ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Sue Klebold: O meu fillo foi un tiroteador en Columbine. Esta é a miña historia.

Filmed:
10,022,839 views

Sue Klebold é a nai de Dylan Klebold, un dos dous tiroteadores que mataron a 12 estudantes e un profesor na masacre do instituto Columbine. Sue pasou anos escarvando en cada detalle da súa vida familiar, intentando comprender se puido ter feito algo para previr a violencia do seu fillo. Nesta charla difícil e dolorosa, Klebold explora a intersección entre a saúde mental e a violencia, pedíndolles a pais e profesionais que examinen a relación entre os pensamentos suicidas e os homicidas.
- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:26
The last time I heard my son's voice
0
1080
2496
A derradeira vez que oín
a voz do meu fillo
00:28
was when he walked out the front door
1
3600
2336
foi cando saíu pola porta da casa
00:30
on his way to school.
2
5960
1280
para ir ao instituto.
00:33
He called out one word in the darkness:
3
8480
2200
Na escuridade, dixo unha palabra:
00:36
"Bye."
4
11320
1200
"Adeus".
00:38
It was April 20, 1999.
5
13000
3000
Era o 20 de abril de 1999.
00:41
Later that morning,
at Columbine High School,
6
16880
3056
Máis tarde aquela mañá,
no instituto de Columbine
00:44
my son Dylan and his friend Eric
7
19960
2936
o meu fillo Dylan e o seu amigo Eric
00:47
killed 12 students and a teacher
8
22920
2320
mataron a 12 estudantes e a un profesor
00:51
and wounded more than 20 others
before taking their own lives.
9
26280
3680
e feriron a outras 20 persoas máis,
antes de quitarse a vida.
00:56
Thirteen innocent people were killed,
10
31160
3056
Trece persoas inocentes foron asasinadas,
00:59
leaving their loved ones
in a state of grief and trauma.
11
34240
3200
deixando aos seus seres queridos
nun estado de dó e trauma.
01:03
Others sustained injuries,
12
38320
1856
Outros recibiron feridas,
01:05
some resulting in disfigurement
and permanent disability.
13
40200
4040
que desfiguraron a uns e deixaron
a outros con discapacidade permanente.
01:10
But the enormity of the tragedy
14
45840
1816
Pero a gravidade da traxedia
01:12
can't be measured only by the number
of deaths and injuries that took place.
15
47680
4120
non pode medirse só polo número
de mortes e feridos.
01:17
There's no way to quantify
the psychological damage
16
52720
3416
Non hai xeito de medir
os danos psicolóxicos
01:21
of those who were in the school,
17
56160
1936
daqueles que estaban no instituto,
01:23
or who took part
in rescue or cleanup efforts.
18
58120
3360
ou dos que participaron
nos esforzos de rescate e limpeza.
01:27
There's no way to assess
the magnitude of a tragedy like Columbine,
19
62280
3640
Non hai maneira de calcular a magnitude
dunha traxedia como a de Columbine,
01:31
especially when it can be a blueprint
20
66680
2256
especialmente cando
pode servir de modelo
01:33
for other shooters who go on
to commit atrocities of their own.
21
68960
3440
para outros tiradores
que deciden cometer atrocidades.
01:38
Columbine was a tidal wave,
22
73600
1840
Columbine foi coma un maremoto,
e cando a colisión rematou,
01:41
and when the crash ended,
23
76200
1256
01:42
it would take years
for the community and for society
24
77480
3936
pasaron anos ata que a comunidade
e a sociedade foron capaces
01:46
to comprehend its impact.
25
81440
1720
de comprender o seu impacto.
01:49
It has taken me years
to try to accept my son's legacy.
26
84720
4120
Tardei moitos anos en intentar aceptar
o legado do meu fillo.
01:54
The cruel behavior
that defined the end of his life
27
89760
3136
O comportamento cruel
que marcou o final da súa vida
01:57
showed me that he was a completely
different person from the one I knew.
28
92920
3560
fíxome ver que era unha persoa
completamente distinta da que eu coñecía.
02:02
Afterwards people asked,
29
97600
2376
Despois, a xente preguntábame,
02:05
"How could you not know?
30
100000
1760
"Como puideches non darte conta?
02:07
What kind of a mother were you?"
31
102560
1560
Que clase de nai eras?"
