ABOUT THE SPEAKER
Peter Calthorpe - Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places.

Why you should listen

Peter Calthorpe’s 30-year design practice is informed by the idea that successful places -- whether neighborhoods, towns, urban districts or metropolitan regions -- must be diverse in uses and users, must be scaled to the pedestrian and human interaction, and must be environmentally sustainable.

In the early 1990s, Calthorpe developed the concept of Transit Oriented Development (described in his book The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream) -- an idea that is now the foundation of many regional policies and city plans around the world. His 2010 book is Urbanism in the Age of Climate Change. Calthorpe Associates' work in Europe, Asia and the Middle East has demonstrated that community design with a focus on sustainability and scale can be adapted throughout the globe. His current work throughout China is focused on developing standards and examples of Low Carbon Cities in Beijing, Chongqing, Kunming, Zhuhai, Jinan and other major cities.

More profile about the speaker
Peter Calthorpe | Speaker | TED.com
TED2017

Peter Calthorpe: 7 principles for building better cities

Peter Calthorpe: Ako stavať lepšie mestá podľa 7 princípov

Filmed:
2,298,685 views

Už teraz viac ako polovica obyvateľov Zeme žije v mestách a odhaduje sa, že ďalších 2,5 miliardy ľudí sa do miest presťahuje do roku 2050. Spôsob, akým mestá staviame, bude v centre mnohých vecí, na ktorých záleží – od klimatických zmien cez hospodársku životaschopnosť až k nášmu blahu a pocitu vzájomného prepojenia. Peter Calthorpe už pracuje na plánovaní miest budúcnosti a presadzovaní komunitných návrhov zameraných na medziľudskú komunikáciu. Delí sa s nami o sedem univerzálnych princípov, ako vyriešiť rozširovanie a budovať rozumnejšie a udržateľnejšie mestá.
- Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, let me addpridať to the complexityzložitosť
0
674
1982
Dovoľte mi ešte viac skomplikovať
00:14
of the situationsituácia we find ourselvesmy sami in.
1
2680
2566
situáciu, v ktorej sa ocitáme.
00:17
At the samerovnaký time that we're solvingriešenie
for climatepodnebie changezmena,
2
5270
4326
Zatiaľ čo budeme čeliť klimatickým zmenám,
00:21
we're going to be buildingbudova citiesmesta
for threetri billionmiliardy people.
3
9620
3803
budeme aj stavať mestá
pre ďalšie tri miliardy ľudí.
00:26
That's a doublingzdvojnásobenie
of the urbanmestský environmentprostredie.
4
14577
2608
Rozloha miest sa zdvojnásobí.
00:29
If we don't get that right,
5
17907
1673
A ak to neurobíme správne,
00:31
I'm not sure all the climatepodnebie solutionsriešenie
in the worldsvet will saveuložiť mankindľudstvo,
6
19604
4531
tak pochybujem, že všetky možné riešenia
klimatických zmien ľudstvo zachránia,
00:36
because so much dependszávisí
on how we shapetvar our citiesmesta:
7
24807
3775
lebo veľmi veľa závisí od toho,
ako mestá vytvarujeme.
00:40
not just environmentalekologický impactsdopady,
8
28606
2230
Nejde len o environmentálne dopady,
00:42
but our socialsociálny well-beingzdar,
9
30860
1636
ale aj naše sociálne blaho,
00:44
our economicekonomický vitalityvitalita,
10
32520
2282
hospodársku životaschopnosť,
00:46
our sensezmysel of communityspoločenstvo and connectednessprepojenosť.
11
34826
2799
povedomie komunity a prepojenia.
00:50
FundamentallyZásadne, the way we shapetvar citiesmesta
is a manifestationmanifestácie
12
38154
3171
Koniec koncov spôsob,
akým mestá tvarujeme,
00:53
of the kinddruh of humanityľudskosť we bringpriniesť to bearmedveď.
13
41349
2659
je prejavom toho,
akú časť človeka uplatňujeme.
00:56
And so gettingzískavanie it right is, I think,
14
44032
3110
A tak si myslím,
že snaha spraviť to správne,
00:59
the orderobjednať of the day.
15
47166
1646
by mala byť na dennom poriadku.
01:00
And to a certainistý degreestupeň, gettingzískavanie it right
can help us solvevyriešiť climatepodnebie changezmena,
16
48836
3628
A do určitej miery by sme tak mohli
vyriešiť klimatické zmeny.
01:04
because in the endkoniec,
17
52488
1152
Lebo aj tak sa zdá,
01:05
it's our behaviorsprávanie that seemszdá
to be drivingvodičský the problemproblém.
18
53664
3428
že klimatické zmeny poháňa naše správanie.
01:09
The problemproblém isn't free-floatingvoľne plávajúce,
19
57116
1878
Problém nevznikol len tak,
01:11
and it isn't just ExxonMobilExxonmobil
and oilolej companiesspoločnosti.
20
59018
3906
a nezavinili ho len ExxonMobil
a ropné spoločnosti.
01:14
It's us; how we livežiť.
21
62948
1713
Ale my. To, ako žijeme.
01:18
How we livežiť.
22
66341
1219
Ako žijeme.
01:20
There's a villaindarebák in this storypríbeh.
23
68044
1565
Tento príbeh má zlosyna.
01:21
It's calledvolal sprawlrozlieha,
and I'll be upfrontVopred about that.
24
69633
3513
Je to rozširovanie
a budem o ňom hovoriť otvorene.
01:25
But it's not just the kinddruh of sprawlrozlieha
you think of, or manyveľa people think of,
25
73170
3785
Nejde však len o typické rozširovanie,
ktoré vám hneď napadne,
01:28
as low-densitys nízkou hustotou developmentvývoj
26
76979
1630
ako napr. nezahustený rozvoj
01:30
out at the peripheryPeriférie
of the metropolitanmetropolitné arearozloha.
