ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Sue Klebold: El meu fill va ser un dels assassins de Columbine. Aquesta és la meva història.

Filmed:
10,022,839 views

Sue Klebold és la mare de Dylan Klebold, un dels dos assassins que van cometre la massacre a l'institut Columbine, acabant amb la vida de dotze estudiants i un professor. Ella s'ha passat anys desenterrant cada detall de la seva vida familiar, amb l'intenció d'arribar a entendre el que hagués pogut fer per evitar la violència del seu fill. Es tracta d'una xerrada dura en la que Klebold explora l'interseccionalitat entre salut mental i violència i demana als pares i als professionals que continuin examinant l'enllaç entre el pensament suïcida i l'homicida.
- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:26
The last time I heardescoltat my son'sde fill voiceveu
0
1080
2496
L'última volta que vaig
sentir la veu del meu fill
00:28
was when he walkedcaminava out the frontfront doorporta
1
3600
2336
va ser quan sortia
per la porta de casa
00:30
on his way to schoolescola.
2
5960
1280
per anar-se'n a escola.
00:33
He calledanomenat out one wordparaula in the darknessfoscor:
3
8480
2200
En la foscor va dir
una sola paraula:
00:36
"ByeAdéu."
4
11320
1200
"Adéu."
00:38
It was AprilAbril 20, 1999.
5
13000
3000
Era el 20 d'abril del 1999.
00:41
LaterMés tard that morningmatí,
at ColumbineColumbine HighAlta SchoolL'escola,
6
16880
3056
Més tard, a l'institut Columbine,
00:44
my sonfill DylanDylan and his friendamic EricEric
7
19960
2936
el meu fill Dylan y el seu amic Eric
00:47
killedmorts 12 studentsestudiants and a teacherprofessor
8
22920
2320
van assassinar 12 alumnes i un professor
00:51
and woundedferit more than 20 othersaltres
before takingpresa theirels seus ownpropi livesvides.
9
26280
3680
i feriren més de 20 persones
abans de suicidar-se.
00:56
ThirteenTretze innocentinnocent people were killedmorts,
10
31160
3056
Tretze persones innocents
van ser assassinades,
00:59
leavingsortint theirels seus lovedestimat onesuns
in a stateestat of griefdol and traumatrauma.
11
34240
3200
i els seus coneguts patiren
el dolor i el trauma.
01:03
OthersAltres sustainedsostingut injurieslesions,
12
38320
1856
Altres van rebre ferides i lesions,
01:05
some resultingcom a resultat in disfigurementdesfiguració
and permanentpermanent disabilitydiscapacitat.
13
40200
4040
algunes de les quals han resultat
en discapacitat permanent.
01:10
But the enormityenormitat of the tragedytragèdia
14
45840
1816
Però la enormitat de la tragèdia
01:12
can't be measuredmesurat only by the numbernúmero
of deathsmorts and injurieslesions that tookva prendre placelloc.
15
47680
4120
no pot medir-se només pel nombre
de morts i ferides.
01:17
There's no way to quantifyquantificar
the psychologicalpsicològic damagedany
16
52720
3416
És impossible quantificar
el mal psicològic
01:21
of those who were in the schoolescola,
17
56160
1936
que patiren aquells
que es trobàven a l'institut,
01:23
or who tookva prendre partpart
in rescuerescatar or cleanupneteja effortsesforços.
18
58120
3360
o aquells que feren eines
de rescat o neteja.
01:27
There's no way to assessavaluar
the magnitudemagnitud of a tragedytragèdia like ColumbineColumbine,
19
62280
3640
És impossible calcular la magnitud
d'una tragèdia com la de Columbine,
01:31
especiallyespecialment when it can be a blueprintPla
20
66680
2256
especialment quan pot donar idees
01:33
for other shooterstiradors who go on
to commitcometre atrocitiesatrocitats of theirels seus ownpropi.
21
68960
3440
per altres assassins que cometran
les seues pròpies atrocitats.
01:38
ColumbineColumbine was a tidalmarea waveonada,
22
73600
1840
La tragèdia de Columbine
va ser un sisme,
01:41
and when the crashfalla endedacabat,
23
76200
1256
i quan va acabar,
01:42
it would take yearsanys
for the communitycomunitat and for societysocietat
24
77480
3936
a la comunitat i la societat
els costaria anys
01:46
to comprehendcomprendre its impactimpacte.
25
81440
1720
comprendre el seu impacte.
01:49
It has takenpresa me yearsanys
to try to acceptacceptar my son'sde fill legacyllegat.
26
84720
4120
A mi m'ha costat anys intentar
acceptar el llegat del meu fill.