02:10
I still ask myself those same questions.
32
105240
2640
Aínda me fago esas mesmas preguntas.
02:14
Before the shootings,
I thought of myself as a good mom.
33
109080
2880
Antes do tiroteo, eu pensaba
que era unha boa nai.
02:17
Helping my children become caring,
34
112760
2456
Axudarlles aos meus fillos
a converterse en adultos
02:20
healthy, responsible adults
35
115240
2336
xenerosos, sans e responsables
02:22
was the most important role of my life.
36
117600
3480
era o papel máis importante da miña vida.
02:26
But the tragedy convinced me
that I failed as a parent,
37
121760
3320
Pero a traxedia convenceume
de que fracasei como nai,
02:30
and it's partially this sense of failure
that brings me here today.
38
125840
3720
e en parte é este sentimento de fracaso
o que me trae hoxe aquí.
02:36
Aside from his father,
39
131240
1256
Á parte de seu pai,
02:37
I was the one person
who knew and loved Dylan the most.
40
132520
3560
eu era a persoa que máis coñecía
e quería a Dylan.
02:41
If anyone could have known
what was happening,
41
136800
2256
Se alguén puidese saber o que pasaba,
02:44
it should have been me, right?
42
139080
1720
debería ser eu, non si?
02:47
But I didn't know.
43
142000
1200
Pero non o sabía.
02:50
Today, I'm here to share the experience
44
145440
1896
Estou aquí para compartir a experiencia
02:52
of what it's like to be the mother
of someone who kills and hurts.
45
147360
3720
do que é ser a nai de alguén
que mata e causa dor.
02:57
For years after the tragedy,
I combed through memories,
46
152200
3856
Durante anos despois da traxedia
repasei moitos recordos
03:01
trying to figure out
exactly where I failed as a parent.
47
156080
3600
intentando atopar en que fallara como nai.
03:05
But there are no simple answers.
48
160280
2736
Pero non hai respostas simples.
03:08
I can't give you any solutions.
49
163040
1920
Non podo darvos ningunha solución.
03:10
All I can do
50
165520
1200
Todo o que podo facer
03:12
is share what I have learned.
51
167760
2360
é compartir o que aprendín.
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootings,
52
171440
3616
Cando falo con xente
que non me coñecía antes do tiroteo
03:20
I have three challenges to meet.
53
175080
1800
enfróntome a tres desafíos.
03:22
First, when I walk into a room like this,
54
177640
3200
O primeiro, cando entro nunha sala
coma esta,
03:26
I never know if someone there
has experienced loss
55
181480
3576
nunca sei se alguén que está aquí
sufriu a falta dun ser querido
03:30
because of what my son did.
56
185080
1720
por culpa do que fixo o meu fillo.
03:33
I feel a need to acknowledge the suffering
caused by a member of my family
57
188080
4136
Sinto que debo recoñecer o sufrimento
que un membro da miña familia causou
03:37
who isn't here to do it for himself.
58
192240
2200
xa que el non está aquí para facelo.
03:40
So first, with all of my heart,
59
195080
2560
Así que, con todo o meu corazón,
03:43
I'm sorry if my son has caused you pain.
60
198320
3240
pídovos perdón pola dor que o meu fillo
vos puido causar.
03:48
The second challenge I have
61
203640
1760
O segundo desafío ó que me enfronto
03:51
is that I must ask for understanding
and even compassion
62
206040
3720
é que debo pedir comprensión
e incluso compaixón
03:55
when I talk about
my son's death as a suicide.
63
210560
3240
cando falo sobre a morte do meu fillo
coma un suicidio.
03:59
Two years before he died,
64
214480
2136
Dous anos antes de morrer
04:01
he wrote on a piece of paper in a notebook
65
216640
2216
escribiu nun caderno
04:03
that he was cutting himself.
66
218880
1560
que se estaba cortando.
04:06
He said that he was in agony
67
221200
1616
Dicía que estaba angustiado
04:07
and wanted to get a gun
so he could end his life.
68
222840
2640
e que quería unha pistola
para acabar coa súa vida.
04:11
I didn't know about any of this
until months after his death.
69
226160
3760
Non souben nada disto
ata meses despois da súa morte.
04:15
When I talk about his death as a suicide,
70
230720
3416
Cando falo da súa morte coma un suicidio,
04:19
I'm not trying to downplay the viciousness
he showed at the end of his life.
