ABOUT THE SPEAKER
Peter Calthorpe - Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places.

Why you should listen

Peter Calthorpe’s 30-year design practice is informed by the idea that successful places -- whether neighborhoods, towns, urban districts or metropolitan regions -- must be diverse in uses and users, must be scaled to the pedestrian and human interaction, and must be environmentally sustainable.

In the early 1990s, Calthorpe developed the concept of Transit Oriented Development (described in his book The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream) -- an idea that is now the foundation of many regional policies and city plans around the world. His 2010 book is Urbanism in the Age of Climate Change. Calthorpe Associates' work in Europe, Asia and the Middle East has demonstrated that community design with a focus on sustainability and scale can be adapted throughout the globe. His current work throughout China is focused on developing standards and examples of Low Carbon Cities in Beijing, Chongqing, Kunming, Zhuhai, Jinan and other major cities.

More profile about the speaker
Peter Calthorpe | Speaker | TED.com
TED2017

Peter Calthorpe: 7 principles for building better cities

Peter Calthorpe: 7 principios para construír cidades mellores

Filmed:
2,298,685 views

Máis da metade da poboación mundial vive xa en cidades, e calcúlase que para 2050 outros 2.500 millóns teranse mudado a áreas urbanas. O xeito en que construímos as novas cidades será a clave de moito do que nos importa, desde o cambio climático e a vitalidade económica ata o noso propio benestar e o noso sentido de conexión. Peter Calthorpe leva tempo traballando na planificación urbana do futuro e defendendo un deseño de comunidade que priorice a interacción humana. Nesta charla, preséntanos sete principios universais para resolver o problema da dispersión urbana e para construír cidades máis intelixentes e sostibles.
- Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, let me add to the complexity
0
674
1982
Vou incrementar a complexidade
00:14
of the situation we find ourselves in.
1
2680
2566
da situación en que nos atopamos.
00:17
At the same time that we're solving
for climate change,
2
5270
4326
Ao tempo que procuramos solucións
ao cambio climático,
00:21
we're going to be building cities
for three billion people.
3
9620
3803
imos construír cidades
para tres mil millóns de persoas.
00:26
That's a doubling
of the urban environment.
4
14577
2608
É dicir, imos duplicar o contorno urbano.
00:29
If we don't get that right,
5
17907
1673
Se non o facemos ben,
00:31
I'm not sure all the climate solutions
in the world will save mankind,
6
19604
4531
non sei se tódalas solucións climáticas
do mundo salvarán a humanidade,
00:36
because so much depends
on how we shape our cities:
7
24807
3775
porque moito depende de como
configuremos as nosas cidades:
00:40
not just environmental impacts,
8
28606
2230
non só os impactos ambientais,
senón tamén o noso benestar social,
00:42
but our social well-being,
9
30860
1636
00:44
our economic vitality,
10
32520
2282
a nosa vitalidade económica,
00:46
our sense of community and connectedness.
11
34826
2799
o noso sentido
de comunidade e vinculación.
En esencia, o modo en que configuramos
as cidades é unha manifestación
00:50
Fundamentally, the way we shape cities
is a manifestation
12
38154
3171
00:53
of the kind of humanity we bring to bear.
13
41349
2659
do tipo de humanidade que profesamos.
00:56
And so getting it right is, I think,
14
44032
3110
Así que penso que facelo ben
00:59
the order of the day.
15
47166
1646
está na orde do día.
01:00
And to a certain degree, getting it right
can help us solve climate change,
16
48836
3628
E ata certo punto, facelo ben pode
axudarnos a resolver o cambio climático,
01:04
because in the end,
17
52488
1152
porque en última instancia
01:05
it's our behavior that seems
to be driving the problem.
18
53664
3428
é a nosa conduta a que parece
estar aumentando o problema.
01:09
The problem isn't free-floating,
19
57116
1878
Non se trata dun problema sen causas
01:11
and it isn't just ExxonMobil
and oil companies.
20
59018
3906
e non son só ExxonMobil e
as compañías petrolíferas.
01:14
It's us; how we live.
21
62948
1713
Somos nós, é o xeito en que vivimos.
01:18
How we live.
22
66341
1219
O xeito en que vivimos.
01:20
There's a villain in this story.
23
68044
1565
Hai un vilán nesta historia.
01:21
It's called sprawl,
and I'll be upfront about that.