01:54
The cruelcruel behaviorcomportament
that defineddefinit the endfinal of his life
27
89760
3136
El comportament cruent que
va definir el final de la seua vida
01:57
showedva mostrar me that he was a completelycompletament
differentdiferent personpersona from the one I knewsabia.
28
92920
3560
em va mostrar que era una persona
totalmente diferent a la que coneixia.
02:02
AfterwardsDesprés people askedpreguntat,
29
97600
2376
Després la gent em preguntava,
02:05
"How could you not know?
30
100000
1760
"Com pot ser que no ho saberes?"
02:07
What kindamable of a mothermare were you?"
31
102560
1560
Quina mena de mare eres?"
02:10
I still askpreguntar myselfjo mateix those samemateix questionspreguntes.
32
105240
2640
Jo encara em faig les mateixes preguntes.
02:14
Before the shootingsrodatges,
I thought of myselfjo mateix as a good mommare.
33
109080
2880
Abans de la matança,
pensava que era una bona mare.
02:17
HelpingAjudant my childrennens becomeconvertir-se en caringcuidant,
34
112760
2456
Intentar fer dels meus
fills persones afectuoses,
02:20
healthysaludable, responsibleresponsable adultsadults
35
115240
2336
sanes i responsables
02:22
was the mostla majoria importantimportant rolepaper of my life.
36
117600
3480
era el paper més important
a la meua vida.
02:26
But the tragedytragèdia convincedconvençut me
that I failedfracassat as a parentpare,
37
121760
3320
Però la tragèdia em va convèncer
de que havia fracassat com a mare,
02:30
and it's partiallyparcialment this sensesentit of failurefracàs
that bringsporta me here todayavui.
38
125840
3720
i, en part, és aquest sentiment de
fracàs el que m'ha fet vindre aquí avui.
02:36
AsideBanda from his fatherpare,
39
131240
1256
A banda del seu pare,
02:37
I was the one personpersona
who knewsabia and lovedestimat DylanDylan the mostla majoria.
40
132520
3560
jo era la persona
que més coneixia i estimava Dylan.
02:41
If anyoneningú could have knownconegut
what was happeningpassant,
41
136800
2256
Si algú hagués pogut
saber el que passava,
02:44
it should have been me, right?
42
139080
1720
tindria que haver sigut jo, no?
02:47
But I didn't know.
43
142000
1200
Però no ho sabia.
02:50
TodayAvui, I'm here to shareCompartir the experienceexperiència
44
145440
1896
Avui he vingut a compartir què es sent
02:52
of what it's like to be the mothermare
of someonealgú who killsmata and hurtsdol.
45
147360
3720
al ser la mare d'algú
que ha matat i ha fet mal.
02:57
For yearsanys after the tragedytragèdia,
I combedpentinat througha través memoriesrecords,
46
152200
3856
Els anys següents a la tragèdia
repassava els records
03:01
tryingintentant to figurefigura out
exactlyexactament where I failedfracassat as a parentpare.
47
156080
3600
intentant esbrinar on exactament
havia fracassat com a mare.
03:05
But there are no simplesenzill answersrespostes.
48
160280
2736
Però no hi ha respostes simples.
03:08
I can't give you any solutionssolucions.
49
163040
1920
No puc donar-vos cap solució.
03:10
All I can do
50
165520
1200
Tot el que puc fer
03:12
is shareCompartir what I have learnedaprès.
51
167760
2360
és compartir el que he aprés.
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootingsrodatges,
52
171440
3616
Quan parlo amb persones que
no em coneixien abans de la matança,
03:20
I have threetres challengesdesafiaments to meettrobar-se.
53
175080
1800
tinc que superar tres reptes.
03:22
First, when I walkcaminar into a roomhabitació like this,
54
177640
3200
Primer, quan entro en
una sala com aquesta,
03:26
I never know if someonealgú there
has experiencedexperimentat losspèrdua
55
181480
3576
mai sé si algú ha patit
alguna pèrdua
03:30
because of what my sonfill did.
56
185080
1720
pel que va fer el meu fill.
03:33
I feel a need to acknowledgereconèixer the sufferingpatiment
causedcausat by a membermembre of my familyfamília
57
188080
4136
Sento la necessitat de reconéixer
el patiment causat per un familiar meu
03:37
who isn't here to do it for himselfa si mateix.
58
192240
2200
que no està aquí per fer-ho ell mateix.
03:40
So first, with all of my heartcor,
59
195080
2560
Així que primer, amb tot el meu cor,
03:43
I'm sorry if my sonfill has causedcausat you paindolor.
60
198320
3240
ho sent molt si el meu fill
us ha causat dolor.
03:48
The secondsegon challengedesafiament I have
61
203640
1760
El segon repte al que m'enfronto
03:51
is that I musthaver de askpreguntar for understandingcomprensió
and even compassioncompassió
62
206040
3720
és que he de demanar
comprensió i fins i tot compassió
03:55
when I talk about
my son'sde fill deathmort as a suicidesuïcidi.
