English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Jon Mooallem: How the teddy bear taught us compassion

Jon Mooallem: A teddy mackó különös története, és amit az állatokhoz fűződő viszonyunkról mesél

Filmed
Views 1,104,975

1902-ben Theodore Roosevelt elnök megkímélte egy feketemedve életét - és egy plüssjáték-őrületet keltett életre az úgynevezett "teddy mackók" iránt. Jon Mooallem, az író beleveti magát a történetbe és arra kér minket, hogy gondoljunk bele, hogy a történetek, amiket vadállatokról mesélünk hogyan járhatnak valós következményekkel egy faj túlélésére - és a természeti világ egészére - nézve.

- Writer
Jon Mooallem is the author of "Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story About Looking at People Looking at Animals in America." Full bio

So it was the fall of 1902,
1902 ősze volt,
00:12
and President Theodore Roosevelt
amikor Theodore Roosevelt
00:15
needed a little break from the White House,
egy kis Fehér Ház-szünetre vágyott,
00:17
so he took a train to Mississippi
úgyhogy elvonatozott Mississippibe,
00:19
to do a little black bear hunting outside of a town
hogy fekete medvére vadásszon
00:21
called Smedes.
a Smedes nevű város közelében.
00:23
The first day of the hunt,
they didn't see a single bear,
A vadászat első napján egyetlen
medvét sem láttak,
00:25
so it was a big bummer for everyone,
ami mindenkit lehangolt,
00:27
but the second day, the dogs cornered one
de a második napon a kutyák
hosszú kergetés után
00:29
after a really long chase, but by that point,
bekerítettek egyet, de ekkorra már
00:32
the president had given up
az elnök feladta,
00:34
and gone back to camp for lunch,
és visszament a táborba ebédelni,
00:36
so his hunting guide cracked the animal
úgyhogy a vadásztársa fejbe vágta
00:37
on the top of the head with the butt of his rifle,
a puskatusával az állatot,
00:40
and then tied it up to a tree
kikötözte egy fához
00:43
and started tooting away on his bugle
és elkezdte fújni a kürtjét,
00:44
to call Roosevelt back so he could have the honor
hogy visszahívja Rooseveltet, hogy az övé
00:47
of shooting it.
lehessen a kilövés dicsősége.
00:49
The bear was a female.
A medve nőstény volt.
00:51
It was dazed, injured,
Kábult volt, sebzett,
00:53
severely underweight, a little mangy-looking,
súlyosan alultáplált, kicsit koszos is,
00:56
and when Roosevelt saw this animal
és amikor Roosevelt meglátta
ezt az állatot
00:59
tied up to the tree,
egy fához kötözve,
01:01
he just couldn't bring himself to fire at it.
nem tudta rávenni magát a tüzelésre.
01:03
He felt like that would go against his code
Úgy érezte, hogy ez ellenkezik
01:05
as a sportsman.
a sportszerűség szabályaival.
01:07
A few days later, the scene was memorialized
Néhány nappal később a
jelenetet megörökítette
01:09
in a political cartoon back in Washington.
egy politikai karikatúra Washingtonban.
01:11
It was called "Drawing a Line in Mississippi,"
"A határ meghúzása Mississippiben"
volt a címe.
01:14
and it showed Roosevelt with
his gun down and his arm out,
Roosevelt leengedett fegyverrel,
kinyújtott karral állt rajta,
01:17
sparing the bear's life,
megkímélve a medve életét,
01:19
and the bear was sitting on its hind legs
a medve a hátsó lábain ült
01:21
with these two big, frightened, wide eyes
nagyra nyitott, ijedt szemekkel,
01:22
and little ears pricked up at the top of its head.
a kis fülei az égnek meredtek
a feje tetején.
01:24
It looked really helpless, like you just wanted to
Olyan elesettnek tűnt,
01:26
sweep it up into your arms
hogy szinte a karjaiba kapná az ember,
01:28
and reassure it.
hogy megnyugtassa.
01:30
It wouldn't have looked familiar at the time,
Akkor nem tűnt volna ismerősnek,
01:31
but if you go looking for the cartoon now,
de ha most nézzük meg a karikatúrát,
01:32
you recognize the animal right away:
azonnal felismerjük az állatot.
01:34
It's a teddy bear.
Egy teddy mackó.
01:37
And this is how the teddy bear was born.
