English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Liz Hajek: What rivers can tell us about the earth's history

Ліз Геджек: Що ріки можуть розповісти нам про майбутнє Землі.

Filmed:
1,357,533 views

Ріки - одна з наймогутніших сил Землі -- вони розривають гори та проривають собі шлях у землі, їх маршрут постійно змінюється. Для тих, хто називає береги та дельти річок своїм домом, дуже важливо знати, як вони формуються та змінюються. В цій візуалізованій промові геолог Ліз Геджек покаже нам,як нанесені стародавніми річками скелі можна використати як машину часу, щоб вивчити минуле Землі та знайти ключ до нашого стабільного проживання на ній.

- Geoscientist
Liz Hajek studies sedimentary rocks to understand how landscapes change and evolve. Full bio

All right, let's get up
our pictureкартина of the earthземля.
Гаразд, давайте поглянемо на фото
Землі.
00:12
The earthземля is prettyкрасиво awesomeчудово.
Земля дуже гарна.
00:16
I'm a geologistгеолог, so I get
prettyкрасиво psychedпсихував about this,
Я геолог і захоплююсь всім цим,
00:18
but the earthземля is great.
але Земля прекрасна.
00:20
It's powerfulпотужний, it's dynamicдинамічний,
it's constantlyпостійно changingзмінюється.
Вона могутня, вона динамічна,
вона постійно змінюється.
00:21
It's a prettyкрасиво excitingхвилююче placeмісце to liveжити.
Це дивовижне місце для життя.
00:25
But I want to shareподілитися with you guys todayсьогодні
my perspectiveперспектива as a geologistгеолог
Та сьогодні я, як геолог, хочу
розповісти вам,
00:28
in how understandingрозуміння earth'sземна pastминуле
як розуміння минулого планети
00:32
can help informінформувати and guideпутівник
decisionsрішення that we make todayсьогодні
зможе показати та допомогти прийняти
сьогодні рішення
00:34
about how to sustainablyстабільно liveжити
on earth'sземна surfaceповерхня.
відносно стабільного життя
на поверхні Землі.
00:37
So there's a lot of excitingхвилююче things
that go on on the surfaceповерхня of the earthземля.
На Землі відбувається чимало чудових
речей.
00:41
If we zoomзбільшити in here a little bitбіт,
Якщо ми трохи заглибимось,
00:45
I want to talk to you guys a little bitбіт
about one of the things that happensбуває.
я розповім вам
про те, що там відбувається.
00:47
MaterialМатеріал get shuffledперемішуються around
earth'sземна surfaceповерхня all the time,
Матеріали постійно перемішуються
на поверхні землі,
00:51
and one of the bigвеликий thing that happensбуває
is materialматеріал from highвисокий mountainsгори
що цікаво,
це коли матеріал з високих гір,
00:53
getsотримує erodedруйнується and transportedперевозяться
and depositedздані на зберігання in the seaморе.
який піддається ерозії, переміщається
і опиняється в морі.
00:57
And this processпроцес is ongoingтриває all the time,
Цей процес відбувається
весь час,
00:59
and it has hugeвеличезний effectsефекти
on how the landscapeландшафт worksпрацює.
і дуже сильно впливає
на формування ландшафту.
01:01
So this exampleприклад here in southпівдень IndiaІндія --
Ось приклад з південної Індії --
01:03
we have some of the biggestнайбільший
mountainsгори in the worldсвіт,
тут найбільші гори світу,
01:05
and you can see in this satelliteсупутник photoфото
ви бачите це на фото зі супутника,
01:08
riversрічки transportingтранспортування materialматеріал
from those mountainsгори out to the seaморе.
ріки переносять матеріал
від цих гір до моря.
01:10
You can think of these riversрічки
like bulldozersбульдозери.
Ви можете подумати, що ці річки,
як бульдозери.
01:14
They're basicallyв основному takingвзяти these mountainsгори
and pushingнатисканням them down towardsназустріч the seaморе.
Вони ніби хапають ці гори і штовхають
їх у напрямку моря.
01:16
We'llМи будемо give you guys an exampleприклад here.
Ось вам такий приклад.