63
210560
3240
quan parlo de la mort
del meu fill com un suïcidi.
03:59
Two yearsanys before he diedva morir,
64
214480
2136
Dos anys abans de morir,
04:01
he wroteva escriure on a piecepeça of paperpaper in a notebookLlibreta
65
216640
2216
va escriure en un quadern
04:03
that he was cuttingtall himselfa si mateix.
66
218880
1560
que s'estava autolessionant.
04:06
He said that he was in agonyl'agonia
67
221200
1616
Deia que vivia una agonía
04:07
and wanted to get a gunarma de foc
so he could endfinal his life.
68
222840
2640
i que volia una pistola
per a acabar amb la seua vida.
04:11
I didn't know about any of this
untilfins a monthsmesos after his deathmort.
69
226160
3760
Jo no en sabia res d'això
fins mesos després de la seva mort.
04:15
When I talk about his deathmort as a suicidesuïcidi,
70
230720
3416
Quan parlo de la seva mort
com a un suïcidi,
04:19
I'm not tryingintentant to downplayrestar the viciousnesscrueltat
he showedva mostrar at the endfinal of his life.
71
234160
4040
no intento minimitzar la crueltat
que va mostrar al final de la seva vida.
04:23
I'm tryingintentant to understandentendre
72
238840
1976
El que faig és intentar entendre
04:25
how his suicidalsuïcides thinkingpensant
73
240840
2096
com els seus pensaments suïcides
04:27
led to murderassassinat.
74
242960
1440
van tornar-se assassinat.
04:30
After a lot of readinglectura
and talkingparlar with expertsexperts,
75
245080
3216
Després de llegir molt
i parlar amb experts,
04:33
I have come to believe
76
248320
1656
he arribat a creure
04:35
that his involvementimplicació in the shootingsrodatges
was rootedarrelat not in his desiredesig to killmatar
77
250000
4720
que el seu involucrament en el tiroteig
no es deu al seu desig de matar
04:40
but in his desiredesig to diemorir.
78
255480
1680
sino al seu desig de morir.
04:43
The thirdtercer challengedesafiament I have
when I talk about my son'sde fill murder-suicideassassinat suïcidi
79
258320
5296
El tercer repte que trobe
al parlar d'aquest assassinat-suïcidi
04:48
is that I'm talkingparlar about mentalmentals healthsalut --
80
263640
2920
és que en parlo de
la salut mental --
04:52
excuseexcusa me --
81
267680
1216
disculpeu-me --
04:53
is that I'm talkingparlar about mentalmentals healthsalut,
82
268920
2616
és que en parlo de
la salut mental --
04:56
or braincervell healthsalut, as I preferpreferir to call it,
because it's more concreteconcret.
83
271560
4176
o la salut del cervell, terme que
prefereixo per ser més concret.
05:00
And in the samemateix breathalè,
I'm talkingparlar about violenceviolència.
84
275760
3736
I de passada,
parlo de violència.
05:04
The last thing I want to do
is to contributecontribueix to the misunderstandingmalentès
85
279520
3576
No voldria contribuir de cap
manera al malentés
05:08
that alreadyja existsexisteix around mentalmentals illnessmalaltia.
86
283120
3216
que existeix al voltant
de la malaltia mental.
05:11
Only a very smallpetit percentpercentatge of those
who have a mentalmentals illnessmalaltia
87
286360
4776
Sols un xicotet percentatge
de les persones amb malalties mentals
05:16
are violentviolent towardcap a other people,
88
291160
2240
són violents amb els altres,
05:19
but of those who diemorir by suicidesuïcidi,
89
294800
3136
però d'aquells que moren per suïcidi,
05:22
it's estimatedestimat that about 75
to maybe more than 90 percentpercentatge
90
297960
4216
s'estima que des d'un 75 per cent
fins més d'un 90 per cent
05:27
have a diagnosablediagnosticar
mentalmentals healthsalut conditioncondició of some kindamable.
91
302200
3400
pateixen una malaltia mental
diagnosticable d'alguna mena.
05:31
As you all know very well,
92
306680
1256
Com tots sabeu de sobres,
05:32
our mentalmentals healthsalut carecura systemsistema
is not equippedequipat to help everyonetothom,
93
307960
2960
el nostre sistema sanitari
és deficitari en quant a salut mental,
05:37
and not everyonetothom with destructivedestructiva thoughtspensaments
94
312000
2496
i no tots els que pateixen
pensaments destructius
05:39
fitsencaixa the criteriacriteris
95
314520
1736
compleixen els criteris
05:41
for a specificespecífic diagnosisdiagnòstic.
96
316280
2160
per un diagnòstic específic.