24
69633
3513
Chámase dispersión urbana
e vou falar dela sen rodeos.
01:25
But it's not just the kind of sprawl
you think of, or many people think of,
25
73170
3785
Pero non é o tipo de dispersión
que pensades ou que moitos pensan,
01:28
as low-density development
26
76979
1630
ese desenvolvemento de baixa densidade
01:30
out at the periphery
of the metropolitan area.
27
78633
2648
que se produce na periferia
da área metropolitana.
01:34
Actually, I think sprawl can happen
anywhere, at any density.
28
82132
4520
De feito, a dispersión pode ocorrer
en calquera lugar e grao de densidade.
01:39
The key attribute
is that it isolates people.
29
87340
3157
O atributo clave é que illa a xente.
01:43
It segregates people
into economic enclaves
30
91054
3890
Segrega as persoas en enclaves económicos
e enclaves de explotación do solo.
01:46
and land-use enclaves.
31
94968
1592
01:48
It separates them from nature.
32
96584
2096
Sepáraas da natureza.
01:50
It doesn't allow the cross-fertilization,
33
98704
3154
Impide o intercambio fecundo,
01:53
the interaction,
34
101882
1264
a interacción,
01:55
that make cities great places
35
103170
2423
que fai das cidades grandes lugares
01:57
and that make society thrive.
36
105617
2246
e fai que a sociedade prospere.
02:00
So the antidote to sprawl is really
what we all need to be thinking about,
37
108389
4742
Así que no que temos que pensar
é no antídoto contra a dispersión,
02:05
especially when we're taking on
this massive construction project.
38
113155
4423
sobre todo cando estamos poñendo en marcha
este inmenso proxecto de construción.
02:10
So let me take you through one exercise.
39
118105
2485
Vouvos explicar un exercicio que fixemos.
02:12
We developed the model
for the state of California
40
120614
3766
Desenvolvemos este modelo
para o estado de California
para que puidesen seguir reducindo
as emisións de carbono.
02:16
so they could get on
with reducing carbon emissions.
41
124404
3083
02:20
We did a whole series of scenarios
for how the state could grow,
42
128046
5496
Formulamos distintas hipóteses sobre
como podería crecer o estado
02:25
and this is just one
overly simplified one.
43
133566
3123
e esta é só unha moi simplificada.
02:28
We mixed different development prototypes
44
136713
2796
Combinamos distintos prototipos
de desenvolvemento
02:31
and said they're going to carry us
through the year 2050,
45
139533
3811
e dixemos que nos servirían
ata o ano 2050,
02:35
10 million new crew
in our state of California.
46
143368
4756
con 10 millóns máis de tripulantes
no noso estado de California
Un deles era a dispersión.
02:40
And one was sprawl.
47
148691
1252
02:41
It's just more of the same:
shopping malls, subdivisions,
48
149967
3532
É simplemente máis do mesmo:
centros comerciais, parcelas,
02:45
office parks.
49
153523
1184
parques empresariais.
02:46
The other one was dominated by,
not everybody moving to the city,
50
154731
3790
No outro predominaba o feito de que
non todos marchaban para a cidade,
o desenvolvemento era máis compacto,
02:50
but just compact development,
51
158545
1683
02:52
what we used to think of
as streetcar suburbs,
52
160252
2558
iso que chamabamos periferia de tranvía,
02:54
walkable neighborhoods,
53
162834
1239
barrios que invitan a camiñar,
02:56
low-rise, but integrated,
mixed-used environments.
54
164097
4265
contornos con edificios de pouca altura,
integrados e de usos mixtos.
03:00
And the results are astounding.
55
168969
2436
E os resultados son impresionantes.
03:03
They're astounding not just
for the scale of the difference
56
171429
3163
Son impresionantes non só
pola escala da diferenza
03:06
of this one shift
in our city-making habit
57
174616
4235
que supón este cambio
no noso hábito de construír cidades
03:10
but also because each one represents
a special interest group,
58
178875
4714
senón tamén porque cada un representa
un grupo de interés especial,
03:16
a special interest group
that used to advocate for their concerns
59
184233
4389
un grupo que adoitaba defender
os seus intereses
03:20
one at a time.
60
188646
1165
cada un por separado.
03:21
They did not see the, what I call,
"co-benefits" of urban form
61
189835
5099
Non eran quen de ver o que eu chamo
os "co-beneficios" da forma urbana
03:26
that allows them to join with others.