27
78633
2648
na perifériách metropol.
Myslím, že k rozširovaniu môže dôjsť
hocikde pri rôznej hustote obyvateľstva.
01:34
ActuallyVlastne, I think sprawlrozlieha can happenstať sa
anywherekdekoľvek, at any densityhustota.
28
82132
4520
Kľúčovým však je, že ľudí izoluje.
01:39
The keykľúč attributeatribút
is that it isolatesIzolátov people.
29
87340
3157
Segreguje ľudí do ekonomických
a územných enkláv.
01:43
It segregatesOddelí people
into economicekonomický enclavesEnklávy
30
91054
3890
01:46
and land-usevo využívaní pôdy enclavesEnklávy.
31
94968
1592
01:48
It separatesoddeľuje them from naturepríroda.
32
96584
2096
Oddeľuje ich od prírody.
01:50
It doesn't allowdovoliť the cross-fertilizationKrížový hnojenie,
33
98704
3154
Znemožňuje obohacujúci proces, kontakt,
01:53
the interactioninterakcia,
34
101882
1264
01:55
that make citiesmesta great placesMiesta
35
103170
2423
ktorý robí mestá veľkolepými
01:57
and that make societyspoločnosť thriveprospievať.
36
105617
2246
a poháňa spoločnosť vpred.
02:00
So the antidoteprotijed to sprawlrozlieha is really
what we all need to be thinkingpremýšľanie about,
37
108389
4742
Všetci sa teraz potrebujeme zamerať
na protijed na rozširovanie,
02:05
especiallyobzvlášť when we're takingprevzatia on
this massivemasívny constructionvýstavba projectprojekt.
38
113155
4423
najmä keď sme sa podujali
na tento ohromný konštrukčný projekt.
02:10
So let me take you throughskrz one exercisecvičenie.
39
118105
2485
Ukážeme si to na príkladoch.
02:12
We developedrozvinutý the modelModel
for the statestáť of CaliforniaKalifornia
40
120614
3766
Vytvorili sme model pre štát Kalifornia,
02:16
so they could get on
with reducingredukčné carbonuhlík emissionsemisie.
41
124404
3083
aby mohli znížiť uhlíkové emisie.
02:20
We did a wholecelý seriesséria of scenariosscenáre
for how the statestáť could growrásť, pestovať,
42
128046
5496
Prešli sme mnohými scenármi,
ako by štát mohol rásť,
02:25
and this is just one
overlymoc simplifiedzjednodušený one.
43
133566
3123
a toto je len jeden, veľmi zjednodušený.
02:28
We mixedzmiešaný differentrozdielny developmentvývoj prototypesprototypy
44
136713
2796
Zmiešali sme rôzne prototypy rozvoja
02:31
and said they're going to carryniesť us
throughskrz the yearrok 2050,
45
139533
3811
a simulovali ich rozvoj cez rok 2050.
02:35
10 millionmilión newNový crewposádka
in our statestáť of CaliforniaKalifornia.
46
143368
4756
V Kalifornii pribudlo 10 miliónov ľudí.
02:40
And one was sprawlrozlieha.
47
148691
1252
Jedným bolo rozširovanie.
02:41
It's just more of the samerovnaký:
shoppingnakupovanie mallsstrediská, subdivisionsČlenenie,
48
149967
3532
Ide o rozšírenie súčasného trendu:
obchodné domy, štvrte,
02:45
officekancelária parksparky.
49
153523
1184
administratívne bloky.
02:46
The other one was dominateddominantou by,
not everybodyvšetci movingpohyblivý to the cityveľkomesto,
50
154731
3790
Druhému nedominovalo to,
že sa každý presťahoval do mesta,
02:50
but just compactkompaktný developmentvývoj,
51
158545
1683
ale šlo o kompaktný rozvoj.
02:52
what we used to think of
as streetcarElektrička suburbspredmestí,
52
160252
2558
Niečo, čomu sme hovorili predmestie,
02:54
walkableschodný neighborhoodssusedstve,
53
162834
1239
schodné susedstvo,
02:56
low-risenízkym pásom, but integratedintegrovaný,
mixed-usedzmiešané-použité environmentsprostredie.
54
164097
4265
nízkopodlažné a integrované prostredie
s rôznym využitím.
03:00
And the resultsvýsledok are astoundingzarážajúce.
55
168969
2436
A výsledky sú ohromujúce.
03:03
They're astoundingzarážajúce not just
for the scalemierka of the differencerozdiel
56
171429
3163
Nielen pre priepastný rozdiel
03:06
of this one shiftsmena
in our city-makingcity-making habitzvyk
57
174616
4235
v spôsobe vytvárania mesta,
ale aj preto, lebo každý typ reprezentuje
inú záujmovú skupinu.
03:10
but alsotaktiež because eachkaždý one representspredstavuje
a specialšpeciálna interestzáujem groupskupina,
58
178875
4714
03:16
a specialšpeciálna interestzáujem groupskupina
that used to advocatezástanca for theirich concernsznepokojenie
59
184233
4389
Napríklad takú, ktorá hájila svoje záujmy,
03:20
one at a time.
60
188646
1165
jeden za druhým.
03:21
They did not see the, what I call,
"co-benefitsspoločné prínosy" of urbanmestský formformulár
61
189835
5099
Nevideli však, čo ja nazývam
„spoluvýhodami“ urbánnej formy,
03:26
that allowsumožňuje them to joinpripojiť with othersostatné.
62
194958
2475
ktorá umožňuje prepojiť sa s ostatnými.
