ABOUT THE SPEAKER
Peter Calthorpe - Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places.

Why you should listen

Peter Calthorpe’s 30-year design practice is informed by the idea that successful places -- whether neighborhoods, towns, urban districts or metropolitan regions -- must be diverse in uses and users, must be scaled to the pedestrian and human interaction, and must be environmentally sustainable.

In the early 1990s, Calthorpe developed the concept of Transit Oriented Development (described in his book The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream) -- an idea that is now the foundation of many regional policies and city plans around the world. His 2010 book is Urbanism in the Age of Climate Change. Calthorpe Associates' work in Europe, Asia and the Middle East has demonstrated that community design with a focus on sustainability and scale can be adapted throughout the globe. His current work throughout China is focused on developing standards and examples of Low Carbon Cities in Beijing, Chongqing, Kunming, Zhuhai, Jinan and other major cities.

More profile about the speaker
Peter Calthorpe | Speaker | TED.com
TED2017

Peter Calthorpe: 7 principles for building better cities

Peter Calthorpe: 7 principes voor het bouwen van betere steden

Filmed:
2,298,685 views

Ruim de helft van de wereldbevolking woont al in steden en nog eens 2,5 miljard mensen zullen in 2050 naar stedelijke gebieden zijn verhuisd. De manier waarop we nieuwe steden bouwen zal centraal staan bij veel dat belangrijk is, van klimaatverandering tot economische vitaliteit tot ons welzijn en gevoel van verbondenheid. Peter Calthorpe is al bezig met het plannen van de steden van de toekomst en hij pleit voor het ontwerpen van gemeenschappen gericht op menselijke interactie. Hij toont ons zeven universele principes voor het oplossen van stedelijke verspreiding en het bouwen van slimmere, meer duurzame steden.
- Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, let me addtoevoegen to the complexityingewikkeldheid
0
674
1982
Laat ik onze huidige situatie
nog complexer maken.
00:14
of the situationsituatie we find ourselvesonszelf in.
1
2680
2566
00:17
At the samedezelfde time that we're solvingoplossen
for climateklimaat changeverandering,
2
5270
4326
Terwijl we oplossingen zoeken
voor klimaatverandering
00:21
we're going to be buildinggebouw citiessteden
for threedrie billionmiljard people.
3
9620
3803
zijn we steden aan het bouwen
voor drie miljard mensen.
00:26
That's a doublingverdubbeling
of the urbanstedelijk environmentmilieu.
4
14577
2608
Dat is een verdubbeling
van stedelijk gebied.
Als we dat niet goed doen,
00:29
If we don't get that right,
5
17907
1673
00:31
I'm not sure all the climateklimaat solutionsoplossingen
in the worldwereld- will savebesparen mankindmensheid,
6
19604
4531
weet ik niet of klimaatoplossingen
de mensheid kunnen redden,
00:36
because so much dependshangt af
on how we shapevorm our citiessteden:
7
24807
3775
want er hangt zoveel af
van hoe we onze steden vormgeven:
00:40
not just environmentalmilieu impactsimpacts,
8
28606
2230
niet alleen milieueffecten,
00:42
but our socialsociaal well-beingwelzijn,
9
30860
1636
maar ons sociaal welbevinden,
00:44
our economiceconomisch vitalityvitaliteit,
10
32520
2282
onze economische vitaliteit,
00:46
our sensezin of communitygemeenschap and connectednessverbondenheid.
11
34826
2799
ons gevoel van gemeenschap en verbinding.
00:50
FundamentallyFundamenteel, the way we shapevorm citiessteden
is a manifestationmanifestatie
12
38154
3171
De manier waarop wij steden vormgeven
is een uiting van de
menselijkheid die we uitdragen.
00:53
of the kindsoort of humanityde mensheid we bringbrengen to bearbeer.
13
41349
2659
00:56
And so gettingkrijgen it right is, I think,
14
44032
3110
Dit op de juiste manier doen,
00:59
the orderbestellen of the day.
15
47166
1646
is volgens mij nu aan de orde.
01:00
And to a certainzeker degreemate, gettingkrijgen it right
can help us solveoplossen climateklimaat changeverandering,
16
48836
3628
Tot op zekere hoogte kan het helpen
klimaatverandering op te lossen,
want uiteindelijk
01:04
because in the endeinde,
17
52488
1152
01:05
it's our behaviorgedrag that seemslijkt
to be drivinghet rijden the problemprobleem.
18
53664
3428
is het ons gedrag
dat het probleem lijkt aan te drijven.
01:09
The problemprobleem isn't free-floatingvrij zwevende,
19
57116
1878
Het is geen op zichzelf staand probleem
01:11
and it isn't just ExxonMobilExxonMobil
and oilolie- companiesbedrijven.
20
59018
3906
en het is niet alleen ExxonMobil
en oliemaatschappijen.
Wij zijn het; hoe we leven.
01:14
It's us; how we liveleven.
21
62948
1713
01:18
How we liveleven.
22
66341
1219
Hoe we leven.
01:20
There's a villainschurk in this storyverhaal.
23
68044
1565
Er is een schurk in dit verhaal.
01:21
It's calledriep sprawlwildgroei,
and I'll be upfrontupfront about that.
24
69633
3513
Het heet wildgroei,
laat ik dat vooropstellen.
01:25
But it's not just the kindsoort of sprawlwildgroei
you think of, or manyveel people think of,
25
73170
3785
Maar niet alleen het soort wildgroei
waar veel mensen aan denken,
01:28
as low-densitylage dichtheid developmentontwikkeling
26
76979
1630
als ontwikkeling met lage dichtheid
01:30
out at the peripheryperiferie
of the metropolitanmetropolitaans areaGebied.