62
194958
2475
que lles permiten xuntarse con outros.
03:29
So, land consumption:
63
197457
1588
Por exemplo, o consumo de terras:
03:31
environmentalists are really
concerned about this,
64
199069
2814
os ecoloxistas están moi preocupados
por isto,
03:33
so are farmers;
65
201907
1185
tamén os agricultores;
03:35
there's a whole range of people,
66
203696
2222
hai toda unha serie de persoas,
03:37
and, of course, neighborhood groups
that want open space nearby.
67
205942
3387
e, por suposto, grupos de veciños,
que queren espazos abertos preto.
03:41
The sprawl version of California
68
209861
2086
A versión dispersa de California
03:43
almost doubles the urban
physical footprint.
69
211971
3626
case duplica o alcance físico
da pegada urbana.
03:48
Greenhouse gas: tremendous savings,
70
216429
2675
Enorme aforro en gases
de efecto invernadoiro,
03:51
because in California, our biggest
carbon emission comes from cars,
71
219128
4815
dado que en California a nosa maior
emisión de carbono provén dos coches,
03:55
and cities that don't depend
on cars as much
72
223967
3700
e as cidades, que non dependen tanto
do coche,
03:59
obviously create huge savings.
73
227691
3047
obviamente xeran un aforro enorme.
04:03
Vehicle miles traveled:
that's what I was just talking about.
74
231601
3076
Quilómetros percorridos, diso é
do que estou a falar.
04:06
Just reducing the average 10,000 miles
per household per year,
75
234701
4985
Simplemente reducindo unha media
de 16.000 kms por familia e ano,
04:11
from somewhere
in the mid-26,000 per household,
76
239710
5330
desde ao redor dos 40.000 por familia,
04:17
has a huge impact
not just on air quality and carbon
77
245064
4880
ten un impacto enorme non só
na calidade do aire e no carbono
04:21
but also on the household pocketbook.
78
249968
2571
senón tamén na economía das familias.
04:24
It's very expensive to drive that much,
79
252563
2993
Resulta moi caro conducir tanto,
04:27
and as we've seen,
80
255580
1392
e, como vimos,
04:28
the middle class is struggling to hold on.
81
256996
2515
a clase media está a pasar apuros.
04:32
Health care: we were talking about
how do you fix it once we broke it --
82
260313
3985
Sanidade: falabamos de amañar
o que estragamos,
04:36
clean the air.
83
264322
1159
de limpar o aire.
04:37
Why not just stop polluting?
84
265505
1991
Por que non deixar simplemente
de contaminar?
04:39
Why not just use our feet and bikes more?
85
267520
3428
Por que non usar máis os pés
e a biblicleta?
04:42
And that's a function of the kinds
of cities that we shape.
86
270972
3191
E esa é unha das funcións das cidades
que construímos.
04:47
Household costs:
87
275314
1392
Gasto doméstico:
04:49
2008 was a mark in time,
88
277243
2298
O ano 2008 foi un punto de inflexión.
04:51
not of just the financial
industry running amok.
89
279565
3562
Non só porque a industria financeira
perdese o control.
04:55
It was that we were trying to sell
too many of the wrong kind of housing:
90
283643
4659
Foi que tratabamos de vender demasiadas
vivendas do tipo erróneo:
05:00
large lot, single family, distant,
91
288326
2951
grandes parcelas, unifamiliares,
distantes,
05:03
too expensive for the average
middle-class family to afford
92
291301
4201
demasiado caras
para a típica familia de clase media
05:07
and, quite frankly, not a good fit
to their lifestyle anymore.
93
295526
3602
e, con franqueza, agora pouco axeitadas
para o seu estilo de vida.
05:11
But in order to move inventory,
94
299152
1916
Pero para darlle saída ás existencias,
05:13
you can discount the financing
and get it sold.
95
301466
3206
podes descontar no financiamento
para lograr vender.
Penso que iso foi en boa medida
o que pasou.
05:16
I think that's a lot of what happened.
96
304696
1848
05:18
Reducing cost by 10,000 dollars --
97
306568
2666
Reducir os gastos nuns 10.000 dólares
05:21
remember, in California
the median is 50,000 --
98
309258
2837
--lembrade que en California a mediana
está en 50.000 --
05:24
this is a big element.
99
312119
1881
este é un compoñente importante.
Iso é só os coches e as facturas
dos servizos.