01:21
So we zoomзбільшити in a little bitбіт.
Ми трохи збільшимо зображення.
01:23
I want to talk to you guys
specificallyконкретно about a riverрічка.
Я хочу сьогодні наголосити увагу
на річках.
01:24
We can see these beautifulгарний patternsвізерунки
that the riversрічки make
Ми бачимо чудові приклади
зробленого річками,
01:27
as they're pushingнатисканням materialматеріал
down to the seaморе,
як вони переносять матеріал
до моря,
01:29
but these patternsвізерунки aren'tні staticстатичні.
але ці картини не статичні.
01:32
These riversрічки are wigglingворушити
and jumpingстрибки around quiteцілком a bitбіт,
Ці ріки звиваються довкола
01:33
and it can have bigвеликий impactsнаслідки on our livesживе.
і можуть сильно впливати на наші життя.
01:36
So an exampleприклад of this
is this is the KosiТак RiverРічка.
Прикладом цього може виступити
річка Косі.
01:38
So the KosiТак RiverРічка
has this niceприємно c-shapedc подібний pathwayшлях,
Річка Косі має гарне русло у формі
букви с,
01:40
and it exitsреалізовані проекти the bigвеликий mountainsгори of NepalНепал
витікає з великих рік Непалу,
01:43
carryingносіння with it a tonтонна of materialматеріал,
несучи з собою тонни матеріалу,
01:45
a lot of sedimentsвідклади that's beingбуття
erodedруйнується from the highвисокий mountainsгори,
чимало порід, змитих ерозією
великих гір,
01:48
and it spreadsпоширюється out acrossпоперек IndiaІндія
розливається по Індії
01:51
and movesрухається this materialматеріал.
та рухає цей матеріал.
01:52
So we're going to zoomзбільшити in to this areaплоща
Розгляньмо детальніше цю територію,
01:54
and I'm going to tell you a little bitбіт
about what happenedсталося with the KosiТак.
і я розповім вам про те,
що сталося з Косі.
01:56
It's an exampleприклад of how dynamicдинамічний
these systemsсистеми can be.
Це приклад того, якими динамічними
можуть бути ці системи.
02:00
So this is a satelliteсупутник imageзображення
from AugustСер of 2008,
Це зображення супутника
від серпня 2008,
02:02
and this satelliteсупутник imageзображення is coloredкольоровий
це зображення зробили кольоровим,
02:06
so that vegetationsvegetations or plantsрослини
showпоказати up as greenзелений
тож рослинність матиме зелений колір,
02:08
and waterвода showsшоу up as blueсиній.
а вода голубий.
02:10
So here again you can see
that c-shapedc подібний pathwayшлях
Ви знову можете побачити
русло у формі букви с,
02:12
that this riverрічка takes as it exitsреалізовані проекти NepalНепал.
що бере початок в Непалі.
02:15
And now this is monsoonмусон seasonсезон.
Зараз сезон вітрів.
02:18
AugustСер is monsoonмусон seasonсезон
in this regionрегіон of the worldсвіт,
Серпень - це сезон вітрів
в цьому районі світу,
02:20
and anyoneбудь хто that livesживе nearблизько a riverрічка
is no strangerнезнайомець to floodingзатоплення
і всі, хто живе біля річки,
вже не дивується повеням,
02:22
and the hazardsнебезпеки and inconveniencesнезручності
at minimumмінімум that are associatedасоційований with that.
та всім небезпекам та незручностям,
пов'язаним з цим.
02:25
But something interestingцікаво
happenedсталося in 2008,
Але в 2008 сталося дещо цікаве,
02:29
and this riverрічка movedпереїхав in a way
that's very differentінший.
і річка рушила іншим шляхом.
02:31
It floodedзатоплені in a way that's very
differentінший than it normallyнормально does.
Вона розлилася по зовсім іншій
площині, ніж зазвичай.
02:34
So the KosiТак RiverРічка is flowingтече down here,
Тож річка Косі вилилася сюди вниз,
02:37
but sometimesіноді as these riversрічки
are bulldozingбульдозерами sedimentвідклади,
але інод,і оскільки
ріки виривають осадові породи,
02:40
they kindдоброзичливий of get cloggedзабиті,
вони закупорюються,
02:43
and these clogsсабо can
actuallyнасправді causeпричина the riversрічки
і ці закупорення
можуть змусити річки
02:44
to shiftзміна theirїх courseзвичайно dramaticallyрізко.