Így született meg a teddy mackó.
01:39
Essentially, toymakers took
the bear from the cartoon,
Lényegében a játékgyártók
fogták a karikatúra-macit,
01:41
turned it into a plush toy, and then named it
plüssállatot csináltak belőle
és elnevezték
01:43
after President Roosevelt -- Teddy's bear.
Roosevelt elnök után - Teddy mackójának.
01:45
And I do feel a little ridiculous
Kicsit nevetségesen is érzem magam,
01:48
that I'm up here on this stage
hogy itt állok ezen a színpadon
01:50
and I'm choosing to use my time
és azzal töltöm az időmet,
01:53
to tell you about a 100-year-old story
hogy egy 100 éves történetet mesélek
01:54
about the invention of a squishy kid's toy,
egy puha gyerekjáték eredetéről,
01:57
but I'd argue that the invention of the teddy bear,
de azzal érvelnék,
hogy a teddy mackó története mögött
02:00
inside that story is a more important story,
egy fontosabb történet rejlik,
02:04
a story about how dramatically our ideas
egy történet arról, hogy az
elképzeléseink a természetről
02:07
about nature can change,
milyen drámain meg tudnak változni,
02:09
and also about how, on the planet right now,
és hogy a bolygón most is
02:11
the stories that we tell
milyen drámaian változtatják a természetet
02:14
are dramatically changing nature.
a történetek, amiket mesélünk.
02:16
Because think about the teddy bear.
Csak gondoljunk egy teddy macira.
02:18
For us, in retrospect, it feels like an obvious fit,
Nekünk, visszanézve, nyilvánvalónak tűnik,
02:20
because bears are so cute and cuddly,
hiszen a macik nagyon aranyosak
és ölelni valók,
02:22
and who wouldn't want to give
one to their kids to play with,
ki ne akarna ilyen játékot
adni gyerekeinek,
02:24
but the truth is that in 1902,
de az igazság az, hogy 1902-ben
02:26
bears weren't cute and cuddly.
a medvék nem voltak sem
aranyosak, sem ölelni valók.
02:29
I mean, they looked the same,
Ugyanígy néztek ki,
02:30
but no one thought of them that way.
de nem így gondoltak rájuk.
02:32
In 1902, bears were monsters.
1902-ben a medvék szörnyetegek voltak.
02:33
Bears were something that frickin' terrified kids.
A medvék megijesztették a gyerekeket.
02:36
For generations at that point,
Akkor generációk óta
02:39
the bear had been a shorthand for all the danger
a medve szimbóluma volt
mindannak a veszélynek,
02:41
that people were encountering on the frontier,
amivel az emberek a
vadonban találkoztak,
02:44
and the federal government was actually
és a szövetségi kormány igazából
02:46
systematically exterminating bears
szisztematikusan irtotta a medvéket
02:47
and lots of other predators too,
és más ragadozókat,
02:49
like coyotes and wolves.
mint a prérifarkas vagy farkas.
02:51
These animals, they were being demonized.
Ezeket az állatokat démonizálták.
02:52
They were called murderers
Gyilkosoknak nevezték őket,
02:54
because they killed people's livestock.
mert megölték az emberek jószágait.
02:56
One government biologist, he explained this
Egy kormányzati biológus úgy magyarázta
02:58
war on animals like the bear by saying
az ilyen állatok ellen vívott háborút,
03:00
that they no longer had a place
hogy már nincsen helyük
03:02
in our advancing civilization,
a fejlődő civilizációnkban,
03:05
and so we were just clearing them out of the way.
és csak eltakarítjuk őket az útból.
03:07
In one 10-year period, close to half a million wolves
10 év alatt majdnem félmillió farkast
03:11
had been slaughtered.
mészároltak le.
03:15
The grizzly would soon be wiped out
A grizzly nem sokkal később már
03:16
from 95 percent of its original territory,
eredeti territóriumának 95%-áról eltűnt,
03:18
and whereas once there had been 30 million bison
és ahol régen 30 millió bölény élt,
03:21
moving across the plains, and you would have
vándorolva a pusztákon,
03:24
these stories of trains having to stop
és hallhattunk ilyen történeteket,
03:26
for four or five hours so that these thick,
hogy a vonatok 4-5 órára megálltak, hogy
03:28
living rivers of the animals could pour over the tracks,
ezek az állatfolyamok át tudjanak
özönleni a síneken,
03:30
now, by 1902, there were maybe
less than 100 left in the wild.
akkorra, 1902-re talán kevesebb,
mint 100 vadon élő példány volt.
