English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Liz Hajek: What rivers can tell us about the earth's history

ליז חז'ק: מה נהרות יכולים לספר לנו על ההיסטוריה של כדור הארץ

Filmed:
1,357,533 views

נהרות הם אחד הכוחות החזקים ביותר של הטבע - הם דוחפים הרים ומגלפים את כדור הארץ, והאפיקים שלהם נעים כל הזמן. ההבנה כיצד הם נוצרים וכיצד הם ישתנו חשובה לאלה שמתגוררים על גדותיהם ובדלתות שלהם. בשיחה ויזואלית זו, הגאולוגית, ליז חאז'ק, מראה לנו כיצד סלעים ששוקעו על ידי נהרות עתיקים יכולים לשמש כמכונת זמן, כדי ללמוד את תולדות כדור הארץ, כך שנוכל להבין כיצד ניתן לחיות בה בקיימות רבה יותר היום.

- Geoscientist
Liz Hajek studies sedimentary rocks to understand how landscapes change and evolve. Full bio

All right, let's get up
our pictureתְמוּנָה of the earthכדור הארץ.
בסדר, בואו ונתלה את התמונה
של כדור הארץ
00:12
The earthכדור הארץ is prettyיפה awesomeמדהים.
כדור הארץ הוא די מדהים.
00:16
I'm a geologistגֵאוֹלוֹג, so I get
prettyיפה psychedמתוח about this,
אני גאולוגית ולכן גם די מטורפת על זה,
00:18
but the earthכדור הארץ is great.
אבל האדמה היא מופלאה.
00:20
It's powerfulחָזָק, it's dynamicדִינָמִי,
it's constantlyתָמִיד changingמִשְׁתַנֶה.
היא עוצמתית, דינמית, ומשתנה כל הזמן.
00:21
It's a prettyיפה excitingמְרַגֵשׁ placeמקום to liveלחיות.
זה מקום די מרגש לחיות בו.
00:25
But I want to shareלַחֲלוֹק with you guys todayהיום
my perspectiveפֶּרספֶּקטִיבָה as a geologistגֵאוֹלוֹג
אבל ארצה לחלוק אתכם את
נקודת המבט שלי כגאולוגית
00:28
in how understandingהֲבָנָה earth'sכדור הארץ pastעבר
וכיצד הבנת עברו של כדור הארץ
00:32
can help informלְהוֹדִיעַ and guideלהנחות
decisionsהחלטות that we make todayהיום
יכולה לעזור ליידע ​​ולהדריך
בהחלטות שאנו עושים היום
00:34
about how to sustainablyבאופן בר קיימא liveלחיות
on earth'sכדור הארץ surfaceמשטח.
כיצד לחיות באופן בר קיימא
על פני כדור הארץ.
00:37
So there's a lot of excitingמְרַגֵשׁ things
that go on on the surfaceמשטח of the earthכדור הארץ.
הרבה דברים מרגשים
מתרחשים על פני האדמה.
00:41
If we zoomזום in here a little bitbit,
אם נגדיל במקצת את התמונה,
00:45
I want to talk to you guys a little bitbit
about one of the things that happensקורה.
אני אדבר איתכם על אחד הדברים שקורים.
00:47
Materialחוֹמֶר get shuffledדשדוש around
earth'sכדור הארץ surfaceמשטח all the time,
חומר מתערבב סביב פני השטח
של כדור הארץ כל הזמן,
00:51
and one of the bigגָדוֹל thing that happensקורה
is materialחוֹמֶר from highגָבוֹהַ mountainsהרים
ואחד מהם הוא שחומר מההרים הגבוהים
00:53
getsמקבל erodedסָחוּף and transportedמועבר
and depositedשהופקדו in the seaיָם.
נשחק ומועבר ושוקע בים.
00:57
And this processתהליך is ongoingמתמשך all the time,
ותהליך זה נמשך כל הזמן,
00:59
and it has hugeעָצוּם effectsההשפעות
on how the landscapeנוֹף worksעובד.
ויש לו השפעות ענק על הנוף.
01:01
So this exampleדוגמא here in southדָרוֹם Indiaהוֹדוּ --
אז דוגמה זו כאן היא בדרום הודו --
01:03
we have some of the biggestהגדול ביותר
mountainsהרים in the worldעוֹלָם,
יש לנו כמה מההרים הגדולים בעולם,
01:05
and you can see in this satelliteלוויין photoתמונה
ותוכלו לראות בתצלום הלוויין הזה
01:08
riversנהרות transportingהובלה materialחוֹמֶר
from those mountainsהרים out to the seaיָם.
נהרות שמסיעים חומר מההרים
האלה אל הים.
01:10
You can think of these riversנהרות
like bulldozersדחפורים.
אתם יכולים להתייחס לנהרות אלה כאל דחפורים.
01:14
They're basicallyבעיקרון takingלְקִיחָה these mountainsהרים
and pushingדוחף them down towardsלִקרַאת the seaיָם.
הם בעצם דוחפים את ההרים
האלה לים.
01:16
We'llטוֹב give you guys an exampleדוגמא here.