71
234160
4040
non pretendo minimizar a maldade
que mostrou ao fin da súa vida.
04:23
I'm trying to understand
72
238840
1976
Estou intentando entender
04:25
how his suicidal thinking
73
240840
2096
como o seu pensamento suicida
04:27
led to murder.
74
242960
1440
o levou a asasinar.
04:30
After a lot of reading
and talking with experts,
75
245080
3216
Despois de ler moito e falar con expertos,
04:33
I have come to believe
76
248320
1656
cheguei á conclusión
04:35
that his involvement in the shootings
was rooted not in his desire to kill
77
250000
4720
de que a súa participación no tiroteo
xurdía non dun desexo de matar,
04:40
but in his desire to die.
78
255480
1680
senón dun desexo de morrer.
04:43
The third challenge I have
when I talk about my son's murder-suicide
79
258320
5296
O terceiro desafío que teño cando falo
da morte-suicidio do meu fillo
04:48
is that I'm talking about mental health --
80
263640
2920
é que estou falando de saúde mental,
04:52
excuse me --
81
267680
1216
--perdón--
04:53
is that I'm talking about mental health,
82
268920
2616
é que estou falando de saúde mental
04:56
or brain health, as I prefer to call it,
because it's more concrete.
83
271560
4176
ou saúde cerebral, como prefiro
chamarlle, porque é máis concreto.
05:00
And in the same breath,
I'm talking about violence.
84
275760
3736
E ao mesmo tempo,
estou a falar de violencia.
05:04
The last thing I want to do
is to contribute to the misunderstanding
85
279520
3576
O último que quero facer
é contribuír á incomprensión
05:08
that already exists around mental illness.
86
283120
3216
que xa existe arredor
das enfermidades mentais.
05:11
Only a very small percent of those
who have a mental illness
87
286360
4776
Só unha pequena porcentaxe da xente
que pacede unha enfermidade mental
05:16
are violent toward other people,
88
291160
2240
actúa de xeito violento
contra outras persoas,
05:19
but of those who die by suicide,
89
294800
3136
pero daqueles que se suicidan,
05:22
it's estimated that about 75
to maybe more than 90 percent
90
297960
4216
estímase que entre o 75
e talvez máis do 90 por cento
05:27
have a diagnosable
mental health condition of some kind.
91
302200
3400
teñen algún tipo
de problema mental diagnosticable.
05:31
As you all know very well,
92
306680
1256
Como ben sabedes,
05:32
our mental health care system
is not equipped to help everyone,
93
307960
2960
o noso sistema de saúde
non está preparado para axudar a todos
05:37
and not everyone with destructive thoughts
94
312000
2496
e non todo o mundo
con pensamentos destrutivos
05:39
fits the criteria
95
314520
1736
cumpre os criterios
05:41
for a specific diagnosis.
96
316280
2160
para un diagnóstico específico.
05:44
Many who have ongoing feelings
97
319200
2016
Moita xente que ten pensamentos constantes
05:46
of fear or anger or hopelessness
98
321240
3736
de medo, enfado ou desesperanza
05:50
are never assessed or treated.
99
325000
1880
nunca é avaliada ou tratada.
05:52
Too often, they get our attention
only if they reach a behavioral crisis.
100
327640
4640
A miúdo, só reciben a nosa atención
se chegan a ter unha crise.
05:58
If estimates are correct
101
333400
2056
Se son correctos os cálculos que din
06:00
that about one
to two percent of all suicides
102
335480
2936
que entre o 1 e o 2% dos suicidios
06:03
involves the murder of another person,
103
338440
2080
supoñen o asasinato doutra persoa,
06:07
when suicide rates rise,
as they are rising for some populations,
104
342080
3920
cando as taxas de suicidio soben,
como está pasando nalgúns lugares,
06:11
the murder-suicide rates
will rise as well.
105
346720
2680
as taxas de asasinato e suicidio
tamén subirán.
06:15
I wanted to understand what was going on
in Dylan's mind prior to his death,
106
350520
5496
Eu quería entender o que pasaba pola
cabeza do meu fillo antes da súa morte,
06:21
so I looked for answers
from other survivors of suicide loss.
107
356040
3720
así que busquei respostas daqueles
que sufriran unha perda por suicidio.