27
78633
2648
in de buitenwijken
van het grootstedelijk gebied.
01:34
ActuallyEigenlijk, I think sprawlwildgroei can happengebeuren
anywhereoveral, at any densitydichtheid.
28
82132
4520
Ik denk dat wildgroei overal
kan voorkomen, in elke dichtheid.
01:39
The keysleutel attributeattribuut
is that it isolatesisolaten people.
29
87340
3157
Het meest belangrijke kenmerk
is dat het mensen isoleert.
01:43
It segregatesbeveiligingsmethode people
into economiceconomisch enclavesenclaves
30
91054
3890
Het scheidt mensen
in economische enclaves
en landgebruik-enclaves.
01:46
and land-uselandgebruik enclavesenclaves.
31
94968
1592
01:48
It separatesscheidt them from naturenatuur.
32
96584
2096
Het scheidt hen van de natuur.
01:50
It doesn't allowtoestaan the cross-fertilizationkruisbestuiving,
33
98704
3154
Het leent zich niet
voor de kruisbestuiving,
01:53
the interactionwisselwerking,
34
101882
1264
de interactie,
01:55
that make citiessteden great placesplaatsen
35
103170
2423
die steden zo'n goede plek maken
01:57
and that make societymaatschappij thrivetieren.
36
105617
2246
en de samenleving doen bloeien.
02:00
So the antidotetegengif to sprawlwildgroei is really
what we all need to be thinkinghet denken about,
37
108389
4742
Het tegengif is waar we eigenlijk
allemaal over na moeten denken,
02:05
especiallyvooral when we're takingnemen on
this massivemassief constructionbouw projectproject.
38
113155
4423
zeker als we met dit gigantische
bouwproject gaan beginnen.
02:10
So let me take you throughdoor one exerciseoefening.
39
118105
2485
Ik wil een oefening met jullie doen.
02:12
We developedontwikkelde the modelmodel-
for the statestaat of CaliforniaCalifornië
40
120614
3766
We hebben het model gemaakt
voor de staat Californië
02:16
so they could get on
with reducingvermindering carbonkoolstof emissionsemissies.
41
124404
3083
zodat ze hun koolstofuitstoot
verder konden reduceren.
02:20
We did a wholegeheel seriesserie of scenariosscenario's
for how the statestaat could growgroeien,
42
128046
5496
We maakten een scala aan scenario's
voor hoe de staat zou kunnen groeien
en dit is daarvan
slechts één gesimplificeerde.
02:25
and this is just one
overlyal te simplifiedvereenvoudigd one.
43
133566
3123
We hebben verschillende
ontwikkelingsprototypes gecombineerd
02:28
We mixedgemengd differentverschillend developmentontwikkeling prototypesprototypes
44
136713
2796
02:31
and said they're going to carrydragen us
throughdoor the yearjaar 2050,
45
139533
3811
en aangenomen dat deze
tot het jaar 2050 zouden gelden.
02:35
10 millionmiljoen newnieuwe crewbemanning
in our statestaat of CaliforniaCalifornië.
46
143368
4756
Tien miljoen nieuwe mensen
in onze staat Californië.
Eén was verspreiding.
02:40
And one was sprawlwildgroei.
47
148691
1252
02:41
It's just more of the samedezelfde:
shoppinghet winkelen mallswinkelcentra, subdivisionsonderverdelingen,
48
149967
3532
Hetzelfde liedje: winkelcentra,
vinexwijken, kantoorgebieden.
02:45
officekantoor parksparken.
49
153523
1184
In het andere prototype verhuisde
dan niet iedereen meteen naar de stad,
02:46
The other one was dominatedgedomineerd by,
not everybodyiedereen movingin beweging to the citystad,
50
154731
3790
maar er is compacte ontwikkeling,
02:50
but just compactcompact developmentontwikkeling,
51
158545
1683
02:52
what we used to think of
as streetcartram suburbsbuitenwijken,
52
160252
2558
wat we vroeger zagen als
trambuitenwijken,
02:54
walkablewalkable neighborhoodsbuurten,
53
162834
1239
buurten om in te wandelen,
02:56
low-riselaagbouw, but integratedgeïntegreerde,
mixed-usedgemengd gebruikte environmentsomgevingen.
54
164097
4265
laagbouw, maar geïntegreerde,
multi-functionele omgevingen.
03:00
And the resultsuitslagen are astoundingverbazend.
55
168969
2436
En de resultaten zijn verbazingwekkend.
03:03
They're astoundingverbazend not just
for the scaleschaal of the differenceverschil
56
171429
3163
Niet alleen door
de omvang van het verschil
03:06
of this one shiftverschuiving
in our city-makingcity-making habitgewoonte
57
174616
4235
van deze ene verandering
in onze stedenbouwgewoonte,
03:10
but alsoook because eachelk one representsvertegenwoordigt
a specialspeciaal interestinteresseren groupgroep,
58
178875
4714
maar ook omdat ze elk een andere
belangengroep vertegenwoordigen,
03:16
a specialspeciaal interestinteresseren groupgroep
that used to advocatepleiten voor for theirhun concernszorgen
59
184233
4389
belangengroepen die ooit
afzonderlijk voor hun belangen opkwamen.
03:20
one at a time.
60
188646
1165
Ze zagen niet de, zoals ik ze noem,
'co-voordelen' van stadsvorm
03:21
They did not see the, what I call,
"co-benefitsco-voordelen" of urbanstedelijk formformulier
61
189835
5099
die hen in staat stellen
met anderen samen te werken.
03:26
that allowstoestaat them to jointoetreden with othersanderen.