ניתן לכם כאן דוגמה.
01:21
So we zoomזום in a little bitbit.
אז נגדיל שוב את התמונה.
01:23
I want to talk to you guys
specificallyבאופן ספציפי about a riverנהר.
אני רוצה לדבר אתכם במיוחד על נהר.
01:24
We can see these beautifulיפה patternsדפוסי
that the riversנהרות make
אנחנו יכולים לראות את הדפוסים היפים האלה
שהנהרות עושים
01:27
as they're pushingדוחף materialחוֹמֶר
down to the seaיָם,
כשהם דוחפים חומר לתוך הים,
01:29
but these patternsדפוסי aren'tלא staticסטָטִי.
אבל דפוסים אלה אינם סטטיים.
01:32
These riversנהרות are wigglingמתפתל
and jumpingקופץ around quiteדַי a bitbit,
נהרות אלה מתפתלים
ועולים על גדותיהם לא מעט.
01:33
and it can have bigגָדוֹל impactsהשפעות on our livesחיים.
ויכולות להיות לכך השפעות רבות על חיינו.
01:36
So an exampleדוגמא of this
is this is the Kosiקוסי Riverנהר.
אז דוגמה יפה לכך ישמש נהר קוסי.
01:38
So the Kosiקוסי Riverנהר
has this niceנֶחְמָד c-shapedc בצורת pathwayנָתִיב,
אז לנהר קוסי יש אפיק יפה בצורת האות c,
01:40
and it exitsאקזיטים the bigגָדוֹל mountainsהרים of Nepalנפאל
והוא יוצא מן ההרים הגדולים של נפאל
01:43
carryingנְשִׂיאָה with it a tonטוֹן of materialחוֹמֶר,
כשהוא נושא עמו טון של חומר,
01:45
a lot of sedimentsמשקעים that's beingלהיות
erodedסָחוּף from the highגָבוֹהַ mountainsהרים,
הרבה משקעים שנשחקו מההרים הגבוהים,
01:48
and it spreadsממרחים out acrossלְרוֹחָב Indiaהוֹדוּ
והוא מתפשט ברחבי הודו
01:51
and movesמהלכים this materialחוֹמֶר.
ומעביר את החומר הזה.
01:52
So we're going to zoomזום in to this areaאֵזוֹר
כך שנמקד את הראייה לאיזור הזה
01:54
and I'm going to tell you a little bitbit
about what happenedקרה with the Kosiקוסי.
ואספר לכם מעט, מה קרה עם הקוסי.
01:56
It's an exampleדוגמא of how dynamicדִינָמִי
these systemsמערכות can be.
זו דוגמה לדינמיות הרבה של מערכות אלו.
02:00
So this is a satelliteלוויין imageתמונה
from Augustאוגוסט of 2008,
אז זו תמונת לוויין מאוגוסט 2008,
02:02
and this satelliteלוויין imageתמונה is coloredצבעוני
ותמונת הלוויין הזו היא צבעונית
02:06
so that vegetationsצמחייה or plantsצמחים
showלְהַצִיג up as greenירוק
כך שהצמחייה או צמחים נראים בירוק
02:08
and waterמַיִם showsמופעים up as blueכָּחוֹל.
ומים נראים ככחולים.
02:10
So here again you can see
that c-shapedc בצורת pathwayנָתִיב
אז כאן שוב אפשר לראות את האפיק בצורת c
02:12
that this riverנהר takes as it exitsאקזיטים Nepalנפאל.
שהנהר מקבל כשהוא יוצא מנפאל.
02:15
And now this is monsoonמוּנסוֹן seasonעונה.
ועכשיו זו עונת המונסון.
02:18
Augustאוגוסט is monsoonמוּנסוֹן seasonעונה
in this regionאזור of the worldעוֹלָם,
אוגוסט היא עונת המונסון באזור זה של העולם,
02:20
and anyoneכֹּל אֶחָד that livesחיים nearליד a riverנהר
is no strangerזָר to floodingשִׁיטָפוֹן
וכל מי שגר ליד נהר מכיר את ההצפה
02:22
and the hazardsסכנות and inconveniencesאי הנוחות
at minimumמִינִימוּם that are associatedהמשויך with that.
ואת הסכנות ואת אי הנוחות
המשויכים לכך.
02:25
But something interestingמעניין
happenedקרה in 2008,
אבל דבר מעניין קרה בשנת 2008,
02:29
and this riverנהר movedנִרגָשׁ in a way
that's very differentשונה.
והנהר הזה נע בדרך שונה מאוד.
02:31
It floodedמוּצָף in a way that's very
differentשונה than it normallyבדרך כלל does.
הוא הציף בצורה מאוד שונה
ממה שהוא עושה בדרך כלל.
02:34
So the Kosiקוסי Riverנהר is flowingזורם down here,
אז הקוסי זורם כאן למטה,
02:37
but sometimesלִפְעָמִים as these riversנהרות
are bulldozingדחפור sedimentמִשׁקָע,
אבל לפעמים מאחר ונהרות אלו
דוחפים משקעים,
02:40
they kindסוג of get cloggedסָמִיך,
הם נסתמים איכשהו,
02:43
and these clogsכפכפים can
actuallyלמעשה causeגורם the riversנהרות
וסתימות אלו יכולות לגרום לנהרות
02:44
to shiftמִשׁמֶרֶת theirשֶׁלָהֶם courseקוּרס dramaticallyבאופן דרמטי.