06:26
I did research and volunteered
to help with fund-raising events,
108
361640
4536
Investiguei e axudei
na recadación de fondos,
06:31
and whenever I could,
109
366200
1776
e sempre que podía,
06:33
I talked with those who had
survived their own suicidal crisis
110
368000
4496
falaba con persoas que sobreviviran
á súa propia crise suicida
06:37
or attempt.
111
372520
1200
ou intento de suicidio.
06:39
One of the most helpful
conversations I had
112
374840
2216
Unha das conversas que máis me axudaron
06:42
was with a coworker
113
377080
1456
foi cunha compañeira
06:43
who overheard me talking to someone else
114
378560
1905
que me oíu falando con outra persoa
06:45
in my office cubicle.
115
380489
1200
na oficina.
06:47
She heard me say
that Dylan could not have loved me
116
382760
3416
Oíume dicir que non podía ser
que Dylan me quixera
06:51
if he could do something
as horrible as he did.
117
386200
2760
se puidera facer algo
tan horrible coma o que fixera.
06:55
Later, when she found me alone,
118
390000
1800
Máis tarde, cando me atopou soa,
06:57
she apologized for overhearing
that conversation,
119
392760
2456
desculpouse por escoitar a conversa,
07:00
but told me that I was wrong.
120
395240
1560
pero díxome que estaba enganada.
07:02
She said that when she was
a young, single mother
121
397880
2616
Contoume que cando era unha
nai nova e solteira
07:05
with three small children,
122
400520
1440
con tres fillos pequenos,
07:07
she became severely depressed
and was hospitalized to keep her safe.
123
402600
4640
tivera depresión e fora hospitalizada
pola súa propia seguridade.
07:13
At the time, she was certain
124
408000
2296
Naquel momento, ela estaba segura
07:15
that her children
would be better off if she died,
125
410320
3256
de que os seus fillos estarían mellor
se ela morrese,
07:18
so she had made a plan to end her life.
126
413600
2240
así que decidira acabar coa súa vida.
07:21
She assured me that a mother's love
was the strongest bond on Earth,
127
416880
4056
Aseguroume que o amor dunha nai
é o vínculo máis forte que hai na Terra
07:25
and that she loved her children
more than anything in the world,
128
420960
3040
e que lles quería aos seus fillos
máis que a nada no mundo,
07:29
but because of her illness,
129
424640
2216
pero debido á súa enfermidade,
07:31
she was sure that they
would be better off without her.
130
426880
2840
estaba segura de que estarían
mellor sen ela.
07:36
What she said and what
I've learned from others
131
431680
2376
O que me contou e o que aprendín
doutros
07:39
is that we do not make
the so-called decision or choice
132
434080
4736
é que non tomamos a decisión ou elección
07:43
to die by suicide
133
438840
1576
de suicidarnos
07:45
in the same way
that we choose what car to drive
134
440440
2856
do mesmo xeito que escollemos
qué coche conducimos
07:48
or where to go on a Saturday night.
135
443320
2120
ou a onde ir un sábado á noite.
07:51
When someone is
in an extremely suicidal state,
136
446360
3096
Cando alguén se encontra
nun estado suicida extremo,
07:54
they are in a stage four
medical health emergency.
137
449480
4520
trátase dunha emerxencia médica.
07:59
Their thinking is impaired and they've
lost access to tools of self-governance.
138
454680
4480
A súa forma de pensar vese alterada
e perde os mecanismos de autocontrol.
08:05
Even though they can
make a plan and act with logic,
139
460320
3176
Aínda que poden facer un plan
e actuar con lóxica,
08:08
their sense of truth
is distorted by a filter of pain
140
463520
3936
a súa percepción
vese distorsionada por un filtro de dor
08:12
through which they
interpret their reality.
141
467480
2600
a través do cal interpretan
a súa realidade.
08:15
Some people can be very good
at hiding this state,
142
470880
3656
A algunhas persoas dáselles moi ben
esconder este estado,
08:19
and they often have
good reasons for doing that.
143
474560
2360
e a miúdo teñen bos motivos para facelo.