03:33
And so what I'm saying is, the teddy bear was born
Azt akarom mondani, hogy a teddy maci
03:38
into the middle of this great spasm of extermination,
egy ilyen görcsös pusztítás
közepette született meg,
03:41
and you can see it as a sign that
és tekinthetjük ezt annak jeleként,
03:45
maybe some people deep down
hogy talán néhányan legbelül
03:46
were starting to feel conflicted about all that killing.
kezdtek másképp érezni ezzel
a gyilkolással kapcsolatban.
03:48
America still hated the bear and feared it,
Amerika még utálta a medvéket
és félt tőlük,
03:52
but all of a sudden, America also wanted
de hirtelen Amerika
03:55
to give the bear a great big hug.
meg is akarta ölelni őket.
03:57
So this is something that I've been really
curious about in the last few years.
Ez egy olyan dolog, ami évek óta
piszkálja a kíváncsiságomat.
04:00
How do we imagine animals,
Hogyan képzeljük el az állatokat,
04:02
how do we think and feel about them,
mit gondolunk,
mit érzünk velük kapcsolatban,
04:03
and how do their reputations get written
és hogyan születik és változik meg
04:05
and then rewritten in our minds?
a róluk alkotott kép az agyunkban?
04:08
We're here living in the eye of a great storm
Itt élünk a pusztítás viharának közepén,
04:10
of extinction where half the species on the planet
amikor a bolygón élő fajok fele
04:13
could be gone by the end of the century,
egy évszázadon belül eltűnhet,
04:16
and so why is it that we come to care about
és akkor miért érdekel minket
04:18
some of those species and not others?
néhány faj, és a többi miért nem?
04:19
Well, there's a new field, a relatively new field
Létezik a tudománynak egy viszonylag új
04:22
of social science that started looking at
területe, amelyik kezdi vizsgálni
04:24
these questions and trying to unpack the powerful
ezeket a kérdéseket, és próbál rájönni
04:26
and sometimes pretty schizophrenic relationships
az erős és néha kicsit skizofrén
kapcsolatra
04:28
that we have to animals,
ami az állatokhoz fűz minket.
04:30
and I spent a lot of time looking through
Sok időt töltök
04:32
their academic journals,
tudományos folyóirataik böngészésével.
04:33
and all I can really say is that their findings
Csak annyit mondhatok,
hogy a felfedezéseik
04:35
are astonishingly wide-ranging.
meglepően széles spektrumúak.
04:37
So some of my favorites include that
Az egyik kedvencem,
04:39
the more television a person
watches in Upstate New York,
hogy New York-tól északra minél
több TV-t néz valaki
04:41
the more he or she is afraid
annál inkább fél
04:43
of being attacked by a black bear.
egy feketemedve-támadástól.
04:45
If you show a tiger to an American,
Ha mutatunk egy tigrist egy amerikainak,
04:47
they're much more likely to assume that it's female
valószínűbb, hogy nősténynek gondolja,
04:50
and not male.
mint hímnek.
04:52
In a study where a fake snake
Egy tanulmányban, ahol egy műkígyót
04:53
and a fake turtle were put on the side of the road,
és egy műteknőst raktak az út szélére,
04:55
drivers hit the snake much
more often than the turtle,
jóval inkább ütötték
el a kígyót, mint a teknőst,
04:57
and about three percent of
drivers who hit the fake animals
a "gázolók" kb. 3%-ánál úgy tűnt,
04:59
seemed to do it on purpose.
hogy direkt csinálja.
05:01
Women are more likely than men to get a
A nők hajlamosabbak
a férfiaknál arra,
05:03
"magical feeling" when they see dolphins in the surf.
hogy "mágikus érzéseik" legyenek,
amikor delfineket látnak a hullámok közt.
05:06
Sixty-eight percent of mothers with
A kellőképp magabiztos és önérzetes
05:09
"high feelings of entitlement and self-esteem"
anyák 68 %-a
05:11
identified with the dancing cats
azonosult a Purina-reklámok
05:14
in a commercial for Purina. (Laughter)
táncoló macskáival. (Nevetés)
05:16
Americans consider lobsters
Az amerikaiak fontosabbnak tartják
05:18
more important than pigeons
a homárokat a galamboknál,
05:20
but also much, much stupider.
de sokkal, sokkal butábbnak is.