05:44
ManyMolts who have ongoingen marxa feelingssentiments
97
319200
2016
Molts dels que experimenten
pensaments recurrents
05:46
of fearpor or angerràbia or hopelessnessdesesperança
98
321240
3736
de por, ira o desesperança
05:50
are never assessedavaluats or treatedtractat.
99
325000
1880
mai són avaluats o tratats.
05:52
Too oftensovint, they get our attentionatenció
only if they reacharribar a behavioralcomportament crisiscrisi.
100
327640
4640
Sovint capten la nostra atenció només
si arriben a una crisi de comportament.
05:58
If estimatesestimacions are correctcorrecte
101
333400
2056
Si les estimacions són correctes
06:00
that about one
to two percentpercentatge of all suicidessuïcidis
102
335480
2936
segons les quals d'un a dos
per cent dels suïcidis
06:03
involvesimplica the murderassassinat of anotherun altre personpersona,
103
338440
2080
incloen l'assassinat d'un altra persona,
06:07
when suicidesuïcidi ratestarifes risepujar,
as they are risingpujant for some populationspoblacions,
104
342080
3920
quan la taxa de suïcidis puja,
com ho fa per algunes poblacions,
06:11
the murder-suicideassassinat suïcidi ratestarifes
will risepujar as well.
105
346720
2680
la taxa de suïcidis-assassinats
també en pujarà.
06:15
I wanted to understandentendre what was going on
in Dylan'sDylan mindment prioranterior to his deathmort,
106
350520
5496
Volia entendre el que passava
al cap de Dylan abans de la seva mort,
06:21
so I lookedmirava for answersrespostes
from other survivorssupervivents of suicidesuïcidi losspèrdua.
107
356040
3720
així que vaig buscar respostes
d'altres supervivents de suïcidi.
06:26
I did researchrecerca and volunteeredvoluntari
to help with fund-raisingcaptació de fons eventsesdeveniments,
108
361640
4536
Vaig investigar i fer voluntariat
per ajudar amb events de recaudació,
06:31
and wheneversempre que sigui I could,
109
366200
1776
i sempre que podia,
06:33
I talkedva parlar with those who had
survivedsobreviscut theirels seus ownpropi suicidalsuïcides crisiscrisi
110
368000
4496
parlava amb els que van sobreviure
els seus intents de suïcidi.
06:37
or attemptintent.
111
372520
1200
Una de les conversacions
més útils que vaig tindre
06:39
One of the mostla majoria helpfulútil
conversationsconverses I had
112
374840
2216
06:42
was with a coworkercompany de feina
113
377080
1456
va ser amb un
company de feina
06:43
who overheardescoltat me talkingparlar to someonealgú elsealtra cosa
114
378560
1905
que em va sentir parlar
amb una altra persona
06:45
in my officeoficina cubiclecubicle.
115
380489
1200
a la oficina.
06:47
She heardescoltat me say
that DylanDylan could not have lovedestimat me
116
382760
3416
Em va sentir dir que Dylan
no m'estimava
06:51
if he could do something
as horriblehorrible as he did.
117
386200
2760
si havia fet una cosa
tan dolenta com aquella.
06:55
LaterMés tard, when she foundtrobat me alonesol,
118
390000
1800
Després, quan
em va trobar a soles,
06:57
she apologizedes va disculpar for overhearingoverhearing
that conversationconversa,
119
392760
2456
es va disculpar per
escoltar la conversa,
07:00
but told me that I was wrongmal.
120
395240
1560
però em va dir
que m'equivocava.
07:02
She said that when she was
a youngjove, singlesolter mothermare
121
397880
2616
Em va dir que quan era
una mare jove i soltera
07:05
with threetres smallpetit childrennens,
122
400520
1440
amb tres criatures,
07:07
she becamees va convertir severelyseverament depresseddeprimit
and was hospitalizedhospitalitzats to keep her safesegur.
123
402600
4640
va agafar una depressió forta
i va ser hospitalitzada.
07:13
At the time, she was certaincert
124
408000
2296
En aquells moments estava segura
07:15
that her childrennens
would be better off if she diedva morir,
125
410320
3256
de que els seus nens
estarien millor si ella moria,
07:18
so she had madefet a planpla to endfinal her life.
126
413600
2240
així que va planejar
acabar amb la seva vida.
07:21
She assuredassegurada me that a mother'smare love
was the strongestmés fort bondllaç on EarthTerra,
127
416880
4056
M'assegurava que l'amor d'una mare
és el vincle més fort que existeix,
07:25
and that she lovedestimat her childrennens
more than anything in the worldmón,
128
420960
3040
i que s'estimava els seus fills
més que res en aquest món,
07:29
but because of her illnessmalaltia,
129
424640
2216
però que per la seva enfermetat,
07:31
she was sure that they
would be better off withoutsense her.