різко змінити свій курс.
02:46
So this satelliteсупутник imageзображення
is from just two weeksтижні laterпізніше.
Це зображення супутника
два тижні потому.
02:48
Here'sОсь the previousПопередній pathwayшлях,
Ось попереднє русло,
02:51
that c-shapedc подібний pathwayшлях,
ось змінене русло у формі с,
02:53
and you noticeпомітити it's not blueсиній anymoreбільше.
як бачите, у нього вже немає
голубого кольору.
02:54
But now what we have is this blueсиній pathwayшлях
Те голубе русло, котре ми зараз
бачимо,
02:56
that cutsскорочення down the middleсередній
of the fieldполе of viewвид here.
що зрізає половину полів.
02:58
What happenedсталося is
the KosiТак RiverРічка jumpedстрибнув its banksбанки,
Річка Косі
вийшла зі свої берегів,
03:01
and for referenceдовідка,
the scaleмасштаб barбар here is 40 milesмилі.
і, для довідки,
лінійка масштабу тут 64 кілометри.
03:03
This riverрічка movedпереїхав
over 30 milesмилі very abruptlyрізко.
Річка дуже різко перейшла межу в 40 км.
03:06
So this riverрічка got cloggedзабиті
and it jumpedстрибнув its banksбанки.
Тож річка дуже закупорилася
і вийшла зі своїх берегів.
03:10
Here'sОсь an imageзображення from about a weekтиждень laterпізніше,
Ось її фото за тиждень потому,
03:13
and you can see
these are the previousПопередній pathwaysшляхи,
і ви можете побачити,
ось її попередні русла,
03:15
and you can see this processпроцес
of river-jumpingРічка стрибки continuesпродовжується
як бачите, процес виходу з берегів
продовжується,
03:18
as this riverрічка movesрухається fartherдалі away
from its majorмажор courseзвичайно.
річка відходить далі від
свого основного курсу.
03:20
So you can imagineуявіть собі
in landscapesпейзажі like this,
Як ви можете уявити,
на такій місцевості,
03:23
where riversрічки moveрухатися around frequentlyчасто,
де ріки дуже часто розливаються,
03:26
it's really importantважливо to understandзрозуміти when,
where and how they're going to jumpстрибати.
дуже важливо розуміти, коли, як і де
вони будуть виходити з берегів.
03:28
But these kindsвидів of processesпроцеси
alsoтакож happenстатися a lot closerближче to home as well.
Але ці процеси також відбуваються
і в нас по-сусідству.
03:33
So in the UnitedЮнайтед StatesШтати,
У США
03:37
we have the MississippiМіссісіпі RiverРічка
that drainsводостоки mostнайбільше of the continentalконтинентальний US.
є річка Міссісіпі, куди стікають
більшість річок континентального США.
03:39
It pushesштовхає materialматеріал
from the RockyРоккі MountainsГори
Вона штовхає матеріал
зі Скелястих гір
03:43
and from the Great PlainsРівнини.
до Великих рівнин.
03:45
It drainsводостоки it and movesрухається it
all the way acrossпоперек AmericaАмерика
Вона зливає в себе всі ріки і рухається
по Америці
03:47
and dumpsМочеприймачі it out in the GulfЗатока of MexicoМексика.
і розливає їх в Мексиканську затоку.
03:50
So this is the courseзвичайно of the MississippiМіссісіпі
that we're familiarзнайомий with todayсьогодні,
Це всім знайоме русло річки Міссісіпі,
03:53
but it didn't always flowтечія
in this directionнапрямок.
але воно не завжди мало
цей напрямок.
03:56
If we use the geologicгеологічний recordзапис,
Якщо ми візьмемо геологічні записи,
03:58
we can reconstructреконструювати
where it wentпішов in the pastминуле.
ми зможемо реконструювати,
як це відбувалось в минулому.