05:21
Wild turkeys are seen as only slightly
more dangerous than sea otters,
A vad pulykákat alig érzik
veszélyesebbnek a tengeri vidránál,
05:23
and pandas are twice as lovable as ladybugs.
a pandák pedig kétszer annyira
szerethetők, mint egy katica.
05:26
So some of this is physical, right?
E vélemények némelyike a kinézeten múlik.
05:32
We tend to sympathize more
with animals that look like us,
Inkább rokonszenvezünk olyan
állatokkal, amik hasonlítanak ránk,
05:33
and especially that resemble human babies,
különösen, ha kisbabára emlékeztetnek,
05:36
so with big, forward-facing eyes
nagy, előrenéző szemük,
05:37
and circular faces,
kerek arcuk van,
05:39
kind of a roly-poly posture.
és olyan esetlenek.
05:40
This is why, if you get a Christmas card from, like,
Ezért van, hogy ha karácsonyi
lapot kapunk
05:42
your great aunt in Minnesota,
a Minnesota-i nénikénktől,
05:44
there's usually a fuzzy penguin chick on it,
inkább pelyhes pingvin van rajta,
05:45
and not something like a Glacier Bay wolf spider.
és nem egy Glacier Bay-i farkaspók.
05:46
But it's not all physical, right?
De nem csak a kinézeten múlik, ugye?
05:49
There's a cultural dimension to
how we think about animals,
Kulturális dimenziója is van, ahogy
ezekre az állatokra gondolunk,
05:52
and we're telling stories about these animals,
és történeteket mesélünk róluk,
05:55
and like all stories,
és mint minden történetet,
05:57
they are shaped by the times and the places
ezeket is meghatározza, hogy hol és mikor
05:58
in which we're telling them.
mondjuk el.
06:00
So think about that moment
Gondoljunk arra a pillanatra,
06:01
back in 1902 again where a ferocious bear
amikor 1902-ben egy vérszomjas medvéből
06:03
became a teddy bear.
teddy maci lett.
06:06
What was the context?
Well, America was urbanizing.
Mik voltak a körülmények?
Amerika urbanizálódott.
06:07
For the first time, nearly a
majority of people lived in cities,
Először is, az emberek majdnem
fele városban élt,
06:10
so there was a growing distance
between us and nature.
és megnőtt a távolság
köztünk és a természet között.
06:13
There was a safe space where we could
A biztonságos kuckónkból másként,
06:15
reconsider the bear and romanticize it.
romantikus figuraként
tekinthettünk a medvére.
06:17
Nature could only start to
seem this pure and adorable
Az érintetlen természet áhítatát csak
most kezdtük felfedezni,
06:20
because we didn't have to be afraid of it anymore.
mert már nem kellet félnünk tőle.
06:22
And you can see that cycle playing out
És láthatjuk ezt a ciklust újra és újra
06:25
again and again with all kinds of animals.
lejátszódni mindenféle állatokkal.
06:27
It seems like we're always stuck between
Úgy tűnik, mindig ugyanabba
a hibába esünk,
06:29
demonizing a species and wanting to wipe it out,
démonizáljuk és irtjuk az állatokat,
06:31
and then when we get very close to doing that,
és amikor már majdnem sikerül,
06:33
empathizing with it as an underdog
elkezdünk együttérezni velük,
a gyengékkel,
06:35
and wanting to show it compassion.
és szánalmat akarunk mutatni.
06:37
So we exert our power,
Szóval kihasználjuk az erőnket,
06:40
but then we're unsettled
de aztán zavar minket,
06:42
by how powerful we are.
hogy milyen erősek is vagyunk.
06:43
So for example, this is one of
Például ez egy azok közül
06:46
probably thousands of letters and drawings
a levelek és rajzok közül,
06:48
that kids sent to the Bush administration,
amit gyerekek küldtek
a Bush-adminisztrációnak,
06:51
begging it to protect the polar bear
hogy védje meg a jegesmedvéket,
06:52
under the Endangered Species Act,
mint veszélyeztetett fajt.