130
426880
2840
sabia que estarien
millor sense ella.
07:36
What she said and what
I've learnedaprès from othersaltres
131
431680
2376
El que em va dir i el que
vaig aprendre d'altres
07:39
is that we do not make
the so-calledl'anomenat decisiondecisió or choiceelecció
132
434080
4736
és que nosaltres no
prenem la decisió
07:43
to diemorir by suicidesuïcidi
133
438840
1576
de morir suïcidant-nos
07:45
in the samemateix way
that we choosetriar what carcotxe to driveconduir
134
440440
2856
com si ens decidirem per un cotxe
07:48
or where to go on a SaturdayDissabte night.
135
443320
2120
o què fer un dissabte a la nit.
07:51
When someonealgú is
in an extremelyextremadament suicidalsuïcides stateestat,
136
446360
3096
Quan algú es troba
en un estat extrem suïcida,
07:54
they are in a stageetapa fourquatre
medicalmèdic healthsalut emergencyemergència.
137
449480
4520
es troben al nivell quatre
d'una emergència mèdica.
07:59
TheirSeva thinkingpensant is impaireddeteriorat and they'veells ho han fet
lostperdut accessaccés to toolseines of self-governanceautogovern.
138
454680
4480
El seu raciocini es veu afectat
i perden l'accés a l'autogovernament.
08:05
Even thoughperò they can
make a planpla and actactuar with logiclògica,
139
460320
3176
Encara que poden planejar
i guiar-se per la lògica,
08:08
theirels seus sensesentit of truthveritat
is distorteddistorsionada by a filterfiltre of paindolor
140
463520
3936
el sentit de la veritat es troba
distorssionat per un filtre de dolor
08:12
througha través whichquin they
interpretinterpretar theirels seus realityrealitat.
141
467480
2600
a través del qual
interpreten la realitat.
08:15
Some people can be very good
at hidingOcultació this stateestat,
142
470880
3656
Alguna gent és molt hàbil
amagant aquest estat,
08:19
and they oftensovint have
good reasonsraons for doing that.
143
474560
2360
i a sovint tenen bones
raons per fer-ho.
08:23
ManyMolts of us have
suicidalsuïcides thoughtspensaments at some pointpunt,
144
478840
3176
Molts de nosaltres hem tingut
pensaments suïcides,
08:27
but persistentpersistents,
ongoingen marxa thoughtspensaments of suicidesuïcidi
145
482040
3496
però pensaments persistents suicides
08:30
and devisingl'elaboració a meanssignifica to diemorir
146
485560
2216
i el fet de planejar
formes de morir
08:32
are symptomssímptomes of pathologypatologia,
147
487800
2336
son símptomes d'una patología,
08:35
and like manymolts illnessesmalalties,
148
490160
1896
i com amb altres malalties,
08:37
the conditioncondició has to be
recognizedreconegut and treatedtractat
149
492080
2760
aquesta condició ha de ser
reconeguda i tractada
08:40
before a life is lostperdut.
150
495520
1520
abans de que es perda una vida.
08:43
But my son'sde fill deathmort
was not purelypurament a suicidesuïcidi.
151
498600
2840
Però la mort del meu fill
no va ser només un suïcidi.
08:47
It involvedimplicat massmassa murderassassinat.
152
502200
1760
Va involucrar una massacre.
08:50
I wanted to know how his
suicidalsuïcides thinkingpensant becamees va convertir homicidalhomicida.
153
505080
5880
M'interessava saber com un pensament
suïcida va passar a homicida.
08:56
But researchrecerca is sparseescassa
and there are no simplesenzill answersrespostes.
154
511920
3160
Però hi ha pocs estudis i
cap respota simple.
09:01
Yes, he probablyProbablement had ongoingen marxa depressiondepressió.
155
516240
2919
Sí, segurament patia
una depressió permanent.
09:05
He had a personalitypersonalitat
that was perfectionisticperfectionistic and self-reliantautosuficients,
156
520679
5561
La seva personalitat era
perfeccionista i independent,
09:12
and that madefet him lessmenys likelyprobablement
to seekbuscar help from othersaltres.
157
527120
3760
i això feia que evitara
demanar ajuda als demés.
09:16
He had experiencedexperimentat
triggeringdesencadenant eventsesdeveniments at the schoolescola
158
531880
3456
Havia patit succesos
traumàtics a l'institut
09:20
that left him feelingsensació
debasedha degradat and humiliatedhumiliat and madboig.
159
535360
5400
que el van fer sentir
menyspreat, humiliat i enfadat.