08:23
Many of us have
suicidal thoughts at some point,
144
478840
3176
Moitos de nós temos pensamentos suicidas
nun momento ou noutro,
08:27
but persistent,
ongoing thoughts of suicide
145
482040
3496
pero os pensamentos suicidas persistentes,
08:30
and devising a means to die
146
485560
2216
e planear a propia morte
08:32
are symptoms of pathology,
147
487800
2336
son síntomas dunha patoloxía,
08:35
and like many illnesses,
148
490160
1896
e como moitas enfermidades,
08:37
the condition has to be
recognized and treated
149
492080
2760
o problema debe ser recoñecido e tratado
08:40
before a life is lost.
150
495520
1520
antes de que se perda unha vida.
08:43
But my son's death
was not purely a suicide.
151
498600
2840
Mais a morte do meu fillo
non foi só un suicidio.
08:47
It involved mass murder.
152
502200
1760
Foi un asasinato masivo.
08:50
I wanted to know how his
suicidal thinking became homicidal.
153
505080
5880
Eu buscaba comprender como o seu
pensamento suicida se volveu homicida.
08:56
But research is sparse
and there are no simple answers.
154
511920
3160
Pero hai poucas investigacións
e non hai respostas sinxelas.
09:01
Yes, he probably had ongoing depression.
155
516240
2919
Si, seguro que tiña depresión.
09:05
He had a personality
that was perfectionistic and self-reliant,
156
520679
5561
A súa personalidade era
perfeccionista e autosuficiente,
09:12
and that made him less likely
to seek help from others.
157
527120
3760
e iso facía que non acostumase
a pedir axuda a outra xente.
09:16
He had experienced
triggering events at the school
158
531880
3456
No colexio sufriu experiencias traumáticas
09:20
that left him feeling
debased and humiliated and mad.
159
535360
5400
que lle fixeron sentirse insignificante,
humillado e enfadado.
09:27
And he had a complicated friendship
160
542160
3256
E tiña unha amizade complicada
09:30
with a boy who shared his feelings
of rage and alienation,
161
545440
4336
cun rapaz que compartía
os seus sentimentos de rabia e alienación,
09:34
and who was seriously disturbed,
162
549800
3096
e que estaba moi perturbado,
era controlador
09:37
controlling and homicidal.
163
552920
1880
e tiña instinto homicida.
09:41
And on top of this period in his life
164
556280
2856
E por riba de todo isto
09:44
of extreme vulnerability and fragility,
165
559160
3160
neste período de vulnerabilidade
e fraxilidade
09:48
Dylan found access to guns
166
563280
2376
Dylan tivo acceso a armas de fogo,
09:50
even though we'd never
owned any in our home.
167
565680
2160
aínda que nunca tiveramos unha na casa.
09:53
It was appallingly easy
for a 17-year-old boy to buy guns,
168
568800
5216
Foi moi fácil para un rapaz de 17 anos
comprar armas,
09:59
both legally and illegally,
without my permission or knowledge.
169
574040
4640
tanto legal como ilegalmente,
sen que eu o soubera ou lle dera permiso.
10:04
And somehow, 17 years
and many school shootings later,
170
579880
4520
E por algunha razón, 17 anos
e moitos tiroteos en escolas despois,
10:10
it's still appallingly easy.
171
585080
1800
aínda é espantosamente fácil.
10:14
What Dylan did that day broke my heart,
172
589160
2720
O que Dylan fixo ese día
rompeume o corazón,
10:18
and as trauma so often does,
173
593240
1856
e como pasa co trauma a miúdo,
10:20
it took a toll on my body and on my mind.
174
595120
2960
causou estragos no meu corpo
e na miña mente
10:24
Two years after the shootings,
I got breast cancer,
175
599360
2440
Dous anos despois do tiroteo,
tiven cáncer de mama,
10:28
and two years after that,
I began to have mental health problems.
176
603200
3360
e dous anos despois diso,
comecei a ter problemas mentais.
10:33
On top of the constant, perpetual grief
177
608480
3416
Ademais da tristeza constante
10:36
I was terrified that I would run
into a family member
178
611920
3576
aterrábame atoparme con algún familiar
10:40
of someone Dylan had killed,
179
615520
2056
de alguén que Dylan matara,
10:42
or be accosted by the press
180
617600
2376
ou que me abordase a prensa
10:45
or by an angry citizen.
181
620000
1480
ou algún cidadán anoxado.
10:47
I was afraid to turn on the news,
182
622920
2576
Tiña medo de poñer as noticias,
10:50
afraid to hear myself being called
a terrible parent or a disgusting person.