06:54
and these were sent back in the mid-2000s,
Ezeket a 2005 körül küldték,
06:55
when awareness of climate
change was suddenly surging.
amikor hirtelen nyugtalanítóvá vált
a klímaváltozás.
06:58
We kept seeing that image of a polar bear
Újra és újra láttuk a képet
07:00
stranded on a little ice floe
a jegesmedvéről,
07:01
looking really morose.
mogorva arccal egy jégtáblán
07:02
I spent days looking through these files.
Napokig néztem át ezeket a fájlokat.
07:04
I really love them. This one's my favorite.
Nagyon szeretem őket. Ez a kedvencem.
07:06
If you can see, it's a polar bear that's drowning
Ha megnézitek, ez egy fuldokló jegesmedve,
07:08
and then it's also being eaten simultaneously
amit közben még fel is próbál falni
07:10
by a lobster and a shark.
egyszerre egy homár és egy cápa.
07:12
This one came from a kid named Fritz,
Egy Fritz nevű kisgyerek küldte, aki
07:15
and he's actually got a solution to climate change.
talált is megoldást
a klímaváltozásra.
07:17
He's got it all worked out to an ethanol-based solution.
Kidolgozott egy etanol-alapú megoldást.
07:18
He says, "I feel bad about the polar bears.
Azt mondja, "Rossz a lelkiismeretem
a jegesmedvék miatt.
07:20
I like polar bears.
Szeretem a jegesmedvéket.
07:23
Everyone can use corn juice for cars. From Fritz."
Mindenki használhatna kukoricaszirupot
az autóhoz. Fritz."
07:25
So 200 years ago, you would have Arctic explorers
200 évvel ezelőtt a sarkkutatók
arról írtak,
07:31
writing about polar bears leaping into their boats
hogy a jegesmedvék beugrottak
a csónakjukba
07:34
and trying to devour them,
és próbálták felfalni őket,
07:36
even if they lit the bear on fire,
pedig valójában ők ingerelték fel.
07:37
but these kids don't see the polar bear that way,
Ezek a gyerekek másként látják a
jegesmedvéket,
07:39
and actually they don't even see the polar bear
és már nem is úgy,
07:41
the way that I did back in the '80s.
mint én láttam a 80-as években.
07:43
I mean, we thought of these animals
Úgy gondoltunk ezekre az állatokra,
07:45
as mysterious and terrifying lords of the Arctic.
mint az Északi-sark titokzatos
és rémisztő uraira.
07:46
But look now how quickly that climate change
De láthatjuk, hogy a klímaváltozás
07:49
has flipped the image of the animal in our minds.
teljesen megváltoztatta a róluk
alkotott képünket.
07:51
It's gone from that bloodthirsty man-killer
Vérszomjas emberevőből
07:54
to this delicate, drowning victim,
törékeny, fuldokló áldozattá váltak.
07:56
and when you think about it, that's kind of
Ha belegondolunk, ez tulajdonképpen
07:59
the conclusion to the story
afféle lezárása annak a történetnek,
08:01
that the teddy bear started telling back in 1902,
ami 1902-ben kezdődött a teddy macikkal,
08:03
because back then, America had more or less
mert akkor Amerika többé-kevésbé
08:06
conquered its share of the continent.
meghódította a kontinensből
neki jutó részt.
08:09
We were just getting around to
Éppen kipusztítófélben vagyunk
08:10
polishing off these last wild predators.
ezeket az utolsó vadon élő ragadozókat.
08:12
Now, society's reach has expanded
Mára a lakott területek
08:14
all the way to the top of the world,
szinte a világ tetejéig felérnek,
08:16
and it's made even these, the most remote,
és így még ezek a nagyon idegen,
08:18
the most powerful bears on the planet,
roppant erős medvék is
08:21
seem like adorable and blameless victims.
szeretni való,
ártatlan áldozatoknak tűnnek.
08:23
But you know, there's also a
postscript to the teddy bear story
De van egy utószó ehhez a
maci-történethez,
08:26
that not a lot of people talk about.
amiről kevesen beszélnek.
08:29
We're going to talk about it,
Mi most beszélni fogunk róla.
08:31
because even though it didn't really take long
Annak dacára, hogy nem sokkal
08:33
after Roosevelt's hunt in 1902
Roosevelt 1902-es vadászata után
08:35
for the toy to become a full-blown craze,
a játékból divatőrület lett,
08:36
most people figured it was a fad,
sokan gondolták,
hogy csak egy múló hóbort,
08:38
it was a sort of silly political novelty item
amolyan ostoba politikai divat,
08:41
and it would go away once the president left office,
ami el fog tűnni, amint lejár
az elnök mandátuma.