09:27
And he had a complicatedcomplicat friendshipl'amistat
160
542160
3256
I tenia una amistat complicada
09:30
with a boynoi who sharedcompartit his feelingssentiments
of rageràbia and alienationl'alienació,
161
545440
4336
amb un xicon que compartia els seus
sentiments de ràbia i alienació,
09:34
and who was seriouslyde debò disturbedalterada,
162
549800
3096
i que estava transtornat,
09:37
controllingcontrolant and homicidalhomicida.
163
552920
1880
era controlador i homicida.
09:41
And on topsuperior of this periodperíode in his life
164
556280
2856
I en aquest moment de la seua vida,
09:44
of extremeextrem vulnerabilityvulnerabilitat and fragilityfragilitat,
165
559160
3160
un període d'extrema
vulnerabilitat i fragilitat,
09:48
DylanDylan foundtrobat accessaccés to gunscanons
166
563280
2376
Dylan va trobar accés a armes
09:50
even thoughperò we'dnosaltres ho faria never
ownedpropietat any in our home.
167
565680
2160
encara que mai n'haviem
tingut a casa.
09:53
It was appallinglyespantosament easyfàcil
for a 17-year-old-anys boynoi to buycomprar gunscanons,
168
568800
5216
Era increíblement senzill que un noi
de 17 anys comprés armes,
09:59
bothtots dos legallylegalment and illegallyil·legalment,
withoutsense my permissionpermís or knowledgeconeixement.
169
574040
4640
tan legal com ilegalment,
sense el meu permís o coneixement.
10:04
And somehowd'alguna manera, 17 yearsanys
and manymolts schoolescola shootingsrodatges latermés tard,
170
579880
4520
I no sé com, 17 anys
i moltes matances després,
10:10
it's still appallinglyespantosament easyfàcil.
171
585080
1800
continúa sent increíblement senzill.
10:14
What DylanDylan did that day brokees va trencar my heartcor,
172
589160
2720
El que Dylan va fer aquell dia
em trencà el cor,
10:18
and as traumatrauma so oftensovint does,
173
593240
1856
i com sol passar amb els traumes,
10:20
it tookva prendre a tollpeatge on my bodycos and on my mindment.
174
595120
2960
em va passar factura tant
al cos com a la ment.
10:24
Two yearsanys after the shootingsrodatges,
I got breastpit cancercàncer,
175
599360
2440
Dos anys després, em diagnosticaren
càncer de mama,
10:28
and two yearsanys after that,
I beganva començar to have mentalmentals healthsalut problemsproblemes.
176
603200
3360
i dos anys després d'això, vaig començar
a tindre problemes mentals.
10:33
On topsuperior of the constantconstant, perpetualperpètua griefdol
177
608480
3416
A banda de la pena constant i perpètua
10:36
I was terrifiedaterrit that I would runcorrer
into a familyfamília membermembre
178
611920
3576
m'aterroritzava trobar-me
amb algun familiar
10:40
of someonealgú DylanDylan had killedmorts,
179
615520
2056
de les persones que Dylan havia matat,
10:42
or be accostedes va acostar by the presspremeu
180
617600
2376
o que m'assetjaria la prensa
10:45
or by an angryenutjat citizenciutadà.
181
620000
1480
o un ciutadà furiós.
10:47
I was afraidté por to turngirar on the newsnotícies,
182
622920
2576
Em feia por engegar les notícies
10:50
afraidté por to hearescoltar myselfjo mateix beingser calledanomenat
a terribleterrible parentpare or a disgustingdesagradable personpersona.
183
625520
4960
i sentir que em digueren mala mare
o que sóc una persona horrible.
10:58
I startedva començar havingtenint panicpànic attacksatacs.
184
633320
2040
Vaig començar amb els atacs de pànic.
11:02
The first boutcombat startedva començar
fourquatre yearsanys after the shootingsrodatges,
185
637240
4176
El primer episodi va començar
quatre anys després del tiroteig,
11:06
when I was gettingaconseguint readyllest
for the depositionsdeposicions
186
641440
2536
quan em preparava
per les deposicions
on anava a trobar-me cara a cara
amb els familiars de les víctimes.
11:09
and would have to meettrobar-se
the victims'víctimes familiesfamílies facecara to facecara.
187
644000
2800
11:12
The secondsegon roundronda startedva començar
sixsis yearsanys after the shootingsrodatges,
188
647600
3376
El segon episodi va ser sis anys després,
11:16
when I was preparingpreparació
to speakparlar publiclypúblicament about murder-suicideassassinat suïcidi
189
651000
3456
mentre em preparava per parlar
en públic sobre l'assassinat-suïcidi
11:19
for the first time at a conferenceconferència.
190
654480
2000
per primera vegada a una conferència.
11:22
BothTots dos episodesepisodis lastedva durar severaldiversos weekssetmanes.
191
657520
2400
Ambdós episodis duraren diverses setmanes.