05:26
That's just cars and utility costs.
100
314024
2629
05:28
So the affordable housing advocates,
who often sit off in their silos
101
316677
4200
Os defensores da vivenda económica,
que a miúdo actúan pola súa conta,
05:32
separate from the environmentalists,
separate from the politicians,
102
320901
4464
á marxe de ecoloxistas e de políticos,
05:37
everybody fighting with everyone,
103
325389
1978
todos loitando uns contra os outros,
05:39
now begin to see common cause,
104
327391
1918
comezan a ver agora unha causa común,
05:41
and I think the common cause
is what really brings about the change.
105
329333
3436
e penso que esa causa común é
o que vai supoñer un verdadeiro cambio.
05:45
Los Angeles, as a result of these efforts,
106
333837
2880
Como resultado destes esforzos,
05:48
has now decided to transform itself
107
336741
3024
Los Angeles decidiu transformarse
05:51
into a more transit-oriented environment.
108
339789
3372
nun medio máis orientado
cara ao transporte público.
05:55
As a matter of fact, since '08,
109
343185
1734
De feito, desde 2008,
05:56
they've voted in 400 billion dollars
of bonds for transit
110
344943
3949
aprobaron 400 mil millóns de dólares
en bonos para financiar o transporte
06:00
and zero dollars for new highways.
111
348916
2849
e cero dólares para novas autoestradas.
06:03
What a transformation:
112
351789
1168
Que transformación:
LA convértese nunha cidade para camiñar
e usar o transporte público,
06:04
LA becomes a city of walkers and transit,
113
352981
3331
e non para os coches.
06:08
not a city of cars.
114
356336
1179
06:09
(Applause)
115
357539
1007
(Aplausos)
Como é isto posible?
06:10
How does it happen?
116
358570
1200
Colles a zona menos útil,
06:11
You take the least
desirable land, the strip,
117
359794
2137
onde hai espazo, engades
transporte público,
06:13
you add where there's space, transit
118
361955
2047
06:16
and then you infill mixed-use development,
119
364026
4263
e incorporas urbanización de usos mixtos,
06:20
you satisfy new housing demands
120
368313
2183
satisfás as demandas de vivenda
06:22
and you make the existing neighborhoods
121
370520
1991
e fas os barrios existentes no contorno
06:24
all around it more complex,
122
372535
1465
máis complexos,
06:26
more interesting, more walkable.
123
374024
1905
máis interesantes e máis aptos
para percorrer camiñando.
06:28
Here's another kind of sprawl:
124
376840
2233
Este é outro tipo de dispersión:
06:31
China, high-density sprawl,
what you think of as an oxymoron,
125
379787
3508
China, dispersión de alta densidade,
que é unha especie de oxímoro,
06:35
but the same problems,
everything isolated in superblocks,
126
383319
3434
pero cos mesmos problemas,
todo illado en superbloques,
06:38
and of course this amazing smog
that was just spoken to.
127
386777
3528
e por suposto ese incrible smog
do que vimos de falar.
06:42
Twelve percent of GDP
in China now is spent
128
390329
3229
O 12% do PIB de China
gástase hoxe
nos efectos diso sobre a saúde.
06:45
on the health impacts of that.
129
393582
2197
As cidades chinesas, por suposto,
teñen unha historia consolidada.
06:47
The history, of course,
of Chinese cities is robust.
130
395803
3265
Como a de calquera outro sitio.
06:51
It's like any other place.
131
399092
1252
06:52
Community was all about small, local shops
132
400368
3012
A comunidade formábase a partir de
pequenas tendas locais
06:55
and local services and walking,
interacting with your neighbors.
133
403404
4143
e servizos locais, desprazamentos a pé
e interacción cos veciños.
06:59
It may sound utopian, but it's not.
134
407571
2124
Se cadra soa utópico, pero non o é.
07:01
It's actually what people really want.
135
409719
1967
É o que a xente quere de verdade.
07:03
The new superblocks --
136
411710
1547
Os novos superbloques
07:05
these are blocks that would have
5,000 units in them,
137
413281
3920
--bloques dunhas 5.000 unidades--
07:09
and they're gated as well,
because nobody knows anybody else.
138
417225
3812
son pechados, porque
ninguén coñece a ninguén.
07:13
And of course, there isn't even
a sidewalk, no ground floor shops --
139
421061
3500
E por suposto non hai sequera beirarrúa
nin tendas nos baixos --
07:16
a very sterile environment.