62
194958
2475
03:29
So, landland- consumptionconsumptie:
63
197457
1588
Dus, landconsumptie:
03:31
environmentalistsmilieuactivisten are really
concernedbezorgd about this,
64
199069
2814
milieuactivisten maken zich
hier grote zorgen over,
03:33
so are farmersboeren;
65
201907
1185
en boeren ook;
03:35
there's a wholegeheel rangereeks of people,
66
203696
2222
er zijn veel verschillende mensen
03:37
and, of courseCursus, neighborhoodbuurt groupsgroepen
that want openOpen spaceruimte nearbynabijgelegen.
67
205942
3387
en, natuurlijk, buurtgroepen
die open gebieden in de buurt willen.
03:41
The sprawlwildgroei versionversie of CaliforniaCalifornië
68
209861
2086
De wildgroeiversie van Californië
03:43
almostbijna doublesdubbelspel the urbanstedelijk
physicalfysiek footprintvoetspoor.
69
211971
3626
is bijna dubbel die van
de stedelijke fysieke voetafdruk.
03:48
GreenhouseBroeikasgassen gasgas-: tremendousenorme savingsspaargeld,
70
216429
2675
Broeikasgas: enorme besparing,
03:51
because in CaliforniaCalifornië, our biggestgrootste
carbonkoolstof emissionemissie comeskomt from carsauto's,
71
219128
4815
want in Californië komen
de meeste broeikasgassen van auto's
03:55
and citiessteden that don't dependafhangen
on carsauto's as much
72
223967
3700
en steden die minder
afhankelijk zijn van auto's
03:59
obviouslyduidelijk createcreëren hugereusachtig savingsspaargeld.
73
227691
3047
besparen natuurlijk heel veel.
04:03
VehicleVoertuig milesmijlen traveledgereisd:
that's what I was just talkingpratend about.
74
231601
3076
Voertuigkilometers:
daar had ik het net over.
Vermindering van het jaarlijks
gemiddelde per huishouden
04:06
Just reducingvermindering the averagegemiddelde 10,000 milesmijlen
perper householdhuishouden perper yearjaar,
75
234701
4985
met slechts 16.000 kilometer,
04:11
from somewhereergens
in the mid-mid-26,000 perper householdhuishouden,
76
239710
5330
vanaf zo'n 40.000 per huishouden,
heeft al een enorme impact op
niet alleen luchtkwaliteit en koolstof,
04:17
has a hugereusachtig impactbotsing
not just on airlucht qualitykwaliteit and carbonkoolstof
77
245064
4880
maar ook op het huishoudboekje.
04:21
but alsoook on the householdhuishouden pocketbookportemonnee.
78
249968
2571
Het is erg duur om zoveel te rijden
04:24
It's very expensiveduur to driverijden that much,
79
252563
2993
en zoals we eerder zagen,
04:27
and as we'vewij hebben seengezien,
80
255580
1392
04:28
the middlemidden- classklasse is strugglingworstelen to holdhouden on.
81
256996
2515
heeft de middenklasse het zwaar.
Gezondheidszorg: we hadden het
over het herstellen van schade --
04:32
HealthGezondheid carezorg: we were talkingpratend about
how do you fixrepareren it onceeen keer we brokekapot gegaan it --
82
260313
3985
04:36
cleanschoon the airlucht.
83
264322
1159
de lucht schoonmaken.
04:37
Why not just stop pollutingvervuilende?
84
265505
1991
Waarom niet stoppen met vervuilen?
04:39
Why not just use our feetvoeten and bikesfietsen more?
85
267520
3428
Waarom niet gewoon onze voeten
en fietsen meer gebruiken?
04:42
And that's a functionfunctie of the kindssoorten
of citiessteden that we shapevorm.
86
270972
3191
En dat is afhankelijk
van het soort steden dat we vormen.
04:47
HouseholdHuishouden costskosten:
87
275314
1392
Huishoudkosten:
04:49
2008 was a markMark in time,
88
277243
2298
2008 was een markant jaar.
04:51
not of just the financialfinancieel
industryindustrie runninglopend amokAmok.
89
279565
3562
Niet alleen waren
de financiële markten op hol geslagen.
04:55
It was that we were tryingproberen to sellverkopen
too manyveel of the wrongfout kindsoort of housinghuisvesting:
90
283643
4659
We probeerden te veel
foute soorten woningen te verkopen:
05:00
largegroot lot, singlesingle familyfamilie, distantafgelegen,
91
288326
2951
grote percelen, eengezinswoningen, veraf,
05:03
too expensiveduur for the averagegemiddelde
middle-classmiddenklasse familyfamilie to affordveroorloven
92
291301
4201
te duur voor een middenklassegezin
en, eerlijk gezegd, niet meer passend
bij hun levensstijl.
05:07
and, quiteheel franklyrondweg, not a good fitpassen
to theirhun lifestylelevensstijl anymoremeer.
93
295526
3602
05:11
But in orderbestellen to moveverhuizing inventoryinventaris,
94
299152
1916
Maar om omzet te draaien
kun je financieringskorting geven
en dan verkoop je het toch.
05:13
you can discountkorting the financingfinanciering
and get it solduitverkocht.
95
301466
3206
Ik denk dat dit veel gebeurde.
05:16
I think that's a lot of what happenedgebeurd.
96
304696
1848
05:18
ReducingVermindering van de costkosten by 10,000 dollarsdollars --
97
306568
2666
Kosten met 10.000 dollar verminderen --
05:21
rememberonthouden, in CaliforniaCalifornië
the medianmediaan- is 50,000 --
98
309258
2837
onthou, in Californië
is het gemiddelde 50.000 --
05:24
this is a biggroot elementelement.
99
312119
1881
is een groot onderdeel.
05:26
That's just carsauto's and utilitynut costskosten.
100
314024
2629
Dat zijn alleen autos en gebruikskosten.