03:29
So, landpôda consumptionspotreba:
63
197457
1588
Čiže, zástavba pôdy:
03:31
environmentalistsekológov are really
concernedznepokojený about this,
64
199069
2814
environmentalistov to naozaj trápi,
03:33
so are farmerspoľnohospodári;
65
201907
1185
rovnako aj farmárov,
03:35
there's a wholecelý rangerozsah of people,
66
203696
2222
ako aj celý rad ďalších,
03:37
and, of coursekurz, neighborhoodsusedstvo groupsskupiny
that want openotvorený spacepriestor nearbyblízkosti.
67
205942
3387
vrátane susedských skupín,
ktoré žiadajú otvorené priestranstvo.
03:41
The sprawlrozlieha versionverzia of CaliforniaKalifornia
68
209861
2086
Rozširovacia verzia Kalifornie
03:43
almosttakmer doublesštvorhra the urbanmestský
physicalfyzický footprintstopa.
69
211971
3626
takmer zdvojnásobila urbánnu plochu.
03:48
GreenhouseSkleníkových gasplynový: tremendousobrovský savingsúspory,
70
216429
2675
Skleníkové plyny: obrovské úspory,
03:51
because in CaliforniaKalifornia, our biggestnajväčším
carbonuhlík emissionemisií comesprichádza from carscars,
71
219128
4815
lebo v Kalifornii sú najväčším
znečisťovateľom automobily.
03:55
and citiesmesta that don't dependzávisieť
on carscars as much
72
223967
3700
Mestá, kde autá nehrajú hlavnú úlohu,
03:59
obviouslysamozrejme createvytvoriť hugeobrovský savingsúspory.
73
227691
3047
tvoria veľmi veľké úspory.
04:03
VehicleVozidlo milesmíle traveledcestoval:
that's what I was just talkingrozprávanie about.
74
231601
3076
Vozokilometre:
Presne o tom hovorím.
04:06
Just reducingredukčné the averagepriemerný 10,000 milesmíle
perza householddomácnosť perza yearrok,
75
234701
4985
Aj zníženie o 16 000 km ročne
v priemere na jednu domácnosť
04:11
from somewhereniekam
in the mid-stredne-26,000 perza householddomácnosť,
76
239710
5330
z približne 42 000 km na domácnosť
04:17
has a hugeobrovský impactnáraz
not just on airovzdušia qualitykvalita and carbonuhlík
77
245064
4880
má výrazný vplyv nielen
na kvalitu ovzdušia a uhlíkovú stopu,
04:21
but alsotaktiež on the householddomácnosť pocketbookPocketBook.
78
249968
2571
ale aj na rodinnú peňaženku.
04:24
It's very expensivedrahý to drivepohon that much,
79
252563
2993
Je veľmi nákladné toľko jazdiť
04:27
and as we'vemy máme seenvidieť,
80
255580
1392
a ako sme videli,
04:28
the middleprostredný classtrieda is strugglingzápasí to holdvydržať on.
81
256996
2515
stredná trieda zápasí o prežitie.
04:32
HealthZdravie carestarostlivosť: we were talkingrozprávanie about
how do you fixopraviť it onceakonáhle we brokezlomil it --
82
260313
3985
Zdravotná staroslivosť: rečnilo sa o tom,
ako ju napraviť, keď sme ju už pokazili.
04:36
cleančistý the airovzdušia.
83
264322
1159
Vyčistime ovzdušie.
04:37
Why not just stop pollutingznečisťujúce?
84
265505
1991
Čo tak prestať znečisťovať?
04:39
Why not just use our feetchodidlá and bikeskolesá more?
85
267520
3428
Čo tak viac používať nohy a bicykle?
04:42
And that's a functionfunkcie of the kindsdruhy
of citiesmesta that we shapetvar.
86
270972
3191
Práve to je funkcia takých miest,
ktoré vytvárame.
04:47
HouseholdDomácnosti costsnáklady:
87
275314
1392
Náklady na domácnosť:
04:49
2008 was a markznačka in time,
88
277243
2298
Rok 2008 je medzník nielen toho,
04:51
not of just the financialfinančné
industrypriemysel runningbezat amokamok.
89
279565
3562
ako sa finančný trh zbláznil,
04:55
It was that we were tryingsnažia to sellpredať
too manyveľa of the wrongzle kinddruh of housingbývanie:
90
283643
4659
ale aj toho, ako sme sa snažili predať
priveľa nesprávnych typov bývania:
05:00
largeveľký lot, singlejednoposteľová familyrodina, distantvzdialený,
91
288326
2951
veľké pozemky, jedna rodina, vzdialené,
05:03
too expensivedrahý for the averagepriemerný
middle-classstredná trieda familyrodina to afforddovoliť si
92
291301
4201
pre priemernú rodinu strednej triedy
príliš drahé na obstaranie
a úprimne, istý čas
už nie vhodná voľba pre ich spôsob života.
05:07
and, quitecelkom franklyúprimne, not a good fitfit
to theirich lifestyleživotný štýl anymore.
93
295526
3602
05:11
But in orderobjednať to movesťahovať inventoryinventár,
94
299152
1916
Ale aby sa hýbalo s aktívami,
zľavníte na financovaní a predávate.
05:13
you can discountzľava the financingfinancovanie
and get it soldpredávané.
95
301466
3206
05:16
I think that's a lot of what happenedStalo.
96
304696
1848
Myslím, že práve to sa dialo.
05:18
ReducingZníženie costnáklady by 10,000 dollarsdolárov --
97
306568
2666
Zníženie nákladov o 10 000 dolárov
05:21
rememberpamätať, in CaliforniaKalifornia
the medianmedián is 50,000 --
98
309258
2837
– a pamätajte,
medián v Kalifornii je 50 000 –
05:24
this is a bigveľký elementelement.
99
312119
1881
je veľký faktor.
05:26
That's just carscars and utilityužitočnosť costsnáklady.
100
314024
2629
A to len za autá a služby.