להסיט את אפיקם באופן דרמטי.
02:46
So this satelliteלוויין imageתמונה
is from just two weeksשבועות laterיותר מאוחר.
זוהי תמונת לוויין שצולמה
רק שבועיים מאוחר יותר.
02:48
Here'sהנה the previousקודם pathwayנָתִיב,
הנה האפיק הקודם,
02:51
that c-shapedc בצורת pathwayנָתִיב,
זה אפיק בצורת C,
02:53
and you noticeהודעה it's not blueכָּחוֹל anymoreיותר.
ותשימו לב שהוא כבר לא כחול יותר.
02:54
But now what we have is this blueכָּחוֹל pathwayנָתִיב
אבל עכשיו יש לנו את האפיק הכחול הזה
02:56
that cutsחתכים down the middleאֶמצַע
of the fieldשדה of viewנוף here.
שחותך את אמצע שדה הראייה כאן.
02:58
What happenedקרה is
the Kosiקוסי Riverנהר jumpedקפץ its banksבנקים,
מה שקרה הוא שהקוסי עלה על גדותיו,
03:01
and for referenceהתייחסות,
the scaleסוּלָם barבָּר here is 40 milesstomach.
ולשם התייחסות קנה המידה כאן
הוא 64 קילומטר
03:03
This riverנהר movedנִרגָשׁ
over 30 milesstomach very abruptlyפִּתְאוֹם.
הנהר הזה סטה יותר מ 48 קילומטרים
באופן פתאומי.
03:06
So this riverנהר got cloggedסָמִיך
and it jumpedקפץ its banksבנקים.
אז הנהר הזה נסתם ועלה על גדותיו.
03:10
Here'sהנה an imageתמונה from about a weekשָׁבוּעַ laterיותר מאוחר,
הנה תמונה שצולמה כשבוע לאחר מכן,
03:13
and you can see
these are the previousקודם pathwaysנתיבים,
ואתם יכולים לראות, אלה הם האפיקים הקודמים,
03:15
and you can see this processתהליך
of river-jumpingהנהר קופץ continuesממשיכה
ותראו את תהליך עליית הנהר על גדותיו נמשך
03:18
as this riverנהר movesמהלכים fartherרחוק יותר away
from its majorגדול courseקוּרס.
כשהנהר הזה נע רחוק יותר מהנתיב העיקרי שלו.
03:20
So you can imagineלדמיין
in landscapesנופים like this,
אז אתם יכולים לדמיין בנופים שכאלה,
03:23
where riversנהרות moveמהלך \ לזוז \ לעבור around frequentlyבתדירות גבוהה,
שבהם נהרות נעים לעתים קרובות,
03:26
it's really importantחָשׁוּב to understandמבין when,
where and how they're going to jumpקְפִיצָה.
חשוב להבין מתי,איפה ואיך
הם יעלו על על גדותיהם
03:28
But these kindsמיני of processesתהליכים
alsoגַם happenלִקְרוֹת a lot closerיותר קרוב to home as well.
אבל סוג זה של תהליכים קורה הרבה
גם יותר קרוב לבית.
03:33
So in the Unitedמאוחד Statesמדינות,
אז בארצות הברית,
03:37
we have the Mississippiמיסיסיפי Riverנהר
that drainsניקוז mostרוב of the continentalיַבַּשׁתִי US.
יש לנו את נהר המיסיסיפי שמנקז
את רוב ארה"ב היבשתית.
03:39
It pushesדוחף materialחוֹמֶר
from the Rockyסַלעִי Mountainsהרי
הוא דוחף חומר מהרי הרוקי
03:43
and from the Great Plainsשפלות.
ומהמישורים הגדולים.
03:45
It drainsניקוז it and movesמהלכים it
all the way acrossלְרוֹחָב Americaאמריקה
הוא מרוקן אותו ומסיע אותו
לאורך כל הדרך ברחבי אמריקה
03:47
and dumpsמזבלות it out in the Gulfמפרץ of Mexicoמקסיקו.
ומשליך אותו במפרץ מקסיקו.
03:50
So this is the courseקוּרס of the Mississippiמיסיסיפי
that we're familiarמוּכָּר with todayהיום,
וזה אפיק הזרימה של המיסיסיפי
שאנו מכירים היום.
03:53
but it didn't always flowזְרִימָה
in this directionכיוון.
אבל הוא לא תמיד זרם בכיוון הזה.
03:56
If we use the geologicגיאולוגי recordתקליט,
אם משתמשים ברשומות הגאולוגיות,
03:58
we can reconstructלְשַׁחְזֵר
where it wentהלך in the pastעבר.
אנו יכולים לשחזר היכן הוא עבר בעבר.