04:00
So for exampleприклад, this redчервоний areaплоща here
Наприклад, ось ця червона зона,
04:04
is where we know the MississippiМіссісіпі RiverРічка
flowedтекла and depositedздані на зберігання materialматеріал
де, як ми знаємо, протікала і розносила
матеріал річка Міссісіпі
04:06
about 4,600 yearsроків agoтому назад.
4000 років тому.
04:10
Then about 3,500 yearsроків agoтому назад it movedпереїхав
Приблизно 3500 років тому
вона змінила свій шлях
04:12
to followслідуйте the courseзвичайно
outlinedвикладені here in orangeапельсин.
на курс, зображений оранжевим.
04:14
And it keptзбережений movingрухаючись and it keepsтримає movingрухаючись.
І вона весь час продовжує
рухатись.
04:16
So here'sось тут about 2,000 yearsроків agoтому назад,
Приблизно 2000 років тому,
04:18
a thousandтисяча yearsроків agoтому назад,
тисячу років тому
04:20
700 yearsроків agoтому назад.
700 років тому.
04:22
And it was only
as recentlyнещодавно as 500 yearsроків agoтому назад
І лише приблизно 500 років тому
04:23
that it occupiedзайнятий the pathwayшлях
that we're familiarзнайомий with todayсьогодні.
вона прийняла той маршрут,
який ми знаємо сьогодні.
04:26
So these processesпроцеси are really importantважливо,
Тож ці процеси дуже важливі,
04:30
and especiallyособливо here, this deltaдельта areaплоща,
і особливо тут, в цій дельті,
04:32
where these river-jumpingРічка стрибки eventsподії
in the MississippiМіссісіпі
де вихід з берегів Міссісіпі
04:34
are buildingбудівля landземля at the interfaceінтерфейс
of the landземля and the seaморе.
створює землі на поверхні та на морі.
04:38
This is really valuableцінний realреальний estateмаєток,
Це дійсно цінна нерухомість,
04:41
and deltasдельт like this are some of the mostнайбільше
denselyгусто populatedзаселений areasрайони on our planetпланета.
і такі дельти дійсно є одні з найбільш
щільних місць на планеті.
04:43
So understandingрозуміння the dynamicsдинаміка
of these landscapesпейзажі,
Тож розуміння динаміки
цих ландшафтів,
04:48
how they formedсформований and how they will
continueпродовжуй to changeзмінити in the futureмайбутнє
як вони сформувалися і як вони
продовжуватимуть змінюватися,
04:51
is really importantважливо
for the people that liveжити there.
дуже важливе для тих людей,
хто мешкає там.
04:54
So riversрічки alsoтакож wiggleпогойдування.
Ріки також звиваються.
04:57
These are sortсортувати of biggerбільший jumpsстрибки
that we'veми маємо been talkingговорити about.
Це ті великі стрибки, про які ми говорили.
04:59
I want to showпоказати you guys
some riverрічка wigglesWiggles here.
Я хочу вам показати,
як звивається річка.
05:01
So we're going to flyлітати down
to the AmazonAmazon RiverРічка basinбасейн,
Ми спустимося до басейну
Амазонки,
05:04
and here again we have a bigвеликий riverрічка systemсистема
і знову тут у нас велика річкова система,
05:06
that is drainingзливання and movingрухаючись and plowingоранка
materialматеріал from the AndeanАндійський MountainsГори,
що вибирає та несе матеріал
від Андських гір
05:08
transportingтранспортування it acrossпоперек SouthПівдень AmericaАмерика
до Південної Америки
05:13
and dumpingдемпінг it out
into the AtlanticАтлантичний OceanОкеан.
і кидає все це в Атлантичний океан.
05:15
So if we zoomзбільшити in here, you guys
can see these niceприємно, curvyпишні riverрічка pathwaysшляхи.
Якщо ми збільшимо зображення, то побачимо
ці гарненькі звивисті річкові маршрути.
05:18
Again, they're really beautifulгарний,
but again, they're not staticстатичні.
Вони дійсно прекрасні, але знову ж,
вони не стоять на місці.
05:23
These riversрічки wiggleпогойдування around.
Річки завжди крутяться.