08:43
and so by 1909, when Roosevelt's successor,
Így 1909-ben, Roosevelt utódjának,
08:45
William Howard Taft,
William Howard Taftnak
08:49
was getting ready to be inaugurated,
beiktatása előtt
08:51
the toy industry was on the hunt
a játékipar már
08:52
for the next big thing.
a következő nagy dobásra készült.
08:54
They didn't do too well.
Nem voltak túl ügyesek.
08:57
That January, Taft was the guest of honor
Januárban Taft egy atlantai bankett
08:59
at a banquet in Atlanta,
díszvendége volt,
09:02
and for days in advance,
és már napokkal előtte
09:03
the big news was the menu.
mindenki a menüről beszélt.
09:05
They were going to be serving him
Egy déli specialitást készültek
09:06
a Southern specialty, a delicacy, really,
felszolgálni, igazi ínyencséget,
09:08
called possum and taters.
oposszumot krumplival.
09:10
So you would have a whole opossum
Oposszumot egészben megsütnek
09:12
roasted on a bed of sweet potatoes,
édesburgonya-ágyon,
09:15
and then sometimes they'd leave
és néha otthagyják
09:16
the big tail on it like a big, meaty noodle.
a farkát, mint egy nagy, húsos spagettit.
09:18
The one brought to Taft's table
Amit Taft asztalára tettek,
09:21
weighed 18 pounds.
8 kilót nyomott.
09:23
So after dinner, the orchestra started to play,
Vacsora után a zenekar elkezdett játszani,
09:26
and the guests burst into song,
a vendégek dalra fakadtak,
09:29
and all of a sudden, Taft was surprised
és hirtelen meglepték Taft-et
09:31
with the presentation of a gift
helyi támogatói
09:32
from a group of local supporters,
egy ajándékkal,
09:34
and this was a stuffed opossum toy,
ami egy plüss oposszum volt,
09:36
all beady-eyed and bald-eared,
gombszemekkel, csupasz fülekkel.
09:38
and it was a new product they were putting forward
Ez volt az új termék,
amit piacra akartak dobni
09:41
to be the William Taft presidency's answer
William Taft elnöksége alkalmából,
09:43
to Teddy Roosevelt's teddy bear.
válaszul Teddy Roosevelt teddy mackójára.
09:46
They were calling it the "billy possum."
"Billy oposszumnak" nevezték el.
09:50
Within 24 hours, the Georgia Billy Possum Company
24 óra alatt létrejött a
Georgia Billy Oposszum Vállalat
09:54
was up and running, brokering deals
és üzleteket kötött
09:58
for these things nationwide,
a termékre az egész országban.
09:59
and the Los Angeles Times announced,
A Los Angeles Times pedig bejelentette,
10:01
very confidently, "The teddy bear
hogy " teddy mackót száműzték
10:03
has been relegated to a seat in the rear,
a hátsó ülésre,
10:05
and for four years, possibly eight,
és négy, talán nyolc éven keresztül
10:07
the children of the United States
az amerikai gyerekek
10:10
will play with billy possum."
a billy oposszummal fognak játszani."
10:12
So from that point, there was a fit of opossum fever.
Ettől kezdve erőltették az oposszum-lázat.
10:15
There were billy possum postcards, billy possum pins,
Voltak billy oposszum képeslapok, kitűzők,
10:17
billy possum pitchers for your cream at coffee time.
billy oposszum tejszíntartók a kávézáshoz.
10:20
There were smaller billy possums on a stick
Léteztek kis oposszumok egy botra tűzve,
10:22
that kids could wave around like flags.
amit a gyerekek zászlóként lengethettek.
10:23
But even with all this marketing,
De még ennyi marketinggel is
10:26
the life of the billy possum
szánalmasan rövidre sikeredett
10:28
turned out to be just pathetically brief.
a billy oposszum élete.