11:27
The attacksatacs happenedsucceït everywherea tot arreu:
192
662160
2136
Els atacs ocorrien a qualsevol lloc:
11:29
in the hardwaremaquinari storebotiga, in my officeoficina,
193
664320
3296
a la ferretería, a l'oficina,
11:32
or even while readinglectura a bookllibre in bedllit.
194
667640
2040
o inclós llegint un llibre al llit.
11:35
My mindment would suddenlyde sobte lockbloqueig
into this spinninggirant cyclecicle of terrorterror
195
670600
5056
La meva ment es tancava de sobte
en un cercle de terror
11:40
and no mattermatèria how I harddur I triedintentat
196
675680
2096
i per molt que intentara
11:42
to calmcalma myselfjo mateix down
or reasonraó my way out of it,
197
677800
4056
calmar-me o raonar-ho
11:46
I couldn'tno podia do it.
198
681880
1280
no era capaç de fer-ho.
11:49
It feltsentia as if my braincervell
was tryingintentant to killmatar me,
199
684440
2560
Era com si el meu cervell
intentara matar-me,
11:52
and then, beingser afraidté por of beingser afraidté por
200
687920
2576
i després, asustat de tindre por
11:55
consumedconsumit all of my thoughtspensaments.
201
690520
1800
em consumira tots els pensaments.
11:58
That's when I learnedaprès firsthandde primera mà
202
693200
1896
En aquell moment vaig aprendre
12:00
what it feelsse sent like
to have a malfunctioningmal funcionament mindment,
203
695120
2440
el que és tindre un cervell
que no funciona bé,
12:03
and that's when I trulyveritablement
becamees va convertir a braincervell healthsalut advocateadvocar.
204
698640
3480
i quan em vaig convertir
en defensora de la salut mental.
12:08
With therapyteràpia and medicationmedicació and self-careautocura,
205
703760
2976
Gràcies a la teràpia,
la medicació i al cuidar-me,
12:11
life eventuallyeventualment returnedtornat
206
706760
1816
la vida va acabar tornant
12:13
to whateverel que sigui could be thought of
as normalnormal undersota the circumstancescircumstàncies.
207
708600
3480
a una mena de normalitat
donades les circunstàncies.
12:18
When I lookedmirava back
on all that had happenedsucceït,
208
713240
2056
Quan reflectia sobre
tot el que va passar,
12:20
I could see that my son'sde fill
spiralespiral into dysfunctiondisfunció
209
715320
3560
me'n vaig adonar de que
la caiguda en la disfunció del meu fill
12:24
probablyProbablement occurredha passat
over a periodperíode of about two yearsanys,
210
719680
3496
segurament va passar
en un període de dos anys,
12:28
plentymolt of time to get him help,
211
723200
2160
temps de sobres per que
rebés ajuda,
12:31
if only someonealgú had knownconegut
that he needednecessari help
212
726280
3016
si algú se'n hagués adonat
de que necessitava ajuda
12:34
and knownconegut what to do.
213
729320
1320
i hagués sabut què fer.
12:40
EveryCada time someonealgú askspregunta me,
214
735680
2576
Cada vegada que algú em pregunta,
12:43
"How could you not have knownconegut?",
215
738280
2456
"Com pot ser que no ho saberes?",
12:45
it feelsse sent like a punchcop de puny in the gutgut.
216
740760
2000
sento com una punyada a la panxa.
12:48
It carriesporta accusationacusació
and tapsaixetes into my feelingssentiments of guiltculpa
217
743840
4536
És una pregunta acusadora que
colpeja els meus sentiments de culpa
12:53
that no mattermatèria how much therapyteràpia I've had
218
748400
2496
els quals mai podré erradicar del tot
12:55
I will never fullycompletament eradicateeradicar.
219
750920
1920
per molta teràpia que faci.
12:58
But here'sheus aquí something I've learnedaprès:
220
753880
1620
Però una cosa n'he aprés:
13:01
if love were enoughsuficient
221
756720
1856
Si l'amor fora suficient
13:03
to stop someonealgú who is suicidalsuïcides
222
758600
2136
per evitar que una persona suïcida
13:05
from hurtingfer mal themselvesells mateixos,
223
760760
1440
es fes mal a ella mateixa,
13:08
suicidessuïcidis would hardlyamb prou feines ever happenpassar.
224
763000
2200
no hi haurien gairebé suïcidis.
13:11
But love is not enoughsuficient,
225
766320
1800
Però l'amor no és prou,
13:14
and suicidesuïcidi is prevalentprevalent.
226
769240
1760
i el suïcidi prevaleix.