04:00
So for exampleדוגמא, this redאָדוֹם areaאֵזוֹר here
אז לדוגמה, אזור אדום זה כאן
04:04
is where we know the Mississippiמיסיסיפי Riverנהר
flowedזרמו and depositedשהופקדו materialחוֹמֶר
הוא המקום שבו זרם נהר המיסיסיפי
והותיר חומר
04:06
about 4,600 yearsשנים agoלִפנֵי.
לפני כ 4600 שנה.
04:10
Then about 3,500 yearsשנים agoלִפנֵי it movedנִרגָשׁ
אז בערך לפני 3,500 שנה הוא זז
04:12
to followלעקוב אחר the courseקוּרס
outlinedהמתואר here in orangeתפוז.
כדי לעקוב אחר האפיק שמסומן כאן בכתום.
04:14
And it keptשמר movingמעבר דירה and it keepsשומר movingמעבר דירה.
והמשיך לנוע וממשיך לנוע.
04:16
So here'sהנה about 2,000 yearsשנים agoלִפנֵי,
אז כאן לפני כ -2,000 שנה,
04:18
a thousandאלף yearsשנים agoלִפנֵי,
לפני 1000 שנה,
04:20
700 yearsשנים agoלִפנֵי.
לפני 700 שנה.
04:22
And it was only
as recentlyלאחרונה as 500 yearsשנים agoלִפנֵי
וזה היה רק לפני 500 שנה בערך
04:23
that it occupiedכָּבוּשׁ the pathwayנָתִיב
that we're familiarמוּכָּר with todayהיום.
שהוא כבש את האפיק שאנחנו מכירים היום,
04:26
So these processesתהליכים are really importantחָשׁוּב,
אז התהליכים האלה באמת חשובים,
04:30
and especiallyבמיוחד here, this deltaדֶלתָא areaאֵזוֹר,
ובמיוחד כאן, באזור הדלתא הזה,
04:32
where these river-jumpingהנהר קופץ eventsאירועים
in the Mississippiמיסיסיפי
שבו אירועי עליית הנהר על גדותיו במיסיסיפי
04:34
are buildingבִּניָן landארץ at the interfaceמִמְשָׁק
of the landארץ and the seaיָם.
בונים קרקע בממשק של הקרקע והים.
04:38
This is really valuableבעל ערך realאמיתי estateנכס,
זה ממש נדל"ן יקר,
04:41
and deltasdeltas like this are some of the mostרוב
denselyבצפיפות populatedמְאוּכלָס areasאזורי on our planetכוכב לכת.
ודלתות כאלה הן מהאזורים הכי
מאוכלסים בצפיפות בפלנטה שלנו.
04:43
So understandingהֲבָנָה the dynamicsדִינָמִיקָה
of these landscapesנופים,
אז הבנת הדינמיקה של נופים אלה,
04:48
how they formedנוצר and how they will
continueלְהַמשִׁיך to changeשינוי in the futureעתיד
איך הם נוצרו וכיצד הם ימשיכו להשתנות בעתיד
04:51
is really importantחָשׁוּב
for the people that liveלחיות there.
היא ממש חשובה לאנשים שחיים שם.
04:54
So riversנהרות alsoגַם wiggleלְכַשְׁכֵּשׁ.
אז נהרות גם מתנועעים.
04:57
These are sortסוג of biggerגדול יותר jumpsקופץ
that we'veיש לנו been talkingשִׂיחָה about.
אלה סוגי קפיצות גדולות יותר שעליהן דיברנו.
04:59
I want to showלְהַצִיג you guys
some riverנהר wigglesמתנדנד here.
אני רוצה להראות לכם כמה פיתולי נהר כאן.
05:01
So we're going to flyלטוס, זבוב down
to the Amazonאֲמָזוֹנָה Riverנהר basinאַגָן,
אז נטוס מטה אל אגן נהר האמזונס,
05:04
and here again we have a bigגָדוֹל riverנהר systemמערכת
וכאן שוב יש לנו מערכת נהרות גדולה
05:06
that is drainingמיובש and movingמעבר דירה and plowingחָרִישׁ
materialחוֹמֶר from the Andeanאנדיאן Mountainsהרי,
שמנקזת ונעה וגורפת חומר מהרי האנדים,
05:08
transportingהובלה it acrossלְרוֹחָב Southדָרוֹם Americaאמריקה
מוליכה אותו ברחבי דרום אמריקה
05:13
and dumpingהֲצָפַת הַשׁוּק it out
into the Atlanticאטלנטי Oceanאוקיינוס.
ומשליכה אותו לתוך האוקיינוס האטלנטי.
05:15
So if we zoomזום in here, you guys
can see these niceנֶחְמָד, curvyמפותלת riverנהר pathwaysנתיבים.
אז אם נעשה כאן זום, תוכלו לראות
את האפיקים הנהדרים ועיקולי הנהרות.
05:18
Again, they're really beautifulיפה,
but again, they're not staticסטָטִי.
שוב, הם באמת יפים, אבל הם לא סטטיים.
05:23
These riversנהרות wiggleלְכַשְׁכֵּשׁ around.
נהרות אלה מתנועעים סביב.