05:28
So the affordablecenovo dostupné housingbývanie advocateszástancovia,
who oftenčasto sitsadnúť off in theirich silossilá
101
316677
4200
Poradcovia lacného bývania,
ktorí sú často zašití vo svojich dierach,
05:32
separateoddelený from the environmentalistsekológov,
separateoddelený from the politicianspolitici,
102
320901
4464
sú odrezaní od politikov
a od environmentalistov.
05:37
everybodyvšetci fightingbojovanie with everyonekaždý,
103
325389
1978
Čiže všetci sú proti sebe, a práve preto
05:39
now beginzačať to see commonobyčajný causepríčina,
104
327391
1918
začínajú badať spoločný cieľ.
05:41
and I think the commonobyčajný causepríčina
is what really bringsprináša about the changezmena.
105
329333
3436
A ja si myslím, že práve
boj za spoločný cieľ prináša zmenu.
05:45
LosLos AngelesAngeles, as a resultvýsledok of these effortsúsilie,
106
333837
2880
Na základe spoločnej snahy
05:48
has now decidedrozhodol to transformpremeniť itselfsám
107
336741
3024
sa Los Angeles rozhodlo zmeniť
05:51
into a more transit-orientedorientované na tranzit environmentprostredie.
108
339789
3372
na mesto orientované
viac na verejnú dopravu.
05:55
As a matterzáležitosť of factskutočnosť, sinceod tej doby '08,
109
343185
1734
Faktom dokonca je, že od 2008
05:56
they'veoni majú votedhlasoval in 400 billionmiliardy dollarsdolárov
of bondsdlhopisy for transittranzit
110
344943
3949
schválili 400 miliónov dolárov
v dlhopisoch na verejnú dopravu
06:00
and zeronula dollarsdolárov for newNový highwaysdiaľnic.
111
348916
2849
a ani jeden dolár na diaľnice.
06:03
What a transformationpremena:
112
351789
1168
To je ale zmena!
06:04
LALA becomesstáva a cityveľkomesto of walkerschodítka and transittranzit,
113
352981
3331
LA sa stáva mestom chodcov a MHD,
06:08
not a cityveľkomesto of carscars.
114
356336
1179
nie mestom áut.
06:09
(ApplausePotlesk)
115
357539
1007
(potlesk)
06:10
How does it happenstať sa?
116
358570
1200
Ako sa to dá spraviť?
06:11
You take the leastnajmenej
desirabležiaduce landpôda, the stripprúžok,
117
359794
2137
Použijete najmenej atraktívny pás zeme,
06:13
you addpridať where there's spacepriestor, transittranzit
118
361955
2047
kam sa dá, vopcháte MHD,
06:16
and then you infillin-fill mixed-useviacúčelový developmentvývoj,
119
364026
4263
a potom zaplníte miesto budovami
so zmiešaným využitím,
06:20
you satisfyuspokojiť newNový housingbývanie demandspožiadavky
120
368313
2183
nasýtite dopyt po bývaní,
06:22
and you make the existingexistujúce neighborhoodssusedstve
121
370520
1991
a okolité jestvujúce susedstvá
06:24
all around it more complexkomplexné,
122
372535
1465
premeníte na pestrejšie,
06:26
more interestingzaujímavý, more walkableschodný.
123
374024
1905
zaujímavejšie a schodnejšie.
06:28
Here'sTu je anotherďalší kinddruh of sprawlrozlieha:
124
376840
2233
Tu je ďalší typ rozširovania:
06:31
ChinaČína, high-densityvysoká hustota sprawlrozlieha,
what you think of as an oxymoronOxymoron,
125
379787
3508
Čína, rozširovanie s vysokou hustotou,
pomyslíte si: oxymoron.
06:35
but the samerovnaký problemsproblémy,
everything isolatedizolovaný in superblockssuperblokov,
126
383319
3434
Majú však rovnaké problémy,
všetko je izolované v superblokoch,
06:38
and of coursekurz this amazingúžasný smogsmog
that was just spokenhovorený to.
127
386777
3528
kde sa vytvára tento úžasný smog,
o ktorom sa už hovorilo.
06:42
TwelveDvanásť percentpercento of GDPHDP
in ChinaČína now is spentstrávil
128
390329
3229
Dvanásť percent čínskeho HDP
06:45
on the healthzdravie impactsdopady of that.
129
393582
2197
ide na zdravotné následky od smogu.
06:47
The historyhistórie, of coursekurz,
of Chinesečínština citiesmesta is robustrobustný.
130
395803
3265
História čínskych miest
je samozrejme robustná.
06:51
It's like any other placemiesto.
131
399092
1252
Ako aj inde na svete.
06:52
CommunitySpoločenstva was all about smallmalý, locallokálny shopsobchody
132
400368
3012
V komunitách šlo o miestne obchodíky
06:55
and locallokálny servicesslužby and walkingchôdza,
interactinginteragujúce with your neighborssusedia.
133
403404
4143
a miestne služby, chôdzu
a kontakt s vašimi susedmi.
06:59
It maysmieť soundznieť utopianutopický, but it's not.
134
407571
2124
Znie to utopicky, ale nie je to tak.
07:01
It's actuallyvlastne what people really want.
135
409719
1967
V skutočnosti to my ľudia chceme.
07:03
The newNový superblockssuperblokov --
136
411710
1547
Nové superbloky.
07:05
these are blocksbloky that would have
5,000 unitsJednotky in them,
137
413281
3920
Bloky, ktoré v sebe zahŕňajú
5 000 jednotiek,
07:09
and they're gatedbránou as well,
because nobodynikto knowsvie anybodyniekto elseinak.
138
417225
3812
každá je chránená bránou,
lebo nikto nikoho nepozná.
07:13
And of coursekurz, there isn't even
a sidewalkchodník, no groundprízemný floorpodlaha shopsobchody --
139
421061
3500
Všimnite si, nie je tam ani chodník,
ani obchody na prízemí.