13:16
It's the secondsegon leadinglíder causecausa of deathmort
227
771680
2816
És la segona causa de mort
13:19
for people ageedat 10 to 34,
228
774520
2200
de la gent entre 10 i 34 anys,
13:22
and 15 percentpercentatge of AmericanNord-americà youthjoves
229
777640
2656
i el 15 per cent dels joves americans
13:25
reportinforme havingtenint madefet a suicidesuïcidi planpla
230
780320
2736
han confessat haver fet
plans de suïcidi
13:28
in the last yearcurs.
231
783080
1200
només l'any passat.
13:31
I've learnedaprès that no mattermatèria
how much we want to believe we can,
232
786160
4120
Jo vaig aprendré que per molt
que creiem que podem,
13:36
we cannotno pot know or controlcontrol
233
791000
2816
no sóm capaços de controlar o conéixer
tot el que fan o senten
els nostres éssers estimats.
13:38
everything our lovedestimat onesuns think and feel,
234
793840
1960
13:41
and the stubborntossut beliefcreença
that we are somehowd'alguna manera differentdiferent,
235
796760
3120
I que la convicció
de que nosaltres serem diferents,
13:45
that someonealgú we love
would never think of hurtingfer mal themselvesells mateixos
236
800560
3416
que els nostres familiars
mai pensarien en fer-se mal
13:49
or someonealgú elsealtra cosa,
237
804000
1200
a ells o als altres,
13:51
can causecausa us to misssenyoreta
238
806080
2016
pot fer que no ens
n'assabentem
13:53
what's hiddenamagat in plainplana sightmira.
239
808120
1800
del que s'amaga
a simple vista.
13:56
And if worstel pitjor casecas scenariosescenaris
do come to passpassar,
240
811840
3440
I si el pitjor dels casos
arriba a passar,
14:01
we'll have to learnaprendre
to forgiveperdonar ourselvesnosaltres mateixos for not knowingsabent
241
816520
3896
tindrem que aprendre
a perdonar-nos per no saber
14:05
or for not askingpreguntant the right questionspreguntes
242
820440
2696
o per no fer les
preguntes adequades
14:08
or not findingtrobar the right treatmenttractament.
243
823160
2720
o per no trobar el
tractament adequat.
14:12
We should always assumeassumir
244
827240
1256
Sempre deuriem
ser capaços d'assumir
14:13
that someonealgú we love maypot be sufferingpatiment,
245
828520
2640
que algú que volem
pot estar sofrint,
14:16
regardlessindependentment of what they say
246
831880
2616
sense tenir en compte
el que diguen
14:19
or how they actactuar.
247
834520
1240
o com actúen.
14:21
We should listen with our wholetot beingser,
248
836720
2120
Deuriem escoltar amb tots
els nostres instints,
14:24
withoutsense judgmentsjudicis,
249
839800
1200
sense jutjar,
14:26
and withoutsense offeringoferint solutionssolucions.
250
841680
2120
i sense oferir solucions.
14:32
I know that I will liveen directe with this tragedytragèdia,
251
847360
3216
Jo sé que viuré amb aquesta tragèdia,
14:35
with these multiplemúltiple tragediestragèdies,
252
850600
1936
amb aquestes múltiples tragèdies,
14:37
for the restdescans of my life.
253
852560
1560
la resta de la meva vida.
14:40
I know that in the mindsments of manymolts,
254
855320
2000
Sé que per a molta gent,
14:46
what I lostperdut can't comparecomparar
to what the other familiesfamílies lostperdut.
255
861080
3760
el que vaig perdre no es pot
comparar a la resta de famílies.
14:51
I know my strugglelluita
doesn't make theirsd'ells any easiermés fàcil.
256
866240
2600
Sé que la meva lluita
no alleugera la seva.
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any paindolor,
257
871000
5376
Sé que hi ha alguns que pensen
que no tinc dret a sentir dolor,
15:01
but only to a life of permanentpermanent penancepenitència.
258
876400
2840
sinó a una vida de penitència eterna.
15:06
In the endfinal what I know comesve down to this:
259
881800
2680
Al cap i a la fi el que jo sé
es pot resumir així:
15:10
the tragictràgic factfet is that even
the mostla majoria vigilantvigilants and responsibleresponsable of us
260
885320
6176
la tragèdia és que encara
el més alerta i responsable de nosaltres
15:16
maypot not be ablecapaç to help,
261
891520
1920
pot trobar que no
resulta d'ajuda,
15:19
but for love'sdel amor sake,
262
894840
2176
però pel que més volgueu,
15:22
we musthaver de never stop tryingintentant
263
897040
2176
no hem de deixar d'intentar
15:24
to know the unknowableincognoscible.
264
899240
1480
conéixer el desconegut.
15:26
Thank you.
265
901560
1216
Gràcies.
15:27
(ApplauseAplaudiments)
266
902800
2160
(Aplaudiments)
Translated by Sandra Peiró Llorca
Reviewed by Silvia GD

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com