05:26
We can use satelliteלוויין imageryתמונות
over the last 30 or so yearsשנים
נוכל להשתמש בתמונות לוויין
מ -30 השנים האחרונות
05:28
to actuallyלמעשה monitorלפקח how these changeשינוי.
כדי לבחון בפועל איך הם משתנים.
05:31
So take a minuteדַקָה and just watch
any bendלְכּוֹפֵף or curveעֲקוּמָה in this riverנהר,
אז פשוט הסתכלו על עיקול או פיתול בנהר זה,
05:33
and you'llאתה see it doesn't stayשָׁהוּת
in the sameאותו placeמקום for very long.
ותראו שהוא לא יישאר באותו
מקום לאורך זמן רב.
05:38
It changesשינויים and evolvesמתפתח
and warpsמעקם its patternתַבְנִית.
זה משתנה ומתפתח ומעוות את הדפוס שלו,
05:41
If you look in this areaאֵזוֹר in particularמיוחד,
אם תסתכלו באזור זה בפרט
05:44
I want you guys to noticeהודעה
there's a sortסוג of a loopלוּלָאָה in the riverנהר
שימו לב שיש סוג של לולאה בנהר
05:47
that getsמקבל completelyלַחֲלוּטִין cutגזירה off.
שמתנתקת לחלוטין.
05:50
It's almostכִּמעַט like a whipשׁוֹט crackingהִסָדְקוּת
זה כמעט כמו צליפת שוט שסודקת
05:51
and snapsמצליפה off the pathwayנָתִיב
of the riverנהר at a certainמסוים spotלְזַהוֹת.
וחותכת את אפיק הנהר בנקודה מסוימת.
05:53
So just for referenceהתייחסות, again,
אז רק לצורך התייחסות, שוב,
05:56
in this locationמקום, that riverנהר
changedהשתנה its courseקוּרס over fourארבעה milesstomach
במקום הזה, הנהר הזה שינה את
מסלולו לאורך 6 ק"מ
05:58
over the courseקוּרס of a seasonעונה or two.
במהלך עונה אחת או שתיים.
06:02
So the landscapesנופים
that we liveלחיות in on earthכדור הארץ,
אז הנופים שלנו על פני האדמה,
06:05
as this materialחוֹמֶר
is beingלהיות erodedסָחוּף from the mountainsהרים
כשחומר זה נשחק מן ההרים
06:08
and transportedמועבר to the seaיָם,
ומובל לים,
06:10
are wigglingמתפתל around all the time.
מתפתלים כל הזמן.
06:11
They're changingמִשְׁתַנֶה all the time,
הם משתנים כל הזמן,
06:13
and we need to be ableיכול
to understandמבין these processesתהליכים
ועלינו להבין את התהליכים האלה
06:14
so we can manageלנהל and liveלחיות
sustainablyבאופן בר קיימא on these landscapesנופים.
כדי שנוכל לחיות באופן בר קיימא בנופים אלה.
06:17
But it's hardקָשֶׁה to do
if the only informationמֵידָע we have
אבל זה קשה אם המידע היחיד שיש לנו
06:20
is what's going on todayהיום
at earth'sכדור הארץ surfaceמשטח.
הוא מה שקורה היום על פני כדור הארץ.
06:23
Right? We don't have
a lot of observationsתצפיות.
נכון? אין לנו הרבה תצפיות.
06:25
We only have 30 years'שנים ' worthשִׁוּוּי
of satelliteלוויין photosתמונות, for exampleדוגמא.
יש לנו רק תמונות לוויין
מ-30 השנים האחרונות, לדוגמה.
06:27
We need more observationsתצפיות
to understandמבין these processesתהליכים more.
אנו זקוקים לעוד תצפיות
כדי להבין יותר את התהליכים האלה.
06:32
And additionallyבנוסף, we need to know
ובנוסף, אנחנו צריכים לדעת
06:35
how these landscapesנופים are going
to respondלְהָגִיב to changingמִשְׁתַנֶה climateאַקלִים
איך הנופים האלה עשויים
להגיב על האקלים המשתנה
06:37
and to changingמִשְׁתַנֶה landארץ use
ולשימוש משתנה בקרקע
06:40
as we continueלְהַמשִׁיך to occupyלִכבּוֹשׁ
and modifyלְשַׁנוֹת earth'sכדור הארץ surfaceמשטח.
כשאנו כובשים ומשנים את פני השטח
של כדור הארץ.
06:41
So this is where the rocksסלעים come in.
אז זה המקום שבו הסלעים נכנסים.
06:45
So as riversנהרות flowזְרִימָה,
אז כפי שהנהרות זורמים,
06:47
as they're bulldozingדחפור materialחוֹמֶר
from the mountainsהרים to the seaיָם,
כשהם דוחפים חומר מן ההרים אל הים,
06:50
sometimesלִפְעָמִים bitsסיביות of sandחוֹל and clayחֶרֶס
and rockסלע get stuckתָקוּעַ in the groundקרקע, אדמה.
לפעמים פיסות חול, חימר וסלע נתקעים בקרקע.