05:28
So the affordablebetaalbare housinghuisvesting advocatesadvocaten,
who oftenvaak sitzitten off in theirhun silossilo's
101
316677
4200
De voorvechters van betaalbare huisvesting
die vaak in hun hokje zitten
05:32
separatescheiden from the environmentalistsmilieuactivisten,
separatescheiden from the politicianspolitici,
102
320901
4464
gescheiden van de milieuactivisten,
gescheiden van de politici --
iedereen vecht met iedereen --
05:37
everybodyiedereen fightingvechten with everyoneiedereen,
103
325389
1978
zien nu een gemeenschappelijk belang,
05:39
now beginbeginnen to see commongemeenschappelijk causeoorzaak,
104
327391
1918
05:41
and I think the commongemeenschappelijk causeoorzaak
is what really bringsbrengt about the changeverandering.
105
329333
3436
en ik denk dat dat
de echte verandering teweegbrengt.
05:45
LosLos AngelesAngeles, as a resultresultaat of these effortsinspanningen,
106
333837
2880
Los Angeles heeft,
als gevolg van deze inspanningen,
05:48
has now decidedbeslist to transformtransformeren itselfzelf
107
336741
3024
nu besloten zichzelf te transformeren
05:51
into a more transit-orientedTransit oriented- environmentmilieu.
108
339789
3372
naar een omgeving
gericht op openbaar vervoer.
05:55
As a matterer toe doen of factfeit, sincesinds '08,
109
343185
1734
In feite hebben ze sinds 2008
05:56
they'veze hebben votedgestemd in 400 billionmiljard dollarsdollars
of bondsobligaties for transitdoorvoer
110
344943
3949
400 miljard aan obligaties
voor openbaar vervoer goedgekeurd
06:00
and zeronul dollarsdollars for newnieuwe highwayssnelwegen.
111
348916
2849
en nul dollar voor snelwegen.
Wat een omkeer:
06:03
What a transformationtransformatie:
112
351789
1168
LA wordt een stad
van wandelaars en openbaar vervoer,
06:04
LALA becomeswordt a citystad of walkerswandelaars and transitdoorvoer,
113
352981
3331
niet een autostad. (Applaus)
06:08
not a citystad of carsauto's.
114
356336
1179
06:09
(ApplauseApplaus)
115
357539
1007
Hoe gebeurt dit?
06:10
How does it happengebeuren?
116
358570
1200
Neem een onaantrekkelijke doorgaande weg,
06:11
You take the leastminst
desirablewenselijk landland-, the stripstrip,
117
359794
2137
voeg openbaar vervoer toe waar ruimte is
06:13
you addtoevoegen where there's spaceruimte, transitdoorvoer
118
361955
2047
06:16
and then you infill"infill" mixed-usegemengd gebruik developmentontwikkeling,
119
364026
4263
en vul het dan op
met multifunctionele gebouwen.
Dan voldoe je aan
de vraag naar nieuwe woningen
06:20
you satisfyvoldoen newnieuwe housinghuisvesting demandseisen
120
368313
2183
06:22
and you make the existingbestaand neighborhoodsbuurten
121
370520
1991
en maakt de omliggende, bestaande buurten
06:24
all around it more complexcomplex,
122
372535
1465
complexer, interessanter en beloopbaar.
06:26
more interestinginteressant, more walkablewalkable.
123
374024
1905
06:28
Here'sHier is anothereen ander kindsoort of sprawlwildgroei:
124
376840
2233
Hier is een ander soort verspreiding:
06:31
ChinaChina, high-densityhoge dichtheid sprawlwildgroei,
what you think of as an oxymoronoxymoron,
125
379787
3508
China: hoge-dichtheidsverspreiding,
het lijkt een contradictie,
06:35
but the samedezelfde problemsproblemen,
everything isolatedgeïsoleerd in superblockssuperblocks,
126
383319
3434
maar dezelfde problemen,
alles geïsoleerd in supercomplexen,
06:38
and of courseCursus this amazingverbazingwekkend smogSmog
that was just spokenmondeling to.
127
386777
3528
en natuurlijk de ongelofelijke smog
waar we het daarstraks over hadden.
06:42
TwelveTwaalf percentprocent of GDPBBP
in ChinaChina now is spentdoorgebracht
128
390329
3229
Twaalf procent van het bbp
in China wordt nu uitgegeven
06:45
on the healthGezondheid impactsimpacts of that.
129
393582
2197
aan de gezondheidseffecten daarvan.
06:47
The historygeschiedenis, of courseCursus,
of ChineseChinees citiessteden is robustrobuust.
130
395803
3265
Natuurlijk is de geschiedenis
van Chinese steden robuust.
06:51
It's like any other placeplaats.
131
399092
1252
Het is als overal.
06:52
CommunityGemeenschap was all about smallklein, locallokaal shopsshops
132
400368
3012
Gemeenschap ging om kleine, lokale winkels
06:55
and locallokaal servicesdiensten and walkingwandelen,
interactinginteractie with your neighborsburen.
133
403404
4143
en lokale diensten en lopen,
interactie met je buren.
06:59
It maymei soundgeluid utopianutopische, but it's not.
134
407571
2124
Het klinkt utopisch, maar dat is het niet.
07:01
It's actuallywerkelijk what people really want.
135
409719
1967
Het is eigenlijk wat mensen echt willen.
07:03
The newnieuwe superblockssuperblocks --
136
411710
1547
De nieuwe supercomplexen --
07:05
these are blocksblokken that would have
5,000 unitsunits in them,
137
413281
3920
dit zijn complexen met
5.000 appartementen,
07:09
and they're gatedGated as well,
because nobodyniemand knowsweet anybodyiemand elseanders.
138
417225
3812
en ze zijn omheind,
want niemand kent elkaar.