05:26
We can use satelliteсупутник imageryобрази
over the last 30 or so yearsроків
За допомогою зображень із супутника
за останні 30 років
05:28
to actuallyнасправді monitorмонітор how these changeзмінити.
ми зможемо відслідкувати ці зміни.
05:31
So take a minuteхвилина and just watch
any bendзгинати or curveкрива in this riverрічка,
Давайте перепочинемо і просто
поглянемо на завитки цієї річки,
05:33
and you'llти будеш see it doesn't stayзалишитися
in the sameтой же placeмісце for very long.
бачите, вони не затримуються довгий час
в одному місці.
05:38
It changesзміни and evolvesеволюціонує
and warpsвикривляє its patternвізерунок.
Вони змінюють, розвивають
і викривляють цей візерунок.
05:41
If you look in this areaплоща in particularконкретно,
Якщо ви поглянете на цю місцевість,
05:44
I want you guys to noticeпомітити
there's a sortсортувати of a loopпетля in the riverрічка
зверніть увагу, що на річці ніби петлі,
05:47
that getsотримує completelyповністю cutвирізати off.
які стають наче відрізаними.
05:50
It's almostмайже like a whipкнут crackingрозтріскування
Ніби ударом батога
05:51
and snapsЗасувки off the pathwayшлях
of the riverрічка at a certainпевний spotмісце.
в певній частині річки просто
відрізано шлях.
05:53
So just for referenceдовідка, again,
Лише для довідки,
05:56
in this locationМісцезнаходження, that riverрічка
changedзмінився its courseзвичайно over fourчотири milesмилі
в цій місцевості та річка на чотири милі
змінила свій курс
05:58
over the courseзвичайно of a seasonсезон or two.
за останні два сезони.
06:02
So the landscapesпейзажі
that we liveжити in on earthземля,
Тож і ландшафти, на яких мешкаємо
ми на землі,
06:05
as this materialматеріал
is beingбуття erodedруйнується from the mountainsгори
і цей матеріал, що внаслідок гірської ерозії
06:08
and transportedперевозяться to the seaморе,
переноситься до моря,
06:10
are wigglingворушити around all the time.
вони всі у постійному круговороті.
06:11
They're changingзмінюється all the time,
Вони весь час змінюються,
06:13
and we need to be ableздатний
to understandзрозуміти these processesпроцеси
нам потрібно зрозуміти
ці процеси,
06:14
so we can manageуправляти and liveжити
sustainablyстабільно on these landscapesпейзажі.
щоб ми змогли зажити спокійним і стабільним
життям на цих землях.
06:17
But it's hardважко to do
if the only informationінформація we have
Але це важко зробити,
коли єдина інформація, яка у нас є,
06:20
is what's going on todayсьогодні
at earth'sземна surfaceповерхня.
це те, що відбувається
на поверхні Землі сьогодні.
06:23
Right? We don't have
a lot of observationsспостереження.
Правильно? У нас немає
достатньо даних зі спостережень.
06:25
We only have 30 years'роки worthварто
of satelliteсупутник photosфотографії, for exampleприклад.
Як приклад, у нас лишень є знімки
супутника тридцятирічної давності.
06:27
We need more observationsспостереження
to understandзрозуміти these processesпроцеси more.
Нам потрібно більше спостережень,
щоб краще зрозуміти ці процеси.
06:32
And additionallyДодатково, we need to know
Крім того, нам потрібно знати,
06:35
how these landscapesпейзажі are going
to respondвідповісти to changingзмінюється climateклімат
як ці ландшафти реагуватимуть
на зміну клімату
06:37
and to changingзмінюється landземля use
та обробку земель,
06:40
as we continueпродовжуй to occupyзаймати
and modifyмодифікувати earth'sземна surfaceповерхня.
якщо ми будемо продовжувати освоювати
та модифікувати поверхню землі.
06:41
So this is where the rocksгірські породи come in.
Ось тут на сцену виходять камені.
06:45
So as riversрічки flowтечія,
Потік річок
06:47
as they're bulldozingбульдозерами materialматеріал
from the mountainsгори to the seaморе,
переносить матеріал з гір
до моря,
06:50
sometimesіноді bitsбіти of sandпісок and clayглина
and rockрок get stuckзастряг in the groundземля.