06:53
And that stuffדברים that getsמקבל stuckתָקוּעַ
in the groundקרקע, אדמה getsמקבל buriedקבור,
והדברים האלה שנתקעו בקרקע נקברים,
06:56
and throughדרך time, we get
bigגָדוֹל, thickעָבֶה accumulationsהצטברות of sedimentsמשקעים
ועם הזמן, אנו מקבלים הצטברות עבה של משקעים
06:59
that eventuallyבסופו של דבר turnלפנות into rocksסלעים.
שבסופו של דבר הופכים לסלעים.
07:03
What this meansאומר is that we can
go to placesמקומות like this,
זה אומר שאנחנו יכולים ללכת למקומות כאלה,
07:05
where we see bigגָדוֹל, thickעָבֶה stacksערימות
of sedimentaryמִשׁקָעִי rocksסלעים,
שבהם אנו רואים ערימות גדולות ועבות
של סלעי משקע,
07:07
and go back in time
וחוזרים אחורה בזמן
07:10
and see what the landscapesנופים
lookedהביט like in the pastעבר.
ורואים איך הנופים נראו בעבר.
07:12
We can do this to help reconstructלְשַׁחְזֵר
אנחנו יכולים לעשות זאת כדי לעזור לשחזר
07:14
and understandמבין
how earthכדור הארץ landscapesנופים evolveלְהִתְפַּתֵחַ.
ולהבין איך נופי כדור הארץ מתפתחים.
07:16
This is prettyיפה convenientנוֹחַ, too,
זה גם נוח למדי,
07:22
because the earthכדור הארץ has had
sortסוג of an epicאפוס historyהִיסטוֹרִיָה. Right?
כי לכדור הארץ היתה
מין היסטוריה אפית. נכון?
07:23
So this videoוִידֵאוֹ here
is a reconstructionשִׁחזוּר of paleogeographyפליאוגרפיה
אז הוידאו הזה כאן הוא שחזור
של פליאוגאוגרפיה
07:26
for just the first
600 millionמִילִיוֹן yearsשנים of earth'sכדור הארץ historyהִיסטוֹרִיָה.
רק ל 600 מיליון שנות היסטוריה
של כדור הארץ.
07:31
So just a little bitbit of time here.
אז רק מעט קט של זמן כאן.
07:35
So as the platesצלחות moveמהלך \ לזוז \ לעבור around,
אז כשהלוחות נעים סביב,
07:37
we know climateאַקלִים has changedהשתנה,
seaיָם levelרָמָה has changedהשתנה,
אנו יודעים שהאקלים השתנה, שפני הים השתנו,
07:40
we have a lot of differentשונה
typesסוגים of landscapesנופים
יש לנו הרבה סוגי נופים שונים
07:43
and differentשונה typesסוגים of environmentsסביבות
that we can go back --
וסוגים שונים של סביבה שאנו יכולים לחזור -
07:46
if we have a time machineמְכוֹנָה --
אם יש לנו מכונת זמן --
07:49
we can go back and look at,
אנחנו יכולים לחזור ולהסתכל,
07:51
and we do indeedאכן have a time machineמְכוֹנָה
ואכן יש לנו מכונת זמן
07:52
because we can look at the rocksסלעים
that were depositedשהופקדו at these timesפִּי.
כי אנו יכולים להסתכל על הסלעים
ששוקעו בזמנים האלה.
07:54
So I'm going to give you
an exampleדוגמא of this
אז אתן לכם דוגמה לכך
07:57
and take you to a specialמיוחד
time in earth'sכדור הארץ pastעבר.
ואקח אתכם לזמן מיוחד בעברו של כדור הארץ.
07:59
About 55 millionמִילִיוֹן yearsשנים agoלִפנֵי,
there was a really abruptפִּתְאוֹמִי warmingהִתחַמְמוּת eventמִקרֶה,
לפני כ -55 מיליון שנה, היה אירוע
התחממות ממש פתאומי,
08:01
and what happenedקרה was
a wholeכֹּל bunchצְרוֹר of carbonפַּחמָן dioxideדוּ תַחמוֹצֶת
ומה שקרה היה שכמות גדולה של פחמן דו חמצני
08:05
was releasedמְשׁוּחרָר into earth'sכדור הארץ atmosphereאַטמוֹספֵרָה,
שוחררה לאטמוספרה של כדור הארץ,
08:07
and it causedגרם ל a rapidמָהִיר
and prettyיפה extremeקיצוני globalגלוֹבָּלִי warmingהִתחַמְמוּת eventמִקרֶה.
מה שגרם לאירוע התחממות מהיר ודי קיצוני.
08:09
And when I say warmחַם, I mean prettyיפה warmחַם,
וכשאני אומרת חם, אני מתכוונת לחם למדי,
08:13
that there were things
like crocodilesתנינים and palmכַּף הַיָד treesעצים
שדברים כמו תנינים ועצי דקל
08:15
as farרָחוֹק northצָפוֹן as Canadaקנדה
and as farרָחוֹק southדָרוֹם as Patagoniaפטגוניה.
צפונה עד קנדה ודרומה עד פטגוניה.