07:13
And of courseCursus, there isn't even
a sidewalkstoep, no groundgrond floorverdieping shopsshops --
139
421061
3500
En natuurlijk zijn er geen stoepen,
geen winkels op de begane grond --
07:16
a very sterilesteriel environmentmilieu.
140
424585
1864
een erg steriele omgeving.
07:19
I foundgevonden this one casegeval
here in one of the superblockssuperblocks
141
427018
4616
Ik kwam een geval tegen
in een van deze supercomplexen,
07:23
where people had illicitlyillegaal setreeks up
shopsshops in theirhun garagesgarages
142
431658
3226
waar mensen illegale winkels
in hun garages waren begonnen
07:26
so that they could have that kindsoort
of locallokaal serviceservice economyeconomie.
143
434908
3698
om toch dat soort lokale
diensteneconomie te hebben.
07:30
The desireverlangen of people
to get it right is there.
144
438630
4757
Het verlangen bij mensen
om het goed te doen is er.
07:35
We just have to get the plannersplanners
on boardboord and the politicianspolitici.
145
443411
3288
We moeten alleen de planners
en politici aan boord krijgen.
07:39
All right. Some technicaltechnisch planningplanning stuffspul.
146
447162
3807
Oké. Wat technische planningsdingen.
07:42
ChongqingChongqing is a citystad of 30 millionmiljoen people.
147
450993
3173
Chongqing is een stad
van 30 miljoen mensen.
07:46
It's almostbijna as biggroot as CaliforniaCalifornië.
148
454190
2363
Bijna net zo groot als Californië.
Dit is een klein groeigebied.
07:48
This is a smallklein growthgroei areaGebied.
149
456577
1690
07:50
They wanted us to testtest
the alternativealternatief to sprawlwildgroei
150
458291
3612
Ze wilden dat wij het alternatief
voor verspreiding testten
07:53
in severalverscheidene citiessteden acrossaan de overkant ChinaChina.
151
461927
2774
in een aantal steden in China.
07:57
This is for four-and-a-halfvier-en-een-half
millionmiljoen people.
152
465072
3282
Het gaat om vierenhalf miljoen mensen.
08:00
What the takeawayafhaalmaaltijden from this imagebeeld is,
153
468378
1931
De boodschap van dit plaatje is
08:02
everyelk one of those circlescirkels
is a walkingwandelen radiusstraal
154
470333
2649
dat elke cirkel een loopradius is
rondom een overstapstation --
08:05
around a transitdoorvoer stationstation --
155
473006
1616
08:07
massivemassief investmentinvestering in metroMetro and BRTBRT,
156
475280
2955
gigantische investeringen in metro en bus
08:10
and a distributiondistributie that allowstoestaat everybodyiedereen
157
478944
2332
en een distributie
die iedereen in staat stelt
08:13
to work withinbinnen walkingwandelen distanceafstand of that.
158
481300
2611
om op loopafstand daarvan te werken.
08:15
The redrood areaGebied, this is a blow-upBlow-up.
159
483935
2297
Het rode gebied is een vergroting.
Opeens vroegen onze principes
om groenvoorzieningen,
08:18
All of a suddenplotseling, our principlesprincipes
calledriep for greengroen spaceruimte
160
486256
3157
08:21
preservingbehoud van the importantbelangrijk
ecologicalecologisch featuresKenmerken.
161
489437
3690
die de belangrijke
ecologische aspecten behouden.
08:25
And then those other streetsstraten in there
are auto-freeauto-vrij streetsstraten.
162
493151
4327
En die andere straten zijn autovrij.
08:29
So insteadin plaats daarvan of bulldozingbulldozer,
levelingherverdeling the siteplaats
163
497502
3623
Dus in plaats van de plek plat te walsen
08:33
and buildinggebouw right up to the riverrivier-,
164
501149
2063
en vol te bouwen tot aan de rivier --
08:35
this greengroen edgerand was something
that really wasn'twas niet normativenormatieve in ChinaChina
165
503236
4224
zo'n groenstrook was
echt iets ongewoons in China
08:39
untiltot these setreeks of practicespraktijken
166
507484
2571
totdat er met deze principes
08:42
beganbegon experimentationexperimenten there.
167
510079
2554
werd geëxperimenteerd.
08:45
The urbanstedelijk fabrickleding stof, smallklein blocksblokken,
168
513063
1955
Het stedelijk weefsel: kleine complexen,
08:47
maybe 500 familiesgezinnen perper blockblok.
169
515042
2616
ongeveer 500 gezinnen per complex.
08:49
They know eachelk other.
170
517682
1269
Ze kennen elkaar.
08:50
The streetstraat perimeteromtrek has shopsshops
171
518975
2363
De straat wordt omlijst door winkels,
08:53
so there's locallokaal destinationsbestemmingen.
172
521362
1922
dus er zijn lokale bestemmingen.
08:55
And the streetsstraten themselveszich becomeworden smallerkleiner,
173
523308
2355
En de straten zelf worden kleiner,
08:57
because there are more of them.
174
525687
1530
omdat er meer zijn.
08:59
Very simpleeenvoudig,
175
527241
1551
Erg simpel,
09:00
straightforwardrechtdoorzee urbanstedelijk designontwerp.
176
528816
2555
eenvoudig stedelijk ontwerp.
09:03
Now, here you have something
I dearlyinnig love.
177
531395
3210
Hier is iets waar ik erg van hou.
Zie de logica.
09:06
Think of the logiclogica.
178
534629
1274
Als slechts een derde
van de mensen een auto heeft,
09:08
If only a thirdderde of the people have carsauto's,
179
536352
2147
09:10
why do we give 100 percentprocent
of our streetsstraten to carsauto's?
180
538523
3764
waarom geven we dan 100 procent
van onze straten aan auto's?
