sa
to forgiveodpustiť ourselvesmy sami for not knowingvedomím
241
816520
3896
musíme sa naučiť odpustiť
sami sebe nevedomosť
14:05
or for not askingpýta the right questionsotázky
242
820440
2696
či neschopnosť položiť tie správne otázky
14:08
or not findingnález the right treatmentliečba.
243
823160
2720
alebo nájsť ten správny prístup.
14:12
We should always assumepredpokladať
244
827240
1256
Vždy musíme predpokladať,
14:13
that someoneniekto we love maysmieť be sufferingutrpenie,
245
828520
2640
že niekto z našich milovaných môže trpieť,
14:16
regardlessbez ohľadu of what they say
246
831880
2616
bez ohľadu na to, čo hovorí
14:19
or how they actakt.
247
834520
1240
alebo ako sa správa.
14:21
We should listen with our wholecelý beingbytia,
248
836720
2120
Mali by sme načúvať celou svojou bytosťou,
14:24
withoutbez judgmentsrozsudky,
249
839800
1200
nesúdiť
14:26
and withoutbez offeringobeť solutionsriešenie.
250
841680
2120
a neponúkať riešenia.
14:32
I know that I will livežiť with this tragedytragédie,
251
847360
3216
Viem, že budem žiť s touto tragédiou,
14:35
with these multiplenásobok tragediestragédie,
252
850600
1936
s týmito mnohými tragédiami,
14:37
for the restzvyšok of my life.
253
852560
1560
po zvyšok svojho života.
14:40
I know that in the mindsmyseľ of manyveľa,
254
855320
2000
Viem, že v mysliach mnohých
14:46
what I loststratený can't compareporovnať
to what the other familiesrodiny loststratený.
255
861080
3760
je nemožné porovnať moju stratu
so stratou ostatných rodín.
14:51
I know my struggleboj
doesn't make theirsich any easierľahšie.
256
866240
2600
Viem, že môj zápas
nijako neuľahčuje ten ich.
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any painbolesť,
257
871000
5376
Viem, že existujú aj takí,
ktorí si myslia,
že vôbec nemám právo na bolesť,
15:01
but only to a life of permanentstály penancepokánie.
258
876400
2840
ale iba na celoživotné pokánie.
15:06
In the endkoniec what I know comesprichádza down to this:
259
881800
2680
V konečnom dôsledku sa dá
všetko, čo viem, zhrnúť do tohto:
15:10
the tragictragický factskutočnosť is that even
the mostväčšina vigilantostražití and responsiblezodpovedný of us
260
885320
6176
Tragickým faktom je, že dokonca ani tí
najostražitejší a najzodpovednejší z nás
15:16
maysmieť not be ableschopný to help,
261
891520
1920
nemusia byť schopní pomôcť,
15:19
but for love'sláska je sakesaké,
262
894840
2176
ale v mene lásky
15:22
we mustmusieť never stop tryingsnažia
263
897040
2176
sa nikdy nesmieme prestať snažiť
15:24
to know the unknowablenepoznatelný.
264
899240
1480
spoznať nespoznateľné.
15:26
Thank you.
265
901560
1216
Ďakujem.
(potlesk)
15:27
(ApplausePotlesk)
266
902800
2160
Translated by Lukas Smol
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com