08:18
So this was a prettyיפה warmחַם time
and it happenedקרה really abruptlyפִּתְאוֹם.
אז זה היה זמן חם למדי וזה קרה ממש בבת אחת.
08:22
So what we can do
אז מה שאנחנו יכולים לעשות
08:25
is we can go back and find rocksסלעים
that were depositedשהופקדו at this time
זה לחזור ולמצוא סלעים ששוקעו באותו זמן
08:26
and reconstructלְשַׁחְזֵר how the landscapeנוֹף changedהשתנה
in responseתְגוּבָה to this warmingהִתחַמְמוּת eventמִקרֶה.
ולשחזר איך השתנה הנוף בתגובה
לאירוע התחממות זה.
08:29
So here, yayיש, rocksסלעים.
אז הנה, כן, סלעים.
08:33
(Laughterצחוק)
(צחוק)
08:35
Here'sהנה a pileעֲרֵמָה of rocksסלעים.
הנה ערימה של סלעים.
08:37
This yellowצהוב blobכֶּתֶם here,
הכתם הצהוב הזה כאן,
08:39
this is actuallyלמעשה a fossilמְאוּבָּן riverנהר,
זהו למעשה נהר מאובנים,
08:41
so just like this cartoonקָרִיקָטוּרָה I showedparagraphs,
אז בדיוק כמו הקריקטורה שהראיתי,
08:43
these are depositsפיקדונות that were
laidמוּנָח down 55 millionמִילִיוֹן yearsשנים agoלִפנֵי.
אלה הם משקעים ששקעו לפני 55 מיליון שנה.
08:44
As geologistsגיאולוגים, we can go
and look at these up closeלִסְגוֹר
כגאולוגים, אנחנו יכולים ללכת ולהסתכל מקרוב
08:48
and reconstructלְשַׁחְזֵר the landscapeנוֹף.
ולשחזר את הנוף.
08:51
So here'sהנה anotherאַחֵר exampleדוגמא.
אז הנה דוגמה נוספת.
08:53
The yellowצהוב blobכֶּתֶם here is a fossilמְאוּבָּן riverנהר.
הכתם הצהוב כאן הוא נהר מאובנים.
08:54
Here'sהנה anotherאַחֵר one aboveמֵעַל it.
וכאן עוד אחד מעליו.
08:57
We can go and look in detailפרט
and make measurementsמידות and observationsתצפיות,
נוכל לבדוק בפירוט ולעשות מדידות ותצפיות,
08:58
and we can measureלִמְדוֹד featuresמאפיינים.
ואנחנו יכולים למדוד תכונות.
09:02
For exampleדוגמא, the featuresמאפיינים
I just highlightedמודגשת there
לדוגמה, התכונות שהדגשתי שם

09:03
tell us that this particularמיוחד riverנהר
was probablyכנראה about threeשְׁלוֹשָׁה feetרגל deepעָמוֹק.
מספרות לנו שהנהר הזה היה כנראה
בעומק של מטר בערך.
09:05
You could wadeלְהִשְׁתַכְשֵׁך
acrossלְרוֹחָב this cuteחָמוּד little streamזרם
הייתם יכולים להשתכשך בנחל קטן וחמוד זה
09:09
if you were walkingהליכה around
55 millionמִילִיוֹן yearsשנים agoלִפנֵי.
לו התהלכתם כאן לפני 55 מיליון שנה.
09:11
The reddishאֲדַמדַם stuffדברים that's aboveמֵעַל
and belowלְהַלָן those channelsערוצים,
החומר האדמדם שמעל ומתחת לערוצים אלה,
09:14
those are ancientעָתִיק soilאדמה depositsפיקדונות.
אלה הם משקעי קרקע עתיקים.
09:17
So we can look at those to tell us
what livedחי and grewגדל on the landscapeנוֹף
אז נוכל להסתכל על אלה כדי שיספרו לנו
מה חי וגדל בנוף הזה
09:19
and to understandמבין how these riversנהרות
were interactingאינטראקציה with theirשֶׁלָהֶם floodplainsשטפונות.
וכדי להבין את האינטראקציה שהיתה
בין הנהרות למישורי ההצפה שלהם.
09:23
So we can look in detailפרט
and reconstructלְשַׁחְזֵר with some specificityספֵּצִיפִיוּת
אז נוכל להסתכל בפירוט
ולשחזר עם ייחודיות מסוימת
09:27
how these riversנהרות flowedזרמו
and what the landscapesנופים lookedהביט like.
איך זרמו הנהרות האלה ואיך נראו הנופים.
09:32
So when we do this
for this particularמיוחד placeמקום
אז כשאנחנו עושים את זה עבור מקום מסוים זה
09:34
at this time,
בזמן הזה,
09:38
if we look what happenedקרה
before this abruptפִּתְאוֹמִי warmingהִתחַמְמוּת eventמִקרֶה,
אם נסתכל במה שקרה לפני אירוע
ההתחממות הפתאומי הזה,
09:39
the riversנהרות kindסוג of carvedחָצוּב theirשֶׁלָהֶם way
down from the mountainsהרים to the seaיָם,
הנהרות מגלפים את דרכם למטה מההרים אל הים,
09:42
and they lookedהביט maybe similarדוֹמֶה to what
I showedparagraphs you in the Amazonאֲמָזוֹנָה Riverנהר basinאַגָן.