09:14
What if we gavegaf 70 percentprocent of the streetsstraten
181
542928
3179
Wat als we 70 procent van de straten
09:18
to car-freeautovrije, to everybodyiedereen elseanders,
182
546131
2175
autovrij maken, voor alle anderen,
09:20
so that the transitdoorvoer
could moveverhuizing well for them,
183
548330
2245
zodat het OV goed kan doorstromen,
09:22
so that they could walklopen,
so they could bikefiets?
184
550599
2325
zodat ze kunnen lopen,
zodat ze kunnen fietsen?
09:24
Why not have --
185
552948
1398
Waarom geen -- (Applaus)
09:26
(ApplauseApplaus)
186
554370
1453
09:27
geographicgeografisch equityeigen vermogen
187
555847
2153
geografische gelijkheid
in ons circulatiesysteem?
09:30
in our circulationcirculatie systemsysteem?
188
558024
2371
09:32
And quiteheel franklyrondweg,
citiessteden would functionfunctie better.
189
560698
3393
En echt, steden zouden beter functioneren.
Ongeacht wat ze doen,
09:36
No matterer toe doen what they do,
190
564480
1290
09:37
no matterer toe doen how manyveel ringring roadswegen
they buildbouwen in BeijingBeijing,
191
565794
2430
ongeacht hoeveel rondwegen ze
aanleggen in Beijing,
09:40
they just can't overcomeoverwinnen
completecompleet gridlockpatstelling.
192
568248
2928
complete verkeersopstoppingen
kunnen ze niet voorkomen.
Dus dit is een autovrije straat,
multi-functioneel aan de randen.
09:43
So this is an auto-freeauto-vrij streetstraat,
mixedgemengd use alonglangs the edgerand.
193
571200
3688
09:47
It has transitdoorvoer runninglopend down the middlemidden-.
194
575666
1859
Openbaar vervoer in het midden.
09:49
I'm happygelukkig to make that transitdoorvoer
autonomousautonoom vehiclesvoertuigen,
195
577549
3104
Autonome voertuigen zou ook prima zijn,
09:52
but maybe I'll have a chancekans
to talk about that laterlater.
196
580677
2910
maar wellicht kan ik
hier later nog over praten.
09:55
So there are sevenzeven principlesprincipes
that have now been adoptedgeadopteerd
197
583611
3723
Er zijn zeven principes
die nu zijn geadopteerd
door de hoogste functionarissen
in de Chinese overheid,
09:59
by the highesthoogst levelslevels
in the ChineseChinees governmentregering,
198
587358
2700
10:02
and they're movingin beweging to implementuitvoeren them.
199
590082
1795
en ze gaan ze implementeren.
10:03
And they're simpleeenvoudig,
200
591901
1162
Ze zijn simpel
10:05
and they are globallywereldwijd,
I think, universaluniverseel principlesprincipes.
201
593087
2613
en wereldwijde, universele principes.
10:07
One is to preservebehouden
the naturalnatuurlijk environmentmilieu, the historygeschiedenis
202
595724
3653
Eén is 'behoud'
van de natuurlijke omgeving,
de geschiedenis
en de essentiële landbouw.
10:11
and the criticalkritisch agriculturelandbouw.
203
599401
1967
10:14
SecondTweede is mixmengen.
204
602306
1323
Twee is 'gemengd'.
10:15
MixedGemengd use is popularpopulair,
but when I say mixedgemengd,
205
603653
2517
Gemengd gebruik is populair,
maar als ik gemengd zeg
10:18
I mean mixedgemengd incomesinkomens, mixedgemengd ageleeftijd groupsgroepen
206
606194
2439
bedoel ik gemengd inkomen,
gemengde leeftijdsgroepen,
10:20
as well as mixed-landgemengd-land use.
207
608657
2492
náást gemengd landgebruik.
10:24
WalkWandeling.
208
612190
1154
'Loop'.
10:25
There's no great citystad
that you don't enjoygenieten walkingwandelen in.
209
613368
3020
Een stad is niet geweldig
als je er niet lekker kan lopen.
10:28
You don't go there.
210
616412
1318
Daar ga je niet heen.
10:29
The placesplaatsen you go on vacationvakantie
are placesplaatsen you can walklopen.
211
617754
2552
Op vakantie ga je naar
plaatsen waar je kunt wandelen.
10:32
Why not make it everywhereoveral?
212
620330
1762
Waarom maak je dat niet overal?
10:34
BikeFiets is the mostmeest efficientdoeltreffend
meansmiddelen of transportationvervoer we know.
213
622561
3572
De fiets is de meest efficiënte
vorm van vervoer die we kennen.
10:38
ChinaChina has now adoptedgeadopteerd policiesbeleid
that put sixzes metersmeter of bikefiets laneLane
214
626506
3748
China heeft nu beleid gemaakt
waar er zes meter aan fietspad is
10:42
on everyelk streetstraat.
215
630278
1329
op iedere straat.
10:43
They're seriousernstig about gettingkrijgen back
to theirhun bikingFietsen historygeschiedenis.
216
631631
3942
Het is hen ernst om terug te gaan
naar hun geschiedenis met fietsen.
10:47
(ApplauseApplaus)
217
635597
1456
(Applaus)
10:49
ComplicatedIngewikkeld planner-esePlanner-ese here:
218
637077
2303
Ingewikkelde plannerstaal hier:
10:51
connectaansluiten.
219
639404
1329
'verbind'.
10:52
It's a streetstraat networknetwerk
that allowstoestaat manyveel routesroutes
220
640757
3512
Dit is een netwerk van straten
dat voorziet in veel routes
10:56
insteadin plaats daarvan of singularenkelvoud routesroutes
221
644293
1811
in plaats van een enkele route
10:58
and providesbiedt manyveel kindssoorten of streetsstraten
insteadin plaats daarvan of just one.