07:16
a very sterilesterilné environmentprostredie.
140
424585
1864
Je to veľmi sterilné prostredie.
07:19
I foundnájdených this one casepúzdro
here in one of the superblockssuperblokov
141
427018
4616
V jednom superbloku som našiel prípad,
07:23
where people had illicitlynezákonne setsada up
shopsobchody in theirich garagesgaráže
142
431658
3226
kde si ľudia nelegálne
v garážach vytvorili obchodíky,
07:26
so that they could have that kinddruh
of locallokálny serviceslužba economyhospodárstvo.
143
434908
3698
aby uspokojili práve spomenuté potreby.
07:30
The desiretúžba of people
to get it right is there.
144
438630
4757
Túžba veci vytvoriť správne
v ľuďoch už je.
07:35
We just have to get the plannersplánovači
on boarddoska and the politicianspolitici.
145
443411
3288
Už len presvedčiť plánovačov a politikov.
07:39
All right. Some technicaltechnický planningplánovanie stuffvec.
146
447162
3807
To by sme mali.
Teraz trochu technickej stránky.
07:42
ChongqingChongqing is a cityveľkomesto of 30 millionmilión people.
147
450993
3173
Čhongčing je 30-miliónové mesto.
07:46
It's almosttakmer as bigveľký as CaliforniaKalifornia.
148
454190
2363
Takmer tak zaľudnené ako Kalifornia.
07:48
This is a smallmalý growthrast arearozloha.
149
456577
1690
Tu vidíte malú rastúcu oblasť.
07:50
They wanted us to testtest
the alternativealternatívne to sprawlrozlieha
150
458291
3612
Chceli, aby sme otestovali
alternatívy k rozširovaniu
07:53
in severalniekoľko citiesmesta acrossnaprieč ChinaČína.
151
461927
2774
v niekoľkých čínskych mestách.
07:57
This is for four-and-a-halfštyri-a-a-pol
millionmilión people.
152
465072
3282
Tu šlo o 4,5 milióna obyvateľov.
08:00
What the takeawaystánok s jedlom from this imageobraz is,
153
468378
1931
Každý kruh na obrázku
08:02
everykaždý one of those circleskruhy
is a walkingchôdza radiuspolomer
154
470333
2649
predstavuje dosah chôdze
od prestupného miesta.
08:05
around a transittranzit stationstanice --
155
473006
1616
08:07
massivemasívny investmentinvestície in metroMetro and BRTBRT,
156
475280
2955
Vyžiadalo si to investíciu do metra
a BRT (rýchly bus pruh),
08:10
and a distributiondistribúcia that allowsumožňuje everybodyvšetci
157
478944
2332
a rozmiestnenie zastávok,
ktoré každému umožňuje
08:13
to work withinvnútri walkingchôdza distancevzdialenosť of that.
158
481300
2611
pracovať v schodnej vzdialenosti od nich.
08:15
The redčervená arearozloha, this is a blow-upBlow-Up.
159
483935
2297
Priblížime si červenú plochu.
08:18
All of a suddennáhly, our principleszásady
calledvolal for greenzelená spacepriestor
160
486256
3157
Naše princípy si vyžiadali
priestor pre zeleň,
08:21
preservingzachovanie the importantdôležitý
ecologicalekologický featuresVlastnosti.
161
489437
3690
čím sa zachovali
dôležité ekologické vlastnosti.
08:25
And then those other streetsuliciach in there
are auto-freeauto-zadarmo streetsuliciach.
162
493151
4327
A vo vedľajších uličkách autá nenájdete.
08:29
So insteadnamiesto of bulldozingbuldozing,
levelingvyrovnávanie the sitesite
163
497502
3623
A tak namiesto bežného demolovania,
vyrovnávania pôdy
08:33
and buildingbudova right up to the riverrieka,
164
501149
2063
a výstavby takmer hneď pri rieke,
08:35
this greenzelená edgehrana was something
that really wasn'tnebol normativenormatívne in ChinaČína
165
503236
4224
nepôsobila táto zelená zóna
veľmi podľa čínskej normy,
08:39
untilkým these setsada of practicespostupy
166
507484
2571
až kým sa so zónami
nezačalo experimentovať.
08:42
beganzačal experimentationexperimentovanie there.
167
510079
2554
V urbánnej štruktúre, malých blokoch,
08:45
The urbanmestský fabrictkanina, smallmalý blocksbloky,
168
513063
1955
08:47
maybe 500 familiesrodiny perza blockblok.
169
515042
2616
v ktorých je v každom možno 500 rodín,
08:49
They know eachkaždý other.
170
517682
1269
sa ľudia poznajú.
08:50
The streetpouličné perimeterobvod has shopsobchody
171
518975
2363
V uličkách sú obchody,
08:53
so there's locallokálny destinationsdestinácie.
172
521362
1922
čiže aj miesta na posedenie.
08:55
And the streetsuliciach themselvessami becomestať sa smallermenšie,
173
523308
2355
Samotné ulice sú menšie, lebo ich je viac.
08:57
because there are more of them.
174
525687
1530
08:59
Very simpleprostý,
175
527241
1551
Veľmi jednoduchý, priamy urbánny dizajn.
09:00
straightforwardpriamočiary urbanmestský designdizajn.
176
528816
2555
09:03
Now, here you have something
I dearlyvrúcne love.
177
531395
3210
To je niečo, čo mám veľmi rád.
09:06
Think of the logiclogika.
178
534629
1274
Zamyslite sa.
09:08
If only a thirdtretina of the people have carscars,
179
536352
2147
Ak len 1/3 ľudí vlastní autá,
09:10
why do we give 100 percentpercento
of our streetsuliciach to carscars?