140
424585
1864
un medio moi estéril.
07:19
I found this one case
here in one of the superblocks
141
427018
4616
Atopeime cun caso nun destes superbloques
07:23
where people had illicitly set up
shops in their garages
142
431658
3226
en que os veciños puxeran tendas ilegais
nos garaxes
07:26
so that they could have that kind
of local service economy.
143
434908
3698
para poder dispor desa economía
de servizos local.
07:30
The desire of people
to get it right is there.
144
438630
4757
O desexo da xente
de facer as cousas ben está aí.
07:35
We just have to get the planners
on board and the politicians.
145
443411
3288
Só temos que facer que os planificadores
e os políticos se sumen.
07:39
All right. Some technical planning stuff.
146
447162
3807
Ben, agora algunhas cuestións técnicas
de planificación.
07:42
Chongqing is a city of 30 million people.
147
450993
3173
Chongqing é unha cidade
de 30 millóns de habitantes.
07:46
It's almost as big as California.
148
454190
2363
É case tan grande coma California.
Esta é unha pequena zona de expansión.
07:48
This is a small growth area.
149
456577
1690
07:50
They wanted us to test
the alternative to sprawl
150
458291
3612
Querían que probásemos
a alternativa á dispersión
07:53
in several cities across China.
151
461927
2774
en varias cidades de China.
07:57
This is for four-and-a-half
million people.
152
465072
3282
Isto é para catro millóns e medio
de persoas.
08:00
What the takeaway from this image is,
153
468378
1931
Cada un deses círculos
que vemos nesta imaxe
08:02
every one of those circles
is a walking radius
154
470333
2649
é a zona abarcable andando nun radio
arredor dunha estación
de transporte público.
08:05
around a transit station --
155
473006
1616
08:07
massive investment in metro and BRT,
156
475280
2955
Un enorme investimento en metro
e unha rede rápida de autobuses,
e unha estrutura que permite
08:10
and a distribution that allows everybody
157
478944
2332
que todos poidan ir á parada a pé
desde o seu traballo.
08:13
to work within walking distance of that.
158
481300
2611
08:15
The red area, this is a blow-up.
159
483935
2297
Esta é unha ampliación da zona vermella.
08:18
All of a sudden, our principles
called for green space
160
486256
3157
De repente, os nosos principios
esixían espazos verdes
08:21
preserving the important
ecological features.
161
489437
3690
que conservasen os elementos
ecolóxicos importantes.
08:25
And then those other streets in there
are auto-free streets.
162
493151
4327
E por esoutras rúas que se ven aí
non poden circular coches.
08:29
So instead of bulldozing,
leveling the site
163
497502
3623
Así que no canto de meter a escavadora
e achaiar o espazo
08:33
and building right up to the river,
164
501149
2063
e construír ata a beira do río,
08:35
this green edge was something
that really wasn't normative in China
165
503236
4224
esta banda verde non estaba
nas normas en China
08:39
until these set of practices
166
507484
2571
ata que esta serie de prácticas
08:42
began experimentation there.
167
510079
2554
comezaron a probarse alí.
08:45
The urban fabric, small blocks,
168
513063
1955
Unha trama urbana de bloques pequenos,
08:47
maybe 500 families per block.
169
515042
2616
se cadra dunhas 500 familias cada un.
08:49
They know each other.
170
517682
1269
Coñécense todos.
08:50
The street perimeter has shops
171
518975
2363
No perímetro da rúa hai tendas
08:53
so there's local destinations.
172
521362
1922
e, polo tanto, destinos locais.
08:55
And the streets themselves become smaller,
173
523308
2355
E as propias rúas son máis pequenas,
08:57
because there are more of them.
174
525687
1530
porque hai máis.
08:59
Very simple,
175
527241
1551
Un deseño urbano
09:00
straightforward urban design.
176
528816
2555
moi simple e claro.
09:03
Now, here you have something
I dearly love.
177
531395
3210
Isto que vedes aquí encántame.
09:06
Think of the logic.
178
534629
1274
Pensade na lóxica disto.
09:08
If only a third of the people have cars,
179
536352
2147
Se só un terzo das persoas teñen coche,
09:10
why do we give 100 percent
of our streets to cars?
180
538523
3764
por que lles cedemos o 100%
da rúa aos coches?