іноді шматки піску, глини та каміння
застрягають в ґрунті.
06:53
And that stuffречі that getsотримує stuckзастряг
in the groundземля getsотримує buriedпохований,
І той застряглий в ґрунті матеріал
приростає до нього,
06:56
and throughчерез time, we get
bigвеликий, thickгустий accumulationsнагромаджень of sedimentsвідклади
і з часом, ми отримуємо велике,
густе скупчення осадкових порід,
06:59
that eventuallyврешті-решт turnповорот into rocksгірські породи.
які неминуче стануть скелею.
07:03
What this meansзасоби is that we can
go to placesмісць like this,
Це означає, що ми можемо вирушити
до таких місць,
07:05
where we see bigвеликий, thickгустий stacksстеки
of sedimentaryосадові rocksгірські породи,
де можна побачити великі, густі
брили осадкових порід
07:07
and go back in time
і повернутися назад в часі,
07:10
and see what the landscapesпейзажі
lookedподивився like in the pastминуле.
щоб побачити, як ці землі
виглядали в минулому.
07:12
We can do this to help reconstructреконструювати
Ми робимо це, щоб відтворити
07:14
and understandзрозуміти
how earthземля landscapesпейзажі evolveрозвиватися.
та зрозуміти зміну ландшафту.
07:16
This is prettyкрасиво convenientзручний, too,
Також це досить зручно,
07:22
because the earthземля has had
sortсортувати of an epicепос historyісторія. Right?
бо земля мала епічну історію.
Чи не так?
07:23
So this videoвідео here
is a reconstructionреконструкція of paleogeographyпалеогеографії
Дане відео є палеографічною
реконструкцією
07:26
for just the first
600 millionмільйон yearsроків of earth'sземна historyісторія.
лише перших 600 мільйонів років
земної історії.
07:31
So just a little bitбіт of time here.
Давайте на хвилинку поглянемо сюди.
07:35
So as the platesПлити moveрухатися around,
Ось так рухалися плити,
07:37
we know climateклімат has changedзмінився,
seaморе levelрівень has changedзмінився,
ми знаємо, що клімат змінився,
рівень моря змінився,
07:40
we have a lot of differentінший
typesтипи of landscapesпейзажі
існує чимало різних
типів ландшафтів,
07:43
and differentінший typesтипи of environmentsсередовища
that we can go back --
різних типів природнього середовища,
до яких можна було б повернутися --
07:46
if we have a time machineмашина --
якби у нас була машина часу --
07:49
we can go back and look at,
ми могли б повернутися і поглянути на них,
07:51
and we do indeedдійсно have a time machineмашина
і у нас, власне, є машина часу,
07:52
because we can look at the rocksгірські породи
that were depositedздані на зберігання at these timesразів.
бо ми можемо поглянути на скелі,
які нанесло за той період.
07:54
So I'm going to give you
an exampleприклад of this
Я покажу вам це на прикладі
07:57
and take you to a specialособливий
time in earth'sземна pastминуле.
і покажу вам особливий період
в минулому землі.
07:59
About 55 millionмільйон yearsроків agoтому назад,
there was a really abruptрізко warmingпотепління eventподія,
Близько 55 мільйонів років тому
відбулося глобальне потепління
08:01
and what happenedсталося was
a wholeцілий bunchпучок of carbonвуглець dioxideдіоксид
і ціла купа вуглекислого газу
08:05
was releasedвипущений into earth'sземна atmosphereатмосфера,
вивільнилася в земну атомосферу
08:07
and it causedвикликаний a rapidшвидкий
and prettyкрасиво extremeкрайній globalглобальний warmingпотепління eventподія.
і спричинила швидке і досить різке
глобальне потепління.
08:09
And when I say warmтеплий, I mean prettyкрасиво warmтеплий,
І при слові потепління я маю на увазі
значне потепління,
08:13
that there were things
like crocodilesкрокодили and palmпальма treesдерева
коли крокодили та пальми
водились
08:15
as farдалеко northпівніч as CanadaКанада
and as farдалеко southпівдень as PatagoniaПатагонія.