והם נראו אולי דומים למה שהראיתי לכם
באגן נהר האמזונס.
09:45
But right at the onsetהַתקָפָה
of this climateאַקלִים changeשינוי eventמִקרֶה,
אבל מיד עם תחילת אירוע שינוי אקלים זה,
09:50
the riversנהרות changeשינוי dramaticallyבאופן דרמטי.
הנהרות משתנים באופן דרמטי.
09:53
All of a suddenפִּתְאוֹמִי they got much broaderרחבה יותר,
פתאום הם נעשו הרבה יותר רחבים,
09:55
and they startedהתחיל to slideשקופית back and forthהָלְאָה
acrossלְרוֹחָב the landscapeנוֹף more readilyלְלֹא קוֹשִׁי.
והתחילו לגלוש קדימה ואחורה
על פני הנוף ביתר קלות.
09:57
Eventuallyבסופו של דבר, the riversנהרות revertedחזרה
back to a stateמדינה that was more similarדוֹמֶה
בסופו של דבר,
הנהרות שבו למצב שהיה דומה יותר
10:01
to what they would have lookedהביט like
before this climateאַקלִים eventמִקרֶה,
לאיך שהם נראו לפני אירוע האקלים,
10:05
but it tookלקח a long, long time.
אבל זה ארך הרבה זמן.
10:09
So we can go back in earth'sכדור הארץ time
and do these kindsמיני of reconstructionsהשחזורים
אז אנחנו יכולים לחזור בזמן של כדור הארץ
ולעשות שחזורים מעין אלו.
10:12
and understandמבין how
earth'sכדור הארץ landscapeנוֹף has changedהשתנה
ולהבין איך הנוף של כדור הארץ השתנה
10:16
in responseתְגוּבָה to a climateאַקלִים eventמִקרֶה like this
or a landארץ use eventמִקרֶה.
בתגובה לאירוע אקלים כזה או אירוע
של שימוש בקרקע.
10:18
So some of the waysדרכים that riversנהרות changeשינוי
אז כמה מהדרכים שנהרות משתנים
10:22
or the reasonsסיבות that riversנהרות changeשינוי
theirשֶׁלָהֶם patternתַבְנִית and theirשֶׁלָהֶם movementsתנועות
או הסיבות שהנהרות משנים
את דפוסיהם ותנועותיהם
10:24
is because of things like with extraתוֹסֶפֶת waterמַיִם
fallingנופל on the land'sקרקע surfaceמשטח
הם בגלל אירועים כמו עודפי מים שנופלים
על פני האדמה
10:29
when climateאַקלִים is hotterחם יותר,
כשהאקלים חם יותר,
10:33
we can moveמהלך \ לזוז \ לעבור more sedimentמִשׁקָע
and erodeלִסְחוֹף more sedimentמִשׁקָע,
אנו יכולים להזיז משקעים נוספים ולשחוק
יותר משקעים,
10:35
and that changesשינויים how riversנהרות behaveלְהִתְנַהֵג.
וזה משנה את האופן בו נהרות מתנהגים.
10:37
So ultimatelyבסופו של דבר,
אז בסופו של דבר,
10:40
as long as earth'sכדור הארץ surfaceמשטח is our home,
כל עוד כדור הארץ הוא הבית שלנו,
10:42
we need to carefullyבקפידה manageלנהל
the resourcesאֶמְצָעִי and risksסיכונים
אנו צריכים לנהל בזהירות את
המשאבים ואת הסיכונים
10:45
associatedהמשויך with livingחַי
in dynamicדִינָמִי environmentsסביבות.
הקשורים לחיים בסביבות דינמיות.
10:48
And I think the only way
we can really do that sustainablyבאופן בר קיימא
ולדעתי הדרך היחידה לעשות את זה
באופן בר קיימא
10:51
is if we includeלִכלוֹל informationמֵידָע
היא אם נכלול מידע
10:55
about how landscapesנופים evolvedהתפתח
and behavedהתנהג in earth'sכדור הארץ pastעבר.
כיצד התפתחו הנופים וכיצד התנהגו
בעברו של כדור הארץ.
10:58
Thank you.
תודה.
11:02
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
11:03
Translated by zeeva Livshitz
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Liz Hajek - Geoscientist
Liz Hajek studies sedimentary rocks to understand how landscapes change and evolve.

Why you should listen
Liz Hajek's research has contributed new perspectives on how rivers and coastlines move and how sediments record earth history. She is an assistant professor of geosciences at The Pennsylvania State University, where she teaches a range of courses spanning topics from oceanography to petroleum geology. Hajek and her students often conduct fieldwork in rugged places and use computer models and experiments to reveal the rhythms and dynamics of earth's surface. She recently appeared in the NOVA Treasures of the Earth: Power episode and has a paper in the Annual Review of Earth and Planetary Sciences.
More profile about the speaker
Liz Hajek | Speaker | TED.com