09:14
What if we gave 70 percent of the streets
181
542928
3179
E se nos libramos do 70% dos coches,
09:18
to car-free, to everybody else,
182
546131
2175
para todos os demais,
09:20
so that the transit
could move well for them,
183
548330
2245
facilitándolles o movemento
09:22
so that they could walk,
so they could bike?
184
550599
2325
aos que van a pé ou en bicicleta?
09:24
Why not have --
185
552948
1398
Por que non incorporamos...
09:26
(Applause)
186
554370
1453
(Aplausos)
09:27
geographic equity
187
555847
2153
a equidade xeográfica
09:30
in our circulation system?
188
558024
2371
ao noso sistema de circulación?
09:32
And quite frankly,
cities would function better.
189
560698
3393
Con franqueza, as cidades
funcionarían mellor.
09:36
No matter what they do,
190
564480
1290
Fagan o que fagan,
á marxe das circunvalacións
que constrúan ao redor de Pekín,
09:37
no matter how many ring roads
they build in Beijing,
191
565794
2430
09:40
they just can't overcome
complete gridlock.
192
568248
2928
non poden evitar a paralización
total do tráfico.
09:43
So this is an auto-free street,
mixed use along the edge.
193
571200
3688
Esta é unha rúa sen coches,
coas beiras para usos mixtos
e a zona central para transporte público.
09:47
It has transit running down the middle.
194
575666
1859
09:49
I'm happy to make that transit
autonomous vehicles,
195
577549
3104
Ese transporte podería ser
con vehículos sen condutor,
09:52
but maybe I'll have a chance
to talk about that later.
196
580677
2910
pero se cadra terei ocasión
de falar diso máis tarde.
09:55
So there are seven principles
that have now been adopted
197
583611
3723
Hai sete principios que veñen de adoptar
09:59
by the highest levels
in the Chinese government,
198
587358
2700
as máis altas instancias
do goberno chinés,
10:02
and they're moving to implement them.
199
590082
1795
e van xa camiño de poñelos en práctica.
10:03
And they're simple,
200
591901
1162
Trátase de principios sinxelos
10:05
and they are globally,
I think, universal principles.
201
593087
2613
e, na miña opinión, universais.
10:07
One is to preserve
the natural environment, the history
202
595724
3653
O primeiro é conservar
o medio natural, a historia
10:11
and the critical agriculture.
203
599401
1967
e a agricultura indispensable.
10:14
Second is mix.
204
602306
1323
O segundo é mesturar.
10:15
Mixed use is popular,
but when I say mixed,
205
603653
2517
O uso mixto é moi popular
pero ao dicir mixto eu refírome
10:18
I mean mixed incomes, mixed age groups
206
606194
2439
a rendas mixtas, idades mixtas,
10:20
as well as mixed-land use.
207
608657
2492
ademais do uso mixto do terreo.
10:24
Walk.
208
612190
1154
Camiñar.
10:25
There's no great city
that you don't enjoy walking in.
209
613368
3020
Non é unha gran cidade
se non desfrutamos camiñando por ela.
10:28
You don't go there.
210
616412
1318
Se non é así, non imos.
10:29
The places you go on vacation
are places you can walk.
211
617754
2552
Imos de vacacións a sitios
onde se pode camiñar.
Por que non facelo en todas partes?
10:32
Why not make it everywhere?
212
620330
1762
10:34
Bike is the most efficient
means of transportation we know.
213
622561
3572
A bicicleta é o medio de transporte
máis eficiente que coñecemos.
China vén de adoptar medidas
para que todas as rúas dispoñan
10:38
China has now adopted policies
that put six meters of bike lane
214
626506
3748
de seis metros de carril bici.
10:42
on every street.
215
630278
1329
10:43
They're serious about getting back
to their biking history.
216
631631
3942
Toman moi en serio o de recuperar
a súa historia de uso da bicicleta.
10:47
(Applause)
217
635597
1456
(Aplausos)
10:49
Complicated planner-ese here:
218
637077
2303
Un aspecto complicado da planificación:
10:51
connect.
219
639404
1329
Conectar.
10:52
It's a street network
that allows many routes
220
640757
3512
Velaquí un plano urbano
que permite múltiples rutas
10:56
instead of singular routes
221
644293
1811
no canto de rutas únicas
10:58
and provides many kinds of streets
instead of just one.
222
646128
3547
e ofrece distintos tipos de rúas.
11:02
Ride.
223
650752
1344
Transporte.