на пічночі Канади
та сході Патагонії.
08:18
So this was a prettyкрасиво warmтеплий time
and it happenedсталося really abruptlyрізко.
Це був досить теплий період
і він прийшов дуже різко.
08:22
So what we can do
Все, що ми можемо зробити,
08:25
is we can go back and find rocksгірські породи
that were depositedздані на зберігання at this time
це повернутися назад та знайти скелі,
відкладені в той час
08:26
and reconstructреконструювати how the landscapeландшафт changedзмінився
in responseвідповідь to this warmingпотепління eventподія.
та реконструювати зміну ландшафту
як реакцію на потепління.
08:29
So here, yayyay, rocksгірські породи.
Тож, ура, каміння.
08:33
(LaughterСміх)
(Сміх)
08:35
Here'sОсь a pileкупа of rocksгірські породи.
Ось купа каміння.
08:37
This yellowжовтий blobляпка here,
Ось ця жовта пляма,
08:39
this is actuallyнасправді a fossilкопалин riverрічка,
це, власне, викопна річка,
08:41
so just like this cartoonмультфільм I showedпоказав,
як на тих фото, що я показала,
08:43
these are depositsдепозити that were
laidпокладений down 55 millionмільйон yearsроків agoтому назад.
це відкладення віком в 55 мільйонів років.
08:44
As geologistsгеологи, we can go
and look at these up closeзакрити
Як геологи, ми можемо підійти
та розглянути їх поближче
08:48
and reconstructреконструювати the landscapeландшафт.
та реконструювати ландшафт.
08:51
So here'sось тут anotherінший exampleприклад.
Ось інший приклад.
08:53
The yellowжовтий blobляпка here is a fossilкопалин riverрічка.
Ось ця жовта пляма - це викопна річка.
08:54
Here'sОсь anotherінший one aboveвище it.
Ось інша над нею.
08:57
We can go and look in detailдетально
and make measurementsвимірювання and observationsспостереження,
Ми пожемо прийти і детально розглянути,
зробити виміри, провести спостереження
08:58
and we can measureміра featuresособливості.
і можемо оцінити особливості.
09:02
For exampleприклад, the featuresособливості
I just highlightedвиділений there
Особливості,
на яких я щойно наголосила,
09:03
tell us that this particularконкретно riverрічка
was probablyймовірно about threeтри feetноги deepглибоко.
розкажуть нам, що ця особлива річка
була, ймовірно, з метр глибиною.
09:05
You could wadeвуде
acrossпоперек this cuteСимпатичний little streamпотік
Ви могли б перейти цей
маленький потічок,
09:09
if you were walkingходити around
55 millionмільйон yearsроків agoтому назад.
наче ви тут бродили
55 мільйонів років тому.
09:11
The reddishчервонувато stuffречі that's aboveвище
and belowнижче those channelsканали,
Червонуваті плями вгорі та внизу
над цими каналами -
09:14
those are ancientстародавній soilгрунт depositsдепозити.
це стародавні соляні відкладення.
09:17
So we can look at those to tell us
what livedщо жив and grewвиріс on the landscapeландшафт
Ми зможемо поглянути на них
і сказати, що жило та росло на цій землі
09:19
and to understandзрозуміти how these riversрічки
were interactingвзаємодіючи with theirїх floodplainsзаплави.
і зрозуміти, як ці ріки взаємодіяли
зі своєю зоною розливу.
09:23
So we can look in detailдетально
and reconstructреконструювати with some specificityспецифічність
Ми можемо детально розглянути
та реконструювати в деталях,
09:27
how these riversрічки flowedтекла
and what the landscapesпейзажі lookedподивився like.
як протікали ці ріки та який був ландшафт.
09:32
So when we do this
for this particularконкретно placeмісце
Коли ми виконуємо цю роботу
в цьому особливому місці
09:34
at this time,
в цей час,
09:38
if we look what happenedсталося
before this abruptрізко warmingпотепління eventподія,
якщо ми поглянемо, що відбувалося
перед цим різким потеплінням,
09:39
the riversрічки kindдоброзичливий of carvedрізьблені theirїх way
down from the mountainsгори to the seaморе,
то ріки ніби проривали собі шлях
від гір до моря,
09:42
and they lookedподивився maybe similarподібний to what
I showedпоказав you in the AmazonAmazon RiverРічка basinбасейн.