180
538523
3764
prečo im dávame
až 100 % priestoru na ulici?
09:14
What if we gavedal 70 percentpercento of the streetsuliciach
181
542928
3179
Čo keby sme 70 % priestoru na ulici
09:18
to car-freebez áut, to everybodyvšetci elseinak,
182
546131
2175
využili bez áut, dali ich zvyšku,
09:20
so that the transittranzit
could movesťahovať well for them,
183
548330
2245
čiže doprava by pre nich
skutočne fungovala,
09:22
so that they could walkchôdza,
so they could bikekolo?
184
550599
2325
a mohli by sa prechádzať a bicyklovať?
09:24
Why not have --
185
552948
1398
Prečo...
09:26
(ApplausePotlesk)
186
554370
1453
(potlesk)
09:27
geographiczemepisný equityvlastného imania
187
555847
2153
...nemať geografickú rovnosť
09:30
in our circulationobeh systemsystém?
188
558024
2371
v obehovom systéme?
09:32
And quitecelkom franklyúprimne,
citiesmesta would functionfunkcie better.
189
560698
3393
A úprimne, mestá by tak fungovali lepšie.
09:36
No matterzáležitosť what they do,
190
564480
1290
Môžu sa akokoľvek snažiť,
09:37
no matterzáležitosť how manyveľa ringkrúžok roadscesty
they buildvybudovať in BeijingPeking,
191
565794
2430
stavať v Pekingu nové a nové okruhy,
09:40
they just can't overcomeprekonať
completekompletné gridlockchaosu.
192
568248
2928
jednoducho nemôžu vyriešiť totálne zápchy.
09:43
So this is an auto-freeauto-zadarmo streetpouličné,
mixedzmiešaný use alongpozdĺž the edgehrana.
193
571200
3688
A toto je bezautová ulica,
po krajoch rôzne využitie budov.
09:47
It has transittranzit runningbezat down the middleprostredný.
194
575666
1859
Uprostred nej sú pruhy pre MHD.
09:49
I'm happyšťastný to make that transittranzit
autonomousautonómne vehiclesvozidlá,
195
577549
3104
Možno by sa vozidlá MHD mohli stať
autonómnymi,
09:52
but maybe I'll have a chancešanca
to talk about that laterneskôr.
196
580677
2910
ale o tom sa možno ešte neskôr zmienim.
09:55
So there are sevensedem principleszásady
that have now been adoptedprijaté
197
583611
3723
Ide o 7 princípov,
ktoré sa na najvyššej
vládnej úrovni v Číne prijali,
09:59
by the highestnajvyššiu levelsúrovne
in the Chinesečínština governmentvláda,
198
587358
2700
10:02
and they're movingpohyblivý to implementrealizovať them.
199
590082
1795
a chystajú sa ich uskutočniť.
10:03
And they're simpleprostý,
200
591901
1162
Sú jednoduché,
10:05
and they are globallyglobálne,
I think, universaluniverzálne principleszásady.
201
593087
2613
a myslím, že globálne použiteľné.
10:07
One is to preservezachovať
the naturalprírodné environmentprostredie, the historyhistórie
202
595724
3653
Prvým je zachovanie
prírodného prostredia, histórie
10:11
and the criticalkritický agriculturepoľnohospodárstvo.
203
599401
1967
a kľúčového poľnohospodárstva.
10:14
SecondDruhý is mixzmiešať.
204
602306
1323
Druhým je zmiešanie.
10:15
MixedZmiešané use is popularpopulárne,
but when I say mixedzmiešaný,
205
603653
2517
Zmiešanie využitia je populárne,
ale mám na mysli
10:18
I mean mixedzmiešaný incomespríjmy, mixedzmiešaný ageVek groupsskupiny
206
606194
2439
zmiešané príjmy, vekové skupiny
10:20
as well as mixed-landzmiešané pozemky use.
207
608657
2492
ako aj zmiešané využitie pozemkov.
10:24
WalkChôdze.
208
612190
1154
Chôdza.
10:25
There's no great cityveľkomesto
that you don't enjoyUžite si to walkingchôdza in.
209
613368
3020
Nejestvuje veľkomesto,
v ktorom by ste sa nechceli prechádzať.
10:28
You don't go there.
210
616412
1318
Tam by ste nešli.
10:29
The placesMiesta you go on vacationDovolenka
are placesMiesta you can walkchôdza.
211
617754
2552
Na dovolenku idete tam,
kde sa reálne dá chodiť.
10:32
Why not make it everywherevšade?
212
620330
1762
Prečo to neurobiť všade?
10:34
BikeBike is the mostväčšina efficientúčinný
meansprostriedky of transportationpreprava we know.
213
622561
3572
Bicykel je najefektívnejším dopravným
prostriedkom, pokiaľ vieme.
10:38
ChinaČína has now adoptedprijaté policiespostupy
that put sixšesť metersmetre of bikekolo laneLane
214
626506
3748
Čína prijala opatrenia,
ktoré majú na každej ulici zabezpečiť
10:42
on everykaždý streetpouličné.
215
630278
1329
až 6 metrov cyklopruhov.
10:43
They're seriousvážny about gettingzískavanie back
to theirich bikingCykloturistika historyhistórie.
216
631631
3942
S návratom k cyklistickej histórii
to myslia vážne.
10:47
(ApplausePotlesk)
217
635597
1456
(potlesk)
10:49
ComplicatedZložité planner-esePlánovač-ESE here:
218
637077
2303
Tu je trocha zložitého plánovania:
10:51
connectpripojiť.
219
639404
1329
Prepojenie.
10:52
It's a streetpouličné networksieť
that allowsumožňuje manyveľa routestrás
220
640757
3512
Práve sieť ulíc umožňuje mnoho trás
10:56
insteadnamiesto of singularpozoruhodný routestrás
221
644293
1811
namiesto jednej trasy
10:58
and providesposkytuje manyveľa kindsdruhy of streetsuliciach
insteadnamiesto of just one.