11:04
We have to invest more in transit.
224
652120
2310
Temos que investir máis
en transporte público.
11:06
There's no silver bullet.
225
654454
1775
Nisto non hai bala de prata.
11:08
Autonomous vehicles are not
going to solve this for us.
226
656253
3064
Os vehículos sen condutor
non van resolver isto por nós.
11:11
As a matter of fact, they're going
to generate more traffic, more VMT,
227
659341
5166
De feito, van xerar máis tráfico,
máis quilómetros percorridos,
11:16
than the alternative.
228
664531
1362
cá alternativa.
11:17
And focus.
229
665917
1214
E finalmente, priorizar.
11:19
We have a hierarchy of the city
based on transit
230
667155
4156
Temos a cidade xerarquizada
en función do transporte público
11:23
rather than the old armature of freeways.
231
671335
3163
no canto da antiga armazón de autovías.
11:26
It's a big paradigm shift,
232
674522
2150
Supón un gran cambio de paradigma,
11:29
but those two things
have to get reconnected
233
677245
2667
pero é necesario reconectar
esas dúas cousas
11:31
in ways that really shape
the structure of the city.
234
679936
4520
de xeitos que dean forma
á estrutura da cidade.
11:37
So I'm very hopeful.
235
685443
2233
Son moi optimista.
11:39
In California, the United States, China --
these changes are well accepted.
236
687700
4773
En California, Estados Unidos, China,
estes cambios teñen boa acollida.
11:44
I'm hopeful for two reasons.
237
692497
2635
Son optimista por dous motivos.
11:47
One is, most people get it.
238
695156
2079
Un é que a maioría enténdeo.
11:49
They understand intrinsically
239
697259
1882
Comprenden de forma intrínseca
11:51
what a great city can and should be.
240
699165
2642
como pode e debe ser unha gran cidade.
11:53
The second is that the kind of analysis
we can bring to bear now
241
701831
4841
O segundo é que a clase de análise
que podemos levar a cabo agora
11:58
allows people to connect the dots,
242
706696
2728
permítelle á xente unir os puntos,
12:01
allows people to shape
political coalitions
243
709936
2969
permítelle configurar coalicións políticas
12:04
that didn't exist in the past.
244
712929
1429
que non existían antes.
12:06
That allows them to bring into being
the kinds of communities we all need.
245
714719
3740
E iso permítelle crear a clase
de comunidades que todos necesitamos.
12:10
Thank you.
246
718483
1189
Grazas.
12:11
(Applause)
247
719696
6577
(Aplausos)
12:20
Chris Anderson: So, OK:
autonomous driving, self-driving cars.
248
728018
3437
Chris Anderson: De acordo entón,
coches autónomos, sen condutor.
12:23
A lot of people here
are very excited about them.
249
731479
3345
A moitos dos que están aquí entusiásmanos.
12:27
What are your concerns
or issues about them?
250
735443
2959
Que te preocupa deles
ou que problemas lles ves?
12:30
Peter Calthorpe: Well, I think
there's almost too much hype here.
251
738426
3142
Peter Calthorpe: Penso que hai
excesivo alboroto con este tema
12:33
First is, everybody says
we're going to get rid of a lot of cars.
252
741592
3574
En primeiro lugar, moitos din
que nos imos librar de moitos coches.
12:37
What they don't say is you're going
to get a lot more vehicle miles.
253
745190
3294
O que non din é que van aumentar moito
os quilómetros percorridos.
12:40
You're going to get a lot more
cars moving on streets.
254
748508
2547
Imos ter moitos máis coches polas rúas.
12:43
There will be more congestion.
255
751079
1869
Haberá máis atascos.
12:44
CA: Because they're so appealing --
256
752972
2308
CA: É que son moi interesantes...
12:47
you can drive while reading or sleeping.
257
755304
2054
podes conducir mentres les ou dormes.
PC: Ben, hai un par de razóns.
12:49
PC: Well, a couple of reasons.
258
757382
1497
Unha é que se son privados,
percorreranse maiores distancias.
12:50
One is, if they're privately owned,
people will travel greater distances.
259
758903
3971
12:54
It'll be a new lease on life to sprawl.
260
762898
1941
Darán nova forza á dispersión urbana.
12:56
If you can work on your way to work,
261
764863
2015
Se podes traballar de camiño ao traballo,
12:58
you can live in more remote locations.