вони виглядали подібно до тих,
що я вам показала в басейні Амазонки.
09:45
But right at the onsetнастання
of this climateклімат changeзмінити eventподія,
Але прямо на початку періоду
зміни клімату
09:50
the riversрічки changeзмінити dramaticallyрізко.
ріки різко змінювалися.
09:53
All of a suddenраптовий they got much broaderширше,
Вони почали раптово розширюватися
09:55
and they startedпочався to slideслайд back and forthчетвертий
acrossпоперек the landscapeландшафт more readilyлегко.
і ковзати туди-сюди по ландшафту.
09:57
EventuallyВрешті-решт, the riversрічки revertedвідновлено
back to a stateдержава that was more similarподібний
Врешті, річки повернулися
до стану, більш-менш подібного
10:01
to what they would have lookedподивився like
before this climateклімат eventподія,
до їх вигляду до зміни клімату,
10:05
but it tookвзяв a long, long time.
але на це потрібно було
чимало-чимало часу.
10:09
So we can go back in earth'sземна time
and do these kindsвидів of reconstructionsреконструкцій
Ми можемо повернутися в часі
і реконструювати все
10:12
and understandзрозуміти how
earth'sземна landscapeландшафт has changedзмінився
та зрозуміти, як змінювався
ландшафт
10:16
in responseвідповідь to a climateклімат eventподія like this
or a landземля use eventподія.
у відповідь на таку зміну клімату
чи на використання земель.
10:18
So some of the waysшляхи that riversрічки changeзмінити
Нові шляхи річок
10:22
or the reasonsпричин that riversрічки changeзмінити
theirїх patternвізерунок and theirїх movementsрухи
та причини того, що ріки змінюють
свої маршрути,
10:24
is because of things like with extraдодатково waterвода
fallingпадіння on the land'sземлі surfaceповерхня
полягають в надлишковій воді,
котра опадає на поверхню землі,
10:29
when climateклімат is hotterгаряче,
коли клімат стає спекотнішим,
10:33
we can moveрухатися more sedimentвідклади
and erodeпідірвати more sedimentвідклади,
ми можемо зсунути та забрати
більше осадкових порід,
10:35
and that changesзміни how riversрічки behaveвести себе.
і це змінить поведінку річок.
10:37
So ultimatelyв кінцевому підсумку,
Врешті-решт,
10:40
as long as earth'sземна surfaceповерхня is our home,
доки ми вважаємо Землю нашим домом,
10:42
we need to carefullyобережно manageуправляти
the resourcesресурси and risksризики
нам потрібно обережніше розпоряджатися
її ресурсами
10:45
associatedасоційований with livingживий
in dynamicдинамічний environmentsсередовища.
та пов'язаними з проживанням
в динамічному середовищі ризиками.
10:48
And I think the only way
we can really do that sustainablyстабільно
На мою думку, єдиним надійним
для цього способом
10:51
is if we includeвключати informationінформація
є використання нами
інформації
10:55
about how landscapesпейзажі evolvedрозвинувся
and behavedповодилися in earth'sземна pastминуле.
про зміну та поведінку ландшафтів
в минулому Землі.
10:58
Thank you.
Дякую вам.
11:02
(ApplauseОплески)
(Оплески)
11:03
Translated by Inna Fedorenko
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

Liz Hajek - Geoscientist
Liz Hajek studies sedimentary rocks to understand how landscapes change and evolve.

Why you should listen
Liz Hajek's research has contributed new perspectives on how rivers and coastlines move and how sediments record earth history. She is an assistant professor of geosciences at The Pennsylvania State University, where she teaches a range of courses spanning topics from oceanography to petroleum geology. Hajek and her students often conduct fieldwork in rugged places and use computer models and experiments to reveal the rhythms and dynamics of earth's surface. She recently appeared in the NOVA Treasures of the Earth: Power episode and has a paper in the Annual Review of Earth and Planetary Sciences.
More profile about the speaker
Liz Hajek | Speaker | TED.com