222
646128
3547
a zabezpečuje
mnoho druhov ulíc namiesto jedného.
11:02
RideRide.
223
650752
1344
Jazda.
11:04
We have to investinvestovať more in transittranzit.
224
652120
2310
Musíme viac investovať do MHD.
11:06
There's no silverstriebro bulletguľka.
225
654454
1775
Nejestvuje zázračné riešenie.
11:08
AutonomousAutonómne vehiclesvozidlá are not
going to solvevyriešiť this for us.
226
656253
3064
Autonómne vozidlá to za nás nevyriešia.
11:11
As a matterzáležitosť of factskutočnosť, they're going
to generategenerovať more trafficprevádzka, more VMTVmt,
227
659341
5166
Faktom naopak je, že oproti alternatívam
vytvoria viac dopravy a vozokilometrov.
11:16
than the alternativealternatívne.
228
664531
1362
11:17
And focusohnisko.
229
665917
1214
Napokon, zameranie.
11:19
We have a hierarchyhierarchie of the cityveľkomesto
basedzaložené on transittranzit
230
667155
4156
Máme hierarchiu mesta založenú skôr na MHD
11:23
rathertrochu than the oldstarý armaturearmatúry of freewaysdiaľnice.
231
671335
3163
než na starej štruktúre diaľnic.
11:26
It's a bigveľký paradigmparadigma shiftsmena,
232
674522
2150
Ide o obrovský posun paradigmy,
11:29
but those two things
have to get reconnectedPripojené
233
677245
2667
ale tieto dve veci
sa musia opäť spojiť spôsobom,
11:31
in waysspôsoby that really shapetvar
the structureštruktúra of the cityveľkomesto.
234
679936
4520
ktorý naozaj stvárňuje mesto.
11:37
So I'm very hopefulnádejný.
235
685443
2233
Preto mám nádej.
11:39
In CaliforniaKalifornia, the UnitedVeľká StatesŠtáty, ChinaČína --
these changeszmeny are well acceptedprijatý.
236
687700
4773
V Kalifornii, v USA, Číne,
sú tieto zmeny vítané.
11:44
I'm hopefulnádejný for two reasonsdôvody.
237
692497
2635
A mám nádej z dvoch dôvodov.
11:47
One is, mostväčšina people get it.
238
695156
2079
Jedným je, že väčšina ľudí to chápe.
Vo vnútri vedia, aké veľkomesto
môže, malo byť.
11:49
They understandrozumieť intrinsicallyvnútorne
239
697259
1882
11:51
what a great cityveľkomesto can and should be.
240
699165
2642
11:53
The seconddruhý is that the kinddruh of analysisanalýza
we can bringpriniesť to bearmedveď now
241
701831
4841
Druhým je, že analýza,
ktorú dnes môžeme uplatniť,
11:58
allowsumožňuje people to connectpripojiť the dotsbodky,
242
706696
2728
umožňuje ľuďom spájať body,
12:01
allowsumožňuje people to shapetvar
politicalpolitický coalitionskoalície
243
709936
2969
umožňuje im vytvárať politické koalície,
12:04
that didn't existexistovať in the pastminulosť.
244
712929
1429
ktoré v minulosti neboli.
12:06
That allowsumožňuje them to bringpriniesť into beingbytia
the kindsdruhy of communitieskomunity we all need.
245
714719
3740
A to umožňuje vdýchnuť život komunitám,
ktoré všetci potrebujeme.
12:10
Thank you.
246
718483
1189
Ďakujem.
12:11
(ApplausePotlesk)
247
719696
6577
(potlesk)
12:20
ChrisChris AndersonAnderson: So, OK:
autonomousautonómne drivingvodičský, self-drivingself-jazdy carscars.
248
728018
3437
Chris Anderson: Dobre, autonómne autá.
12:23
A lot of people here
are very excitedvzrušený about them.
249
731479
3345
Mnoho tu prítomných
sú z nich veľmi nadšení.
12:27
What are your concernsznepokojenie
or issuesproblémy about them?
250
735443
2959
Aké máte pri nich obavy?
12:30
PeterPeter CalthorpeV meste Calthorpe: Well, I think
there's almosttakmer too much hypeHype here.
251
738426
3142
Peter Calthorpe: Myslím si,
že celé je to veľmi prehnané.
Napríklad, zástancovia tvrdia,
že sa zbavíme veľkého množstva áut.
12:33
First is, everybodyvšetci sayshovorí
we're going to get ridzbaviť of a lot of carscars.
252
741592
3574
Čo však nehovoria, je,
že počet vozokilometrov výrazne narastie.
12:37
What they don't say is you're going
to get a lot more vehiclevozidlo milesmíle.
253
745190
3294
Na uliciach bude oveľa viac áut.
12:40
You're going to get a lot more
carscars movingpohyblivý on streetsuliciach.
254
748508
2547
12:43
There will be more congestionzahlteniu.
255
751079
1869
Premávka bude ešte hustejšia.
12:44
CACA: Because they're so appealingpríťažlivý --
256
752972
2308
CA: Lebo sú atraktívne,
12:47
you can drivepohon while readingčítanie or sleepingspacie.
257
755304
2054
môžete čítať alebo spať za jazdy.
12:49
PCPC: Well, a couplepár of reasonsdôvody.
258
757382
1497
PC: Pre niekoľko dôvodov.
12:50
One is, if they're privatelysúkromne ownedvlastnené,
people will travelcestovanie greaterväčšia distancesvzdialenosti.
259
758903
3971
Jedným je, že ak tieto autá budú súkromné,
ľudia budú cestovať ďalej.
12:54
It'llTo budete be a newNový leasePrenájom on life to sprawlrozlieha.