262
766902
2067
podes vivir en lugares máis apartados.
13:00
It'll revitalize sprawl
263
768993
2542
Revitalizará a dispersión
13:03
in a way that I'm deeply frightened.
264
771559
2333
dun xeito que me aterra.
13:05
Taxis:
265
773916
1854
Por exemplo, os taxis.
13:07
about 50 percent of the surveys say
that people won't share them.
266
775794
3748
Máis da metade das enquisas din
que a xente non quere compartilos.
13:11
If they don't share them,
267
779566
1374
Se non os comparten,
13:12
you can end up with a 90 percent
increase in vehicle miles traveled.
268
780964
5197
podemos chegar a un incremento do 90%
en quilómetros percorridos.
13:18
If you share them,
269
786597
1321
Mesmo se os comparten,
13:19
you're still at around
a 30 percent increase in VMT.
270
787942
3530
aínda así andaremos polo 30%
de incremento.
13:23
CA: Sharing them, meaning
having multiple people riding at once
271
791496
3038
CA: Con compartilos refíreste
a moitos usuarios á vez
en sistemas intelixentes
de viaxes compartidas?
13:26
in some sort of intelligent ride-sharing?
272
794558
1976
PC: Si, polo estilo de Uber
pero sen volante.
13:28
PC: Yeah, so the Uber share
without a steering wheel.
273
796558
2531
A realidade é a eficiencia
enerxética dos vehículos,
13:31
The reality is, the efficiency
of vehicles -- you can do it
274
799113
3849
13:34
with or without a steering wheel,
it doesn't matter.
275
802986
2491
independentemente de se teñen
volante ou non.
Afirman que van ser os únicos
cun consumo eléctrico eficiente,
13:37
They claim they're the only ones
that are going to be efficient electric,
276
805501
3493
pero non é certo.
13:41
but that's not true.
277
809018
1154
O realmente importante é que
a pé, na bici ou no transporte público
13:42
But the real bottom line
is that walking, biking and transit
278
810196
3570
13:45
are the way cities and communities thrive.
279
813790
3164
é como prosperan as cidades
e as comunidades.
13:48
And putting people
in their private bubbles,
280
816978
2807
Pechar a xente en burbullas privadas,
13:51
whether they have a steering wheel or not,
281
819809
2297
con ou sen volante,
13:54
is the wrong direction.
282
822130
1571
é a dirección equivocada.
13:55
And quite frankly,
283
823725
1151
E sinceramente,
13:56
the image of an AV on its way
to McDonald's to pick up a pack
284
824900
5679
a imaxe dun coche autónomo indo
recoller un pedido ao McDonald's
14:02
without its owner,
285
830603
1684
sen o seu dono,
14:04
just being sent off on these
kind of random errands
286
832311
3710
facendo esa clase de mandados arbitrarios,
14:08
is really frightening to me.
287
836045
1397
resulta aterradora.
14:09
CA: Well, thank you for that,
and I have to say, the images you showed
288
837466
3358
CA: Ben, grazas.
Debo dicir que as imaxes que amosaches
desas rúas con zonas de usos mixtos
foron moi inspiradoras e fermosas.
14:12
of those mixed-use streets
were really inspiring, really beautiful.
289
840848
3176
14:16
PC: Thank you.
CA: Thank you for your work.
290
844048
2159
PC: Grazas.
CA: Grazas polo teu traballo.
14:18
(Applause)
291
846231
1459
(Aplausos)
Translated by Mario Cal
Reviewed by Xosé María Moreno

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Peter Calthorpe - Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places.

Why you should listen

Peter Calthorpe’s 30-year design practice is informed by the idea that successful places -- whether neighborhoods, towns, urban districts or metropolitan regions -- must be diverse in uses and users, must be scaled to the pedestrian and human interaction, and must be environmentally sustainable.

In the early 1990s, Calthorpe developed the concept of Transit Oriented Development (described in his book The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream) -- an idea that is now the foundation of many regional policies and city plans around the world. His 2010 book is Urbanism in the Age of Climate Change. Calthorpe Associates' work in Europe, Asia and the Middle East has demonstrated that community design with a focus on sustainability and scale can be adapted throughout the globe. His current work throughout China is focused on developing standards and examples of Low Carbon Cities in Beijing, Chongqing, Kunming, Zhuhai, Jinan and other major cities.

More profile about the speaker
Peter Calthorpe | Speaker | TED.com