222
646128
3547
en veel soorten straten biedt
in plaats van slechts een.
11:02
RideRide.
223
650752
1344
'Laat je rijden'.
11:04
We have to investinvesteren more in transitdoorvoer.
224
652120
2310
We moeten meer investeren
in openbaar vervoer.
11:06
There's no silverzilver bulletkogel.
225
654454
1775
Er is geen magische formule.
11:08
AutonomousAutonome vehiclesvoertuigen are not
going to solveoplossen this for us.
226
656253
3064
Autonome voertuigen gaan
dit niet voor ons oplossen.
11:11
As a matterer toe doen of factfeit, they're going
to generatevoortbrengen more trafficverkeer, more VMTVMT,
227
659341
5166
In werkelijkheid zullen ze meer
verkeer veroorzaken, meer kilometers,
dan het alternatief.
11:16
than the alternativealternatief.
228
664531
1362
11:17
And focusfocus.
229
665917
1214
En 'focus'.
11:19
We have a hierarchyhiërarchie of the citystad
basedgebaseerde on transitdoorvoer
230
667155
4156
We hebben een hiërarchie van de stad,
gebaseerd op openbaar vervoer
11:23
ratherliever than the oldoud armaturearmatuur of freewayssnelwegen.
231
671335
3163
in plaats van de oude
structuur van snelwegen.
11:26
It's a biggroot paradigmparadigma shiftverschuiving,
232
674522
2150
Dit is een grote verschuiving in denken,
maar die twee dingen
moeten met elkaar verbonden worden
11:29
but those two things
have to get reconnectedaangesloten
233
677245
2667
11:31
in waysmanieren that really shapevorm
the structurestructuur of the citystad.
234
679936
4520
op een manier die echt
de structuur van de stad vormen.
11:37
So I'm very hopefulhoopvol.
235
685443
2233
Ik ben vol goede hoop.
11:39
In CaliforniaCalifornië, the UnitedVerenigd StatesStaten, ChinaChina --
these changesveranderingen are well acceptedaanvaard.
236
687700
4773
In Californië, de VS, China --
zijn deze veranderingen geaccepteerd.
11:44
I'm hopefulhoopvol for two reasonsredenen.
237
692497
2635
Ik ben om twee redenen hoopvol.
Eén is dat de meeste mensen het begrijpen.
11:47
One is, mostmeest people get it.
238
695156
2079
11:49
They understandbegrijpen intrinsicallyintrinsiek
239
697259
1882
Ze begrijpen intrinsiek
11:51
what a great citystad can and should be.
240
699165
2642
wat een geweldige stad kan en moet zijn.
11:53
The secondtweede is that the kindsoort of analysisanalyse
we can bringbrengen to bearbeer now
241
701831
4841
De tweede is dat het soort analyses
dat we nu kunnen inzetten,
11:58
allowstoestaat people to connectaansluiten the dotsstippen,
242
706696
2728
mensen in staat stelt de verbanden te zien
12:01
allowstoestaat people to shapevorm
politicalpolitiek coalitionscoalities
243
709936
2969
en politieke coalities te vormen
die voorheen niet bestonden.
12:04
that didn't existbestaan in the pastverleden.
244
712929
1429
Zo kan men de soort gemeenschappen
maken die we allemaal nodig hebben.
12:06
That allowstoestaat them to bringbrengen into beingwezen
the kindssoorten of communitiesgemeenschappen we all need.
245
714719
3740
12:10
Thank you.
246
718483
1189
Dank je wel.
12:11
(ApplauseApplaus)
247
719696
6577
(Applaus)
12:20
ChrisChris AndersonAnderson: So, OK:
autonomousautonoom drivinghet rijden, self-drivingzelf rijden carsauto's.
248
728018
3437
Chris Anderson: Dus,
autonoom rijden, zelfsturende auto's.
12:23
A lot of people here
are very excitedopgewonden about them.
249
731479
3345
Veel mensen hier kijken daar naar uit.
12:27
What are your concernszorgen
or issueskwesties about them?
250
735443
2959
Wat zijn jouw zorgen
of bedenkingen hierbij?
12:30
PeterPeter CalthorpeCalthorpe: Well, I think
there's almostbijna too much hypehype here.
251
738426
3142
Peter Calthorpe: Ik denk
dat er bijna te veel opwinding over is.
12:33
First is, everybodyiedereen sayszegt
we're going to get ridbevrijden of a lot of carsauto's.
252
741592
3574
Allereerst zegt iedereen dat we
hierdoor veel minder auto's zullen hebben.
12:37
What they don't say is you're going
to get a lot more vehiclevoertuig milesmijlen.
253
745190
3294
Ze vertellen er niet bij
dat die dan meer kilometers rijden.
12:40
You're going to get a lot more
carsauto's movingin beweging on streetsstraten.
254
748508
2547
Je krijgt veel meer auto's op de weg.
12:43
There will be more congestioncongestie.
255
751079
1869
Er komen meer opstoppingen.
12:44
CACA: Because they're so appealingaantrekkelijk --
256
752972
2308
CA: Omdat ze zo aantrekkelijk zijn --
12:47
you can driverijden while readinglezing or sleepingslapen.
257
755304
2054
je kan lezend of slapend rijden.
12:49
PCPC: Well, a couplepaar of reasonsredenen.
258
757382
1497
PC: Een aantal redenen.
12:50
One is, if they're privatelyprivé ownedIn Bezit,
people will travelreizen greatergroter distancesafstanden.
259
758903
3971
Een is: als ze privébezit zijn,
zullen mensen langere afstanden afleggen.
12:54
It'llItll be a newnieuwe leaselease on life to sprawlwildgroei.