260
762898
1941
Rozširovaniu to vdýchne nový život.
12:56
If you can work on your way to work,
261
764863
2015
Ak môžete pracovať už na ceste do práce,
12:58
you can livežiť in more remotediaľkový locationsumiestnenia.
262
766902
2067
môžete od nej žiť ďalej.
13:00
It'llTo budete revitalizerevitalizáciu sprawlrozlieha
263
768993
2542
Takéto autá obnovia
rozširovanie v rozmeroch,
13:03
in a way that I'm deeplyhlboko frightenedvydesený.
264
771559
2333
ktorých sa veľmi obávam.
13:05
TaxisTaxi:
265
773916
1854
Druhým sú taxíky.
13:07
about 50 percentpercento of the surveysprieskumy say
that people won'tnebude sharezdieľam them.
266
775794
3748
Asi 50 % ankiet hovorí,
že by ich ľudia nezdieľali.
13:11
If they don't sharezdieľam them,
267
779566
1374
Ak ich nebudú zdieľať,
13:12
you can endkoniec up with a 90 percentpercento
increasezvýšiť in vehiclevozidlo milesmíle traveledcestoval.
268
780964
5197
môže to viesť až k 90 % nárastu
v počte vozokilometrov.
13:18
If you sharezdieľam them,
269
786597
1321
Ak ich aj budete zdieľať,
13:19
you're still at around
a 30 percentpercento increasezvýšiť in VMTVmt.
270
787942
3530
tak stále zvyšujete vozokilometre
asi o 30 %.
13:23
CACA: SharingZdieľanie them, meaningzmysel
havingmajúce multiplenásobok people ridingjazdecké at onceakonáhle
271
791496
3038
CA: Zdieľanie v zmysle,
že v jednom aute sa povezú viacerí
13:26
in some sortdruh of intelligentinteligentný ride-sharingspolujázd?
272
794558
1976
vďaka akémusi inteligentnému zdieľaniu?
13:28
PCPC: Yeah, so the UberUber sharezdieľam
withoutbez a steeringriadenie wheelkoleso.
273
796558
2531
PC: Áno, v podstate Uber bez volantu.
13:31
The realityrealita is, the efficiencyefektívnosť
of vehiclesvozidlá -- you can do it
274
799113
3849
V praxi však viete rovnakú efektivitu
dosiahnuť s volantom či bez, to je jedno.
13:34
with or withoutbez a steeringriadenie wheelkoleso,
it doesn't matterzáležitosť.
275
802986
2491
Zástancovia tvrdia, že AV budú efektívne,
keď budú elektrické,
13:37
They claimpohľadávka they're the only onesones
that are going to be efficientúčinný electricelektrický,
276
805501
3493
ale to nie je pravda.
13:41
but that's not truepravdivý.
277
809018
1154
V konečnom súčte ide o to,
že chôdza, bicyklovanie a MHD
13:42
But the realskutočný bottomdno lineriadok
is that walkingchôdza, bikingCykloturistika and transittranzit
278
810196
3570
sú spôsoby, akými komunity prosperujú.
13:45
are the way citiesmesta and communitieskomunity thriveprospievať.
279
813790
3164
Uzavretie ľudí do vlastných bublín,
13:48
And puttinguvedenie people
in theirich privatesúkromné bubblesbubliny,
280
816978
2807
13:51
whetherči they have a steeringriadenie wheelkoleso or not,
281
819809
2297
či už s volantom alebo nie,
13:54
is the wrongzle directionsmer.
282
822130
1571
je krok nesprávnym smerom.
13:55
And quitecelkom franklyúprimne,
283
823725
1151
Úprime,
13:56
the imageobraz of an AVAV on its way
to McDonald'sMcDonald's to pickvyzdvihnúť up a packbalenie
284
824900
5679
predstava AV na ceste do McDonald's,
aby vyzdvihlo jedlo bez svojho majiteľa,
14:02
withoutbez its ownervlastník,
285
830603
1684
14:04
just beingbytia sentodoslané off on these
kinddruh of randomnáhodný errandspochôdzky
286
832311
3710
alebo ako ide len tak na „obchôdzky“
14:08
is really frighteningdesivý to me.
287
836045
1397
ma veľmi desí.
14:09
CACA: Well, thank you for that,
and I have to say, the imagessnímky you showedukázal
288
837466
3358
CA: Ďakujem vám a musím povedať,
že obrázky ulíc so zmiešanými využitiami
14:12
of those mixed-useviacúčelový streetsuliciach
were really inspiringfascinujúce, really beautifulkrásny.
289
840848
3176
ma veľmi inšpirovali a boli krásne.
PC: Ďakujem.
CA: Ďakujeme za vašu prácu.
14:16
PCPC: Thank you.
CACA: Thank you for your work.
290
844048
2159
(potlesk)
14:18
(ApplausePotlesk)
291
846231
1459
Translated by Martin Kubáň
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Peter Calthorpe - Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places.

Why you should listen

Peter Calthorpe’s 30-year design practice is informed by the idea that successful places -- whether neighborhoods, towns, urban districts or metropolitan regions -- must be diverse in uses and users, must be scaled to the pedestrian and human interaction, and must be environmentally sustainable.

In the early 1990s, Calthorpe developed the concept of Transit Oriented Development (described in his book The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream) -- an idea that is now the foundation of many regional policies and city plans around the world. His 2010 book is Urbanism in the Age of Climate Change. Calthorpe Associates' work in Europe, Asia and the Middle East has demonstrated that community design with a focus on sustainability and scale can be adapted throughout the globe. His current work throughout China is focused on developing standards and examples of Low Carbon Cities in Beijing, Chongqing, Kunming, Zhuhai, Jinan and other major cities.

More profile about the speaker
Peter Calthorpe | Speaker | TED.com