183
625520
4960
medo de que dixeran que era
unha mala nai ou unha persoa noxenta.
10:58
I started having panic attacks.
184
633320
2040
Comecei a sufrir ataques de pánico.
11:02
The first bout started
four years after the shootings,
185
637240
4176
A primeira vez foi catro anos
despois do tiroteo,
11:06
when I was getting ready
for the depositions
186
641440
2536
cando me estaba preparando para testificar
11:09
and would have to meet
the victims' families face to face.
187
644000
2800
e ía ter que ver ás familias
das vítimas cara a cara.
11:12
The second round started
six years after the shootings,
188
647600
3376
A segunda vez comezou seis anos
despois do tiroteo,
11:16
when I was preparing
to speak publicly about murder-suicide
189
651000
3456
cando me estaba preparando para falar
en público sobre o suicidio
11:19
for the first time at a conference.
190
654480
2000
por primeira vez, nunha conferencia.
11:22
Both episodes lasted several weeks.
191
657520
2400
Ambos episodios duraron varias semanas.
11:27
The attacks happened everywhere:
192
662160
2136
Os ataques dábanme en calquera lugar:
11:29
in the hardware store, in my office,
193
664320
3296
na ferraxería, na oficina,
11:32
or even while reading a book in bed.
194
667640
2040
ou incluso cando estaba na cama lendo.
11:35
My mind would suddenly lock
into this spinning cycle of terror
195
670600
5056
A miña mente bloqueábase
nun círculo de terror
11:40
and no matter how I hard I tried
196
675680
2096
e por moito que intentase calmarme
11:42
to calm myself down
or reason my way out of it,
197
677800
4056
ou razoar o que me pasaba,
11:46
I couldn't do it.
198
681880
1280
non o conseguía.
11:49
It felt as if my brain
was trying to kill me,
199
684440
2560
Era coma se o meu cerebro
estivese intentando matarme,
11:52
and then, being afraid of being afraid
200
687920
2576
e naquel momento, ter medo de ter medo
11:55
consumed all of my thoughts.
201
690520
1800
consumía todos os meus pensamentos.
11:58
That's when I learned firsthand
202
693200
1896
Daquela aprendín de primeira man
12:00
what it feels like
to have a malfunctioning mind,
203
695120
2440
o que se sente cando a mente
non che funciona ben
12:03
and that's when I truly
became a brain health advocate.
204
698640
3480
e foi cando me convertín nunha verdadeira
defensora da saúde cerebral.
12:08
With therapy and medication and self-care,
205
703760
2976
Con terapia, medicación e autocoidados,
12:11
life eventually returned
206
706760
1816
co tempo a vida volveu
12:13
to whatever could be thought of
as normal under the circumstances.
207
708600
3480
ao que podería considerase normal
nestas circunstancias.
12:18
When I looked back
on all that had happened,
208
713240
2056
Cando volvín a vista atrás
12:20
I could see that my son's
spiral into dysfunction
209
715320
3560
puiden ver que a espiral disfuncional
na que caeu o meu fillo
12:24
probably occurred
over a period of about two years,
210
719680
3496
probablemente lle ocorrera ao longo
dun período de dous anos,
12:28
plenty of time to get him help,
211
723200
2160
tempo abondo para conseguirlle axuda,
12:31
if only someone had known
that he needed help
212
726280
3016
se alguén se dera conta de que a precisaba
12:34
and known what to do.
213
729320
1320
e soubera qué facer.
12:40
Every time someone asks me,
214
735680
2576
Cada vez que alguén me pregunta,
12:43
"How could you not have known?",
215
738280
2456
"Como é que non o sabías?",
12:45
it feels like a punch in the gut.
216
740760
2000
síntome coma se me pegasen no estómago.
12:48
It carries accusation
and taps into my feelings of guilt
217
743840
4536
Parece unha acusación,
e cáusame un sentimento de culpa
12:53
that no matter how much therapy I've had
218
748400
2496
que, a pesar de toda a terapia que fixen,
12:55
I will never fully eradicate.
219
750920
1920
nunca se borra de todo.