260
762898
1941
Verspreiding krijgt een nieuwe impuls.
12:56
If you can work on your way to work,
261
764863
2015
Als je op weg naar kantoor kan werken,
12:58
you can liveleven in more remoteafgelegen locationslocaties.
262
766902
2067
kan je in meer afgelegen gebieden wonen.
13:00
It'llItll revitalizerevitaliseren sprawlwildgroei
263
768993
2542
Het zal verspreiding nieuw leven inblazen
13:03
in a way that I'm deeplydiep frightenedbang.
264
771559
2333
op een manier die mij beangstigt.
13:05
TaxisTaxi 's:
265
773916
1854
Taxi's:
zo'n 50 procent van de onderzoeken
geeft aan dat mensen ze niet willen delen.
13:07
about 50 percentprocent of the surveysenquêtes say
that people won'tzal niet sharedelen them.
266
775794
3748
13:11
If they don't sharedelen them,
267
779566
1374
Als men ze niet deelt,
13:12
you can endeinde up with a 90 percentprocent
increasetoename in vehiclevoertuig milesmijlen traveledgereisd.
268
780964
5197
kan dit tot 90 procent
meer autokilometers leiden.
13:18
If you sharedelen them,
269
786597
1321
Als je ze wel deelt
13:19
you're still at around
a 30 percentprocent increasetoename in VMTVMT.
270
787942
3530
betekent het nog steeds
30 procent meer autokilometers.
13:23
CACA: SharingDelen them, meaningbetekenis
havingmet multiplemeerdere people ridingpaardrijden at onceeen keer
271
791496
3038
CA: Taxis delen, dus meerdere
mensen die er tegelijk in zitten
13:26
in some sortsoort of intelligentintelligent ride-sharingRide-sharing?
272
794558
1976
in een soort van intelligent autodelen?
13:28
PCPC: Yeah, so the UberUber sharedelen
withoutzonder a steeringstuurinrichting wheelwiel.
273
796558
2531
PC: Ja, het autodelen
van Uber zonder een stuur.
13:31
The realityrealiteit is, the efficiencyrendement
of vehiclesvoertuigen -- you can do it
274
799113
3849
De realiteit is, de efficiency
van voertuigen -- dit kan je doen
met of zonder stuur, dat maakt niet uit.
13:34
with or withoutzonder a steeringstuurinrichting wheelwiel,
it doesn't matterer toe doen.
275
802986
2491
Ze claimen dat zij de enigen zijn
die electrisch efficiënt zullen zijn,
13:37
They claimvordering they're the only onesdegenen
that are going to be efficientdoeltreffend electricelektrisch,
276
805501
3493
maar dat is niet waar.
13:41
but that's not truewaar.
277
809018
1154
13:42
But the realecht bottombodem linelijn
is that walkingwandelen, bikingFietsen and transitdoorvoer
278
810196
3570
Maar uiteindelijk gaat het erom
dat lopen, fietsen en openbaar vervoer
13:45
are the way citiessteden and communitiesgemeenschappen thrivetieren.
279
813790
3164
ervoor zorgen dat steden
en buurten tot bloei komen.
13:48
And puttingzetten people
in theirhun privateprivaat bubblesbubbels,
280
816978
2807
En door mensen in hun
persoonlijke zeepbel te plaatsen,
13:51
whetherof they have a steeringstuurinrichting wheelwiel or not,
281
819809
2297
of het nu met of zonder stuur is,
13:54
is the wrongfout directionrichting.
282
822130
1571
is de verkeerde richting.
13:55
And quiteheel franklyrondweg,
283
823725
1151
En eerlijk gezegd,
13:56
the imagebeeld of an AVAV on its way
to McDonald'sMcDonald's to pickplukken up a packpak
284
824900
5679
het idee van een autonoom voertuig
op weg naar McDonald's
om een pakje te halen
zonder zijn eigenaar,
14:02
withoutzonder its ownereigenaar,
285
830603
1684
gewoon op weg gestuurd om
een willekeurige boodschap,
14:04
just beingwezen sentverzonden off on these
kindsoort of randomwillekeurig errandsboodschappen
286
832311
3710
boezemt me echt angst in.
14:08
is really frighteningbeangstigend to me.
287
836045
1397
14:09
CACA: Well, thank you for that,
and I have to say, the imagesafbeeldingen you showedtoonden
288
837466
3358
CA: Bedankt en ik moet zeggen dat de dia's
van multifunctionele straten
heel inspirerend en mooi waren.
14:12
of those mixed-usegemengd gebruik streetsstraten
were really inspiringinspirerende, really beautifulmooi.
289
840848
3176
PC: Bedankt.
CA: Dank voor je werk.
14:16
PCPC: Thank you.
CACA: Thank you for your work.
290
844048
2159
(Applaus)
14:18
(ApplauseApplaus)
291
846231
1459
Translated by Annika Brouwer
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Peter Calthorpe - Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places.

Why you should listen

Peter Calthorpe’s 30-year design practice is informed by the idea that successful places -- whether neighborhoods, towns, urban districts or metropolitan regions -- must be diverse in uses and users, must be scaled to the pedestrian and human interaction, and must be environmentally sustainable.

In the early 1990s, Calthorpe developed the concept of Transit Oriented Development (described in his book The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream) -- an idea that is now the foundation of many regional policies and city plans around the world. His 2010 book is Urbanism in the Age of Climate Change. Calthorpe Associates' work in Europe, Asia and the Middle East has demonstrated that community design with a focus on sustainability and scale can be adapted throughout the globe. His current work throughout China is focused on developing standards and examples of Low Carbon Cities in Beijing, Chongqing, Kunming, Zhuhai, Jinan and other major cities.

More profile about the speaker
Peter Calthorpe | Speaker | TED.com