10:30
The toy was an absolute flop,
A játék teljesen megbukott,
10:34
and it was almost completely forgotten
és az év végére
10:36
by the end of the year,
majdnem teljesen elfelejtették,
10:37
and what that means is that the billy possum
ami azt jelenti,
10:38
didn't even make it to Christmastime,
hogy a billy oposszum még
karácsonyig sem bírta ki,
10:41
which when you think about it is
ami, ha belegondolunk,
10:42
a special sort of tragedy for a toy.
egyfajta tragédia egy játék számára.
10:43
So we can explain that failure two ways.
A bukást kétféleképpen magyarázhatjuk.
10:47
The first, well, it's pretty obvious.
Az első elég nyilvánvaló.
10:49
I'm going to go ahead and say it out loud anyway:
Én azért kimondani hangosan:
10:51
Opossums are hideous. (Laughter)
az oposszumok rondák. (Nevetés)
10:53
But maybe more importantly is that
De ami talán még fontosabb,
10:56
the story of the billy possum was all wrong,
hogy a billy oposszum története
elhibázott volt,
10:59
especially compared
különösen összehasonlítva
11:01
to the backstory of the teddy bear.
a teddy mackó háttértörténetével.
11:03
Think about it: for most of
human's evolutionary history,
Gondoljunk bele: történelmünk
során jórészt
11:05
what's made bears impressive to us
a tőlünk való függetlenségükkel
11:07
has been their complete independence from us.
voltak a medvék a legnagyobb
hatással ránk.
11:09
It's that they live these parallel lives
Ettől van, hogy a miénkkel
párhuzamos életüket
11:12
as menaces and competitors.
versenytársként, ránk nézve
fenyegetésként élik.
11:14
By the time Roosevelt went hunting in Mississippi,
Roosevelt Missisippi -i
vadásztörténetének idejére
11:17
that stature was being crushed,
ez a hírnév már szertefoszlott
11:19
and the animal that he had roped to a tree
és a fához kikötött állat
11:21
really was a symbol for all bears.
valójában az összes medvét szimbolizálta.
11:23
Whether those animals lived or died now
Életük vagy haláluk
11:26
was entirely up to the compassion
teljes mértékben az emberek könyörületétől
11:28
or the indifference of people.
vagy közömbösségétől függött.
11:31
That said something really ominous
Ez igazán baljóslatú volt
11:33
about the future of bears,
a medvék jövőjére nézve,
11:35
but it also said something very
unsettling about who we'd become,
de egyben felkavaró is, hogy mivé lettünk,
11:38
if the survival of even an animal like that
hogy egy ilyen állat túlélése
11:41
was up to us now.
tőlünk függ.
11:43
So now, a century later, if you're at all
Most, egy évszázaddal később
11:46
paying attention to what's
happening in the environment,
ha figyelünk egyáltalán,
hogy mi történik a környezettel,
11:48
you feel that discomfort so much more intensely.
sokkal kényelmetlenebbül érezzük magunkat.
11:50
We're living now in an age of what scientists
Olyan korban élünk, amelyben egyes
fajok fennmaradása
11:54
have started to call "conservation reliance,"
"természetvédelem-alapú" kezd lenni,
11:57
and what that term means is that we've disrupted
vagyis hogy annyira belepiszkáltunk
a természetbe,
11:59
so much that nature can't possibly
stand on its own anymore,
hogy már esélytelen, hogy
fenntartsa önmagát,
12:01
and most endangered species
és a legveszélyeztetettebb fajok
12:04
are only going to survive
csak akkor nem pusztulnak ki,
12:06
if we stay out there in the landscape
ha figyelünk a tájra
12:08
riggging the world around them in their favor.
és a világot az ő igényeikre szabjuk.
12:10
So we've gone hands-on
Belebonyolódtunk a dologba,
12:12
and we can't ever take our hands off,
és már nem hagyhatjuk abba.
12:14
and that's a hell of a lot of work.
Ez rengeteg munkával jár.
12:16
Right now, we're training condors
Most kondorkeselyűket tanítunk arra,
12:18
not to perch on power lines.
hogy ne üljenek a vezetékekre.
12:21
We teach whooping cranes
to migrate south for the winter
Lármás darvakat tanítunk arra,
hogy délre vándoroljanak télen
12:23
behind little ultra-light airplanes.
kis, szuperkönnyű repülőgépek mögött.
12:26
We're out there feeding plague vaccine to ferrets.
Pestis ellen oltjuk a rágcsálókat.
12:28
We monitor pygmy rabbits with drones.
Törpenyulakat figyelünk drónokkal.