12:58
But here's something I've learned:
220
753880
1620
Mais hai algo que aprendín:
13:01
if love were enough
221
756720
1856
se o amor abondara
13:03
to stop someone who is suicidal
222
758600
2136
para evitar que as persoas suicidas
13:05
from hurting themselves,
223
760760
1440
se fixesen dano,
13:08
suicides would hardly ever happen.
224
763000
2200
os suicidios nunca ocorrerían.
13:11
But love is not enough,
225
766320
1800
Pero o amor non basta,
13:14
and suicide is prevalent.
226
769240
1760
e o suicidio é frecuente.
13:16
It's the second leading cause of death
227
771680
2816
É a segunda causa de morte
13:19
for people age 10 to 34,
228
774520
2200
na xente de entre 10 e 34 anos,
13:22
and 15 percent of American youth
229
777640
2656
e o 15 % da mocidade estadounidense
13:25
report having made a suicide plan
230
780320
2736
di que planeou o seu suicidio
13:28
in the last year.
231
783080
1200
no último ano.
13:31
I've learned that no matter
how much we want to believe we can,
232
786160
4120
Aprendín que por moito
que queiramos crer o contrario
13:36
we cannot know or control
233
791000
2816
non podemos saber ou controlar
13:38
everything our loved ones think and feel,
234
793840
1960
o que senten os nosos seres queridos,
13:41
and the stubborn belief
that we are somehow different,
235
796760
3120
e a crenza teimuda de que somos distintos,
13:45
that someone we love
would never think of hurting themselves
236
800560
3416
de que alguén que nós queremos
nunca pensaría en facerse dano
13:49
or someone else,
237
804000
1200
ou facerllo a outra persoa,
13:51
can cause us to miss
238
806080
2016
pode provocar que non vexamos
13:53
what's hidden in plain sight.
239
808120
1800
o que está escondido a simple vista.
13:56
And if worst case scenarios
do come to pass,
240
811840
3440
E se a peor das posibilidades sucede,
14:01
we'll have to learn
to forgive ourselves for not knowing
241
816520
3896
temos que aprender a perdoarnos
por non saber
14:05
or for not asking the right questions
242
820440
2696
ou por non facer as preguntas correctas
14:08
or not finding the right treatment.
243
823160
2720
ou por non atopar o tratamento adecuado.
14:12
We should always assume
244
827240
1256
Sempre debemos asumir
14:13
that someone we love may be suffering,
245
828520
2640
que alguén que queremos
pode estar sufrindo,
14:16
regardless of what they say
246
831880
2616
a pesar do que diga
14:19
or how they act.
247
834520
1240
ou de como actúe.
14:21
We should listen with our whole being,
248
836720
2120
Debemos escoitar con todo o noso ser,
14:24
without judgments,
249
839800
1200
sen xulgar,
14:26
and without offering solutions.
250
841680
2120
e sen ofrecer solucións.
14:32
I know that I will live with this tragedy,
251
847360
3216
Sei que vivirei con esta traxedia,
14:35
with these multiple tragedies,
252
850600
1936
con estas traxedias múltiples,
14:37
for the rest of my life.
253
852560
1560
durante o resto da miña vida.
14:40
I know that in the minds of many,
254
855320
2000
Sei que para moitos,
14:46
what I lost can't compare
to what the other families lost.
255
861080
3760
o que eu perdín non se pode comparar
co que perderon o resto das familias.
14:51
I know my struggle
doesn't make theirs any easier.
256
866240
2600
Sei que o meu sufrimento
non fai o deles máis sinxelo.
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any pain,
257
871000
5376
Sei que hai incluso xente que pensa
que non teño dereito a sufrir,
15:01
but only to a life of permanent penance.
258
876400
2840
só a unha vida de penitencia permanente.
15:06
In the end what I know comes down to this:
259
881800
2680
Ó final, o que sei resúmese nisto:
15:10
the tragic fact is that even
the most vigilant and responsible of us
260
885320
6176
a tráxica realidade é que incluso
os máis responsables e atentos de nós
15:16
may not be able to help,
261
891520
1920
podemos non ser capaces de axudar,
15:19
but for love's sake,
262
894840
2176
pero en nome do amor,
15:22
we must never stop trying
263
897040
2176
non debemos deixar de intentar
15:24
to know the unknowable.
264
899240
1480
saber o que non se pode saber.
15:26
Thank you.
265
901560
1216
Grazas.
(Aplausos)
15:27
(Applause)
266
902800
2160

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com