12:32
So we've gone from annihilating species
A fajok kiirtásától eljutottunk oda,
12:36
to micromanaging the survival of a lot of species
hogy apró részletekig irányítjuk
egyes fajok túlélését
12:39
indefinitely, and which ones?
és melyikekét?
12:43
Well, the ones that we've told
Azokét, amelyekről meggyőző
12:45
compelling stories about,
történeteket meséltünk,
12:46
the ones we've decided ought to stick around.
azokét, amelyekről eldöntöttük,
hogy itt kell maradniuk.
12:48
The line between conservation and domestication
A határ a megőrzés és a háziasítás között
12:51
is blurred.
elmosódott.
12:54
So what I've been saying is that the stories
Azt próbáltam elmondani,
hogy ezek a történetek
12:56
that we tell about wild animals are so subjective
a vadállatokról mennyire szubjektívek,
12:58
they can be irrational
hogy lehetnek irracionálisak,
13:01
or romanticized or sensationalized.
túlromantizáltak, szenzációhajhászak.
13:02
Sometimes they just have
nothing to do with the facts.
Néha semmi közük nincs a tényekhez.
13:04
But in a world of conservation reliance,
De egy olyan világban, ahol a
túlélés az emberi beavatkozástól függ,
13:07
those stories have very real consequences,
a történeteknek igazi
következményei vannak,
13:10
because now, how we feel about an animal
mert hogy mit érzünk az
állatokkal kapcsolatban,
13:12
affects its survival
nagyobb befolyással van túlélésükre,
13:15
more than anything that you read about
mint bármi, amiről
13:17
in ecology textbooks.
az ökológiai tankönyvekben olvashatunk.
13:19
Storytelling matters now.
Számítanak a történetek.
13:21
Emotion matters.
Számítanak az érzelmek.
13:23
Our imagination has become an ecological force.
A képzeletünk ökológiai erővé lépett elő.
13:25
And so maybe the teddy bear worked in part
Így a teddy mackó részben talán
azért működött,
13:31
because the legend of Roosevelt
mert Roosevelt legendája
13:32
and that bear in Mississippi
és az a mississippi-i mackó
13:35
was kind of like an allegory
allegóriaként szolgált
13:37
of this great responsibility that society
arra a hatalmas felelősségre,
13:39
was just beginning to face up to back then.
amit a társadalom épp csak
kezdett átérezni.
13:41
It would be another 71 years
Még 71 év kellett,
13:43
before the Endangered Species Act was passed,
mire a Veszélyeztetett Fajokról Szóló
Törvényt meghozták,
13:46
but really, here's its whole ethos
de igazából itt van ez az egész étosz,
13:48
boiled down into something like a scene
egyetlen jelenetbe tömörítve,
13:50
you'd see in a stained glass window.
mintha egy ólomüveg ablakon látnánk.
13:52
The bear is a helpless victim tied to a tree,
A medve egy védtelen áldozat
a fához kötözve,
13:54
and the president of the United States
és az Egyesült Államok elnöke
13:57
decided to show it some mercy.
úgy döntött, hogy kegyelmet gyakorol.
14:00
Thank you.
Köszönöm.
14:02
(Applause)
(Taps)
14:05
[Illustrations by Wendy MacNaughton]
[Illusztráció: Wendy MacNaughton]
14:07
Translated by Zsófia Farsang
Reviewed by Maria Ruzsane Cseresnyes

▲Back to top

About the speaker:

Jon Mooallem - Writer
Jon Mooallem is the author of "Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story About Looking at People Looking at Animals in America."

Why you should listen

What do we see when we look at wild animals -- do we respond to human-like traits, or thrill to the idea of their utter unfamiliarity? Jon Mooallem's book, Wild Ones , examines our relationship with wild animals both familiar and feral, telling stories of the North American environmental movement from its unlikely birth, and following three species who've come to symbolize our complicated relationship with whatever "nature" even means anymore.

Mooallem has written about everything from the murder of Hawaiian monk seals, to Idahoan utopians, to the world’s most famous ventriloquist, to the sad, secret history of the invention of the high five. A recent piece, "American Hippopotamus," was an Atavist story on, really, a plan in 1910 to jumpstart the hippopotamus ranching industry in America.

More profile about the speaker
Jon Mooallem | Speaker | TED.com